Opsamling STOP-UP dage: Center for autisme og STU didaktik 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling STOP-UP dage: Center for autisme og STU didaktik 1"

Transkript

1 Opsamling STOP-UP dage: Center for autisme og STU didaktik 1 Grundlag: Området for autisme og STU er et velfungerende område. Der er kendetegnet ved høj grad af brugertilfredshed, efterspørgsel på pladser både fra egen kommune og andre kommuner. Medarbejderne er meget tilfredse med deres arbejdsmiljø hvilket bl.a. kommer til udtryk i medarbejdertilfredshedsundersøgelser og ved et lavt sygefravær. Ambitionen om at forandre områdets organisering skal således ses som et initiativ, der står på skuldrene af det eksisterende. Der er således ikke noget ønske om, at ændre på det der fungerer godt, men alene et ønske om at lave en rettidig tilpasning, så organisationen bliver bedre til at håndtere og udvikle på de mange udefra kommende forhold, der knytter sig til nutidens kommunale styringsformer. Herunder behovet for kvalitetssikring, markedsføring af tilbuddene og udbud af kursus og rådgivning! Resume: Efter at have gennemført en proces på foranledning af AST ledelsen og med værdifuld sparring fra teamledere, lokalmed, medarbejdere og konsulenter, foreslår vi, at områdets nuværende og kommende aktiviteter organiseres som et Center for autisme og STU didaktik. Fra at være et område med tre driftssteder, der på en række felter har fungeret uafhængigt af hinanden, bundet sammen af referencen til en fælles områdeleder, bevæger vi os med dette forslag hen imod, at fremstå som en samlet enhed med en fælles vision, fælles markedsføring, fælles kvalitetssikring, fælles kompetenceudvikling, fælles udbud af rådgivnings og kursusvirksomhed. Bevægelsen skal gerne fremme vores ambition om at bevare og gerne udbygge - vores status som nytænkende og nyskabende indenfor autisme og STU didaktik. Vurderingen er, at det er af afgørende betydning at nærledelsen på de enkelte driftssteder bevares, således at hver af driftsstederne har deres egen daglige ledelse, teamledelse og TAP funktioner. I processen er der vokset en tro på, at det er vigtigt at understøtte samarbejdet internt i området, for at udvikle de to faglige områder, der knytter sig til det autisme specifikke og det STU didaktiske på den mest rationelle og kompetente måde. Tilsvarende er der vokset en bevidsthed om vigtigheden af, at turde indgå i forpligtende samarbejde med andre. Det kan f.eks. dreje sig om samarbejde og koordinering vedr. drift af kursus og rådgivningsvirksomhed, koordinering af tværgående indsatser i psykiatri og handicap, samt udvikling af koncepter for f.eks. dokumentation og evaluering. Endelig er det blevet klart, at der bør samarbejdes med relevante partnere, der er helt udenfor vores egen kommune. I forslaget er der lagt vægt på, at tage højde for både medarbejdernes identifikation af bekymringer, forhåbninger, og nye ideer. Ikke alt har kunnet tages i betragtning, men AST ledelsen (områdeleder og daglige ledere i Autisme/STU området) har søg,t at etablere en balance. Bl.a. er det en stor bekymring om hvorvidt etableringen af et center vil betyde forringede vilkår (læs: mangel på tid man ikke får igen) for udførelse af de borgernære opgaver. Det er f.eks. begrundelsen for, at der startes forsigtigt op med 3 (2) løskøbte agenter på 3 strategiske aktiviteter i et timetal på hver 200 timer i indeværende år. Herved kommer vi i gang og de medarbejdere, der har store forventninger også kan opleve, at der sker noget nu. Ligeledes iværksættes område/centernetværk på felter, hvor de forskellige driftssteder allerede i dag har netværk, men som nu organiseres på tværs. Den væsentligste og mest konkrete ulempe, der peges på, er ulempen ved, at der bliver et større pres på mødelokaler og kontorer i takt med at aktiviteterne øges. Viser det sig som et problem, bør det håndteres i forbindelse med en eventuel ombygning af de urenoverede arealer på Hagelskærvej Navnet skal læses som et center med to ben: Et Center for autisme og et Center for STU didaktik 1

2 Medarbejderne har leveret rigtig mange konkrete ideer til processen. Ikke alle ideer er tænkt ind i denne beskrivelse, da de umiddelbart er mere komplekse end denne proces kan magte, men ideerne er noteret og kan altid tages op og sættes i værk, når mulighed byder sig. Af de ideer der umiddelbart kan iværksættes er, at: - Gennemføre en studietur til andre centre (oplagt som inspirationskilde i den videre proces) - Anvende faglige konsulenter (agenter) til supervisorer på bo og aktivitetstilbud - Fokus på forældreuddannelse (denne del bør være en selvfølgelig del af vores kursus udbud, også selvom vi næppe kan kræve betaling af de pårørende) - Etablere partnerskab med andre centre (og områder) om udbud og drift (er indskrevet i teksten, flere følere har været udsendt) - Blive VISO certificeret (dette er en del af formålet med at opgradere) - Gøre OCN (Open Curriculum Netvork) til en metode i hele området. Det vil sige både dag og døgn. ( Der er et arbejde i gang i STU og Skovbjergparkens Aktivitetscenter), det bør blot åbnes op) - Udvikle et sansecenter til beboere (Bøgehusene har taget et initiativ) Vision: Vi vil være kendt som nytænkende og nyskabende indenfor autisme og STU didaktik Det vil sige et sted: hvor, der er ressourcer og ledelseskraft til at få det visionære og det strategiske til at blive virkelighed hvor, der genereres værdi, gennem produktion, opsamling og dokumentation af viden hvor, der forestår formidling og salg af ydelser internt og eksternt hvor, borgere og medarbejdere får mere igen end driftsstedet afgiver Hvorfor: Vi ønsker at etablere et center for, at:... sikre fortsat kvalitet til glæde for borgere og elever styrke den faglige identitet der knytter sig til det autisme specifikke og det særlige STU didaktiske bevare en konkurrencefordel via kvalitetsudvikling, dokumentation og markedsføring - Konkurrencen vil øges på vores område - Vi vil i fremtiden blive udfordret på at kunne dokumentere, at vores kvalitet svarer til prisen - Vi er nødt til at holde os i bevægelse for at kunne bevare vores status som anerkendt autismeorganisation og STU tilbud overfor borgere, elever og pårørende. profilere en attraktiv arbejdsplads (Branding) - For at vi kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere ved bl.a. at kunne tilbyde varierede karriereveje gøre noget godt i verden - Ved at opsamle og udbrede vores viden og kompetencer til resten af landet på en sådan måde, at det bliver til glæde for andre at skabe medfinansiering til egne medarbejderes fortsatte kompetenceudvikling - Ved at drive indtægtsdækket rådgivnings og kursusvirksomhed, baseret på udvikling og udbud af kurser og vejledingskompetencer. 2

3 Hvad: Hidtidig ledelses-, reference-, kommunikations- og opgave struktur: Området for autisme og STU består af de nuværende aktiviteter i form af to bo og aktivitetstilbud samt en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse med tilknyttede ungdomsboliger, klub og personlig støtte leveret i eget hjem. Hver af de tre tilbud har sin egen daglige leder. To af de daglige ledere har tilknyttet teamledere. De daglige ledere varetager alle ledelsesopgaver i forhold til eget driftssted og refererer til områdelederen, der er aftaleholder i forhold til byrådet. Områdeleder refererer til Psykiatri og handicapchefen. TAP funktioner (administration, rengøring, pedel) er tilknyttet og fordelt på hver af de tre driftssteder. Dog har STU Ikast-Brande i forhold til skoledelen fælles pedel og rengøring med Skovbjergparken. Den formelle dialog med medarbejderne i området foregår med udgangspunkt i et lokalmed (læs: områdemed) hvor områdelederen er formand. LokalMED er formelt suppleret med personalemøder, der afholdes i de enkelte teams med varierende intervaller afhængig af det enkelte driftssteds opgaver og møde praksis. Når det skønnes relevant, afholder det enkelte driftssted fælles personalemøde for hele personalegruppen. Ansvaret for kommunikationen mellem lokalmed og personalemøderne er daglig leders, men sker i praksis som et samarbejde mellem leder, fælles AMR og de øvrige medarbejder- og arbejdsmarkedsrepræsentanter. De daglige ledere (2 steder) afholder jævnligt møde med egne teamledere. Områdeleder holder hver uge møde med AST ledelsen (daglige leder + områdeleder). En gang om måneden afholdes individuelle møder mellem områdeleder og den enkelte daglige leder. Ind imellem afholdes personalemøder (temamøder) for alle områdets ansatte. Hvert af områdets tre driftssteder løser i dag stort set alle opgaver hver for sig, hvad enten det drejer sig om varetagelse af de meget borgernære funktioner eller det drejer sig om markedsføring, efteruddannelse af egne medarbejdere, kvalitetssikring, dokumentation og evaluering. Fremtidig ledelses og referencestruktur: Kvaliteterne i den hidtidige ledelses og referencestruktur med vægt på den nære og tilgængelige ledelse ønskes bevaret. Teamledernes rolle ønskes styrket ved i højere grad at formalisere dialogen mellem AST ledelsen og teamlederne gennem kvartalsvise udviklingsmøder, hvor der drøftes strategiske og overordnede emner, der ligger ud over lokale driftsspørgsmål. LokalMED s rolle ønskes styrket og synliggjort gennem tidlig involvering i AST ledelsens overvejelser om strategiske og/eller overordnede spørgsmål. Center for autisme og STU didaktik vil adskille sig fra det hidtidige ved at samle 3 vigtige strategiske foki ved hver sin agent i en stabsfunktion. Ud over at etablere en stabsfunktion med de tre foki, foreslås endvidere en organisering af en række centernetværk/områdenetværk, sådan at det daglige kendskab på tværs af centeret kan foregå i relevante arbejdsfællesskaber. Hvordan: De tre strategiske fokus områder vil være: 1. Udbud af rådgivnings og efteruddannelsesaktiviteter til interne og eksterne kunder; 2. Markedsføringsaktiviteter herunder etablering af fælles overordnet hjemmeside; 3. Kvalitetssikring med dokumentation og evaluering. Hver af de tre strategiske fokusmedarbejdere refererer i overgangen til en styregruppe bestående af Centerlederen og de daglige ledere. Ved den endelige etablering aftales den endelige daglige reference. Indholdet i fokusmedarbejdernes funktioner vedr. fokusområderne, jvnf. ovenfor: 3

4 - Udvikle fokus aktiviteten - Holde kontakt til relevante netværk - A-jour-fører web-side med relevante opslag fra eget fokus område - Konsulent med udspring i funktionen. De centrale centernetværk/områdenetværk vil være: Ud over at etablere de tre strategiske fokusområder, vil der blive etableret centernetværk/ områdenetværk efterhånden som netværkene mest hensigtsmæssigt kan indkaldes: - Centernetværk for undervisere, rådgivning og efteruddannelse - Centernetværk for praktikansvarlige - Centernetværk for kvalitets-, tilsyns- evalueringsagenter, - Centernetværk for udvikling og forskningsagenter - Centernetværk for velfærdsteknologiagenter - (Centernetværk for markedsføringsagenter) Netværkenes formål: - Koordination - Udvikling og igangsættelse - Udarbejdelse af forslag til relevante vejledninger og procedurer - Erfarings udveksling/intern sparring - Sparring af ledelse I netværkene deltager: - Centerleder - Daglige ledere - Den relevante faglige fokus medarbejder - Netværks koordinator (udpeges af netværksdeltagerne) - Medarbejdere (relevante) Netværkskoordinatorens opgaver: - Forbereder og gennemfører netværksmøder i samarbejde med AST ledelsen - Skriver referat fra møder - Opfølgning på beslutninger i samarbejde med ledelse - Kontaktperson mellem netværksmøderne - Holder web-side opdateret med aktuelle opslag På kort sigt (påbegyndes nu): Implementeringen af centeret ønskes gennemført i to hovedfaser. Den første fase er i gang og handler om at overveje og gennemføre hvad der uden videre kan gøres for at bidrage til visionen på sigt. Herunder at relevante funktioner etableres som stabsfunktioner i tilknytning til AST ledelsen. Fokusmedarbejderne i staben refererer til områdelederen/centerlederen. AST ledelsen udgør en styregruppe i implementeringsfasen indtil en Centerleder kan tiltræde. Agenterne betjener AST ledelsen. Vedr. fokusmedarbejdernes der tilsammen udgør staben sammen med Områdeleder/centerleder udbydes snarest 3 timepuljer på hver 200 timer (2014) til besættelse med interne fokusmedarbejdere. De tre agenters opgaver matcher de tre særlige strategiske fokusaktiviteter nævnt tidligere. Vedr. centernetværk/områdenetværk etableres de i løbet af 2014, efterhånden som medlemmerne af netværkene kan indkaldes (der er allerede ved at ske netværksdannelser). Centernetværkene mødes normalt 2gange årligt henholdsvis forår og efterår. Centernetværk/Områdenetværk samles en gang henholdsvis forår og efterår. Områdenetværket udpeger af sin midte en koordinator. Koordinatoren forbereder og følger op på møderne. Imellem netværksmøderne fungerer koordinatoren som kontaktpeso. I de halvårlige netværksmøder deltager AST ledelsen. Områdelederen er formand. 4

5 Teamledernes inddragelse i ledelsesarbejdet, bl.a. som forudsætning for, at de på AST ledelsens vegne kan integrere medarbejderne, styrkes ved, at der i løbet af den første uge i hvert kvartal, afholdes et fællesledermøde (udviklingsmøde), som AST ledelsen har opgaven at forberede. Fokus på disse møder vil være emner af strategisk eller overordnet karakter. Dvs. emner der rækker ud over det enkelte sted og de daglige driftsspørgsmål. Det er intentionen, at såvel AST ledelsens forberedelse og teamledernes deltagelse, organiseres gennem inddragelse af et ordinært AST ledermøde og teamleder/sparringsmøde. Det er indføjet i forretningsordenen for lokalmed at AST ledelsen i forhold til hvert ordinært lokalmed møde er forpligtiget til, at præsentere et strategisk eller overordnet emne, som lokalmed kan give sparring til AST ledelsen omkring. På den måde forventes det at både AST ledelsen og lokalmed tvinges til at se længere frem i tiden. Herudover er der med dette projekt ingen overvejelser om ændringer i forhold der vedrører den daglige ledelse af driftssteder, herunder TAP medarbejdernes fysiske og organisatoriske placering eller deres arbejdsopgaver. I takt med at aktiviteterne der følger af salg af kurser og efteruddannelse, kan man forestille sig et behov for, at udvide servicefunktionerne både i forhold til administration, pedel, rengøring, køkken mv.. Disse opgaver vil blive søgt håndteret af borgere der ellers ville blive tildelt beskyttet beskæftigelse. Det vil sige at det bliver en selvstændig opgave at oplære og uddanne brugermedarbejdere til bestemte servicefunktioner. Nuværende TAP ere vil blive tilbudt opgaver som mentorer, såfremt det er relevant, og såfremt de nuværende medarbejdere vil være indstillet på, at bidrage til sådan en opgave. På længere sigt (efter ansættelse af centerleder): Når Centerlederen ansættes tages stilling til etablering af funktionerne som faste agenter. Herunder vurdering af agenternes reference og opgavernes tyngde målt i arbejdsintensitet. Centerlederen tænkes at være primær ansvarlig for staben, hvori også indgår de tre daglige ledere, som ud over at være daglig leder af nuværende driftsenhed, også vil kunne daglig leder for hver af de tre stabsområder: 1) Kvalitetssikring (dokumentation og evaluering) 2) Markedsføring (web-master, oplysningsmateriale osv) 3) Rådgivnings og efteruddannelsesvirksomhed (udvikling og kvalitetssikring af rådgivningsvirksomhed og efteruddannelse). Andet: Det forventes, at i takt med realiseringen af centeret, vil der også i højere grad kunne ske en mere åben tilgang til, at samarbejde med andre, hvor det skønnes relevant. F.eks. vil det være naturligt, at samarbejde tæt med området for voksne udviklingshæmmede, f.eks. i forhold til at udvikle, markedsføre og gennemføre fælles kursus osv.. På centrale områder etableres områdenetværk. Ud over at forberede og påbegynde en glidende ændring af indhold og identitet indenfor de nuværende rammer, så ønsker området at ændre navn, så snart de formelle beslutninger om mere gennemgribende ændringer måtte være truffet. Vedrørende fase 2 der omhandler de mere grundlæggende og permanente løsninger forslås indledt med at når stillingen som områdeleder i begyndelsen af 2015 bliver ledig, opslås denne stilling som Centerleder på baggrund af en stillingbeskrivelse, der afspejler de ønskede forventninger til den fremtidige organisation. Centerlederen vil om en af sine første opgaver skulle implementere den endelige organisering af Center for autisme og STU didaktik! I processen er der vokset en tro på, at det er vigtigt at understøtte samarbejdet internt i området for at udvikle de to faglige områder, der knytter sig til det autisme specifikke og det STU didaktiske på den mest rationelle og kompetente måde. Tilsvarende er der vokset en bevidsthed om vigtigheden af, at turde samarbejde med andre. Det kan både dreje sig om samarbejde og koordinering vedr. drift af kursus og rådgivningsvirksomhed og koordinering af tværgående indsatser i psykiatri og handicap, samt 5

6 udvikling af koncepter for f.eks. dokumentation og evaluering. Endelig er det blevet klart, at der bør arbejdes på et samarbejde med partnere, der er helt udenfor vores egen kommune. Vivian Abreu Vaio Maria Gyldenløve Kai Kirkeby Leder STU Ikast-Brande Leder Bøgehusene Leder Skovbjergparken Ole Grangaard Olesen Områdeleder Anbefales af: Jane Gejl (næstformand, lokalmed, Skovbjergparken (Bo)) Line Troelsen (lokalmed, STU Ikast-Brande) Charlotte Hertz Mindstruplund (LokalMED, Bøgehusene) Dorte Madsen (LokalMED, Skovbjergparken (AC)) Ilse Jørgensen (lokalmed, Bøgehusene) Robert Mikkelsen (LokalMED, AMR, Skovbjergparken) Dorte Kristensen (Teamleder, Skovbo, Bøgehusene) Tanja Vølund (Teamleder, Bøgebo/Åbo, Bøgehusene) Anny Danekilde (Teamleder, Egely, Skovbjergparken) Birthe Jensen (Teamleder, Fyrretoppen, Skovbjergparken) Anne Hellner (Teamleder, Birkebo, Skovbjergparken) Bente Sepstrup (Teamleder, Pilegården, Skovbjergparken) B. Jensen (Teamleder, Aktivitetscenteret, Skovbjergparken) 6

7 Bilag: Hvad sagde medarbejderne: - Ulemper/bekymrer: Kan det løbe rundt(økonomisk)? Er der overhovedet nogen der efterspørger kurser og rådgivning? Har vi fysisk plads (lokaler)? Fjerner vi de varme hænder (i undervisning og pædagogik)? Mindre fokus på det nære? Bliver det kedeligt og rodløst at være TAP er? Tid i dagligdagen - til at blive kvalificeret til de nye opgaver? Usikkerhed omkring hvad har vi til rådighed (råder over)? Bliver ledelsen usynlig? Er vi dygtige nok? Trues kulturen? - Fordele Fastholde særpræg og faglighed! Fastholde lokal (område) ledelse! Middel til fastholdelse og udvikling på ny viden? Bidrager til overblik, regelfortolkning og udførelse af brødarbejde? En måde at håndtere dokumentation og kvalitetssikring. Styrke vores evne til at møde konkurrencesamfundet! Middel til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft! Mulighed for nye karriereveje! Middel til profilering! Borgere kan få glæde af medarbejdernes adgang til ny viden! Mulighed for specialisering på særlige områder? TAP forbrug mere fleksibel - Ideer Udvide målgruppen af autisme fra barn til voksen til ældre tilbud Etablere aflastning for børn og unge Naturalieøkonomi (man får det man kaster ind/bytte bytte købmand) Indrette bygning til en mands projekter (kvalitativ og rationel drift)! Anvende faglige konsulenter til supervisorer på bo og aktivitetstilbud Studietur til andre centre Splejse til en gård med beskæftigelse og plads til stab. Partnerskab med andre centre om udbud og drift Udvikle sansecenter til beboere Lave et center for hele P&H Blive VISO certificeret Gøre OCN til en metode i hele området (udviklingsboliger) Fokus på forældreuddannelse 7

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Området for voksne med autisme samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Infor mation Råd givn in g Kur ser

Området for voksne med autisme samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Infor mation Råd givn in g Kur ser Området for voksne med autisme samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Infor mation Råd givn in g Kur ser Indhold Om autisme... 4 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.. 4 Ole Grangaard Olesen Områdeleder

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov.

Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov. Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov. Pia Melchior Petersen Med implementeringen af den nye Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlig behov,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Hvor er virksomhederne på vej hen:

Hvor er virksomhederne på vej hen: Hvor er virksomhederne på vej hen: Fleksibel organisering af AM organisationen Brug af arbejdsmiljødrøftelse j og kompetenceudvikling 3 typer virksomheder Virksomhed før Fulgte principperne i loven før

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 11 Udviklingsaftale 2015 Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...2 Det økonomiske

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område JOB OG KRAVPROFIL Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område 1. Det tekniske område Det tekniske område er en del af direktørområdet for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik. Det

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen? KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for nye anlægsprojekter NOTAT Referat af møde i den lokale styregruppe den 22.9.14 Præsentation af ny projektleder fra KEJD Charlotte Møller præsenterede

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Deltagere: Medarbejdere fra Trinbrættet Formand: Mette Mørk Bjørnskov, konstitueret leder i Trinbrættet Trinbrættets høringssvar tager sit afsæt i

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben.

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben. Pædagogisk årsplan for Kontoret 2013-2014 Leg, bevægelse & idræt Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben DGI-certificeret Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Kyringevej 1, 2700 Brønshøj.

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere