I. De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at aftalen om pristalsregulering med ikrafttræden den 1. januar 2014 er gyldig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I. De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at aftalen om pristalsregulering med ikrafttræden den 1. januar 2014 er gyldig."

Transkript

1 DOM Afsagt den 5. april 2016 i sag nr. BS /2015: Rokkevænget Middelfart ApS Sjællandsgade Vejle mod Elly Mortensen Rokkevænget Middelfart og Aage Mortensen Rokkevænget Middelfart Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en kombinationsklausul, hvor trappeleje og nettoprisindeksering sker for forskellige perioder, og et vilkår, om at renovationsudgift skal betales ud over huslejen, er ugyldige, i en ejendom, der er omfattet af boligreguleringslovens 15 a. Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande: I. De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at aftalen om pristalsregulering med ikrafttræden den 1. januar 2014 er gyldig. II. De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøger er berettiget til at opkræve særskilt betaling for renovation. Sagsøgte har påstået frifindelse. Sagsøgte har nedlagt en selvstændig påstand opgjort til ,57 kr., idet der efter påstandsdokumentet er betalt yderligere 150 kr. Sagsøger har påstået frifindelse overfor den selvstændige påstand. Sagsøger er enig i den talmæssige opgørelse. Oplysningerne i sagen Ved lejekontrakt underskrevet af lejerne den 14. april 2011 lejede Elly og Aage Mortensen rækkehuset beliggende Rokkevænget 22, 5500 Middelfart. Det var anført, at lejeforholdet begyndte den 15. maj Den årlige leje var aftalt til kr. Under 11, særlige vilkår, er det blandt andet anført: "det er aftalt, at udlejer efter årsopgørelse er modtaget vedrørende vandafledning og renovation fra Middelfart Kommune afregner lejers andel heraf direkte med lejer....

2 - 2 - særlige vilkår gældende for dette lejemål er anført i vedhæftede tillæg til 11, der skal betragtes som en integreret del af lejekontrakten, og som derfor skal underskrives sammen med denne." I et bilag 11, særlige vilkår - tillæg, der er underskrevet samme dag og vedhæftet lejekontrakten hedder blandt andet: " Lejen om den fremtidige lejeregulering Dato Der er aftalt følgende årlige leje for lejemålet og huslejen opkræves som nedenfor illustreret: Aftalt årlig leje Kr , Kr , Kr ,00 Lejligheden er beliggende i en ejendom taget i brug efter Lejemålet er dermed omfattet af boligreguleringslovens (BRL) 15a, stk. 1. Reglerne i BRL 5-14 er hermed fraveget for nærværende lejeaftale. Tilsvarende er reglerne i lov om leje (LL) fraveget i lejeaftalen, jf. LL 2 og 53, stk. 3. Udlejer kan således ikke forlange lejen forhøjet under hensyn til det lejedes værdi, ligesom lejer ikke kan forlange lejen nedsat. Den til enhver tid gældende leje reguleres hvert år med virkning fra den 1/1, første gang 1. januar 2014 med den procentvise stivning i nettoprisindekset fra oktober måned i det foregående år til oktober måned året forud. Pristalsreguleringen sker af den umiddelbart før reguleringstidspunktet gældende leje. Den årlige regulering gennemføres alene ved udlejers skriftlige meddelelse til lejer. Lejen nedsættes ikke ved fald i nettoprisindekset...." Huslejenævnet har i skrivelse af 24. juni 2015 anført: "Sagsadresse: Rokkevænget 22, 5500 Middelfart Lejere: Elly og Aage Mortensen Udlejer Rokkevænget APS v / Saxo Advokater - ref Elly og Aage Mortensen har ved skrivelse af 26. januar 2015 indbragt sag for huslejenævnet. Nævnet har tidligere truffet afgørelse i forhold til dele af sagen, nemlig spørgsmål om mangler ved lejemålet og spørgsmål om betaling for hæk. Denne afgørelse vedrører således spørgsmålet om lejens størrelse.

3 - 3 - Huslejenævnet har behandlet sagen i medfør af boligreguleringslovens 15a stk. 5 jf. stk. 1 og truffet følgende AFGØRELSE Nævnet godkender den aftalte månedlige leje på kr ,- jf. Boligreguleringslovens 15 a stk. 1 Nævnet tilsidesætter aftalen om pristalsregulering med ikrafttræden fra 1. janaur 2014 jf. boligreguleringslovens 15a stk. 4. Udlejer kan ikke opkræve særskilt betaling for renovation. Lejerne har krav på tilbagebetaling af opkrævede beløb til renovation kr. 150,- pr. måned, begrænset af forældelsesloven dvs. fra 1. februar 2012 til dato. Udlejer tilbagebetaler opkrævede beløb til renovation inden 1. august Lejens størrelse: BEGRUNDELSE: Af tillæg til lejekontrakten, særlige vilkår 11 fremgår blandt andet, at lejemålet er beliggende i en ejendom taget i brug efter 31. december 1991 og at lejemålet er omfattet af boligreguleringslovens 15a stk. 1. Seneste lejeregulering har fundet sted pr. 1. juli 2013, hvor lejen er optrappet til kr årligt, svarende til kr ,40 pr. m2 pr. år. På baggrund af besigtigelsen og sagens dokumenter har nævnet fundet, at lejen er rimelig, jf. boligreguleringslovens 15a stk. 5. Reguleringsklausul: Af tillæg til lejekontrakten, særlige vilkår 11 fremgår blandt andet, at der er aftalt trapperegulering frem til 1. juli 2013, hvorefter lejen overgår til pristalsregulering. Nævnets flertal finder, at den indgåede aftale er i strid med forbuddet mod kombination af reguleringsklausuler, jf. boligreguleringslovens 15a stk. 5. Nævnets mindretal finder at den konkrete aftale ikke er uforenelig med boligreguleringslovens 15 a stk. 4, da der er tale om to adskilte reguleringsforløb uden overlap. Der træffes afgørelse i overensstemmelse med flertallet. Renovation: Opkrævning af særskilt betaling for ydelser ved siden af lejen kræver særskilt hjemmel, jf. blandt andet Højesterets afgørelse, trykt i U H.

4 - 4 - Sådan en hjemmel findes ikke i forhold til renovation. Renovation forudsættes indeholdet i den almindelige lejebetaling. Lejer har derfor krav på tilbagebetaling af erlagte beløb, begrænset af den almindelige 3 årige forældelse fra sagens indbringelse...." Forklaringer i sagen Jesper Aagaard har forklaret, at han er uddannet civilingeniør og beskæftiger sig med byggeri af ejendomme. De pågældende huse, hvoraf sagsøgte lejer et, blev oprindeligt opført med Vejle Invest som hovedentreprenør og som ejer af ejendommen. Vejle Invest kom under konkursbehandling. Sagsøgeren købte grunden og overtog projektet. I perioden blev der opført 4 dobbelthuse. Han har sidenhen færdiggjort flere, så der nu er opført 11 dobbelthuse. De 16 af boligerne er udlejet, da han ikke kunne sælge husene. Dan Ejendomme administrerer de udlejede huse. De fleste lejere betaler kr. om måneden. Der er anvendt fuldstændig enslydende kontrakter. Man anvendte trappelejemodellen, da den indebar en startrabat med henblik på, at boligerne blev udlejet hurtigt. Han tror, at de sagsøgte var det 5. eller 6. par, der lejede bolig. Han har ikke foretaget nettoprisindeksregulering, idet han finder, at den opnåede leje fortsat er den korrekte. Alle lejerne betaler alt forbrug udover lejen. Betaling for spildevand og renovation sker fra et selvstændigt selskab. Det var kun de første 5-6 lejere, der fik forkøbsret på husene. Det er Dan Ejendomme, der har udarbejdet lejekontrakten. HOME vurderede huslejeniveauet forud for den første udlejning. Elly Mortensen forklarede, at de kom i kontakt med boligerne via ejendomsmæglerne "Et Godt Hjem", der er tilknyttet Middelfart Sparekasse. De så et af nabohusene og sagde ja, da de øvrige huse var på projektstadiet. De blev skrevet op. De fik først oplyst huslejens størrelse, da de fik præsenteret lejekontrakten. Ejendomsmægleren forklarede, at der blev indgået en trappelejeaftale, hvorefter huslejestigningen stoppede efter 3 år. Lejekontrakten blev ikke gennemgået, før de underskrev. De skrev under to steder, men mægleren forklarede dem ikke hvorfor. Der var tre andre lejere i bebyggelsen, da de sagsøgte flyttede ind. Hun har ikke set de øvrige lejeres lejekontrakt, men hun har forstået, at den ligner deres. Det blev aftalt, at de skulle betale forbrug udover lejen. Renovation blev ikke nævnt. Hun tror, at de har betalt for renovation siden medio Da hun spurgte, hvorfor de skulle betale for renovationen, fik de oplyst, at den skulle betales a conto, da nogle lejere ikke havde råd til at betale det hele på en gang. Hun har snakket med de andre lejere over hækken, hovedsagelig om lejens størrelse. Parternes synspunkter Sagsøgeren har i sit påstandsdokument til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende: Til støtte for påstandene gøres det overordnet gældende, at der er aftalefrihed mellem Rokkevænget Middelfart ApS og de sagsøgte, og at de mellem parterne indgåede aftaler derfor alene kan tilsidesættes, såfremt aftalerne er i strid med præceptive bestemmelser i lejeloven eller boligreguleringsloven. 1. Renovation For så vidt angår lejekontraktens vilkår om betaling for renovation (bilag 3, side 6, syvende afsnit), fremgår det direkte af lejekontrakten, at de sagsøgte - på tidspunktet for udlejerens modtagelse af årsopgørelsen - skal betale udgifterne til renovation.

5 - 5 - Denne aftale er som udgangspunkt i strid med de præceptive regler i lejelovens 50 og 51, jf. herved 53, stk. 1 og 2, og eksempelvis UfR H vedrørende særskilt betaling for vandforbrug. Huslejenævnet i Middelfart Kommune har truffet afgørelse i overensstemmelse med dette udgangspunkt. Bestemmelserne i lejelovens 50 og 51 er imidlertid ikke præceptive i relation til beboelseslejligheder, der er opført efter den 1. januar 1992, jf. herved lejelovens 53, stk. 3. Rokkevænget Middelfart ApS og de sagsøgte er enige om, at lejemålet - grundet sin opførelse i er omfattet af bestemmelserne om fri lejefastsættelse, jf. herved boligreguleringslovens 15a, stk. 1, og lejelovens 53, stk. 3. Det er en konsekvens af dette forhold, at boligreguleringslovens kapitel II, herunder boligreguleringslovens 8 og 9, ikke finder anvendelse i nærværende sag. Det er endvidere en konsekvens af dette forhold, at lejelovens ikke finder anvendelse i nærværende sag. På denne baggrund er sagsøger berettiget til at opkræve særskilt betaling for renovation, hvorfor der skal ske domfældelse i henhold til sagsøgers påstand II, ligesom der skal ske frifindelse i forhold til de sagsøgtes selvstændige påstand. Såfremt Rokkevænget Middelfart ApS er berettiget til at kræve betaling af renovationsudgifterne gør de sagsøgte gældende, at den månedlige leje på kr ,00 skal nedsættes med et tilsvarende beløb. De sagsøgte har ikke hjemmel til at kræve en sådan nedsættelse af den månedlige lejebetaling, ligesom de sagsøgte ikke har indbragt huslejenævnets afgørelse af 24. juni 2015 for boligretten. 2. Regulering af lejens størrelse De sagsøgte gør gældende, at lejekontraktens sidste to sider om "særlige vilkår", hvortil der er henvist på lejekontraktens side 7 (bilag 3), er ugyldige som følge af det forhold, at disse to sider skal anses for en "ikke-autoriseret standardblanket", jf. lejelovens 5, stk. 2. Det bestrides, at denne del af lejekontrakten er ugyldig, idet der i relation til lejekontraktens 11 som udgangspunkt hverken gælder et krav om fremhævelse i henhold til lejelovens 5, stk. 1 eller et krav om autorisation i henhold til lejelovens 5, stk. 2, jf. herved UfR /2H. For så vidt angår lejekontraktens bestemmelser om regulering af lejens størrelse (først trappeleje og senere nettoprisindeksering), skal det fremhæves, at lejemålet er omfattet af bestemmelserne om fri lejefastsættelse, da lejemålet er taget i brug efter den 31. december 1991, jf. herved boligreguleringslovens 15a, stk. 1, og lejelovens 53, stk. 3. Det indebærer, at det er muligt at indgå den pågældende aftale, medmindre aftalen anses for stridende mod boligreguleringslovens 15a, stk. 4. Selvom der er aftalt både trappeleje og nettoprisindeksering, er klausulen ikke ugyldig, hvis udlejer ikke har anvendt sin mulighed for at regulere lejen efter nettoprisindekset, jf. derved UfR H. Denne dom vedrører en situation, hvor der var aftalt både trappeleje med forbehold for regulering efter nettoprisindekset, hvis dette medførte en højere regulering, og hvor udlejer dog ikke havde anvendt mulighed for at foretage nettoprisindeksering.

6 - 6 - Når en sådan klausul ikke var gyldig, er der ej heller grundlag for at tilsidesætte en klausul, hvorefter lejen først reguleres efter trappeleje og senere efter nettoprisindekset. Det skyldes, at der ikke er et tidsmæssigt overlap mellem de to bestemmelser, og at bestemmelserne derfor finder anvendelse på hver sin periode. Det skal i denne sammenhæng fremhæves, at sagsøger endnu ikke har foretaget regulering i henhold til nettoprisindekset. På denne baggrund gøres det gældende, at de sagsøgte ikke har dokumenteret, at lejekontraktens bestemmelser om lejefastsættelse er ugyldig som stridende mod boligreguleringslovens 15a, stk. 4. Sagsøgte har i sit påstandsdokument til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende: Til støtte for den nedlagte påstand gøres overordnet gældende: at det omhandlede lejemål er omfattet af boligreguleringslovens ufravigelige regler i Kap. II om huslejeregulering og omkostningsbestemt leje, jf. BRL 4a, stk. 2, udvidet ejendomsbegreb at at lejemålet er taget i brug efter den 31. december 1991, hvorfor bestemmelsen i BRL 15a, stk. 1, giver mulighed for at aftale en husleje, der overstiger den omkostningsbestemte leje, jf. BRL 5. BRL 15a, stk. 4, giver mulighed for lejeregulering ved trappelejeregulering eller nettoprisindeksering. AD Sagsøgers påstand I: Regulering af lejens størrelse ved kombinationsklausul oplyst i særligt tillæg: Lejekontraktens er udformet på den dagældende autoriserede blanket for boliglejekontrakter Typeformular A, 8. udgave. I lejekontrakens 11 skal de aftalte fravigelser og tilføjelser i forhold til lejelovgivningens almindelige regler og standardkontraktens 1-10 anføres. Sådanne aftaler vil kunne medføre, at lejer opnår færre rettigheder eller pålægges større forpligtelser end efter de alminde bestemmelser i lejeloven, hvilket er anført i indledningen til 11. De bestemmelser, der i nærværende sag er anført i 11 på lejekontraktens side 6 og 7 (bilag 3) opfylder, jf. retspraksis, både blanket- og fremhævelseskravet i LL 5, og sagsøgte anerkender, at de er gyldigt vedtaget mellem parterne, så længe de ikke strider mod præceptive regler i lejelovgivningen. Der er ikke under 11 i den autoriserede lejekontrakt (bilag 3 side 6 og 7) nævnt nogen bestemmelse om lejeregulering. Udlejer har udarbejdet et dokument benævnt " 11. SÆRLIGE VILKÅR - TILLÆG" (bilag 3 side 15 og 16). I dette dokument er der bestemmerlser om lejeregulering - først trappeleje og senere nettoprisindeksering (kombinationsklausul), tillige med mulighed også for lejeregulering ved eventuelle stigninger i skatter og afgifter, jf. LL samt en bestemmelse om, at lejen ikke kan nedsættes ved fald i nettoprisindekset. Sagsøgte gør principalt gældende, at dette "tillæg" må anses som en af udlejer udarbejdet standard blanket, der ikke er autoriseret, hvorfor hele "tillægget" er ugyldigt, jf. LL 5, stk. 2.

7 - 7 - Hvis retten ikke anser tillægget som ugyldigt, gøres det subsidiært gældende, at BRL 15a, stk. 4 hjemler parterne adgang til at aftale lejeregulering enten som trappelejeregulering eller som nettoprisindeksering, men ikke som en kombination af begge reguleringsmåder i et lejeforhold, jf. U H. Dette heller ikke selv om der ikke er tidsmæssig overlap mellem de to bestemmelser, hvorfor lejereguleringsaftalen i sin helhed må anses som ugyldig. Mere subsidiært gøres gældende, at lejeforholdet kun kan reguleres efter den først nævnte og også benyttede trappelejeregulering. Pristalsregulering med ikrafttræden den 1. januar 2014 er ugyldig. AD Sagsøgers påstand II: Særskilt opkrævning af renovationsudgifter ud over lejebetalingen: Reglerne i BRL 5-14 (kap. II) finder anvendelse på nærværende lejeforhold, jf. BRL 4, stk. 1, men kan fraviges i lejeaftalen jf. BRL 15a, stk. 1. Lejens sammensætning fremgår af BRL 5. Lejen skal, jf. BRL 5 dække ejendommens nødvendige driftsudgifter, jf. 8, og afkastning af ejendommens værdi, jf. 9. Når lejemålet som i nærværende tilfælde er taget i brug efter den 31. december 1991 giver bestemmelsen i BRL 15a, stk. 1, mulighed for at aftale en husleje, der overstiger de nødvendige driftsudgifter og afkastet, jf. BRL 5. Det gøres gældende, at bestemmelsen ikke hjemler adgang til at fravige lejens sammensætning og bestemmelsen om, at lejen skal dække ejendommens nødvendige driftsudgifter og afkastningen af ejedommen, jf. 8 og 9. Renovationsbidrag, som kommunen har opkrævet hos udlejer, er en ejendomsafgift, der anses som en nødvendig driftsudgift for ejendommen, jf. BRL 8 og LL 51, det vil sige en del af lejen. Ud af den af udlejer opkrævede leje skal udlejer benytte en del til at dække udlejers udgifter til renovationsafgiften. Der ses ikke at være hjemmel til at udskille renovationsafgiften og kræve denne refunderet af lejer ud over lejebetalingen, hvilket findes for udgifter til eks. varme og vand, herunder vandafledningsafgift. Det bemærkes i øvrigt, at alle disse er udgifter, hvis størrelsen afhænger af lejers forbrug. Det er ikke tilfældet for renoveringsafgiften. Det af udlejer udarbejdede "tillæg" til lejekontraktens (bilag 3, side 15 og 16) støtter også en formodning om, at udlejer selv er af den opfattelse, at renovationsbidrag/afgift er en del af huslejen, idet der på "tillæggets" sidste side er indsast en bestemmsel om, at lejen kan reguleres i tilfælde af evt. stigninger i skatter og afgifter, jf. LL Som nævnt ovenover omfatter 51 renovationsudgifter. Det gøres gældende, at den i lejekontrakten indgåede aftale om lejers refundering af udlejers renovationsudgifter for den lejede lejlighed (bilag 3, side 6, syvende afsnit) er i strid med de præceptive regler i lejeloven om fastsættelse af og regulering af lejen, og sagsøger er ikke berettiget til særskilt at udskille og opkræve betaling for renovation ud over lejen. Det gøres herunder gældende, at de betalinger for renovationsudgifter, som udlejer har opkrævet hos lejer, herunder både de månedlige aconto betalinger på kr. 150,00 samt

8 - 8 - efterbetalinger tilbage fra 1. februar 2012, skal tilbagebetales til lejer med procesrenter fra den 1. august 2015 og til betaling sker. Det gøres derudover gældende, at i tilfælde af at retten finder, at udlejer er berettiget til at kræve renovationsudgifterne refunderet af lejer, er dette ensbetydende med, at den aftalte huslejebetalingen er forøget med det betalte renovationsbeløb, hvilket er ensbetydende med at den månedlige husleje bliver større end kr ,00. Huslejenævnet har i sin afgørelse af 24. juni 2015 (bilag 1) der ligger til grund for nærværende sag, godkendt den aftalte månedlige leje på kr ,00, jf. boligreguleringslovens 15a, stk. 1. Denne afgørelse har udlejer ikke indbragt for boligretten, og udlejer kan således ikke afkræve en højere lejebetaling end den af huslejenævnet godkendte. I tilfælde af at udlejer får medhold i at renovationsudgiften kan udskilles til særskilt betaling betyder det samtidig, at lejebetaling skal nedsættes med et tilsvarende beløb." Rettens begrundelse og resultat AD pristalsregulering: Efter lejekontrakten har parterne indgået en aftale om pristalsregulering, således at lejen pr. 15. august 2011, 1.juli 2012 og 1. juli 2013 hæves til forud fastsatte beløb. Det er anført i aftalen, og i øvrigt ubestridt, at lejemålet er omfattet af boligreguleringslovens 15a, stk. 1. Det fremgår endvidere af tillægget, at lejen med virkning 1. januar, første gang 1. januar 2014 reguleres med den procentvise stigning i nettoprisindekset. I medfør af boligreguleringslovens 15a, stk. 4, kan lejeforhøjelse for de af stk. 1-3 omfattede ejendomme kræves på grundlag af en aftale om regulering af lejen med bestemte beløb til bestemte tidspunkter, eller efter nettoprisindekset. I præmisserne i højesterets dom af 20. maj 2010 (U H) hedder det: "... Efter ordlyden af og forarbejderne til boligreguleringslovens 15 a, stk. 4, finder Højesteret, at bestemmelsen må forstås således, at der alene kan indgås aftale om forhøjelse af lejen enten med bestemte beløb til bestemte tidspunkter (trappeleje) eller efter nettoprisindeks, men ikke aftale om anvendelse af begge reguleringsmåder i et lejeforhold...." I overensstemmelse med højesterets præmisser finder boligretten, at der alene i et lejeforhold kan indgås aftale efter et af de nævnte principper, men ikke kombination af disse heller ikke selv om der ikke er tidsmæssige overlapning. Som følge heraf vil sagsøgte være at frifinde for sagsøgerens første påstand. Retten har ikke fundet anledning til at tage stilling til om vilkåret af andre grunde kunne tilsidesættes. AD særskilt betaling for renovation Højesteret har i en dom af 30. juni 2009 (U H) i præmisserne udtalt: "Lejelovningen indeholder for leje af lejligheder til beboelse ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen, der ikke åbner adgang til som tillæg til lejebetalingen at lade lejeren dække udlejerens driftsudgifter ved refusion, jf. herved lejelovens kapital VIII

9 - 9 - med bestemmelsenom ufravigelighed i 53, stk. 1 og 2, samt boligreguleringslovens kapitel II om omkostningsbestemt leje. En adgang for udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver derfor lovhjemmel, som f.eks. lejelovens kapitel VII om varmebetaling mv., hvorefter udlejerens udgifter til varmeforsyning dækkes ved en refusion som tillæg til lejebetalingen". Vestre Landsret har i en dom af 27. februar 2015 i præmisserne udtalt følgende: "Lejelovegivningen indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen for leje af lejligheder til beboelse, og disse regler giver ikke udlejeren adgang til at lade lejerne dække udlejerens driftsudgifter ved refusion ved siden af lejebetalingen. En adgang for udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt refusion kræver således lovhjemmel. Udgifterne til renovation er omfattet af udlejerens pligt til renholdelse af ejendommen, og der er ikke påvist særskilt hjemmel for udlejeren til at kræve udgifterne til renovation refunderet ved siden af lejebetalingen. Det kan ikke føre til et andet resultat, at lejelovens 53, stk. 3, må anses for at gælde for de pågældende lejemål." Idet Boligretten kan tilslutte sig Højesterets og Vestre Landsret's præmisser og idet sagsøgeren ikke har godtgjort en særlig lovhjemmel for at kræve særskilt refusion for renovationsudgifter frifindes sagsøgte tillige for sagsøgerens anden påstand. Som følge heraf, og da sagsøgtes selvstændige påstand størrelsesmæssigt er ubestridt, tages sagsøgtes selvstændige påstand til følge. Som følge af sagens resultat skal sagsøgeren betale sagens omkostninger til de sagsøgte. Sagsomkostningerne fastsættes som følge af sagens værdi og efter landsretspræsidenternes takster til kr. Thi kendes for ret: Elly og Aage Mortensen frifindes for de af Rokkevænget Middelfart ApS nedlagte påstande. Rokkevænget Middelfart ApS skal inden 14 dage til Elly og Aage Mortensen betale kr med procesrente fra 2. oktober Sagsøgeren skal inden samme frist til de sagsøgte betale sagens omkostninger med kr.

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. november 2016 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Olaf Tingleff og Marie Louise Tønne (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. november 2016 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Olaf Tingleff og Marie Louise Tønne (kst.)). D O M Afsagt den 3. november 2016 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Olaf Tingleff og Marie Louise Tønne (kst.)). 21. afd. nr. B-925-16: Rokkevænget Middelfart ApS (advokat

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Afsagt den 24. februar 2015 i sag nr. BS /2013 og BS /2013:

Afsagt den 24. februar 2015 i sag nr. BS /2013 og BS /2013: DOM Afsagt den 24. februar 2015 i sag nr. BS 3-1438/2013 og BS 3-1452/2013: Herman Bauer Gl. Viborgvej 284, Ålum 8920 Randers NV mod Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Sagens

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse.

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. september 2012 i sag nr. BS 43C-2097/2011: A mod P. Bodholdt Ejendomme ApS Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 12. april 2011, vedrører

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelsen af boligreguleringslovens 5, stk. 2, er herefter udskilt til særskilt afgørelse, jf. retsplejelovens 253.

Spørgsmålet om anvendelsen af boligreguleringslovens 5, stk. 2, er herefter udskilt til særskilt afgørelse, jf. retsplejelovens 253. DELDOM Afsagt den 11. april 2014 i sag nr. BS 38A-2470/2013: A Y-vej, st. 1173 København K mod B X-vej, 1.tv. 2100 København Ø Sagens baggrund og parternes påstande Den 4. juni 2013 har sagsøgeren, A,

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 Sag 60/2017 A og B, C og D (advokat Niels Peter Lindhard for alle) mod Totalkredit A/S (advokat Per Nykjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

RETTEN I LYNGBY. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007:

RETTEN I LYNGBY. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007: RETTEN I LYNGBY Udskrift af domben DOM Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007: Ejendomsselskabet af 1911 A/S c/o Juristernes Økonomernes Pensionsk Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup mod Anne

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016 Sag 162/2015 (2. afdeling) U 1 og U 2 (advokat Arne Linde Olsen for begge) mod L 1 og L 2 (advokat Jakob Brandgård Busse for begge) I tidligere instanser

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015 Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015 Ikrafttrædelse 1.7.2015 Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf. (+45) 33 15 01 02 Fax (+45) 33 14 19 33 www.homannlaw.dk Loven har medført ændringer af; Lejeloven

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger).

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). D O M Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). 23. afd. nr. B-2932-16: Location A/S (advokat Lars Langkjær) mod Grundejernes

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9. udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning Omkostningsbestemt lejeforhøjelse Syv eller flere lejemål Privat udlejning Den omkostningsbestemte leje er sammensat af: 1 Driftsudgifter + udvendig vedligeholdelse + forbedringer. Forbedringerne/moderniseringen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015 Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen 2 Lejelovsændringer 1. juli 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen - Ændringer i lejeloven - W Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen Indhold: Obligatorisk indflytningssyn Lejers vedligeholdelsespligt - normalistandsættelse Obligatorisk fraflytningssyn

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed.

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. FREMLEJE Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. Baggrund for informationsmøde O Lovliggørelse af udlejningsreglerne for supplementsboliger i foråret. O Efterfølgende tvivlspørgsmål

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark UDLEJERS STØRSTE UDFORDRINGER I 2016 Elsebeth Due Kjeldsen Hjørring Udlejere 8. november 2016 AGENDA 1. Obligatoriske ind- og fraflytningssyn og rapport 2. Normalistandsættelse

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Sagsøgte, Betina Overbye Vestergaard, har nedlagt påstand om frifindelse overfor samtlige påstande.

Sagsøgte, Betina Overbye Vestergaard, har nedlagt påstand om frifindelse overfor samtlige påstande. DOM Afsagt den 28. maj 2014 i sag nr. BS 6-1643/2011: Cepheus Ejendomme A/S Jernbanegade 26 8900 Randers C mod Betina Overbye Vestergaard Hobrovej 34, 4. th., 8900 Randers C Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk1 8000 Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNET I AARHUS NORDRE KREDS udskrift af protokollen fra MØDE DEN 25. AUGUST 2016 I mødet deltog formanden,

Læs mere

Nævnet Lejens størrelse har lagt til grund, at ejendommen BEGRUNDELSE: pr. 1. januar 1995 omfattede fær-

Nævnet Lejens størrelse har lagt til grund, at ejendommen BEGRUNDELSE: pr. 1. januar 1995 omfattede fær- Udsendt Møde Protokoludskrift Huslejenævnet i den 5. den marts 23. 2015 lejerforening, mod Låsbybanke Emne 6, 1. værelse februar 8, 6000 2015 Udlejer, Lejer, Nicolai Larsen, Sankt Hedvigs Låsbybanke Vej

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M :

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M : c: c R E T T E N I Å R H U S U D S K R F T af dombogen for borgerlige sager D O M : afsagt den 13. januar 1993 af Retten i Århus, 4. afdeling, i sag BS 92 02413-4 Galten Vandværk v/f mod S Under denne

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Agenda. Kl BoligPortal - Nyt på portalen - Rapport til huslejesager - Status på lejekontrakt Afrunding og tak for i dag

Agenda. Kl BoligPortal - Nyt på portalen - Rapport til huslejesager - Status på lejekontrakt Afrunding og tak for i dag Agenda 16.55-17.00 Afrunding og tak for i dag Kl. 15.05-15.20 - BoligPortal - Nyt på portalen - Rapport til huslejesager - Status på lejekontrakt 16.20-16.55 Louise Kaczor, Hvordan håndterer du huslejesager

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 1 Juridisk artikel Energimærkning pr. 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 træder de nye regler om energimærkning i kraft. Du kan læse

Læs mere

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok?

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 Sag 3/2010 (1. afdeling) Jørgen Nørgaard (advokat Janus Fürst) mod Alm. Brand Ejendom II A/S (advokat Carl Henrik Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 18. NOVEMBER 2014 DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET LEJENIVEAUER I AARHUS præsen TATION 1 OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJEMÅL BRL 5, STK. 1 BRL 5, stk. 1: 5. Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 12. maj 2014 Sag 274/2013 UngBo Danmark A/S under rekonstruktion (advokat Stephan Muurholm) mod A (advokat Flemming Wahrén, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse.

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen Nævn og Jura 11. november 2015 Sagsnummer 2015-0039350 /MM Dokumentnummer 2015-0039350-17 Silkegade 15, 1. mf., 1113 København K 2. huslejenævns afgørelse 2014-0105992 /

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

Udskrift af dombogen

Udskrift af dombogen Udskrift af dombogen for Retten på Frederiksberg 3. afdeling I 1982 den 9. juni blev i Bs. 2604/1981 Andelsselskabet Kongepartens Vandværk mod 1) E 2) J afsagt sålydende dom: De sagsøgte 1) E og 2) J,

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår 2016 Opgavesæt I Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Hvordan klassificeres ejendommen? Du skal vurdere, hvilke regler for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere