Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse."

Transkript

1 Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. september 2012 i sag nr. BS 43C-2097/2011: A mod P. Bodholdt Ejendomme ApS Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 12. april 2011, vedrører spørgsmålet om blandt andet, hvorvidt lejen i et boliglejemål skal fastsættes efter reglerne i lejelovens A har principalt påstået, at P. Bodholdt Ejendomme ApS skal anerkende, at lejen for lejemålet X-vej 34, st. th., 2300 København S, fastsættes i overensstemmelse med lejelovens Sagen hjemvises til Huslejenævnene, Københavns Kommune, til fastsættelse af leje i henhold til lejelovens A har subsidiært påstået, at P. Bodholdt Ejendomme ApS skal anerkende, at lejen fastsættes efter lejelovens 47 52, svarende til kr. 400 pr. m2 pr. år inkl. vand, men ekskl. varme, og mest subsidiært at lejen fastsættes i overensstemmelse med lejelovens 47 52, svarende til et højere beløb end kr. 400 pr. m2 pr. år inkl. vand, men ekskl. varme, dog ikke over kr. 475 pr. m2. P. Bodholdt Ejendomme ApS skal tilbagebetale for meget erlagt leje fra og med den 1. juni 2007 med procesrente fra hver lejebetalings forfaldstid fra og med 1. juni 2007 og indtil betaling sker. Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse. P. Bodholdt Ejendomme ApS har nedlagt påstand om frifindelse og har endvidere nedlagt påstand om, at A skal betale kr. med procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. P. Bodholdt Ejendomme ApS s påstand er opgjort således: 1. Restance opgjort overfor fogedretten den 6. oktober 2010 bilag A 2. Leje samt varme for tiden november februar måneder à kr , kr kr. 3. Leje i opsigelsesperioden, jfr. lejelovens 95-3 måneder à kr , kr. med fradrag af opnået leje med kr kr. pr. måned fra 15/3-31/ kr kr. 4. Udgifter til ryddeliggørelse af lejemål - 2 mand i 5 timer á kr. 500, kr.

2 Udskiftning af låse 900 kr. 6. Udgift låsesmed under udsættelsesforretningen 540 kr. 7. Udgift flyttefirma under udsættelsesforretningen 375 kr. 8. Diverse gebyrer til fogedret kr. 9. Tilkendte omkostninger af foged- og landsret kr kr. 10. Depositum indbetalt af sagsøger kr. I alt kr. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. Oplysningerne i sagen. Ved udateret lejekontrakt lejede A med virkning fra 1. februar 2007 lejemålet X-vej 34 th, 2300 København, der er en del af en villa med to lejemål, af P. Bodholdt Ejendomme ApS. Lejekontrakten blev oprettet på typeformular A. 7. udgave. Af lejekontraktens 11 fremgår blandt andet: 11 X-vej 34 Lejer er bekendt med at det lejede er en del af en ejerbolig. Forbrug og fællesudgifter er kollektiv med naboer, der bliver ikke sat målere op, fællesudgifter er bl. andet: vand -varme-renovation (køkkenaffald)- og alle afgifter. Storskrald og pap-reklamer-aviser og flasker og lign. Skal lejer selv bringe bort.... Dør ind til nabo må ikke blændes, skal kunne lukkes op. Lejemålet bliver nymalet af tidligere lejer, skal afleveres nymalet hvidt. Lejemålet overtages som det var ved besigtigelse, lejer er tilfreds med det lejedes kvalitet og indretning, der må ikke bygges om, lejer står selv for glas og kumme, lejer har sin egen indboforsikring. Lejer står selv for indvendig vedligehold også hårde hvidevarer. Lejer står selv for udvendig orden og vedligehold herunder græsslåning feje ukrudtbekæmpelse snerydning, sammen med de andre lejere. Lejemålet er tidsbegrænset i 2 år. Lejer har 1 p. plads i. Lejer er bekendt med at denne lejekontrakt fraviger de sædvanlige regler i lejeloven om lejefastsættelse 47 til og med 52. I kontrakten er aftalt fri lejefastsættelse 53 stk 7 som omhandler ejendomme efter Huslejen stiger med 3% årlig 1. gang 1/ Inden 10 dage udfærdiger lejer selv en liste med fejl og mangler ved 1ejemålet som lejer ikke hæfter for ved lejemålet, såfremt lejer vil have disse punkter udbedret, laver lejer det selv for egen regning. Der må ikke tørres tøj inde da det giver mug. Udlejer skal have adgang til kedelrum, hører ikke med til lejemålet. Lejer må ikke skrue på kedel. A indbragte i maj 2010 blandt andet huslejens størrelse for huslejenævnet, der traf afgørelse i sagen den 29. september 2010.

3 - 3 - Ankenævnet for Københavnske Huslejenævn stadfæstede den 16. marts 2011 huslejenævnets afgørelse med følgende begrundelse: "Ankenævnets begrundelse: Ankenævnet har besigtiget lejemålet den 21. februar Ankenævnet har noteret, at der er tale om en ejendom. som består af to beboelseslejemål, hvorfor reglerne om småhuse som udgangspunkt finder anvendelse. Det fremgår imidlertid af boligreguleringslovens 29 c, sidste punktum, at bestemmelsen stk. 2 til 4 ikke gælder for lejeforhold, som er omfattet af lejelovens 53. stk Ifølge 53, stk. 3 kan reglerne i fraviges i lejeaftaler om beboelseslejemål, der er taget i brug efter den 31. december Ankenævnet skal bemærke, at det fremgår af lejelovens 53 stk. 4 og stk. 5, at det udtrykkeligt skal fremgå af lejeaftalen, at lejemålet er omfattet af de pågældende bestemmelser. Denne passus er ikke indføjet i bestemmelsens stk. 3, hvorfor det må lægges til grund, at det ikke skal fremgå af lejekontrakten. at der er tale om en ejendom opført efter I denne sag, hvor det i kontrakten er anført, at lejekontrakten er aftalt med fri lejefastsættelse 53, stk. 7, som handler ejendomme opført efter 1991, finder ankenævnet efter en samlet bedømmelse, at det er tilstrækkelig godtgjort. at det over for lejer er oplyst, at der er tale om en ejendom efter Dette medfører ifølge lejelovens 106, stk. 6, at huslejenævnets kompetence alene omfatter en vurdering af, om aftalen indgået efter 53, stk. 3 er rimelig efter aftalelovens 36. Efter en besigtigelse af lejemålet er det ankenævnets opfattelse, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte den aftalte leje som urimelig efter aftalelovens 36. Ankenævnet har endvidere vedtaget at godkende huslejenævnets fastsættelse af a contovarmebidraget til 833 kr. pr. måned. Den øvrige del af det månedlige tillæg på kr., som herefter udgør 167 kr. vedrører ifølge det oplyste vand, varme og alle afgifter. Disse udgifter skal efter ankenævnets opfattelse indgå i lejen, hvorfor beløbet efter omstændighederne er godkendt. Det fremgår af sagen, at lejekontrakten er indgået på typeformular A 7. udgave. Denne lejekontraktformular er ikke længere autoriseret på tidspunktet for lejeaftalens indgået pr. 1. februar Dette medfører ifølge lejelovens 5, stk. 2, andet punktum, at de bestemmelser, der pålægger lejeren større forpligtelser eller giver lejeren mindre rettigheder end angivet i loven, er ugyldige. Den indvendige vedligeholdelse påhviler ifølge kontrakten lejer, hvilket er en fravigelse af hovedregelen i lejelovens 21. Det aftalte vilkår tilsidesættes, hvilket medfører, at udlejer har den indvendige vedligeholdelsespligt. Det fremgår af lejelovens 53, stk. 2, at der kan aftales lejeforhøjelser med bestemte beløb til bestemte tidspunkter. I lejekontrakten er anført, at huslejen stiger med 3 % årligt, første gang den 1. januar Da dette vilkår ikke opfylder betingelserne i bestemmelsen, er det hermed tilsidesat. Ankenævnet skal bemærke, at det forhold, at lejekontrakten er indgået på en formular, som ikke længere er autoriseret, ikke får betydning for spørgsmålet om. hvorvidt lejen skal vurderes efter småhusreglerne eller efter lejelovens 53. Der er således ikke i lejelovens 53, stk. 3 udtrykkeligt krav om. at det fremgår af lejekontrakten, at der er tale om en ejendom efter " A har retshjælpforsikring og opfylder betingelserne for fri proces.

4 - 4 - Forklaringer. Der er afgivet forklaring af A og Per Bodholdt. A har forklaret blandt andet, at hun ikke fik en vejledning med til lejekontrakten, som hun modtog i to eksemplarer. Hun kendte Per Bodholdt, fordi hun i forvejen lejede en af hans lejligheder, men hun ville gerne have et større lejemål. Der var ingen forhandling om indholdet af 11 i kontrakten. Hun forventede, at kontrakten var i orden. Lejen er ikke blevet reguleret i lejeperioden. Hun lavede listen over mangler kort efter indflytningen og sendte den til Per Bodholdt. Hun har talt med Per Bodholdt om manglerne, der ikke blev udbedret. Flisegulvet var knækket, og der var store problemer med kloakken. Der var også revner i gavlen, ligesom der kom vand ind i hendes soveværelse. Hun rettede henvendelse til huslejenævnet i maj 2010 om lejens størrelse og manglerne. Huslejenævnet besigtigede lejemålet. Per Bodholdt har forklaret blandt andet, at han udlejer 50 lejligheder. Han udarbejdede selv lejekontrakten, men han valgte en forkert typeformular. I alle hans kontrakter er indføjet en 11 med individuelle vilkår. Det kan godt passe, at A ikke fik en vejledning med til lejekontrakten. Lejen svarer til den leje, de øvrige lejere betaler for tilsvarende ejendomme. Der et sammenhængende hulrum over begge lejemål, idet skillevæggen mellem de to lejemål kun er ført cm over loftet. Døren mellem de to lejemål må ikke blændes, fordi det er ét hus. Han fik først As liste over mangler, da tvisten i denne sag opstod. Der har ikke været vandtrængning i soveværelset. Kloakken blev udbedret, og revnerne i gavlen blev udbedret efter As fraflytning. Parternes synspunkter. A har anført blandt andet, at der ikke for huslejenævnet er nedlagt påstand om et bestemt beløb til angivelse af det lejedes værdi. Det står derfor A frit at nedlægge påstande, som det er sket inden forberedelsens afslutning i retten. Den anvendte typeformular er ikke identisk med den autoriserede formular, typeformular A, 7. udgave. Lejeaftalen er i øvrigt indgået på et tidspunkt, hvor pågældende formulars autorisation var ophævet, jf. bekendtgørelse nr. 780 af 31. august Sidste side med 11 svarer ikke til typeformularen. I sammenhæng med de foregående sider af kontrakten kan 11 ikke opfattes som individuelt oprettet. 11 er dermed ugyldig i medfør af lejelovens 5, stk. 2, i det omfang bestemmelsen giver lejeren mindre rettigheder end angivet i loven. Når en lejeaftale fremtræder standardiseret, jf. lejelovens 5, stk. 3, kræves det, at den er oprettet på en gyldig formular. Samtlige aftaler skal være indeholdt i en gyldig autoriseret formular. Hvad enten kontrakten i sin helhed opfattes som oprettet på typeformular, eller typeformularen anses fraveget, og aftalen derfor er oprettet på standardiserede vilkår, gælder, at afvigelser til skade for lejer er ugyldige. En anden konsekvens af dette forhold er, at udlejer har vedligeholdelsesforpligtelsen over for lejer, idet vedligeholdelsesforpligtelsen ikke ved en gyldig aftale er pålagt lejer. Herefter skal lejen fastsættes efter reglerne om småhusleje, jf. boligreguleringslovens 29 c og lejelovens 47 ff. Det gælder, uanset om ejendommen er opført før eller efter 1. januar Småhuslejen antages med de mangler, ejendommen er behæftet med, at andrage ca. kr. 400 pr. m2 pr. år på det tidspunkt, kontrakten blev oprettet. Der er ikke varslet lejestigning i lejemålets løbetid.

5 - 5 - Til støtte for begge påstande gøres det yderligere gældende, at lejen konkret overstiger det lejedes værdi med 100 % eller mere. Dette misforhold er inden for beboelseslejeretten af en størrelse, som kræver anvendelse af aftalelovens 36. Det vil være i strid med redelighed og hæderlighed, at udlejer kan fastholde krav om fri lejefastsættelse dels med baggrund i det ovenfor anførte, dels som følge af det relative misforhold mellem det lejedes værdi og gældende leje. Tilbagebetalingskravet støttes på boligreguleringslovens 17, stk. 1. Sagsøgte har krævet højere leje end tilladt. Kravet er ikke bortfaldet på grund af passivitet. Tilbagesøgningskrav på leje højere end tilladt er beskyttet uden tinglysning. Tilbagesøgningskravet støttes netop ikke på lejeaftalen, men på loven. Den subsidiære påstand er medtaget for det tilfælde, at retten ikke finder det rimeligt, at sagen hjemvises til fornyet behandling med henblik på fastsættelse af leje efter det lejedes værdi frem for at tage stilling til spørgsmålet. Lejemålet er karakteriseret ved at være stærkt mangelfuldt, hvilket fremgår blandt andet af Huslejenævnets afgørelse af 14. oktober Sagsøgte udbedrede ikke manglerne, og Ankenævnet i København afviste at behandle mangelsindsigelserne på grund af manglende retlig interesse. Sagsøgte har den fulde indvendige (og udvendige) vedligeholdelse af lejemålet, sådan som Ankenævnet har truffet bestemmelse om. Lejemålet er beliggende i et parcelhus, hvor der ulovligt er indrettet to lejemål i strid med lokalplanen. En fast væg (mur) adskiller de to lejemål. Lejemålene er således ulovligt indrettede. As tilbagebetalingskrav kan ikke opgøres uden rettens stillingtagen til lejens lovlige størrelse. Såfremt lejemålets fysiske indretning, herunder lejemålets eventuelle ulovlighed, betinger en kvadratmeterleje på 400 kr., er den aftalte leje knap 2 1/2 gang det lejedes værdi og således uden tvivl urimelig i den forstand begrebet indeholdes i aftalelovens 36. Det samme gælder i et lejeværdiniveau mellem 400 kr. og 475 kr. pr. m2. Det fastholdes derfor, at lejeaftalens vilkår om lejens størrelse tilsidesættes som stridende mod almindelig redelighed og hæderlighed. Det eneste alternativ er at fastsætte en leje svarende til det lejedes værdi. Da lejemålet er fraflyttet, opstår spørgsmålet ikke på hvilken måde tilsidesættelse af et vilkår i henhold til aftalelovens 36 nærmere skal forstås. Over for sagsøgtes selvstændige påstand gøres gældende, at såfremt A gives medhold i, at lejen kan sættes som anført i påstandene, foreligger der ingen restance. Udsættelse er derfor sket med urette. Der skal af samme årsag ikke svares leje i en opsigelsesperiode, ligesom udgifter til rydning af lejemålet beror på udlejers risiko. De øvrige poster er alle en følge af, at udlejer med urette opgjorde et restancekrav, hvorefter lejer kunne udsættes. Såfremt retten følger den principale påstand om hjemvisning, skal byretten frifinde for modkravet. Såfremt byretten følger den subsidiære påstand eller mere subsidiære påstand, har sagsøgte intet krav, da der ikke kan være opstået en restance med baggrund i den af sagsøgte foretagne opgørelse (bilag A), der bestrides, idet der er henvist til bilag 4 og 6. Bilag 4 er en huslejenævnsafgørelse, og bilag 6 er en mail fra arkitekt maa Morten Marott.

6 - 6 - A har under hovedforhandlingen yderligere anført, at posterne 4-9 i opgørelsen af sagsøgtes modkrav i svarskriftet bestrides, idet disse poster er udokumenteret. P. Bodholdt Ejendomme ApS har anført blandt andet, at det følger af lejelovens 53, stk. 3, at lejelovens kan fraviges i lejeaftaler om beboelseslejligheder, der som den omhandlede er taget i brug efter 31. december Parterne kan i en aftale fravige de almindelige lejefastsættelsesregler, således at lejen alene kan tilsidesættes i medfør af aftalelovens 36. I lejekontrakten er der henvist til lejelovens 53, hvorfor parterne har aftalt, at reglerne i lejelovens skal anses for aftalt fraveget. Det kan ikke tillægges betydning, at der er henvist til 53, stk. 7, der ikke eksisterer, og ikke til 53, stk. 3. Parternes aftale om fravigelse af de almindelige lejefastsættelsesregler er gyldige, uanset om boligretten måtte fastslå, at sagsøgte har anvendt en ikke gældende typeformular. Den opkrævede leje er rimelig, og A har ikke ført bevis for, at lejen overstiger det lejedes værdi. Hun kan ikke såfremt boligretten måtte bestemme, at lejen overstiger det lejedes værdi kræve tilbagebetaling af for meget betalt leje, jfr. boligreguleringslovens 17, stk. 2. Det bestrides, at lejemålet er ulovligt, og det fastholdes, at spørgsmålet om lejemålets lovlighed ingen indflydelse har på lejefastsættelsen. De påberåbte mangler ved lejemålet er ikke behørigt dokumenterede, og har i øvrigt ikke medført en nedsat brugsværdi for sagsøger. A har ikke fremlagt oplysninger om leje i sammenligningslejemål, hvorfor hun ikke har ført fornødent bevis for, at den nugældende leje væsentligt skulle overstige det lejedes værdi. A kan ikke få medhold i den i duplikken nedlagte påstand om, at lejen skal fastsættes til 400 kr. pr. m2 pr. år, idet hun i stævningen nedlagde påstand om, at lejen skulle fastsættes til 475 kr. pr. m2 pr. år, og der er således ikke sket rettidig anke af forskelsbeløbet på 75 kr. i forhold til Ankenævnets afgørelse af 16. marts Der er ikke grundlag for at hjemvise sagen til Huslejenævnet, idet boligretten vil være kompetent til at fastsætte lejen i henhold til lejelovens 47-52, såfremt boligretten måtte give sagsøger medhold i, at lejen skal fastsættes i overensstemmelse med disse paragraffer. Til støtte for betalingspåstanden gøres det gældende, at A er det påstævnte beløb skyldig, jfr. restanceopgørelsen i svarskriftet. As anbringende om, at posterne 4-9 i opgørelsen i svarskriftet er udokumenteret, er først fremsat under hovedforhandlingen og bør derfor ikke tillades fremsat. Boligrettens begrundelse og afgørelse Lone Bach Nielsen og Jens Ole Lund Paarup udtaler: Det er ubestridt, at den anvendte typeformular A. 7. udgave på tidspunktet for lejekontraktens indgåelse i februar 2007 ikke længere var autoriseret, og at de standardbestemmelser i kontraktens 1-10, der pålægger lejeren større forpligtelser, eller giver lejeren mindre rettigheder end angivet i loven, dermed er ugyldige. Hovedspørgsmålet i denne sag er, om de i lejekontraktens 11 anførte vilkår, der giver lejeren mindre rettigheder end angivet i loven, herunder særligt vilkåret om den frie lejefastsættelse, tillige er ugyldige.

7 - 7 - Det fremgår af lejekontraktens indledning med fremhævet skrift blandt andet, at hvis parterne ønsker at aftale fravigelser af lejelovgivningens almindelige regler, skal det aftalte anføres i 11. I 11 i lejekontrakten, på hvilken side parternes underskrifter er påført, og hvis typografi adskiller sig fra resten af kontrakten, er det anført blandt andet, at lejemålet er tidsbegrænset i to år, ligesom der er anført en række specifikke forhold for lejemålet. Endvidere er det anført, at lejekontrakten fraviger de sædvanlige regler i lejeloven om lejefastsættelse, og at I kontrakten er aftalt fri lejefastsættelse 53 stk. 7 som omhandler ejendomme efter På baggrund af indholdet af 11, og da disse individuelle vilkår ikke kan anses for at være en del af den autoriserede del af standardblanketten, finder vi ikke, at vilkåret om den frie lejefastsættelse er ugyldig i medfør af lejelovens 5, stk. 1, eller stk. 2. Vilkårene i 11 fremtræder ikke på en måde, at A måtte opfatte dem som standardiserede. Herefter, og efter de øvrige foreliggende oplysninger, er der heller ikke grundlag for at fastslå, at bestemmelsen om den frie lejefastsættelse er ugyldig i medfør af lejelovens 5, stk. 3. P. Bodholdt Ejendomme ApS frifindes således for de af A nedlagte påstande. Det fremgår af påstandsdokumentet, at opgørelsen af P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige påstand bestrides, idet der er henvist til bilag 4 og 6, der ikke vedrører opgørelsen af kravet. Det af A under hovedforhandlingen fremsatte anbringende om, at posterne 4-9 i opgørelsen er udokumenteret, tillades derfor fremsat. A blev udsat af lejemålet med fogedrettens bistand. Herefter, og på baggrund af sagens oplysninger i øvrigt, findes posterne 5-9 tilstrækkeligt dokumenteret, hvorimod udgiften til rydning af lejemålet på 10 timer á 500 kr. ikke findes tilstrækkeligt dokumenteret. P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige påstand tages således til følge med kr. Ejnar Bækgaard udtaler: Da det ubestridt kan lægges til grund, at der er brugt en blanket typeformular A 7, som ikke længere er autoriseret, og der kontraktligt er aftalt fravigelser af lejelovens almindelige regler, herunder om lejefastsættelse, så er disse vilkår ikke gyldige, jf. lejelovens 5 stk. 2, 2. pkt. At eksempelvis vilkåret om lejefastsættelse er omtalt i en helt individualiseret 11 ses ikke at gøre vilkåret gyldigt, idet 11 er en integreret del af en standardiseret lejekontrakt, herunder også af typeformular A 7. Derfor anses det for en skærpende omstændighed, at den individualiserede 11 ikke præciserer indledningsvist, at aftaler nedfældet her kan medføre, at lejeren opnår færre rettigheder eller pålægges større forpligtelser end efter de almindelige bestemmelser i lejelovgivningen. Det bemærkes endvidere, at det efter bevisførelsen må lægges til grund, at Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme ikke var vedlagt kontrakten som bilag. Jeg stemmer derfor for at give A medhold i den principale påstand og for at frifinde hende for sagsøgtes selvstændige påstand.

8 - 8 - Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. Henset til sagens udfald, værdi og omfang skal A betale sagsomkostninger til P. Bodholdt Ejendomme ApS som nedenfor bestemt. Thi kendes for ret: P. Bodholdt Ejendomme ApS frifindes. A skal til P. Bodholdt Ejendomme ApS betale kr. med procesrente fra den 12. april 2011 til betaling sker. A skal endvidere betale sagens omkostninger til P. Bodholdt Ejendomme ApS med kr. De idømte beløb betales inden 14 dage. De idømte sagsomkostninger forrentes efter rentelovens 8a.

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 1 Juridisk artikel Energimærkning pr. 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 træder de nye regler om energimærkning i kraft. Du kan læse

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren

Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2008 1 Diverse Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren FORFATTER MOGENS DÜRR I 2006 afsagde Vestre Landsret dom om,

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 1.1 AFGRÆNSNING... 2 1.2 METODE... 3 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 3.1 INDGÅELSE AF EN LEJEAFTALE... 7 3.2 UFRAVIGELIGE REGLER

Læs mere

Skimmelsvamp hvis skyld?

Skimmelsvamp hvis skyld? huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts 2008 2 Orientering Skimmelsvamp hvis skyld? FORFATTER JURIDISK KONSULENT TIMMY LUND I dette nummer af Huset Jura er der refereret fire

Læs mere

Istandsættelseskrav uden istandsættelse?

Istandsættelseskrav uden istandsættelse? huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 5 juni 2008 5 Juridisk artikel Istandsættelseskrav uden istandsættelse? FORFATTER JURIDISK KONSULENT MOGENS DÜRR I den seneste tid er der blevet

Læs mere

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014.

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014. Typeformular A, 8. udgave 4 herskabs lejligheder og 1 luksus penthouse. Lejlighederne er TOTAL renoveret af dygtige Danske håndværkere. nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv.

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen

Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts 2009 2 Juridisk artikel Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen Af juridisk konsulent Mogens Dürr I dette

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Preview Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 660-159 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

Sommerhusudlejning et overset problemkompleks inden for lejeretten

Sommerhusudlejning et overset problemkompleks inden for lejeretten TBB2014.277 Sommerhusudlejning et overset problemkompleks inden for lejeretten I artiklen redegøres for den lejeretlige retsstilling i relation til sommerhusudlejning, som vil forbavse mange, idet sommerhusudlejning

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c The evidentiary weight of the decisions regarding rental value cases in accordance with BRL 29 c made by the rental assessment

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere