GANDHARVA & DALIT UPLIFTMENT SAMAJ Ayodhyapuri, Madi, Chitwan. Kantipur Health Camp [Vælg datoen]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GANDHARVA & DALIT UPLIFTMENT SAMAJ Ayodhyapuri, Madi, Chitwan. Kantipur Health Camp 2011. [Vælg datoen]"

Transkript

1 GANDHARVA & DALIT UPLIFTMENT SAMAJ Ayodhyapuri, Madi, Chitwan Kantipur Health Camp 2011 [Vælg datoen]

2 GANDHARVA & DALIT UPLIFTMENT SAMAJ Ayodhyapuri, Madi, Chitwan Kantipur Health Camp 2011 Baggrund: Kantipur Health Camp er et sundhedsprojekt i Madi provinsen i Chitwan District i Nepal og en del af et dansk nepalesisk græsrods samarbejde, hvis primære formål er at støtte tre landsbyer i deres bestræbelser på at løfte sig selv op over fattigdomsgrænsen. Vejen til dette går via etablering af en andelsforening, hvor familierne sparer penge op til deres fælles fremtid. Der er desuden allerede gang i et skoleprojekt, et veterinærprogram, et drikkevandsprojekt og et erhvervsudviklingsprojekt. Familierne lever under fattigdomsgrænsen og det er derfor aktuelt med en indsats på sundhedsområdet. Landsbybeboerne fremsatte i 2010 et ønske om, at der i første omgang blev iværksat en indsats for at mindske problemerne med spædbarns og børnedødeligheden samt kvindesygdomme i forbindelse hermed. Der opstår hyppigt problemer i forbindelse med fødsler i Nepal og samtidig er spædbørnsdødeligheden relativ høj: 39 spædbørn ud af 1000 dør indenfor det første leveår. Spædbørnsdødeligheden er således godt 12 gange så høj som i Danmark. Børnedødeligheden indenfor de første 5 år er 51 pr 1000 i Nepal mens den i Danmark er 4 pr 1000 (Verdensbanken, april 2011). Erfaring fra lignende projekter i f. eks. Røde Kors regi(røde Kors venskabsprogram i Nepal, 2009) viser, at hovedårsagen til fødselskomplikationer og den høje spædbørnsdødelighed er dårlig hygiejne både hvad angår de sanitære forhold og hvad angår den personlige hygiejniske adfærd kombineret med dårlig ernæring / vitaminmangel. Undersøgelser viser at 45 % af de nepalesiske børn er undervægtige. Derfor er dette sundhedsprojekt rettet mod kvinderne og deres børn under fem år. Andelsforeningen ønsker at etablere en permanent lokal sundhedsklinik. En af landsbyens yngre kvinder har taget en kortere sundhedsfaglig uddannelse. Det er planen at hun skal være med til at opbygge sundhedsklinikken og sammen med hende og andre sundhedsfaglige personer, skal vi undervejs drøfte, hvorledes sundhedsarbejdet bedst forsætter fremover. Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 2

3 Vores antagelser: Ud fra ovenstående forventede vi at komme ud til et landsbysamfund uden et permanent sundhedstilbud eller med et kun svært tilgængeligt sundhedsvæsen. Vi forventede, at kvinderne ikke modtog nogen former for graviditetskontrol og at fødslerne typisk foregik i hjemmet. Vi forventede ringe tilslutning til det anbefalede nationale vaccinationsprogram. Vi forventede ligeledes ringe tilslutning til det anbefalede A vitamin og ormeforebyggelses program. Vi forestillede os at mange børn var underernærede og at de led af hyppige gastrointestinale problemer som diarretilfælde og ormeinfektioner. Endvidere antog vi at kun få familier havde gode latrinære forhold, og at der generelt var store hygiejniske problemer. Formålet med Kantipur Health Camp projektet: At forberede fundamentet til en kommende sundhedsklinik, som skal etableres i en af de tre landsbyer. At øge kvindernes viden om kroppens funktioner, ernæring og hygiejne. At vejlede kvinderne om mulighederne for at undgå fødselskomplikationer og spædbarnsdød. At afdække de 0 5 åriges sundheds og ernæringstilstand. Mål for projektet: At der er skabt fysiske rammer for en sundhedsklinik og at de nødvendige remedier til at varetage sundhedsarbejdet er indkøbt. At alle kvinder i den fødedygtige alder er tilbudt undervisning i deres krops anatomi og fysiologi i relation til graviditet og fødsel. At alle børn mellem 0 5 år er tilbudt screening som minimum H/V registrering. At alle førskolebørn er tilbudt synsprøve. At alle kvinder er tilbudt at deltage i workshops om ernæring og hygiejne. Mål på lang sigt: At kvinderne får indsigt i ernæringens og hygiejnens betydning for sundhedstilstanden, og at de bliver i stand til at anvende denne viden, således at både børnenes sundhedstilstand, og den generelle sundhedstilstand forbedres. Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 3

4 At kvinderne får indsigt i kvindekroppens normale funktioner, og derved bliver i stand bedre at tage vare på sig selv og skelne mellem normale forhold og tilstande hvor der er behov for sundhedsfaglig hjælp. Deltagere: I samarbejde med en nepalesisk sygeplejerske der også skulle fungere som tolk deltog praktiserende læge Anette Mønster, sundhedsplejerske Gitte Thorup og sygeplejerske Britta Fuhlendorff som volontører. Tidsramme: Projektet forløb over 5 uger fra uge 41 45, Hvor de tre sygeplejersker deltog i alle ugerne og lægen i to af ugerne. Metode: Forberedelsesfasen foregik i Danmark med Skype møder, mails og udarbejdning af projektbeskrivelse i samarbejde med den nepalesiske sygeplejerske, der var ansat to mdr. før Health Campens opstart. Trods tolk vidste der sig at være sproglige, kulturelle og faglige uoverensstemmelser i måden at gribe projektet an på, så lige før opstart var vi nødt til at afskedige den første nepalesiske sygeplejerske og ansætte en anden. Arati Upadhaya blev vores nepalesiske sygeplejerske og viste sig som nyuddannet og 20 årig, at være en sygeplejerske med stor teoretisk viden og erfaring fra uddannelsen med sundhedsfremmende arbejde blandt andet i landsbyer. Efter tre dages ophold i Kathmandu med sprog og kultur undervisning drog vi af sted til Madi med det i Nepal indkøbte medicin og utensilier. Vi blev indkvarteret i den midterste af de tre landsbyer hos skoleinspektøren og dennes hustru. Sidst nævnte viste sig at være en væsentlig ressourceperson i forhold til projektet, og de perspektiver vi ser i det fremtidlige sundhedsarbejde. Det første initiativ i landsbyerne var at få overblik over de sundhedstilbud som landsbyernes beboere har til rådighed. Vi startede med at besøge en af de traditionelle healere, der tilbyder hjælp til beboerne i landsbyerne(se bilag 1) for at høre om hans tilbud og samarbejde med det traditionelle sundhedsvæsen. Ligeledes var målet at fortælle ham om vores projekt og tilbyde et samarbejde med ham. Derefter opsøgte vi det lokale Health Center i Khar Khatta ca. 2 km fra landsbyerne. Her fortalte vi om vores projekt og hørte om de muligheder, der er i det etablerede sundhedssystem. Bilag 2 viser opbygningen af sundhedsvæsnet i Madi, og de tilbud der er til rådighed. I projektbeskrivelsen beskrev vi følgende tre indsatsområder. Under hvert punkt vil den anvendte fremgangsmåde i Madi blive beskrevet: Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 4

5 1. Dataindsamling via måling, observation og samtale m.h.p. at afdækker de 0 5 årige børns sundheds og ernæringstilstand vha. registrering af vægt og højde, kostregistrering, synsprøve, vurdering af barnets udvikling(kontakten, sproget, fin og grovmotorik). I den forbindelse anvendes der parametre, som er inspireret af det danske sundhedsvæsens Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge og der tages hensyn til de nepalesiske standarder for børns vækst. Data vil blive dokumenteret på et medicalcard, som skal følge barnet og være en del at et kontinuerligt forløb i forbindelse med det sundhedsfaglige arbejde i den kommende sundhedsklinik. Endvidere vil vi registrere de indsamlede data med henblik på en analyse af den samlede sundhedstilstand i landsbyerne. De første 14 dage gik vi fra hus til hus og besøgte de familier, der er medlem af foreningen og tilbød sundhedstjek af de 0 5 årige børn. Børnene blev vejet, målt og vurderet i forhold til udvikling og trivsel, og endvidere behandlede vi hudinfektioner. Samtidig spurgte vi ind til f.eks. fødested, ernæring og eventuelle sygdomme. Vi noterede data på et Child Health Card (bilag 3). Da det ikke har været muligt at finde nepalesiske kurver, har vi anvendt WHOs kurver. Vi valgte af praktiske grunde ikke at udlevere kortet til familierne, men har samlet dem i en mappe som nu opbevares sammen med projektets materialer i Kantipur. 2. Sundhedsfremmende formidling m.h.p. at øge kvindernes evne til at skabe sunde livsvilkår og forebygge sundheds og ernæringsproblemer hos børnene og hos dem selv. Der planlægges workshops, hvor kvinder inviteres i små grupper og undervises i følgende emner: Kost og ernæring, Kvindens anatomi og fysiologi, Graviditet, fødsel og prævention samt spædbarns pleje. Ved samtlige workshops indgår undervisning i hygiejne. På hjemmebesøgende informerede vi om de kommende workshops og opfordrede kvinderne til at deltage. Workshops blev afholdt efter 14 dage med hjemmebesøg, i et klasseværelse på Ayodhyapuri skole. På baggrund af de problemstillinger der viste sig ved hjemmebesøgene, valgt vi fire områder: Hygiejne, kvinders anatomi, børnesygdomme og kvinde sygdomme, dog med fokus på hygiejne i alle emner. Vi anvendte plancher og pjecer fra det nepalesiske sundhedsvæsen. Efter fælles planlægning varetog den nepalesiske sygeplejerske selve workshoppen, idet vi vurderede at tolkning ville hindre et godt resultat(se bilag 4, hvor de didaktiske overvejelser er beskrevet). Da vi havde en formodning om, at de hårdtarbejdende kvinder ikke ville prioritere workshops så højt, kombinerede vi det med lægekonsultation. Først en workshop og så mulighed for at konsultation ved lægen. 3. Under projektets afvikling vil vi tage varer på simple akutte skader og infektioner. Endvidere vil vi i de konkrete tilfælde vejlede m.h.p. at øge den enkelte landsbybeboers evne til at vurdere i hvilke situationer, det er hensigtsmæssigt at opsøge kvalificeret lægefaglig hjælp ved nærmeste større sundhedscenter. Udover lægekonsultationerne i forbindelse med workshops, blev vi opsøgt i vores hjem eller tilkaldt til lettere sygdomstilfælde og skader. Ved alle henvendelser blev der udarbejdet et OPDkort (OPD : Out Patient Department, bilag 5). En kopi af dette kort fik patienterne med, hvis vi henviste dem videre i sundhedssystemet, så vores iværksatte behandling var dokumenteret. Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 5

6 Afslutning og plan for evaluering Som afslutning på projektet aflagde vi rapport til Dr. Bishow Bandly Bagale i District Health Office Chitwan i Narayangadh. Vi fortalte om projektet og om vores erfaringer, bl. a. hvilke sundhedsmæssige problemstillinger vi så i landsbyerne. Han anerkendte vores arbejde og kunne genkende de problemstillinger med hygiejne og hud infektioner, vi havde oplevet. Han kunne fortælle, at man laver kampagner, men at fattigdommen i landet, der bl.a. problematiserer vandforsyningen og infrastrukturen, er barriere i et U land som Nepal. Han fortalte, at et nyt tiltag om at aflønne de ellers frivillige lokale sundhedsarbejdere var vedtaget. Som en anerkendelse af og en tilskyndelse til at udføre det vigtige arbejde blandt til nybagte mødre og deres børn, ville de lokale frivillige sundhedsarbejdere fremover modtage 400 NR pr nyfødt barn i deres distrikt. Han opfordrede os til, hvis vi ville lave et lignende projekt, at søge om tilladelse hos District Health Office som beskyttelse af os selv som fag personer og som en hjælp til dem, for at registrere de tiltag der er i landet. Vi var velkomne til at kontakte ham, og få vejledning og hjælp til dette. Endvidere afsluttede vi med at interviewe den nepalesiske sygeplejerske, vi havde arbejdet sammen med for at høre hende vurdering at projektet(bilag 7). I den forbindelse udarbejdede vi en anbefaling til hende, mhp. hendes videre jobsøgning. Endelig efter hjemkomsten udarbejdes denne rapport til brug for det videre arbejde. Resultater Hjemmebesøg: Vi har besøgt 33 familier og i den forbindelse undersøgt 45 børn mellem 0 5 år. Der er i de 3 landsbyer i alt 115 familier der er medlem af foreningen. Udfra den lokale sundhedsarbejders opgørelser er der 60 børn under 5 år, der er Dalitter. Da vi har set 45 af disse, kan vi konkludere, at vi mindst har set 75 % af målgruppen (velvidende af ikke alle Dalitter er medlemmer i realiteten har vi derfor sandsynligvis set en større andel end 75 %). Blandt de yngste så vi generelt velplejede, velstimulerede og velnærede spædbørn som alle udelukkende blev ammet de første 6 mdr. Mange af børnene blev derefter ammet delvist de første leveår. Børnene i småbørnsalderen var meget snavsede og mange havde hudinfektioner. Børnepasningen virkede som om det var et fælles anliggende på gårdspladsen og børnene blev hurtigt selvhjulpne når børnene f.eks. nærmede sig skolealderen sørgede de ofte selv for deres vasketøj. Alle børn virkede generelt meget veludviklede motorisk ligesom de både følelsesmæssigt og sprogligt typisk skønnedes aldersvarende. Langt hovedparten af børnene lå indenfor normalområdet på højde/vægt kurven. Her var det muligvis en fejlkilde at vi ikke benyttede de lokale højdekurver og således ikke kunne opfange knæk på længdevæksten. Alle de screenede børn i Kantipur og Ayodhyapuri fulgte det nationale vaccinationsprogram ligesom alle børn i disse byer fik det anbefalede tilskud af A vitamin og Zero Worm. I Indrabasti derimod konstaterede vi at 4 ud af de 15 screenede børn ikke var vaccineret som anbefalet og at 6 ud af 15 ikke havde fået A vitamin og Zero Worm. Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 6

7 Vi fandt mange børn med hudinfektioner, hvor vi vejledte mødrene i at bade børnene samt behandle hudproblemerne med den udleverede med creme/salve. Vi så en klar overrepræsentation af hudinfektioner hos børnene i Indrabasti. Således havde 9 ud af 15 børn hudinfektioner i Indrabasti, mens der kun var 3 ud af 19 i Kantipur og ingen af de 11 børn i Ayodhyapuri. Ved hjemmebesøgene spurgte vi også til barnets fødested. I Kantipur var 13 ud af 19 født på hospital mens det i Ayodhyapuri var 6 ud af 11. I Indrabasti var 8 ud af 15 født på hospital. Om andelen af hospitalsfødsler er stigende ved vi ikke. I Nepal har man valgt at give kvinder mellem NRP, hvis de følger det forebyggende graviditetsprogram og føder deres barn på hospitalet. Det kunne være interessant at undersøge om statens tilskud til kvinden ved hospitalsfødsler påvirker hendes valg af fødested. Klinikken: Under projektets afvikling tog vi vare på akutte skader og infektioner. Til dette havde vi medbragt et beskedent udvalg af antibiotika, svampemidler, mavesyremedicin, smertestillende m.m. Desuden tilbehør til en meget beskeden skadestue. Endvidere blodtryksapperat, glucometer og urinstix. Vi afholdte fire lægekonsultationsdage i et klasseværelse på Ayodhyapuri skole, samt to lægekonsultationsdage i Community House i Idrabasti. Derud over blev vi som nævnt også opsøgt i vores hjem i forbindelse med skader og div. infektioner. I løbet af de 5 uger vi var i landsbyerne så vi fem meget alvorlige sygdomstilfælde. Vi tilså i alt 165 patienter med forskellige akutte skader og infektioner(fordelingen ses i bilag 5, sammen med beskrivelsen af de 5 svære sygdomstilfælde). Nogle skader/sygdomstilfælde blev henvist til Health posten eller videre i systemet, andre blev klaret ved vejledning eller behandling i situationen. Henvendelsesårsagen var ofte en infektion eller en mindre skade. Ved nærmere undersøgelser viste det sig, at stort set alle havde kroniske gener fra bevægeapparatet og desuden dyspeptiske gener. Begge dele kan hænge sammen med livsstilsfaktorer, som hårdt fysisk arbejde, kost og alkoholvaner. Vi så mange hudinfektioner både hos børn og voksne betinget af svamp og/eller bakterier. Alt afhængig af sværhedsgraden blev infektionerne behandlet lokalt med salve eller systemisk med antibiotika. I den forbindelse vejledte vi i vigtigheden af personlig hygiejne og håndvask. Vi så mange snavsede børn, og nogle genså vi efter nogle dage nyvaskede og med markant bedring af deres infektioner. Der var mange med øvre luftvejslidelser. Hoste og forkølelse var udbredt, måske fordi døgntemperaturen var svingende. Kroniske luftvejproblemer som KOL og astmatisk bronchitis kan måske relateres til åbne ildsteder i køkkenerne, hvor især kvinderne og de mindste børn opholder sig. Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 7

8 Mange kvinder beskrev gynækologiske problemer. Enkelte blev henvist til nærmere undersøgelse og behandling i Health Post i Khar Khatta. I klinikken oplevede vi voksne med nerveforstyrrelse/føleforstyrrelser i hænder og fødder, der meget vel kunne forklares af langvarig vitaminmangel p.g.a. ensidig kost. Den traditionelle kost i Nepal er Dal Bhat morgen og aften og består hovedsageligt af poleret ris suppleret med lidt grøntsager. Workshops: Trods en meget engageret og dygtig nepalesisk sygeplejerske og et på forhånd udtrykt ønske fra kvinderne blev workshopppene ikke en succes. Det var tydeligt at de fremmødte, som i starten var få, kom for at konsultere lægen. Vi holdte dog fast i planen og gennemførte 6 workshops med mellem 6 og 10 kvinder og få mænd som deltagere. Der var nogle misforståelser omkring tid og sted for afviklingen af workshopppene på flere niveauer, også selvom vi havde givet informationen på hjemmebesøgene. Endvidere blev vi bekræftet i vores formodninger om at de hårdt arbejdende kvinder i høsttiden ikke kunne prioritere tid til at komme. Plancherne og pjecerne fungerede godt i undervisningen og pjecerne delte vi ud på vores vej rundt i landsbyerne. Da vi bemærkede at der næsten ingen kom fra Idrabasti, afviklede vi to dage med workshop og lægekonsultation i Community House i Idrabasti. Hvilket gav et relativt fint fremmøde. KONSTATEREDE RESSOURCER: En af vores antagelser var at sundhedsvæsenet var svært tilgængeligt for landsbybeboerne. Men faktisk var der et veletableret sundhedssystem i lokalområdet. Se bilag 2. Frivillig lokal sundhedsarbejder. En af de første dage efter fødslen får kvinden besøg af den frivillige lokale sundhedsarbejder (se bilag 5). Hun tilser kvinden og hjælper med at får etableret amning. Samtidig giver hun TBG vaccination mod tuberkulose. Fire gange i løbet af den første måned tilser hun kvinden og det nyfødte barn. I år 2012 er det planen at disse frivillige skal modtage et mindre honorar og deltage i yderligere forebyggende aktiviteter. To gange om året er disse frivillige ansvarlige for uddeling af ormemiddel (Zero Worm) og vitamin A (forebygger natteblindhed) til områdets 1 5 årige. Af bilag 6 fremgår det, at det fungerer fint i landsbyerne Kantipur og Ayodhyapuri, men ikke tilfredsstillende i Indrabasti, hvor det også er påfaldende mange hudinfektioner. Samme billede tegner sig for gennemførelsen af vaccinationsprogrammerne. Generelt fin deltagelse, men mangelfuld deltagelse fra Indrabasti. ( se bilag 6 og bilag 3. Samtidig kan vi konstatere at Durga har ansvaret for Kantipur og ayodhyapuri og at det er uklart hvem der har ansvaret for Indrabasti. Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 8

9 Health Center i gåafstand fra landsbyerne (mellem ½ til 1 times gang) Fra de tre landsbyer er det muligt at gå til en Health Post i Khar Khatta i løbet af ½ 1 times gang. Health posten har personale med en 3 år lang uddannelse, primært i diagnosticering og akut behandling. En konsultation er her gratis og der udleveres antibiotika og smertestillende medicin gratis i begrænset mængde (ikke til kroniske smerter). Er der behov for yderligere udredning eller behandling på hospital, må de selv betale, hvilket er vanskeligt for landsbybeboerne. Ved deltagelse i anbefalede regelmæssig graviditetskontrol og hospitalsfødsel modtager kvinden 900 NR Der er et veltilrettelagt program for gravide og barslende kvinder. Således forgår der på Health Post forebyggende svangre undersøgelser, hvor kvinden får udbetalt et beløb, når hun møder op. Ligeledes får kvinden et beløb for at føde på Health Post eller hospital i stedet for hjemme. Disse tiltag for at nedsættelse af spædbarnsdødeligheden og dødeligheden blandt de fødende kvinder. Af vores lille undersøgelse fremgår det, at over halvdelen af kvinderne valgte at føde på Health Post eller hospital. Dette sundhedsfremmende incitament ser ud til at fungere efter hensigten. De fleste af familierne har mellem to tre børn. Ganske få familier har fire børn. Kritik diskussion: Som det fremgår indledte vi Health Camp 2011 med at besøge den lokale healer og det lokale Health Center. En væsentlig forudsætning for at vurdere en eventuelt fremtidig indsats på sundhedsområdet. I bakspejlet kan vi således se, at vi i vores mål har overset at beskrive det vigtigt mål, nemlig at afdække landsbyernes nuværende sundhedstilbud. På trods af dette blev det et væsentligt element i projektet. Som beskrevet tidligere brugte vi de første uger på hjemmebesøg for at tilbyde screening af de 0 5 årige børn. Svarende til vores forventninger var selve besøgene en tidskrævende opgave. Men vi blev overraskede over den tid, vi måtte bruge på de lange gåture mellem familierne. Der var til tider lang afstand fra den ene familie i andelsforeningen til den næste. Man kan diskutere om ressourcerne bliver anvendt på bedste vis ved at vælge denne arbejdsform. En anden tidskrævende faktor var opsporing af andelsforeningens medlemmer. Vi fik en medlemsliste af formanden, Sidi Lal. Men adresser eksisterer ikke og vi fik ofte modsatrettede informationer på vores vej rundt i landsbyerne. Selvom den nepalesiske sygeplejerske kunne spørge sig frem på Nepali, var området jo også ukendt for hende. Man kunne overveje om disse hjemmebesøg kunne planlægges med en guide fra lokalområdet. Vi havde som mål at synsteste de 5 årige børn. Det viste sig dog at det var svært for børnene at koncentrere sig. Rammerne var hjemmet, typisk ude på terrassen foran huset med hele familien plus alle naboer som tilskuere. Det må man ikke forvente at en 5 årig kan overskue. Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 9

10 Vores nepalesiske sygeplejerske varetog en dobbeltrolle dels som sygeplejerske og dels som tolk/kulturformidler. Vi oplevede, at der indimellem var lidt rolleforvirring. Måske skulle vi have været tydeligere omkring vores forventninger i de enkelte situationer. Måske skal man i et fremtidigt projekt overveje helt at adskille de to roller. I projektet er der fokus på Dalitterne, der er medlem af foreningen. Vi oplevede flere gange, at de landsbyboere, der ikke var Dalitter og derfor ikke kunne blive medlemmer af andelsforeningen udtrykte stærk utilfredshed med, at deres børn ikke havde mulighed for at blive tilbudt screening. Vi ser derfor en fare i, at projektet på nogle områder kunne skabe splittelse i samfundet. Til workshop og lægeklinik så vi derfor bort fra medlemskab og ydede tilbuddet til alle, der var interesseret. Vi er opmærksomme på at de ældre børn er en overset gruppe i dette projekt. En del af disse børn, så vi i klinikken. Vi er sikre på, at en screening blandt skolebørnene kunne have givet os en værdifuld information om områdets sundhedstilstand, ligesom vi også overfor denne gruppe børn kunne have været behjælpelig med vejledning og evt. behandling. Vi oplevede jævnligt, at de hårdtarbejdende kvinder næsten ikke havde tid til at forlade markarbejdet, når vi kom på besøg. Desuden så vi ikke alle de kvinder, som vi havde forventet i vores workshops. Vi kom midt i rishøsten og midt i Tihar, en vigtig højtid. Man kan overveje, om det havde været bedre for familierne at lave Health Camp på en anden årstid. Måske har familierne bedre tid i december/januar. I løbet af de 5 uger oplevede vi flere gange informationsproblemer/kommunikationsproblemer. Vi havde forestillet os workshop/klinik i hver landsby, men pga en misforståelse blev der til hjemmebesøgene fortalt kvinderne at alle workshop/klinik var på Ayodhyapuri skole. Placeringen her, vanskeliggjorde det for kvinderne at komme midt i en travl hverdag. Vi valgte dog at fastholde det, for at undgå yderligere forvirring. Alligevel gik det galt : Vi bad vores vært informere Sidi Lal om workshop på Ayodhyapuri skole næste dag vi troede, at der var helt styr på planen men det endte med at 14 kvinder ventede på os i Kantipur Community House, mens vi ventede på kvinderne på skolen 4 km væk. Kvinderne grinede af denne misforståelse og gik glip af tilbuddet, mens vi blev frustrerede over situationen. Perspektivering: Som beskrevet så vi et lokalt sundhedstilbud som på mange måder er velfungerende og vi skønner derfor ikke at det er relevant at etablere en egentlig sundhedsklinik ude i de 3 landsbyer. Imidlertid synes vi det vil være relevant at videreudvikle det nuværende sundhedstilbud i form af en opkvalificering af de lokale sundhedsarbejdere / Health Workers ude i landsbyerne. Vi kunne forestille os at kopiere ideen i skoleprojektet, hvor man netop er gået i gang med teacher training. Vi anbefaler en form for nurse training, hvor danske sygeplejersker og/eller jordemødre følges Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 10

11 med Dudka og de 8 andre lokale sundhedsarbejdere i distriktet. Et formelt undervisningstilbud, teoretisk så vel som praktisk i samarbejde med Health post i Karr Khatta og District Health Office Chitwan i Narayangadh. Fokus kunne være: Børns ernæringstilstand f.eks. hvad gør ensidig kost med meget ris, få grøntsager og lidt kød ved børns udvikling på længere sigt? Hygiejnens betydning for sundheden generelt Varetagelse af mindre skade og lettere sygdomstilfælde, samt identifikation af sygdomstilstande hos børn og voksne, der kræver videre henvisning. Oplysning om livsstilsfaktorers indflydelse på den generelle sundhedstilstand(f.eks. kost og alkoholvaner, brug af åben ild i køkkenerne). Alkoholproblemer og deraf følgende vold i hjemmet. Under dette projekt tog vi lidt hul på den nye rolle som vi forestiller os at de frivillige Health Workers kunne komme til at spille. Vi udarbejdede posteres om diabetes og underviste den lokale sundhedsarbejder Durga i de symptomer, der kan opstå ved en dårlig reguleret diabetes. Ligesom vi underviste hende i anvendelse af det nyindkøbte glykometer. Målet med denne aktivitet var at Durga kunne støtte en ung kvinde i landsbyen, der havde en nyopdaget diabetes som var dårlig reguleret. Vi synes, det vil være relevant med en permanent screening af alle børn fra 0 16 år. I den forbindelse vil vi gøre opmærksom på, at der er behov for specielt at have fokus på børnene i Indrabasti (bilag 6). Endvidere blev vi opmærksomme på, at børnene ikke fik noget at spise, mens de var i skole fra Ganske få havde lidt usundt chips med eller klarede sig uden mad i skoletiden. Det vil være relevant med en form for bespisning af børnene på skolen. Derigennem kunne man sikre, at alle børnene fik et ernæringsrigtigt måltid i løbet af dagen. Der er køkken faciliteter på skolerne. Når man afdækker sundhedstilbud i 3 nepalesiske landsbyer og endvidere udtaler sig om børnenes generelle sundhedstilstand, fortjener de involverede selvfølgelig at blive informeret om, hvad vi har set. Krishna, skoleleder på Ayohyapuri skole, har i den forbindelse foreslået, at han på en forældredag i marts gennemgår de væsentligste elementer i rapporten. Han er bevidst om, at et af vores vigtige budskaber er vand og sæbe!! Derfor vil det været ønskeligt om denne rapport bliver oversat til engelsk. Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 11

12 Bilag 1: Neve Raj traditionel healer beskrivelse af besøget Første dag i projektet besøger vi Neve Raj, som er den lokale healer. Han er oplært af sin egen far. Han fortæller, at landsbyernes beboere opsøger ham for at få råd og vejledning. Han arbejder med stor respekt for det etablerede sundhedssystem og råder ofte beboerne til at søge hjælp på hospitalet eller health post/center. Ofte stiller han samme diagnose som lægerne. Han behandler med urter, som han finder i naturen og med hjælp fra astrologien. Han starter med at tage patientens puls og lægger urter på de dårlige steder lige som han laver lindrende og helbredende drikke. Ved åndedræts problemer kan urterne lindre ved indånding af duften. Urterne viser han os de opbevares lige oppe under terrassens tag. Han fortæller, at han har været på kursus inde på hospitalet, hvor han også hjalp lægerne med at smertelindre en patient. I forhold til fødsler tilskynder han kvinderne til at føde på hospitalet eller på Health post/centeret. Han fortæller at de mest almindelige sygdomme i området er luftvejslidelser, feber og i perioder kvalme og diarre. Han har også god erfaring med at behandle mentale sygdomme, hvor han prøver at finde årsagen f.eks. til en depression. Healerens undersøgelse og behandling er gratis. Nogle gange får han dog betaling hvis patienten har lyst eller evne til at betale. Vi fortæller ham om vores projekt, som han billigere og takker for. Et meget behageligt møde med en meget vis mand. Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 12

13 Bilag 2: Det etablerede sundhedssystem i Madi Chitvan: Hospital i Bharatpur/Narayangadh Både private og offentlige sygehuse alle betaling krævende. 4 timers transport fra Madi Health Klinik i Basantapur Her er ansat sundhedspersonale, usikkert om der er lægebemanding. 1 times transport fra landsbyerne Health post i Khar Khatta Her er åbent i dagtimerne og bemandingen er en health ass.(3 årig udd mini læge udd. ) en hjælper med 8 mrd. s udd. Samt en uuddannet jordmoder, der fungerer som koordinator for de 9 frivillige lokale sundhedsarbejdere. Hun er bosiddende i Indrabassti og hedder Huma K.C. Der udleveres antibiotika og smertestillende. Behandlingen er gratis, men der er ikke adgang til yderlig udredning eller lægehjælp frivillige lokale sundhedsarbejdere, hvis primære funktion er at følge de nyfødte og udlevere A vitamin og Zero worm til de 0 5 årige I område 6 fungerer Durga( skoleinspektør Krisna s hustru, bosiddende i Ayodhyapuri) som frivillig lokal sundhedsarbejder. Hendes område dækker Kantipur og Ayodhyapuri. Indrabasti har hun overgivet til Huma idet arbejdsbyrden har været for stor, ved siden af de mange arbejdsopgaver hun har i hjemmet og i marken. Hvert ½år uddeler hun per oral A vitamin + Zeroworm til ca. 110 børn, hvilket registreres, og oplysningerne indleveres til Health Post i Khar Khatta. Derudover tager hun sig af vejledning og udlevering af let smertestillende ved akutte små skader. Endvidere opsøger hun de gravide, vejleder og udlevere jerntilskud, samt opfordre kvinderne til at følge statens graviditets program og tilskynder dem til at føde på health post, center eller hospital kvinderne får mellem 500 og 1000 NRS, hvis de undlader at føde hjemme. Efter fødsel besøger Durga mor og barn tjekker barnet, Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 13 informere om vacc., giver amme vejledning og vejer barnet. Under hjemmebesøget observere de vi at, Durga var meget lyttende og spurgte ind til moderens oplevelser og velbefindende vi oplevede, at de er trygge ved hende. Durga har lige været på kursus i fødselshjælp og har hjælpemidler, hvis der skulle opstå komplikationer ved en 6

14 Child Health Card. Girls 0 5 years GANDHARVA & DALIT UPLIFTMENT SAMAJ Ayodhyapuri, Madi, Chitwan Name : Date of birth : Number in siblings row : Mother : Father : District VDC Ward no Area Pregnancy : Hospital delivery : Home delivery : Apgar score : Development until now : Eye test (at 5 years) : Date / Age MUAC Weight : Lenght : Development Appropiate to age? Notes : Staff Sign. Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 14

15 Vaccination status BCG DTP HEPB HIB Measles Je Vitamin A from 6 months until 5 years every half year Zero worm from 1 years until 5 years every half year Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 15

16 Child Health Card. Boys 0 5 years GANDHARVA & DALIT UPLIFTMENT SAMAJ Ayodhyapuri, Madi, Chitwan Name : Date of birth : Number in siblings row : Mother : Father : District VDC Ward no Area Pregnancy : Hospital delivery : Home delivery : Apgar score : Development until now : Eye test (at 5 years) : Date / Age MUAC Weight : Lenght : Development Appropiate to age? Notes : Staff Sign. Vaccination status BCG DTP HEPB HIB Measles Je Vitamin A from 6 months until 5 years every half year Zero worm from 1 years until 5 years every half year Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 16

17 Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 17

18 Bilag 4: Didaktiske overvejelser omkring workshops: Kvindernes læringsforudsætninger: Landsbykvinder i alle aldre, med erfaring med børn. Kender til håndvask betydning og betydning af sanitære forhold fra tidligere kampagner. Lever under primitive forhold, hvor adgangen til vand er vanskelig, vand skal hentes ved trappen/brønden og transporteres langt opbevares i beholdere. Uddannelsesniveauet er lavt ikke alle kan læse. De har mange opgaver og er hårdt arbejdende i marken, i hjemmet og er fattige. Rammer for workshops : Et klasseværelse på Ayodhyapuri skole landsbyen i midten af de tre landsbyer ca. 10min gang over rismarkerne fra hver af de andre byer. Høsttid og derfor travlhed blandt kvinderne. Hilligdage i forbindelse med Tihar. Tidsafstand fra hjemmebesøgene, hvor info om workshoppene blev givet til afviklingen. Kommunikationsproblemer omkring budskabet om tidspunktet og sted for afviklingen. Kombinationen med lægekonsultation betyder at der også møder mænd op til workshop, hvilket kan påvirke afviklingen af de kvinderelaterede emner. Sprogbarrieren, som betyder at det skal være den nepalesiske sygeplejerske, der afvikler workshoppen, efter at vi grundig har gennemgået og drøftet de didaktiske overvejelser. Mål: At kvinderne fik kendskab til almindelige hygiejniske principper og får drøftet, hvordan det kan praktiseres under de givne forhold. At kvinderne får kendskab til de almindelige forekommende lidelser hos børn og hos dem selv, så de kan reagere og søge hjælp, når der er behov for dette. Læreproces: Dialog finde ud af hvad kvinderne ved og hvad de finder problematisk. Supplere med viden om emnet. Afklarer konsekvenserne hvis vinden om emnet ikke anvendes i praksis. Drøft barriererne for at anvende viden om emnet Indhold: Fire områder: 1. Hygiejne: Hvordan kan god hånd hygiejne, god personlighygiejne god opvask praktiseres? Hvordan kan god vand/madopbevaring praktiseres? Hvad er barrieren for dette? Hvad er konsekvensen hvis det ikke praktiseres? Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 18

19 2. Kvindens anatomi: Hvorfor er det vigtig at kende kvindens A/F? Hvad ved I? Opbygning af kvindens ydre og indre genitalier og funktion menstruation menopause. Hygiejne i forbindelse med dette. 3. Børnesygdomme: Anerkende at børnene følger vacc. og at motorikken er god generelt kærlige forældre. Hvad opleves som problematisk i forhold til børnenes helsbredstilstand info om hvad vi har set hudinf., forkølelse Ved at der i perioder er meget diarre(healeren). Hvad tænker kvinderne er årsagen? info om hygiejne, store temperaturudsving dag/nat, røg v. soveplads i køkkenet. Hvordan kan det mindskes hvad skal til? 4. Kvindesygdomme: Hvad er problematisk? vi har set: hudinf., prolaps, hoste/forkøelse, gastrit. Hvad er årsagerne? Hvad kan gøres? Hvad er barriererne? Evaluering: Vurdering af fremmødet, fornemmelse af dialogen, spørge kvinderne om de har fået noget med sig, spørge til Arati s fornemmelse af udbyttet Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 19

20 Bilag 5: Fordelingen af henvendelserne til sygeplejerske eller læge ved akutte skader eller sygdom(opgørelse af OPD Cart) Kantipur Ayodhyapuri Indrabasti >15 kvinder mænd ialt år år år Luftvejs lidelse Hud infektion Gastrit Akutte skader Smerter i bevæge app. Smerter i øret Øje problem Andet ialt I forhold til fordelingen af patienter fra de tre landsbyer, må det bemærkes at vi afholdte workshops/klink i på Ayodhyapuri skole og boede i Ayodhyapuri. Da vi opdagede at beboerne fra Indrabasti ikke henvendte sig så hyppig som beboerne fra de andre landsbyer arrangerede vi en hel dag med workshop og klinik i Indrbasti dog er der forsat stor forskel i antallet af henvendelser. I forhold til registreringen af sygdommene er det henvendelsesårsagen der er registreret. Næsten alle havde derudover gastrit + smerter i bevæge apperatet. Vi blev bekendt med seks alvorlige sygdomstilfælde: 17årig kvinde med nyopdaget insulinkrævende diabetes, symptomer på meget dårlig regulation opfordret til regelmæssig kontrol + blodsukker måling. En 16 årig forældreløs dreng med tegn på alvorlig lidelse feber i 1 mdr. væske i bughulen + benene blev indlagt for penge doneret af projektet. 11 årig pige med kramper og 3 timers somnolent tilstand blev indlagt og fik forebyggende medicin. 32 årig mand med muskellidelse gennem tre år mistet muskel masse, kræfter og vægt(32kg) døende. Ældre mand med symptomer på en ubehandlet diabetes, var svækket henvist til Healh Post. 45årig mand med alkoholbetinget blodig opkastning i store mængder indlagt. 14 årig dreng med Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 20

21 skader efter angreb af familiens okse. Bl.a. dyb flænge i lysken. Blev syet med 8 sting uden lokalbedøvelse. Penicillin og tæt opfølgning. Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 21

22 Bilag 6: Data fra Child Health Cart udfyldt under hjemmebesøgene Føde sted Følger vaccinations programmet Har fået det anbefalede Zero worm + A vitamin Hospital Hjemme Ja Nej Ja Nej Har hud infektion Antal børn Kantipur Ayodhyapuri Indrabasti I alt 45 børn Vi besøgte 33 dalit familier som var medlem af foreningen og screenede 45 børn i de tre landsbyer. Dette svarer til godt 75% af målgruppen. Bemærkning: Zero worm + A vitamin starter først når barnet er 1 år Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 22

23 Bilag 7: Interwiev med Arati Upadhaya, nepalesisk sygeplejerske 1) Hvordan synes du at projektet svarer til projektbeskrivelsen? Hvor adskiller det sig? Arati : På en måde er målene opfyldt. For det meste gik det som planlagt. Noget blev dog ikke så godt. Dels fordi der var nogle kommunikationsproblemer når vi skulle planlægge workshops og dels fordi kvinderne havde meget travlt med høsten mens vi var der. 2) Tror du at landsbyboerne har fået noget ud af projektet? Hvad? Gerne både positivt og negativt. Arati : Ja, det har de. Jeg synes at udfaldet er godt. Vi har givet dem information om hygiejne og fortalt dem hvor meget god hygiejne betyder for sundheden. Det var godt at vi lavede hjemmebesøg vi så årsagen til nogle af sygdommene og vi lavede ekstra besøg når der var behov for det. Jeg synes ikke der er noget negativt at sige. Vi gjorde jo vores bedste. Måske var det et problem at kvinderne måtte forlade deres arbejde når vi kom til hjemmet. 3) Du har tidligere omtalt hjemmebesøg positivt vil du uddybe det? Arati: Andre organisationer har ikke lavet hjemmebesøg før. Og det er netop på den måde at man kan se årsagen til mange ting. F.eks. hygiejniske problemer. Så kan man reagere på årsagen og ikke kun give medicin. Det er også respektfuldt at besøge folk i deres eget hjem. Og vi kan se familiens hverdagsliv og deres omgivelser og deres vaner. Dette ser man slet ikke i en klinik. Vi kan på den måde se om der er sammenhæng mellem viden og praktiske muligheder og færdigheder. Jeg fornemmede at familierne var glade for vores besøg. Hvis de havde problemer forsøgte vi at løse dem, vi kom måske igen eller opfordrede dem til at komme til lægeklinikken. De var også glade for at få vejet deres børn og for selv at blive vejet. 4) Hvad har du selv lært af projektet? Arati: Jeg har været glad for at deltage i et sundhedsprojekt i en landsby. Jeg har lært noget om at afholde workshops, hvordan man planlægger, arrangerer og udfører det helt fra bunden. Jeg har fået større forståelse for hvordan man aktiverer deltagerne. Jeg har også fået genopfrisket mine sygeplejefærdigheder. Og jeg har fået trænet mine engelsk færdigheder. Det vi har set i vores projekt er i øvrigt at problem i hele Nepal 5) Hvordan var det at samarbejde med 2 danske sygeplejersker og en dansk læge? Arati: Jeg har været glad for det. Vi har levet sammen som en familie i de 5 uger. Vores læge var ligeværdig med patienterne. Jeg vidste at det var vigtigt og nu har jeg set det praktiseret. Når patienten bliver behandlet respektfuldt bliver han måske hurtigere rask? 6) Har du noget at tilføje? Arati: Måske har vi gjort en forskel. Vi har givet familierne en viden som de så kan bruge sidenhen. Det her en nok begyndelsen på en proces. Måske. F.eks tror jeg at det med at vi altid sagde vand og sæbe har bredt sig der var jo en dreng i Indrabasti som allerede var vasket da han kom til læge. Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 23

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL 2014 Kharikhola Health Camp af Sabina Rolsted Kære medlem. Dit bidrag var medvirkende til afholdelsen af en succesfuld 2014 Kharikhola Health Camp! Lejren blev afholdt fra den 14. april til den 20. april

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kapitel 6. Børns sygelighed

Kapitel 6. Børns sygelighed Kapitel 6 Børns sygelighed 6. Børns sygelighed Sundhed er defineret af WHO som en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke alene fravær af sygdom og svækkelse. Men selv om sundhed er

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Sundhed, sprog og læring landsbyudvikling starter med de små

Sundhed, sprog og læring landsbyudvikling starter med de små Sundhed, sprog og læring landsbyudvikling starter med de små Kantipur Health Camp 2013 Projektbeskrivelse og rapport Deltagere Camilla Overgaard Marie Worm Anne Marie Koch Jørgensen Arati Poudel Sumit

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed 2015 FAKTAARK Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed Hvorfor tema om unge mænds sundhed? Fordi unge mænd har en dødelighed der er over dobbelt så stor som unge kvinders. Hver gang der dør 100 kvinder

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

3. oktober 2014. St. Elisabeth

3. oktober 2014. St. Elisabeth 3. oktober 2014 Rejsebrevet: Turen går til Tanzania Arusha. Modul 13 - sygeplejestuderende Mie Fuglsang Hansen, Ditte Buus Hansen, Sidse Petersen & Thilde Clemmensen hold S11S. Vi er fire piger, som gennem

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Tortosa, Tarragona, Spanien Navn: Pernille Lundholm Rasmussen E-mail: pernillelundholm@hotmail.com Tlf. nr. 004521134265 Evt. rejsekammerat: Rejser alene

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Patientvejledning. Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnit

Patientvejledning. Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnit Patientvejledning Celleforandringer i livmoderhalsen Keglesnit Mere end 3.500 danske kvinder får hvert år konstateret celle forandringer i livmoderhalsen. Celleforandringerne er ikke kræft, men det kan

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

PROJEKT MIT LIV MED KOL

PROJEKT MIT LIV MED KOL PROJEKT MIT LIV MED KOL KOL indsats for socialt udsatte borgere, herunder etniske minoriteter i Odense Kommune. Tobakstemamøde Silkeborg oktober 2014 Marlene Lindharth Thykjær Sundhedsfaglig konsulent

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Seksualitet og folkehelse Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Agenda 16.00-16.40: Perspektiver på seksualitet og helse 16.40-17.30: Gruppediskussioner

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Arbejdsark type 1. Juni 2006. Original version

Arbejdsark type 1. Juni 2006. Original version Arbejdsark type 1 Juni 2006 Original version Diabetes type 1 juni 2006 Kilde: Vibeke Zoffmann Tilpasset C og M, AUH Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

Refleksionsark type 1 og 2

Refleksionsark type 1 og 2 Refleksionsark type 1 og 2 2006 Diabetes type 1og 2, 2006 Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde Dato aftalt drøftet 1b. Aftaleark* Problemlister

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset 80 31 31 31 80 31 31 31 80 31 31 31 Med STOPLINIEN som samarbejdspartner -tobaksforebyggelse på sygehuset 2 Brug STOPLINIEN som indgang til landets rygestoptilbud Mange rygende patienter er i mødet med

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

MINDFUL BIRTH EN NATURLIG, ROLIG, FREDFYLDT OG LET FØDSEL 1

MINDFUL BIRTH EN NATURLIG, ROLIG, FREDFYLDT OG LET FØDSEL 1 MINDFUL BIRTH EN NATURLIG, ROLIG, FREDFYLDT OG LET FØDSEL 1 Indhold: 1. Forord s. 3 2. indledning s. 4 3. Filosofien bag Mindful birth s. 7 4. Fødsel set ud fra et historisk perspektiv s. 10 5. Flugt,

Læs mere

Virksomhedsfysioterapi

Virksomhedsfysioterapi Fysioterapi Træningstilbud Massage Sundhedstjek Fysioterapeutisk screening Kontorrådgivning Workshops APV Klinik for Fysioterapi & Træning Storegade 52 Esbjerg Forord Det moderne samfund står over for

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England

Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England Rapporten er udarbejdet af Sygeplejestuderende Tina Zinckernagel, sep. 01-F august 2004 Formålet med denne rapport:

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010:

Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010: Program: Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010: Præsentation: Vivian Kjær, afd.spl, Heroinklinikken, KABS Sundhedsfaglig behandling i KABS Historien bag den sundhedsfaglige behandling Opbygningen

Læs mere

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation håndbog i Sikker mundtlig kommunikation Kommunikation Teamsamarbejde Sikker Mundtlig Kommunikation Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Kommunikation Inden du ringer... 4 Kommunikation om patientbehandling

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere