Spørgsmålet om anvendelsen af boligreguleringslovens 5, stk. 2, er herefter udskilt til særskilt afgørelse, jf. retsplejelovens 253.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmålet om anvendelsen af boligreguleringslovens 5, stk. 2, er herefter udskilt til særskilt afgørelse, jf. retsplejelovens 253."

Transkript

1 DELDOM Afsagt den 11. april 2014 i sag nr. BS 38A-2470/2013: A Y-vej, st København K mod B X-vej, 1.tv København Ø Sagens baggrund og parternes påstande Den 4. juni 2013 har sagsøgeren, A, som udlejer udtaget stævning mod sagsøgte, B, som lejer med påstand om, at sagsøgte skal anerkende, at den aftalte begyndelsesleje pr. 15. oktober 2007, kr ,00 er lovlig, at den mellem parterne aftalte trappelejeklausul er gyldig samt, at de i perioden varslede skatte- og afgiftsforhøjelser er gyldige. Sagsøgte har påstået frifindelse, samt at sagsøger til sagsøgte tilbagebetaler for meget erlagt leje, depositum og forudbetalt leje, forrentet i henhold til Midlertidig Boligreguleringslov 17, stk. 3, og at den aftalte trappelejeklausul ikke er gyldig. Sagsøgeren har under sagen anført, at lejen skal fastsættes efter boligreguleringslovens 5, stk. 2. Sagsøgte har protesteret mod beregningen af lejen efter boligreguleringslovens 5, stk. 2, under henvisning til, at orienteringspligten i 5, stk. 3, ikke er overholdt. Spørgsmålet om anvendelsen af boligreguleringslovens 5, stk. 2, er herefter udskilt til særskilt afgørelse, jf. retsplejelovens 253. Denne sag er behandlet under medvirken af boligdommere. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. Oplysningerne i sagen Sagsøger lejede med virkning fra den 15. oktober 2007 lejligheden beliggende X-vej, 1. tv., 2100 København Ø. Den årlige leje var ifølge lejekontrakten kr. på indflytningstidspunktet. Det er under lejekontraktens 11, der vedrører særlige vilkår, blandt andet anført: Lejligheden er gennemgribende forbedret og lejen fastsat efter reglerne i boligreguleringslovens 5." Af en oversigt udarbejdet af sagsøger fremgår det, at den 1. oktober 1999 flyttede ind i lejligheden, og at terminslejen da var 3.013,68 kr., at flyttede ind i lejligheden den 1. oktober 2005, og at terminslejen da var 7.600,00 kr., at flyttede ind i lejligheden den 1.

2 - 2 - februar 2006, hvor terminslejen var 7.948,42, og at B den 1. oktober 2007 flyttede ind i lejligheden, og at terminslejen da var 9.027,00 kr. Ankenævnet for Huslejenævnene har den 8. maj 2013 stadfæstet en afgørelse truffet af huslejenævnet, hvor et flertal fandt, at lejen for sagsøgtes lejemål skulle fastsættes efter boligreguleringslovens 5, stk. 1. Huslejenævnets flertal begrundede resultatet med, at udgifterne til lejlighedens istandsættelse ikke var dokumenteret ved bilag, jf. boligreguleringslovens 5, stk. 4, og med, at det ikke var dokumenteret, at bestemmelsen i boligreguleringslovens 5, stk. 3, var overholdt inden første udlejning efter boligreguleringslovens 5, stk. 2, i Et nævnsmedlem fandt, at lejen skulle fastsættes efter boligreguleringslovens 5, stk. 2, og henviste til det under besigtigelsen konstaterede om forbedringernes omfang, og idet nævnet ikke skulle påse, at boligreguleringslovens 5, stk. 3, var opfyldt, når der ikke var tale om en førstegangsudlejning. Huslejeankenævnet anførte i sin begrundelse for stadfæstelsen af denne afgørelse følgende: Ankenævnets begrundelse og bemærkninger: Ankenævnet har besigtiget lejemålet den 5. april Ved besigtigelsen konstaterede ankenævnet, at lejemålet svarer til huslejenævnets beskrivelse. Det følger af boligreguleringslovens 5, stk. 3, at hvis udlejer vil indgå en lejeaftale i henhold til boligreguleringslovens 5, stk. 2, og er det den første udlejning af det pågældende lejemål efter 5, stk. 2, skal udlejeren orientere beboerrepræsentanterne eller lejerne om dette samt om indholdet af bestemmelsen i boligreguleringslovens 5, stk. 3. I modsat fald er vilkåret om lejefastsættelse efter stk. 2 ugyldigt. Bestemmelsen kom ind i boligreguleringsloven under folketingsbehandlingen af det lovforslag, der blev gennemført ved lov nr. 406 af 31. maj Det fremgår af Boligudvalgets betænkning afgivet den 22. maj 2000, jf. Folketingstidende 1999/2000, tillæg B, spalte 1353, at "Ordningen finder anvendelse i forbindelse med den første udlejning efter forbedringens gennemførelse, hvor lejen ønskes fastsat efter 5, stk. 2". Det fremgår endvidere af Boligudvalgets betænkning, a. st., spalte 1355, at "Loven træder i kraft den l. januar Den foreslåede ordning får virkning for aftaler efter 5, stk. 2, der indgås efter dette tidspunkt". Det anførte indebærer, at orienteringspligten efter boligreguleringslovens 5, stk. 3, skal være opfyldt ved den første udlejning efter boligreguleringslovens 5, stk. 2, hvis denne finder sted efter den 1. januar Kan udlejer sandsynliggøre, at der er sket udlejning efter 5, stk. 2, før den 1. januar 2001 gælder orienteringspligten ikke, heller ikke i forbindelse med genudlejning efter den 1. januar Ifølge oplysningerne i sagen er forbedringsarbejderne i dette lejemål udført i Det lægges herefter til grund, at lejemålet første gang er udlejet efter boligreguleringslovens 5, stk. 2, efter den 1. januar 2001.

3 - 3 - Det er ikke godtgjort, at orienteringspligten efter boligreguleringslovens 5, stk. 3, er opfyldt ved den første udlejning efter boligreguleringslovens 5, stk. 2, eller ved senere udlejninger efter bestemmelsen, og et flertal på tre af ankenævnets fem medlemmer finder på den baggrund ikke, at lejen kan fastsættes efter boligreguleringslovens 5, stk.2. Et mindretal på to af ankenævnets fem medlemmer finder, at lejemålet kan udlejes efter boligreguleringslovens 5, stk. 2, selvom det ikke er dokumenteret, at der er orienteret efter boligreguleringslovens 5, stk. 3, ved den første udlejning efter denne bestemmelse under hensyn til, at det må lægges til grund, at lejemålet tidligere er blevet udlejet efter boligreguleringslovens 5, stk. 2. Der gives afgørelse efter stemmeflertallet, hvorefter lejen fastsættes efter boligreguleringslovens 5, stk " Forklaringer Der er afgivet forklaring af A. A har forklaret blandt andet, at han erhvervede ejendommen i oktober Ejendommen består af 10 beboelseslejligheder og nogle erhvervslejemål i kælderen. Ejendommen er indrettet med en opgang i midten, og på hver etage er der to spejlvendte lejligheder. Da han overtog ejendommen, var der ikke nogen af lejlighederne, der var istandsatte. Der var alene indlagt fjernvarme i ejendommen. Hver enkelt lejlighed indeholdt et meget lille toilet, intet badeværelse og et gammelt køkken. Han informerede alle lejere i ejendommen ved brev om, at han havde overtaget ejendommen, og at han agtede at modernisere lejlighederne, når de blev ledige, samt at han ville istandsætte opgangen. Han overtog endvidere lejernes forpligtelse til at renholde opgangen. Han stod selv for administrationen af ejendommen. Han blev af sin rådgiver gjort opmærksom på indførelsen af boligreguleringslovens 5, stk. 3. I forbindelse med, at beboerrepræsentantens lejlighed blev ledig, blev denne lejlighed som den første istandsat. Sagsøger førte i den forbindelse en retssag, men tabte, idet han ikke kunne dokumentere, at han havde orienteret beboerrepræsentanten om, at han ville istandsætte lejligheden. Der har ikke siden været beboerrepræsentation i ejendommen. Der er efterfølgende blevet 2-3 lejligheder ledige i ejendommen. Lejligheden på 1. sal tv. blev ledig, idet, som han havde købt ejendommen af, døde i efteråret Han begyndte at sætte lejligheden i stand og opsatte samtidig et opslag i opgangen. Det var et opslag magen til det, der er fremlagt som bilag 5. Det er et standardopslag, som han selv har formuleret. Han påfører dato, når han sætter det op på opslagstavlen, der befinder sig lige inden for indgangen. Han hængte opslaget op, før der skete genudlejning. Han kom i ejendommen flere gange i januar-marts 2004 i forbindelse med istandsættelsen. De få af de nuværende beboere, der har boet i ejendommen i , er ældre mennesker. De har oplyst til ham, at de ikke kan huske noget vedrørende udlejers orientering i forbindelse med istandsættelsen af lejligheden. Han udlejede lejligheden den 1. april Han har til brug for denne sag gennemgået alle huslejeindbetalinger i banken og har konstateret, at en person ved navn pr har betalt kr. vedrørende lejligheden 1. tv. Sagsøger har indrettet sig på, at han skal gemme lejekontrakter i 5 år, og han har derfor ikke længere denne lejekontrakt. Der var tale om en udlejning efter boligreguleringslovens 5, stk. 2. Fastsættelsen af lejens størrelse blev baseret

4 - 4 - på den forhåndsgodkendelse, han havde fået på en tilsvarende ombygning, hvor han indhentede en Huslejenævnsvurdering af prisen. Udlejningen til B er således den femte gang, lejligheden udlejes efter boligreguleringslovens 5, stk. 2. Sagsøger er heller ikke længere i besiddelse af lejekontrakten med, der var den anden lejer efter istandsættelsen. Forevist lejekontrakt med forklarede han, at han selv udfærdiger lejekontrakterne. Alle de moderniserede lejligheder betaler det samme, og han har således henholdt sig til den Huslejenævnsvurdering, som han oprindelig havde indhentet. Foreholdt, at han til sidst i lejekontrakten har anført, at lejligheden lejes ud efter boligreguleringslovens 5, forklarede han, at der burde have stået 5, stk. 2. Han havde ikke foretaget opslag i medfør af boligreguleringslovens 5, stk. 3, i forbindelse med senere udlejninger af samme lejlighed. Ejendommen har nyt tag og gårdanlæg og fremtræder pæn og nydelig. Der har ikke været fremført nogen klager eller indsigelser i forbindelse med hans opslag, og i løbet af de år, han har haft ejendommen, har han kun hørt enkelte, der har ønsket forsatsvinduerne udskiftet med termovinduer. Han havde ikke i sine opslag anført, hvilken lejlighed, der ville blive istandsat, for det vidste alle i opgangen jo, og det var derfor unødvendigt. Han lod opslaget hænge i en måneds tid. Han sikrede sig ikke dokumentation for, at han havde hængt opslaget op. Parternes synspunkter Sagsøgers advokat har i påstandsdokument af 31. januar 2014 anført følgende: Sagsøger gør i første række gældende, at lejefastsættelsen i henhold til boligreguleringslovens 5, stk. 2, er gyldig, allerede fordi bestemmelsen i boligreguleringslovens 5, stk. 3, i henhold til bestemmelsens udtrykkelige ordlyd, alene vedrører den første udlejning af det pågældende lejemål efter 5, stk. 2. Nærværende sag vedrører ikke første udlejning, men en senere udlejning. Sagsøgte er herefter afskåret fra at påberåbe sig boligreguleringslovens 5, stk. 3. Det gøres i tilknytning hertil gældende, at den omstændighed, at der ved første udlejning efter 5, stk. 2, ikke måtte være sket forskriftsmæssig orientering af lejerne i ejendommen, med muligt manglende gyldighed, for så vidt angår lejefastsættelsen i lejeaftalen fra 2004, til følge, ikke kan påberåbes af sagsøgte, som ikke er part i henhold til lejeaftalen fra At retsforholdet mellem den tidligere lejer og udlejer muligt kunne udløse krav om ændret lejefastsættelse, er herefter sagsøgte uvedkommende. Der er ikke i lejelovgivningen bestemmelser, som hjemler en sådan ret til indtrædelse i en tidligere lejers retsstilling. Der er således ikke det i boligreguleringslovens 5, stk. 3, forudsatte retsforhold mellem lejer og udlejer, som efter bestemmelsen kan danne grundlag for et krav eller en ugyldighedsindsigelser overfor udlejer. Når lovgiver udtrykkeligt har begrænset bestemmelsens anvendelse til forholdene ved første udlejning, efter 5, stk. 2, må dette af udlejer kunne forstås efter ordene. Lovgiver kunne i stedet have fastlagt bestemmelser om, at der ved enhver genudlejning efter 5, stk. 2, skulle fremsættes en orientering svarende til 5, stk. 3, men det har lovgiver fravalgt.

5 - 5 - Det må herefter lægges til grund, at det ikke ved senere udlejninger i ejendommen kan pålægges udlejer at dokumentere, at der ved den første udlejning efter 5, stk. 2, af det omstridte lejemål er sket orientering. Der henvises herved til afgørelserne i U H og 483H samt Niels Grubes artikel i U1989B side 305. Det må herefter lægges til grund, at der kræves sikker lovhjemmel som betingelse for at statuere ugyldighed. I nærværende sag mangler den fornødne sikre lovhjemmel for at konstatere ugyldighed. Tværtimod følger det af bestemmelsens ordlyd, at der er sikker lovhjemmel for, at 5, stk. 3, ikke finder anvendelse ved udlejning efter første udlejning efter 5, stk. 2. Det følger af det anførte, at den omstændighed, at der måtte være mangler i retsforholdet mellem parterne ved første udlejning, må gøres gældende af den oprindelige lejer eller af lejerne eller beboerrepræsentationen på daværende tidspunkt. Når dette ikke er sket indtræder der almindelige passivitetsvirkninger og forældelse. Nærværende sag er først indbragt for huslejenævnet den 3. februar 2011 altså mere end 7 år efter første udlejning. Herefter er der indtrådt passivitet med den virkning, at såvel den tidligere som den nuværende lejer er afskåret fra at gøre krav om ændret lejefastsættelse gældende. Under alle omstændigheder er kravet forældet i henhold til forældelseslovgivningen. Også reale grunde taler for dette resultat. I modsat fald er udlejer udsat for, at der i årtier efter første udlejning opstår indsigelser i forbindelse med forholdene ved første udlejning efter 5, stk. 2. Dette medfører ustyrlige dokumentationsproblemer ikke mindst ved mellemkommende overdragelser. Dernæst fører sagsøgtes standpunkt med nødvendighed til den helt uantagelige retsstilling, at mulig mangelfuld iagttagelse af 5, stk. 3, ved en tidligere udlejning kan påberåbes ved efterfølgende genudlejning af enhver lejlighed i ejendommen, uanset om der tidligere skulle være sket forskriftsmæssig orientering for det lejemål, som måtte gøre ugyldigheden gældende. Dette har ikke været meningen med indførelsen af bestemmelsen, hvilket klart fremgår af forarbejderne, men er som anført en nødvendig følge af sagsøgtes standpunkt. I anden række gøres gældende, at der faktisk er foretaget orientering ved første udlejning i Udlejer har i 2004 haft den praksis, at der blev foretaget opslag i opgangen forud for genudlejning. Dette er også sket i nærværende sag. Den formular der blev brugt og den tidligere lejeaftale vil blive fremlagt som bilag 3 og 4. At opslag har været opsat vil dernæst blive bekræftet ved afhøring af beboere i ejendommen...." Sagsøgtes advokat har i påstandsdokument af 7. marts 2014 anført følgende:

6 - 6 - at at det ikke kan anses for dokumenteret at underretningspligten jf. Midlertidig Boligreguleringslov 5, stk. 3, er iagttaget, hverken ved første udlejning eller efterfølgende udlejninger. sagsøger har været forpligtet hertil for at kunne fastsætte lejen efter Midlertidig Boligreguleringslov 5, stk. 2, hvorved bemærkes, at efter det oplyste er forbedringsarbejder udført i at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Huslejenævns og Ankenævns afgørelser, hvorefter lejen skal fastsættes efter Midlertidig Boligreguleringslov 5, stk " Sagsøgtes advokat har endvidere gjort gældende, at det fremlagte bilag er en standardblanket, der er udateret, og som ikke indeholder konkretisering af det lejemål eller den ejendom, som istandsættelsen angår, og at det derfor ikke ved fremlæggelse af dette bilag er godtgjort, at der er sket orientering ved den 1. eller senere udlejninger efter istandsættelsen. Der er af sagsøgte, der først flyttede ind i ejendommen den 15. oktober 2007, ikke udvist passivitet, ligesom hendes krav på nedsættelse af huslejen ikke er forældet. Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed. Rettens begrundelse og afgørelse Det lægges til grund, at sagsøgte har lejet lejligheden fra 1. oktober Det er af sagsøger oplyst, at lejligheden blev gennemgribende forbedret inden en udlejning i Sagsøger har forklaret, at han i den forbindelse orienterede lejerne gennem et opslag på en opslagstavle i opgangen om, at lejligheden ville blive gennemgribende forbedret og i øvrigt opfyldte bestemmelsen i boligreguleringslovens 5, stk. 3. To af rettens medlemmer, Klaus Willer og Anette Burkø, lægger vægt på, at der alene foreligger sagsøgtes forklaring herom, og at sagsøger ikke har fremlagt det konkrete opslag, men alene henvist til en udateret generel standardskrivelse, der hverken identificerer ejendommen eller den lejlighed, der skulle forbedres. Disse medlemmer finder det efter en samlet vurdering ikke tilstrækkelig godtgjort, at sagsøger i forhold til lejligheden beliggende X-vej, 1. tv., 2100 København Ø, har orienteret lejerne som foreskrevet i boligreguleringslovens 5, stk. 3. Disse medlemmer finder, at boligreguleringslovens 5, stk. 3, efter sin ordlyd skal forstås således, at det kun er ved første udlejning efter boligreguleringslovens 5, stk. 2, at udlejeren skal følge den i 5, stk. 3, beskrevne fremgangsmåde. Det er derimod ikke ved bestemmelsen fastsat, at udlejer ikke efterfølgende skal kunne dokumentere, at kravene i bestemmelsen er overholdt, hvis en senere lejer bestrider, at det skulle være tilfældet. Disse medlemmer skal i den forbindelse fremhæve, at det af lovens forarbejder udtrykkelig fremgår, at det kan være relevant for udlejer at sikre sig skriftlig dokumentation.

7 - 7 - Klaus Willer bemærker endvidere følgende: Udlejningen af lejligheden i 2004 kan som følge heraf ikke anse for værende den første udlejning af lejligheden til en leje fastsat i medfør af boligreguleringslovens 5, stk. 2. Da der ikke foreligger oplysninger om, at der forud for nogen af de efterfølgende udlejninger af lejligheden er sket orientering i medfør af boligreguleringsloven 5, stk. 3, må det endvidere lægges til grund, at ingen af disse efterfølgende udlejninger kan anses for værende den første udlejning af lejligheden til en leje fastsat i medfør af boligreguleringslovens 5, stk. 2. Endelig foreligger der ikke oplysninger om, at der forud for udlejningen af lejligheden til sagsøgte er sket orientering i medfør af boligreguleringsloven 5, stk. 3, og dette medfører, at lejen i sagsøgtes lejemål ikke vil kunne godkendes i medfør af boligreguleringslovens 5, stk. 2. Dette medlem af retten finder ikke, at den af sagsøger påberåbte praksis vedrørende ugyldighed, som udelukkende vedrører gyldigheden af varslinger af lejeforhøjelser, finder anvendelse på den foreliggende situation. Ovennævnte to medlemmer af retten finder det ikke godtgjort, at der er indtrådt forældelse i videre omfang end fastslået af Huslejeankenævnet. For så vidt angår sagsøgers anbringende om, at sagsøgte har udvist retsfortabende passivitet, bemærker disse medlemmer, at det ikke fremgår af lejekontrakten, at lejen er fastsat efter boligreguleringslovens 5, stk. 2, og der foreligger i øvrigt ikke nogen oplysning om, hvornår sagsøgte skulle have fået kendskab til, at lejen var fastsat i medfør af denne bestemmelse. Disse medlemmer finder derfor allerede af denne grund ikke, at lejer har udvist retsfortabende passivitet med hensyn til at gøre indsigelsen om manglende overholdelse af boligreguleringslovens 5, stk. 3, gældende i forbindelse med en sag om af lejens størrelse. Disse medlemmer stemmer derfor for, at anse lejefastsættelsen efter boligreguleringslovens 5, stk. 2, for ugyldig, jf. boligreguleringslovens 5, stk. 3, 2. pkt. Et medlem af retten, Susanne Husted-Andersen, lægger vægt på, at sagsøger under strafansvar i retten har forklaret, at han forinden genudleje af lejligheden i ejendommens opgang på opslagstavlen havde opsat et opslag, hvor han orienterede om, at han ville gennemgribende forbedre lejligheden, og om bestemmelsen i boligreguleringslovens 5, stk. 3, og at denne forklaring støttes af den fremlagte standardorientering og i øvrigt stemmer overens med sagsøgers forklaring om, at der på intet tidspunkt har været fremsat indsigelser over for ham vedrørende ejendommens vedligeholdelse. Dette medlem stemmer derfor for, at anse lejefastsættelsen efter boligreguleringslovens 5, stk. 2, for gyldig. Der afsiges dom efter stemmeflertallet. Thi kendes for ret: Huslejen for sagsøgte, Bs lejemål, X-vej, 1. tv., 2100 København Ø, fastsættes efter boligreguleringslovens 5, stk. 1.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse.

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen Nævn og Jura 11. november 2015 Sagsnummer 2015-0039350 /MM Dokumentnummer 2015-0039350-17 Silkegade 15, 1. mf., 1113 København K 2. huslejenævns afgørelse 2014-0105992 /

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

I. De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at aftalen om pristalsregulering med ikrafttræden den 1. januar 2014 er gyldig.

I. De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at aftalen om pristalsregulering med ikrafttræden den 1. januar 2014 er gyldig. DOM Afsagt den 5. april 2016 i sag nr. BS 6-1047/2015: Rokkevænget Middelfart ApS Sjællandsgade 67 7100 Vejle mod Elly Mortensen Rokkevænget 22 5500 Middelfart og Aage Mortensen Rokkevænget 22 5500 Middelfart

Læs mere

RETTEN I LYNGBY. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007:

RETTEN I LYNGBY. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007: RETTEN I LYNGBY Udskrift af domben DOM Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007: Ejendomsselskabet af 1911 A/S c/o Juristernes Økonomernes Pensionsk Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup mod Anne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse.

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. september 2012 i sag nr. BS 43C-2097/2011: A mod P. Bodholdt Ejendomme ApS Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 12. april 2011, vedrører

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016 Sag 162/2015 (2. afdeling) U 1 og U 2 (advokat Arne Linde Olsen for begge) mod L 1 og L 2 (advokat Jakob Brandgård Busse for begge) I tidligere instanser

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7620 Lemvig Lemvig Varmeværk A.m.b.A. CVR 3689 2412 & Lemvig Kraftvarme A/S CVR 1510 2004 Industrivej 10 7620 Lemvig Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk1 8000 Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNET I AARHUS NORDRE KREDS udskrift af protokollen fra MØDE DEN 25. AUGUST 2016 I mødet deltog formanden,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 Sag 60/2017 A og B, C og D (advokat Niels Peter Lindhard for alle) mod Totalkredit A/S (advokat Per Nykjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN Klageren: Indklaget energiselskab: NN 2920 Charlottenlund Nesa Forsyning A/S (CVR 2115 8747) & Nesa Net A/S (CVR 2115 8739) v / DONG Energy A/S CVR 3621 3728

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014.

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014. København, den 30. marts 2015 Sagsnr. 2014-3497/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne X ApS og Y klaget over advokat B. Klagens tema: Advokat A har på vegne

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig.

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig. 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Er rettens kendelse rigtig? Der kan efter praksis pålægges editionspligt med hjemmel i retsplejelovens 343, sammenholdt med reglerne om edition, jf. Den civile retspleje,

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår 2016 Opgavesæt I Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Hvordan klassificeres ejendommen? Du skal vurdere, hvilke regler for

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0044 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 2900 Hellerup KE Varme A/S CVR 2608 9263 v / KE Marked A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S CVR 2550 1861 Nyropsgade

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger.

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger. Retten i Århus DOM afsagt den 24. januar 2003 af Retten i Århus, 3. afdeling, i sagen BS 3-2720/2002 : (advokat Fi mod (advokat K Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 366 a, stk. 2. Sagens

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 16. februar 2011. 2 Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Denne sag er anlagt den 30. oktober 2003, og dommen udfærdiges i medfør. , dømt til at betale ,15 kr. med procesrente fra 25.

Denne sag er anlagt den 30. oktober 2003, og dommen udfærdiges i medfør. , dømt til at betale ,15 kr. med procesrente fra 25. Retten i Ballerup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. maj 2004 i sag nr. BS 99-1975/2003 : mod Denne sag er anlagt den 30. oktober 2003, og dommen udfærdiges i medfør af retsplejelovens 366 a, stk.

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere