Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse."

Transkript

1 Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. september 2012 i sag nr. BS 43C-2097/2011: A mod P. Bodholdt Ejendomme ApS Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 12. april 2011, vedrører spørgsmålet om blandt andet, hvorvidt lejen i et boliglejemål skal fastsættes efter reglerne i lejelovens A har principalt påstået, at P. Bodholdt Ejendomme ApS skal anerkende, at lejen for lejemålet X-vej 34, st. th., 2300 København S, fastsættes i overensstemmelse med lejelovens Sagen hjemvises til Huslejenævnene, Københavns Kommune, til fastsættelse af leje i henhold til lejelovens A har subsidiært påstået, at P. Bodholdt Ejendomme ApS skal anerkende, at lejen fastsættes efter lejelovens 47 52, svarende til kr. 400 pr. m2 pr. år inkl. vand, men ekskl. varme, og mest subsidiært at lejen fastsættes i overensstemmelse med lejelovens 47 52, svarende til et højere beløb end kr. 400 pr. m2 pr. år inkl. vand, men ekskl. varme, dog ikke over kr. 475 pr. m2. P. Bodholdt Ejendomme ApS skal tilbagebetale for meget erlagt leje fra og med den 1. juni 2007 med procesrente fra hver lejebetalings forfaldstid fra og med 1. juni 2007 og indtil betaling sker. Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse. P. Bodholdt Ejendomme ApS har nedlagt påstand om frifindelse og har endvidere nedlagt påstand om, at A skal betale kr. med procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. P. Bodholdt Ejendomme ApS s påstand er opgjort således: 1. Restance opgjort overfor fogedretten den 6. oktober 2010 bilag A 2. Leje samt varme for tiden november februar måneder à kr , kr kr. 3. Leje i opsigelsesperioden, jfr. lejelovens 95-3 måneder à kr , kr. med fradrag af opnået leje med kr kr. pr. måned fra 15/3-31/ kr kr. 4. Udgifter til ryddeliggørelse af lejemål - 2 mand i 5 timer á kr. 500, kr.

2 Udskiftning af låse 900 kr. 6. Udgift låsesmed under udsættelsesforretningen 540 kr. 7. Udgift flyttefirma under udsættelsesforretningen 375 kr. 8. Diverse gebyrer til fogedret kr. 9. Tilkendte omkostninger af foged- og landsret kr kr. 10. Depositum indbetalt af sagsøger kr. I alt kr. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. Oplysningerne i sagen. Ved udateret lejekontrakt lejede A med virkning fra 1. februar 2007 lejemålet X-vej 34 th, 2300 København, der er en del af en villa med to lejemål, af P. Bodholdt Ejendomme ApS. Lejekontrakten blev oprettet på typeformular A. 7. udgave. Af lejekontraktens 11 fremgår blandt andet: 11 X-vej 34 Lejer er bekendt med at det lejede er en del af en ejerbolig. Forbrug og fællesudgifter er kollektiv med naboer, der bliver ikke sat målere op, fællesudgifter er bl. andet: vand -varme-renovation (køkkenaffald)- og alle afgifter. Storskrald og pap-reklamer-aviser og flasker og lign. Skal lejer selv bringe bort.... Dør ind til nabo må ikke blændes, skal kunne lukkes op. Lejemålet bliver nymalet af tidligere lejer, skal afleveres nymalet hvidt. Lejemålet overtages som det var ved besigtigelse, lejer er tilfreds med det lejedes kvalitet og indretning, der må ikke bygges om, lejer står selv for glas og kumme, lejer har sin egen indboforsikring. Lejer står selv for indvendig vedligehold også hårde hvidevarer. Lejer står selv for udvendig orden og vedligehold herunder græsslåning feje ukrudtbekæmpelse snerydning, sammen med de andre lejere. Lejemålet er tidsbegrænset i 2 år. Lejer har 1 p. plads i. Lejer er bekendt med at denne lejekontrakt fraviger de sædvanlige regler i lejeloven om lejefastsættelse 47 til og med 52. I kontrakten er aftalt fri lejefastsættelse 53 stk 7 som omhandler ejendomme efter Huslejen stiger med 3% årlig 1. gang 1/ Inden 10 dage udfærdiger lejer selv en liste med fejl og mangler ved 1ejemålet som lejer ikke hæfter for ved lejemålet, såfremt lejer vil have disse punkter udbedret, laver lejer det selv for egen regning. Der må ikke tørres tøj inde da det giver mug. Udlejer skal have adgang til kedelrum, hører ikke med til lejemålet. Lejer må ikke skrue på kedel. A indbragte i maj 2010 blandt andet huslejens størrelse for huslejenævnet, der traf afgørelse i sagen den 29. september 2010.

3 - 3 - Ankenævnet for Københavnske Huslejenævn stadfæstede den 16. marts 2011 huslejenævnets afgørelse med følgende begrundelse: "Ankenævnets begrundelse: Ankenævnet har besigtiget lejemålet den 21. februar Ankenævnet har noteret, at der er tale om en ejendom. som består af to beboelseslejemål, hvorfor reglerne om småhuse som udgangspunkt finder anvendelse. Det fremgår imidlertid af boligreguleringslovens 29 c, sidste punktum, at bestemmelsen stk. 2 til 4 ikke gælder for lejeforhold, som er omfattet af lejelovens 53. stk Ifølge 53, stk. 3 kan reglerne i fraviges i lejeaftaler om beboelseslejemål, der er taget i brug efter den 31. december Ankenævnet skal bemærke, at det fremgår af lejelovens 53 stk. 4 og stk. 5, at det udtrykkeligt skal fremgå af lejeaftalen, at lejemålet er omfattet af de pågældende bestemmelser. Denne passus er ikke indføjet i bestemmelsens stk. 3, hvorfor det må lægges til grund, at det ikke skal fremgå af lejekontrakten. at der er tale om en ejendom opført efter I denne sag, hvor det i kontrakten er anført, at lejekontrakten er aftalt med fri lejefastsættelse 53, stk. 7, som handler ejendomme opført efter 1991, finder ankenævnet efter en samlet bedømmelse, at det er tilstrækkelig godtgjort. at det over for lejer er oplyst, at der er tale om en ejendom efter Dette medfører ifølge lejelovens 106, stk. 6, at huslejenævnets kompetence alene omfatter en vurdering af, om aftalen indgået efter 53, stk. 3 er rimelig efter aftalelovens 36. Efter en besigtigelse af lejemålet er det ankenævnets opfattelse, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte den aftalte leje som urimelig efter aftalelovens 36. Ankenævnet har endvidere vedtaget at godkende huslejenævnets fastsættelse af a contovarmebidraget til 833 kr. pr. måned. Den øvrige del af det månedlige tillæg på kr., som herefter udgør 167 kr. vedrører ifølge det oplyste vand, varme og alle afgifter. Disse udgifter skal efter ankenævnets opfattelse indgå i lejen, hvorfor beløbet efter omstændighederne er godkendt. Det fremgår af sagen, at lejekontrakten er indgået på typeformular A 7. udgave. Denne lejekontraktformular er ikke længere autoriseret på tidspunktet for lejeaftalens indgået pr. 1. februar Dette medfører ifølge lejelovens 5, stk. 2, andet punktum, at de bestemmelser, der pålægger lejeren større forpligtelser eller giver lejeren mindre rettigheder end angivet i loven, er ugyldige. Den indvendige vedligeholdelse påhviler ifølge kontrakten lejer, hvilket er en fravigelse af hovedregelen i lejelovens 21. Det aftalte vilkår tilsidesættes, hvilket medfører, at udlejer har den indvendige vedligeholdelsespligt. Det fremgår af lejelovens 53, stk. 2, at der kan aftales lejeforhøjelser med bestemte beløb til bestemte tidspunkter. I lejekontrakten er anført, at huslejen stiger med 3 % årligt, første gang den 1. januar Da dette vilkår ikke opfylder betingelserne i bestemmelsen, er det hermed tilsidesat. Ankenævnet skal bemærke, at det forhold, at lejekontrakten er indgået på en formular, som ikke længere er autoriseret, ikke får betydning for spørgsmålet om. hvorvidt lejen skal vurderes efter småhusreglerne eller efter lejelovens 53. Der er således ikke i lejelovens 53, stk. 3 udtrykkeligt krav om. at det fremgår af lejekontrakten, at der er tale om en ejendom efter " A har retshjælpforsikring og opfylder betingelserne for fri proces.

4 - 4 - Forklaringer. Der er afgivet forklaring af A og Per Bodholdt. A har forklaret blandt andet, at hun ikke fik en vejledning med til lejekontrakten, som hun modtog i to eksemplarer. Hun kendte Per Bodholdt, fordi hun i forvejen lejede en af hans lejligheder, men hun ville gerne have et større lejemål. Der var ingen forhandling om indholdet af 11 i kontrakten. Hun forventede, at kontrakten var i orden. Lejen er ikke blevet reguleret i lejeperioden. Hun lavede listen over mangler kort efter indflytningen og sendte den til Per Bodholdt. Hun har talt med Per Bodholdt om manglerne, der ikke blev udbedret. Flisegulvet var knækket, og der var store problemer med kloakken. Der var også revner i gavlen, ligesom der kom vand ind i hendes soveværelse. Hun rettede henvendelse til huslejenævnet i maj 2010 om lejens størrelse og manglerne. Huslejenævnet besigtigede lejemålet. Per Bodholdt har forklaret blandt andet, at han udlejer 50 lejligheder. Han udarbejdede selv lejekontrakten, men han valgte en forkert typeformular. I alle hans kontrakter er indføjet en 11 med individuelle vilkår. Det kan godt passe, at A ikke fik en vejledning med til lejekontrakten. Lejen svarer til den leje, de øvrige lejere betaler for tilsvarende ejendomme. Der et sammenhængende hulrum over begge lejemål, idet skillevæggen mellem de to lejemål kun er ført cm over loftet. Døren mellem de to lejemål må ikke blændes, fordi det er ét hus. Han fik først As liste over mangler, da tvisten i denne sag opstod. Der har ikke været vandtrængning i soveværelset. Kloakken blev udbedret, og revnerne i gavlen blev udbedret efter As fraflytning. Parternes synspunkter. A har anført blandt andet, at der ikke for huslejenævnet er nedlagt påstand om et bestemt beløb til angivelse af det lejedes værdi. Det står derfor A frit at nedlægge påstande, som det er sket inden forberedelsens afslutning i retten. Den anvendte typeformular er ikke identisk med den autoriserede formular, typeformular A, 7. udgave. Lejeaftalen er i øvrigt indgået på et tidspunkt, hvor pågældende formulars autorisation var ophævet, jf. bekendtgørelse nr. 780 af 31. august Sidste side med 11 svarer ikke til typeformularen. I sammenhæng med de foregående sider af kontrakten kan 11 ikke opfattes som individuelt oprettet. 11 er dermed ugyldig i medfør af lejelovens 5, stk. 2, i det omfang bestemmelsen giver lejeren mindre rettigheder end angivet i loven. Når en lejeaftale fremtræder standardiseret, jf. lejelovens 5, stk. 3, kræves det, at den er oprettet på en gyldig formular. Samtlige aftaler skal være indeholdt i en gyldig autoriseret formular. Hvad enten kontrakten i sin helhed opfattes som oprettet på typeformular, eller typeformularen anses fraveget, og aftalen derfor er oprettet på standardiserede vilkår, gælder, at afvigelser til skade for lejer er ugyldige. En anden konsekvens af dette forhold er, at udlejer har vedligeholdelsesforpligtelsen over for lejer, idet vedligeholdelsesforpligtelsen ikke ved en gyldig aftale er pålagt lejer. Herefter skal lejen fastsættes efter reglerne om småhusleje, jf. boligreguleringslovens 29 c og lejelovens 47 ff. Det gælder, uanset om ejendommen er opført før eller efter 1. januar Småhuslejen antages med de mangler, ejendommen er behæftet med, at andrage ca. kr. 400 pr. m2 pr. år på det tidspunkt, kontrakten blev oprettet. Der er ikke varslet lejestigning i lejemålets løbetid.

5 - 5 - Til støtte for begge påstande gøres det yderligere gældende, at lejen konkret overstiger det lejedes værdi med 100 % eller mere. Dette misforhold er inden for beboelseslejeretten af en størrelse, som kræver anvendelse af aftalelovens 36. Det vil være i strid med redelighed og hæderlighed, at udlejer kan fastholde krav om fri lejefastsættelse dels med baggrund i det ovenfor anførte, dels som følge af det relative misforhold mellem det lejedes værdi og gældende leje. Tilbagebetalingskravet støttes på boligreguleringslovens 17, stk. 1. Sagsøgte har krævet højere leje end tilladt. Kravet er ikke bortfaldet på grund af passivitet. Tilbagesøgningskrav på leje højere end tilladt er beskyttet uden tinglysning. Tilbagesøgningskravet støttes netop ikke på lejeaftalen, men på loven. Den subsidiære påstand er medtaget for det tilfælde, at retten ikke finder det rimeligt, at sagen hjemvises til fornyet behandling med henblik på fastsættelse af leje efter det lejedes værdi frem for at tage stilling til spørgsmålet. Lejemålet er karakteriseret ved at være stærkt mangelfuldt, hvilket fremgår blandt andet af Huslejenævnets afgørelse af 14. oktober Sagsøgte udbedrede ikke manglerne, og Ankenævnet i København afviste at behandle mangelsindsigelserne på grund af manglende retlig interesse. Sagsøgte har den fulde indvendige (og udvendige) vedligeholdelse af lejemålet, sådan som Ankenævnet har truffet bestemmelse om. Lejemålet er beliggende i et parcelhus, hvor der ulovligt er indrettet to lejemål i strid med lokalplanen. En fast væg (mur) adskiller de to lejemål. Lejemålene er således ulovligt indrettede. As tilbagebetalingskrav kan ikke opgøres uden rettens stillingtagen til lejens lovlige størrelse. Såfremt lejemålets fysiske indretning, herunder lejemålets eventuelle ulovlighed, betinger en kvadratmeterleje på 400 kr., er den aftalte leje knap 2 1/2 gang det lejedes værdi og således uden tvivl urimelig i den forstand begrebet indeholdes i aftalelovens 36. Det samme gælder i et lejeværdiniveau mellem 400 kr. og 475 kr. pr. m2. Det fastholdes derfor, at lejeaftalens vilkår om lejens størrelse tilsidesættes som stridende mod almindelig redelighed og hæderlighed. Det eneste alternativ er at fastsætte en leje svarende til det lejedes værdi. Da lejemålet er fraflyttet, opstår spørgsmålet ikke på hvilken måde tilsidesættelse af et vilkår i henhold til aftalelovens 36 nærmere skal forstås. Over for sagsøgtes selvstændige påstand gøres gældende, at såfremt A gives medhold i, at lejen kan sættes som anført i påstandene, foreligger der ingen restance. Udsættelse er derfor sket med urette. Der skal af samme årsag ikke svares leje i en opsigelsesperiode, ligesom udgifter til rydning af lejemålet beror på udlejers risiko. De øvrige poster er alle en følge af, at udlejer med urette opgjorde et restancekrav, hvorefter lejer kunne udsættes. Såfremt retten følger den principale påstand om hjemvisning, skal byretten frifinde for modkravet. Såfremt byretten følger den subsidiære påstand eller mere subsidiære påstand, har sagsøgte intet krav, da der ikke kan være opstået en restance med baggrund i den af sagsøgte foretagne opgørelse (bilag A), der bestrides, idet der er henvist til bilag 4 og 6. Bilag 4 er en huslejenævnsafgørelse, og bilag 6 er en mail fra arkitekt maa Morten Marott.

6 - 6 - A har under hovedforhandlingen yderligere anført, at posterne 4-9 i opgørelsen af sagsøgtes modkrav i svarskriftet bestrides, idet disse poster er udokumenteret. P. Bodholdt Ejendomme ApS har anført blandt andet, at det følger af lejelovens 53, stk. 3, at lejelovens kan fraviges i lejeaftaler om beboelseslejligheder, der som den omhandlede er taget i brug efter 31. december Parterne kan i en aftale fravige de almindelige lejefastsættelsesregler, således at lejen alene kan tilsidesættes i medfør af aftalelovens 36. I lejekontrakten er der henvist til lejelovens 53, hvorfor parterne har aftalt, at reglerne i lejelovens skal anses for aftalt fraveget. Det kan ikke tillægges betydning, at der er henvist til 53, stk. 7, der ikke eksisterer, og ikke til 53, stk. 3. Parternes aftale om fravigelse af de almindelige lejefastsættelsesregler er gyldige, uanset om boligretten måtte fastslå, at sagsøgte har anvendt en ikke gældende typeformular. Den opkrævede leje er rimelig, og A har ikke ført bevis for, at lejen overstiger det lejedes værdi. Hun kan ikke såfremt boligretten måtte bestemme, at lejen overstiger det lejedes værdi kræve tilbagebetaling af for meget betalt leje, jfr. boligreguleringslovens 17, stk. 2. Det bestrides, at lejemålet er ulovligt, og det fastholdes, at spørgsmålet om lejemålets lovlighed ingen indflydelse har på lejefastsættelsen. De påberåbte mangler ved lejemålet er ikke behørigt dokumenterede, og har i øvrigt ikke medført en nedsat brugsværdi for sagsøger. A har ikke fremlagt oplysninger om leje i sammenligningslejemål, hvorfor hun ikke har ført fornødent bevis for, at den nugældende leje væsentligt skulle overstige det lejedes værdi. A kan ikke få medhold i den i duplikken nedlagte påstand om, at lejen skal fastsættes til 400 kr. pr. m2 pr. år, idet hun i stævningen nedlagde påstand om, at lejen skulle fastsættes til 475 kr. pr. m2 pr. år, og der er således ikke sket rettidig anke af forskelsbeløbet på 75 kr. i forhold til Ankenævnets afgørelse af 16. marts Der er ikke grundlag for at hjemvise sagen til Huslejenævnet, idet boligretten vil være kompetent til at fastsætte lejen i henhold til lejelovens 47-52, såfremt boligretten måtte give sagsøger medhold i, at lejen skal fastsættes i overensstemmelse med disse paragraffer. Til støtte for betalingspåstanden gøres det gældende, at A er det påstævnte beløb skyldig, jfr. restanceopgørelsen i svarskriftet. As anbringende om, at posterne 4-9 i opgørelsen i svarskriftet er udokumenteret, er først fremsat under hovedforhandlingen og bør derfor ikke tillades fremsat. Boligrettens begrundelse og afgørelse Lone Bach Nielsen og Jens Ole Lund Paarup udtaler: Det er ubestridt, at den anvendte typeformular A. 7. udgave på tidspunktet for lejekontraktens indgåelse i februar 2007 ikke længere var autoriseret, og at de standardbestemmelser i kontraktens 1-10, der pålægger lejeren større forpligtelser, eller giver lejeren mindre rettigheder end angivet i loven, dermed er ugyldige. Hovedspørgsmålet i denne sag er, om de i lejekontraktens 11 anførte vilkår, der giver lejeren mindre rettigheder end angivet i loven, herunder særligt vilkåret om den frie lejefastsættelse, tillige er ugyldige.

7 - 7 - Det fremgår af lejekontraktens indledning med fremhævet skrift blandt andet, at hvis parterne ønsker at aftale fravigelser af lejelovgivningens almindelige regler, skal det aftalte anføres i 11. I 11 i lejekontrakten, på hvilken side parternes underskrifter er påført, og hvis typografi adskiller sig fra resten af kontrakten, er det anført blandt andet, at lejemålet er tidsbegrænset i to år, ligesom der er anført en række specifikke forhold for lejemålet. Endvidere er det anført, at lejekontrakten fraviger de sædvanlige regler i lejeloven om lejefastsættelse, og at I kontrakten er aftalt fri lejefastsættelse 53 stk. 7 som omhandler ejendomme efter På baggrund af indholdet af 11, og da disse individuelle vilkår ikke kan anses for at være en del af den autoriserede del af standardblanketten, finder vi ikke, at vilkåret om den frie lejefastsættelse er ugyldig i medfør af lejelovens 5, stk. 1, eller stk. 2. Vilkårene i 11 fremtræder ikke på en måde, at A måtte opfatte dem som standardiserede. Herefter, og efter de øvrige foreliggende oplysninger, er der heller ikke grundlag for at fastslå, at bestemmelsen om den frie lejefastsættelse er ugyldig i medfør af lejelovens 5, stk. 3. P. Bodholdt Ejendomme ApS frifindes således for de af A nedlagte påstande. Det fremgår af påstandsdokumentet, at opgørelsen af P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige påstand bestrides, idet der er henvist til bilag 4 og 6, der ikke vedrører opgørelsen af kravet. Det af A under hovedforhandlingen fremsatte anbringende om, at posterne 4-9 i opgørelsen er udokumenteret, tillades derfor fremsat. A blev udsat af lejemålet med fogedrettens bistand. Herefter, og på baggrund af sagens oplysninger i øvrigt, findes posterne 5-9 tilstrækkeligt dokumenteret, hvorimod udgiften til rydning af lejemålet på 10 timer á 500 kr. ikke findes tilstrækkeligt dokumenteret. P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige påstand tages således til følge med kr. Ejnar Bækgaard udtaler: Da det ubestridt kan lægges til grund, at der er brugt en blanket typeformular A 7, som ikke længere er autoriseret, og der kontraktligt er aftalt fravigelser af lejelovens almindelige regler, herunder om lejefastsættelse, så er disse vilkår ikke gyldige, jf. lejelovens 5 stk. 2, 2. pkt. At eksempelvis vilkåret om lejefastsættelse er omtalt i en helt individualiseret 11 ses ikke at gøre vilkåret gyldigt, idet 11 er en integreret del af en standardiseret lejekontrakt, herunder også af typeformular A 7. Derfor anses det for en skærpende omstændighed, at den individualiserede 11 ikke præciserer indledningsvist, at aftaler nedfældet her kan medføre, at lejeren opnår færre rettigheder eller pålægges større forpligtelser end efter de almindelige bestemmelser i lejelovgivningen. Det bemærkes endvidere, at det efter bevisførelsen må lægges til grund, at Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme ikke var vedlagt kontrakten som bilag. Jeg stemmer derfor for at give A medhold i den principale påstand og for at frifinde hende for sagsøgtes selvstændige påstand.

8 - 8 - Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. Henset til sagens udfald, værdi og omfang skal A betale sagsomkostninger til P. Bodholdt Ejendomme ApS som nedenfor bestemt. Thi kendes for ret: P. Bodholdt Ejendomme ApS frifindes. A skal til P. Bodholdt Ejendomme ApS betale kr. med procesrente fra den 12. april 2011 til betaling sker. A skal endvidere betale sagens omkostninger til P. Bodholdt Ejendomme ApS med kr. De idømte beløb betales inden 14 dage. De idømte sagsomkostninger forrentes efter rentelovens 8a.

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 Sag 274/2013 UngBo Danmark A/S under rekonstruktion (advokat Stephan Muurholm) mod A (advokat Flemming Wahrén, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Udskrift af dombogen RETTEN I GENTOFTE. Den 11. april 2001 blev i sag Dr.BS 1-1249/2000:

Udskrift af dombogen RETTEN I GENTOFTE. Den 11. april 2001 blev i sag Dr.BS 1-1249/2000: RETTEN I GENTOFTE Udskrift af domben Den 11. april 2001 blev i sag Dr.BS 1-1249/2000: Ejendomsselskabet Norden AIS Toldbodgade 61 1252 København K mod 1. Anne Sophie Boehm Hyldegårdsvej 40, st.tv. 2. Lykke

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Nævnet Lejens størrelse har lagt til grund, at ejendommen BEGRUNDELSE: pr. 1. januar 1995 omfattede fær-

Nævnet Lejens størrelse har lagt til grund, at ejendommen BEGRUNDELSE: pr. 1. januar 1995 omfattede fær- Udsendt Møde Protokoludskrift Huslejenævnet i den 5. den marts 23. 2015 lejerforening, mod Låsbybanke Emne 6, 1. værelse februar 8, 6000 2015 Udlejer, Lejer, Nicolai Larsen, Sankt Hedvigs Låsbybanke Vej

Læs mere

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring)

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) J. nr. HKN-635365 ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) i BS nr. 50/2007 Retten i Aalborg Foreningen af Danske Videogramdistributører som mandar for Egmont Film A/S Halmtorvej 29, 2. sal 1700 København

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen. Ratten i Holbæk Udskrift af dombogen BOM Afsagt den 1. april 2014 i sag nr, BS SKSæ-JNffpØlt: 4300 Holbæk mod 4300 Holbæk Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens Andelshavernes retsstilling efter tvangssalg af andelsboligforeningens ejendom Om mig Cand.jur. fra Aarhus Universitet, februar 2012 Speciale: Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Lejers tingsretlige beskyttelse

Lejers tingsretlige beskyttelse Eksamensspørgsmålet Lejers tingsretlige beskyttelse Introduktion Lejers tingsretlige beskyttelse Gyldig mod enhver uden tinglysning Depositum Lejerettens prioritetsmæssige stilling Erhvervslejeret Lejeforholdet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet:

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet: Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 02421704 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere