Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse."

Transkript

1 Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. september 2012 i sag nr. BS 43C-2097/2011: A mod P. Bodholdt Ejendomme ApS Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 12. april 2011, vedrører spørgsmålet om blandt andet, hvorvidt lejen i et boliglejemål skal fastsættes efter reglerne i lejelovens A har principalt påstået, at P. Bodholdt Ejendomme ApS skal anerkende, at lejen for lejemålet X-vej 34, st. th., 2300 København S, fastsættes i overensstemmelse med lejelovens Sagen hjemvises til Huslejenævnene, Københavns Kommune, til fastsættelse af leje i henhold til lejelovens A har subsidiært påstået, at P. Bodholdt Ejendomme ApS skal anerkende, at lejen fastsættes efter lejelovens 47 52, svarende til kr. 400 pr. m2 pr. år inkl. vand, men ekskl. varme, og mest subsidiært at lejen fastsættes i overensstemmelse med lejelovens 47 52, svarende til et højere beløb end kr. 400 pr. m2 pr. år inkl. vand, men ekskl. varme, dog ikke over kr. 475 pr. m2. P. Bodholdt Ejendomme ApS skal tilbagebetale for meget erlagt leje fra og med den 1. juni 2007 med procesrente fra hver lejebetalings forfaldstid fra og med 1. juni 2007 og indtil betaling sker. Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse. P. Bodholdt Ejendomme ApS har nedlagt påstand om frifindelse og har endvidere nedlagt påstand om, at A skal betale kr. med procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. P. Bodholdt Ejendomme ApS s påstand er opgjort således: 1. Restance opgjort overfor fogedretten den 6. oktober 2010 bilag A 2. Leje samt varme for tiden november februar måneder à kr , kr kr. 3. Leje i opsigelsesperioden, jfr. lejelovens 95-3 måneder à kr , kr. med fradrag af opnået leje med kr kr. pr. måned fra 15/3-31/ kr kr. 4. Udgifter til ryddeliggørelse af lejemål - 2 mand i 5 timer á kr. 500, kr.

2 Udskiftning af låse 900 kr. 6. Udgift låsesmed under udsættelsesforretningen 540 kr. 7. Udgift flyttefirma under udsættelsesforretningen 375 kr. 8. Diverse gebyrer til fogedret kr. 9. Tilkendte omkostninger af foged- og landsret kr kr. 10. Depositum indbetalt af sagsøger kr. I alt kr. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. Oplysningerne i sagen. Ved udateret lejekontrakt lejede A med virkning fra 1. februar 2007 lejemålet X-vej 34 th, 2300 København, der er en del af en villa med to lejemål, af P. Bodholdt Ejendomme ApS. Lejekontrakten blev oprettet på typeformular A. 7. udgave. Af lejekontraktens 11 fremgår blandt andet: 11 X-vej 34 Lejer er bekendt med at det lejede er en del af en ejerbolig. Forbrug og fællesudgifter er kollektiv med naboer, der bliver ikke sat målere op, fællesudgifter er bl. andet: vand -varme-renovation (køkkenaffald)- og alle afgifter. Storskrald og pap-reklamer-aviser og flasker og lign. Skal lejer selv bringe bort.... Dør ind til nabo må ikke blændes, skal kunne lukkes op. Lejemålet bliver nymalet af tidligere lejer, skal afleveres nymalet hvidt. Lejemålet overtages som det var ved besigtigelse, lejer er tilfreds med det lejedes kvalitet og indretning, der må ikke bygges om, lejer står selv for glas og kumme, lejer har sin egen indboforsikring. Lejer står selv for indvendig vedligehold også hårde hvidevarer. Lejer står selv for udvendig orden og vedligehold herunder græsslåning feje ukrudtbekæmpelse snerydning, sammen med de andre lejere. Lejemålet er tidsbegrænset i 2 år. Lejer har 1 p. plads i. Lejer er bekendt med at denne lejekontrakt fraviger de sædvanlige regler i lejeloven om lejefastsættelse 47 til og med 52. I kontrakten er aftalt fri lejefastsættelse 53 stk 7 som omhandler ejendomme efter Huslejen stiger med 3% årlig 1. gang 1/ Inden 10 dage udfærdiger lejer selv en liste med fejl og mangler ved 1ejemålet som lejer ikke hæfter for ved lejemålet, såfremt lejer vil have disse punkter udbedret, laver lejer det selv for egen regning. Der må ikke tørres tøj inde da det giver mug. Udlejer skal have adgang til kedelrum, hører ikke med til lejemålet. Lejer må ikke skrue på kedel. A indbragte i maj 2010 blandt andet huslejens størrelse for huslejenævnet, der traf afgørelse i sagen den 29. september 2010.

3 - 3 - Ankenævnet for Københavnske Huslejenævn stadfæstede den 16. marts 2011 huslejenævnets afgørelse med følgende begrundelse: "Ankenævnets begrundelse: Ankenævnet har besigtiget lejemålet den 21. februar Ankenævnet har noteret, at der er tale om en ejendom. som består af to beboelseslejemål, hvorfor reglerne om småhuse som udgangspunkt finder anvendelse. Det fremgår imidlertid af boligreguleringslovens 29 c, sidste punktum, at bestemmelsen stk. 2 til 4 ikke gælder for lejeforhold, som er omfattet af lejelovens 53. stk Ifølge 53, stk. 3 kan reglerne i fraviges i lejeaftaler om beboelseslejemål, der er taget i brug efter den 31. december Ankenævnet skal bemærke, at det fremgår af lejelovens 53 stk. 4 og stk. 5, at det udtrykkeligt skal fremgå af lejeaftalen, at lejemålet er omfattet af de pågældende bestemmelser. Denne passus er ikke indføjet i bestemmelsens stk. 3, hvorfor det må lægges til grund, at det ikke skal fremgå af lejekontrakten. at der er tale om en ejendom opført efter I denne sag, hvor det i kontrakten er anført, at lejekontrakten er aftalt med fri lejefastsættelse 53, stk. 7, som handler ejendomme opført efter 1991, finder ankenævnet efter en samlet bedømmelse, at det er tilstrækkelig godtgjort. at det over for lejer er oplyst, at der er tale om en ejendom efter Dette medfører ifølge lejelovens 106, stk. 6, at huslejenævnets kompetence alene omfatter en vurdering af, om aftalen indgået efter 53, stk. 3 er rimelig efter aftalelovens 36. Efter en besigtigelse af lejemålet er det ankenævnets opfattelse, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte den aftalte leje som urimelig efter aftalelovens 36. Ankenævnet har endvidere vedtaget at godkende huslejenævnets fastsættelse af a contovarmebidraget til 833 kr. pr. måned. Den øvrige del af det månedlige tillæg på kr., som herefter udgør 167 kr. vedrører ifølge det oplyste vand, varme og alle afgifter. Disse udgifter skal efter ankenævnets opfattelse indgå i lejen, hvorfor beløbet efter omstændighederne er godkendt. Det fremgår af sagen, at lejekontrakten er indgået på typeformular A 7. udgave. Denne lejekontraktformular er ikke længere autoriseret på tidspunktet for lejeaftalens indgået pr. 1. februar Dette medfører ifølge lejelovens 5, stk. 2, andet punktum, at de bestemmelser, der pålægger lejeren større forpligtelser eller giver lejeren mindre rettigheder end angivet i loven, er ugyldige. Den indvendige vedligeholdelse påhviler ifølge kontrakten lejer, hvilket er en fravigelse af hovedregelen i lejelovens 21. Det aftalte vilkår tilsidesættes, hvilket medfører, at udlejer har den indvendige vedligeholdelsespligt. Det fremgår af lejelovens 53, stk. 2, at der kan aftales lejeforhøjelser med bestemte beløb til bestemte tidspunkter. I lejekontrakten er anført, at huslejen stiger med 3 % årligt, første gang den 1. januar Da dette vilkår ikke opfylder betingelserne i bestemmelsen, er det hermed tilsidesat. Ankenævnet skal bemærke, at det forhold, at lejekontrakten er indgået på en formular, som ikke længere er autoriseret, ikke får betydning for spørgsmålet om. hvorvidt lejen skal vurderes efter småhusreglerne eller efter lejelovens 53. Der er således ikke i lejelovens 53, stk. 3 udtrykkeligt krav om. at det fremgår af lejekontrakten, at der er tale om en ejendom efter " A har retshjælpforsikring og opfylder betingelserne for fri proces.

4 - 4 - Forklaringer. Der er afgivet forklaring af A og Per Bodholdt. A har forklaret blandt andet, at hun ikke fik en vejledning med til lejekontrakten, som hun modtog i to eksemplarer. Hun kendte Per Bodholdt, fordi hun i forvejen lejede en af hans lejligheder, men hun ville gerne have et større lejemål. Der var ingen forhandling om indholdet af 11 i kontrakten. Hun forventede, at kontrakten var i orden. Lejen er ikke blevet reguleret i lejeperioden. Hun lavede listen over mangler kort efter indflytningen og sendte den til Per Bodholdt. Hun har talt med Per Bodholdt om manglerne, der ikke blev udbedret. Flisegulvet var knækket, og der var store problemer med kloakken. Der var også revner i gavlen, ligesom der kom vand ind i hendes soveværelse. Hun rettede henvendelse til huslejenævnet i maj 2010 om lejens størrelse og manglerne. Huslejenævnet besigtigede lejemålet. Per Bodholdt har forklaret blandt andet, at han udlejer 50 lejligheder. Han udarbejdede selv lejekontrakten, men han valgte en forkert typeformular. I alle hans kontrakter er indføjet en 11 med individuelle vilkår. Det kan godt passe, at A ikke fik en vejledning med til lejekontrakten. Lejen svarer til den leje, de øvrige lejere betaler for tilsvarende ejendomme. Der et sammenhængende hulrum over begge lejemål, idet skillevæggen mellem de to lejemål kun er ført cm over loftet. Døren mellem de to lejemål må ikke blændes, fordi det er ét hus. Han fik først As liste over mangler, da tvisten i denne sag opstod. Der har ikke været vandtrængning i soveværelset. Kloakken blev udbedret, og revnerne i gavlen blev udbedret efter As fraflytning. Parternes synspunkter. A har anført blandt andet, at der ikke for huslejenævnet er nedlagt påstand om et bestemt beløb til angivelse af det lejedes værdi. Det står derfor A frit at nedlægge påstande, som det er sket inden forberedelsens afslutning i retten. Den anvendte typeformular er ikke identisk med den autoriserede formular, typeformular A, 7. udgave. Lejeaftalen er i øvrigt indgået på et tidspunkt, hvor pågældende formulars autorisation var ophævet, jf. bekendtgørelse nr. 780 af 31. august Sidste side med 11 svarer ikke til typeformularen. I sammenhæng med de foregående sider af kontrakten kan 11 ikke opfattes som individuelt oprettet. 11 er dermed ugyldig i medfør af lejelovens 5, stk. 2, i det omfang bestemmelsen giver lejeren mindre rettigheder end angivet i loven. Når en lejeaftale fremtræder standardiseret, jf. lejelovens 5, stk. 3, kræves det, at den er oprettet på en gyldig formular. Samtlige aftaler skal være indeholdt i en gyldig autoriseret formular. Hvad enten kontrakten i sin helhed opfattes som oprettet på typeformular, eller typeformularen anses fraveget, og aftalen derfor er oprettet på standardiserede vilkår, gælder, at afvigelser til skade for lejer er ugyldige. En anden konsekvens af dette forhold er, at udlejer har vedligeholdelsesforpligtelsen over for lejer, idet vedligeholdelsesforpligtelsen ikke ved en gyldig aftale er pålagt lejer. Herefter skal lejen fastsættes efter reglerne om småhusleje, jf. boligreguleringslovens 29 c og lejelovens 47 ff. Det gælder, uanset om ejendommen er opført før eller efter 1. januar Småhuslejen antages med de mangler, ejendommen er behæftet med, at andrage ca. kr. 400 pr. m2 pr. år på det tidspunkt, kontrakten blev oprettet. Der er ikke varslet lejestigning i lejemålets løbetid.

5 - 5 - Til støtte for begge påstande gøres det yderligere gældende, at lejen konkret overstiger det lejedes værdi med 100 % eller mere. Dette misforhold er inden for beboelseslejeretten af en størrelse, som kræver anvendelse af aftalelovens 36. Det vil være i strid med redelighed og hæderlighed, at udlejer kan fastholde krav om fri lejefastsættelse dels med baggrund i det ovenfor anførte, dels som følge af det relative misforhold mellem det lejedes værdi og gældende leje. Tilbagebetalingskravet støttes på boligreguleringslovens 17, stk. 1. Sagsøgte har krævet højere leje end tilladt. Kravet er ikke bortfaldet på grund af passivitet. Tilbagesøgningskrav på leje højere end tilladt er beskyttet uden tinglysning. Tilbagesøgningskravet støttes netop ikke på lejeaftalen, men på loven. Den subsidiære påstand er medtaget for det tilfælde, at retten ikke finder det rimeligt, at sagen hjemvises til fornyet behandling med henblik på fastsættelse af leje efter det lejedes værdi frem for at tage stilling til spørgsmålet. Lejemålet er karakteriseret ved at være stærkt mangelfuldt, hvilket fremgår blandt andet af Huslejenævnets afgørelse af 14. oktober Sagsøgte udbedrede ikke manglerne, og Ankenævnet i København afviste at behandle mangelsindsigelserne på grund af manglende retlig interesse. Sagsøgte har den fulde indvendige (og udvendige) vedligeholdelse af lejemålet, sådan som Ankenævnet har truffet bestemmelse om. Lejemålet er beliggende i et parcelhus, hvor der ulovligt er indrettet to lejemål i strid med lokalplanen. En fast væg (mur) adskiller de to lejemål. Lejemålene er således ulovligt indrettede. As tilbagebetalingskrav kan ikke opgøres uden rettens stillingtagen til lejens lovlige størrelse. Såfremt lejemålets fysiske indretning, herunder lejemålets eventuelle ulovlighed, betinger en kvadratmeterleje på 400 kr., er den aftalte leje knap 2 1/2 gang det lejedes værdi og således uden tvivl urimelig i den forstand begrebet indeholdes i aftalelovens 36. Det samme gælder i et lejeværdiniveau mellem 400 kr. og 475 kr. pr. m2. Det fastholdes derfor, at lejeaftalens vilkår om lejens størrelse tilsidesættes som stridende mod almindelig redelighed og hæderlighed. Det eneste alternativ er at fastsætte en leje svarende til det lejedes værdi. Da lejemålet er fraflyttet, opstår spørgsmålet ikke på hvilken måde tilsidesættelse af et vilkår i henhold til aftalelovens 36 nærmere skal forstås. Over for sagsøgtes selvstændige påstand gøres gældende, at såfremt A gives medhold i, at lejen kan sættes som anført i påstandene, foreligger der ingen restance. Udsættelse er derfor sket med urette. Der skal af samme årsag ikke svares leje i en opsigelsesperiode, ligesom udgifter til rydning af lejemålet beror på udlejers risiko. De øvrige poster er alle en følge af, at udlejer med urette opgjorde et restancekrav, hvorefter lejer kunne udsættes. Såfremt retten følger den principale påstand om hjemvisning, skal byretten frifinde for modkravet. Såfremt byretten følger den subsidiære påstand eller mere subsidiære påstand, har sagsøgte intet krav, da der ikke kan være opstået en restance med baggrund i den af sagsøgte foretagne opgørelse (bilag A), der bestrides, idet der er henvist til bilag 4 og 6. Bilag 4 er en huslejenævnsafgørelse, og bilag 6 er en mail fra arkitekt maa Morten Marott.

6 - 6 - A har under hovedforhandlingen yderligere anført, at posterne 4-9 i opgørelsen af sagsøgtes modkrav i svarskriftet bestrides, idet disse poster er udokumenteret. P. Bodholdt Ejendomme ApS har anført blandt andet, at det følger af lejelovens 53, stk. 3, at lejelovens kan fraviges i lejeaftaler om beboelseslejligheder, der som den omhandlede er taget i brug efter 31. december Parterne kan i en aftale fravige de almindelige lejefastsættelsesregler, således at lejen alene kan tilsidesættes i medfør af aftalelovens 36. I lejekontrakten er der henvist til lejelovens 53, hvorfor parterne har aftalt, at reglerne i lejelovens skal anses for aftalt fraveget. Det kan ikke tillægges betydning, at der er henvist til 53, stk. 7, der ikke eksisterer, og ikke til 53, stk. 3. Parternes aftale om fravigelse af de almindelige lejefastsættelsesregler er gyldige, uanset om boligretten måtte fastslå, at sagsøgte har anvendt en ikke gældende typeformular. Den opkrævede leje er rimelig, og A har ikke ført bevis for, at lejen overstiger det lejedes værdi. Hun kan ikke såfremt boligretten måtte bestemme, at lejen overstiger det lejedes værdi kræve tilbagebetaling af for meget betalt leje, jfr. boligreguleringslovens 17, stk. 2. Det bestrides, at lejemålet er ulovligt, og det fastholdes, at spørgsmålet om lejemålets lovlighed ingen indflydelse har på lejefastsættelsen. De påberåbte mangler ved lejemålet er ikke behørigt dokumenterede, og har i øvrigt ikke medført en nedsat brugsværdi for sagsøger. A har ikke fremlagt oplysninger om leje i sammenligningslejemål, hvorfor hun ikke har ført fornødent bevis for, at den nugældende leje væsentligt skulle overstige det lejedes værdi. A kan ikke få medhold i den i duplikken nedlagte påstand om, at lejen skal fastsættes til 400 kr. pr. m2 pr. år, idet hun i stævningen nedlagde påstand om, at lejen skulle fastsættes til 475 kr. pr. m2 pr. år, og der er således ikke sket rettidig anke af forskelsbeløbet på 75 kr. i forhold til Ankenævnets afgørelse af 16. marts Der er ikke grundlag for at hjemvise sagen til Huslejenævnet, idet boligretten vil være kompetent til at fastsætte lejen i henhold til lejelovens 47-52, såfremt boligretten måtte give sagsøger medhold i, at lejen skal fastsættes i overensstemmelse med disse paragraffer. Til støtte for betalingspåstanden gøres det gældende, at A er det påstævnte beløb skyldig, jfr. restanceopgørelsen i svarskriftet. As anbringende om, at posterne 4-9 i opgørelsen i svarskriftet er udokumenteret, er først fremsat under hovedforhandlingen og bør derfor ikke tillades fremsat. Boligrettens begrundelse og afgørelse Lone Bach Nielsen og Jens Ole Lund Paarup udtaler: Det er ubestridt, at den anvendte typeformular A. 7. udgave på tidspunktet for lejekontraktens indgåelse i februar 2007 ikke længere var autoriseret, og at de standardbestemmelser i kontraktens 1-10, der pålægger lejeren større forpligtelser, eller giver lejeren mindre rettigheder end angivet i loven, dermed er ugyldige. Hovedspørgsmålet i denne sag er, om de i lejekontraktens 11 anførte vilkår, der giver lejeren mindre rettigheder end angivet i loven, herunder særligt vilkåret om den frie lejefastsættelse, tillige er ugyldige.

7 - 7 - Det fremgår af lejekontraktens indledning med fremhævet skrift blandt andet, at hvis parterne ønsker at aftale fravigelser af lejelovgivningens almindelige regler, skal det aftalte anføres i 11. I 11 i lejekontrakten, på hvilken side parternes underskrifter er påført, og hvis typografi adskiller sig fra resten af kontrakten, er det anført blandt andet, at lejemålet er tidsbegrænset i to år, ligesom der er anført en række specifikke forhold for lejemålet. Endvidere er det anført, at lejekontrakten fraviger de sædvanlige regler i lejeloven om lejefastsættelse, og at I kontrakten er aftalt fri lejefastsættelse 53 stk. 7 som omhandler ejendomme efter På baggrund af indholdet af 11, og da disse individuelle vilkår ikke kan anses for at være en del af den autoriserede del af standardblanketten, finder vi ikke, at vilkåret om den frie lejefastsættelse er ugyldig i medfør af lejelovens 5, stk. 1, eller stk. 2. Vilkårene i 11 fremtræder ikke på en måde, at A måtte opfatte dem som standardiserede. Herefter, og efter de øvrige foreliggende oplysninger, er der heller ikke grundlag for at fastslå, at bestemmelsen om den frie lejefastsættelse er ugyldig i medfør af lejelovens 5, stk. 3. P. Bodholdt Ejendomme ApS frifindes således for de af A nedlagte påstande. Det fremgår af påstandsdokumentet, at opgørelsen af P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige påstand bestrides, idet der er henvist til bilag 4 og 6, der ikke vedrører opgørelsen af kravet. Det af A under hovedforhandlingen fremsatte anbringende om, at posterne 4-9 i opgørelsen er udokumenteret, tillades derfor fremsat. A blev udsat af lejemålet med fogedrettens bistand. Herefter, og på baggrund af sagens oplysninger i øvrigt, findes posterne 5-9 tilstrækkeligt dokumenteret, hvorimod udgiften til rydning af lejemålet på 10 timer á 500 kr. ikke findes tilstrækkeligt dokumenteret. P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige påstand tages således til følge med kr. Ejnar Bækgaard udtaler: Da det ubestridt kan lægges til grund, at der er brugt en blanket typeformular A 7, som ikke længere er autoriseret, og der kontraktligt er aftalt fravigelser af lejelovens almindelige regler, herunder om lejefastsættelse, så er disse vilkår ikke gyldige, jf. lejelovens 5 stk. 2, 2. pkt. At eksempelvis vilkåret om lejefastsættelse er omtalt i en helt individualiseret 11 ses ikke at gøre vilkåret gyldigt, idet 11 er en integreret del af en standardiseret lejekontrakt, herunder også af typeformular A 7. Derfor anses det for en skærpende omstændighed, at den individualiserede 11 ikke præciserer indledningsvist, at aftaler nedfældet her kan medføre, at lejeren opnår færre rettigheder eller pålægges større forpligtelser end efter de almindelige bestemmelser i lejelovgivningen. Det bemærkes endvidere, at det efter bevisførelsen må lægges til grund, at Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme ikke var vedlagt kontrakten som bilag. Jeg stemmer derfor for at give A medhold i den principale påstand og for at frifinde hende for sagsøgtes selvstændige påstand.

8 - 8 - Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. Henset til sagens udfald, værdi og omfang skal A betale sagsomkostninger til P. Bodholdt Ejendomme ApS som nedenfor bestemt. Thi kendes for ret: P. Bodholdt Ejendomme ApS frifindes. A skal til P. Bodholdt Ejendomme ApS betale kr. med procesrente fra den 12. april 2011 til betaling sker. A skal endvidere betale sagens omkostninger til P. Bodholdt Ejendomme ApS med kr. De idømte beløb betales inden 14 dage. De idømte sagsomkostninger forrentes efter rentelovens 8a.

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

I. De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at aftalen om pristalsregulering med ikrafttræden den 1. januar 2014 er gyldig.

I. De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at aftalen om pristalsregulering med ikrafttræden den 1. januar 2014 er gyldig. DOM Afsagt den 5. april 2016 i sag nr. BS 6-1047/2015: Rokkevænget Middelfart ApS Sjællandsgade 67 7100 Vejle mod Elly Mortensen Rokkevænget 22 5500 Middelfart og Aage Mortensen Rokkevænget 22 5500 Middelfart

Læs mere

RETTEN I LYNGBY. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007:

RETTEN I LYNGBY. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007: RETTEN I LYNGBY Udskrift af domben DOM Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007: Ejendomsselskabet af 1911 A/S c/o Juristernes Økonomernes Pensionsk Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup mod Anne

Læs mere

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse.

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen Nævn og Jura 11. november 2015 Sagsnummer 2015-0039350 /MM Dokumentnummer 2015-0039350-17 Silkegade 15, 1. mf., 1113 København K 2. huslejenævns afgørelse 2014-0105992 /

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 Sag 60/2017 A og B, C og D (advokat Niels Peter Lindhard for alle) mod Totalkredit A/S (advokat Per Nykjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelsen af boligreguleringslovens 5, stk. 2, er herefter udskilt til særskilt afgørelse, jf. retsplejelovens 253.

Spørgsmålet om anvendelsen af boligreguleringslovens 5, stk. 2, er herefter udskilt til særskilt afgørelse, jf. retsplejelovens 253. DELDOM Afsagt den 11. april 2014 i sag nr. BS 38A-2470/2013: A Y-vej, st. 1173 København K mod B X-vej, 1.tv. 2100 København Ø Sagens baggrund og parternes påstande Den 4. juni 2013 har sagsøgeren, A,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016 Sag 162/2015 (2. afdeling) U 1 og U 2 (advokat Arne Linde Olsen for begge) mod L 1 og L 2 (advokat Jakob Brandgård Busse for begge) I tidligere instanser

Læs mere

Afsagt den 24. februar 2015 i sag nr. BS /2013 og BS /2013:

Afsagt den 24. februar 2015 i sag nr. BS /2013 og BS /2013: DOM Afsagt den 24. februar 2015 i sag nr. BS 3-1438/2013 og BS 3-1452/2013: Herman Bauer Gl. Viborgvej 284, Ålum 8920 Randers NV mod Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Sagens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 Sag 274/2013 UngBo Danmark A/S under rekonstruktion (advokat Stephan Muurholm) mod A (advokat Flemming Wahrén, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 8. december 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 120/14 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-QAQ-CS-0008-2014) A og B (advokat Britta Keldsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem 11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem Løvbjerg Ejendomsinvest A/S CVR-nr. 35 53 38 18 Strandkærvej 5 8700 Horsens som udlejer og [Navn] [CPR-nr.] [Nuværende adresse] [Mailadresse]

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 Sag 3/2010 (1. afdeling) Jørgen Nørgaard (advokat Janus Fürst) mod Alm. Brand Ejendom II A/S (advokat Carl Henrik Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk1 8000 Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNET I AARHUS NORDRE KREDS udskrift af protokollen fra MØDE DEN 25. AUGUST 2016 I mødet deltog formanden,

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Sagen vedrører stillingtagen til en aftalt husleje for beboelseslejemål, jf. boligreguleringslovens 29 c.

Sagen vedrører stillingtagen til en aftalt husleje for beboelseslejemål, jf. boligreguleringslovens 29 c. DOM afsagt den 12. marts 2013 i sag nr. BS 150-1218/2012: Dan Balskilde Laursen (advok Peter Sommer Nielsen, Horsens) mod Horsens Kommune (advok John Bjerre Andersen, Århus) Parternes påstande og sagens

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger).

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). D O M Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). 23. afd. nr. B-2932-16: Location A/S (advokat Lars Langkjær) mod Grundejernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG Retten i Nyborg Den 20. september 2002 blev i sag nr. BS 1-434/2001: C og S mod Andelsselskabet Aunslev Vandværk v/formand F afsagt DOM: Under denne sag er der

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M :

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M : c: c R E T T E N I Å R H U S U D S K R F T af dombogen for borgerlige sager D O M : afsagt den 13. januar 1993 af Retten i Århus, 4. afdeling, i sag BS 92 02413-4 Galten Vandværk v/f mod S Under denne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok?

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: Indklaget energiselskab: SRH Vesterbrogade 8000 Århus C Energi Danmark Grenåvej 55 8200 Århus N v /NRGI Forsyningspligt A/S CVR 2539 5131 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 28. marts 2012 Sagsnr. 2010 634/VTA/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: Klagen vedrører advokat As adfærd og salær på

Læs mere