GANDHARVA & DALIT UPLIFTMENT SAMAJ Ayodhyapuri, Madi, Chitwan. Kantipur Health Camp [Vælg datoen]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GANDHARVA & DALIT UPLIFTMENT SAMAJ Ayodhyapuri, Madi, Chitwan. Kantipur Health Camp 2011. [Vælg datoen]"

Transkript

1 GANDHARVA & DALIT UPLIFTMENT SAMAJ Ayodhyapuri, Madi, Chitwan Kantipur Health Camp 2011 [Vælg datoen]

2 GANDHARVA & DALIT UPLIFTMENT SAMAJ Ayodhyapuri, Madi, Chitwan Kantipur Health Camp 2011 Baggrund: Kantipur Health Camp er et sundhedsprojekt i Madi provinsen i Chitwan District i Nepal og en del af et dansk nepalesisk græsrods samarbejde, hvis primære formål er at støtte tre landsbyer i deres bestræbelser på at løfte sig selv op over fattigdomsgrænsen. Vejen til dette går via etablering af en andelsforening, hvor familierne sparer penge op til deres fælles fremtid. Der er desuden allerede gang i et skoleprojekt, et veterinærprogram, et drikkevandsprojekt og et erhvervsudviklingsprojekt. Familierne lever under fattigdomsgrænsen og det er derfor aktuelt med en indsats på sundhedsområdet. Landsbybeboerne fremsatte i 2010 et ønske om, at der i første omgang blev iværksat en indsats for at mindske problemerne med spædbarns og børnedødeligheden samt kvindesygdomme i forbindelse hermed. Der opstår hyppigt problemer i forbindelse med fødsler i Nepal og samtidig er spædbørnsdødeligheden relativ høj: 39 spædbørn ud af 1000 dør indenfor det første leveår. Spædbørnsdødeligheden er således godt 12 gange så høj som i Danmark. Børnedødeligheden indenfor de første 5 år er 51 pr 1000 i Nepal mens den i Danmark er 4 pr 1000 (Verdensbanken, april 2011). Erfaring fra lignende projekter i f. eks. Røde Kors regi(røde Kors venskabsprogram i Nepal, 2009) viser, at hovedårsagen til fødselskomplikationer og den høje spædbørnsdødelighed er dårlig hygiejne både hvad angår de sanitære forhold og hvad angår den personlige hygiejniske adfærd kombineret med dårlig ernæring / vitaminmangel. Undersøgelser viser at 45 % af de nepalesiske børn er undervægtige. Derfor er dette sundhedsprojekt rettet mod kvinderne og deres børn under fem år. Andelsforeningen ønsker at etablere en permanent lokal sundhedsklinik. En af landsbyens yngre kvinder har taget en kortere sundhedsfaglig uddannelse. Det er planen at hun skal være med til at opbygge sundhedsklinikken og sammen med hende og andre sundhedsfaglige personer, skal vi undervejs drøfte, hvorledes sundhedsarbejdet bedst forsætter fremover. Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 2

3 Vores antagelser: Ud fra ovenstående forventede vi at komme ud til et landsbysamfund uden et permanent sundhedstilbud eller med et kun svært tilgængeligt sundhedsvæsen. Vi forventede, at kvinderne ikke modtog nogen former for graviditetskontrol og at fødslerne typisk foregik i hjemmet. Vi forventede ringe tilslutning til det anbefalede nationale vaccinationsprogram. Vi forventede ligeledes ringe tilslutning til det anbefalede A vitamin og ormeforebyggelses program. Vi forestillede os at mange børn var underernærede og at de led af hyppige gastrointestinale problemer som diarretilfælde og ormeinfektioner. Endvidere antog vi at kun få familier havde gode latrinære forhold, og at der generelt var store hygiejniske problemer. Formålet med Kantipur Health Camp projektet: At forberede fundamentet til en kommende sundhedsklinik, som skal etableres i en af de tre landsbyer. At øge kvindernes viden om kroppens funktioner, ernæring og hygiejne. At vejlede kvinderne om mulighederne for at undgå fødselskomplikationer og spædbarnsdød. At afdække de 0 5 åriges sundheds og ernæringstilstand. Mål for projektet: At der er skabt fysiske rammer for en sundhedsklinik og at de nødvendige remedier til at varetage sundhedsarbejdet er indkøbt. At alle kvinder i den fødedygtige alder er tilbudt undervisning i deres krops anatomi og fysiologi i relation til graviditet og fødsel. At alle børn mellem 0 5 år er tilbudt screening som minimum H/V registrering. At alle førskolebørn er tilbudt synsprøve. At alle kvinder er tilbudt at deltage i workshops om ernæring og hygiejne. Mål på lang sigt: At kvinderne får indsigt i ernæringens og hygiejnens betydning for sundhedstilstanden, og at de bliver i stand til at anvende denne viden, således at både børnenes sundhedstilstand, og den generelle sundhedstilstand forbedres. Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 3

4 At kvinderne får indsigt i kvindekroppens normale funktioner, og derved bliver i stand bedre at tage vare på sig selv og skelne mellem normale forhold og tilstande hvor der er behov for sundhedsfaglig hjælp. Deltagere: I samarbejde med en nepalesisk sygeplejerske der også skulle fungere som tolk deltog praktiserende læge Anette Mønster, sundhedsplejerske Gitte Thorup og sygeplejerske Britta Fuhlendorff som volontører. Tidsramme: Projektet forløb over 5 uger fra uge 41 45, Hvor de tre sygeplejersker deltog i alle ugerne og lægen i to af ugerne. Metode: Forberedelsesfasen foregik i Danmark med Skype møder, mails og udarbejdning af projektbeskrivelse i samarbejde med den nepalesiske sygeplejerske, der var ansat to mdr. før Health Campens opstart. Trods tolk vidste der sig at være sproglige, kulturelle og faglige uoverensstemmelser i måden at gribe projektet an på, så lige før opstart var vi nødt til at afskedige den første nepalesiske sygeplejerske og ansætte en anden. Arati Upadhaya blev vores nepalesiske sygeplejerske og viste sig som nyuddannet og 20 årig, at være en sygeplejerske med stor teoretisk viden og erfaring fra uddannelsen med sundhedsfremmende arbejde blandt andet i landsbyer. Efter tre dages ophold i Kathmandu med sprog og kultur undervisning drog vi af sted til Madi med det i Nepal indkøbte medicin og utensilier. Vi blev indkvarteret i den midterste af de tre landsbyer hos skoleinspektøren og dennes hustru. Sidst nævnte viste sig at være en væsentlig ressourceperson i forhold til projektet, og de perspektiver vi ser i det fremtidlige sundhedsarbejde. Det første initiativ i landsbyerne var at få overblik over de sundhedstilbud som landsbyernes beboere har til rådighed. Vi startede med at besøge en af de traditionelle healere, der tilbyder hjælp til beboerne i landsbyerne(se bilag 1) for at høre om hans tilbud og samarbejde med det traditionelle sundhedsvæsen. Ligeledes var målet at fortælle ham om vores projekt og tilbyde et samarbejde med ham. Derefter opsøgte vi det lokale Health Center i Khar Khatta ca. 2 km fra landsbyerne. Her fortalte vi om vores projekt og hørte om de muligheder, der er i det etablerede sundhedssystem. Bilag 2 viser opbygningen af sundhedsvæsnet i Madi, og de tilbud der er til rådighed. I projektbeskrivelsen beskrev vi følgende tre indsatsområder. Under hvert punkt vil den anvendte fremgangsmåde i Madi blive beskrevet: Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 4

5 1. Dataindsamling via måling, observation og samtale m.h.p. at afdækker de 0 5 årige børns sundheds og ernæringstilstand vha. registrering af vægt og højde, kostregistrering, synsprøve, vurdering af barnets udvikling(kontakten, sproget, fin og grovmotorik). I den forbindelse anvendes der parametre, som er inspireret af det danske sundhedsvæsens Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge og der tages hensyn til de nepalesiske standarder for børns vækst. Data vil blive dokumenteret på et medicalcard, som skal følge barnet og være en del at et kontinuerligt forløb i forbindelse med det sundhedsfaglige arbejde i den kommende sundhedsklinik. Endvidere vil vi registrere de indsamlede data med henblik på en analyse af den samlede sundhedstilstand i landsbyerne. De første 14 dage gik vi fra hus til hus og besøgte de familier, der er medlem af foreningen og tilbød sundhedstjek af de 0 5 årige børn. Børnene blev vejet, målt og vurderet i forhold til udvikling og trivsel, og endvidere behandlede vi hudinfektioner. Samtidig spurgte vi ind til f.eks. fødested, ernæring og eventuelle sygdomme. Vi noterede data på et Child Health Card (bilag 3). Da det ikke har været muligt at finde nepalesiske kurver, har vi anvendt WHOs kurver. Vi valgte af praktiske grunde ikke at udlevere kortet til familierne, men har samlet dem i en mappe som nu opbevares sammen med projektets materialer i Kantipur. 2. Sundhedsfremmende formidling m.h.p. at øge kvindernes evne til at skabe sunde livsvilkår og forebygge sundheds og ernæringsproblemer hos børnene og hos dem selv. Der planlægges workshops, hvor kvinder inviteres i små grupper og undervises i følgende emner: Kost og ernæring, Kvindens anatomi og fysiologi, Graviditet, fødsel og prævention samt spædbarns pleje. Ved samtlige workshops indgår undervisning i hygiejne. På hjemmebesøgende informerede vi om de kommende workshops og opfordrede kvinderne til at deltage. Workshops blev afholdt efter 14 dage med hjemmebesøg, i et klasseværelse på Ayodhyapuri skole. På baggrund af de problemstillinger der viste sig ved hjemmebesøgene, valgt vi fire områder: Hygiejne, kvinders anatomi, børnesygdomme og kvinde sygdomme, dog med fokus på hygiejne i alle emner. Vi anvendte plancher og pjecer fra det nepalesiske sundhedsvæsen. Efter fælles planlægning varetog den nepalesiske sygeplejerske selve workshoppen, idet vi vurderede at tolkning ville hindre et godt resultat(se bilag 4, hvor de didaktiske overvejelser er beskrevet). Da vi havde en formodning om, at de hårdtarbejdende kvinder ikke ville prioritere workshops så højt, kombinerede vi det med lægekonsultation. Først en workshop og så mulighed for at konsultation ved lægen. 3. Under projektets afvikling vil vi tage varer på simple akutte skader og infektioner. Endvidere vil vi i de konkrete tilfælde vejlede m.h.p. at øge den enkelte landsbybeboers evne til at vurdere i hvilke situationer, det er hensigtsmæssigt at opsøge kvalificeret lægefaglig hjælp ved nærmeste større sundhedscenter. Udover lægekonsultationerne i forbindelse med workshops, blev vi opsøgt i vores hjem eller tilkaldt til lettere sygdomstilfælde og skader. Ved alle henvendelser blev der udarbejdet et OPDkort (OPD : Out Patient Department, bilag 5). En kopi af dette kort fik patienterne med, hvis vi henviste dem videre i sundhedssystemet, så vores iværksatte behandling var dokumenteret. Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 5

6 Afslutning og plan for evaluering Som afslutning på projektet aflagde vi rapport til Dr. Bishow Bandly Bagale i District Health Office Chitwan i Narayangadh. Vi fortalte om projektet og om vores erfaringer, bl. a. hvilke sundhedsmæssige problemstillinger vi så i landsbyerne. Han anerkendte vores arbejde og kunne genkende de problemstillinger med hygiejne og hud infektioner, vi havde oplevet. Han kunne fortælle, at man laver kampagner, men at fattigdommen i landet, der bl.a. problematiserer vandforsyningen og infrastrukturen, er barriere i et U land som Nepal. Han fortalte, at et nyt tiltag om at aflønne de ellers frivillige lokale sundhedsarbejdere var vedtaget. Som en anerkendelse af og en tilskyndelse til at udføre det vigtige arbejde blandt til nybagte mødre og deres børn, ville de lokale frivillige sundhedsarbejdere fremover modtage 400 NR pr nyfødt barn i deres distrikt. Han opfordrede os til, hvis vi ville lave et lignende projekt, at søge om tilladelse hos District Health Office som beskyttelse af os selv som fag personer og som en hjælp til dem, for at registrere de tiltag der er i landet. Vi var velkomne til at kontakte ham, og få vejledning og hjælp til dette. Endvidere afsluttede vi med at interviewe den nepalesiske sygeplejerske, vi havde arbejdet sammen med for at høre hende vurdering at projektet(bilag 7). I den forbindelse udarbejdede vi en anbefaling til hende, mhp. hendes videre jobsøgning. Endelig efter hjemkomsten udarbejdes denne rapport til brug for det videre arbejde. Resultater Hjemmebesøg: Vi har besøgt 33 familier og i den forbindelse undersøgt 45 børn mellem 0 5 år. Der er i de 3 landsbyer i alt 115 familier der er medlem af foreningen. Udfra den lokale sundhedsarbejders opgørelser er der 60 børn under 5 år, der er Dalitter. Da vi har set 45 af disse, kan vi konkludere, at vi mindst har set 75 % af målgruppen (velvidende af ikke alle Dalitter er medlemmer i realiteten har vi derfor sandsynligvis set en større andel end 75 %). Blandt de yngste så vi generelt velplejede, velstimulerede og velnærede spædbørn som alle udelukkende blev ammet de første 6 mdr. Mange af børnene blev derefter ammet delvist de første leveår. Børnene i småbørnsalderen var meget snavsede og mange havde hudinfektioner. Børnepasningen virkede som om det var et fælles anliggende på gårdspladsen og børnene blev hurtigt selvhjulpne når børnene f.eks. nærmede sig skolealderen sørgede de ofte selv for deres vasketøj. Alle børn virkede generelt meget veludviklede motorisk ligesom de både følelsesmæssigt og sprogligt typisk skønnedes aldersvarende. Langt hovedparten af børnene lå indenfor normalområdet på højde/vægt kurven. Her var det muligvis en fejlkilde at vi ikke benyttede de lokale højdekurver og således ikke kunne opfange knæk på længdevæksten. Alle de screenede børn i Kantipur og Ayodhyapuri fulgte det nationale vaccinationsprogram ligesom alle børn i disse byer fik det anbefalede tilskud af A vitamin og Zero Worm. I Indrabasti derimod konstaterede vi at 4 ud af de 15 screenede børn ikke var vaccineret som anbefalet og at 6 ud af 15 ikke havde fået A vitamin og Zero Worm. Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 6

7 Vi fandt mange børn med hudinfektioner, hvor vi vejledte mødrene i at bade børnene samt behandle hudproblemerne med den udleverede med creme/salve. Vi så en klar overrepræsentation af hudinfektioner hos børnene i Indrabasti. Således havde 9 ud af 15 børn hudinfektioner i Indrabasti, mens der kun var 3 ud af 19 i Kantipur og ingen af de 11 børn i Ayodhyapuri. Ved hjemmebesøgene spurgte vi også til barnets fødested. I Kantipur var 13 ud af 19 født på hospital mens det i Ayodhyapuri var 6 ud af 11. I Indrabasti var 8 ud af 15 født på hospital. Om andelen af hospitalsfødsler er stigende ved vi ikke. I Nepal har man valgt at give kvinder mellem NRP, hvis de følger det forebyggende graviditetsprogram og føder deres barn på hospitalet. Det kunne være interessant at undersøge om statens tilskud til kvinden ved hospitalsfødsler påvirker hendes valg af fødested. Klinikken: Under projektets afvikling tog vi vare på akutte skader og infektioner. Til dette havde vi medbragt et beskedent udvalg af antibiotika, svampemidler, mavesyremedicin, smertestillende m.m. Desuden tilbehør til en meget beskeden skadestue. Endvidere blodtryksapperat, glucometer og urinstix. Vi afholdte fire lægekonsultationsdage i et klasseværelse på Ayodhyapuri skole, samt to lægekonsultationsdage i Community House i Idrabasti. Derud over blev vi som nævnt også opsøgt i vores hjem i forbindelse med skader og div. infektioner. I løbet af de 5 uger vi var i landsbyerne så vi fem meget alvorlige sygdomstilfælde. Vi tilså i alt 165 patienter med forskellige akutte skader og infektioner(fordelingen ses i bilag 5, sammen med beskrivelsen af de 5 svære sygdomstilfælde). Nogle skader/sygdomstilfælde blev henvist til Health posten eller videre i systemet, andre blev klaret ved vejledning eller behandling i situationen. Henvendelsesårsagen var ofte en infektion eller en mindre skade. Ved nærmere undersøgelser viste det sig, at stort set alle havde kroniske gener fra bevægeapparatet og desuden dyspeptiske gener. Begge dele kan hænge sammen med livsstilsfaktorer, som hårdt fysisk arbejde, kost og alkoholvaner. Vi så mange hudinfektioner både hos børn og voksne betinget af svamp og/eller bakterier. Alt afhængig af sværhedsgraden blev infektionerne behandlet lokalt med salve eller systemisk med antibiotika. I den forbindelse vejledte vi i vigtigheden af personlig hygiejne og håndvask. Vi så mange snavsede børn, og nogle genså vi efter nogle dage nyvaskede og med markant bedring af deres infektioner. Der var mange med øvre luftvejslidelser. Hoste og forkølelse var udbredt, måske fordi døgntemperaturen var svingende. Kroniske luftvejproblemer som KOL og astmatisk bronchitis kan måske relateres til åbne ildsteder i køkkenerne, hvor især kvinderne og de mindste børn opholder sig. Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 7

8 Mange kvinder beskrev gynækologiske problemer. Enkelte blev henvist til nærmere undersøgelse og behandling i Health Post i Khar Khatta. I klinikken oplevede vi voksne med nerveforstyrrelse/føleforstyrrelser i hænder og fødder, der meget vel kunne forklares af langvarig vitaminmangel p.g.a. ensidig kost. Den traditionelle kost i Nepal er Dal Bhat morgen og aften og består hovedsageligt af poleret ris suppleret med lidt grøntsager. Workshops: Trods en meget engageret og dygtig nepalesisk sygeplejerske og et på forhånd udtrykt ønske fra kvinderne blev workshopppene ikke en succes. Det var tydeligt at de fremmødte, som i starten var få, kom for at konsultere lægen. Vi holdte dog fast i planen og gennemførte 6 workshops med mellem 6 og 10 kvinder og få mænd som deltagere. Der var nogle misforståelser omkring tid og sted for afviklingen af workshopppene på flere niveauer, også selvom vi havde givet informationen på hjemmebesøgene. Endvidere blev vi bekræftet i vores formodninger om at de hårdt arbejdende kvinder i høsttiden ikke kunne prioritere tid til at komme. Plancherne og pjecerne fungerede godt i undervisningen og pjecerne delte vi ud på vores vej rundt i landsbyerne. Da vi bemærkede at der næsten ingen kom fra Idrabasti, afviklede vi to dage med workshop og lægekonsultation i Community House i Idrabasti. Hvilket gav et relativt fint fremmøde. KONSTATEREDE RESSOURCER: En af vores antagelser var at sundhedsvæsenet var svært tilgængeligt for landsbybeboerne. Men faktisk var der et veletableret sundhedssystem i lokalområdet. Se bilag 2. Frivillig lokal sundhedsarbejder. En af de første dage efter fødslen får kvinden besøg af den frivillige lokale sundhedsarbejder (se bilag 5). Hun tilser kvinden og hjælper med at får etableret amning. Samtidig giver hun TBG vaccination mod tuberkulose. Fire gange i løbet af den første måned tilser hun kvinden og det nyfødte barn. I år 2012 er det planen at disse frivillige skal modtage et mindre honorar og deltage i yderligere forebyggende aktiviteter. To gange om året er disse frivillige ansvarlige for uddeling af ormemiddel (Zero Worm) og vitamin A (forebygger natteblindhed) til områdets 1 5 årige. Af bilag 6 fremgår det, at det fungerer fint i landsbyerne Kantipur og Ayodhyapuri, men ikke tilfredsstillende i Indrabasti, hvor det også er påfaldende mange hudinfektioner. Samme billede tegner sig for gennemførelsen af vaccinationsprogrammerne. Generelt fin deltagelse, men mangelfuld deltagelse fra Indrabasti. ( se bilag 6 og bilag 3. Samtidig kan vi konstatere at Durga har ansvaret for Kantipur og ayodhyapuri og at det er uklart hvem der har ansvaret for Indrabasti. Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 8

9 Health Center i gåafstand fra landsbyerne (mellem ½ til 1 times gang) Fra de tre landsbyer er det muligt at gå til en Health Post i Khar Khatta i løbet af ½ 1 times gang. Health posten har personale med en 3 år lang uddannelse, primært i diagnosticering og akut behandling. En konsultation er her gratis og der udleveres antibiotika og smertestillende medicin gratis i begrænset mængde (ikke til kroniske smerter). Er der behov for yderligere udredning eller behandling på hospital, må de selv betale, hvilket er vanskeligt for landsbybeboerne. Ved deltagelse i anbefalede regelmæssig graviditetskontrol og hospitalsfødsel modtager kvinden 900 NR Der er et veltilrettelagt program for gravide og barslende kvinder. Således forgår der på Health Post forebyggende svangre undersøgelser, hvor kvinden får udbetalt et beløb, når hun møder op. Ligeledes får kvinden et beløb for at føde på Health Post eller hospital i stedet for hjemme. Disse tiltag for at nedsættelse af spædbarnsdødeligheden og dødeligheden blandt de fødende kvinder. Af vores lille undersøgelse fremgår det, at over halvdelen af kvinderne valgte at føde på Health Post eller hospital. Dette sundhedsfremmende incitament ser ud til at fungere efter hensigten. De fleste af familierne har mellem to tre børn. Ganske få familier har fire børn. Kritik diskussion: Som det fremgår indledte vi Health Camp 2011 med at besøge den lokale healer og det lokale Health Center. En væsentlig forudsætning for at vurdere en eventuelt fremtidig indsats på sundhedsområdet. I bakspejlet kan vi således se, at vi i vores mål har overset at beskrive det vigtigt mål, nemlig at afdække landsbyernes nuværende sundhedstilbud. På trods af dette blev det et væsentligt element i projektet. Som beskrevet tidligere brugte vi de første uger på hjemmebesøg for at tilbyde screening af de 0 5 årige børn. Svarende til vores forventninger var selve besøgene en tidskrævende opgave. Men vi blev overraskede over den tid, vi måtte bruge på de lange gåture mellem familierne. Der var til tider lang afstand fra den ene familie i andelsforeningen til den næste. Man kan diskutere om ressourcerne bliver anvendt på bedste vis ved at vælge denne arbejdsform. En anden tidskrævende faktor var opsporing af andelsforeningens medlemmer. Vi fik en medlemsliste af formanden, Sidi Lal. Men adresser eksisterer ikke og vi fik ofte modsatrettede informationer på vores vej rundt i landsbyerne. Selvom den nepalesiske sygeplejerske kunne spørge sig frem på Nepali, var området jo også ukendt for hende. Man kunne overveje om disse hjemmebesøg kunne planlægges med en guide fra lokalområdet. Vi havde som mål at synsteste de 5 årige børn. Det viste sig dog at det var svært for børnene at koncentrere sig. Rammerne var hjemmet, typisk ude på terrassen foran huset med hele familien plus alle naboer som tilskuere. Det må man ikke forvente at en 5 årig kan overskue. Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 9

10 Vores nepalesiske sygeplejerske varetog en dobbeltrolle dels som sygeplejerske og dels som tolk/kulturformidler. Vi oplevede, at der indimellem var lidt rolleforvirring. Måske skulle vi have været tydeligere omkring vores forventninger i de enkelte situationer. Måske skal man i et fremtidigt projekt overveje helt at adskille de to roller. I projektet er der fokus på Dalitterne, der er medlem af foreningen. Vi oplevede flere gange, at de landsbyboere, der ikke var Dalitter og derfor ikke kunne blive medlemmer af andelsforeningen udtrykte stærk utilfredshed med, at deres børn ikke havde mulighed for at blive tilbudt screening. Vi ser derfor en fare i, at projektet på nogle områder kunne skabe splittelse i samfundet. Til workshop og lægeklinik så vi derfor bort fra medlemskab og ydede tilbuddet til alle, der var interesseret. Vi er opmærksomme på at de ældre børn er en overset gruppe i dette projekt. En del af disse børn, så vi i klinikken. Vi er sikre på, at en screening blandt skolebørnene kunne have givet os en værdifuld information om områdets sundhedstilstand, ligesom vi også overfor denne gruppe børn kunne have været behjælpelig med vejledning og evt. behandling. Vi oplevede jævnligt, at de hårdtarbejdende kvinder næsten ikke havde tid til at forlade markarbejdet, når vi kom på besøg. Desuden så vi ikke alle de kvinder, som vi havde forventet i vores workshops. Vi kom midt i rishøsten og midt i Tihar, en vigtig højtid. Man kan overveje, om det havde været bedre for familierne at lave Health Camp på en anden årstid. Måske har familierne bedre tid i december/januar. I løbet af de 5 uger oplevede vi flere gange informationsproblemer/kommunikationsproblemer. Vi havde forestillet os workshop/klinik i hver landsby, men pga en misforståelse blev der til hjemmebesøgene fortalt kvinderne at alle workshop/klinik var på Ayodhyapuri skole. Placeringen her, vanskeliggjorde det for kvinderne at komme midt i en travl hverdag. Vi valgte dog at fastholde det, for at undgå yderligere forvirring. Alligevel gik det galt : Vi bad vores vært informere Sidi Lal om workshop på Ayodhyapuri skole næste dag vi troede, at der var helt styr på planen men det endte med at 14 kvinder ventede på os i Kantipur Community House, mens vi ventede på kvinderne på skolen 4 km væk. Kvinderne grinede af denne misforståelse og gik glip af tilbuddet, mens vi blev frustrerede over situationen. Perspektivering: Som beskrevet så vi et lokalt sundhedstilbud som på mange måder er velfungerende og vi skønner derfor ikke at det er relevant at etablere en egentlig sundhedsklinik ude i de 3 landsbyer. Imidlertid synes vi det vil være relevant at videreudvikle det nuværende sundhedstilbud i form af en opkvalificering af de lokale sundhedsarbejdere / Health Workers ude i landsbyerne. Vi kunne forestille os at kopiere ideen i skoleprojektet, hvor man netop er gået i gang med teacher training. Vi anbefaler en form for nurse training, hvor danske sygeplejersker og/eller jordemødre følges Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 10

11 med Dudka og de 8 andre lokale sundhedsarbejdere i distriktet. Et formelt undervisningstilbud, teoretisk så vel som praktisk i samarbejde med Health post i Karr Khatta og District Health Office Chitwan i Narayangadh. Fokus kunne være: Børns ernæringstilstand f.eks. hvad gør ensidig kost med meget ris, få grøntsager og lidt kød ved børns udvikling på længere sigt? Hygiejnens betydning for sundheden generelt Varetagelse af mindre skade og lettere sygdomstilfælde, samt identifikation af sygdomstilstande hos børn og voksne, der kræver videre henvisning. Oplysning om livsstilsfaktorers indflydelse på den generelle sundhedstilstand(f.eks. kost og alkoholvaner, brug af åben ild i køkkenerne). Alkoholproblemer og deraf følgende vold i hjemmet. Under dette projekt tog vi lidt hul på den nye rolle som vi forestiller os at de frivillige Health Workers kunne komme til at spille. Vi udarbejdede posteres om diabetes og underviste den lokale sundhedsarbejder Durga i de symptomer, der kan opstå ved en dårlig reguleret diabetes. Ligesom vi underviste hende i anvendelse af det nyindkøbte glykometer. Målet med denne aktivitet var at Durga kunne støtte en ung kvinde i landsbyen, der havde en nyopdaget diabetes som var dårlig reguleret. Vi synes, det vil være relevant med en permanent screening af alle børn fra 0 16 år. I den forbindelse vil vi gøre opmærksom på, at der er behov for specielt at have fokus på børnene i Indrabasti (bilag 6). Endvidere blev vi opmærksomme på, at børnene ikke fik noget at spise, mens de var i skole fra Ganske få havde lidt usundt chips med eller klarede sig uden mad i skoletiden. Det vil være relevant med en form for bespisning af børnene på skolen. Derigennem kunne man sikre, at alle børnene fik et ernæringsrigtigt måltid i løbet af dagen. Der er køkken faciliteter på skolerne. Når man afdækker sundhedstilbud i 3 nepalesiske landsbyer og endvidere udtaler sig om børnenes generelle sundhedstilstand, fortjener de involverede selvfølgelig at blive informeret om, hvad vi har set. Krishna, skoleleder på Ayohyapuri skole, har i den forbindelse foreslået, at han på en forældredag i marts gennemgår de væsentligste elementer i rapporten. Han er bevidst om, at et af vores vigtige budskaber er vand og sæbe!! Derfor vil det været ønskeligt om denne rapport bliver oversat til engelsk. Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 11

12 Bilag 1: Neve Raj traditionel healer beskrivelse af besøget Første dag i projektet besøger vi Neve Raj, som er den lokale healer. Han er oplært af sin egen far. Han fortæller, at landsbyernes beboere opsøger ham for at få råd og vejledning. Han arbejder med stor respekt for det etablerede sundhedssystem og råder ofte beboerne til at søge hjælp på hospitalet eller health post/center. Ofte stiller han samme diagnose som lægerne. Han behandler med urter, som han finder i naturen og med hjælp fra astrologien. Han starter med at tage patientens puls og lægger urter på de dårlige steder lige som han laver lindrende og helbredende drikke. Ved åndedræts problemer kan urterne lindre ved indånding af duften. Urterne viser han os de opbevares lige oppe under terrassens tag. Han fortæller, at han har været på kursus inde på hospitalet, hvor han også hjalp lægerne med at smertelindre en patient. I forhold til fødsler tilskynder han kvinderne til at føde på hospitalet eller på Health post/centeret. Han fortæller at de mest almindelige sygdomme i området er luftvejslidelser, feber og i perioder kvalme og diarre. Han har også god erfaring med at behandle mentale sygdomme, hvor han prøver at finde årsagen f.eks. til en depression. Healerens undersøgelse og behandling er gratis. Nogle gange får han dog betaling hvis patienten har lyst eller evne til at betale. Vi fortæller ham om vores projekt, som han billigere og takker for. Et meget behageligt møde med en meget vis mand. Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 12

13 Bilag 2: Det etablerede sundhedssystem i Madi Chitvan: Hospital i Bharatpur/Narayangadh Både private og offentlige sygehuse alle betaling krævende. 4 timers transport fra Madi Health Klinik i Basantapur Her er ansat sundhedspersonale, usikkert om der er lægebemanding. 1 times transport fra landsbyerne Health post i Khar Khatta Her er åbent i dagtimerne og bemandingen er en health ass.(3 årig udd mini læge udd. ) en hjælper med 8 mrd. s udd. Samt en uuddannet jordmoder, der fungerer som koordinator for de 9 frivillige lokale sundhedsarbejdere. Hun er bosiddende i Indrabassti og hedder Huma K.C. Der udleveres antibiotika og smertestillende. Behandlingen er gratis, men der er ikke adgang til yderlig udredning eller lægehjælp frivillige lokale sundhedsarbejdere, hvis primære funktion er at følge de nyfødte og udlevere A vitamin og Zero worm til de 0 5 årige I område 6 fungerer Durga( skoleinspektør Krisna s hustru, bosiddende i Ayodhyapuri) som frivillig lokal sundhedsarbejder. Hendes område dækker Kantipur og Ayodhyapuri. Indrabasti har hun overgivet til Huma idet arbejdsbyrden har været for stor, ved siden af de mange arbejdsopgaver hun har i hjemmet og i marken. Hvert ½år uddeler hun per oral A vitamin + Zeroworm til ca. 110 børn, hvilket registreres, og oplysningerne indleveres til Health Post i Khar Khatta. Derudover tager hun sig af vejledning og udlevering af let smertestillende ved akutte små skader. Endvidere opsøger hun de gravide, vejleder og udlevere jerntilskud, samt opfordre kvinderne til at følge statens graviditets program og tilskynder dem til at føde på health post, center eller hospital kvinderne får mellem 500 og 1000 NRS, hvis de undlader at føde hjemme. Efter fødsel besøger Durga mor og barn tjekker barnet, Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 13 informere om vacc., giver amme vejledning og vejer barnet. Under hjemmebesøget observere de vi at, Durga var meget lyttende og spurgte ind til moderens oplevelser og velbefindende vi oplevede, at de er trygge ved hende. Durga har lige været på kursus i fødselshjælp og har hjælpemidler, hvis der skulle opstå komplikationer ved en 6

14 Child Health Card. Girls 0 5 years GANDHARVA & DALIT UPLIFTMENT SAMAJ Ayodhyapuri, Madi, Chitwan Name : Date of birth : Number in siblings row : Mother : Father : District VDC Ward no Area Pregnancy : Hospital delivery : Home delivery : Apgar score : Development until now : Eye test (at 5 years) : Date / Age MUAC Weight : Lenght : Development Appropiate to age? Notes : Staff Sign. Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 14

15 Vaccination status BCG DTP HEPB HIB Measles Je Vitamin A from 6 months until 5 years every half year Zero worm from 1 years until 5 years every half year Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 15

16 Child Health Card. Boys 0 5 years GANDHARVA & DALIT UPLIFTMENT SAMAJ Ayodhyapuri, Madi, Chitwan Name : Date of birth : Number in siblings row : Mother : Father : District VDC Ward no Area Pregnancy : Hospital delivery : Home delivery : Apgar score : Development until now : Eye test (at 5 years) : Date / Age MUAC Weight : Lenght : Development Appropiate to age? Notes : Staff Sign. Vaccination status BCG DTP HEPB HIB Measles Je Vitamin A from 6 months until 5 years every half year Zero worm from 1 years until 5 years every half year Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 16

17 Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 17

18 Bilag 4: Didaktiske overvejelser omkring workshops: Kvindernes læringsforudsætninger: Landsbykvinder i alle aldre, med erfaring med børn. Kender til håndvask betydning og betydning af sanitære forhold fra tidligere kampagner. Lever under primitive forhold, hvor adgangen til vand er vanskelig, vand skal hentes ved trappen/brønden og transporteres langt opbevares i beholdere. Uddannelsesniveauet er lavt ikke alle kan læse. De har mange opgaver og er hårdt arbejdende i marken, i hjemmet og er fattige. Rammer for workshops : Et klasseværelse på Ayodhyapuri skole landsbyen i midten af de tre landsbyer ca. 10min gang over rismarkerne fra hver af de andre byer. Høsttid og derfor travlhed blandt kvinderne. Hilligdage i forbindelse med Tihar. Tidsafstand fra hjemmebesøgene, hvor info om workshoppene blev givet til afviklingen. Kommunikationsproblemer omkring budskabet om tidspunktet og sted for afviklingen. Kombinationen med lægekonsultation betyder at der også møder mænd op til workshop, hvilket kan påvirke afviklingen af de kvinderelaterede emner. Sprogbarrieren, som betyder at det skal være den nepalesiske sygeplejerske, der afvikler workshoppen, efter at vi grundig har gennemgået og drøftet de didaktiske overvejelser. Mål: At kvinderne fik kendskab til almindelige hygiejniske principper og får drøftet, hvordan det kan praktiseres under de givne forhold. At kvinderne får kendskab til de almindelige forekommende lidelser hos børn og hos dem selv, så de kan reagere og søge hjælp, når der er behov for dette. Læreproces: Dialog finde ud af hvad kvinderne ved og hvad de finder problematisk. Supplere med viden om emnet. Afklarer konsekvenserne hvis vinden om emnet ikke anvendes i praksis. Drøft barriererne for at anvende viden om emnet Indhold: Fire områder: 1. Hygiejne: Hvordan kan god hånd hygiejne, god personlighygiejne god opvask praktiseres? Hvordan kan god vand/madopbevaring praktiseres? Hvad er barrieren for dette? Hvad er konsekvensen hvis det ikke praktiseres? Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 18

19 2. Kvindens anatomi: Hvorfor er det vigtig at kende kvindens A/F? Hvad ved I? Opbygning af kvindens ydre og indre genitalier og funktion menstruation menopause. Hygiejne i forbindelse med dette. 3. Børnesygdomme: Anerkende at børnene følger vacc. og at motorikken er god generelt kærlige forældre. Hvad opleves som problematisk i forhold til børnenes helsbredstilstand info om hvad vi har set hudinf., forkølelse Ved at der i perioder er meget diarre(healeren). Hvad tænker kvinderne er årsagen? info om hygiejne, store temperaturudsving dag/nat, røg v. soveplads i køkkenet. Hvordan kan det mindskes hvad skal til? 4. Kvindesygdomme: Hvad er problematisk? vi har set: hudinf., prolaps, hoste/forkøelse, gastrit. Hvad er årsagerne? Hvad kan gøres? Hvad er barriererne? Evaluering: Vurdering af fremmødet, fornemmelse af dialogen, spørge kvinderne om de har fået noget med sig, spørge til Arati s fornemmelse af udbyttet Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 19

20 Bilag 5: Fordelingen af henvendelserne til sygeplejerske eller læge ved akutte skader eller sygdom(opgørelse af OPD Cart) Kantipur Ayodhyapuri Indrabasti >15 kvinder mænd ialt år år år Luftvejs lidelse Hud infektion Gastrit Akutte skader Smerter i bevæge app. Smerter i øret Øje problem Andet ialt I forhold til fordelingen af patienter fra de tre landsbyer, må det bemærkes at vi afholdte workshops/klink i på Ayodhyapuri skole og boede i Ayodhyapuri. Da vi opdagede at beboerne fra Indrabasti ikke henvendte sig så hyppig som beboerne fra de andre landsbyer arrangerede vi en hel dag med workshop og klinik i Indrbasti dog er der forsat stor forskel i antallet af henvendelser. I forhold til registreringen af sygdommene er det henvendelsesårsagen der er registreret. Næsten alle havde derudover gastrit + smerter i bevæge apperatet. Vi blev bekendt med seks alvorlige sygdomstilfælde: 17årig kvinde med nyopdaget insulinkrævende diabetes, symptomer på meget dårlig regulation opfordret til regelmæssig kontrol + blodsukker måling. En 16 årig forældreløs dreng med tegn på alvorlig lidelse feber i 1 mdr. væske i bughulen + benene blev indlagt for penge doneret af projektet. 11 årig pige med kramper og 3 timers somnolent tilstand blev indlagt og fik forebyggende medicin. 32 årig mand med muskellidelse gennem tre år mistet muskel masse, kræfter og vægt(32kg) døende. Ældre mand med symptomer på en ubehandlet diabetes, var svækket henvist til Healh Post. 45årig mand med alkoholbetinget blodig opkastning i store mængder indlagt. 14 årig dreng med Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 20

21 skader efter angreb af familiens okse. Bl.a. dyb flænge i lysken. Blev syet med 8 sting uden lokalbedøvelse. Penicillin og tæt opfølgning. Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 21

22 Bilag 6: Data fra Child Health Cart udfyldt under hjemmebesøgene Føde sted Følger vaccinations programmet Har fået det anbefalede Zero worm + A vitamin Hospital Hjemme Ja Nej Ja Nej Har hud infektion Antal børn Kantipur Ayodhyapuri Indrabasti I alt 45 børn Vi besøgte 33 dalit familier som var medlem af foreningen og screenede 45 børn i de tre landsbyer. Dette svarer til godt 75% af målgruppen. Bemærkning: Zero worm + A vitamin starter først når barnet er 1 år Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 22

23 Bilag 7: Interwiev med Arati Upadhaya, nepalesisk sygeplejerske 1) Hvordan synes du at projektet svarer til projektbeskrivelsen? Hvor adskiller det sig? Arati : På en måde er målene opfyldt. For det meste gik det som planlagt. Noget blev dog ikke så godt. Dels fordi der var nogle kommunikationsproblemer når vi skulle planlægge workshops og dels fordi kvinderne havde meget travlt med høsten mens vi var der. 2) Tror du at landsbyboerne har fået noget ud af projektet? Hvad? Gerne både positivt og negativt. Arati : Ja, det har de. Jeg synes at udfaldet er godt. Vi har givet dem information om hygiejne og fortalt dem hvor meget god hygiejne betyder for sundheden. Det var godt at vi lavede hjemmebesøg vi så årsagen til nogle af sygdommene og vi lavede ekstra besøg når der var behov for det. Jeg synes ikke der er noget negativt at sige. Vi gjorde jo vores bedste. Måske var det et problem at kvinderne måtte forlade deres arbejde når vi kom til hjemmet. 3) Du har tidligere omtalt hjemmebesøg positivt vil du uddybe det? Arati: Andre organisationer har ikke lavet hjemmebesøg før. Og det er netop på den måde at man kan se årsagen til mange ting. F.eks. hygiejniske problemer. Så kan man reagere på årsagen og ikke kun give medicin. Det er også respektfuldt at besøge folk i deres eget hjem. Og vi kan se familiens hverdagsliv og deres omgivelser og deres vaner. Dette ser man slet ikke i en klinik. Vi kan på den måde se om der er sammenhæng mellem viden og praktiske muligheder og færdigheder. Jeg fornemmede at familierne var glade for vores besøg. Hvis de havde problemer forsøgte vi at løse dem, vi kom måske igen eller opfordrede dem til at komme til lægeklinikken. De var også glade for at få vejet deres børn og for selv at blive vejet. 4) Hvad har du selv lært af projektet? Arati: Jeg har været glad for at deltage i et sundhedsprojekt i en landsby. Jeg har lært noget om at afholde workshops, hvordan man planlægger, arrangerer og udfører det helt fra bunden. Jeg har fået større forståelse for hvordan man aktiverer deltagerne. Jeg har også fået genopfrisket mine sygeplejefærdigheder. Og jeg har fået trænet mine engelsk færdigheder. Det vi har set i vores projekt er i øvrigt at problem i hele Nepal 5) Hvordan var det at samarbejde med 2 danske sygeplejersker og en dansk læge? Arati: Jeg har været glad for det. Vi har levet sammen som en familie i de 5 uger. Vores læge var ligeværdig med patienterne. Jeg vidste at det var vigtigt og nu har jeg set det praktiseret. Når patienten bliver behandlet respektfuldt bliver han måske hurtigere rask? 6) Har du noget at tilføje? Arati: Måske har vi gjort en forskel. Vi har givet familierne en viden som de så kan bruge sidenhen. Det her en nok begyndelsen på en proces. Måske. F.eks tror jeg at det med at vi altid sagde vand og sæbe har bredt sig der var jo en dreng i Indrabasti som allerede var vasket da han kom til læge. Britta Fuhlendorff, Gitte Thorup, Anette Mønster 2011 Side 23

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL 2014 Kharikhola Health Camp af Sabina Rolsted Kære medlem. Dit bidrag var medvirkende til afholdelsen af en succesfuld 2014 Kharikhola Health Camp! Lejren blev afholdt fra den 14. april til den 20. april

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen.

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. STANDARD FOR NEDBRINGELSE AF INFEKTIONER Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. Baggrund Antallet af nosokomielle

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg

Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg Minna Grunnet Pia Høgh Kirsten Bentsen Forebyggelseskonsulenter Center for Sundhedsfremme Årsrapport 2012 side - 2 - Årsrapport 2012 Lovgrundlag Målsætning

Læs mere

Periode: 2 Nov - 31 Jan 2010 Modul 6: Primær sektor Hospital: Lira referal Hospital Skrevet af: Anika Dahl og Eva Galbiati Må gerne udleveres til

Periode: 2 Nov - 31 Jan 2010 Modul 6: Primær sektor Hospital: Lira referal Hospital Skrevet af: Anika Dahl og Eva Galbiati Må gerne udleveres til Periode: 2 Nov - 31 Jan 2010 Modul 6: Primær sektor Hospital: Lira referal Hospital Skrevet af: Anika Dahl og Eva Galbiati Må gerne udleveres til andre og offentliggøres Forberedelsen: For os har drømmen

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Vi har været i praktik i 10 uger på statshospitalet Katatura hospital i Windhoek, Namibias

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Information til forældre Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Ammepolitik Regionshospitalet Randers har en ammepolitik, der tager udgangspunkt i De

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Rejsebrev Uganda modul 6

Rejsebrev Uganda modul 6 Malene Schwarz Primær klinik 1 Rejsebrev Uganda modul 6 Vejen fra vores hjem i Awir, Apac til hospitalet Forberedelse: Jeg havde inden min studiestart besluttet at tage en del af uddannelsen i udlandet.

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler Danske læger og hospitaler Her får du information om danske læger og hospitaler. Du kan også læse om, hvor du skal

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Tortosa, Tarragona, Spanien Navn: Pernille Lundholm Rasmussen E-mail: pernillelundholm@hotmail.com Tlf. nr. 004521134265 Evt. rejsekammerat: Rejser alene

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Opgave 1. På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1. På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1. På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning og gennemførelse (i alt maks. 3 ) Maks. Dine 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges

Læs mere

Velkommen. Ringsted Sygehus

Velkommen. Ringsted Sygehus Velkommen Ringsted Sygehus Indhold 3 Velkommen til Ringsted Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Ringsted Sygehus 10 Når du skal

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Velkommen. Næstved Sygehus

Velkommen. Næstved Sygehus Velkommen Næstved Sygehus Indhold 3 Velkommen til Næstved Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Næstved Sygehus 10 Når du skal indlægges

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Rumænien Navn: Kristina Kaas Sørensen E-mail: Kristinakaas@gmail.com Tlf. nr. 31373249 Evt. rejsekammerat: Mai Dalsgaard Lassen Hjem-institution: VIA University

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015

Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015 Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015 Antal tilbagemeldinger: 155 ud af 167 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Antal tilbagemeldinger: 140 ud af 161 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Betændelse i ryggens knogler

Betændelse i ryggens knogler Patientinformation Betændelse i ryggens knogler Infektionsmedicinsk Afdeling Q Denne pjece er til dig, som har fået påvist betændelse i en knogle i ryggen - eller som er ved at få undersøgt, om du har

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Sverige Navn: Maiken Lindgaard Hansen Rejsekammerat: Line Linn Jensen Hjem-institution: VIA University College, Viborg Værst-institution/Universitet: School

Læs mere

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed 2015 FAKTAARK Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed Hvorfor tema om unge mænds sundhed? Fordi unge mænd har en dødelighed der er over dobbelt så stor som unge kvinders. Hver gang der dør 100 kvinder

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel.

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Finansieret af Sygekassernes Helsefond. 2 grupper med 4 børn i hver gruppe. Gr 1 børn i alderen 9-12 år. Start

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

THE LADY AND THE REAPER

THE LADY AND THE REAPER THE LADY AND THE REAPER Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen. Punkt 3 Læs de vedlagte tekster og diskutér dem ud fra de stillede spørgsmål. Fra The Lady and the Reaper, 2009 Side 1 af 5 TIL

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Enestående viden om børns sundhed

Enestående viden om børns sundhed PRESSEMEDDELELSE Enestående viden om børns sundhed Region Hovedstaden udgiver Danmarks første børnesundhedsprofil med udgangspunkt i den kliniske database Børns Sundhed om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Projekt sundhedstjek. Hvorfor? Hvordan? Resultater!

Projekt sundhedstjek. Hvorfor? Hvordan? Resultater! Projekt sundhedstjek Hvorfor? Hvordan? Resultater! Hvorfor? Mennesker med handicap oplever ulighed i sundhed. Personer med psykiatrisk diagnose lever op 20 år kortere. Personer med udviklingshæmning har

Læs mere

Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde

Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde Tværkulturel Sygepleje Akutte og kroniske møde 6. Moduler Modul 1. Mødet med patienten med anden etnisk baggrund Fokus på barrierer og egne fordomme Empati og anerkendelse Kommunikation Relevante cases

Læs mere

Behandling med Simponi (PEN)

Behandling med Simponi (PEN) Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Simponi (PEN) (mod leddegigt, rygsøjlegigt og psoriasisgigt) Hvad er Simponi? Simponi indeholder

Læs mere

Hospitalsmodelprojekt

Hospitalsmodelprojekt Hospitalsmodelprojekt Udvikling af den palliative indsats i onkologisk sengeafsnit vha behovsvurderingsredskabet EORTC QLQ C-30 Onkologisk sengeafsnit D1 og D3 Aalborg Sygehus 2012/2013 Baggrund Patient

Læs mere

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Minna Grunnet Pia Høgh Kirsten Bentsen Forebyggelseskonsulenter Center for Sundhedsfremme Årsrapport 2013 Lovgrundlag Lov om social service 79 a Målsætning

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole.

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole. Antimobbestrategi for Christiansø Skole Gældende fra den Januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er at sikre, at alle børnene er glade for at komme

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak 1 Præsentation Om projektet Viden fra litteraturen Resultater: Involvering i

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

Lægeforeningen. Notat

Lægeforeningen. Notat Lægeforeningen 8. november 2017/llg Notat Jr. 2017-2585 LLG Vurdering af udgifter og gevinster (november 2017) hvis man tilbyder gravide, der er uregistrerede migranter og deres børn forebyggende sundhedsydelser.

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg 5-02-10 Lov om Forebyggende hjemmebesøg: I lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre står: Formålet med tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere

Læs mere

Under ansættelsessamtalen indgår nedenstående for at kvalificere vurderingen af, hvor nemt det vil falde ansøgeren at arbejde mentaliseringsbaseret.

Under ansættelsessamtalen indgår nedenstående for at kvalificere vurderingen af, hvor nemt det vil falde ansøgeren at arbejde mentaliseringsbaseret. Rekruttering Under ansættelsessamtalen indgår nedenstående for at kvalificere vurderingen af, hvor nemt det vil falde ansøgeren at arbejde mentaliseringsbaseret. Spørgsmålenes anvendelighed beror i høj

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Ny i Danmark graviditet og fødsel. Anbefalinger til kommende forældre. Tillykke med graviditeten.

Sundhedsstyrelsen Ny i Danmark graviditet og fødsel. Anbefalinger til kommende forældre. Tillykke med graviditeten. Sundhedsstyrelsen 16. 11.2016 Ny i Danmark graviditet og fødsel Anbefalinger til kommende forældre Tillykke med graviditeten. Denne pjece er skrevet til dig, der er gravid og til din mand for at fortælle

Læs mere

Kapitel 6. Børns sygelighed

Kapitel 6. Børns sygelighed Kapitel 6 Børns sygelighed 6. Børns sygelighed Sundhed er defineret af WHO som en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke alene fravær af sygdom og svækkelse. Men selv om sundhed er

Læs mere

Kolding Kommunes gratis sundhedstilbud

Kolding Kommunes gratis sundhedstilbud Kolding Kommunes gratis sundhedstilbud Kolding Kommune Senior - og Sundhedsforvaltningen Glade børn Et individuelt vejledningsforløb til forældre med børn i alderen 1½ - 6 år. Målet er at styrke familien,

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation af åreknuder

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation af åreknuder Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om operation af åreknuder Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative

Læs mere

Information om ørekorrektion

Information om ørekorrektion Information om ørekorrektion Stritører Udstående ører er medfødt. Der kan ikke sættes en bestemt grænse for, hvornår ører betragtes som udstående, men jeg fraråder generelt korrektion, hvis ørets frie

Læs mere

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol. v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol. v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen Indhold Trin 1: Spørge ind Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner?

Læs mere

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370.

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370. NOTAT Oplæg om større kommunal inddragelse på svangreområdet KL har taget det indledende skridt til at se nærmere på nye måder at organisere svangreområdet på med henblik på at styrke de nære sundhedstilbud

Læs mere

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn.

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn. Rapport Asociale børn Side 1 af 7 Teori Vi har valgt at se på hvilket problem der ville opstå hvis skolebørn ville begynde at blive undervist hjemme i stedet for at være sociale med deres kammerater. Mange

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret Lisa Duus duuslisa@gmail.com Baggrund og erfaringer Mødet mellem sundhedsprofessionelle og etniske minoritetspatienter/borgere

Læs mere

Kvalme og opkastning SIG til!

Kvalme og opkastning SIG til! Kvalme og opkastning SIG til! Forord Denne pjece er udarbejdet og udgivet af MSD og SIG Emesis, en landsdækkende gruppe af sygeplejersker, der beskæftiger sig med området kvalme og opkastning. Pjecens

Læs mere