Sportscampus Aarhus VURDERING AF VISIONSOPLÆG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sportscampus Aarhus VURDERING AF VISIONSOPLÆG"

Transkript

1 Århus Kommune Sportscampus Aarhus VURDERING AF VISIONSOPLÆG Second Opinion November 2007

2 Århus Kommune Side i 1. INDLEDNING SAMMENFATNING Planforhold Trafik en infrastruktur, der understøtter de afledte trafikale effekter Økonomi Indhold og sammenspil med eksisterende faciliteter på Atletion Øvrige aftaler, udbudsforhold mv Konklusion set med NIRAS Konsulenternes øjne Anbefaling METODE BAGGRUND OG FORUDSÆTNINGER Nuværende indretning af området Projekter i visionsoplægget NIRAS Konsulenternes delkonklusion forudsætninger EKSISTERENDE AFTALER Århus Elite Tivoli Friheden Jydsk Væddeløbsbane Team Danmark Århus 1900 tennis Århus Cykelbane Århus 1900 Atletik/Motion Andet NIRAS Konsulenternes delkonklusion aftaler PLANGRUNDLAG Kommuneplanens rammebestemmelser Områdets lokalplaner Bebyggelsesregulerende bestemmelser Trafikal infrastruktur - tilgængelighed Støjpåvirkning NIRAS Konsulenternes delkonklusion plangrundlag ORGANISATION OG ØKONOMI Organisation Anlægsudgift... 53

3 Århus Kommune Side ii 7.3 Den fremtidige drift NIRAS Konsulenternes delkonklusion økonomi SYNERGI SAMSPIL OG AFLEDTE EFFEKTER Sammenhængskraft i Havreballe Skov Synergi med nuværende aktører i området NIRAS Konsulenternes delkonklusion synergi SAMMENHÆNGEN MED OMGIVELSERNE Samspil med byens liv Interessenter i umiddelbar nærhed af Atletion-området NIRAS Konsulenternes delkonklusion sammenhæng med omgivelserne MULTIARENA Ikonværdi Sammenhæng med byens puls Koncept og synergi Udbudspligt og organisering Anlægsøkonomi Driftsøkonomi Infrastruktur Funktionelle forhold NIRAS Konsulenternes delkonklusion multiarena BILAG 1: INTERVIEWEDE... 76

4 Århus Kommune Side 1 1. INDLEDNING I Århus Byråds aftale om de fremtidige investeringer 1 er det anført, at Forligspartierne har noteret sig, at der via Århus Elite er fremlagt et projekt Sportscampus Aarhus visionsoplæg 2. Uanset multiarenaens placering 3 skal der ske en vurdering af dette oplæg. Forligspartierne anmoder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice sammen med Borgmesterens Afdeling om at vurdere forslaget herunder de trafikale udfordringer, der er forbundet med forslaget, samt mulighederne for, at nogle af de foreslåede aktiviteter placeres ved Atletion herunder eventuelt på cykelbanen og kastegården. Når denne vurdering er udarbejdet vil forligspartierne drøfte spørgsmålet igen. Århus Kommune har på baggrund af denne aftale udarbejdet et opdrag dateret den 5. juli NIRAS Konsulenterne er blevet bedt om at udarbejde en second opinion vurdering af det foreliggende visionsoplæg, idet der bl.a. søges belyst følgende hovedområder i opdraget: 1. Planforhold 2. Trafik hvordan kan man skabe en infrastruktur, der kan understøtte meget store arrangementer på væddeløbsbanen (et publikum på op til ). 3. Økonomi (anlæg og drift) 4. Indhold og samspil med eksisterende faciliteter på Atletion 5. Øvrige Det anføres i opdraget ad 1. Planforhold og 2. Trafik, at der vil være væsentlige input fra Århus Kommunes planafdeling samt igennem den opgave, COWI løser 4. 1 Fremsyn for Århus, 31. maj Offentliggjort af Århus Elite den 25. maj Andetsteds i fællespapiret er nævnt de 2 primære alternative placeringer for en multiarena: På Godsbanearealet og ved Atletion. 4 COWI i samarbejde med Århus Kommunes vejkontor: Århus Arena - trafikale vurderinger, hvor der ses på konsekvenserne af de 2 alternative placeringer af multiarenaen mht. trafikafviklingen.

5 Århus Kommune Side 2 For at kvalificere visionsoplægget er der foretaget en supplerende desk research omfattende de 3 rapporter, der er udarbejdet med henblik på at belyse forholdene omkring en Multiareana placeret på Godsbanearealet, og 13 interviews. I forbindelse med indgåelse af den fælles budgetaftale i Århus Byråd er der i forligsteksten af 14. september 2007 formuleret en passus vedr. Sportscampus: I tilknytning til aftalen mellem samtlige Byrådets partier om Fremsyn for Århus blev det aftalt, at Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og Borgmesterens Afdeling skulle foretage en vurdering af det af Århus Elite fremlagte projekt Sportscampus Århus visionsoplæg. Det blev aftalt, at denne vurdering foretages uanset udfaldet af den kommende beslutning vedrørende placering af en multiarena. Med henblik på at understøtte vurderingen og den efterfølgende politiske proces, nedsættes der en styregruppe bestående af Magistraten, en repræsentant for hver af de øvrige partier i Byrådet samt byrådsmedlem Niels Brammer. Styregruppen inddrages løbende i processen og medvirker ved udarbejdelse af indstilling til Byrådet om resultatet af vurderingen 5. I princippet må visionsoplægget betragtes som en idé, der er fremsendt af en borger til en kommune. Visionsoplægget er en idéskitse, men ikke et egentlig projekt. Det er ikke modnet til et stade, hvor det kan gøres til genstand for en egentlig sagsbehandling eller anvendes som grundlag for et udbud. Heri ligger også, at det ikke direkte kan sættes i relation til indsatsområderne inden for den vedtagne Fritids- og Idrætspolitik og det kommunale budget. Rapportens opbygning De enkelte kapitler i denne rapport er opbygget således, at der for hvert tema beskrives tilgængelige informationer og synspunkter fra de interviewede, og at det enkelte kapitel afrundes med NIRAS Konsulenternes delkonklusion i forhold til temaet. NIRAS Konsulenternes sammenfatning fremgår af kapitel 2. Som afsæt for vurderingen er medtaget en beskrivelse af metoden i kapitel 3 og en opsummering af baggrund og forudsætninger i kapitel 4, der også udgør en samlet beskrivelse af de data og informationer, der har været tilgængelige. Sammenhængen mellem de hovedområder, der lå beskrevet i opdraget fra Århus Kommune, dateret 5. juli 2007 og besvarelsen i nærværende rapport, er således: 5 Budgettet for 2008 med overslagsårene , forligsteksten s. 12.

6 Århus Kommune Side 3 Hovedområde Beskrevet og indgår i 1. Planforhold Kapitel 6. Plangrundlag 2. Trafik Kapitel 6. Plangrundlag 3. Økonomi (anlæg og drift) Kapitel 7. Organisation og økonomi 4. Indhold og samspil med eksisterende faciliteter på Kapitel 8. Synergi samspil og afledte effekter (internt i området) og kapitel 9. Sammenhængen med omgivelserne. 5. Øvrige Primært knyttet op på aftaler og udbudsforhold, som er centrale aspekter i kapitel 5. Eksisterende aftaler. I forlængelse af det første møde i styregruppen den 1. oktober 2007 er der anmodet om uddybning på en række punkter, hvorfor opdraget er udvidet. Uddybningen er indarbejdet i rapporten. Efterfølgende er der yderligere fremkommet et ønske om en særskilt vurdering af Multiarenaen 6. Vurderingen er medtaget i kapitel I denne rapport anvendes betegnelsen Multiarena for den påtænkte storhal. I visionsoplægget er anvendt betegnelsen Multihal, som vi finder er mere dækkende for en multifunktionel hal som f.eks. hallerne anført som delprojekterne 3 og 4.

7 Århus Kommune Side 4 2. SAMMENFATNING NIRAS Konsulenterne har på opdrag fra Århus Kommune foretaget en second opinion vurdering af Århus Elites visionsoplæg for Sportscampus Århus 7 - et sammenhængende idræts-, sundheds- og oplevelsescenter på Atletion-området. Sportscampus Århus er Århus Elites vision for en helt ny bydel, der skal rumme sundheds-, wellness- og uddannelsesmuligheder såvel som hotel og sportsanlæg, der tilsammen kompletterer det nuværende udbud af faciliteter og anlæg. Visionsoplægget udfolder de tanker og ideer, foreninger og interessenter bag Århus Elite har 8. Det er således målet at tiltrække yderligere eliteidræt, så at man kan virkeliggøre Barcelona-modellen 9 i en udbygget model. Eliteidrætten skal bruges som løftestang for flere tilbud inden for breddeidrætten og ikke mindst være en stærk inspiration for børn og unge. De forbedrede faciliteter f.eks. med sportscollege og boliger til unge forventes yderligere at trække unge til fra den største del af Danmark. Ud over eliteidræts- og sportsfaciliteterne er der tale om at udvikle en oplevelsesdel med afsæt i Tivoli Friheden og en mere erhvervsrettet del med virksomheder og et hotel. Efter aftale med Århus Kommune er der gennemført en supplerende dataindsamling bl.a. i form af en interviewrunde for at kvalificere og uddybe indholdet af visionsoplægget. Det er aftalt at interviewe de umiddelbare aktører inden for det geografiske område, som foreslås videreudviklet til et sammenhængende idræts-, sundheds- og oplevelsescenter. Endvidere er der suppleret med 3 interviews blandt videnspersoner i forhold til det foreslåede indhold. Fokus i interviewene har været på at få synspunkter og holdninger til visionsoplægget. De interviewede har alle været åbne over for at diskutere perspektiver og de åbenbare udfordringer ved at realisere visionsoplægget. Visionsoplægget er en overordnet beskrivelse, som kan være vanskelig at forholde sig til og vurdere konsekvenserne af. Det har dog ikke været et problem; og samtidig er der kom- 7 Udarbejdet af arkitektfirmaet schmidt hammer lassen, maj I forbindelse med de gennemførte interviews er fremlagt en yderligere bred vifte af ideer og forslag. 9 Model for integration mellem eliteidræt og breddeidræt.

8 Århus Kommune Side 5 met flere supplerende ideer og forslag til, hvad der kunne indgå ud over visionsoplægget i en helhedsplan for Atletion-området. Flere af de interviewede har betonet betydning af, at det er centralt at have fokus på opgave- og rollefordelingen mellem interessenter såvel inden for som umiddelbart uden for området som f.eks. Center for Idræt og Marselisborg Centret. Derved sikres det, at der ikke er et uønsket direkte overlap mellem interesser. Det er desuden afgørende for konceptudviklingen af de enkelte delprojekter, at den sker ud fra en helhedsudvikling af området, hvor der såvel kan komme på tale at rokere rundt på faciliteter i forhold til den nuværende lokalisering som at redefinere faciliteternes omfang ud fra interessenternes aktuelle behov og ønsker. Eller med andre ord: Der er behov for at revurdere de dele af visionsoplægget, der primært har som mål at forbedre faciliteterne for breddeidrætten samtidig med, at de nuværende faciliteter og anlæg får et kvalitetsmæssigt løft. Deltagerne i de gennemførte interviews har alle udtrykt ønske om at blive inddraget, såfremt Århus Kommune beslutter at gå videre med udviklingen af et sammenhængende idræts-, sundheds- og oplevelsescenter i Atletion-området. 2.1 Planforhold De nuværende lokalplaner er alle udarbejdet for at give mulighed for konkrete projekters virkeliggørelse. De nye projekter, der følger af visionsoplægget, vil fordre, at der udarbejdes en eller flere nye lokalplaner og kommuneplantillæg. Mht. støj er det primært i forbindelse med den foreslåede eventplads, at der vil blive tale om en yderligere påvirkning af omgivelserne i forhold til i dag. Konsekvensen er kendt fra de tilsvarende arrangementer på Tangkrogen, Vestereng og på det nuværende stadion (NRGi Park); og i sidste er det en politisk afvejning bl.a. mht. om eventpladsen på Atletion-området skal erstatte de lokaliteter, der anvendes i dag. I visionsoplægget er der gennemgående forudsat bygningshøjder på 3-4 etager, idet der dog er 2 tårne med en bygningshøjde svarende til 10 etager. Det bør imidlertid overvejes at tilføre området yderligere ikonværdi og profil, der udfordrer den lidt monumentale idrætsarkitektur. Samtidig vil det være en måde at imødekomme intentionerne i Århus Kommunes højhuspolitik på, såfremt de 2 tårne erstattes af byggeri i 4-5 etager. Imidlertid er delprojekterne på skitse- og idéniveau, hvorfor de ikke kan danne grundlag for nye lokalplaner og tilhørende kommuneplantillæg. Visionsoplægget er på mange måder i tråd med byrådets strategi for kommunens udvikling. I Planstrategi 2008 fremgår det således, at Århus skal være et kraft-

9 Århus Kommune Side 6 center for sport og events i verdensklasse bl.a. ved etablering af en multiarena. Desuden lægges der vægt på en god by med væsentlige sundhedsperspektiver og indsatser inden for sundhedsområdet. Det er på denne baggrund konsulentfirmaets vurdering, at visionsoplægget for en stor del kan indarbejdes i kommuneplanens hovedstruktur. Som grundlag herfor bør der dog først udarbejdes en masterplan 10, som kan skabe den nødvendige detaljering og præcisering herunder udvælgelse af de delprojekter og nye ideer, som prioriteres til en kommende realisering. 2.2 Trafik en infrastruktur, der understøtter de afledte trafikale effekter I visionsoplægget er der beskrevet nyanlæg af parkeringspladser på indercirklen af væddeløbsbanen. I forbindelse med 3 af de foreslåede bygninger er der endvidere beskrevet ca. 700 parkeringspladser i parkeringskældre. Dette skal ses i forhold til det eksisterende antal på 640 pladser. Ved større events og arrangementer er de parkeringspladser, der i dag er beliggende på forpladsen foran NRGi Park, inden for afspærringen; og dermed ikke direkte anvendelige til parkering. Tilsvarende vil gøre sig gældende en fremtidig situation, hvor der også forventes afspærret et torve og møderum. Det er afgørende, at planlægningen af den fremtidige infrastruktur og kollektiv trafik løbende justeres i overensstemmelse med de ændringer i efterspørgslen, den fortsatte udvikling af Atletion-området fordrer. Det indebærer dels ændringer i ruteforløb og antal afgange for Århus Sporvejes/Midttrafiks busser og evt. aftaler om shuttlebusser; dels opgradering af vejnettet og det samlede områdes antal af parkeringspladser, som lokaliseringsmæssigt er afhængig af valg af hovedadgangsvej - dvs. enten via Jyllands Alle eller Carl Nielsens vej. I COWI s tekniske rapport Århus Arena trafikale vurderinger er det anført, at der ved en multiarena i Atletion-området vil være behov for investeringer i opgraderinger i størrelsesordenen mio. kr. En del af de foreslåede investeringer vil formentlig også være nødvendige, såfremt et antal af de øvrige 11 delprojekter i visionsoplægget realiseres. 2.3 Økonomi Udgangspunktet for visionsoplægget er, at de nuværende aktører fortsat står for den drift, deres respektive aftaler med Århus Kommune bygger på. Århus Elite ser sig selv som driftsoperatør på Multiarenaen, den nye skøjtehal, den nye sportshal og sportscollege. På flere af de andre anlæg forventer Århus Elite, at 10 Jf. også afsnit 2.7. Anbefaling og afsnit 6.6. NIRAS Konsulenternes delkonklusion - plangrundlag.

10 Århus Kommune Side 7 nye driftsoperatører vil løfte de nye opgaver f.eks. på hoteldelen - idet der ses mulighed for en koordinering mht. udenomsarealerne og driften af dem. Tankegodset bag visionsoplægget består i, at en samdrift koordineret af Atletion/Århus Elite vil resultere i en styret mangfoldighed og et styret flow, hvor der altid er noget i gang. Det vil dermed fremme opmærksomheden og udbygge Atletion-områdets image som center for eliteidræt. Samtidig vil det inspirere breddeidrætten og tiltrække nye grupper af idrætsudøvere. Visionsoplægget bygger på, at der er tale om en ny ejerkreds/investorkreds, som sammen med Århus Elite kan virkeliggøre visionerne og sikre omsætningen af de tilstedeværende potentialer - herunder opnåelse af synergi og evt. udvikling af helt nye tilbud. Med visionsoplægget tilkendegives: Realiseringen bygger på at tiltrække eksterne investorer. Der er dermed ikke en forventning om en direkte kommunal medfinansiering 11. Udgangspunktet for visionsoplægget er dog, at Århus Kommune stiller området til rådighed på samme måde, som det indgår i aftalen med Århus Elite i dag, når den 1. etape ibrugtages i Det indebærer, at vedligeholdelse og renholdelse af udearealer afholdes af Århus Kommune, og at vedligeholdelse og renholdelse af bygninger og faciliteter påhviler den driftsoperatør, der har drifts-/operatøraftale vedr. bygninger og faciliteter. Hertil kommer, at virkeliggørelsen af visionsoplægget forudsætter aftaler løbende i en meget længere periode end i de eksisterende aftaler. Undervejs i interviewrunden er nævnt år. Århus Elite ser som et alternativ til en benyttelses- og brugsaftale et opkøb af hele området 12. Principielt er der uanset, at visionsoplægget bygger på scenario 1 - tale om 4 scenarier for virkeliggørelse af visionsoplægget: Investor Multiarena er indeholdt Multiarena uden for Ekstern finansiering Scenario 1 Scenario 2 Århus Kommune Scenario 3 Scenario 4 11 På nuværende tidspunkt er spørgsmålet om kommunal garantistillelse f.eks. for de faciliteter, der helt eller delvis vil være til rådighed for breddeidrætten ikke afklaret. Det oplyses fra Århus Kommune, at det kommunale budget ikke indeholder adgang til at meddele garantier for projekter i Atletion-området. Samtidig oplyses det, at der ikke i er budgetlagt en øget halleje i forbindelse med idræts- og foreningsaktiviteter. 12 Et andet alternativ kunne være en ny selskabskonstruktion, hvor Århus Kommune er medstifter af et investorkonsortium, og hvor Århus Kommunes indskud består af arealer og eksisterende faciliteter i Atletion-området.

11 Århus Kommune Side 8 I en evt. videre proces kan indgå at undersøge konsekvenserne nærmere af disse scenarier, idet det samtidig kan ses på de forskellige modeller for organisering. Ud over disse 4 scenarier kan der tænkes forskellige strukturmodeller for organsiering, der kan gives et indhold, som afhængig af kommunalfuldmagten og valg af finansiering spænder i et interval fra ejerlejligheder til OPP-samarbejde, og som samtidig er bestemt af den kommunale interesse i anvendelse af de forskellige delprojekter. En præliminær successiv kalkulation byggende på de tilgængelige informationer giver en anlægsudgift på mio. kr., ekskl. moms. Heraf udgør Multiarenaen 250 mio. kr. 13 Beregningerne er gennemført ud fra en metode, hvor de forskellige etager og volumener indgår, idet der samtidig er foretaget et estimat for de dele, som ikke er arealsat. Hvor der er alternativer inden for det enkelte delprojekt, anvendes et gennemsnit. Der indgår endvidere en variation af priser, hvor der sættes sandsynlighedsprocenter på max., min. og forventet pris. Usikkerheden i kalkulationen er beregnet til 11 %. I beløbet er håndværkerudgifter, honorarer og uforudsete udgifter samt almindelige tilslutningsafgifter med. Der er ikke medtaget anskaffelse af arealer og udgifter til evt. omlægning af veje og stier samt rokade af nuværende faciliteter og anlæg. I takt med, at der sker en bearbejdning og fremkommer data, som kan indgå i et byggeprogram, vil sikkerheden i en kalkulation af anlægsudgifterne øges. I og med, at det alene er scenario 1, visionsoplægget bygger på, hvor investeringsovervejelsen 14 fremtræder som løftet væk fra Århus Kommune, er der fire centrale spørgsmål: 1. Vil Århus Kommune acceptere et forventet øget udgiftsniveau til lokaleleje og foreningstilskud? Findes den rigtige driftsoperatør, som magter en styret mangfoldighed og et koordineret flow, hvor der altid er gang i flere aktiviteter flere steder samtidig? 13 Med den nuværende detaljeringsgrad for beskrivelse af Multiarenaen er den kalkulerede anlægsudgift tilnærmelsesvis ens uanset valg af lokalisering. 14 Jr. Århus Elites tilkendegivelse. 15 Det forudsættes her, at udviklingen af stadionområdet ingen negative konsekvenser har for medlemsaktiviteten i de omkringliggende idrætsforeninger, og at fokuseringen på eliteidræt kan betyde en yderligere tilgang for alle foreningerne samlet set for Århus Kommune under ét.

12 Århus Kommune Side 9 3. Stiller eksterne investorer krav om kommunal garanti for de økonomiske forhold (den daglige drift og evt. også underskud i medfør af events mv.)? 4. Kan og vil Århus Kommune stille arealer og ejendomme til rådighed for det fremtidige sportscampus som forudsat i visionsoplægget? Da der er tale om en second opinion i forhold til et visionsoplæg, er disse spørgsmål ikke søgt besvaret. Besvarelse af spørgsmålene forudsætter en politisk beslutning, som processuelt er placeret efter drøftelse af visionsoplægget og nærværende rapport. Ved valg af et andet scenario for konsortium/investor end scenario 1 er der ikke nødvendigvis tale om, at investeringsovervejelsen reelt er løftet væk fra Århus Kommune. Det er et ubesvaret spørgsmål, hvilke af de enkelte delprojekter der falder uden for den kommunale interesse i forhold til fritids- og idrætspolitikken (dog kan der være en synergi mellem privat erhverv og lokaliseringen i et idræts- og oplevelsescenter). Hertil kommer, at den fremtidige driftsøkonomi må baseres på bæredygtige funktioner i forhold til den forventede reelle efterspørgsel. Det kunne være et centralt emne i den fortsatte dialog mellem Århus Kommune og Århus Elite, at forudsætningerne bearbejdes, således at der tilvejebringes et nærmere beslutningsgrundlag for Århus Kommune. I den videre proces bør der lægges vægt på, at visionsoplæggets forslag til projekter kombineres med de øvrige interessenters ideer og forslag, således at der sker en samlet prioritering, der har til formål at styrke området som et sammenhængende idræts-, sundheds- og oplevelsescenter. Herved er det muligt at skabe de bedste rammer og forudsætninger for at opnå et tilfredsstillende driftsøkonomisk resultat. 2.4 Indhold og sammenspil med eksisterende faciliteter på Atletion Det er den overordnede vurdering, at der i visionsoplæggets delprojekter er en meget stor synergi med de eksisterende faciliteter og anlæg i Atletion-området. Der er samtidig tale om, at der med delprojekterne angives udviklingsperspektiver, som markant vil forstærke den position, Århus i dag har som kultur, erhvervs- og idrætsby. På nuværende tidspunkt beskriver visionsoplægget de dimensionerende data meget overordnet; og de funktionsmæssige krav er alene nævnt i overskriftsform. Endvidere er der flere delprojekter, hvor der opereres med forskellig volumen og antal etager. Det betyder, at de ikke kan gøres til genstand for en dybe-

13 Århus Kommune Side 10 regående kalkulation af anlægsudgifterne, før der foreligger en egentlig beskrivelse. Som de enkelte delprojekter er vist i visionsoplægget, ligger enkelte mindre heldigt placeret over for andre i forhold til at opnå synergi og til at fremme den samlede anvendelse af området. Derfor vil det være et centralt aspekt at få afklaret den mest hensigtsmæssige placering af faciliteter ud fra en helhedsvurdering af, hvorledes området forventer at udvikle sig de næste år. Det indebærer også forslag til rokader af faciliteter/funktioner i forhold til den nuværende placering. Hertil kommer indpasning af nye ideer/ønsker f.eks. dem, der er fremkommet gennem interviewrunden - således at der etableres fysiske rammer set ud fra en helhedsplanlægning af området. Det vil være naturligt at foretage denne bearbejdning i en evt. videre proces, hvor det forinden også er afklaret, om der er delprojekter, der udgår helt. Samtidig bør det undersøges, hvorledes det skitserede delprojekt 09 med renovering af Marselisborg-Hallen og flytning af hovedindgangen kan bidrage til overvejelser om den fremtidige indretning og udvikling af attraktionen Tivoli Friheden. Dels som en realistisk mulighed for sæsonforlængelse evt. helårsdrift. Dels som en overvejelse mht. placering af forlystelser, parkeringsanlæg og sti- /vejforløb i den nordøstlige del af Atletion-området. Som et yderligere element i en evt. fortsat proces foreslår NIRAS Konsulenterne at tænke Atletion-området sammen med MarselisborgCentret 16 og Center for Idræt 17. Begge institutioner har målgrupper, som også dækkes af de fremtidige tilbud, der er nævnt i visionsoplægget. Derfor er der behov for at reformulere overvejelserne mht. undervisning og sundhed/wellness. Tilsvarende gør sig gældende for hotelprojektet, der i efterprøvningen gennem interview vurderes at være økonomisk bæredygtigt ud fra konceptet for et 4- eller 5-stjernet hotel med wellness som et centralt forretningsområde. Der er foreslået at alternativt koncept, der tager afsæt i Atletion-området og dets faciliteter i stedet for. 2.5 Øvrige aftaler, udbudsforhold mv. Visionsoplægget kan ikke umiddelbart realiseres inden for de eksisterende individuelle leje- og benyttelsesaftaler - bl.a. på grund af forskellige tidshorisonter mht. udløb og genforhandling. Endvidere er der et forskelligt indhold mht. vedligeholdelse og renholdelse af såvel bygninger som udearealer og parkeringsarealer. Det er derfor en stor udfordring for at bane vejen for realisering af visionsoplægget, at der skabes overensstemmelse i disse aftaler, og at de enkelte aftale- 16 MarselisborgCentret dansk center for rehabilitering, forskning og udvikling bygger på en aftale mellem Århus Kommune og Region Midtjylland om anvendelse af det tidligere Marselisborg Hospital. 17 Tilknyttet Det Naturvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet.

14 Århus Kommune Side 11 parter er indforstået med de konsekvenser, det har for dem mht. adgang til faciliteter, erlæggelse af leje og driftsvilkår. Udbudspligt Der hersker ikke tvivl om, at Århus Kommune i henhold til bestemmelserne om udbudspligt i udbudsdirektivet skal sende en benyttelsesaftale med de ændrede forudsætninger og vilkår for driftsaftale i udbud. Dette gælder også, såfremt der vælges en model, hvor de enkelte interessenter står for hver deres del af det samlede projekt - eller om Århus Kommune alternativt vælger at afstå arealet 18. Udbudspligten indebærer også, at der ikke kan gives forhåndstilsagn om, at Århus Elite i givet fald vil stå som den kommende driftsoperatør. Ved den tidligere udbudsrunde blev Århus Elite valgt efter en gennemgang af de 2 indkomne tilbud ud fra det opstillede sæt af vurderingskriterier. Optionerne mht. genforhandling i den nuværende kontrakt vil ikke være tilstrækkelige til at give en forhåndsaccept pga. udbudspligten. Multiarena Som et af de mere centrale aspekter i nærværende vurdering indgår en overvejelse af, hvorvidt Multiarenaen i visionsoplægget er afgørende at få med for at sikre og understøtte den fremtidige udvikling af stadionområdet. Det vurderes det ikke at være. Omvendt kan det få en positiv effekt for driften af Multiarenaen at blive placeret i Atletion-området, idet der allerede med de nuværende faciliteter og anlæg vil være en synergi, og idet en realisering af ideer i visionsoplægget og blandt interessentkredsen vil øge værdien af denne synergi. De 2 placeringer for en Multiarena på Atletion-området: Nedgravet under væddeløbsbanen og på den nuværende cykelbane, giver begge et stort antal udfordringer. Teknisk set er det muligt at etablere en Multiarena nedgravet under væddeløbsbanen dog er det problematisk i forhold til adgangsforhold for publikum, tilkørsel/frakørsel af udstyr og retablering af selve væddeløbsbanen. En placering på cykelbanen vil udfordre synergien mellem de nuværende faciliteter og flere af visionsoplæggets delprojekter, idet det vil kræve en anden placering end foreslået i visionsoplægget og dermed betyde mindre drifts- og anvendelsesmæssig integration i dagligdagen. Baggrunden for ud fra de opstillede kriterier i kapitel 8 at prioritere Multiarenaen meget lavt er dels dens fysiske placering og tilgængeligheden; dels at den 18 Muligheden af og betingelserne for, at Århus Kommune betragter værdien af de arealer og bygninger, som tilhører Århus Kommune, som et kapitalindskud i forbindelse med dannelse af et konsortium af investorer i forbindelse med udvikling og omdannelse af Atletion-området, Tivoli Friheden mv. til et samlet idræts-, sundheds- og oplevelsescenter, er holdt uden for nærværende vurdering.

15 Århus Kommune Side 12 efter visionsoplægget har en begrænset betydning for den øvrige del af Atletionområdet. Uanset valg af Multiarenaens placering er det afgørende, at der foreligger en afklaring af, hvorvidt der kan opnås balance i den fremtidige drift. Århus Kommune yder tilskud til halleje i den udstrækning, at idrætsforeningerne anvender faciliteter og halkapacitet til breddeidræt. Ud fra tankerne bag visionsoplægget ses at være indbygget en forventning om et øget aktivitetsniveau og dermed et øget kommunalt driftstilskud til Atletion-området. Dette kan dog ikke umiddelbart give den fornødne driftsøkonomi for Multiarenaen. Et argument for at placere en multiarena i tilknytning faciliteter og anlæg ved Århus Stadion er, at arealet ejes af Århus Kommune. I forbindelse med visionsoplægget antages det i aktørkredsen, at en placering ved Århus Stadion vil fritage Århus Kommune for at erhverve et areal på Godsbanearealet og en investering i en Multiarena svarende til på mio. kr. og dermed, at denne investering forlods kunne anvendes i forbindelse med realisering af visionsoplægget. Det afgørende for Multiarenaens placering er den nytteværdi og betydning, som Århus Kommune vil tillægge projektet. Der ligger i givet fald meget store udfordringer i at få jura, organisation, anlæg og drift samt kapitalfremskaffelse på plads. Multiarenaen vil ikke være det afgørende element for, om der opnås en positiv driftsøkonomi i forlængelse af en realisering af visionsoplægget. Det vil i mindst lige så høj grad være et spørgsmål om, at de nye faciliteter, der følger af visionsoplægget vil styrke forretningsgrundlaget for Multiarenaen. Derfor vil en succesfuld lokalisering af Multiarenaen på Atletion-området forudsætte, at store dele af visionsoplægget og aktørernes supplerende ideer realiseres. 2.6 Konklusion set med NIRAS Konsulenternes øjne Visionsoplægget er udtryk for de overvejelser og ideer, Århus Elite har fremlagt den 25. maj Overordnet set indeholder visionsoplægget mange gode idéer, men der er en række særdeles afgørende uafklarede spørgsmål, hvor svarene vil være bestemmende for realismen. Der er behov for såvel afklaring af vilkår 19 og plangrundlag som for videreudvikling af delprojekterne i visionsoplægget. Samtidig er der behov for se Atletion-området under ét og i forhold til konkrete forbindelseslinier/sammenhænge 19 Vilkår er f.eks. beslutning om finansiering, organisation, drift og anvendelse af området i en helhed.

16 Århus Kommune Side 13 med nærområderne. I vidt omfang vil der være tale om, at det må foregå tidsmæssigt parallelt, hvorfor det vil være et administrativt kunststykke at time det, således at et samlet beslutningsgrundlag kan foreligge, når de eksisterende aftaler skal genforhandles. Det vil kræve nogle meget markante ændringer i de aftalte vilkår mht. aftaleperiode, såfremt det skulle være tilstrækkeligt interessant at indgå i det samlede projekt evt. delprojekter - for eksterne investorer 20 og også for en driftsoperatør eller et konsortium af driftsoperatører. Atletion-området er yderst velegnet som sportscampus. Det kan udvikles over den forståelsesramme, visionsoplægget bygger på, men det kan også udvikles ud fra en mere åben tilgang. Området ligger bynært og udgør en god platform, hvorpå konkrete initiativer, der f.eks. udvikles gennem visionsoplægget og de ideer, der efterfølgende er fremkommet fra interessenterne, kan videreudvikles til et sammenhængende idræts-, sundheds- og oplevelsescenter. Det vil i så fald afgørende cementere Århus position som Team Danmark center og profilere Århus som en kultur, erhvervs- og idrætsby. For at imødekomme oplevelsesdelen bør såvel Tivoli Friheden som udviklingen af det indholdsmæssige, hvor der er fokus på andre målgrupper end eliteidrætten, prioriteres stærkere ind end det er gjort i visionsoplægget. Den erhvervsmæssige interesse i at lokalisere sig i et idræts-, sundheds- og oplevelsescenter kan ikke efterprøves på nuværende tidspunkt, da mængden af uafklarede spørgsmål i forlængelse af visionsoplægget er for stort til, at konturerne tegner sig så konkret, at en virksomhed har mulighed for at vurdere attraktiviteten og tiltrækningskraften. Det vil være nødvendigt med en afklaring af Århus Kommunes overvejelser først, da kommunen er den største interessent økonomisk og aktivitetsmæssigt. 2.7 Anbefaling Den sammenfattende konklusion er, at visionsoplægget er perspektivrigt og rummer et mangefacetteret afsæt for udviklingen af Atletion-området til et sammenhængende idræts-, sundheds- og oplevelsescenter. Som det fremgår af denne second opinion er de organisatoriske og økonomiske forudsætninger ikke til stede i den nuværende sammenhæng. Det er desuden et åbent spørgsmål, hvilke af de enkelte delprojekter der falder uden for den kommunale interesse. Såfremt processen fortsættes med accept fra byrådet, er det fundamentalt afgørende, at der i Århus Kommunes planlægning tages højde for de forskellige forhold, som en realisering af visionsoplægget og dets videre omsætning til delpro- 20 Århus Kommune er i dag ejer af areal og bygninger. Her benyttes betegnelsen ekstern investor som fælles betegnelse for alle andre end Århus Kommune.

17 Århus Kommune Side 14 jekter i en omdannelse af stadionområdet til et idræts-, sundheds- og oplevelsescenter medfører. Det drejer sig ud over den fysiske planlægning om en bred vifte af indsatsområder som f.eks. planlægningen af infrastruktur, kollektiv trafik, udviklingslinierne inden for kultur og idræt, events, erhvervsfremme og turisme. Den økonomiske bæredygtighed kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt, da de tilgængelige oplysninger er utilstrækkelige til at kunne udgøre et forudsætningskatalog. Derfor anbefales det at anspore Århus Elite til at fremkomme med et udspil, hvori dokumenteres forudsætninger mht. driftsøkonomi og behovet for kommunal garantistillelse i forbindelse med de foreslåede investeringer. Det anbefales, at der i et evt. videre forløb sker en inddragelse af de primære interessenter inden for Atletion-området og i dets nærområde, således at der skabes en åben dialog om efterspørgsel og behov for faciliteter. Dette vil være et bidrag til at kvalificere beskrivelsen af faciliteter og anlæg i visionsoplægget, sikre indarbejdelse af ideer og forslag fra en bredere kreds end Århus Elite og samtidig skabe rum for at justere i beskrivelsen af de enkelte delprojekter og deres funktionelle indhold. Samtidig vil det give mulighed for at drøfte interessesammenfald og modstridende interesser. Endelig anbefales det at iværksætte udarbejdelsen af en masterplan, der kan bidrage til en afklaring af de spørgsmål, som ikke foreligger belyst på nuværende tidspunkt. Planen kan samtidig tjene til at få udfyldt hullerne i delprojekterne og integrere interessenternes ideer på baggrund af visionsoplægget. Masterplanen bør desuden forholde sig til de forhold, der vedrører området og indholdet her, samt påvirkninger af og relationer til omgivelserne 21. Desuden er masterplanen vigtig set i forhold til en foroffentlighedsfase forud for udarbejdelse af miljøscreening, lokalplan og kommuneplantillæg. 21 Jr. også afsnit 6.6. NIRAS Konsulenternes delkonklusion plangrundlag.

18 Århus Kommune Side METODE Udgangspunktet er, at visionsoplægget fra Århus Elite skal vurderes - herunder de trafikale udfordringer, der er forbundet med visionsoplægget, og mulighederne for, at nogle af de foreslåede aktiviteter placeres ved Atletion, cykelbanen og kastegården. Den gennemførte vurdering er en second opinion 22, der bygger på det samme grundlag og de samme informationer, som har ligget til grund for det visionsoplæg, arkitekterne schmidt hammer lassen har udarbejdet for Aarhus Elite. Dermed er der ikke tale om en selvstændig markedsvurdering (efterspørgsel og udbud) eller en egentlig økonomisk efterprøvning gennem et feasibility studie. Visionsoplægget fra Århus Elite er et tilbagespil fra Århus Elite på de 2 rapporter fra henholdsvis COWI 23 og Rambøll 24, som har foretaget indledende overvejelser for en multiarena lokaliseret på Godsbanearealet i Århus Midtby. Disse rapporter medtages, idet der i forbindelse med den sammenfattende vurdering tilstræbes at tage højde for, at de er udarbejdet forud for visionsoplægget; og dermed ikke vurderer Multiarena placeret på Atletion-området med de yderligere faciliteter, visionsoplægget er opbygget ud fra. NIRAS Konsulenternes vurdering er gennemført ud fra visionsoplæggets oplysninger, interviews med 13 centrale aktører 25 og de informationer, der har været umiddelbart tilgængelige som f.eks. nyhedsbreve på Internettet og COWIs udkast til Århus Arena Trafikale vurderinger 26. Formålet med interviewrunden har været at få udbygget og suppleret de tilgængelige oplysninger, således at der kunne ske en kvalificering. Interviewrunden indeholder derfor også aktørernes vurdering af, hvorvidt sammenhængen i visi- 22 En vurdering med nye øjne af det oprindelige informationsgrundlag for at afprøve, hvorvidt den samme konklusion bliver resultatet. 23 COWI: Multiarena Århus Koncept, maj Rambøll management: Indledende markedsundersøgelse for Multiarena i Århus, maj Liste over interviewede fremgår af bilag Denne rapport forudsætter en anden trafikal adgang end forudsat i visionsoplægget.

19 Århus Kommune Side 16 onsoplægget og synergien med de nuværende aktiviteter i området er afhængig af, om Multiarenaen placeres som foreslået. I nærværende vurdering er der fokuseret på visionen: Et sammenhængende et idræts-, sundheds- og oplevelsescenter med en multiarena placeret nedgravet på væddeløbsbanen. Herudover er der set på en alternativ placering/udformning af Multiarenaen inden for Atletion-området. Her er der umiddelbart 2 muligheder inden for Atletion-området hhv. på den nuværende cykelbane og på den nuværende væddeløbsbane. Det er aftalt, at der foretages nogle relativt overordnede vurderinger, da delprojekterne i visionsoplægget befinder sig på et meget indledende stade mht. beskrivelse og afklaring af omfang. Det er fremgået af de gennemførte interviews, at der fortsat pågår ændringer og tilpasninger af et betydeligt omfang. Fokus på nuværende tidspunkt er, hvorvidt der er tale om synergi og sammenhængskraft. Beskrivelsen i visionsoplægget og den uddybende information, der er indsamlet gennem interviews og supplerende notater, har ikke være tilstrækkelige til, at det har været muligt at gennemgå de økonomiske forudsætninger og vurdere realismen i en bæredygtig driftsøkonomi. Det drejer sig i overskrifter om arealer, lokalers funktion og benyttelse. Kort er baseret på grundkort stillet til rådighed af Århus Kommune.

20 Århus Kommune Side BAGGRUND OG FORUDSÆTNINGER Sportscampus Århus er Århus Elites vision for en helt ny bydel, der skal rumme sundheds-, wellness- og uddannelsesmuligheder samt hotel og sportsanlæg, der tilsammen kompletterer det nuværende udbud. Visionsoplægget udfolder de tanker og ideer, foreninger og interessenter bag Århus Elite har. Inspirationen til at supplere og omdanne de nuværende faciliteter i Atletion-området 27 til et sammenhængende idræts-, sundheds- og oplevelsescenter, stammer fra Rom. I Rom er et tilsvarende idræts-, sundheds- og oplevelsescenter opbygget i tilknytning til Det olympiske Stadion opført i forbindelse med OL De målgrupper, man henvender sig til, kan sammenfattes som dem, der efterspørger oplevelser, events, kultur og idræt. Århus Elite har i sit tankesæt bag visionsoplæggets udformning mht. integration mellem eliteidræt og breddeidræt anvendt inspiration fra den såkaldte Barcelona-model, hvor der er tilknyttet 4 professionelle hold (eliteidræt) og 14 ikkeprofessionelle hold tilhørende en vifte af forskellige idrætsgrene. Denne model er markant anderledes end den, der i øvrigt forfølges i Danmark f.eks. i Parken i København. På nuværende tidspunkt 28 har Århus Elite inden for eliteidræt tilknyttet: AGF - fodbold Bakken Bears basket ball Århus GF håndbold Kristina Juel Stokkebroe og Peter Stokkebroe latinamerikansk dans Århus Elite Floor ball (tidl.team Århus Floor ball) floor ball 27 Her er anvendt en lidt rund afgrænsning, idet Atletion-området udgøres af området inden for Jyllands Alle, Skovbrynet, Kongevejen og Carl Nielsens Vej. 28 Århus Elite, Sportsnyt fra den 20. september 2007

21 Århus Kommune Side 18 Det er målet at tiltrække yderligere eliteidræt, således at man kan virkeliggøre Barcelona-modellen i en udbygget model. Eliteidrætten skal bruges som løftestang for flere tilbud inden for breddeidrætten og ikke mindst være en stærk inspiration for børn og unge. De forbedrede faciliteter f.eks. med sportscollege og boliger til unge forventes yderligere at trække unge til fra den største del af Danmark. Ud over eliteidræts- og sportsfaciliteterne er der tale om at udvikle oplevelsesdelen med afsæt i Tivoli Friheden og en mere erhvervsrettet del med virksomheder og et hotel. Århus Elite er undervejs i forhold til at virkeliggøre de indledende forudsætninger for at kunne virkeliggøre visionsoplægget bl.a. i form af tiltrækning af eliteudøvere fra andre idrætsgrene og etablering af aktørnetværk med Tivoli Friheden. Hertil kommer, at Århus Elite har en uopsagt, løbende aftale med Århus Kommune med driftsoverenskomst for Atletion A/S. 4.1 Nuværende indretning af området Kortet på næste side viser lokaliseringen af faciliteter i forhold til hovedaktører.

22 Århus Kommune Side 19 Kort 1: De enkelte aktørers faciliteter 2007

23 Århus Kommune Side Projekter i visionsoplægget Visionsoplægget er en syntese af de ideer og overvejelser, aktørkredsen bag Århus Elite gør sig for at forfølge områdets potentiale i retning af eliteidræt, events og sundhed. Det sker under hensyntagen til de nuværende bygninger, som i vidt omfang er bevaringsværdige kendetegn for Århus, og som bidrager til områdets nuværende ikonstatus. Visionen indeholder bl.a. de faciliteter, det er nødvendigt at tilføre for, at det nuværende område kan omdannes fuldt ud til et sammenhængende oplevelses-, idræts- og sundhedscenter. I tilknytning til visionen er der desuden planer om at skabe sammenhæng og forbindelse med de nære rekreative områder bl.a. gennem stiforløb og daglig anvendelse i forbindelse med træning og motion. Det er endvidere et mål at få løst begrænsninger og problematikker, som knytter sig til de nuværende faciliteter og anlæg. Det handler f.eks. om: tilgængelighed, udformning/størrelse af lokaler og afvikling af arrangementer i relation til NRGi Arena. en manglende indendørs atletikløbebane på 200 m, hvilket stiller spørgsmål ved Århus som hjemsted for Team Danmarks eliteidrætslandsby. Århus Cykelbanes generelle tilstand og udformning tilgængeligheden til og parkeringsforhold i området samt anvendelsen af hele forpladsområdet til et sammenhængende torve og opholdsrum i forbindelse med større arrangementer (de udendørs opholdsarealer). Et andet mål er at øge tiltrækningskraften mht. eliteidræt og skabe sammenhængskraft ved at etablere et sportscollege, et hotel, kontorer og sportsrelaterede virksomheder/foreninger herunder sundhed og wellness samt give mulighed for events med et publikum på indtil Hertil kommer muligheden for at revitalisere Marselisborg-Hallen og at videreudvikle Tivoli Friheden. De 4 driftssituationer, Sportscampus Århus skal fungere under, er: A. Hverdag De enkelte aktiviteter udnyttes hver for sig. Alle har fri adgang til sportscampus. B. Arrangementer Stadion, Atletion, haller og forplads afspærres i forhold til aktivitet. Øvrige dele af sportscampus fungerer normalt. C. Sports-games Hele sportscampus inddrages i forbindelse med større mesterskabs arrangementer. Området friholdes for parkerede biler. D. Stor koncert Travbanen afdækkes til koncert for tilhørere. Forplads kan inddrages. Øvrige dele af sportscampus fungerer normalt.

24 Århus Kommune Side 21 Kort 2: De 12 delprojekter, som er indeholdt i visionsoplægget I det følgende gengives den arealbeskrivelse, som aktuelt spejler intentionerne i visionsoplægget 29. Det er imidlertid arealstørrelser, som til stadig bearbejdes og omformuleres i takt med udviklingen og detaljeringen af visionsoplægget i retning frem mod et egentligt bygge- og lokaleprogram. 29 schmidt hammer lassen: Arealoversigt (version september 2007). Teksten gengives umiddelbart.

25 Århus Kommune Side 22 Delprojekt 1: Sundheds- og wellnesscenter Indhold: Placering: Struktur: Sundheds- og wellnesscentret kombinerer alt inden for sundhed og wellness. Her placeres wellness faciliteter, fitness, sportsklinik, fysioterapi og genoptræning. Herudover idrætsrelaterede erhverv som f.eks. privathospital, speciallæger, salg af special sportsudstyr, alternative behandlere, kostvejledning mv. samt undervisningsfaciliteter. Sundheds- og wellnesscentret placeres på den eksisterende p-plads ud mod Jyllands Allé. Der skabes mulighed for et meget attraktivt og grønt vandmiljø omkring bygningen ved at trække vand fra skovsøerne ind omkring bygningens aktivitetssal. Bygningen tænkes opført som en kvadratisk bygning i tre-fire etager omsluttende et grønt atrium, der delvis overdækkes med glas som en vinterhave. Ud mod aktivitetspladsen placeres en sal til træning og aktiviteter. Fra fitnesscentret er der en fantastisk udsigt over hele Sportscampus. P-forhold: Omkring bebyggelsen placeres p-pladser; og der kan anlægges p- kælder til brugere under bebyggelsen i sammenhæng med bygning 2. Sportscollege. Disse p-pladser kan samtidig bruges af VIP og erhvervsklubber i forbindelse med arrangementer på stadion og i hallerne. Arealer: Bygningen har et grundplan på m². Ved udnyttelse på 3 etager: m² Ved udnyttelse på 4 etager: m²

26 Århus Kommune Side 23 P-kælder pladser Delprojekt 2: Sportscollege og idrætsefterskole Indhold: Placering: Struktur: P-pladser: Arealer: Sportscollege og idrætsefterskole med op til 2 x 200 værelser. Undervisningslokaler og forskningsfaciliteter for Århus Universitet. Der er mulighed for at lave hotel og hotelapartements i bebyggelsen. College og efterskole får tæt og direkte adgang til Sportscampus mange haller og faciliteter. College og efterskole placeres som nabo til Atletion; og følger denne bygningsform. Der bliver direkte adgang til en ny stor sportshal, der bygges bag college. Bygningen tænkes opført som en gårdbebyggelse i tre-fire etager omsluttende et grønt atrium. Der placeres en tårnbebyggelse med værelser og apartements i op til 10 etager højde. Dette tårn kan blive et meget flot vartegn for den nye Sportscampus. Omkring college placeres p-pladser og der kan anlægges p-kælder til brugere underbebyggelsen i sammenhæng med bygning 1. Sundheds- og wellnesscentret. Disse pladser kan samtidig bruges af VIP og Erhvervsklubber i forbindelse med arrangementer på stadion og i hallerne. Bygningen har en grundplan på m². Ved udnyttelse på 3 etager: m² Ved udnyttelse på 4 etager: m²

27 Århus Kommune Side 24 Tårn på 10 etager: m² P-kælder: pladser Delprojekt 3 og 4. Nye idrætshaller Indhold: Der tænkes opført to nye træningshaller henholdsvis bag Atletion og bag det nye sportscollege. Hal 3 bag sportscollege tænkes udformet som multiarena med mulighed for 200 m rundbane for atletiktræning og konkurrencer. der placeres mobile tilskuerpladser, der kan flyttes rundt alt efter hvilke type arrangementer, der placeres i hallen 30. Hallen vil også kunne bruges til messeformål sammen med Atletion og dennes nye hal. I forbindelse med hallen kan der indrettes nye klublokaler for Århus Hal 4 tænkes opført som en udvidelse af Atletion med en ishockeybane/skøjtebane, der kan overdækkes til andre formål eller i sommerperioden udnyttes til mange andre idrætsformål. Placering: Hal 3 placeres bag Sportscollege og idrætsefterskolen og forbindes hermed. Hal 4 placeres bag Atletion i direkte sammenhæng 30 Efter offentliggørelsen af visionsoplægget har CK Århus suppleret med et forslag om at integrere cykelsporten i Sportscampus Århus. Et af de alternative løsningsforslag indeholder en indendørs cykelbane på 250 m i hal 3.

28 Århus Kommune Side 25 Struktur: Hal 3 kan underdeles på tværs i mindre enheder og indeholde op til 3 håndboldbaner. Det store halgulv vil kunne indeholde og dække en lang række sportsgrene, funktioner og events. Hal 4 tænkes forsynet med en skøjtebane til brug for ishockey og kunstskøjteløb. Begge haller laves i enkel konstruktion med mobile tribuner. Arealer: Hal 3: m² Hal 4: m². Delprojekt 5, 6, 11 og 12: Idrætsgade, multiarena, eventplads og ny tribune på væddeløbsbanen Indhold: Placering: Struktur: Bag NRGi Arena skabe der mulighed for at opføre en multiarena, der graves ind under væddeløbsbanen. Samtidig er der mulighed for at opføre en hel ny tribune til væddeløbsbanen med tilskuerpladser, VIP lounger, restaurant og yderligere faciliteter i forbindelse med en hel ny idrætsgade mellem stadion og væddeløbsbanen. Den nye multiarena kan med fordel bygges ind i skrænten ved væddeløbsbanen og udnytte den store højde forskel. Da hallen ikke har brug for vinduer og facader, er det oplagt at udnytte denne mulighed og skabe spændende og original multiarena, der med sin størrelse vil kunne bruges til en lang række spændende aktiviteter og events. Her kan laves store indendørs sports-

29 Århus Kommune Side 26 begivenheder, koncerter, messer, udstillinger, heste-, cykel- og racerløb kun fantasien sætter grænser. Bygningen får facade ud mod den nye idrætsgade og tæt sammenhæng med Atletion og de nye haller, så der skabes et sammenhængende messeområde. Bygningen afsluttes med en ny tribunebygning for Jydsk Væddeløbsbane. Ved at udnytte væddeløbsbanens inderkreds til parkering kan der skabes set stort tilskud af p-pladser til hele sportscampus. Der lavet et antal gangforbindelser fra væddeløbsbanen igennem skråningen ned til Sportscampus. Eventpladsen foreslås lokaliseret på indercirklen af væddeløbsbanen. Scene og højtalertårne placeres mod vest, hvorfor underlag og tilslutning til forsyninger etableres her. Eventpladsen strækker sig ud over den foreslåede parkeringskælder; og publikumsadgang vil primært ske herfra. Arealer: Multiarena m² Parkering pladser Eventplads med plads til tilskuere. Idrætsgade og tribune mv. er ikke fastsat. Delprojekt 7. Hjørnebebyggelser og ny VIP-faciliteter Indhold: På NRGi Arena kan opføres to bebyggelser i de tomme hjørner på begge sider af den gamle stadionhal bebyggelse. Her kan placeres

30 Århus Kommune Side 27 erhverv og idrætsbetonede funktioner i op til 3-5 etager (måske højere). På modsatte side af stadion kan der opføres yderligere VIPfaciliteter. Placering: Bygningerne vil blive placeret i de åbne hjørner og have indgange til stadion i nederste etage. Oven over placeres etager med kontorer med kontorer med udsigt over stadion og campus. Arealer: Bygning 1: 900 m² pr. etage = m² Bygning 2: 500 m² pr. etage = m² VIP-faciliteter er ikke fastsat. Delprojekt 8: Idrættens Hus Indhold: Placering: Struktur: Det nye Idrættens Hus kan indeholde forskellige funktioner og erhverv relateret til idræt. I en åben stueetage kan indrettes café, billetsalg, information, merchandisebutik m.v. Øvrige etager indeholder kontorlokaler til Århus Elite, Team Danmark, klubberne, antidoping DK, organisationer m.v. Alternativet kan bygningen forsynes med tårn med hotel/overnatningsfaciliteter. bygningen placeres på p-pladsen foran den eksisterende stadionbebyggelse. Bygningen tænkes opført i 3-4 etager og får en transparent og aktiv underetage og begrønnede facader. Bebyggelsen omkranser en gårdhave, der kan delvis glasoverdækkes som vinterhave/atrium.

31 Århus Kommune Side 28 Bygningen kan overveje med en cirkulær grundplan, så dan formidler de mange bevægelser og udsigter i området og skabe et meget flot arkitektonisk center for Sportscampus. Der kan placeres p-kælder under bygningen. Arealer: Bygningen har en grundplan på m². Bebyggelse i 3 etager: m² Evt. volumen af tårn ikke fastsat. P-kælder: pladser. Delprojekt 9. Tivolihjørnet Indhold: Den nye bygning 31 på hjørnet ved Tivoli kan indeholde: Ny hovedindgang til Tivoli Overdækket ankomst og foyerområde Vinterhave og koncertsal Hotel og erhvervsfaciliteter Restaurant, spillehal mv. 31 Det kan ske enten ved en gennemgribende ombygning af Marselisborg-Hallen eller ved nybyggeri på lokaliteten, hvor Marselisborg-Hallen ligger i dag.

32 Århus Kommune Side 29 Placering: Struktur: Arealer: Bygningen vil blive placeret i de modstående hjørner, hvor nu Marselisborg-Hallen ligger. Bygningen vil have indgange til stadion i nederste etage, hvor der også vil være foyerområde og vinterhave. Ovenover kan placeres de øvrige faciliteter. De enkelte funktioner er ikke nærmere vurderet p.t. mht. volumen. Delprojekt 10: Aktivitetsplads Indhold: Dette område udgør den fælles torve- og aktivitetsplads. Delprojekt 10 er p.t. ikke yderligere bearbejdet i forhold til visionsoplægget. Visionsoplægget omfatter i sig selv m², ekskl. bruttoetagem² for ikke skønnede arealer. Hertil kommer ca. 600 p-pladser i p-anlæg og p-pladser i indercirklen på Jydsk Væddeløbsbane. Tidsplanen for gennemførelse af visionsoplægget forventes således: 2009 evt. med i kommuneplanen 2010 ny lokalplan, der omfatter hele området (inkl. evt. masterplan og kommuneplantillæg) 2013 ibrugtagning af 1. etape 2014 ibrugtagning af 2. etape osv. Det forventes, at den sidste etape kan færdiggøres/ibrugtages i Det foreligger ikke oplyst, hvor mange etaper projektet deles i. 4.3 NIRAS Konsulenternes delkonklusion forudsætninger Som det fremgår af ovenstående beskrivelse indeholder visionsoplægget ideer og overvejelser, der kan anskueliggøre visionen. Delprojekterne er således beskrevet på et meget overordnet niveau, hvor der bl.a. mangler en stillingtagen til størrelsen af flere bygninger og deres funktion. Derfor er det nødvendigt med en yderligere modningsproces i forlængelse af denne second opinion. For at opnå en bedre synergi og fremme den samlede anvendelse af områder er der behov for en nærmere vurdering af de enkelte delprojekter og deres indbyrdes placering. Som de enkelte delprojekter er vist i visionsoplægget, er der behov for at rokere rundt, således at de faciliteter, der ligger i vejen, får en ny

33 Århus Kommune Side 30 placering. Her tænkes bl.a. på placeringen af Multiarenaen, nedgravet under væddeløbsbanen, som rummer flere udfordringer mht. tilkørsel, adgangsforhold og den reelle fremtidige situation for væddeløbsbanen. Som eksempel på en nødvendig rokade uden løsningsforslag i visionsoplægget kan nævnes, at såvel den nuværende cykelbane som kastegården (atletik) er forudsat flyttet til en anden placering inden for det samlede område. Realiseringen af såvel ny multiarena som parkering på travbanen vil desuden indebære, at tennisbanerne, der i dag anvendes af Århus 1900, mest hensigtsmæssig rokeres til en ny placering. Tennisbanerne ligger således, at de udgør en barriere i forhold til den trafikale tilgængelighed. Det vil endvidere være hensigtsmæssigt, at de stalde og folde, som er placeret umiddelbart vest for selve væddeløbsbanen, og som står over for en total fornyelse, indpasses et andet sted, således at dette delareal kan medtages i de arealer, der kan omdisponeres og evt. anvendes til andre formål end i dag. Disse problematikker kunne foreslås bearbejdet i en proces frem mod en helhedsplan. For at imødekomme oplevelsesdelen bør såvel Tivoli Friheden som udviklingen af det indholdsmæssige, hvor der er fokus på andre målgrupper end eliteidrætten, prioriteres stærkere ind end det er gjort i visionsoplægget. Derfor vil det være et centralt aspekt at få den mest hensigtsmæssige placering af faciliteter ud fra en helhedsvurdering af, hvorledes området forventer at udvikle sig de næste år. Det indebærer også forslag til rokader af faciliteter/funktioner i forhold til den nuværende placering. Hertil kommer indpasning af nye ideer/ønsker som f.eks. dem, der er fremkommet gennem interviewrunden - således at der etableres fysiske rammer set ud fra en helhedsplanlægning af området. Det vil således være naturligt at foretage denne bearbejdning med det udgangspunkt at alt er sat i spil.

34 Århus Kommune Side EKSISTERENDE AFTALER Århus Kommune ejer fuldt ud det grønne område, der afgrænses af Skovbrynet, Kongevejen, Carl Nielsens Vej og Stadion Alle samt Observatoriestien. Det samme gælder desuden en betydelig del af de nuværende bygningsanlæg, som Århus Kommune har indgået leje-/benyttelsesaftaler med flere forskellige aktører om. Disse aftaler har forskellig løbetid og et indhold afpasset efter den enkelte aktørs behov.

35 Århus Kommune Side 32 Kort 3: Grænser for lejemål

36 Århus Kommune Side 33 Ud over det ovenfor skitserede er der enkelte benyttelsesaftaler f.eks. vedr. bygninger i området, der tidligere rummede Århus Zoologiske Have. 5.1 Århus Elite Århus Byråd besluttede 20. juni 2001, at driften af Atletion (tidligere Århus Idrætspark) fra 1. januar 2005 skulle sendes i udbud: Det fremgik af beslutningen, at: Forligspartierne ønsker en sund, bæredygtig økonomisk drift af Aarhus Idrætspark (nuværende Atletion) og hele anlægget heromkring i en helhedsløsning. Der skal tilvejebringes et økonomisk fundament for Aarhus Idrætspark (nuværende Atletion) på en sådan måde, at det ikke påvirker vilkårene for breddeidrætten i Århus Kommune. Desuden må der tilvejebringes rammer, hvorunder de professionelle brugere af Aarhus Idrætspark (nuværende Atletion) på markedsmæssige vilkår kan drive forretning, således at disse brugeres mulighed for at tilrettelægge en optimal økonomisk drift tilgodeses. Efter gennemført udbud er der indgået aftale mellem Århus Kommune og Atletion A/S (Århus Elite). Tilbuddet fra Århus Elite blev valgt, fordi denne efter forhandling om vilkår og muligheder tilbød en driftsform af Atletion, som i højere grad end den anden tilbudsgivers tilbud lever op til de i udbudsmaterialet opstillede tildelingskriterier. Aftalen løber fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2012.

37 Århus Kommune Side 34 Faktaboks Århus Elite A/S blev oprindelig stiftet under navnet AGF Kontraktfodbold ApS d. 8. marts Pr. 1. januar 2005 skiftede selskabet navn til Århus Elite A/S og overtog samtidig 60 procent af ejerskabet af Århus GF Håndbold samt det fulde ejerskab af Atletion A/S. Idéen var at skabe den førende underholdningsvirksomhed indenfor topsport, såvel som kulturelle og kommercielle aktiviteter. Pr. 1. juli 2005 overtog Århus Elite A/S også 60 procent af ejerskabet af Bakken Bears. Den 21. august 2007 meddeles, at Århus Elite køber en aktiepost på 10 mio. kr. i Tivoli Friheden; og samtidig, at Global Finans, der er storaktionær i Århus Elite, også køber 10 mio. kr. aktier. Den 20. september 2007 meddeles, at Tivoli Friheden har købt B-aktier svarende til ca. 7 mio. kr. i Århus Elite. Pr. 20. september 2007 tilknyttes Århus Elite Floor ball (tidl. Team Århus Floor ball) og det professionelle par Kristina Juel Stokkebroe og Peter Stokkebroe (latinamerikansk dans).

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Indstilling. Undersøgelse af en overdækning af banegraven. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23.

Indstilling. Undersøgelse af en overdækning af banegraven. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. april 2009 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Teknik og Miljø har med baggrund i budgetforlig 2008 lavet en teknisk

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

CERES PARK FORSLAG TIL NYT STADION

CERES PARK FORSLAG TIL NYT STADION CERES PARK FORSLAG TIL NYT STADION aarhus arkitekterne/ MT Højgaard 20150617 OPGAVEN OPDRAG AGF ønsker et nyt stadion uden løbebane så afstanden mellem tilskuere og fodboldbanen reduceres, og der derved

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 4824

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Justering af driftsaftale for Atletion Aftalen om driften

Læs mere

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Baggrund Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Notat Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Nærværende notat omhandler forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af de nuværende idrætsfaciliteter beliggende

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion 15. november 2012 Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion Silkeborg Kommune har i en periode drøftet muligheden for at etablere et nyt Silkeborg Stadion med Silkeborg

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold.

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. september 2015 Login mohou/jap Notat Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Dette notat redegør for planlægningsmæssige forhold

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Skitse til helhedsplan for Tangkrogområdet Indkomne høringssvar i forbindelse med offentlig høring. Resumé, kommentarer

Skitse til helhedsplan for Tangkrogområdet Indkomne høringssvar i forbindelse med offentlig høring. Resumé, kommentarer Bilag 2 Skitse til helhedsplan for Tangkrogområdet Indkomne høringssvar i forbindelse med offentlig høring. Resumé, kommentarer og anbefalinger. Skitsen til helhedsplan for Tangkrogområdet var fremlagt

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

Indstilling. Sportscampus Aarhus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 13.

Indstilling. Sportscampus Aarhus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 13. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. maj 2008 Sportscampus Aarhus Århus Kommune Kultur og Borgerservice Teknik og Miljø Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Elite

Læs mere

ALLONGE TIL KONTRAKT OM DRIFT AF ATLETION AF 10. JUNI 2004 OG TIL ALLONGE AF 10. MAJ 2010 TIL KONTRAKT OM DRIFT AF ATLETION AF 10.

ALLONGE TIL KONTRAKT OM DRIFT AF ATLETION AF 10. JUNI 2004 OG TIL ALLONGE AF 10. MAJ 2010 TIL KONTRAKT OM DRIFT AF ATLETION AF 10. ALLONGE TIL KONTRAKT OM DRIFT AF ATLETION AF 10. JUNI 2004 OG TIL ALLONGE AF 10. MAJ 2010 TIL KONTRAKT OM DRIFT AF ATLETION AF 10. JUNI 2004 mellem Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C CVR-nr.:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Arena SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Hvad er baggrunden? Ideen til Holbæk Arena kommer fra en række foreninger i Holbæk. En stor del af de nuværende

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS

Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 25. oktober 2015 Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS Indstillingen omhandler igangsætning af tekniskøkonomisk analyse

Læs mere

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER OFFENTLIGT INDHOLD: PARTNERSKABSPROJEKTER GENERELT S. 2 SENIORBOFÆLLESSKAB I TIKØBSGADE S. 3 A.C. MEYERS VÆNGE S. 4 STRANDLODSVEJ S. 5 GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. august 2004 Arne Bager 8940 2643 Kollegiebyggeri,

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet:

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet: Furesø Kommune Att.: Peter Rosgaard, Centerchef Borgerservice, Kultur, Idræt og Fritid Vingsted, den 5. juli 2012 Udvikling, drift og organisering af Farum Arena Efter møde afholdt den 12. juni 2012 i

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio.

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. Københavns Fondsbørs København, den 12. april 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2002 Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. I henhold til bemyndigelse i PARKEN Sport & Entertainments

Læs mere

Lejeaftale vedr. sportscollege mellem Aarhus Kommune og Fonden Eliteidræt Aarhus

Lejeaftale vedr. sportscollege mellem Aarhus Kommune og Fonden Eliteidræt Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Lejeaftale vedr. sportscollege mellem Aarhus Kommune og Fonden Eliteidræt Aarhus Med nærværende lejeaftale

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2130 Jour. nr.: 00.01A01 Ref.:

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Det er kun de kommuner og skoler, som har fået støtte til at udvikle deres visionsforslag, der kan indsende et forslag på

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for Sport Aarhus Events 2005 2011.

Strategi- og handlingsplan for Sport Aarhus Events 2005 2011. Strategi- og handlingsplan for Sport Aarhus Events 2005 2011. Arbejdet med at tiltrække store idrætsbegivenheder til Århus ligger i sekretariatet Sport Aarhus Events under Fritids- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Udvikling af Værløse Hallerne

Udvikling af Værløse Hallerne Til: Anne Beck Nielsen, Furesø Kommune Vingsted, den 15. oktober 2009 Udvikling af Værløse Hallerne På baggrund af møde med kultur- og idrætschef Peter Rosgaard og idræts- og fritidskonsulent Anne Beck

Læs mere

NATURCENTER KARPENHØJ

NATURCENTER KARPENHØJ NATURCENTER KARPENHØJ Den udarbejdede analyse af mulighederne for et tættere samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Mols Lab under Naturhistorisk Museum i Århus og DGI Karpenhøj har resulteret i en beslutning

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. marts 2008 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Århus Kommune Etablering af et nyt udstillingshus - Informationscenter om De Bynære

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Model 1. 1. oplæg til Kommuneplanmesse NOTAT

Model 1. 1. oplæg til Kommuneplanmesse NOTAT NOTAT Plan og Erhverv Benedict Moos bemoo@slagelse.dk 10. juni 2009 1. oplæg til Kommuneplanmesse Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling besluttede hhv. den 20. april 2009 og den 8. juni 2009 at ville

Læs mere

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010 Notat Emne Til Kopi til Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades Skoles distrikt Børn og Unge-udvalget Den 11. juni 2010 Århus Kommune Børn og Unge Byrådet besluttede den 28. april 2010

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Høring over udkast til Retningslinjer for anvendelse af kommunale arealer til udendørs arrangementer i Århus Kommune

Høring over udkast til Retningslinjer for anvendelse af kommunale arealer til udendørs arrangementer i Århus Kommune Høring over udkast til Retningslinjer for anvendelse af kommunale arealer til udendørs arrangementer i Århus Kommune Arrangørgruppen Aarhus er et nystartet interessenetværk, der arbejder proaktivt for

Læs mere

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner

Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Anlægstilskud på 6,28

Læs mere

Notat. Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med lokalplan nr. 908 i Skødstrup Mogens Vasegaard, Teknik og Miljø. Emne. Kopi til.

Notat. Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med lokalplan nr. 908 i Skødstrup Mogens Vasegaard, Teknik og Miljø. Emne. Kopi til. Notat Emne Til Kopi til Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med lokalplan nr. 908 i Skødstrup Mogens Vasegaard, Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 15. august 2012 I offentlighedsfasen til Lokalplan

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 6. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A).

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). Punkt 2. Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). 2010-36736. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender, at Ældre-

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 18

Kommuneplantillæg nr. 18 Kommuneplantillæg nr. 18 Et område til offentlige formål, Skole og Multihus i Balling Teknisk Forvaltning - Vedtaget 29. maj 2012 Indledning Kommuneplantillæg nr. 18 er udarbejdet for at ændre rammebestemmelserne

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Indstilling. Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum. Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice. Den 24.april 2006.

Indstilling. Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum. Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice. Den 24.april 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten tur og Borgerservice Den 24.april 2006 Indretning af taghave til ARoS-Aarhus Kunstmuseum 1. Resume ARoS-Aarhus Kunstmuseum har via fonden Realdania skaffet finansiering

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Indstilling. Aarhus Ø Bassin 7. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 21.

Indstilling. Aarhus Ø Bassin 7. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 21. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. oktober 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Ø Bassin 7 Udviklingsplan samt to byggefelter ved Bassin 7

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Notat om frivillighedsmesse

NOTAT. Allerød Kommune. Notat om frivillighedsmesse NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om frivillighedsmesse Som opfølgning på Sundheds- og Velfærdsudvalgets

Læs mere

Indstilling. Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Tidligere beslutninger

Indstilling. Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Tidligere beslutninger Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 17. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Juni 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere