Opsamling STOP-UP dage: Center for autisme og STU didaktik 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling STOP-UP dage: Center for autisme og STU didaktik 1"

Transkript

1 Opsamling STOP-UP dage: Center for autisme og STU didaktik 1 Grundlag: Området for autisme og STU er et velfungerende område. Der er kendetegnet ved høj grad af brugertilfredshed, efterspørgsel på pladser både fra egen kommune og andre kommuner. Medarbejderne er meget tilfredse med deres arbejdsmiljø hvilket bl.a. kommer til udtryk i medarbejdertilfredshedsundersøgelser og ved et lavt sygefravær. Ambitionen om at forandre områdets organisering skal således ses som et initiativ, der står på skuldrene af det eksisterende. Der er således ikke noget ønske om, at ændre på det der fungerer godt, men alene et ønske om at lave en rettidig tilpasning, så organisationen bliver bedre til at håndtere og udvikle på de mange udefra kommende forhold, der knytter sig til nutidens kommunale styringsformer. Herunder behovet for kvalitetssikring, markedsføring af tilbuddene og udbud af kursus og rådgivning! Resume: Efter at have gennemført en proces på foranledning af AST ledelsen og med værdifuld sparring fra teamledere, lokalmed, medarbejdere og konsulenter, foreslår vi, at områdets nuværende og kommende aktiviteter organiseres som et Center for autisme og STU didaktik. Fra at være et område med tre driftssteder, der på en række felter har fungeret uafhængigt af hinanden, bundet sammen af referencen til en fælles områdeleder, bevæger vi os med dette forslag hen imod, at fremstå som en samlet enhed med en fælles vision, fælles markedsføring, fælles kvalitetssikring, fælles kompetenceudvikling, fælles udbud af rådgivnings og kursusvirksomhed. Bevægelsen skal gerne fremme vores ambition om at bevare og gerne udbygge - vores status som nytænkende og nyskabende indenfor autisme og STU didaktik. Vurderingen er, at det er af afgørende betydning at nærledelsen på de enkelte driftssteder bevares, således at hver af driftsstederne har deres egen daglige ledelse, teamledelse og TAP funktioner. I processen er der vokset en tro på, at det er vigtigt at understøtte samarbejdet internt i området, for at udvikle de to faglige områder, der knytter sig til det autisme specifikke og det STU didaktiske på den mest rationelle og kompetente måde. Tilsvarende er der vokset en bevidsthed om vigtigheden af, at turde indgå i forpligtende samarbejde med andre. Det kan f.eks. dreje sig om samarbejde og koordinering vedr. drift af kursus og rådgivningsvirksomhed, koordinering af tværgående indsatser i psykiatri og handicap, samt udvikling af koncepter for f.eks. dokumentation og evaluering. Endelig er det blevet klart, at der bør samarbejdes med relevante partnere, der er helt udenfor vores egen kommune. I forslaget er der lagt vægt på, at tage højde for både medarbejdernes identifikation af bekymringer, forhåbninger, og nye ideer. Ikke alt har kunnet tages i betragtning, men AST ledelsen (områdeleder og daglige ledere i Autisme/STU området) har søg,t at etablere en balance. Bl.a. er det en stor bekymring om hvorvidt etableringen af et center vil betyde forringede vilkår (læs: mangel på tid man ikke får igen) for udførelse af de borgernære opgaver. Det er f.eks. begrundelsen for, at der startes forsigtigt op med 3 (2) løskøbte agenter på 3 strategiske aktiviteter i et timetal på hver 200 timer i indeværende år. Herved kommer vi i gang og de medarbejdere, der har store forventninger også kan opleve, at der sker noget nu. Ligeledes iværksættes område/centernetværk på felter, hvor de forskellige driftssteder allerede i dag har netværk, men som nu organiseres på tværs. Den væsentligste og mest konkrete ulempe, der peges på, er ulempen ved, at der bliver et større pres på mødelokaler og kontorer i takt med at aktiviteterne øges. Viser det sig som et problem, bør det håndteres i forbindelse med en eventuel ombygning af de urenoverede arealer på Hagelskærvej Navnet skal læses som et center med to ben: Et Center for autisme og et Center for STU didaktik 1

2 Medarbejderne har leveret rigtig mange konkrete ideer til processen. Ikke alle ideer er tænkt ind i denne beskrivelse, da de umiddelbart er mere komplekse end denne proces kan magte, men ideerne er noteret og kan altid tages op og sættes i værk, når mulighed byder sig. Af de ideer der umiddelbart kan iværksættes er, at: - Gennemføre en studietur til andre centre (oplagt som inspirationskilde i den videre proces) - Anvende faglige konsulenter (agenter) til supervisorer på bo og aktivitetstilbud - Fokus på forældreuddannelse (denne del bør være en selvfølgelig del af vores kursus udbud, også selvom vi næppe kan kræve betaling af de pårørende) - Etablere partnerskab med andre centre (og områder) om udbud og drift (er indskrevet i teksten, flere følere har været udsendt) - Blive VISO certificeret (dette er en del af formålet med at opgradere) - Gøre OCN (Open Curriculum Netvork) til en metode i hele området. Det vil sige både dag og døgn. ( Der er et arbejde i gang i STU og Skovbjergparkens Aktivitetscenter), det bør blot åbnes op) - Udvikle et sansecenter til beboere (Bøgehusene har taget et initiativ) Vision: Vi vil være kendt som nytænkende og nyskabende indenfor autisme og STU didaktik Det vil sige et sted: hvor, der er ressourcer og ledelseskraft til at få det visionære og det strategiske til at blive virkelighed hvor, der genereres værdi, gennem produktion, opsamling og dokumentation af viden hvor, der forestår formidling og salg af ydelser internt og eksternt hvor, borgere og medarbejdere får mere igen end driftsstedet afgiver Hvorfor: Vi ønsker at etablere et center for, at:... sikre fortsat kvalitet til glæde for borgere og elever styrke den faglige identitet der knytter sig til det autisme specifikke og det særlige STU didaktiske bevare en konkurrencefordel via kvalitetsudvikling, dokumentation og markedsføring - Konkurrencen vil øges på vores område - Vi vil i fremtiden blive udfordret på at kunne dokumentere, at vores kvalitet svarer til prisen - Vi er nødt til at holde os i bevægelse for at kunne bevare vores status som anerkendt autismeorganisation og STU tilbud overfor borgere, elever og pårørende. profilere en attraktiv arbejdsplads (Branding) - For at vi kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere ved bl.a. at kunne tilbyde varierede karriereveje gøre noget godt i verden - Ved at opsamle og udbrede vores viden og kompetencer til resten af landet på en sådan måde, at det bliver til glæde for andre at skabe medfinansiering til egne medarbejderes fortsatte kompetenceudvikling - Ved at drive indtægtsdækket rådgivnings og kursusvirksomhed, baseret på udvikling og udbud af kurser og vejledingskompetencer. 2

3 Hvad: Hidtidig ledelses-, reference-, kommunikations- og opgave struktur: Området for autisme og STU består af de nuværende aktiviteter i form af to bo og aktivitetstilbud samt en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse med tilknyttede ungdomsboliger, klub og personlig støtte leveret i eget hjem. Hver af de tre tilbud har sin egen daglige leder. To af de daglige ledere har tilknyttet teamledere. De daglige ledere varetager alle ledelsesopgaver i forhold til eget driftssted og refererer til områdelederen, der er aftaleholder i forhold til byrådet. Områdeleder refererer til Psykiatri og handicapchefen. TAP funktioner (administration, rengøring, pedel) er tilknyttet og fordelt på hver af de tre driftssteder. Dog har STU Ikast-Brande i forhold til skoledelen fælles pedel og rengøring med Skovbjergparken. Den formelle dialog med medarbejderne i området foregår med udgangspunkt i et lokalmed (læs: områdemed) hvor områdelederen er formand. LokalMED er formelt suppleret med personalemøder, der afholdes i de enkelte teams med varierende intervaller afhængig af det enkelte driftssteds opgaver og møde praksis. Når det skønnes relevant, afholder det enkelte driftssted fælles personalemøde for hele personalegruppen. Ansvaret for kommunikationen mellem lokalmed og personalemøderne er daglig leders, men sker i praksis som et samarbejde mellem leder, fælles AMR og de øvrige medarbejder- og arbejdsmarkedsrepræsentanter. De daglige ledere (2 steder) afholder jævnligt møde med egne teamledere. Områdeleder holder hver uge møde med AST ledelsen (daglige leder + områdeleder). En gang om måneden afholdes individuelle møder mellem områdeleder og den enkelte daglige leder. Ind imellem afholdes personalemøder (temamøder) for alle områdets ansatte. Hvert af områdets tre driftssteder løser i dag stort set alle opgaver hver for sig, hvad enten det drejer sig om varetagelse af de meget borgernære funktioner eller det drejer sig om markedsføring, efteruddannelse af egne medarbejdere, kvalitetssikring, dokumentation og evaluering. Fremtidig ledelses og referencestruktur: Kvaliteterne i den hidtidige ledelses og referencestruktur med vægt på den nære og tilgængelige ledelse ønskes bevaret. Teamledernes rolle ønskes styrket ved i højere grad at formalisere dialogen mellem AST ledelsen og teamlederne gennem kvartalsvise udviklingsmøder, hvor der drøftes strategiske og overordnede emner, der ligger ud over lokale driftsspørgsmål. LokalMED s rolle ønskes styrket og synliggjort gennem tidlig involvering i AST ledelsens overvejelser om strategiske og/eller overordnede spørgsmål. Center for autisme og STU didaktik vil adskille sig fra det hidtidige ved at samle 3 vigtige strategiske foki ved hver sin agent i en stabsfunktion. Ud over at etablere en stabsfunktion med de tre foki, foreslås endvidere en organisering af en række centernetværk/områdenetværk, sådan at det daglige kendskab på tværs af centeret kan foregå i relevante arbejdsfællesskaber. Hvordan: De tre strategiske fokus områder vil være: 1. Udbud af rådgivnings og efteruddannelsesaktiviteter til interne og eksterne kunder; 2. Markedsføringsaktiviteter herunder etablering af fælles overordnet hjemmeside; 3. Kvalitetssikring med dokumentation og evaluering. Hver af de tre strategiske fokusmedarbejdere refererer i overgangen til en styregruppe bestående af Centerlederen og de daglige ledere. Ved den endelige etablering aftales den endelige daglige reference. Indholdet i fokusmedarbejdernes funktioner vedr. fokusområderne, jvnf. ovenfor: 3

4 - Udvikle fokus aktiviteten - Holde kontakt til relevante netværk - A-jour-fører web-side med relevante opslag fra eget fokus område - Konsulent med udspring i funktionen. De centrale centernetværk/områdenetværk vil være: Ud over at etablere de tre strategiske fokusområder, vil der blive etableret centernetværk/ områdenetværk efterhånden som netværkene mest hensigtsmæssigt kan indkaldes: - Centernetværk for undervisere, rådgivning og efteruddannelse - Centernetværk for praktikansvarlige - Centernetværk for kvalitets-, tilsyns- evalueringsagenter, - Centernetværk for udvikling og forskningsagenter - Centernetværk for velfærdsteknologiagenter - (Centernetværk for markedsføringsagenter) Netværkenes formål: - Koordination - Udvikling og igangsættelse - Udarbejdelse af forslag til relevante vejledninger og procedurer - Erfarings udveksling/intern sparring - Sparring af ledelse I netværkene deltager: - Centerleder - Daglige ledere - Den relevante faglige fokus medarbejder - Netværks koordinator (udpeges af netværksdeltagerne) - Medarbejdere (relevante) Netværkskoordinatorens opgaver: - Forbereder og gennemfører netværksmøder i samarbejde med AST ledelsen - Skriver referat fra møder - Opfølgning på beslutninger i samarbejde med ledelse - Kontaktperson mellem netværksmøderne - Holder web-side opdateret med aktuelle opslag På kort sigt (påbegyndes nu): Implementeringen af centeret ønskes gennemført i to hovedfaser. Den første fase er i gang og handler om at overveje og gennemføre hvad der uden videre kan gøres for at bidrage til visionen på sigt. Herunder at relevante funktioner etableres som stabsfunktioner i tilknytning til AST ledelsen. Fokusmedarbejderne i staben refererer til områdelederen/centerlederen. AST ledelsen udgør en styregruppe i implementeringsfasen indtil en Centerleder kan tiltræde. Agenterne betjener AST ledelsen. Vedr. fokusmedarbejdernes der tilsammen udgør staben sammen med Områdeleder/centerleder udbydes snarest 3 timepuljer på hver 200 timer (2014) til besættelse med interne fokusmedarbejdere. De tre agenters opgaver matcher de tre særlige strategiske fokusaktiviteter nævnt tidligere. Vedr. centernetværk/områdenetværk etableres de i løbet af 2014, efterhånden som medlemmerne af netværkene kan indkaldes (der er allerede ved at ske netværksdannelser). Centernetværkene mødes normalt 2gange årligt henholdsvis forår og efterår. Centernetværk/Områdenetværk samles en gang henholdsvis forår og efterår. Områdenetværket udpeger af sin midte en koordinator. Koordinatoren forbereder og følger op på møderne. Imellem netværksmøderne fungerer koordinatoren som kontaktpeso. I de halvårlige netværksmøder deltager AST ledelsen. Områdelederen er formand. 4

5 Teamledernes inddragelse i ledelsesarbejdet, bl.a. som forudsætning for, at de på AST ledelsens vegne kan integrere medarbejderne, styrkes ved, at der i løbet af den første uge i hvert kvartal, afholdes et fællesledermøde (udviklingsmøde), som AST ledelsen har opgaven at forberede. Fokus på disse møder vil være emner af strategisk eller overordnet karakter. Dvs. emner der rækker ud over det enkelte sted og de daglige driftsspørgsmål. Det er intentionen, at såvel AST ledelsens forberedelse og teamledernes deltagelse, organiseres gennem inddragelse af et ordinært AST ledermøde og teamleder/sparringsmøde. Det er indføjet i forretningsordenen for lokalmed at AST ledelsen i forhold til hvert ordinært lokalmed møde er forpligtiget til, at præsentere et strategisk eller overordnet emne, som lokalmed kan give sparring til AST ledelsen omkring. På den måde forventes det at både AST ledelsen og lokalmed tvinges til at se længere frem i tiden. Herudover er der med dette projekt ingen overvejelser om ændringer i forhold der vedrører den daglige ledelse af driftssteder, herunder TAP medarbejdernes fysiske og organisatoriske placering eller deres arbejdsopgaver. I takt med at aktiviteterne der følger af salg af kurser og efteruddannelse, kan man forestille sig et behov for, at udvide servicefunktionerne både i forhold til administration, pedel, rengøring, køkken mv.. Disse opgaver vil blive søgt håndteret af borgere der ellers ville blive tildelt beskyttet beskæftigelse. Det vil sige at det bliver en selvstændig opgave at oplære og uddanne brugermedarbejdere til bestemte servicefunktioner. Nuværende TAP ere vil blive tilbudt opgaver som mentorer, såfremt det er relevant, og såfremt de nuværende medarbejdere vil være indstillet på, at bidrage til sådan en opgave. På længere sigt (efter ansættelse af centerleder): Når Centerlederen ansættes tages stilling til etablering af funktionerne som faste agenter. Herunder vurdering af agenternes reference og opgavernes tyngde målt i arbejdsintensitet. Centerlederen tænkes at være primær ansvarlig for staben, hvori også indgår de tre daglige ledere, som ud over at være daglig leder af nuværende driftsenhed, også vil kunne daglig leder for hver af de tre stabsområder: 1) Kvalitetssikring (dokumentation og evaluering) 2) Markedsføring (web-master, oplysningsmateriale osv) 3) Rådgivnings og efteruddannelsesvirksomhed (udvikling og kvalitetssikring af rådgivningsvirksomhed og efteruddannelse). Andet: Det forventes, at i takt med realiseringen af centeret, vil der også i højere grad kunne ske en mere åben tilgang til, at samarbejde med andre, hvor det skønnes relevant. F.eks. vil det være naturligt, at samarbejde tæt med området for voksne udviklingshæmmede, f.eks. i forhold til at udvikle, markedsføre og gennemføre fælles kursus osv.. På centrale områder etableres områdenetværk. Ud over at forberede og påbegynde en glidende ændring af indhold og identitet indenfor de nuværende rammer, så ønsker området at ændre navn, så snart de formelle beslutninger om mere gennemgribende ændringer måtte være truffet. Vedrørende fase 2 der omhandler de mere grundlæggende og permanente løsninger forslås indledt med at når stillingen som områdeleder i begyndelsen af 2015 bliver ledig, opslås denne stilling som Centerleder på baggrund af en stillingbeskrivelse, der afspejler de ønskede forventninger til den fremtidige organisation. Centerlederen vil om en af sine første opgaver skulle implementere den endelige organisering af Center for autisme og STU didaktik! I processen er der vokset en tro på, at det er vigtigt at understøtte samarbejdet internt i området for at udvikle de to faglige områder, der knytter sig til det autisme specifikke og det STU didaktiske på den mest rationelle og kompetente måde. Tilsvarende er der vokset en bevidsthed om vigtigheden af, at turde samarbejde med andre. Det kan både dreje sig om samarbejde og koordinering vedr. drift af kursus og rådgivningsvirksomhed og koordinering af tværgående indsatser i psykiatri og handicap, samt 5

6 udvikling af koncepter for f.eks. dokumentation og evaluering. Endelig er det blevet klart, at der bør arbejdes på et samarbejde med partnere, der er helt udenfor vores egen kommune. Vivian Abreu Vaio Maria Gyldenløve Kai Kirkeby Leder STU Ikast-Brande Leder Bøgehusene Leder Skovbjergparken Ole Grangaard Olesen Områdeleder Anbefales af: Jane Gejl (næstformand, lokalmed, Skovbjergparken (Bo)) Line Troelsen (lokalmed, STU Ikast-Brande) Charlotte Hertz Mindstruplund (LokalMED, Bøgehusene) Dorte Madsen (LokalMED, Skovbjergparken (AC)) Ilse Jørgensen (lokalmed, Bøgehusene) Robert Mikkelsen (LokalMED, AMR, Skovbjergparken) Dorte Kristensen (Teamleder, Skovbo, Bøgehusene) Tanja Vølund (Teamleder, Bøgebo/Åbo, Bøgehusene) Anny Danekilde (Teamleder, Egely, Skovbjergparken) Birthe Jensen (Teamleder, Fyrretoppen, Skovbjergparken) Anne Hellner (Teamleder, Birkebo, Skovbjergparken) Bente Sepstrup (Teamleder, Pilegården, Skovbjergparken) B. Jensen (Teamleder, Aktivitetscenteret, Skovbjergparken) 6

7 Bilag: Hvad sagde medarbejderne: - Ulemper/bekymrer: Kan det løbe rundt(økonomisk)? Er der overhovedet nogen der efterspørger kurser og rådgivning? Har vi fysisk plads (lokaler)? Fjerner vi de varme hænder (i undervisning og pædagogik)? Mindre fokus på det nære? Bliver det kedeligt og rodløst at være TAP er? Tid i dagligdagen - til at blive kvalificeret til de nye opgaver? Usikkerhed omkring hvad har vi til rådighed (råder over)? Bliver ledelsen usynlig? Er vi dygtige nok? Trues kulturen? - Fordele Fastholde særpræg og faglighed! Fastholde lokal (område) ledelse! Middel til fastholdelse og udvikling på ny viden? Bidrager til overblik, regelfortolkning og udførelse af brødarbejde? En måde at håndtere dokumentation og kvalitetssikring. Styrke vores evne til at møde konkurrencesamfundet! Middel til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft! Mulighed for nye karriereveje! Middel til profilering! Borgere kan få glæde af medarbejdernes adgang til ny viden! Mulighed for specialisering på særlige områder? TAP forbrug mere fleksibel - Ideer Udvide målgruppen af autisme fra barn til voksen til ældre tilbud Etablere aflastning for børn og unge Naturalieøkonomi (man får det man kaster ind/bytte bytte købmand) Indrette bygning til en mands projekter (kvalitativ og rationel drift)! Anvende faglige konsulenter til supervisorer på bo og aktivitetstilbud Studietur til andre centre Splejse til en gård med beskæftigelse og plads til stab. Partnerskab med andre centre om udbud og drift Udvikle sansecenter til beboere Lave et center for hele P&H Blive VISO certificeret Gøre OCN til en metode i hele området (udviklingsboliger) Fokus på forældreuddannelse 7

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Ledelsesprofilerne skal udarbejdes under hensyntagen til, at ressourcerne anvendes optimalt og med høj kvalitet. Herunder bl.a.

Ledelsesprofilerne skal udarbejdes under hensyntagen til, at ressourcerne anvendes optimalt og med høj kvalitet. Herunder bl.a. Afrapportering fra arbejdsgruppen Ledelsesprofiler Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder og har nu afsluttet processen. Arbejdsgruppens opgave var: Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til ledelsesprofiler

Læs mere

Greve Kommune. Plejecenterrådsmøde. Referat. Den 6 maj kl Strandcentret

Greve Kommune. Plejecenterrådsmøde. Referat. Den 6 maj kl Strandcentret Greve Kommune Plejecenterrådsmøde Den 6 maj 2015 kl. 14.30-16.00 Side 1 Tilstede: Beboere: Bent Lundbak, Jesper Poulsen, Pårørende: Formand, Ase Bech Pedersen, Erik Mortensen, Torben Andersen, Tommy Nielsen,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs:

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs: NOTAT Til Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget Kopi Fra Emne Team Tværs Team Tværs-samarbejdet I marts 2014 blev Notat vedr. forstærket indsats for unge mellem

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2016

Kompetenceudviklingsplan for 2016 Kompetenceudviklingsplan for 2016 Platangårdens kompetenceudviklingsplan beskriver fokusområder for medarbejdernes kompetenceudvikling i 2016. Planen tager afsæt i Platangårdens Politik for kompetenceudvikling,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde NordVest 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde NordVest 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde NordVest 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Velkommen til. Center for Senhjerneskade

Velkommen til. Center for Senhjerneskade Velkommen til Center for Senhjerneskade Præsentation af Center for Senhjerneskade Center for Senhjerneskade tilbyder bo- og dagtilbud til mennesker med hjerneskader. Målgruppen er voksne mennesker over

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Arbejdsmiljørådets sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Tel +45 72 20 85 72 Fax +45 72 20

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Området for voksne med autisme samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Infor mation Råd givn in g Kur ser

Området for voksne med autisme samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Infor mation Råd givn in g Kur ser Området for voksne med autisme samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Infor mation Råd givn in g Kur ser Indhold Om autisme... 4 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.. 4 Ole Grangaard Olesen Områdeleder

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Center for tilsyn og godk. af plejefamilier og opholdssteder Status-opfølgning d. 1. september 2008

Center for tilsyn og godk. af plejefamilier og opholdssteder Status-opfølgning d. 1. september 2008 Center for tilsyn og godk. af plejefamilier Status-opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Knud Lavard Centret.

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Møde kontaktforum 20-9-2012 Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Præsentation af centret Et 108 botilbud med 27 pladser Givet tilsagn om ved pladsledighed, at være villig til at modtage borgere

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne-

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- niveau 1 1. april 2015 1. Baggrund Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at sikre fagligt og økonomisk

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningens udmøntningsforslag

Børne- og Ungdomsforvaltningens udmøntningsforslag Børne- og Ungdomsforvaltningens udmøntningsforslag Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at der bør afsættes 575.000 kr. (2005-priser) til at udarbejde informationsmateriale om handicaptilgængelighed

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Hvorfor værdier? I det notat der ligger til grund for den administrative organisering i Varde Kommune er der beskrevet 6 hovedelementer.

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Borger med erhvervet hjerneskade

Borger med erhvervet hjerneskade Borger med erhvervet hjerneskade Koordineringsmøde med rehabiliteringsplan 1 hjerneskadekoordinator (tovholder) Relevante fagpersoner der er involveret hos den enkelte borger indkaldes. Feks. Tr. terapeut

Læs mere

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Indsatsområde Mål/intention Indikator Vægt Målopfyldelse A: Basis indsatsområder 66,7 % A1: Den pædagogiske tilgang i uddannelserne Praktisk

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Etablere og formulere bedredskab / politik for sorg og krise i forbindelse med dødsfald, alvorlig sygdom samt ulykker. Målgruppe:... Børn og unge anbragt i Børnehusene.

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere