Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om eindkomst April 2009

2 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 eindkomst 14. april 2009 RN D401/09 I. Indledning 1. På mødet den 28. januar 2009 drøftede Statsrevisorerne konsekvenserne af SKATs implementering af eindkomst. Rigsrevisionen var bekendt med en lang række indikationer på, at der ved implementeringen var opstået problemer med kommunikationen mellem indberetningspligtige virksomheders it-systemer og SKATs it-systemer. Det blev på den baggrund aftalt, at jeg i et notat orienterede Statsrevisorerne om eindkomst. 2. Dette notat redegør for: hvad eindkomst er det bevillingsmæssige grundlag hvilke problemer implementeringen af eindkomst har medført risici og SKATs håndtering heraf konsekvenser af problemerne med eindkomst. 3. Rigsrevisionen har i forbindelse med udarbejdelsen af notatet holdt møder med SKAT og SKATs Interne Revision samt gennemgået diverse materiale vedrørende oprettelsen af eindkomst og en række statusrapporteringer fra SKAT. II. Hvad er eindkomst? 4. Ved lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister blev der oprettet et fælles offentligt indkomstregister, hvor virksomheder og offentlige myndigheder månedligt skal indberette en række oplysninger om indkomst og arbejdsomfang for medarbejdere. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget er det hensigten at samle indkomstoplysninger i ét register, som bl.a. kan anvendes af de offentlige myndigheder og andre, der i deres sagsbehandling har brug for oplysninger om borgernes indkomst, fx ved administration af arbejdsløshedsdagpenge, boligstøtte, SU, kontanthjælp m.m. Formålet med et sådant eindkomstregister er hovedsageligt at skabe grundlag for en regelforenkling og at effektivisere administrationen. 5. EIndkomst er et register, der administreres af SKAT, og som stort set indeholder de samme indkomstoplysninger, som fremgår af lønmodtagernes lønsedler. Registret indeholder også indkomstoplysninger om SU, pension og sociale ydelser som kontanthjælp o.l. Alle de oplysninger, som tidligere fremgik af de årlige oplysningssedler, er således indeholdt i de månedlige indberetninger til eindkomstregistret.

3 2 6. Indberetning til eindkomstregistret var frivillig i 2007, men blev obligatorisk for alle indberetningspligtige virksomheder pr. 1. januar Tidligere skulle virksomhederne hver måned alene angive A-skat mv. som en samlet sum for hele virksomheden. Lønoplysninger, herunder afholdt A-skat mv. for de enkelte ansatte, skulle kun indberettes én gang årligt via oplysningssedlerne. III. Bevilling 7. For at tilgodese en gradvis indfasning af eindkomst søgte Skatteministeriet ved aktstykke nr. 68 af 28. november 2005 om tilladelse til at igangsætte udviklingen af eindkomst. Det blev skønnet, at de samlede udgifter ville udgøre 30,8 mio. kr., der skulle afholdes inden for Skatteministeriets bevillingsmæssige rammer. 8. I januar 2006 fremsatte skatteministeren et lovforslag om eindkomst (senere vedtaget som lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister). Af lovforslaget fremgik det, at projektet ville være forbundet med udgifter på ca. 59 mio. kr. (ca. 44 mio. kr. til engangsomkostninger og 15 mio. kr. til årsværksudgifter i projektet). Forskellen fra aktstykke nr. 68 af 28. november 2005 skyldtes dels udgifter på systemtilretning af eksisterende systemer, dels det interne årsværksforbrug i SKAT. 9. Ved aktstykke nr. 203 af 18. august 2006 anmodede Skatteministeriet om tilladelse til at fortsætte etableringen af it-projektet eindkomst, hvor de samlede udgifter nu skønnedes at udgøre ca. 94 mio. kr. De øgede udgifter skyldtes ifølge aktstykket hovedsageligt, at udgifterne til systemudvikling ville blive væsentligt højere, dels fordi man ønskede at benytte indkomstregistret til flere formål end oprindeligt planlagt, dels fordi man på grund af en presset tidsplan ikke havde haft tid til at gennemføre en egentlig udbudsforretning, men i stedet måtte indkøbe it-udvikling i medfør af rammekontrakter i regi af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S). Baggrunden for at igangsætte udviklingen af eindkomst uden at gennemføre en udbudsforretning var, at der i forbindelse med det nye system var udarbejdet en business case, der påviste store besparelser og effektiviseringer i kommunerne og på dagpengeområdet. Det blev derfor besluttet at gennemføre projektet uden en udbudsforretning med en øget risiko i forhold til udviklingsomkostningerne, så gevinsterne ved implementeringen kunne høstes hurtigst muligt. Ministeriet anførte i aktstykket, at de øgede anvendelsesmuligheder af indkomstregistret ville muliggøre besparelser i såvel den offentlige udbetaling af overførselsindkomster som den offentlige administration. På dagpengeområdet blev det således skønnet, at man ved de forbedrede kontrolmuligheder kunne imødegå fejludbetalinger i størrelsesordenen 180 mio. kr. 10. Ved aktstykke nr. 19 af 3. oktober 2007 anmodede Skatteministeriet endnu engang om tilladelse til at fortsætte etableringen af it-projektet eindkomst, hvor de samlede udgifter nu skønnedes at udgøre ca. 141 mio. kr. (ekskl. renteudgifter). I aktstykket blev det oplyst, at stigningen i skønnet skyldtes øgede udgifter til systemudvikling. IV. Hvilke problemer har implementeringen af eindkomst medført? 11. Efter ibrugtagningen af eindkomst i fuld skala pr. 1. januar 2008 indberettede virksomhederne månedligt første gang i februar en lang række detaljerede oplysninger om de enkelte lønmodtagere, og virksomhederne indbetalte de beløb vedrørende personskatter, der var tilbageholdt i forbindelse med lønudbetalingen. I løbet af 1. halvår konstaterede SKAT, at der måned for måned skete en stigning i summen af indbetalte beløb, der ikke kunne relateres til indberetninger i eindkomst, og tilsvarende skete der en stigning i indberetninger, der ikke kunne relateres til konkrete indbetalinger. 12. I SKAT registreres virksomhedernes indbetalinger og indberetninger i forskellige systemer, hvorefter der foretages en maskinel sammenholdelse, før beløbene falder på plads, dels på kontoen for skatteindtægter, dels i diverse registre vedrørende den enkelte lønmodtager.

4 3 I tabel 1 oplyses omfanget pr. 11. september 2008 af åbne poster i form af de indbetalinger og indberetninger fra virksomhederne, som SKAT ikke umiddelbart kunne afstemme. Tabel 1. Åbentstående poster pr. 11. september ) Beløb i mio. kr. Antal berørte virksomheder Beløbsindbetalinger uden indberetninger ) Indberetninger uden beløbsindbetalinger ) Nogle af virksomhederne indgår i begge typer af åbentstående poster. Kilde: SKATs Hovedcenter. Det fremgår af tabellen, at SKAT akkumuleret havde modtaget indbetalinger vedrørende tilbageholdt skat på 6,6 mia. kr. og indberetninger vedrørende 5,6 mia. kr., der ikke umiddelbart kunne afstemmes. Samtidig ses det, at over virksomheder var berørt, hvilket svarer til % af alle indberetningspligtige virksomheder i Danmark. 13. Der var en lang række forskellige årsager til, at der opstod uafstemmelige indberetninger og indbetalinger. Blandt de væsentligste kan nævnes: eindkomstregistret forudsatte stor præcision ved virksomhedernes initiale indtastning af stamdata i Erhvervsregistret eindkomstregistret fordrede meget præcise specifikationer i virksomhedernes indberetninger, og da indberetninger vedrørende de enkelte lønmodtagere nu skulle ske hver måned, er der også krav til periodisering eindkomstregistret forudsatte, at virksomhedernes lønsystemer blev sat op, så de kunne kommunikere med eindkomstregistret eindkomstregistret afviste ikke indberetninger fra virksomheder, selv om der var manglende overensstemmelse mellem stamoplysninger vedrørende virksomhederne og indberetningerne. 14. I mange tilfælde blev virksomhederne ikke automatisk via systemmæssige afvisninger af fejlagtige indberetninger bekendt med, at deres indberetninger ikke kunne bruges af SKATs systemer. I 1. halvår 2008 søgte SKAT gennem dialog med virksomhederne at håndtere problemerne, men SKAT undervurderede problemets omfang, og der blev ikke sat tilstrækkelige resurser af til en løbende oprydning, hvilket medførte den omtalte ophobning af uafstemmelige indberetninger og indbetalinger i årets første 8 måneder. For at undgå en fortsat ophobning gennemførte SKAT den 13. november 2008 en systemændring, der medførte, at indberetninger med formelle fejl blev afvist med fejlmeddelelser til de indberettende virksomheder. Virksomhederne blev herefter klar over, at der var fejl, og hvis ikke de selv kunne løse fejlene, var det naturligt at kontakte SKAT. Det gav SKAT bedre mulighed for at bistå de enkelte virksomheder, ligesom SKAT hurtigere blev bekendt med mangler i den generelle vejledning til virksomhederne eller eventuelle systemfejl i SKATs systemer. 15. Skatteministeriet har oplyst, at baggrunden for den store mængde åbentstående poster var, at virksomhederne ikke fik indberettet korrekt til systemet, hvorved betalinger og angivelser havde svært ved at mødes. Skatteministeriet oplyste videre, at en række virksomheder og lønservicebureauer ikke rettidigt har fået tilpasset egne systemer til at kommunikere med eindkomst. Ifølge ministeriet var en konsekvens heraf tillige, at kun et meget beskedent antal virksomheder på trods af talrige opfordringer fra SKAT valgte at bruge systemet i

5 4 2007, hvilket kunne have medført en smidigere implementering. I stedet valgte stort set alle virksomheder at vente, til indberetningen blev obligatorisk. 16. Skatteministeriet oplyste i sit høringssvar til notatudkastet den 2. april 2009, at det er SKATs vurdering, at systemet nu kører planmæssigt og stabilt. Endvidere har virksomhederne vænnet sig helt til systemet, der løbende er blevet og fortsat bliver optimeret. Med henblik på også fremadrettet at sikre dialogen omkring eindkomstsystemet har SKAT opretholdt den følgegruppe, som blev nedsat i forbindelse med beslutningen om at udvikle systemet. Følgegruppen består af de væsentligste interessenter i forhold til eindkomst herunder særligt arbejdsgiverorganisationerne, som blev nedsat i forbindelse med udviklingen af eindkomst. I følgegruppen drøftes såvel konkrete problemstillinger som initiativer til mulige forbedringer af systemet, ligesom gruppen anvendes til at sikre den optimale vejledning af virksomhederne ved brugen af systemet. 17. Rigsrevisionen har endnu ikke haft mulighed for at efterprøve, om systemet nu er stabilt og fungerer efter hensigten, men Rigsrevisionen vil ved den løbende årsrevision foretage en særlig revision med fokus på systemets funktionalitet. V. Risici og SKATs imødegåelse heraf 18. I august 2008 erkendte SKAT, at mængden af åbentstående poster indebar en væsentlig risiko for, at oprydningen ikke blev tilendebragt inden afslutningen af regnskabet for Dette ville få den konsekvens, at de skatteindbetalinger, der hang i systemerne, ikke ville kunne indtægtsføres i statsregnskabet for 2008, og der kunne blive en afledet virkning på kontoen for skatterestancer. 19. Det var endvidere en væsentlig risiko, at en række indberetninger om løn, tilbageholdt skat mv. ikke ville være til rådighed ved kørsel af årsopgørelser for medarbejdere i de virksomheder, hvis indberetning hang i systemerne. Konsekvensen heraf ville være, at et antal årsopgørelser ville være fejlbehæftede. 20. For at imødegå de risici, den manglende oprydning indebar, iværksatte SKAT den 11. september 2008 en handleplan, hvor man med en øget resurseindsats ville nedbringe omfanget af de indberetninger og indbetalinger, der ikke umiddelbart kunne afstemmes. Opgaven viste sig kompliceret og meget resursekrævende, og under stigende ledelsesbevågenhed gennemførte SKAT i alt 3 handleplaner i perioden frem til 2. marts Rigsrevisionen har gennemgået alle 3 handleplaner og har løbende afholdt møder med ledelsen i SKAT for at følge udviklingen i sagen. Ved den første handleplan medførte Rigsrevisionens møde med ledelsen i SKAT, at SKAT hurtigt udarbejdede en ny og mere dækkende handleplan. 21. Sideløbende med de 2 første handleplaner gennemførte Rigsrevisionen en række revisionsmæssige tiltag, som bl.a. omfattede gennemgang af ugentlige statusnotater og regnskabsanalyser på størrelserne af udvalgte nøgletal i forbindelse med den løbende oprydning af de åbentstående poster i eindkomst. Endvidere gennemførte revisionen en substansrevision på udvalgte virksomheder med de største åbentstående poster, som ifølge SKATs status pr. 8. december 2008 fremgik som afsluttet. Formålet med denne revision var at opnå en begrundet overbevisning om, at disse sager var faldet rigtigt på plads. Revisionen viste, at kun 6 ud af de gennemgåede 12 sager var faldet fuldstændigt på plads systemmæssigt. Ved den afsluttende årsrevision for 2008 vil Rigsrevisionen foretage yderligere substansrevision med det formål at få en begrundet overbevisning vedrørende kvaliteten af SKATs oprydningsarbejde.

6 5 Udvikling i åbentstående poster beløbsindbetalinger uden indberetninger 22. Tabel 2 viser udviklingen i åbentstående poster vedrørende beløbsindbetalinger uden indberetninger. Tabel 2. Åbentstående poster beløbsindbetalinger uden indberetninger Startdato Beløb i mio. kr. Antal berørte virksomheder Handleplan I 11. september Handleplan II 12. november Handleplan III 14. januar Efter handleplan III frem til afslutningen af oprydningsarbejdet 2. marts Kilde: SKATs Hovedcenter. Det fremgår af tabellen, at SKAT ved gennemførelsen af de 3 handleplaner har reduceret de åbentstående poster beløbsmæssigt fra 6,6 mia. kr. til 0,7 mia. kr., svarende til ca. 90 %. Antallet af berørte virksomheder er mere svingende. SKAT har her oplyst, at man har prioriteret de virksomheder med de største beløb først, hvilket forklarer faldet i summen af beløbsindbetalinger uden indberetninger, mens opgørelsestidspunktet har betydning for antallet af virksomheder, idet mange virksomheder havde periodeforskydning mellem indbetaling og indberetning. 23. Vedrørende status pr. 2. marts 2009 har SKAT oplyst, at beløb under kr. i overensstemmelse med sædvanlig praksis siden er blevet udbetalt til virksomhederne med anmodning om at afstemme lønbogholderiet med indberetningerne til eindkomst. Det drejede sig om 184 mio. kr. pr. 2. marts 2009 og berørte virksomheder. De resterende 489 mio. kr., der berørte 268 virksomheder (heraf 270 mio. kr. vedrørende én stor virksomhed), forventede SKAT at have afklaret inden udgangen af marts Udvikling i åbentstående poster indberetninger uden beløbsindbetalinger 24. For så vidt angår de åbentstående poster, hvor der var modtaget indberetninger uden beløbsindbetalinger, har SKAT oplyst, at oprydningsarbejdet allerede var afsluttet inden påbegyndelsen af handleplan III medio januar 2009, hvorefter resterende virksomheder uden beløbsindbetalinger efter de normale procedurer var overført til restancekontoen, hvilket medførte rykning og eventuelt inddrivelse. VI. Konsekvenser af problemerne med eindkomst Administrative byrder for indberettende virksomheder 25. De omtalte problemer i forbindelse med implementeringen af eindkomst har naturligvis medført en række administrative problemer for de virksomheder, hvis indberetninger og indbetalinger ikke umiddelbart kunne falde på plads i SKATs systemer. Virksomhederne har således haft store problemer med at tilpasse deres lønsystemer og administrative rutiner til SKATs krav. Herudover har der i forbindelse med oprydningen i efteråret 2008 været eksempler på virksomheder, der har modtaget foreløbige fastsættelser af månedlige skatteindbetalinger, uagtet de allerede havde indberettet til systemet, og virksomheder, der er blevet rykket for indbetalinger, selv om de allerede havde indbetalt skyldige beløb. Periodisering af skatteindtægter 26. I SKATs regnskab indtægtsføres indberetninger fra arbejdsgiverne om tilbageholdt skat hos deres ansatte samt de foreløbige fastsættelser, der foretages af SKAT, når arbejdsgiverne ikke indberetter tilbageholdte skatter. Hvis der på grund af fejl eller mangler sker ret-

7 6 telser i det følgende år, reguleres indtægtskontoen i dette år. Der vil altid forekomme sådanne rettelser, men denne forskydning i periodiseringen af indtægter vil alt andet lige være på et konstant niveau. SKAT har oplyst, at indtægtsniveauet i det foreløbige regnskab for 2008 er lidt højere end i 2007 og højere end det forventede. SKAT skønner derfor, at de problemer, der har været med eindkomst, kun har haft en forholdsvis lille påvirkning på periodiseringen af provenuet fra A-skat i regnskabsåret Rigsrevisionen vil være særligt opmærksom på dette forhold ved den afsluttende årsrevision for 2008 og rapportere herom i beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for Kvaliteten af årsopgørelser for Det er naturligvis vanskeligt at bedømme kvaliteten af årsopgørelser, før man konstaterer, hvor mange rettelser der senere må foretages, men SKAT foretager hvert år nogle udsøgninger af årsopgørelser med åbenbare fejl. SKAT har oplyst, at disse udsøgninger normalt resulterer i et fejlniveau på ca årsopgørelser, mens en udsøgning i marts 2009 efter de samme kriterier resulterede i ca årsopgørelser vedrørende Som noget nyt havde SKAT fra og med indkomståret 2008 mulighed for at tilbageholde årsopgørelser i ca. 2 uger, når det konkret blev vurderet, at der i denne periode ville komme nye data, og at årsopgørelsen ville blive forkert uden disse data. SKAT har oplyst, at man forventede at tilbageholde ca årsopgørelser af denne grund. Årsopgørelser for medarbejdere i de virksomheder, som på trods af SKATs rykkere ikke har indberettet indkomstoplysninger i eindkomst, vil naturligt være fejlbehæftede. SKAT har oplyst, at virksomheder ikke har foretaget indberetninger vedrørende 2008, og at det svarer til niveauet i tidligere år. 29. Disse opgørelser indikerer, at SKAT ikke forventer særlige problemer med kvaliteten af årsopgørelserne for Rigsrevisionen er i den forbindelse bekendt med, at der i første kørsel af årsopgørelser har været mindre fejl i flere hundredetusinde opgørelser, fordi oplysninger om gruppelivsforsikringer fra en række pensionsforsikringsselskaber ikke blev medtaget. SKAT har oplyst, at fejlen skyldtes, at der manglede en kodeværdi i de oprindelige indberetninger. Videre har SKAT oplyst, at fejlen blev opdaget og rettet så sent, at det ikke var muligt at lade oplysningerne indgå i hovedkørslen, men at de indgik i en ny kørsel ultimo marts Samtidig har pensionsforsikringsselskaber underrettet de berørte skatteydere. Rigsrevisionen vil ved den afsluttende årsrevision for 2008 være særligt opmærksom på kvaliteten af årsopgørelserne for 2008 og rapportere herom i beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for VII. Sammenfatning 30. Jeg kan konstatere, at implementeringen af eindkomst pr. 1. januar 2008 gav massive problemer. Det kan umiddelbart konstateres, at det i starten var vanskeligt for virksomhederne at kommunikere med SKATs nye it-system. For virksomhederne gav det sig udtryk i en lang række administrative gener i form af tilpasninger af it-systemer, fejlrettelser og usikkerhed om, hvorvidt indberetningerne var accepteret af SKATs systemer mv. For SKAT betød det, at systemerne ikke kunne håndtere alle indberetningerne automatisk med den konsekvens, at der i 1. halvår skete en ophobning i systemerne af indberetninger

8 7 og betalinger fra virksomhederne. Den manglende behandling i SKATs systemer medførte en manglende opdatering af de systemer, der skulle danne henholdsvis SKATs årsregnskab for 2008 og borgernes årsopgørelser vedrørende indkomståret Jeg kan videre konstatere, at SKAT reagerede på risikoen for fejl i regnskabet og årsopgørelserne, og med stigende ledelsesbevågenhed blev der iværksat en række handlingsplaner, der ifølge SKATs oplysninger har resulteret i, at ophobningen i systemerne var nedbragt tids nok til, at påvirkningen af regnskab og årsopgørelser har været lille. Rigsrevisionen vil i forbindelse med den afsluttende årsrevision for regnskabsåret 2008 undersøge disse forhold og rapportere herom i beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for Endelig har jeg noteret mig, at det er SKATs vurdering, at systemet nu kører planmæssigt og stabilt. Rigsrevisionen vil ved årsrevisionen efterprøve, om SKAT har fået tilrettet systemets funktionalitet og de administrative rutiner, så der ikke igen opstår problemer for virksomhederne i forbindelse med indberetning af lønoplysninger og/eller for SKATs aflæggelse af et korrekt periodiseret regnskab og dannelse af korrekte årsopgørelser for borgerne. 33. Jeg forventer, at Rigsrevisionen kan rapportere om den samlede revision af eindkomst i beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for Kirsten Leth-Nissen fg.

Orientering om eindkomst samt særlig rykkerkørsel i forhold til virksomhederne

Orientering om eindkomst samt særlig rykkerkørsel i forhold til virksomhederne Til Skatteudvalget Notat Hovedcentret Kundeservice 8. oktober 2008 Orientering om eindkomst samt særlig rykkerkørsel i forhold til virksomhederne Indledning Som nævnt i kvartalsrapporten om den aktuelle

Læs mere

Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10. Afgjort den 17. marts 2010. Skatteministeriet. København, den 1. december 2009.

Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10. Afgjort den 17. marts 2010. Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10 Afgjort den 17. marts 2010 63 Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. a. Skatteministeriet orienterer hermed Finansudvalget om IT-systemet eindkomsts drift,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008 Marts 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om revisionen af statsregnskabet for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi September 2009 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ToldSkats indsats mod sort økonomi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet Juni 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs anvendelse af bagatel-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2014 om SKATs systemmodernisering Skatteministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt j.nr. 09-043424 Dato : 03.04.2009 Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes svar på 9 spørgsmål 4 af 19. februar 2009. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A302/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/05 om indsatsen mod momskarruselsvindel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Fødevareministeriets bevillingsadministration (beretning nr. 10/00) 1. I mit

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet

Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Marts 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige lønadministration

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Metroselskabet I/S. Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Metroselskabet I/S. Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Metroselskabet I/S Marts 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Metroselskabet I/S (beretning nr. 11/2009) 8. marts 2011

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn

SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn Af Lise Holm Brylle, Regnskabskonsulent HD(R) og Tem Vester Christiansen, Cand.merc.aud. Revisionsinstituttet I 2007 meddelte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tidspunktet for orientering af Rigsrevisionen i tilfælde af svig og uregelmæssigheder mv. I. Indledning

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. epi@star.dk og tsh@star.dk 9. december 2016 cb Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Lovforslaget har tre hovedelementer:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 af 24. maj 2006.

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 af 24. maj 2006. Finansudvalget Aktstk. 151 - Svar på 9 Spørgsmål 7 Offentligt j.nr. 06-052864 Dato : Til Folketingets Finansudvalg Ad Aktstk. 151 SKATs it-systemer, igangsættelse af fase 2 Hermed sendes svar på spørgsmål

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Notat Hovedcentret Strategi og udvikling Projektkontoret 13. juni 2008 J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 1. Indledning Finansudvalget besluttede

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. december 2005 RN A608/05

RIGSREVISIONEN København, den 2. december 2005 RN A608/05 RIGSREVISIONEN København, den 2. december 2005 RN A608/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en undersøgelse af DSB s anskaffelse af IC4-tog Indledning 1. På statsrevisorernes

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Morten Homann (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Morten Homann (SF). Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 346 Offentligt j.nr. 07-134076 Dato : 17. oktober 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346, 347, 348 og 349 af 27. august

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om gennemsigtighed vedrørende

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2006 RN A307/06

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2006 RN A307/06 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2006 RN A307/06 Udvidet notat til statsrevisorerne om SKATs inddrivelse af skatter og afgifter efter fusionen den 1. november 2005 I. Resumé 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Cirkulæreskrivelse til kommunernes økonomiforvaltninger, inkassokontorer, lønkontorer og socialkontorer

Cirkulæreskrivelse til kommunernes økonomiforvaltninger, inkassokontorer, lønkontorer og socialkontorer AKILERAARTARNERMUT PISORTAQARFIK Ulloq, 9. februar 2007 SKATTEDIREKTORATET Den 9. februar 2007 Cirkulæreskrivelse til kommunernes økonomiforvaltninger, inkassokontorer, lønkontorer og socialkontorer Økonomiforvaltningen

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 8.

Læs mere

Februar Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II)

Februar Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 13 Rigsrevisors notat af 31. januar 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Februar 2012 RIGSREVISORS NOTAT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04

RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04 RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Trafikministeriets valg af operatør på jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 8, 9, 10 og 45 af 7. maj 2008, stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). / Tina R.

Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 8, 9, 10 og 45 af 7. maj 2008, stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). / Tina R. j.nr. 08-068742 Dato : 14. maj 2008 Til Folketingets Skatteudvalg L 160 - forslag til lov om skattenedslag for seniorer. Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 8, 9, 10 og 45 af 7. maj 2008,

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige Aktstykke nr. 64 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 9. december 2010 Skatteministeriet. København, den 30. november 2010. 64 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 Udvidet notat til statsrevisorerne om årsrapporterne for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om det digitale tinglysningsprojekt (beretning

Læs mere