Beskrivelse af jobområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af jobområdet"

Transkript

1 Side 1 af 8 Nummer: 2205 Titel: Finansiel rådgivning og forsikring Kort titel: finogfor Status: GOD Godkendelsesperiode: og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Finansiel rådgivning og forsikring udgør de jobfunktioner, der er knyttet til kundekontakt inden for den finansielle sektors særlige forretnings idé, kundesegmenter, immaterielle produkter, ydelser og virksomhedsrelaterede forhold. Den finansielle sektor vil fortsat være præget af en løbende strukturudvikling. Det medfører, at der forventes en koncentration i den finansielle sektor, hvor de enkelte virksomheder dækker bredere forretningsområder. I den proces, er medarbejdere i de finansielle virksomheder i fokus, da værdiskabelsen i sektoren i høj grad afhænger af, at medarbejderne besidder opdaterede kompetencer. Disse kompetencer anvendes ved kundekontakt i forbindelse med salg og rådgivning på basis af ajourført viden om produkter, regelsæt mm. I forhold til finansiel rådgivning, kan produkterne defineres inden for efterspørgselsområderne udlån, pension, risikoafdækning, investering, betalingsformidling og bolig. Produkterne er karakteriseret ved viden og service, der giver økonomisk tryghed og/eller muligheder. Inden for forsikrings- og pensionsområdet er der overordnet set tale om følgende opgave typer: formidling og rådgivning af forsikrings- og pensionsprodukter, udstedelse og ændring af police, vurdering af forskellige risici, opgørelse og behandling af skader, taksering af skader samt udbetaling af erstatninger og pensionsydelser. Disse opgavetyper er grundlæggende opdelt på to overordnede produktområder - personforsikringer og skadesforsikringer. Disse to områder er yderligere opdelt i tre generelle segmenter, der relaterer sig til forskellige kundetyper: privatkunder, landbrugskunder og erhvervskunder. Sektorens medarbejdere er for største delens vedkommende uddannet af sektoren selv ved bankskolen etc. og er dermed tillærte, idet finansuddannelsen - sektorens erhvervsuddannelse - først blev en offentlig uddannelse i Ud over de faguddannede finansassistenter, findes der i sektoren en del faglærte med baggrund i fx kontoruddannelsen. Der arbejdes både i EU-regi og i regi af EFPA - European Financial Planning Association - på forskellige certificeringsmodeller og -krav, der kan forventes at skulle udmøntes i praksis inden for en kortere årrække i relation til uddannelse og efteruddannelse i sektoren. Typiske arbejdspladser inden for jobområdet Jobområdets arbejdspladser findes typisk inden for andelskasser, banker, livsforsikringsselskaber, pensionskasser, realkreditinstitutter, skadesforsikringsselskaber, sparekasser samt associerede virksomheder.

2 Side 2 af 8 Sektoren er kendetegnet ved høj grad af variation i virksomhedsstørrelse og produktudbud. Sektoren har i dag to store konglomerater (finansielle supermarkeder), som tilsammen har en betydelig markedsandel på bank-, forsikrings- som realkreditområdet. Der ud over er der de store nationale og internationale forsikringsselskaber og pensionskasser, der håndterer stort set alt indenfor person og/eller skadesforsikring, Der er en række mellemstore virksomheder, der dækker markedet mere eller mindre bredt - afhængig af den valgte markedsstrategi. Desuden har sektoren nogle hundrede mindre virksomheder med et mere specialiseret produktudbud. De mindre virksomheder indgår dog i vid udstrækning i forskellige samarbejdsmodeller, således at også disse virksomheder kan udbyde et ret bredt produktudbud. For de mindre forsikringsselskaber, gælder det, at de typisk har specialiseret sig i at håndtere udvalgte forsikringsområder inden for enten person- eller skadesområdet. Ud over nævnte virksomhedstyper, findes der inden for sektoren også Forsikringsmæglere. Disse kan variere i størrelse lige fra at være ejet af én person med ingen ansatte til at være mindre eller mellemstore virksomheder. Udviklingen i sektoren er gået i retning af øget koncentration, og denne tendens fortsætter. Det betyder større virksomheder med store markedsandele inden for eget finansielle brancheområde, men også flere virksomheder, der dækker sektorens kompetenceområder bredere, med deraf opstående behov for udvidelse af kompetencer. Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet Den finansielle sektor beskæftiger ca medarbejdere, hvoraf ca skønnes at falde inden for målgruppen for jobområdet Finansiel rådgivning og pension. Disse medarbejdere udfører såvel selvstændige arbejdsopgaver som assisterende funktioner, typisk inden for rådgivning og salg af standardprodukter til kunder på massemarkedet, samt de dertil knyttede tekniske og administrative opgaver. Der er ofte behov for både generalister og specialister. Sektoren har haft - og har i nogen udstrækning fortsat - tradition for at rekruttere bredt og efterfølgende oplære inden for specifikke arbejdsområder. For forsikring og pension, er det karakteristisk for branchen, at der er et stort antal medarbejdere, som enten er tillærte, eller faglærte indenfor andet erhverv. Det skyldes, at det i forsikrings- og pensionsbranchen er almindelig praksis at rekruttere medarbejdere udenfor branchen til oplæring, idet der ikke er tilstrækkeligt med faglærte forsikrings- og pensionsmedarbejdere. Uddannelse af ufaglærte og faglærte fra andre erhverv sker gennem en blanding af intern oplæring i det enkelte selskab, gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser samt gennemførelse af uddannelse på Forsikringsakademiet. Det betyder, at der i forsikrings- og pensionsbranchen konstant er et særligt stort behov for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse af ufaglærte og faglærte der kommer fra andre erhverv; eksempelvis håndværkere, der skal taksere skader. Overordnet funktion i branchen er rådgivning og salg af standardprodukter til kunder på massemarkedet. Denne funktion varetages fortrinsvis af følgende medarbejdergrupper: kundemedarbejdere - disse dækker primært back-office kassemedarbejdere medarbejdere med egen kundeportefølje

3 Side 3 af 8 servicemedarbejdere salgsassistenter rådgiveraspiranter En række af sektorens arbejdsområder bliver mere og mere integreret i teknologiske løsninger, hvilket indebærer, at medarbejderne løbede, skal tilegne sig nye og bredere kompetencer. Disse kompetencer bliver løbende vurderet og evalueret. Generelt er der en stor rotation blandt medarbejdere både internt i de enkelte selskaber, men også mellem sektorens virksomheder. De mange fusioner i sektoren mellem virksomheder og sektorens brancher, stiller store krav til, at medarbejdernes kompetencer løbende bliver ajourført, men også at deres kompetencer bliver udvidet til andre grene af sektorens brancher. Det skaber et behov for løbende videreuddannelse af medarbejdere. Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet Virksomhederne inden for området er forskellige, både hvad angår størrelse og produktudbud. I alle arbejdsfunktionerne er der stor kundekontakt til meget forskelligartede kundetyper, ligesom der i nogle jobfunktioner er kontakt til offentlige myndigheder, retsinstanser samt eksterne samarbejdspartnere i andre brancher. Medarbejdernes kundekontakt foregår direkte i virksomheden og dens eventuelle afdelinger og filialer eller virtuelt, fx organiseret i call-centre og netbanker. Løsning af de daglige og mere driftsorienterede arbejdsopgaver foregår, dels gennem en individuel og selvstændig håndtering af opgaverne, dels gennem en fælles håndtering af opgaverne i teams. Endvidere er der medarbejdere, som også deltager i udviklingsopgaver. Dette arbejde foregår oftest i teams. Uanset organiseringsform går tendenserne i arbejdsorganiseringen generelt set i retning af, at medarbejderne får stadig mere selvstændige og kundevendte arbejdsfunktioner, der ikke alene stiller krav til faglige kvalifikationer, men også til evner for informationssøgning og tværgående samarbejde med kolleger i ikke-hierakiske strukturer. I stort set alle arbejdsfunktioner anvendes der it. Karakteristisk for udviklingen er, at arbejdsprocesserne konstant søges optimeret ved stadig større anvendelse af it-værktøjer.

4 Side 4 af 8 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Kunderådgivning, professionel jobadfærd og betjening i forhold til finansielle produkter Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Medarbejderen udøver professionel kundebetjening, rådgivning og salg på basis af et opdateret, fagligt niveau og agerer inden for lovgivningens rammer for god kundebetjening, herunder markedsføringsloven og etiske regler for god kundebetjening. Rådgivningen kan være mere eller mindre specialiseret inden for produktområderne betalingsformidling, lån og kreditter, opsparing i frie og bundne midler, placering, ejendomshandel og risikoafdækning, herunder også forsikringsmæssig risikoafdækning. Medarbejderen skal kunne kommunikere og samarbejde, samt tage stilling til en bred variation af menneskelige og forretningsmæssige situationer. Herunder kunne agere professionelt over for kunders livssituation, der kan indebære kunder i en krise, fx tab af ægtefælle, forsøger eller tab af erhvervsevne. Området er underlagt brancherelateret- og anden lovgivning samt etiske retningslinier, som medarbejderen skal udføre arbejdet efter. Medarbejderen udvikler og vedligeholder viden og indsigt i virksomhedens funktioner og arbejdsgange, herunder produkt- og kunderentabilitet. Medarbejderen anvender sin finansfaglige viden inden for det definerede jobområde, herunder også den tilknyttede it-faglige viden og anden specialfaglig viden, der er nødvendig for at have det fulde overblik over de enkelte produkters egenskaber og funktion. Denne viden opnås bl.a. ved at medarbejderen er aktivt opsøgende over for at følge med i den interne og samfundsmæssige udvikling - herunder den lovgivningsmæssige udvikling - der påvirker egen arbejdssituation, kundernes produktvalg og virksomheden som helhed, samt ved løbende kompetenceudvikling. Teknologi og arbejdsorganisering Arbejdet bliver ofte udført ved hjælp af it-systemer, der er designet til den enkelte type arbejdsopgave, fx beregningsmodeller og fremskrivningsmodeller, som medarbejderen skal kunne håndtere. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen er vidt udbredt på alle arbejdspladser i jobområdet, og alle medarbejdere har brug for dele af kompetencen.

5 Side 5 af 8 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Skadesbehandling/udbetaling af erstatning eller pensionsydelse, herunder risikovurdering Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Overordnet deles forsikring op i Personforsikring og Skadeforsikring, og disse deles igen op i "Liv og Pension", "Ulykke", "Privat" og "Erhverv". Inden for disse områder vurderer medarbejderen de relevante aspekter i forhold til forsikrings- eller pensionsbegivenhedens indtræden og sammenholder dette med aftalens omfang og indhold. Herefter foretager medarbejderen en eventuel udbetaling. Det kræver, at medarbejderen skaber sig et overblik over aftalens indhold, idet denne danner grundlag for vurdering af, hvor vidt der skal ske udbetaling. I nogle tilfælde inddrager medarbejderen ekstern bistand og gør herefter brug af resultatet ved vurderingen af den samlede sag. Arbejdsopgaverne kræver et indgående produktkendskab, og at medarbejderen kan anvende de særlige love og regler indenfor forsikring. Stillingtagen til risiko ved forsikring eller pension foregår i to forskellige situationer: I den ene situation danner medarbejderen sig et billede af kundens præferencer og holdninger i relation til relevante risikoaspekter. Det kræver, at medarbejderen kan gennemføre en risikobeskrivelse samt - ved skadesforsikring - håndtere Risk Management begrebet. Endvidere kræver det, at medarbejderen kan vurdere risikoen for selskabet. I den anden situation foretager medarbejderen besigtigelse og/eller indhenter eksterne risikorapporter med henblik på at vurdere kundens risiko, samt den risiko, selskabet påtager sig i den sammenhæng. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejderen anvender informationsteknologiske værktøjer og arbejder selvstændigt, men indgår dog samtidig i en gruppe. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencerne er udbredt inden for de medarbejdere som arbejder i skades- og udbetalingsafdelingerne indenfor områderne person- og skadesforsikring. Denne medarbejdergruppe udgør en meget stor del af jobområdet. En mindre del af medarbejdergruppen er de medarbejdere, der fungerer som taksatorer og sælgere.

6 Side 6 af 8 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Udstedelse af police, forsikring og pension Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Medarbejderen etablerer, foretager ændringer i og ophør af forsikrings- eller pensionspolicer, hvilket betyder, at medarbejderen vurderer om tegning kan finde sted på de aftalte vilkår. Det kræver, at medarbejderen kan håndtere taksator- og eksterne rapporter samt problemstillinger vedrørende andre interessenter end kunden (eksempelvis panthavere). Endvidere kan medarbejderen vurdere, om der er behov for særlige tilpasninger ved tegning, ændringer og ophør af police og - i bekræftende fald - sørger for indførelse af disse. Alle arbejdsopgaver kræver produktkendskab, og at medarbejderen kan anvende de særlige love og regler indenfor forsikring og/eller pension. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejderen anvender informationsteknologiske værkstøjer og arbejder selvstændigt, men indgår ind imellem også i en gruppe. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Det er alle de medarbejdere som sidder i kundecentre samt police- og antagelsesafdelinger. Denne gruppe medarbejdere udgør en stor del af den samlede arbejdsstyrke i jobområdet.

7 Side 7 af 8 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Vejledning ved indtegning af forsikring og pension Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Medarbejderen vejleder kunden og fastlægger dennes forsikrings- og/eller pensionsbehov gennem en forståelse for kundens vilkår og dennes hverdag samt ved at kunne foretage en behovsanalyse. Det kræver, at medarbejderen kan formidle sit budskab i et kundeforståeligt sprog og således kan forklare forsikrings- og pensionsfaglige udtryk. Endvidere kræver det, at medarbejderen kender forsikringsprodukterne og kan anvende de særlige love og regler indenfor forsikring. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejderne anvender informationsteknologiske værktøjer og arbejder selvstændigt, men indgår ind imellem også i en gruppe. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Det er alle de medarbejdere, som arbejder i kundecentre, med telesalg og med opsøgende salg.

8 Side 8 af 8 Aktuelt tilkoblede mål Niveau kan angives ved enkeltfag. Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Rådgiveren i den finansielle sektor AD 6, og fremefter Kunden i den finansielle sektor AD 6, og fremefter Virksomheder i den finansielle sektor AD 2, og fremefter Brancheprodukter AD 4, og fremefter Samfundsøk og branchejura i den finansielle sektor AD 6, og fremefter Udlån I AD 2, og fremefter Udlån II AD 3, og fremefter Pension I AD 2, og fremefter Liv I AD 2, og fremefter Investering I AD 2, og fremefter Bolig I AD 3, og fremefter Den personlige uddannelses- og jobplan AA 2, og fremefter Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job AD 2, til Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, til Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling AD 2, og fremefter Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) AP 3, og fremefter Introduktion til et brancheområde (F/I) AP 40, og fremefter Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) AP 40, og fremefter Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) AP 3, og fremefter Indlån og betalingsformidling AD 2, og fremefter Praktik for F/I AP 48, og fremefter Vurdering af erhvervskundens skatteforhold AD 3, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd AD 5, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd AD 5, og fremefter Grundlæggende faglig regning AP 2, og fremefter Grundlæggende faglig matematik AP 3, og fremefter Faglig læsning AP 2, og fremefter Faglig skrivning AP 3, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge AF 1, og fremefter Kompetent rådgivning ved brug af MiFID AD 2, og fremefter Finansiering af energiinvesteringer i boliger AD 2, og fremefter Grundlæggende faglig regning AP 2, og fremefter Grundlæggende faglig matematik AP 3, og fremefter Faglig læsning AP 2, og fremefter Faglig skrivning AP 3, og fremefter Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR finansforbundet Januar 2014 finansforbundets forbrugerpolitiske fokus Information og Finansiel forståelse En forudsætning for god

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere