Morgendagens transportbrændstoffer. Danske perspektiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morgendagens transportbrændstoffer. Danske perspektiver"

Transkript

1 Morgendagens transportbrændstoffer Danske perspektiver

2 Energikatalog - Morgendagens Transportbrændstoffer. Danske perspektiver. December 2006 ISSN ISBN Rapport 2006/15 Udgives af Teknologirådet Antonigade København K Telefon Telefax Redaktion Gy Larsen og Eva Glejtrup Ide og research Ditte Vesterager Christensen Journalist Jakob Vedelsby Grafisk design Bysted A/S Oplag 3000 Repro og tryk Arco Papir Edixion Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Rådets holdninger afspejles kun i indlæg, hvor dette tydeligt er angivet. Publikationen koster 60 kr. og kan bestilles hos Teknologirådet Telefon Telefax

3 Morgendagens transportbrændstoffer Forord ved Teknologirådet side 4 Indledning ved arbejdsgruppen side 5 Baggrund side 6 Sådan læses kataloget side 8 DEL 1 Sammenligning af biobrændstoffer Side 13 Biodiesel side 18 Bioethanol side 24 Biogas side 32 Metanol side 38 Brint side 46 DEL 2 Forudsætninger for implementering af biobrændstoffer Side 52 Forsyningssikkerhed Side 52 Råvaregrundlag og arealbehov Side 52 Klargøring af distributionssystemet til biobrændstoffer Side 55 Motorvirkningsgrader Side 57 CO 2 -fortrængningsomkostninger en samfundsøkonomisk vurdering Side 59 Udenlandske erfaringer med biobrændstoffer Side 61 3 Noter Side 63

4 Forord ved Teknologirådet Mobilitet er et centralt velfærdsgode og personers og varers frie bevægelighed en afgørende forudsætning for vores materielle velstand. Transport er dermed en af de funktioner, vi ikke kan undvære i det moderne velfærdssamfund. Vi står imidlertid over for store transportrelaterede udfordringer, som vi skal tage alvorligt, hvis også fremtidige generationer skal have tilsvarende muligheder for mobilitet. 4 Udfordringerne i transportsektoren Transportsektorens udfordringer omhandler både forsyningssikkerhed og miljøbelastning. Transportens olieafhængighed gør sektoren yderst sårbar i forhold til fremtidige prisstigninger på benzin og diesel og har alvorlige miljøkonsekvenser både lokalt og globalt. EU vedtog i 2003 et direktiv 1, der skal fremme anvendelsen af biobrændstoffer og andre fornybare brændstoffer til transport. EU s vejledende målsætning er en biobrændstofandel i alle EU-lande i 2005 på 2 pct. og en andel i 2010 på 5,75 pct. EU har følgende argumenter for initiativet: Det er et af midlerne til at opfylde klimamålsætningerne, som EU-landene har påtaget sig i Kyotoprotokollen. Det er et af midlerne til, at EU kan mindske sin afhængighed af importeret energi, øge forsyningssikkerheden og undgå afhængighed af importerede fossile brændstoffer fra områder i verden, der anses for politisk ustabile. Det skal skabe nye muligheder for en bæredygtig udvikling af landdistrikterne, når EU inden for de nærmeste år omlægger og reducerer de nuværende landbrugsstøtteordninger. I Danmark valgte vi indledningsvis at fastsætte et 2005-mål på 0,1 pct.-andel biobrændstoffer af det samlede forbrug af transportbrændstoffer. Senest 1. juli 2007 skal Danmark fastlægge en målsætning for Formålet med kataloget Dette katalog skal bidrage til en fortsat debat om potentialer og udfordringer i forbindelse med alternative brændstoffer på transportområdet med særligt fokus på biobrændstoffer. Kataloget formidler den eksisterende viden om biobrændstoffer og andre fornybare brændstoffer i kort form. Kataloget er tænkt som et kvalificeret bidrag til Folketingets og regeringens strategiarbejde, der skal føre til formulering af den omtalte danske biobrændstofmålsætning frem mod Derudover er kataloget målrettet andre beslutningstagere på transportområdet i bl.a. kommunerne og regionerne. Det er også Teknologirådets forventning, at materialet vil blive anvendt til undervisningsformål. Eksperterne bag kataloget Teknologirådet har nedsat en arbejdsgruppe med et bredt felt af eksperter, der har udvalgt de i kataloget præsenterede biobrændstoffer og leveret det vidensmæssige grundlag. Arbejdsgruppen har følgende medlemmer: Kirsten Carlsen, Institut for Miljøvurdering (frem til august 2006) Peter Marcus Kjellingbro, Institut for Miljøvurdering (fra august 2006) Morten Gylling, Fødevareøkonomisk Institut, KVL Niels Henriksen, Elsam Kraft A/S en del af DONG Energy Troels Hilstrøm, Biocentrum-DTU Michael Mücke Jensen, Oliebranchens Fællesrepræsentation Niels Langvad, Biogasol ApS Bruno Sander Nielsen, Landbrugsraadet Leo Nielsen, Teknologisk Institut Jørgen S. Lundsgaard, IRD Fuel Cell Technology A/S Kataloget er desuden gennemlæst og kommenteret af Erik Iversen fra Miljøstyrelsen, Peter Trier fra Energi styrelsen og Jørgen Henningsen fra EU- Kommissionens Generaldirektorat for Transport og Energi (DG TREN). De nævnte personer har bidraget med værdifulde synspunkter, men kan ikke tages til indtægt for katalogets samlede indhold. Kataloget er forfattet af arbejdsgruppen, projektleder Gy Larsen, projektmedarbejder Ditte Vesterager Christensen og freelancejournalist Jakob Vedelsby. Teknologirådet takker arbejdsgruppen og øvrige medvirkende for en aktiv og målrettet arbejdsindsats i hele projektforløbet.

5 Indledning ved arbejdsgruppen Biobrændstofferne i kataloget I dette katalog over mulige alternativer til fossil benzin og diesel har vi valgt at fokusere på fornybare, biologisk baserede brændstoffer til brug i transportsektoren. Der bliver talt meget om, at brint er løsningen på transportsektorens olieafhængighed på længere sigt. Derfor har brint fået et afsnit i kataloget. Realiteten er dog, at der ikke udsigt til, at vi inden for en tidshorisont på år vil få reelle alternativer til forbrændingsmotoren. Den eneste mulighed på kort sigt er derfor at introducere alternative brændstoffer, der kan anvendes i eksisterende eller modificerede forbrændingsmotorer. Biobrændstofferne bioethanol og biodiesel, der hver har et afsnit, er eksempler på fornybare alternativer, der kan anvendes både på kort og længere sigt. Det er også en mulighed at anvende syntetiske, fossile brændstoffer baseret på biomasse, kul og naturgas. Syntetiske brændstoffer kan fx være metanol, syntetisk diesel, syntetisk benzin og syntetisk naturgas ud fra syntesegas. Både metanol og syntesegas kan fremstilles af biomasse og kan betegnes som et biobrændsel. Metanol og metanolog syntesegasafledte brændstoffer har derfor også et afsnit i kataloget. Brugen af disse brændstoffer produceret fra kul og naturgas vil dog resultere i øget CO 2 -udledning i forhold til fossil benzin og diesel. En større brug af naturgas vil derimod kunne reducere udslippet af drivhusgasser og en række sundhedsskadelige stoffer og vil kunne bane vejen for anvendelse af biogas, der også har fået sit eget afsnit. Fokus på tekniske muligheder Arbejdsgruppen har alene forholdt sig til de tekniske muligheder for at producere fornybare alternativer til den nuværende, 100 pct. fossilt baserede brændstofforsyning til transportsektoren og om der er tilstrækkelige mængder af råvarer i Danmark til at dække det danske brændstofbehov. En bedre udnyttelse af energien i bilmotoren herunder en bedre udnyttelse af brændstoffet er ligeledes vigtig, når målet er mindre olieafhængighed og en mindre forurenende transportsektor. Men eftersom dette er en motorteknisk udfordring, som gælder uanset hvilket brændstof, der anvendes og da formålet med kataloget er at beskrive forskelle mellem brændstofferne har vi ikke behandlet dette. Det har været det primære mål at præsentere brændstoffer, der kan reducere transportsektorens stigende bidrag til forureningen med drivhusgasser og samtidig skabe mindre usikkerhed om fremtidens forsyningssikkerhed. Arbejdsgruppen har hverken forholdt sig til omkostningerne ved en dansk anvendelse, eller om det ud fra andre hensyn kunne være mere fornuftigt at anvende biomassen til energiformål på andre måder. Den danske energipolitik lægger i sine prioriteringer af biobrændstoffer vægt på, at der opnås en større CO 2 -gevinst ved at anvende biomassen til kraftvarmeproduktion frem for til transportbrændstoffer. Udbygningstakten med biomasse og biogas har dog været meget lav i de senere år, som følge af en række barrierer, hvor fald i elafregningsprisen og begrænsninger i mulighederne for at øge anvendelsen af biomasse i den kollektive varmeforsyning er de væsentligste. Danske perspektiver Teknologirådets arbejdsgruppe ser følgende mulige perspektiver i en dansk produktion af fornybare brændstoffer: Danske råvarer kan dække det danske forbrug af fornybare transportbrændstoffer i forhold til EU s 2010-målsætning og muliggøre eksport af biobrændstoffer Der kan skabes en dansk eksport af teknologi til produktion af biobrændstoffer Der kan ske en bæredygtig samlet produktion af fødevarer, energi og materialer gennem udnyttelse af afgrøder, biprodukter og organisk affald Arbejdsgruppen vurderer, at der er behov for en målrettet dansk politik, der bevarer danske styrkepositioner og sikrer yderligere forskning og udvikling på området, hvis disse perspektiver skal realiseres og at dette nødvendiggør væsentlige investeringer. 55

6 Baggrund 6 Baggrunden for kataloget Danmarks energiforbrug til transport er steget 65 pct. siden midten af 1970 erne. Siden 1990 er den danske CO 2 -udledning fra transport vokset med 24 pct. Transportområdet står i dag for 60 pct. af vores samlede olieforbrug og væksten i olieforbruget til transport fortsætter. En fremskrivning viser, at transportsektorens andel af olieforbruget vil vokse til 73 pct. i Der ventes dog i samme periode kun en svag vækst i Danmarks samlede olieforbrug. Denne udvikling foregår i en situation, hvor ustabilitet i de dele af verden, som besidder de største olieressourcer, giver usikkerhed om forsyningssituationen. Samtidig vil de fremtidige olieressourcer skulle udvindes fra stadig mere vanskeligt tilgængelige og dermed dyrere kilder, ligesom de traditionelt tilgængelige og billige danske og internationale olieforekomster er ved at blive udtømt. Vi kan derfor komme i en situation med markant forhøjede priser på benzin og diesel. En af udvejene er at finde alternativer til fossile brændstoffer i transportsektoren. Det har man praktiseret i årevis i et land som Brasilien, hvor en del af bilparken i dag kører på gasohol en blanding af benzin og ethanol. Lande som USA, Tyskland og Sverige satser i disse år på at fremme biobrændstoffer og afgiftsfritagelse har hidtil været et gennemgående virkemiddel med henblik på at skabe et hjemmemarked for biobrændstoffer. Katalogets beregningsgrundlag Brændstof MJ/kg Vægtfylde MJ/l kg/l Benzin 42,7 0,75 32,4 Dieselolie 42,5 0,85 35,8 Biodiesel 39 0,88 34,4 Ethanol 26,8 0,79 21,8 Handel med olieprodukter og biobrændstoffer Råolie er den mest handlede vare på verdensmarkedet. Prisen på brændstoffer er styret af henholdsvis det aktuelle udbud, efterspørgslen og af markedets forventninger til det fremtidige udbud og til efterspørgslen. Prisen på benzin i Danmark kan derfor fx være bestemt af raffinaderikapaciteten på det amerikanske marked, eller af markedets forventninger til, hvordan prisen på råolie vil udvikle sig i fremtiden fx som følge af, at Iran afstår fra at videreudvikle sit atomprogram og truslen om en boykot ikke længere er til stede. Tilsvarende er der etableret et marked for biobrændstoffer, der også styres af udbud og efterspørgsel. Det vil således være udbud og efterspørgsel globalt, der i sidste ende bestemmer prisen på biobrændstoffer og bestemmer fra hvilke kilder/lande, biobrændstoffer bliver leveret. Det globale marked er p.t. længst rent udviklingsmæssigt med hensyn til bioethanol. I Europa udgør biodiesel imidlertid over 80 pct. af markedet for biobrændstoffer anno Forventningen er, at det bliver verdensmarkedsprisen, der afgør, hvorfra biobrændstofferne vil komme. På verdensmarkedet er det p.t. Brasilien og andre udviklingslande, der kan producere bioethanol til den laveste pris. Afgang for grøn transport På verdensplan egner kun 13 pct. af landbrugets biomasse sig til menneskeføde og dyrefoder. Resten er planterester og biprodukter, der er velegnet til produktion af brændstof til transportsektoren. I Danmark frembringer vi 12 gange mere biomasse, end vi bruger til fødevarer og foder. Bioethanol produktionspriser /l 0,5 0,4 Metanol 19,7 0,79 15,5 Naturgas ,3 +145% LPG 46 0,5 23 DME 28,8 0,66 19 Når man vurderer biobrændstoffer i forhold til fossile brændstoffer, skal man tage højde for forskellene i energiindholdet. Disse forskelle er vist i ovenstående tabel. Her fremgår det fx, at energiindholdet i 1 liter benzin er 32,4 MJ, mens energiindholdet i 1 liter bioethanol er 21,8 MJ, hvilket betyder, at energiindholdet i knap 1,5 liter bioethanol svarer til energiindholdet i 1 liter benzin. Rapporten tager hensyn til disse forhold ved sammenligningen mellem brændstofferne. 0,2 0,1 0 Sukkerrør (Brasilien) Majs (USA) Hvede (EU) Sukkerroer (EU) Eksempler på estimerede priser på produktion af bioethanol. 3

7 Danmarks forbrug af brændstoffer frem mod 2030 ( 000m 3 ) Benzin Diesel Andet Prognose EU s 2001-hvidbog om europæisk transportpolitik frem til 2010 pointerer nødvendigheden af, at medlemslandene gør sig mindre afhængige af olie i transportsektoren og får skabt et bæredygtigt grundlag for transport. Kommissionen vurderer, at flydende biobrændstoffer rummer det største potentiale på kort og mellemlangt sigt. EU vurderer også, at metan (naturgas og biogas) og brint kan blive brugbare alternativer på længere sigt. Som nævnt i indledningen udsendte EU i 2003 et direktiv om biobrændstoffer og andre fornybare brænd stoffer til transport. 4 Generelt levede kun få medlemslande op til biobrændstofdirektivets mål. I februar 2006 lancerede EU-Kommissionen en foreløbig strate gi for at sikre øget anvendelse af biobrændstof i transportsektoren 5 og medlemslandene opfordres fortsat til aktive indsatser for at sikre at dette sker. EU fremhæver i 2006-strategien følgende hovedargumenter for at fremme af biobrændstoffer til transport: CO 2 -reduktionspotentialer Mindre afhængighed af en brændstofforsyning med få typer af brændstoffer Nye indkomstmuligheder i yderområder Udvikling af erstatning for fossile brændstoffer på lang sigt Af Finansministeriets redegørelse om implementering af Biobrændstofdirektivet 6 fremgår det, at Danmark ikke med den nuværende teknologi anser biobrændstoffer til transport for at være en omkostningseffektiv vej til øget CO 2 -reduktion. Ifølge Det Europæiske Miljøagentur (EEA) 7 foregår der en løbende diskussion i EU-Kommissionen af, hvordan man fremover skal udnytte biomasseressourcerne for at opnå maksimal CO 2 -reduktion. Fx er CO 2 -fordelen mindre ved at bruge biomasse til biobrændstoffer som bioethanol eller biodiesel til erstatning for benzin og diesel i forhold til at anvende biomassen til erstatning for kul i kombineret kraft/ varmeproduktion. Grønne ressourcer Det er ikke givet, at biobrændstoffer, der anvendes i den danske transportsektor, skal produceres i Danmark og ud fra danske råvarer. Det er imidlertid ud fra et ressourcemæssigt synspunkt interessant at vurdere, hvor stor en del af det danske transportenergiforbrug, de danske biomasseressourcer fra afgrøder, biprodukter og affald kan dække. Det samlede danske landbrugsareal er på ca. 2,6 mio. hektar. Hertil kommer skovarealer og visse naturtyper, som kræver pleje i form af beskæring og afpudsning for at undgå, at de springer i krat. Endvidere kan organiske restprodukter fra fødevare- og foderproduktion, foruden gylle og andre animalske og vegetabilske biprodukter fx animalsk fedt og halm også nyttiggøres til biobrændstoffer i form af bioethanol, biodiesel og biogas. Det er arbejdsgruppens vurdering, at der er rigelige danske ressourcer til at dække en betydelig del af transportsektorens energiforbrug. Fx kan målsætningen i EU s biobrændstofdirektiv om 5,75 pct. biobrændstoffer i 2010 for dieselolieandelens vedkommende dækkes med produktion af biodiesel fra den animalske fedt, som ikke må bruges til foder, suppleret med den nuværende danske, rapsbaserede biodieselproduktion, som i dag eksporteres. Tilsvarende vil benzinandelen kunne dækkes med bioethanol, der er fremstillet af udbyttet af roer på 1,5 pct. af landbrugsarealet (ca hektar) eller korn på 3 pct. af landbrugsarealet (ca hektar) eller ved brug af knap 1 mio. tons af den halm, som i dag ikke bliver udnyttet. 77

8 Sådan læses kataloget Hensigten med kataloget er at præsentere opdateret viden om de nævnte brændstoffer. Præsentationen er opdelt i to dele del 1 er gul og del 2 er blå. Del 1: Information om brændstofferne I første del af kataloget behandles brændstofferne et efter et og på ensartet vis, hvilket gør det muligt at sammenligne dem med hinanden. Det enkelte brændstofs produktion, anvendelsesområder, forsyningspotentiale, distributionsmuligheder og forsknings- og udviklingsmæssige status fremlægges, ligesom der bliver foretaget et skøn over de samfundsmæssige effekter, herunder erhvervspotentialet. I de tilfælde, hvor det har været praktisk muligt at indhente de nødvendige baggrundsinformationer, er det enkelte brændstof endvidere underkastet en samfundsøkonomisk vurdering i forhold til CO 2 - fortrængningsomkostninger. Eftersom der ikke er lige meget erfaring med alle de præsenterede brændstoffer, findes der ikke lige omfattende data for dem alle. Først præsenteres biodiesel og bioethanol, der begge behandles i dybden. Disse afsnit indeholder bl.a. beregninger af CO 2 - fortrængningsomkostninger. Derefter præsenteres biogas, metanol og metanol- og syntesegasafledte brændstoffer og brint disse brændstoffer behandles ikke helt så detaljeret. Beskrivelsen af hvert brændstof omfatter både en tekstdel og en grafikdel. Den grafiske del giver et hurtigt overblik over biobrændstofferne og åbner for en simpel sammenligning. Omvendt giver teksterne om de enkelte brændstoffer en dybere forståelse af styrker og svagheder, erfaringer på området, forskningsstadie m.v. Del 1 indledes med et skema, som giver et hurtigt overblik over de præsenterede transportbrændstoffers karakteristika inden for en række udvalgte parametre. Del 2: Baggrundstekster Anden del af kataloget indeholder baggrundsinformationer, som er relevante i forbindelse med overvejelser om implementering af biobrændstoffer i Danmark bl.a. om forsyningssikkerhed, råvaregrundlag og arealbehov og omkostninger i forbindelse med distribution. I del 1 henvises der nu og da til uddybende information i del 2. Del 2 rummer også en række mere tekniske afsnit om bl.a. motorer, ligesom man kan læse uddybende om arbejdsgruppens overvejelser om beregning af CO 2 -fortrængningsomkostninger. Endelig behandles erfaringer med biobrændstoffer i Brasilien, USA, Sverige og Tyskland.. 8

9

10

11 1

12

13 Sammenligning af Biobrændstoffer Bioethanol Biodiesel Biogas 1. generation 2. generation Vegetabilsk Animalsk Produktions- Kommerciel Forskning/ Kommerciel Opskalering Kommerciel teknologi opskalering. Markedsmoden om 5-10 år Infrastruktur Distribution kan indpasses i eksisterende infrastruktur med få tilpasninger Kræver udbygning af gasdistribution til særlige flåder eller generelt. Evt. via naturgasnettet. Produktions 16 PJ 11 PJ 10 PJ 4 PJ 35 PJ potentiale* Andel af 9 pct. 6 pct. 6 pct. 2 pct. 25 pct. vejtransportenergi i 2012 Ressource Stor Moderat Begrænset Lille Stor Potentiale for Enzym- Enzym- Energi- Biogas- og teknologieksport teknologier teknologier effektivitet separationsog koncepter teknologi CO 2-1,2-1,8 kg 2,3 kg 2,1 kg 2,6 kg Alt CO 2 fra fortrængning fossilt brændsel (kg/l. fossilt fortrænges samt brændstof) drivhusgasser reduktion fra gyllelagre og mark CO pct. 90 pct. 70 pct. 90 pct. 160 pct. fortrængning (af den andel der erstattes med biobrændstof) 13 * Centralt skøn baseret på dyrkning af hektar til biobrændstoffer ( hektar roer og hektar korn til 1. generations bioethanol samt hektar raps til vegetabilsk biodiesel) og anvendelse af 2 mio. tons halm til 2. generations bioethanol og 110 mio. liter biodiesel fra animalsk fedt, foruden Energistyrelsens fremskrivning af biogaspotentialet. Der er ikke regnet på konvertering af energiafgrøder til bioethanol med 2. generations teknologi eller til biogas.

14 14 I ovenstående skema er en række nøgleparametre trukket frem for de biobrændstoffer, som er mest markedsklare. Bortset fra anvendelse af restprodukter til henholdsvis bioethanolproduktion (halm m.v.) og biodieselproduktion (animalsk fedt), er der tale om kommercielle biobrændstoffer, som i varierende omfang anvendes i udlandet. Flydende biobrændstoffer i form af bioethanol og biodiesel kan ved lav iblanding distribueres via den eksisterende infrastruktur med få tilpasninger (rensning af tanke, forebyggelse af vandindtrængning m.v.), hvorimod anvendelse af biogas kræver opbygning af en helt ny infrastruktur. Hvis Danmark som Italien og Sverige vælger at fremme anvendelsen af naturgas til transportformål, vil dette imidlertid kunne bane vejen for anvendelse af biogas. Produktionspotentialet afhænger dels af råvaregrundlaget og dels af, hvor effektivt man kan omdanne råvarerne til biobrændstoffer. Der er en betydelig elastik i produktionspotentialet bl.a. fordi biobrændstofproduktionen kan kombineres med produktion af foder og fødevarer. I de i skemaet skitserede produktionspotentialer er der taget udgangspunkt i, at op til hektar dansk landbrugsjord anvendes til dyrkning af råvarer til henholdsvis 1. generations bioethanol og biodiesel, hvorimod produktion af henholdsvis 2. generations bioethanol, biodiesel fra animalsk fedt og biogas er baseret på restprodukter. Der er altså ikke regnet med effekten af at anvende energiafgrøder som roer, majs og flerårige energiafgrøder til produktion af bioethanol med 2. generationsteknologi. I alle tilfælde vil der være tale om et valg mellem at anvende biomassen til produktion af biobrændstoffer til transport eller til produktion af el og varme. Isoleret set kan der erstattes mere fossil energi ved kraftvarmeproduktion, men der kan være andre årsager til at vælge at anvende biomassen til transportbrændstoffer. Fx at biomasse er et af de eneste alternativer på mellemlang sigt til at mindske EU s afhængighed af importeret fossil energi til transport samtidig med, at CO 2 -udslippet reduceres. Ud over forbedring af forsyningssikkerheden med brændstoffer til transportsektoren er reduktion af udslippet af drivhusgasser et vigtigt mål. Flere studier har vurderet udslippet af drivhusgasser fra forskellige typer af brændstoffer. Udslippet af drivhusgasser fra fossile kilder varierer alt efter typen af køretøj, motor og kørselsmønster. Herunder vises udslippet fra en moderne bus 8. Det fremgår bl.a. af skemaet, at brint ikke i sig selv fører til en reduktion i udslippet af drivhusgasser miljøeffekten afhænger af, hvilke energikilder brinten stammer fra. Udslippet af drivhusgasser fra en bus, der drives med brint, som er fremstillet ved traditionel elektrolyse, er således tæt på dobbelt så stort som udslippet fra fossil diesel. Udslippet fra fossil diesel er på niveau med udslippet fra brint, der er produceret ved hjælp af naturgas. CO 2 -udslippet reduceres derimod til under en tredjedel af udslippet ved fossil diesel, hvis man anvender enten 1. generations, hvedebaseret bioethanol eller rapsbaseret biodiesel. De laveste emissioner fra fossile kilder opnås med biogas og metanol og ved brint, der er produceret ud fra vindmøllestrøm. Endvidere kan en dansk forsknings- og teknologiudviklingsindsats føre til skabelse af nye industrielle kompetencer med et betydeligt eksportpotentiale et potentiale, der dog varierer noget fra biobrændstof til biobrændstof. Drivhusgasemissioner fra bus pr. kwh Brint Diesel (elektrolyse, EU mix) (råolie) Brint (naturgas) Bioethanol (hvede) Biodiesel (raps) Methanol (træ) Bioethanol (træ) Brint (elsktrolyse, vind) DME (træ) Biogas CO2-ækvivalenter

15 CO 2 -fortrængningen varierer også mellem biobrændstofferne og inden for de enkelte brændstoffer afhængigt af produktionsmetoden. Generelt er fortrængningen mindre for 1. generations bioethanol og rapsbaseret biodiesel, hvor der både er et energiforbrug til produktion og dyrkning. For overskudsbiomasse såsom halm til 2. generations bioethanol medregnes kun et energiforbrug til indsamling. For animalsk fedt er der kun et energiforbrug forbundet med omdannelsen af fedtet til biodiesel, da tilvejebringelsen af råvarerne er en veterinær foranstaltning. Biogas har det største reduktionspotentiale, da der udover substitution af fossile brændstoffer sker en reduktion i udslippet af metan fra gylletanke og lattergas fra marker. Produktionspriserne for biobrændstofferne varierer med råvare- og forarbejdningsomkostningerne. Alle biobrændstoffer er dyrere end de fossile med de oliepriser, der forventes i en overskuelig fremtid. Tilsvarende er den rene CO 2 -fortrængningspris isoleret set højere ved anvendelse af biomasse til transport end til kraftvarme. Denne merpris skal sættes i forhold til følgende: Værdien af en øget forsyningssikkerhed af brændstoffer til transport Fastholdelse af den nuværende infrastruktur samtidig med der gøres noget ved CO 2 -udslippet Beskæftigelseseffekten Eksportpotentialet for ny teknologi Hvad kan man få ud af en hektar? En anden sammenligning mellem brændstofferne kan udspring af, hvor meget energi, der kan udvindes fra et givet areal landbrugsjord. Dette er en vig- tig faktor, da dyrkningsjord globalt set til produktion af fødevarer, foder, energi, industrielle råstoffer og natur er en begrænset ressource. Ved at anvende fx 1 hektar til dyrkning af forskellige afgrøder ved brug af forskellige teknologier og derefter konvertere disse til biobrændstoffer til transport - fås et billede af potentialet. Den svenske regering har en målsætning om at gøre Sverige uafhængig af fossil energi. I den forbindelse har man nedsat en oliekommission til at vurdere mulighederne. Lunds Tekniske Universitet har foretaget vurderinger af, hvor meget energi, der kan fås fra 1 hektar landbrugsjord, hvor man varierer henholdsvis afgrødevalget og teknologien til konvertering. Som det fremgår af nedenstående figur 9 er der meget stor forskel på såvel bruttoenergiudbyttet og nettoenergiudbyttet afhængig af den råvare og det biobrændstof, der produceres. Energiproduktionen er mindst for rapsbaseret biodiesel og bioethanol fra korn. Der er imidlertid tale om en betydeligt lavere energiproduktion i disse svenske beregninger, da udbyttet på 31 GJ pr. hektar svarer til et olieudbytte på ca. 900 liter biodiesel pr. hektar. I Danmark er udbyttet ca. 50 pct. højere. De absolutte tal kan derfor ikke direkte oversættes til danske forhold, men giver et billede af det indbyrdes forhold mellem de forskellige råvarer og konverteringsteknologier og dermed hvor meget energi, der kan høstes pr. hektar. Sammenligning af biobrændstofudbytter pr. ha. ved forskellige afgrøder og konverteringsteknologier (svenske tal). Energiudbyttet er for raps-rme, hvede-, sukkerroe- og pilethanol korrigeret for energiindholdet i biprodukterne; foder og fast brændsel. 15 Energiudbytte pr. ha (GJ/ha) Biodiesel (raps) Bioethanol (hvede) Biogas (kløvergræs) Bioethanol og biogas (græs) Biogas (hvede) Bioethanol (roer) Bioethanol (pil) Bioethanol og biogas (roer) Biogas (roer) Biogas Metanol/DME (roer m. top) (pil) Bruttoproduktion Nettoudbytte Kilde: Päl Börjesson, Lunds Tekniska Högskola.

16

17 biodiesel

18 Biodiesel 18 Teknologien er udviklet og fungerer i kommerciel skala for vegetabilske olier. Teknologien til 2. generations biodiesel, der er baseret på animalske restprodukter, er også tilstrækkelig modnet til at den kan anvendes kommercielt. Udnyttelse af det samlede biodiesel potentiale vil reducere det årlige CO 2 -udslip med tons. Positiv handelsbalanceeffekt. Mindre afhængighed af fossil olie. Fjerner animalsk fedt fra markedet. Investeringsbehov i tanke og blandingsfaciliteter. Begrænset potentiale på grund af begrænsede dyrkningsarealer og begrænsede mængder animalske restprodukter. Dyrere end fossil diesel. CO 2 -fortrængningsomkostning på 900 kr./ton CO 2 for RME (centralt estimat) alt efter forudsætningerne dog sandsynligvis lavere for biodiesel, der er baseret på animalsk fedt. Karakteristik Biodiesel er den populære betegnelse for brændstof af typen FAME 10, der kan iblandes fossil diesel eller anvendes ren. Typisk bliver produktet markedsført som B5, B20, eller B100 alt efter den procentuelle andel af biodiesel i brændstoffet. Man kan principielt anvende alle vegetabilske og animalske olier og fedtstoffer til produktionen af biodiesel. I Europa anvendes primært rapsolie som råvare, hvilket resulterer i produktet RME (Raps Methyl Ester). I USA er sojaolie meget anvendt (det giver SME - Soya Methyl Ester) og i Østen palmeolie (det giver PME Palm Methyl Ester). Endvidere kan man bruge friturefedt og animalske restprodukter. Sidstnævnte produktion kaldes 2. generations biodiesel. De forskellige råstoffer har et varierende indhold af mættede og umættede fedtsyrer. Jo højere indholdet af umættede fedtsyrer er, jo bedre kuldeegenskaber har biodieselen det vil sige, at den kan benyttes ved lavere temperaturer. Raps- og sojaolie har et relativt højere indhold af umættede fedtsyrer end animalsk fedt og palmeolie. Produktion og potentiale 1. generations biodiesel: Virksomheden Emmelev A/S fremstillede i mio. liter biodiesel baseret på rapsfrø. Hele virksomhedens produktion eksporteres. Produktion af biodiesel baseret på raps foregår i to faser: Først presses råolien af frøene. Restproduktet rapskage anvendes i foderindustrien, hvor den erstatter importeret sojaskrå. Rapsolien transformeres derefter kemisk til biodiesel og glycerin ved tilsætning af metanol og en katalysator (typisk natrium eller kaliumhydroxid). Glycerin anvendes i den farmaceutiske industri og i fødevareindustrien. I Danmark anvender disse industrier tons glycerin årligt. Glycerin kan desuden benyttes som fedtkilde i biogasanlæg. Katalysatorresten afsættes normalt til gødningsformål. Det samlede danske rapsareal bør af sædskiftemæssige årsager ikke overstige ca hektar. 11 I 2005 blev der dyrket raps på ca hektar og arealet har været stigende de sidste 3-4 år. Det danske potentiale for produktion af rapsbaseret biodiesel er på omkring 340 mio. liter årligt. Ved dyrkning af nye rapssorter med højt olieudbytte og anvendelse af en effektiv ekstraktionsteknologi vil man kunne nærme sig 375 mio. liter årligt. 2. generations biodiesel: Virksomheden Daka a.m.b.a. opfører en fabrik, der fra udgangen af 2007 årligt vil kunne producere 55 mio. liter 2. generations biodiesel årligt baseret på animalsk fedt og brugt fritureolie. Anlægget er forberedt til udvidelse af produktionen til 110 mio. liter pr. år. Det animalske fedt oparbejdes og raffineres ud fra restprodukter fra slagterierne og døde dyr fra landbruget. Der er tale om restprodukter, der ikke må anvendes til fødevarer. Produktion af biodiesel af animalsk fedt er mere kompliceret end biodieselproduktion af vegetabilske olier. Det skyldes bl.a. et i perioder meget højt indhold af frie fedtsyrer i animalsk fedt, hvilket kræver et særskilt forbehandlingstrin. Endvidere er der en række mikrokomponenter i den animalske biodiesel, som kun kan fjernes ved en vakuumdestillation. Energieffektiviteten i omsætningen er dog stadig tæt på 90 pct. Anvendelsen af vegetabilsk fedt til fremstilling af biodiesel er fundet sikker af de veterinære myndigheder i EU. Det gælder også fedt, hvor der kan være en potentiel smitterisiko fra BSE. 12 Omdannelsen af det animalske fedt til biodiesel sikrer, at det ikke kan indgå i fødekæden igen, da biodiesel ikke er egnet til foder. Medregnes 2. generations biodiesel af animalsk oprindelse, vil pct. af det danske dieselolieforbrug kunne erstattes af biodiesel. Hvis der derudover udvikles nye og bedre ydende rapssorter kan en andel på op til 20 pct. være realistisk. Produktprisen for rapsbaseret biodiesel og biodiesel baseret på animalsk affald afhænger af råvarepriserne og indtjeningen på biprodukter og da disse vil variere betydeligt over tid er det vanskeligt at give et præcist billede af produktprisen i forhold til råolieprisen. Udover omkostninger til selve produktionen, vil der også være omkostninger i distributionsleddet. Endvidere skal forbrugeren helst også have en økonomisk fordel, hvis udbredelsen skal blive markant. Ud fra dette er biodiesel endnu ikke konkurrencedygtig sammenlignet med fossil diesel. Anvendelse Biodiesel er et alternativ eller supplement til fossil dieselolie. I Europa produceres biodiesel efter EN14214 normen 13, hvilket sikrer, at olien kan iblandes fossil diesel. Det er for tiden tilladt at iblande maksimalt 5 pct. biodiesel i fossil diesel efter diesel EN590-normen 14. Dette betyder, at alle motorproducenter har accepteret en iblanding af 5 pct. biodiesel og at anvendelse af op til 5 pct. biodiesel ikke har indflydelse på garantien på køretøjet. Biodiesel vil også kunne anvendes rent i mange større dieselmotorer. Der er dog også motorproducenter, der fraråder brug af ren biodiesel, mens andre accepterer eller anbefaler op til 30 pct. iblanding. Restriktionerne er primært relateret til holdbarheden af visse plast og gummimaterialer i brændstofsystemet, hvor biodiesel kan have en opløsende effekt. Nogle køretøjer leveres derfor i specielle biodieselversioner, hvor der er anvendt biodieselresistente materialer. Biodiesel har gode smøreegenskaber. I Tyskland anvender relativt mange store flådeejere (typisk busselskaber og vejtransportfirmaer) 100 pct. biodiesel i deres køretøjer.

19 Fakta om Biodiesel Form Flydende. Anvendelsesmuligheder Erstatter eller iblandes fossil dieselolie. Kan i 5 pct. iblanding anvendes i alle dieselkøretøjer uden modifikation. Anvendelse af højere iblandingsprocenter kræver typisk ændringer i motorernes brændstof-systemer. Potentiale Rapsbaseret: 350 mio. liter årligt svarende til 14 pct. af det fossile dieselforbrug til vejtransport i Danmark anno Yderligere potentiale ved brug af andre planter, animalsk fedt og industriaffald. Tidslinie for produktion og anvendelse 2006: 100 mio. liter biodiesel produceres i Danmark (raps) 2008: 155 mio. liter biodiesel produceres i Danmark (raps + animalsk fedt) 2010: mio. liter biodiesel (raps + animalskfedt) CO 2 -reduktion Reduktionen i CO 2 -udledningen for RME-biodiesel udgør godt 2 kg CO 2 pr. liter erstattet dieselolie. 15 Den samfundsøkonomiske CO 2 -pris udgør ca. 900 kr. pr. ton fortrængt CO 2. Pris 16 Produktionspris: 4,0-4,42 kr./l. 17 Handelspris: 5,5 kr./l. incl. afgiftsfritagelse i Tyskland.

20 20 Distribution I Danmark vil distribution af biodiesel i 5 pct. iblanding sandsynligvis blive varetaget af de etablerede olieselskaber i det eksisterende distributionssystem, hvor det så vil være nødvendigt at etablere blandingsfaciliteter. Hvis biodiesel skal anvendes rent, vil der skulle etableres særskilte udleveringsfaciliteter på udvalgte trucktankanlæg eller egne tankanlæg hos større flådeejere. Ved opbevaring ud over 6-12 måneder kan biodiesel have en ringere holdbarhed end fossil diesel. Dette problem kan elimineres ved tilsætning af antioxidanter, hvilket kun vil forøge omkostningerne marginalt. Se også kapitlet Omkostninger til klargøring af distributionssystemet til biobrændstoffer. Samfundseffekter Miljøeffekter: CO 2 -besparelsen ved anvendelse af rapsbaseret biodiesel udgør omkring 2 kg CO 2 pr. liter fossil diesel, der erstattes. Ved en årlig produktion og anvendelse af rapsbaseret biodiesel i Danmark på 300 mio. liter vil dette svare til en samlet CO 2 -besparelse på knap tons. Anvendelsen af biodiesel har traditionelt også givet en renere forbrænding, herunder en reduktion i partikeludledningen. Dette har været medvirkende til, at busselskaber i en række større byer har iværksat brug af biodiesel som alternativ til partikelfiltre. Brug af svovlfattig diesel og nye emissionskrav til nye lastbiler og busser gør imidlertid, at der i dag ikke er miljøgevinster ved biodiesel i forhold til fossil diesel. Endvidere kan anvendelse af biodiesel give anledning til en højere NOx-dannelse. 18 Det er derfor vigtigt at se anvendelse af biodiesel i sammenhæng med partikel- og DeNOx-filtersystemer. Ved de lavere iblandingsprocenter vil man næppe kunne måle ændringer i emissionerne. Biodiesel er let nedbrydeligt i naturen. En biodiesel/diesel blanding skal sikkerhedsmæssigt behandles som ren fossil diesel. Effekter på forsyningssikkerheden: Den danske produktion af biodiesel på raps og animalsk fedt er i altovervejende grad baseret på nationale ressourcer, hvilket bidrager til en højere potentiel forsyningssikkerhed. Man må dog her være opmærksom på, at man i EU har et indre marked for energiprodukter og at olieselskaberne derfor vil købe biodiesel hvor den er billigst, ligesom producenterne vil afsætte produkterne, hvor de kan indbringe størst indtjening. Effekter på erhvervsudvikling: Den danske rapsbaserede biodieselindustri har siden 2002 udviklet et effektivt produktionsapparat med fokus på høj udnyttelse af råvaren og lavt energiforbrug. De gode danske resultater på området har medført, at fx Emmelev A/S er blevet bedt om at medvirke ved projektering af biodieselanlæg i udlandet. Dakas produktionsanlæg til 2. generations biodiesel udvikles i et samarbejde med den europæiske biodieselindustri og med virksomheder, der håndterer animalske restprodukter. Herudover har Daka en række patenter, der med tiden kan gøre produktionen billigere. Daka samarbejder med bl.a. Teknologisk Institut om at opbygge en dansk vidensplatform med fokus på anvendelsen af restprodukter til produktion af 2. generations biodiesel. Markedseffekter: En øget dansk produktion af biodiesel kan give mindre dansk sårbarhed over for udsving i de internationale oliepriser. En øget dansk produktion vil derudover have en positiv effekt på handelsbalancen som følge af eksport af biodiesel eller en potentiel mindre import/øget eksport af fossil diesel, foruden mindre import af sojaskrå og glycerin. Produktion af biodiesel betyder stigende rapspriser, hvilket har en effekt på prisen på andre produkter, der produceres af raps. Forsknings- og udviklingsmæssig status Teknologien til frembringelse af biodiesel baseret på oliefrø fungerer allerede i praksis, men bliver løbende optimeret fx ved at øge udnyttelsesgraden af oliefrøene og reducere energiforbruget. Der foregår ligeledes et udviklingsarbejde til forbedring af processerne til glycerinfremstilling. Efter flere års forsøgsarbejde bliver en dansk produktion af biodiesel baseret på animalsk fedt som nævnt iværksat ultimo 2007 af Daka. På Risø forskes der i alternative olie- og energiafgrøder, der er målrettet produktion af biobrændstoffer. 19 Den rapsbaserede biodieselproduktion er i dag baseret på oliefrøarter, der er udviklet til fødevareog foderformål. Det er målet at frembringe oliefrø, der i højere grad modsvarer de egenskaber, der efterspørges til energimæssige formål. 20 For 2. generations biodiesel baseret på animalsk fedt er der stadig uløste problemstillinger i forhold til biprodukter fra fremstillingen. Den dannede glycerin må fx ikke anvendes som råvare i den kemiske industri eller afsættes til biogasanlæg, men skal forbrændes. Det kræver udvikling af metoder til effektiv samforbrænding af glycerin og andre brændsler. Ved biodieselproduktionen anvendes som nævnt katalysatorer, som giver en mindre mængde biprodukter, der typisk kan anvendes til gødningsformål. Med tiden vil der muligvis kunne udvikles faststofkatalysatorer, hvormed man kan undgå disse biprodukter. Samspil med andre drivmidler/teknologier Produktion af biodiesel kan på længere sigt ske i samspil med produktion af 2. generations bioethanol, da der fra rapsmarken fremkommer lige dele frø og halm. Indtil 2. generations bioethanolproduktion

21 har nået et industrielt stade, kan rapshalm anvendes som alternativ til kul i kraftværker. Bioethanolen vil ligeledes kunne erstatte den nu typisk anvendte metanol. Glycerin fra rapsbaseret biodiesel kan anvendes som fedtkilde i biogasanlæg. CO 2 -fortrængningsprisen for RME-biodiesel 21 I 2003 foretog Energistyrelsen en samfundsøkonomisk vurdering af omkostningerne, der er forbundet med at spare CO 2 ved at erstatte fossilt diesel med rapsbaseret biodiesel (RME). 22 Omkostningerne blev anslået til omkring 360 kr./ton sparet CO 2. Nogle af de beregningsparametre, som har indflydelse på CO 2 -fortrængningsprisen, har ændret sig siden. Vi tager her udgangspunkt i Energistyrelsens vejledning til samfundsøkonomisk analyser på energiområdet fra Rapsfrøprisen udgør 80 pct. af de samlede inputomkostninger i biodieselproduktionen. Raps til energiformål dyrkes i stigende grad på landbrugsarealer i almindelig omdrift og der er således en alternativomkostning forbundet med anvendelsen af denne raps. Denne alternativomkostning er udtrykt ved den fakturerede markedspris for raps. Den gennemsnitlige rapsfrøpris fra (faste 2006 priser) er 2,2 kr. pr. kg inklusive nettoafgiftsfaktor (NAF) 23 og denne værdi er her anvendt som et udtryk for beregningsprisen for raps. Ifølge Emmelev A/S er man blevet mere effektiv i udnyttelsen af olie fra rapsfrøene. Man ekstraherer således i dag 40,5 pct. ud af de i alt 44 pct. som olien udgør i vægtfylde af de anvendte rapsfrø. Dette har betydning for produktionsomkostningerne pr. liter biodiesel, der, som følge af effektiviseringen, er faldet med 15 pct. siden Priserne på biprodukter som rapskage og glycerin, og dermed indtægterne herfra, er samtidig faldet med 36 pct. siden I beregningerne anvendes endvidere råoliepriser i henhold til IEA s prognoser fra Det centrale estimat for CO 2 -fortræningsomkostningerne for biodiesel fremgår af nedenstående tabel. Da der er en række usikkerheder forbundet med fastsættelsen af det centrale skøn, er der foretaget følsomhedsberegninger på de centrale parametre resultaterne heraf fremgår også af tabellen. Der er endnu ikke gennemført beregning af CO 2 - fortrængningsomkostningerne for 2. generations biodiesel baseret på animalsk fedt, men de må forventes at være lavere end for RME, da dette fremstilles af restprodukter. Estimat og følsomhedsberegninger for CO 2 -fortræningsomkostninger for RME-biodiesel Centralt Høj oliepris 20 pct. lavere 41,5 pct. 20 pct. lavere estimat 73 $/td.* rapsfrøpriser udnyttelse outputpriser 21 CO 2 - fortrængningspris 900 kr./ton CO kr./ton CO kr./ton CO kr./ton CO kr./ton CO 2 Ændring i CO 2 86 pct. 57 pct. 2 pct. -7 pct. -fortrængningspris * Pris pr. midt august Fremtidsscenario 2025 EU s biobrændstofdirektiv 25 blev vedtaget i maj 2003 på et tidspunkt, hvor en række medlemslande allerede havde taget skridt til fremme af biobrændstoffer i transportsektoren. Biodieselproduktionen i EU er gennem flere år steget med pct. årligt. Produktionskapaciteten i EU ventes i 2006 at udgøre ca mio. liter. 26 Dansk produceret biodiesel vil ikke kunne erstatte det danske forbrug af fossil dieselolie, da der ikke er tilstrækkeligt med tilgæn- gelige råvarer. En andel på 15 pct. af dieselforbruget baseret på dansk produceret biodiesel kan være realistisk i Danmark i år 2015, under forudsætning af, at den teknologiske udvikling inden for rapsdyrkning og biodieselproduktion gør biodiesel økonomisk konkurrencedygtig. Med nye og bedre ydende sorter af vegetabilske oliefrø, og større udnyttelse af produkter af animalsk oprindelse, kan en andel på op til 20 pct. af dieselforbruget være realistisk.

22

23 bioethanol

24 Bioethanol 24 Brug af bioethanol i transportsektoren vil reducere Danmarks udledning af CO 2. Bioethanol kan på længere sigt reducere Danmarks afhængighed af olieimport. Danmark er dog p.t. nettoeksportør af olie. Der er mulighed for, at man i løbet af en årrække vil kunne opnå en større nyttevirkning (målt på energiindhold) i nye motorer udviklet til bioethanol, end ved brug af benzin det åbner for bedre brændstoføkonomi. Produktion af bioethanol vil øge beskæftigelsen. Satsning på udvikling af 2. generations bioethanol i Danmark vil give mulighed for teknologieksport. Bioethanol har en lavere brændværdi end benzin, hvorfor tankvolumen skal være større, hvis man vil opretholde samme aktionsradius med bilen. Den eksisterende bilpark vil køre 1-2 pct. kortere på literen ved en 5 pct. andel af bioethanol i benzinen svarende til 0,3 pct. pr. pct. iblandet ethanol. Biomasseressourcerne er begrænsede og der kan opstå konkurrence om biomassen. Prisen er p.t. højere end konventionel benzin. Karakteristik Ethanol kan fremstilles ved gæring af sukkerholdige materialer og gennem termokemiske processer, hvor råvaren typisk kommer fra olie eller gas. I dag udgør bioethanol fremstillet af plantematerialer 60 pct. af verdens samlede ethanolproduktion. I nutidens kommercielle og relativt udbredte bioethanolprocesser anvendes sukker- eller stivelsesholdig biomasse. Teknologien benævnes 1. generations bioethanolteknologi. Men man kan også fremstille bioethanol ud fra fiberholdig biomasse som fx halm, stængler, træ og lignende såkaldt lignocellulose. Den teknologiske udfordring for denne 2. generations bioethanolteknologi er at udvikle en metode, der på en økonomisk rentabel måde omdanner denne type biomasse til sukkerstoffer, så mikroorganismer herefter kan omsætte sukkerstofferne til ethanol. Bioethanol er det samme produkt, uanset om det er fremstillet ved 1. eller 2. generations teknologi. Bioethanol kan iblandes benzin og anvendes i den nuværende bilpark i koncentrationer op til 5 pct. Endvidere anvendes ethanol bl.a. i brændstoffet E85 (85 pct. ethanol og 15 pct. benzin), som bruges i Flexible Fuel Vehicles, der p.t. er udbredte i lande som Brasilien, Sverige og USA. I forbindelse med produktion og potentiale adskiller 1. og 2. generations teknologierne sig væsentligt fra hinanden. Der er også store forskelle med hensyn til det erhvervsmæssige potentiale. Meget tyder på, at de to teknologier vil udvikle sig og eksistere side om side på markedet. Produktion og potentiale 1. generations teknologi: Det er relativt nemt at fremstille ethanol baseret på sukkerholdige (fx sukkerrør, melasse, sukkerroer, frugter og vin) eller stivelseholdige (fx hvede og majs) råvarer. Fremstillingen indebærer et relativt stort energiforbrug. Flere steder i verden bruges en del af restprodukterne fra produktionen til fremstilling af denne energi. Det er også en mulighed at integrere ethanolproduktionen med kraftværker med stort varmeoverskud. Energien bruges blandt andet til forbehandling af biomassen og destillation af ethanolen. Bioethanol kan med kommerciel teknologi produceres ud fra roer og korn. Danmark kan udelukkende ved brug af roer nå EU s målsætning i Biobrændstofdirektivet om en biobrændstofandel på 5,75 pct. i 2010 ved at udvide roearealet med hektar (2005). Dette er ikke et problem, da roearealet i Danmark tidligere har været oppe på hektar. Danmark kan også nå EU-målet i 2010 udelukkende ved brug af hvede. Det kræver et hvedeareal på hektar. Danmark dyrkede i 2005 hvede på hektar, hvoraf produktionen til eksport udgjorde hektar generations teknologi: Biomasse som halm, træ, energiafgrøder og haveaffald kan ikke umiddelbart omdannes til bioethanol. 28 Den store udfordring i relation til produktion af 2. generations bioethanol er at udvikle en miljøvenlig, pålidelig, effektiv og økonomisk rentabel fremstillingsproces. Danmarks forskning på dette område hører til i verdenseliten. Tætte samarbejdskonstellationer mellem virksomheder og forskningsinstitutioner er på vej til at resultere i kommercielle koncepter. Når teknologien til 2. generations bioethanol er fuldt udviklet og den tilstrækkelige produktionskapacitet er opbygget vil Danmark kunne opfylde EU s målsætning om 5,75 pct. biobrændstofandel i 2010 udelukkende ved brug af halm fra ca hektar. 29 Det vil dog være vanskeligt at opbygge en tilstrækkelig produktionskapacitet hertil allerede i Der vil formodentlig ikke blive tale om at anvende enten 1. generationsteknologier eller 2. generationsteknologier og anvendes enten energiafgrøder eller restprodukter. Der vil sandsynligvis ske en integration mellem de to linier, som der er lagt op til med IBUS-konceptet. For begge teknologier vil der være basis for en samtidig produktion af fødevarer, foder og energi. Anvendelse Bioethanol kan uden at der ændres på motorer erstatte 5 pct. af den benzin, der anvendes i den nuværende bilpark. 30 Større iblandingsprocenter vil enten kræve udvikling af nye motorer og brændstofsystemer eller brug af de såkaldte Flexible Fuel Vehicles, der kan køre på alle blandinger af benzin og ethanol. 31 Den mest effektive introduktion af ethanol i dansk benzin kan ske ved obligatorisk iblanding i al benzin eller ved en afgiftslettelse, der udligner prisforskellen mellem ethanol og almindelig benzin og meromkostninger til håndtering af ethanol. Alternativt til direkte iblanding i benzin, kan ethanol omdannes til ETBE (Ethyl Tertiær Butyl Ether), der kan iblandes benzin i op til 15 pct. 32 Energiindholdet i 1 liter benzin svarer til energiindholdet i 1,47 liter ethanol. 33 Ved en ethanolandel på 5 pct. kan ethanol erstatte MTBE eller MTBE-alternativer i Danmark anvendes alkylater som tilsætning i benzin. 34 Alkylater fremstilles ikke på danske raffinaderier og skal derfor importeres. Anvendelse af alkylater øger benzinprisen. Se også afsnittet Modeller for iblanding af ethanol i benzin bagest i kataloget. Distribution Se afsnittet Omkostninger til klargøring af distributionssystemet til biobrændstoffer Bagest i kataloget.

25 Fakta om Bioethanol Form Flydende. Anvendelsesmuligheder Iblandes fossil benzin. Kan anvendes i alle typer af benzindrevne køretøjer. Potentiale 27 PJ Tidslinie for produktion og anvendelse : Roadmap for kommercialisering af 2. generationsteknologier er udviklet i Danmark. 2005: De største gennembrud er sket og forventes fortsat at ske inden for enzymfremstilling. Enzymprisen er reduceret med en faktor 30 i perioden /07: Drift og optimering af eksisterende pilotanlæg til 2. generations bioethanol. 2007/08: Design, installation og drift af demonstrationsanlæg i industriel skala til 2. generations bioethanol. Minimumskapacitet er 10 mio. l/år. 2008/09: 150 mio. liter bioethanol fra 1. generations fabrik. 2009/11: Fuldskala 2.generations bioethanol fabrik tages i drift. 2015: 10 pct. af benzinforbruget udgøres af bioethanol. 2025: Al fossil benzin iblandes 15 pct. bioethanol. CO 2 -reduktion Brug af bioethanol reducerer CO 2 -udledningen. For hver liter benzin der erstattes med ethanol, produceret af halm med 2. generationsteknologi, reduceres udslippet med ca. 90 pct. svarende til 2,3 kg. Bioethanol produceret med 1. generationsteknologi reducerer CO 2 - udslippet med pct. Pris Produktionspris i 2006, 1. generations bioethanol: 3,5 kr./l. bioethanol. (5,2 kr./l. benzinækvivalent) Handelspris (2006): 5 kr./l. bioethanol. Produktionspris i 2012, 2. generations bioethanol (baseret på dansk halm): 2,5-4,5 kr./l bioethanol. 38 (3,7-6,7 kr./l. benzinækvivalent)

Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet. 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef

Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet. 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef Produktion af bioenergi er til gavn for erhvervene og samfundet Økonomi og investeringsovervejelser.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om mindre afhængighed af olie i transportsektoren

Forslag til folketingsbeslutning om mindre afhængighed af olie i transportsektoren Kopi af Sfs beslutningsforslag - http://www.folketinget.dk/samling/20051/beslutningsforslag/b20/som_fremsat.htm B 20 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om mindre afhængighed af olie i transportsektoren.

Læs mere

Alternative drivmidler

Alternative drivmidler NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT 1 Alternative drivmidler Alternative drivmidler - tilgængelighed Michael Mücke Jensen Energi- og Olieforum NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Biobrændstoffer til transport

Biobrændstoffer til transport Nr. 233 januar 2007 Biobrændstoffer til transport Nye brændstoffer produceret af planter og fedt skal sikre fri bevægelighed i fremtiden Alternativer til olien > Flertal i minihøring vil i gang nu > EU

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Græs til biogas 2. marts 2016 Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs m.v. Organiske restprodukter

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Miljøstyrelsen 1. marts 2007 Industri og Transport MST/DK; MIM/VIBEJ Miljøministeriet Miljøpolitisk område, EU-Koordinationen DEP-251-00008 GRUNDNOTAT

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg

Det Energipolitiske Udvalg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 21 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg Biobrændstoffer Den 12. oktober 2006 Ole Brinch-Nielsen Administrerende direktør A/S Dansk Shell Agenda Shells erfaringer

Læs mere

Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage

Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage Oversættelse til dansk af Executive Summary fra Life Cycle Assessment of Biogas from Maize silage and from Manure Dato: 10. august 2007 Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage

Læs mere

Fremtidens alternative brændstoffer

Fremtidens alternative brændstoffer Fremtidens alternative brændstoffer Troels Dyhr Pedersen Konsulent ved Teknologisk Institut Center for Transport og Elektriske Systemer Kontakt: tdp@teknologisk.dk Introduktion til fremtidens brændstoffer

Læs mere

BIOENERGI. Niclas Scott Bentsen. Københavns Universitet Center for Skov, Landskab og Planlægning

BIOENERGI. Niclas Scott Bentsen. Københavns Universitet Center for Skov, Landskab og Planlægning BIOENERGI Niclas Scott Bentsen Københavns Universitet Center for Skov, Landskab og Planlægning Konverteringsteknologier Energiservices Afgrøder Stikord Nuværende bioenergiproduktion i DK Kapacitet i Danmark

Læs mere

Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport

Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport 2 3 Kolofon Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse - udgivet i samarbejde med Midttrafik og Region

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar Bruno Sander Nielsen

Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar Bruno Sander Nielsen Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar 2016 Udbygning med biogas Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Foreningen for Danske Biogasanlæg Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs

Læs mere

Hvor meget kan biobrændsstoffer til transport nedbringe CO 2 -udledningen?

Hvor meget kan biobrændsstoffer til transport nedbringe CO 2 -udledningen? Klimaændringer og CO 2 -målenes betydning for fremtidens planteavl Temadag 9. oktober 2007 kl. 9:30-15:30 på Landscentret Hvor meget kan biobrændsstoffer til transport nedbringe CO 2 -udledningen? Henrik

Læs mere

Alternative drivmidler til transport - fokus på biobrændstoffer. Lisa Bjergbakke og Carsten Poulsen

Alternative drivmidler til transport - fokus på biobrændstoffer. Lisa Bjergbakke og Carsten Poulsen Alternative drivmidler til transport - fokus på biobrændstoffer Lisa Bjergbakke og Carsten Poulsen Målsætninger energi og transport Andelen af vedvarende energi i transportsektoren øges til 10 pct. i 2020

Læs mere

NOTAT 10. Klima effekt og potentiale for substitution af fossil energi. Christian Ege og Karen Oxenbøll, Det Økologiske Råd

NOTAT 10. Klima effekt og potentiale for substitution af fossil energi. Christian Ege og Karen Oxenbøll, Det Økologiske Råd NOTAT 10 Klima effekt og potentiale for substitution af fossil energi Christian Ege og Karen Oxenbøll, Det Økologiske Råd 12. Januar 2015 Dette notat beskriver antagelser og beregninger af den klima-effekt,

Læs mere

Korn og halm til bioethanol råvarepotentiale, kvalitet og konverteringsteknologier

Korn og halm til bioethanol råvarepotentiale, kvalitet og konverteringsteknologier Korn og halm til bioethanol råvarepotentiale, kvalitet og konverteringsteknologier Henrik Hauggaard-Nielsen, Risø henrik.hauggaard-nielsen@risoe.dk 4677 4113 www.risoe.dk Fremtid og marked Øget interesse

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28.

Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28. Biomassens rolle i den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland Midt.energistrategi Partnerskabsmøde Viborg, den 28. oktober 2014 Biomasse til energi i Region Midt, 2011 TJ 34 PJ Energiforbrug fordelt

Læs mere

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering , sekretariatsleder Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering Dansk Affaldsforening 16.4.2013 De politiske intentioner Et blankt stykke papir! Regeringen har bebudet en klimaplan og klimalov Den

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

NIK-VE /ECW NIK-VE Energivisioner for Region Nordjylland1 1

NIK-VE /ECW NIK-VE Energivisioner for Region Nordjylland1 1 2010.03.02/ECW NIK-VE Energivisioner for Region Nordjylland1 1 Det er svært at spå især om fremtiden The Stone age did not come to an end because of lack of stones, and the oil age will not come to an

Læs mere

Kornbaseret bioethanolproduktion på. Studstrupværket. Præsentation på offentligt møde den 6. april 2006

Kornbaseret bioethanolproduktion på. Studstrupværket. Præsentation på offentligt møde den 6. april 2006 Kornbaseret bioethanolproduktion på Studstrupværket Præsentation på offentligt møde den 6. april 2006 Lars Kronholm Christensen Produktionschef, Studstrupværket Ivan Hundebøl Projektudvikler, Elsam Studstrupværket

Læs mere

Den danske biomasse ressource opgørelse og fremtid

Den danske biomasse ressource opgørelse og fremtid Den danske biomasse ressource opgørelse og fremtid Henrik Hauggaard-Nielsen og Steffen Bertelsen Blume Risø DTU, Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet Disposition 1.

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu CO 2 -tiltag her og nu Center for Grøn Transport v/civilingeniør Dorte Kubel TINV Alternative brændstoffer 26. Marts 2010 Program Om Center for Grøn Transport Puljer under Center for Grøn Transport Biodiesel

Læs mere

Biobrændstoffers miljøpåvirkning

Biobrændstoffers miljøpåvirkning Biobrændstoffers miljøpåvirkning Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Stockholm, d.15. januar 2010 Workshop: Svanemærkning af transport Godstransportens miljøelementer Logistik Kapacitetsudnyttelse, ruteplanlægning

Læs mere

Teknologiudvikling indenfor biomasse. Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen

Teknologiudvikling indenfor biomasse. Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen Teknologiudvikling indenfor biomasse Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen Fremtidens teknologi til biomasse Flere faktorer spiller ind: Teknologi Love og afgifter Biologi, økologi

Læs mere

Afgrøder til bioethanol

Afgrøder til bioethanol www.risoe.dk Afgrøder til bioethanol Henrik Hauggaard-Nielsen, Risø henrik.hauggaard-nielsen@risoe.dk 4677 4113 Fremtid og marked Øget interesse for at bruge biomasse til energiformål klimaforandringer,

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Biomasse og det fleksible energisystem

Biomasse og det fleksible energisystem Biomasse og det fleksible energisystem Indlæg ved energikonference 5. oktober 2009 af Institutleder Erik Steen Kristensen Spørgsmål som vil blive besvaret 1. Biomasse til energi mængder og typer? 2. Klima-

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Forsøgsordning med biodiesel

Forsøgsordning med biodiesel Forsøgsordning med biodiesel Civilingeniør Niels Frees Center for Grøn Transport TØF årskonference 12-13. oktober Baggrund EU s biobrændselsdirektiv 2003/30/EF forpligtede medlemslandene til at opstille

Læs mere

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l.

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l. N O T AT 14. august 2013 J.nr. Ref. lbj Krav om 1 pct. 2. generation bioethanol iblandet i benzin 1. Beskrivelse af virkemidlet For at fremme anvendelsen af 2. generations bioethanol stilles der krav om,

Læs mere

Det danske biogassamfund anno 2015

Det danske biogassamfund anno 2015 Dansk Gasforenings Årsmøde Nyborg Strand 20. november 2009 Det danske biogassamfund anno 2015 Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings-- og vidensinstitutioner

Læs mere

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt Notat 17. november 2011 GRØN OLIEFYRING Forbud mod oliefyring vil forhindre grøn oliefyring Regeringen har foreslået, at oliefyr

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Den danske situation og forudsætninger

Den danske situation og forudsætninger BiogasØresund 1. februar 2007 Biogas til transportformål Den danske situation og forudsætninger v. chefkonsulent Bruno Sander Nielsen Biomasse til transport i Danmark (der sker slet ingenting) Andelen

Læs mere

Introduktion og oversigt bioenergiområdet

Introduktion og oversigt bioenergiområdet Introduktion og oversigt bioenergiområdet Kathrine Hauge Madsen khm@.dk Indhold Den danske energisituation Bioenergi i Danmark indtil nu Fast brændsel Transportbrændstoffer Energiafgrøder til biogas Bioenergien

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Bæredygtighed i dansk energiforsyning

Bæredygtighed i dansk energiforsyning Kunstmuseet Arken, torsdag d. 15. marts 2007 WEC-konference: Den Nye Danske Energioffensiv Michael Madsen Civilingeniørstuderende Aalborg Universitet Esbjerg Esbjerg Tekniske Institut Niels Bohrs Vej 8,

Læs mere

2. generations bioethanol

2. generations bioethanol 23. april 2009 Jnr: 08.403-053 2. generations bioethanol - Status og potentiale for dansk forskning og udvikling 1. generations teknologi har været kendt og anvendt siden mellemkrigstiden i 1930 erne og

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 28. Februar 2013 Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Jonny Trapp Steffensen, senior manager jts@bionaturgasdanmark.dk Bionaturgas

Læs mere

Jordbrugets potentiale som energileverandør

Jordbrugets potentiale som energileverandør Grøn gas til transport Jordbrugets potentiale som energileverandør Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Samfundsmæssige udfordringer Mindske afhængighed af fossil energi Øge fødevareproduktion - bæredygtigt

Læs mere

Støtte til biomasse til energi og transport i Danmark i dag

Støtte til biomasse til energi og transport i Danmark i dag 01-09-2010 Støtte til biomasse til energi og transport i Danmark i dag Klimakommissionen bad den 17. august 2010 Ea Energianalyse om at gennemføre en hurtig vurdering af gældende regler for direkte og

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Biogas. Fælles mål. Strategi

Biogas. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi 17.03.2015 Biogas Fælles mål I 2025 udnyttes optil 75 % af al husdyrgødning til biogasproduktion. Biogassen producers primært på eksisterende biogasanlæg samt nye større biogasanlæg.

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi?

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Indlæg på Økonomikonferencen 2010 v/carl Åge Pedersen Planteproduktion Danmarks Statistik Energiforbrug 2008: 1243 PJ Heraf Husholdninger:

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

National strategi for biogas

National strategi for biogas National strategi for biogas Gastekniske Dage Munkebjerg Hotel, Vejle, 11. maj 2010 Thomas Bastholm Bille, kontorchef Energistyrelsen Grøn energi Statsministeren, åbningstalen 7. oktober 2008: Vi vil gøre

Læs mere

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Disposition Flytrafikken Skibstransporten Vejtransporten opsummering

Læs mere

Det bliver din generations ansvar!

Det bliver din generations ansvar! Bioethanol - fremtidens energi? Hvor mange går ind for bioethanol til transportsektoren? Det bliver din generations ansvar! For Imod (!) og vær med til at diskutere hvorledes vi bedst mulig udnytter vores

Læs mere

Er der økonomi i Biogas?

Er der økonomi i Biogas? Er der økonomi i Biogas? Kurt Hjort-Gregersen cand. agro, (Jordbrugsøkonomi) Fødevareøkonomisk Institut- (KVL) Københavns Universitet Biogas er en knaldgod ide som redskab i klimapolitikken Fortrængningsomkostninger,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 60 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (2. samling) EFK Alm.del Bilag 60 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 60 Offentligt N O T AT 14. september 2015 Center for Klima og Energiøkonomi Omkostninger forbundet med opfyldelse af 40 pct.

Læs mere

RESSOURCEGRUNDLAGET HVILKE BIOMASSETYPER KAN KOMME I SPIL TIL FORGASNING?

RESSOURCEGRUNDLAGET HVILKE BIOMASSETYPER KAN KOMME I SPIL TIL FORGASNING? RESSOURCEGRUNDLAGET HVILKE BIOMASSETYPER KAN KOMME I SPIL TIL FORGASNING? Seminar om termisk forgasning Tirsdag den 17. november 2015 hos FORCE Technology, Brøndby Ved Thorkild Frandsen, AgroTech INDHOLD

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Status Klimamål og emissioner Energiproduktion- og forbrug Transportsektoren Landbrug og arealanvendelse Drivhusgasudledning og klimamål

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

Naturgas/biogas til transport

Naturgas/biogas til transport Naturgas/biogas til transport DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Landtransport Status og udvikling i Europa og globalt Tid til ny kurs i Danmark? Nye analyser

Læs mere

Bilag 1 Miljøvenlige busser i Hovedstadsregionen

Bilag 1 Miljøvenlige busser i Hovedstadsregionen Bilag 1 Miljøvenlige busser i Hovedstadsregionen Teknologikatalog busser og brændstoffer Maj 2009 Udgivelsesdato : 1. maj 2009 Projekt : 30.8300.01 Udarbejdet : Simon Dreyer, Grontmij Carl Bro Thomas Capral

Læs mere

Bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v. 1)

Bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v. 1) Bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v. 1) I medfør af 3, stk. 6, 4, 5, stk. 3, 6, stk. 3, 8, stk. 2, 9, stk. 2 og 11 i lov nr. 468 af 12. juni 2009 om bæredygtige biobrændstoffer fastsættes

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Præsentation af rapporten Scenarier for regional produktion og anvendelse af biomasse til energiformål Midt.energistrategimøde Lemvig, den 29.

Præsentation af rapporten Scenarier for regional produktion og anvendelse af biomasse til energiformål Midt.energistrategimøde Lemvig, den 29. Præsentation af rapporten Scenarier for regional produktion og anvendelse af biomasse til energiformål Midt.energistrategimøde Lemvig, den 29. januar 2015 Forbruget af biomasse i Region Midt vil stige

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Fakta om klima og energi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/30/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/30/EF L 123/42 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/30/EF af 8. maj 2003 om fremme af anvendelsen af fer og andre fornyelige brændstoffer til transport EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forsøgsordning med biodiesel: Teknisk demonstration af RME-blandinger

Forsøgsordning med biodiesel: Teknisk demonstration af RME-blandinger Forsøgsordning med biodiesel: Teknisk demonstration af RME-blandinger Trafikdage i Aalborg Tirsdag d. 25. august 2009 Niels Bahnsen, energichef nba@niras.dk Og Anne Gedved Christoffersen ach@niras.dk Disposition

Læs mere

Landbrugsbidrag til klimagasreduktion Omkostningseffektive virkemidler

Landbrugsbidrag til klimagasreduktion Omkostningseffektive virkemidler Landbrugsbidrag til klimagasreduktion Omkostningseffektive virkemidler Alex Dubgaard Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Plantekongres 2009 Herning, 13.-14. januar 2009 EU-Kommissionens forslag

Læs mere

Biogas Taskforce og kommende bæredygtighedskrav til biogasproduktion

Biogas Taskforce og kommende bæredygtighedskrav til biogasproduktion Energistyrelsens arbejde med biogas Biogas Taskforce og kommende bæredygtighedskrav til biogasproduktion Odense 3. september 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen BIOGAS TASKFORCE Energiaftalen

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Teknologisk Institut har med seniorforsker, ph.d. Anne-Belinda Bjerre i spidsen fået lidt over 20 millioner kroner til at omdanne de to algearter

Læs mere

GRØN GAS. Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

GRØN GAS. Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S GRØN GAS Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center Kan Biogassen gøre naturgassen grønnere? Giver blandinger af biogas og naturgas lavere CO 2 emission?

Læs mere

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kampen om biomasse og affald til forbrænding 114 APRIL 2011 Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen Tre store udfordringer for samfundet Klimaændringer

Læs mere

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier.

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier. Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2 31. juli 2007 Oversigt over projektforslagene For at identificere de bedst mulige projektforslag vedrørende anvendelse af renere teknologier og brændstoffer

Læs mere

Resultater, forudsætninger og analyseramme for ADberegningsværktøjet

Resultater, forudsætninger og analyseramme for ADberegningsværktøjet Trafikdage i Aalborg, 28 august 2012 Alternative Drivmidler Resultater, forudsætninger og analyseramme for ADberegningsværktøjet Henrik Duer, COWI 1 Alternative Drivmidler modellen Baggrund Udviklet i

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen En ny energiaftale og transportsektoren Kontorchef Henrik Andersen Energipolitiske milepæle frem mod 2050 2020: Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind VE-andel i transport øges til

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

NOTAT: RAPSOLIE TIL TRANSPORT 2: LANDBRUG OG ENERGI MARKEDET FOR RAPSOLIE TIL ENERGIFORMÅL Jacob Bugge, 9/11 2000

NOTAT: RAPSOLIE TIL TRANSPORT 2: LANDBRUG OG ENERGI MARKEDET FOR RAPSOLIE TIL ENERGIFORMÅL Jacob Bugge, 9/11 2000 Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi Kammersgaardsvej 16, DK-7760 Hurup Thy Tlf.: +45 97956600, fax.: +45 97956565 Homepage: www.folkecenter.dk/plant-oil Email : planteolie@folkecenter.dk NOTAT:

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

Europa-Huset 19.11.2015

Europa-Huset 19.11.2015 Opgør med myterne om Danmark som foregangsland EuropaHuset 19.11.2015 Støttet af Tankevækkende tendenser i energiforbruget Det samlede energiforbrug i EU28 har ligget nærmest konstant siden 1995 på trods

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Hvad vil et naturgasselskab med biogas?

Hvad vil et naturgasselskab med biogas? Hvad vil et naturgasselskab med biogas? Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Økonomiseminar 8. december 2014 Foreningen danske biogasanlæg 12-12-2014 1 GASSENS ROLLE INTERNATIONALT SET DANMARK Gas udfases

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens energiforbrug Indledning Transport, der står for ca. 1/3 af det endelige energiforbrug, består næsten udelukkende af fossile brændsler og ligger samtidig

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Analyser af biomasse i energisystemet

Analyser af biomasse i energisystemet Analyser af biomasse i energisystemet BIOMASSE I FREMTIDENS ENERGISYSTEM Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent E-mail: abh@energinet.dk 1 Hovedbudskaber Energiressourcer Kul, olie, naturgas, Vind,sol, Biomasse

Læs mere