Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om eindkomst April 2009

2 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 eindkomst 14. april 2009 RN D401/09 I. Indledning 1. På mødet den 28. januar 2009 drøftede Statsrevisorerne konsekvenserne af SKATs implementering af eindkomst. Rigsrevisionen var bekendt med en lang række indikationer på, at der ved implementeringen var opstået problemer med kommunikationen mellem indberetningspligtige virksomheders it-systemer og SKATs it-systemer. Det blev på den baggrund aftalt, at jeg i et notat orienterede Statsrevisorerne om eindkomst. 2. Dette notat redegør for: hvad eindkomst er det bevillingsmæssige grundlag hvilke problemer implementeringen af eindkomst har medført risici og SKATs håndtering heraf konsekvenser af problemerne med eindkomst. 3. Rigsrevisionen har i forbindelse med udarbejdelsen af notatet holdt møder med SKAT og SKATs Interne Revision samt gennemgået diverse materiale vedrørende oprettelsen af eindkomst og en række statusrapporteringer fra SKAT. II. Hvad er eindkomst? 4. Ved lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister blev der oprettet et fælles offentligt indkomstregister, hvor virksomheder og offentlige myndigheder månedligt skal indberette en række oplysninger om indkomst og arbejdsomfang for medarbejdere. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget er det hensigten at samle indkomstoplysninger i ét register, som bl.a. kan anvendes af de offentlige myndigheder og andre, der i deres sagsbehandling har brug for oplysninger om borgernes indkomst, fx ved administration af arbejdsløshedsdagpenge, boligstøtte, SU, kontanthjælp m.m. Formålet med et sådant eindkomstregister er hovedsageligt at skabe grundlag for en regelforenkling og at effektivisere administrationen. 5. EIndkomst er et register, der administreres af SKAT, og som stort set indeholder de samme indkomstoplysninger, som fremgår af lønmodtagernes lønsedler. Registret indeholder også indkomstoplysninger om SU, pension og sociale ydelser som kontanthjælp o.l. Alle de oplysninger, som tidligere fremgik af de årlige oplysningssedler, er således indeholdt i de månedlige indberetninger til eindkomstregistret.

3 2 6. Indberetning til eindkomstregistret var frivillig i 2007, men blev obligatorisk for alle indberetningspligtige virksomheder pr. 1. januar Tidligere skulle virksomhederne hver måned alene angive A-skat mv. som en samlet sum for hele virksomheden. Lønoplysninger, herunder afholdt A-skat mv. for de enkelte ansatte, skulle kun indberettes én gang årligt via oplysningssedlerne. III. Bevilling 7. For at tilgodese en gradvis indfasning af eindkomst søgte Skatteministeriet ved aktstykke nr. 68 af 28. november 2005 om tilladelse til at igangsætte udviklingen af eindkomst. Det blev skønnet, at de samlede udgifter ville udgøre 30,8 mio. kr., der skulle afholdes inden for Skatteministeriets bevillingsmæssige rammer. 8. I januar 2006 fremsatte skatteministeren et lovforslag om eindkomst (senere vedtaget som lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister). Af lovforslaget fremgik det, at projektet ville være forbundet med udgifter på ca. 59 mio. kr. (ca. 44 mio. kr. til engangsomkostninger og 15 mio. kr. til årsværksudgifter i projektet). Forskellen fra aktstykke nr. 68 af 28. november 2005 skyldtes dels udgifter på systemtilretning af eksisterende systemer, dels det interne årsværksforbrug i SKAT. 9. Ved aktstykke nr. 203 af 18. august 2006 anmodede Skatteministeriet om tilladelse til at fortsætte etableringen af it-projektet eindkomst, hvor de samlede udgifter nu skønnedes at udgøre ca. 94 mio. kr. De øgede udgifter skyldtes ifølge aktstykket hovedsageligt, at udgifterne til systemudvikling ville blive væsentligt højere, dels fordi man ønskede at benytte indkomstregistret til flere formål end oprindeligt planlagt, dels fordi man på grund af en presset tidsplan ikke havde haft tid til at gennemføre en egentlig udbudsforretning, men i stedet måtte indkøbe it-udvikling i medfør af rammekontrakter i regi af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S). Baggrunden for at igangsætte udviklingen af eindkomst uden at gennemføre en udbudsforretning var, at der i forbindelse med det nye system var udarbejdet en business case, der påviste store besparelser og effektiviseringer i kommunerne og på dagpengeområdet. Det blev derfor besluttet at gennemføre projektet uden en udbudsforretning med en øget risiko i forhold til udviklingsomkostningerne, så gevinsterne ved implementeringen kunne høstes hurtigst muligt. Ministeriet anførte i aktstykket, at de øgede anvendelsesmuligheder af indkomstregistret ville muliggøre besparelser i såvel den offentlige udbetaling af overførselsindkomster som den offentlige administration. På dagpengeområdet blev det således skønnet, at man ved de forbedrede kontrolmuligheder kunne imødegå fejludbetalinger i størrelsesordenen 180 mio. kr. 10. Ved aktstykke nr. 19 af 3. oktober 2007 anmodede Skatteministeriet endnu engang om tilladelse til at fortsætte etableringen af it-projektet eindkomst, hvor de samlede udgifter nu skønnedes at udgøre ca. 141 mio. kr. (ekskl. renteudgifter). I aktstykket blev det oplyst, at stigningen i skønnet skyldtes øgede udgifter til systemudvikling. IV. Hvilke problemer har implementeringen af eindkomst medført? 11. Efter ibrugtagningen af eindkomst i fuld skala pr. 1. januar 2008 indberettede virksomhederne månedligt første gang i februar en lang række detaljerede oplysninger om de enkelte lønmodtagere, og virksomhederne indbetalte de beløb vedrørende personskatter, der var tilbageholdt i forbindelse med lønudbetalingen. I løbet af 1. halvår konstaterede SKAT, at der måned for måned skete en stigning i summen af indbetalte beløb, der ikke kunne relateres til indberetninger i eindkomst, og tilsvarende skete der en stigning i indberetninger, der ikke kunne relateres til konkrete indbetalinger. 12. I SKAT registreres virksomhedernes indbetalinger og indberetninger i forskellige systemer, hvorefter der foretages en maskinel sammenholdelse, før beløbene falder på plads, dels på kontoen for skatteindtægter, dels i diverse registre vedrørende den enkelte lønmodtager.

4 3 I tabel 1 oplyses omfanget pr. 11. september 2008 af åbne poster i form af de indbetalinger og indberetninger fra virksomhederne, som SKAT ikke umiddelbart kunne afstemme. Tabel 1. Åbentstående poster pr. 11. september ) Beløb i mio. kr. Antal berørte virksomheder Beløbsindbetalinger uden indberetninger ) Indberetninger uden beløbsindbetalinger ) Nogle af virksomhederne indgår i begge typer af åbentstående poster. Kilde: SKATs Hovedcenter. Det fremgår af tabellen, at SKAT akkumuleret havde modtaget indbetalinger vedrørende tilbageholdt skat på 6,6 mia. kr. og indberetninger vedrørende 5,6 mia. kr., der ikke umiddelbart kunne afstemmes. Samtidig ses det, at over virksomheder var berørt, hvilket svarer til % af alle indberetningspligtige virksomheder i Danmark. 13. Der var en lang række forskellige årsager til, at der opstod uafstemmelige indberetninger og indbetalinger. Blandt de væsentligste kan nævnes: eindkomstregistret forudsatte stor præcision ved virksomhedernes initiale indtastning af stamdata i Erhvervsregistret eindkomstregistret fordrede meget præcise specifikationer i virksomhedernes indberetninger, og da indberetninger vedrørende de enkelte lønmodtagere nu skulle ske hver måned, er der også krav til periodisering eindkomstregistret forudsatte, at virksomhedernes lønsystemer blev sat op, så de kunne kommunikere med eindkomstregistret eindkomstregistret afviste ikke indberetninger fra virksomheder, selv om der var manglende overensstemmelse mellem stamoplysninger vedrørende virksomhederne og indberetningerne. 14. I mange tilfælde blev virksomhederne ikke automatisk via systemmæssige afvisninger af fejlagtige indberetninger bekendt med, at deres indberetninger ikke kunne bruges af SKATs systemer. I 1. halvår 2008 søgte SKAT gennem dialog med virksomhederne at håndtere problemerne, men SKAT undervurderede problemets omfang, og der blev ikke sat tilstrækkelige resurser af til en løbende oprydning, hvilket medførte den omtalte ophobning af uafstemmelige indberetninger og indbetalinger i årets første 8 måneder. For at undgå en fortsat ophobning gennemførte SKAT den 13. november 2008 en systemændring, der medførte, at indberetninger med formelle fejl blev afvist med fejlmeddelelser til de indberettende virksomheder. Virksomhederne blev herefter klar over, at der var fejl, og hvis ikke de selv kunne løse fejlene, var det naturligt at kontakte SKAT. Det gav SKAT bedre mulighed for at bistå de enkelte virksomheder, ligesom SKAT hurtigere blev bekendt med mangler i den generelle vejledning til virksomhederne eller eventuelle systemfejl i SKATs systemer. 15. Skatteministeriet har oplyst, at baggrunden for den store mængde åbentstående poster var, at virksomhederne ikke fik indberettet korrekt til systemet, hvorved betalinger og angivelser havde svært ved at mødes. Skatteministeriet oplyste videre, at en række virksomheder og lønservicebureauer ikke rettidigt har fået tilpasset egne systemer til at kommunikere med eindkomst. Ifølge ministeriet var en konsekvens heraf tillige, at kun et meget beskedent antal virksomheder på trods af talrige opfordringer fra SKAT valgte at bruge systemet i

5 4 2007, hvilket kunne have medført en smidigere implementering. I stedet valgte stort set alle virksomheder at vente, til indberetningen blev obligatorisk. 16. Skatteministeriet oplyste i sit høringssvar til notatudkastet den 2. april 2009, at det er SKATs vurdering, at systemet nu kører planmæssigt og stabilt. Endvidere har virksomhederne vænnet sig helt til systemet, der løbende er blevet og fortsat bliver optimeret. Med henblik på også fremadrettet at sikre dialogen omkring eindkomstsystemet har SKAT opretholdt den følgegruppe, som blev nedsat i forbindelse med beslutningen om at udvikle systemet. Følgegruppen består af de væsentligste interessenter i forhold til eindkomst herunder særligt arbejdsgiverorganisationerne, som blev nedsat i forbindelse med udviklingen af eindkomst. I følgegruppen drøftes såvel konkrete problemstillinger som initiativer til mulige forbedringer af systemet, ligesom gruppen anvendes til at sikre den optimale vejledning af virksomhederne ved brugen af systemet. 17. Rigsrevisionen har endnu ikke haft mulighed for at efterprøve, om systemet nu er stabilt og fungerer efter hensigten, men Rigsrevisionen vil ved den løbende årsrevision foretage en særlig revision med fokus på systemets funktionalitet. V. Risici og SKATs imødegåelse heraf 18. I august 2008 erkendte SKAT, at mængden af åbentstående poster indebar en væsentlig risiko for, at oprydningen ikke blev tilendebragt inden afslutningen af regnskabet for Dette ville få den konsekvens, at de skatteindbetalinger, der hang i systemerne, ikke ville kunne indtægtsføres i statsregnskabet for 2008, og der kunne blive en afledet virkning på kontoen for skatterestancer. 19. Det var endvidere en væsentlig risiko, at en række indberetninger om løn, tilbageholdt skat mv. ikke ville være til rådighed ved kørsel af årsopgørelser for medarbejdere i de virksomheder, hvis indberetning hang i systemerne. Konsekvensen heraf ville være, at et antal årsopgørelser ville være fejlbehæftede. 20. For at imødegå de risici, den manglende oprydning indebar, iværksatte SKAT den 11. september 2008 en handleplan, hvor man med en øget resurseindsats ville nedbringe omfanget af de indberetninger og indbetalinger, der ikke umiddelbart kunne afstemmes. Opgaven viste sig kompliceret og meget resursekrævende, og under stigende ledelsesbevågenhed gennemførte SKAT i alt 3 handleplaner i perioden frem til 2. marts Rigsrevisionen har gennemgået alle 3 handleplaner og har løbende afholdt møder med ledelsen i SKAT for at følge udviklingen i sagen. Ved den første handleplan medførte Rigsrevisionens møde med ledelsen i SKAT, at SKAT hurtigt udarbejdede en ny og mere dækkende handleplan. 21. Sideløbende med de 2 første handleplaner gennemførte Rigsrevisionen en række revisionsmæssige tiltag, som bl.a. omfattede gennemgang af ugentlige statusnotater og regnskabsanalyser på størrelserne af udvalgte nøgletal i forbindelse med den løbende oprydning af de åbentstående poster i eindkomst. Endvidere gennemførte revisionen en substansrevision på udvalgte virksomheder med de største åbentstående poster, som ifølge SKATs status pr. 8. december 2008 fremgik som afsluttet. Formålet med denne revision var at opnå en begrundet overbevisning om, at disse sager var faldet rigtigt på plads. Revisionen viste, at kun 6 ud af de gennemgåede 12 sager var faldet fuldstændigt på plads systemmæssigt. Ved den afsluttende årsrevision for 2008 vil Rigsrevisionen foretage yderligere substansrevision med det formål at få en begrundet overbevisning vedrørende kvaliteten af SKATs oprydningsarbejde.

6 5 Udvikling i åbentstående poster beløbsindbetalinger uden indberetninger 22. Tabel 2 viser udviklingen i åbentstående poster vedrørende beløbsindbetalinger uden indberetninger. Tabel 2. Åbentstående poster beløbsindbetalinger uden indberetninger Startdato Beløb i mio. kr. Antal berørte virksomheder Handleplan I 11. september Handleplan II 12. november Handleplan III 14. januar Efter handleplan III frem til afslutningen af oprydningsarbejdet 2. marts Kilde: SKATs Hovedcenter. Det fremgår af tabellen, at SKAT ved gennemførelsen af de 3 handleplaner har reduceret de åbentstående poster beløbsmæssigt fra 6,6 mia. kr. til 0,7 mia. kr., svarende til ca. 90 %. Antallet af berørte virksomheder er mere svingende. SKAT har her oplyst, at man har prioriteret de virksomheder med de største beløb først, hvilket forklarer faldet i summen af beløbsindbetalinger uden indberetninger, mens opgørelsestidspunktet har betydning for antallet af virksomheder, idet mange virksomheder havde periodeforskydning mellem indbetaling og indberetning. 23. Vedrørende status pr. 2. marts 2009 har SKAT oplyst, at beløb under kr. i overensstemmelse med sædvanlig praksis siden er blevet udbetalt til virksomhederne med anmodning om at afstemme lønbogholderiet med indberetningerne til eindkomst. Det drejede sig om 184 mio. kr. pr. 2. marts 2009 og berørte virksomheder. De resterende 489 mio. kr., der berørte 268 virksomheder (heraf 270 mio. kr. vedrørende én stor virksomhed), forventede SKAT at have afklaret inden udgangen af marts Udvikling i åbentstående poster indberetninger uden beløbsindbetalinger 24. For så vidt angår de åbentstående poster, hvor der var modtaget indberetninger uden beløbsindbetalinger, har SKAT oplyst, at oprydningsarbejdet allerede var afsluttet inden påbegyndelsen af handleplan III medio januar 2009, hvorefter resterende virksomheder uden beløbsindbetalinger efter de normale procedurer var overført til restancekontoen, hvilket medførte rykning og eventuelt inddrivelse. VI. Konsekvenser af problemerne med eindkomst Administrative byrder for indberettende virksomheder 25. De omtalte problemer i forbindelse med implementeringen af eindkomst har naturligvis medført en række administrative problemer for de virksomheder, hvis indberetninger og indbetalinger ikke umiddelbart kunne falde på plads i SKATs systemer. Virksomhederne har således haft store problemer med at tilpasse deres lønsystemer og administrative rutiner til SKATs krav. Herudover har der i forbindelse med oprydningen i efteråret 2008 været eksempler på virksomheder, der har modtaget foreløbige fastsættelser af månedlige skatteindbetalinger, uagtet de allerede havde indberettet til systemet, og virksomheder, der er blevet rykket for indbetalinger, selv om de allerede havde indbetalt skyldige beløb. Periodisering af skatteindtægter 26. I SKATs regnskab indtægtsføres indberetninger fra arbejdsgiverne om tilbageholdt skat hos deres ansatte samt de foreløbige fastsættelser, der foretages af SKAT, når arbejdsgiverne ikke indberetter tilbageholdte skatter. Hvis der på grund af fejl eller mangler sker ret-

7 6 telser i det følgende år, reguleres indtægtskontoen i dette år. Der vil altid forekomme sådanne rettelser, men denne forskydning i periodiseringen af indtægter vil alt andet lige være på et konstant niveau. SKAT har oplyst, at indtægtsniveauet i det foreløbige regnskab for 2008 er lidt højere end i 2007 og højere end det forventede. SKAT skønner derfor, at de problemer, der har været med eindkomst, kun har haft en forholdsvis lille påvirkning på periodiseringen af provenuet fra A-skat i regnskabsåret Rigsrevisionen vil være særligt opmærksom på dette forhold ved den afsluttende årsrevision for 2008 og rapportere herom i beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for Kvaliteten af årsopgørelser for Det er naturligvis vanskeligt at bedømme kvaliteten af årsopgørelser, før man konstaterer, hvor mange rettelser der senere må foretages, men SKAT foretager hvert år nogle udsøgninger af årsopgørelser med åbenbare fejl. SKAT har oplyst, at disse udsøgninger normalt resulterer i et fejlniveau på ca årsopgørelser, mens en udsøgning i marts 2009 efter de samme kriterier resulterede i ca årsopgørelser vedrørende Som noget nyt havde SKAT fra og med indkomståret 2008 mulighed for at tilbageholde årsopgørelser i ca. 2 uger, når det konkret blev vurderet, at der i denne periode ville komme nye data, og at årsopgørelsen ville blive forkert uden disse data. SKAT har oplyst, at man forventede at tilbageholde ca årsopgørelser af denne grund. Årsopgørelser for medarbejdere i de virksomheder, som på trods af SKATs rykkere ikke har indberettet indkomstoplysninger i eindkomst, vil naturligt være fejlbehæftede. SKAT har oplyst, at virksomheder ikke har foretaget indberetninger vedrørende 2008, og at det svarer til niveauet i tidligere år. 29. Disse opgørelser indikerer, at SKAT ikke forventer særlige problemer med kvaliteten af årsopgørelserne for Rigsrevisionen er i den forbindelse bekendt med, at der i første kørsel af årsopgørelser har været mindre fejl i flere hundredetusinde opgørelser, fordi oplysninger om gruppelivsforsikringer fra en række pensionsforsikringsselskaber ikke blev medtaget. SKAT har oplyst, at fejlen skyldtes, at der manglede en kodeværdi i de oprindelige indberetninger. Videre har SKAT oplyst, at fejlen blev opdaget og rettet så sent, at det ikke var muligt at lade oplysningerne indgå i hovedkørslen, men at de indgik i en ny kørsel ultimo marts Samtidig har pensionsforsikringsselskaber underrettet de berørte skatteydere. Rigsrevisionen vil ved den afsluttende årsrevision for 2008 være særligt opmærksom på kvaliteten af årsopgørelserne for 2008 og rapportere herom i beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for VII. Sammenfatning 30. Jeg kan konstatere, at implementeringen af eindkomst pr. 1. januar 2008 gav massive problemer. Det kan umiddelbart konstateres, at det i starten var vanskeligt for virksomhederne at kommunikere med SKATs nye it-system. For virksomhederne gav det sig udtryk i en lang række administrative gener i form af tilpasninger af it-systemer, fejlrettelser og usikkerhed om, hvorvidt indberetningerne var accepteret af SKATs systemer mv. For SKAT betød det, at systemerne ikke kunne håndtere alle indberetningerne automatisk med den konsekvens, at der i 1. halvår skete en ophobning i systemerne af indberetninger

8 7 og betalinger fra virksomhederne. Den manglende behandling i SKATs systemer medførte en manglende opdatering af de systemer, der skulle danne henholdsvis SKATs årsregnskab for 2008 og borgernes årsopgørelser vedrørende indkomståret Jeg kan videre konstatere, at SKAT reagerede på risikoen for fejl i regnskabet og årsopgørelserne, og med stigende ledelsesbevågenhed blev der iværksat en række handlingsplaner, der ifølge SKATs oplysninger har resulteret i, at ophobningen i systemerne var nedbragt tids nok til, at påvirkningen af regnskab og årsopgørelser har været lille. Rigsrevisionen vil i forbindelse med den afsluttende årsrevision for regnskabsåret 2008 undersøge disse forhold og rapportere herom i beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for Endelig har jeg noteret mig, at det er SKATs vurdering, at systemet nu kører planmæssigt og stabilt. Rigsrevisionen vil ved årsrevisionen efterprøve, om SKAT har fået tilrettet systemets funktionalitet og de administrative rutiner, så der ikke igen opstår problemer for virksomhederne i forbindelse med indberetning af lønoplysninger og/eller for SKATs aflæggelse af et korrekt periodiseret regnskab og dannelse af korrekte årsopgørelser for borgerne. 33. Jeg forventer, at Rigsrevisionen kan rapportere om den samlede revision af eindkomst i beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for Kirsten Leth-Nissen fg.

Skatteministerens redegørelse vedr. beretning 19/ 2008 om revision af statsregnskabet for 2008

Skatteministerens redegørelse vedr. beretning 19/ 2008 om revision af statsregnskabet for 2008 Skatteministeren Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2013. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2013. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2013 Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 28/2013 om revisionen af

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010 Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt August 2010 BERETNING OM DET DIGITALE TINGLYSNINGSPROJEKT Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 11

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012 Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2012 om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Februar 2014. Notat til Statsrevisorerne om ministerforelæggelser og orienteringer til Folketinget om den offentlige ejendomsvurdering

Februar 2014. Notat til Statsrevisorerne om ministerforelæggelser og orienteringer til Folketinget om den offentlige ejendomsvurdering Notat til Statsrevisorerne om ministerforelæggelser og orienteringer til Folketinget om den offentlige ejendomsvurdering i perioden 2004-2012 (beretning nr. 13/2012) Februar 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014 Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge November 2014 BERETNING OM FINANSIERINGSMODELLEN FOR FORSIKREDE LEDIGES ARBEJDSLØSHEDS- DAGPENGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Oktober 2007

Beretning til Statsrevisorerne om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Oktober 2007 Beretning til Statsrevisorerne om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Oktober 2007 BERETNING OM GENNEMSIGTIGHED VEDRØRENDE SKATTEUDGIFTER (FRADRAG MV.) i Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014 Evaluering af Udbetaling Danmark 14. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDELSESRESUMÉ... 3 SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNER OG UDBETALING DANMARK... 3 HELHEDSORIENTERET KONTROL EFTER ETABLERINGEN AF UDBETALING

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt J.nr. j.nr. 09-108639 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 2009. Kristian Jensen

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014 Rigsrevisionens virksomhed i 2013 April 2014 RIGSREVISIONENS VIRKSOMHED I 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Rigsrevisionen... 2 Faglige og økonomiske resultater Målopfyldelse i 2013... 7 Fordelingen

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 10 Offentligt 2/2014. Beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge

Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 10 Offentligt 2/2014. Beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 10 Offentligt 2/2014 Beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge 2/2014 Beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges

Læs mere

Fødevareministeriets bevillingsadministration

Fødevareministeriets bevillingsadministration Beretning til statsrevisorerne om Fødevareministeriets bevillingsadministration Maj 2001 RB A201/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode...

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere