HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. juni 2015"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. juni 2015 Sag 138/2013 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Tina Sejr Gad) mod Region Midtjylland (selv) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i X-by den 21. oktober 2011 og af Vestre Landsrets 8. afdeling den 15. november I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Jon Stokholm, Vibeke Rønne og Lars Apostoli. Påstande Parterne har gentaget deres påstande. Sagsfremstilling Sagen angår spørgsmålet om berettigelsen af Region Midtjyllands annullering af et tilsagn om ansættelse af A i en stilling som lønkonsulent og om eventuel krænkelse af hendes rettigheder efter helbredsoplysningsloven samt godtgørelse for manglende partshøring inden afgørelsen om annullering af ansættelsestilsagnet. Da A ansøgte om stillingen som lønkonsulent den 10. maj 2010, var hun opsagt med fratræden med udgangen af maj 2010 på grund af længere tids sygefravær som følge af stress. Hun var sygemeldt i hele perioden frem til udløbet af maj 2010.

2 - 2 - Til brug for sagen har A fremlagt en udskrift af sin læges journal med notater om hendes stresslidelse. Af notaterne fremgår bl.a. følgende: Stresset med hjertebanken, søvnløshed etc. Startet på uddannelse januar ved siden af job 37 t. i personaleafd. på sygehus. Aldrig tidligere lignende, men nyt job og ny mand inden for de sidste år... Sygemeldes resten af ugen og finder ud af hvad det skal skæres væk. Råd om motion Fortsat ikke på arbejde, men lyder til at have fat i problematikken omkring stress Været sygemeldt i juni grundet stressrel. sympt. Afholdt sin ferie og netop beg. job igen. Fået recidiv somatiske sympt. med hj. banken og utilpashed. Har behov for sygemelding igen gives til og med uge Det går ikke bedre. OK i sommerferien, men allerede efter 2. dag på arbejde forstyrret nat og måtte gå hjem på 3. dag. Obj. Anspændt, overfladisk vejrtrækning, grådlabil. Skal sygemeldes 4 uger endnu og kommer til depress.test Genopstartede på arb. medio sept. Nu genopblussen m. multiple opvågninger om natten. Dette har været galt den sidste uge. Har hjertebanken og føler svimmel. Har aldrig været helt glad for arb., som hun har haft de seneste 3 år. Er ikke tryg ved sin chef Trives fortsat ikke på arbejde. 10 ud af 15 medarbejdere har sagt op mm. Vir støtter, tillige veninder, mor. Søvnen ringe. Vil ikke sige op. Det er for let at give op Føler sig heller ikke klar til nyt job Har det ikke bedre. Motionerer og mediterer. Skal til møde I morgen. Aftaler faste samtaler her inf. om Bendix metoden. Skal nok være sygemeldt gennem længere tid i hvert fald to måneder Samtale: Trives med den 2 mdr. samtale. Angst i forb med gæster, mange mennesker, bilkø. Angst for angst. Dårligt forhold til ex. god relation til mand, M (2005). Skal vove at lukke nagsten ind som integreret del af person Samtale: Bedring. Kan nu færdes uden M ved indkøb etc. Udfordrer sig selv med at invitere gæster etc. Coper med at forestille sig det værste, der kan ske. Skal nu snart starte igen pp arbejde og sover dårligt med tanke på det. Hele problematikken koncentrerer sig

3 - 3 - omkring lederen. Kan ikke sige nej overfor denne. Føler sig ikke anerkendt, værdsat. Sygemeldes endnu 4 uger, ny kons. om Samtale: Har fået bevilliget samtaler hos arbejdspsykolog og skal gå der regelmæssigt. Ikke to steder. Er opmærksom på ikke at havne i samme position igen i nyt job. Stopper derfor her. Den 4. december 2009 blev der afholdt et møde om As sygdom på Regionshospitalet Y-by. I mødet deltog ud over A og hendes ægtefælle tillige personalechef B samt administrationschefen og en personalekonsulent. I mødereferatet hedder det bl.a.: A har været sygemeldt helt og delvist siden juni A er ansat i 37 timer pr. uge og har været ansat siden 1. november Der har været afholdt interne opfølgningsmøder i f.t. sygepolitikken i august, september og oktober 2009, jfr. ugebog. Heraf fremgår, at A flere gange har forsøgt at påbegynde arbejdet med langsom opstart henimod fuldtid. Drøftelser på mødet: A har netop været hos egen læge og er blevet anbefalet fuld sygemelding i yderligere et par måneder. Oprindelig var sygemeldingen begrundet i stress på grund af private forhold og derfor blev A afvist hos RM s psykologordning. Ifølge A er det i højere grad hendes arbejdsmæssige situation, der foranlediger sygemeldingen på grund af stress. (Det er efterfølgende aftalt, at A igen forsøger at kontakte RM s psykologordning for at få hjælp også for at sikre, at A hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdet). Om den arbejdsmæssige situation nævnte A, at hun befinder sig supergodt blandt sine kolleger, men at forskellige forhold i hendes arbejdsmæssige situation betinger en ændring. Indledningsvis slog A dog fast, at hun også selv skal arbejde med at blive bedre til at sige til og fra, og at det er noget hun skal arbejde med hele tiden. I forhold til arbejdet nævnte A, at hun oplevede og var påvirket af den personaleudskiftning/-flugt, der havde været på afdelingen gennem de seneste år,,,, o.s.v. Herudover oplever A ikke, at hun får anvendt sine kompetencer, oplever sig kontrolleret, ligesom A har oplevelsen af, at hun ikke har måttet holde fri/ferie uden samtidig at tage sig af stillingsopslag m.m. Ledelsesmæssigt er der ikke samme syn på personaleudskiftningen og krav under ferie- /frihedsafviklingen, men det anerkendes, at det er As oplevelse af situationen. Det aftales, at B og A, når A vender tilbage sætter fokus på udvikling af leder- /medarbejderforholdet. Det vil også være vigtigt, at både B og A hele tiden er tydelige i gensidige krav og forventninger.

4 - 4 - Konklusioner og aftaler: A er fuldtidssygemeldt frem til starten af februar Der holdes fornyet møde i midten af januar 2010 det kan blive nødvendigt også at overveje As ansættelsesforhold. Mødet den 4. december 2009 blev fulgt op af et nyt møde den 14. januar I referatet fra dette møde er der bl.a. anført følgende: A fortæller, at det nu går godt og meget bedre end ved sidste møde. A er i fortsat løbende dialog og samtaler hos egen læge. A orienterer endvidere om, at hun har fået en tid ved én af Regionens arbejdspsykologer i Z-by 9. februar A regner med at kunne starte langsomt op primo februar, og har overvejelser om at gå ned i tid til 30 timer ugentligt efter endt sygemelding. Det blev aftalt, at dette ikke var noget A på nuværende tidspunkt skal beslutte. Herefter var der en drøftelse i forhold til at få aftalt en handleplan der støtter op om og sikrer at A vender godt tilbage til arbejdet og fastholdes her. B orienterer om, at hun tænker, at hun og A gensidigt har en forpligtelse i forhold til løbende at få talt sammen om forventninger og krav. B orienterer tillige om, at sygemeldingens længde taget i betragtning og den fortsatte usikkerhed om fuld genoptagelse af arbejdet i nærmeste fremtid, bliver ledelsen jf. sygepolitikken nødt til at gå ind i overvejelserne om afsked. Der en tale om en teknisk opsigelse, hvor der gives tilsagn om en annullering af opsigelsen såfremt A gennem en periode på 5 effektive uger demonstrerer, at hun igen varetager sin funktion som personalekonsulent i fuldt omfang. Konklusion - A genoptager arbejdet 4. februar 2010 på fuld sygemelding - Der afholdes møde mellem A, B og evt. mentor torsdag 28. januar 2010 kl. 10 på Bs kontor med henblik på As opstart, timetal og opgaver - A tilbagemelder i forhold til, hvem der skal være mentor - Der afholdes opfølgende samtale ultimo februar 2010 med henblik på vurdering af hvorledes det går - As ansættelsesforhold overvejes, og A partshøres herom A genoptog ikke arbejdet, men fik forlænget sin sygemelding i februar 2010, og hun blev sagt op med et overenskomstmæssigt varsel på 4 måneder, således at hun som nævnt fratrådte med udgangen af maj Opsigelsen var begrundet med hendes sygefravær. I maj 2010 søgte hun en stilling som lønkonsulent ved Regionshuset X-by. I stillingsopslaget var der bl.a. anført følgende om den pågældende stilling:

5 - 5 - Vil du være på en arbejdsplads, hvor der er plads til individualitet og fleksibilitet? Hvor der ikke er to dage som er ens. Og hvor arbejdsopgaverne helt sikkert vil udfordrer dig, så har vi jobbet til dig. Arbejdsopgaverne er blandede, og der er stor mulighed for at byde ind på forskellige områder. Hvem er du - Du er kontoruddannet og god til lønadministration - Du har erfaring med Y-by Datas programmer - Du kan håndtere en hverdag, hvor opgaverne til tider løses i et højt tempo - Du kan arbejde selvstændigt, men også som del af et team - Du er servicemindet - Du ser IT som et naturligt arbejdsredskab og kan se mulighederne heri - Fortrolig med excel og kan lave beregninger heri Hvem er vi: Løn og Personale er en del af den samlede administration i... Vi har til huse i Regionshuset i X-by. Vi er en afdeling på cirka 30 ansatte fordelt på tre teams. Lønteamet som du vil blive en del af, består af 12 lønkonsulenter og en leder. Derudover er der et refusionsteam og et personaleteam. Alle tre teams refererer til Løn og Personalechefen. I As stillingsansøgning af 10. maj 2010 hedder det bl.a.: Jeg arbejder i dag som personalekonsulent ved Regionshospitalet Y-by, hvor jeg har været ansat siden 2006 og er dygtig til mit job. Men der ligger nye, spændende og udfordrende opgaver ved..., der skal løses. Med min brede baggrund og kompetencer indenfor løn- og personaleområdet ser jeg muligheder for at videreudvikle mig både fagligt og personligt ved Jer. I dag arbejder jeg som tidligere nævnt som personalekonsulent ved Regionshospitalet Y-by og har derved også bred erfaring Gennem personaleafdelingens mange alsidige og udfordrende opgaver har jeg bevist, at jeg er meget ansvarsbevidst og evner at holde mange bolde i luften i en travl hverdag. Den respons, jeg modtager i mit job først som lønansvarlig og senere som personalekonsulent fra forskellige samarbejdspartnere i organisationen, har kun styrket min motivation og arbejdsglæde indenfor løn- og personaleområdet. Min arbejdsstil er præget af fokus på kvalitet, hvilket gør, at jeg arbejder både omhyggeligt og struktureret. Jeg besidder et stort gåpåmod og et drive, der sammen med mit gode humør og humor gør, at jeg er meget vellidt og respekteret blandt kolleger og samarbejdspartnere. Dertil skal nævnes, at jeg er meget udadvendt, pålidelig og fleksibel og ser hellere udfordringer end begrænsninger.

6 - 6 - Af styrkesider kan nævnes, at jeg grundlæggende har et positivt livssyn og altid møder folk med et smil. Jeg er serviceminded og samarbejdsorienteret samt god til at kommunikere såvel skriftligt som mundtligt. En arbejdsplads, hvor der er plads til individualitet og fleksibilitet, hvor to dage ikke er ens tiltrækker mig, og jeg trives, hvor jeg udfordres. Jeg vil gerne bede om fuld diskretion ved min ansøgning. Ansøgningen var vedlagt et CV ( dataliste ) og en funktionsbeskrivelse, hvor der bl.a. var anført følgende: Dataliste Profil 2006 Regionshospitalet Y-by Efter ansættelsessamtalerne fik A tilsagn om ansættelse. Det skete ved en mail af 21. maj 2010 fra personalechef C, der bl.a. bemærkede følgende: Jeg bekræfter hermed at vi tilbyder dig stillingen som lønkonsulent i løn og personale,... pr. 1/ I en mail af 26. maj 2010 fra C til A hedder det bl.a.: Når du har talt med B vil jeg gerne høre fra dig. Bare en mail eller sådan. A besvarede henvendelsen fra C ved en mail af samme dato og bemærkede bl.a.: Har nu talt med B så er det på plads;-) Med hensyn til deltagelse i seminar den 1. og 2. juni har jeg ikke mulighed for at deltage, da jeg er booket op. C besvarede denne mail samme dag. I hendes svar hedder det bl.a.: det er fint, og ok med seminaret. Vi vil således komme med en udmelding i afdelingen, om at du er ansat. Den 8. juni 2010 rettede C henvendelse til A i et brev med følgende indhold:

7 - 7 - I forbindelse med din ansættelse hos os pr. 1. juli 2010 har vi orienteret Regionshospitalet Y-by om, at du som ansat i Region Midtjylland skal have overflyttet dine data i forhold til bevarelse af anciennitet og overførsel af ferierettigheder. Regionshospitalet Y-by har til vores store overraskelse meddelt os, at du er fratrådt pr. 31. maj Denne oplysning er uforståelig, fordi du igennem ansættelsesprocessen har efterladt et indtryk af og efterfølgende har meddelt os, at du først efter 2. samtale hos os har sagt din stilling op, ligesom du også har givet udtryk for stor opgavetravlhed - både på dagen for 2. ansættelsessamtale og i forbindelse med, at jeg gerne ville have haft dig med på et seminar med afdelingen her i Løn og Personale,... den juni For at sikre os, at de oplysninger du har fremført i ansættelsesprocessen hos os er korrekte, er jeg nødt til at bede dig om at komme til møde hos os mandag den 14. juni 2010, kl Mødet holdes i mødelokale B2 i Regionshuset X-by. Forinden vil jeg dog gerne have en opringning fra dig i forhold til mere detaljerede oplysninger om din fratræden har du selv sagt op i Y-by eller er du blevet sagt op? Og hvornår er opsigelsen i givet fald sket? Endvidere vil jeg gerne have din accept af, at jeg må kontakte Personaleafdelingen i Y-by (personalechef B) for at få en bekræftelse på, at du var på arbejde i Personaleafdelingen i Y-by den 21. maj 2010 og resten af måneden. Det sidste, fordi der med oplysningen om din fratræden er sået tvivl om hele den dialog og tillid, som ansættelsesprocessen har være funderet på. Din tilbagemelding herpå udbedes snarest og senest torsdag den 10. juni 2010, kl Mit mobilnr. er xxx. A besvarede Cs henvendelse i et brev af 10. juni I brevet er der bl.a. anført følgende: Jeg har siden 16. november 2009 været fuldtidssygemeldt på grund af arbejdsrelateret stress ved Personaleafdelingen, Regionshospitalet Y-by. Jeg blev opsagt til udgangen af maj 2010, da jeg under ingen omstændigheder ønskede at vende tilbage. Der har i personaleafdelingen, den tid jeg har været der, været massivt personaleflugt. Jeg ønsker ikke at udstille B som en dårlig leder, men jeg kunne ikke holde til det. Til orientering var vi to personalekonsulenter i afdelingen. Min anden kollega sygemeldte sig på grund af arbejdsrelateret stress for to måneder siden. Jeg har virkelig været i syv sind, om hvorvidt jeg i ansættelsesforløbet skulle have fortalt, at jeg har været sygemeldt på grund af arbejdsrelateret stress. Jeg har bevidst ikke vægtet det som værende relevant i forhold til job som lønkonsulent hos jer, da arbejdsrelateret stress for mig er et overstået kapitel. Ved ansættelsessamtalen faldt det mig ikke naturligt. Ved anden ansættelsessamtale tilbyder i mig stillingen og jeg tænker YES - nu starter jeg på en frisk. Jeg har selvfølgelig tænkt det naturligt at tage mit arbejdsrelaterede stressforløb op til den først kommende fortrolige samtale mellem dig og mig, da jeg mener, at fortrolighed og tillid mellem leder og medarbejder er meget vigtig.

8 - 8 - Jeg ønsker ikke, at mit fravær ved Personaleafdelingen, Regionshospitalet Y-by fortsat skal have indflydelse på min fremtid. Jeg vil ikke slæbe rundt på min afslutning til personaleafdelingen, Regionshospitalet Y-by som et spøgelse i min bagage. Det skal ikke fylde i forhold til mine fremtidige jobmuligheder. Du skal vide, at jeg ikke har handlet i ond tro. Jeg har alene handlet ud fra at skabe nye muligheder for mig selv. Jeg beklager virkelig, hvis der er sået tvivl om den dialog ud fra mine kompetencer, som ansættelsesprocessen har været funderet på. Det ændrer ikke på, at jeg virkelig stadig ønsker et job som lønkonsulent ved jer. Det har absolut ikke været min hensigt at så tvivl. Min eneste hensigt er, at give mig selv en chance. - Den 21. maj 2010 var jeg i løn ved Regionshospitalet Y-by. - Jeg mener ikke, at have givet udtryk for stor opgavetravlhed. Da jeg inviteres til anden ansættelsessamtale, aftaler vi at mødes tidlig morgen kl Skrev til dig pr. mail den 26. maj 2010, at jeg havde orienteret B om min kommende ansættelse hos jer. Hun var glad på mine vegne - Var forhindret i at deltage på seminar, da jeg var til møde i Jobcentret (afslutning på sygdom) og i HK Du er meget velkommen til at kontakte B tlf... Håber ikke, at noget skaber hindringer i forhold til vores fremtidige samarbejde. Jeg kommer naturligvis til mødet mandag den 14. juni 2010, kl for at uddybe ovenstående og udrede en eventuel tvivl om tillid. I en mail af 11. juni 2010 fra C til A hedder det: På baggrund af dit svar har jeg kontaktet B. Hendes uddybende svar venter jeg på. Men jeg er af den opfattelse, at der er uoverensstemmelse mellem dine oplysninger og de oplysninger hun umiddelbart kort har givet mig. Dertil må jeg sige, at jeg har fuld respekt for at din tidligere sygemelding har du ikke som sådan pligt til at oplyse os om. Og det vil hellere ikke stille dig ringere i forhold til en ansættelse hos os i... Men alle 5 medlemmer af ansættelsesudvalget har helt klart haft indtryk af, at du var ansat på Y-by central sygehus den dag du var til samtale hos os. Og det mener jeg er forkert, når du på det tidspunkt allerede var opsagt/havde sagt op. Af dit CV fremgår heller ikke en slutdato på din ansættelse i Y-by, selv om den faktisk indtræf 9 dage senere og du kendte til den på det tidspunkt. Jeg mener derfor, at du har fortiet os oplysninger eller at vi tilbudt dig stillingen på falske forudsætninger. Og vi kan derfor ikke stå ved ansættelsestilbuddet. Vi har haft kontakt til koncern HR s jurister der er enig i den vurdering, og vi mener det er tæt på bedrageri at du fortæller du er ansat i Y-by og også var aktiv på arbejdet og ikke sygemeldt, når du faktisk ikke længere var det. Mødet på mandag behøver du derfor ikke møde op til.

9 - 9 - Vi sender dig et brev omkring dette, Af en svarmail af 12. juni 2010 fra A til C fremgår bl.a.: Jeg er meget overrasket over din tilbagemelding og er helt uforstående over, at der kan være tale om noget, der overhovedet kan komme tæt på bedrageri i mit ansættelsesforløb hos jer. Det virker helt ude af proportioner. Jeg har ikke på nogen måde være uærlig under ansættelsesforløbet. Det er ikke muligt at fange dig trods mange forsøg og flere telefonbeskeder over de sidste flere døgndet er virkelig svært at forstå din reaktion, da jeg ikke har haft mulighed for at tale med dig. Du har ikke givet mig mulighed for at blive hørt. Jeg skriver tilbage til dig, da det ikke er muligt at drøfte din tvivl direkte med dig. Jeg er bevidst om, at jeg ikke har pligt til at oplyse om tidligere sygdomsforløb ved ansættelsessamtalen. Hvilket jeg heller ikke har gjort, da jeg ikke følte det ville gavne mine muligheder for et job hos jer. Jeg er ansat den 21. maj 2010 ved Regionshospitalet Y-by. Jeg har ikke fortiet oplysninger, jeg er forpligtiget til at oplyse om. Du har kontaktet B, hvilket jeg opfordrede dig til i mit svar til dig. Jeg stiller mig uforstående overfor, at der kan være uoverensstemmelser mellem B s forklaring og min. Jeg sender dig naturligvis gerne alle referater fra møderne vedrørende mit arbejdsrelateret stress. B har vel oplyst, at hun vil gøre ligeså. Jeg ved godt, at du ikke har ret til at se dem, men jeg har intet at skjule og du må gerne se det hele. Kan ikke forstå, at der er uoverensstemmelser mellem B s og min forklaring på mit sygdomsfravær, som du oplyser. Hvori ligger denne uoverensstemmelse? Hvad er det for et uddybende svar, du venter på fra B? Som jeg skrev til dig, er jeg ikke længere sygemeldt og jeg kan med mine kompetencer udfylde den ledige stilling som lønkonsulent hos jer. I har ikke tilbudt mig stillingen under falske forudsætninger. Jeg er kompetent til stillingen. Er virkelig ked af at blive vraget til en stilling hos jer uden at blive hørt. Du mener, jeg er tæt på bedrageri, at jeg oplyste, at jeg var ansat ved Regionshospitalet Y-by den 21. maj Jeg var ansat ved Regionshospitalet Y-by den 21. maj Jeg har ikke på nogen måde bedraget. Jeg har ikke på nogen måde hverken under ansættelsessamtalen eller i ansøgningen angivet noget om at jeg er aktiv lige nu ved Regionshospitalet Y-by. Jeg har heller ikke informeret om mit tidligere arbejdsrelateret stress, med det er sket i fuld overensstemmelse med at jeg ikke er forpligtet til det. Er ked af, at du aflyser vores møde mandag den 14. juni du giver mig ikke mulighed for at blive hørt C.

10 Den 13. juni 2010 besvarede C den seneste mail fra A og bemærkede bl.a. følgende: Det jeg har bedt B uddybe er, om det du skriver omkring sygemeldingen fra november. B har ikke, og skal/må ikke udlevere referater til mig, fra jeres samtaler. Men B oplyser, at det er korrekt at du har været fuldtidssygemeldt siden november. Men hun siger også, at det allerede begyndte i juni 2009 og at du fremtil din fuldtidssygemelding i november var på arbejde on and off. Og der højst var ganske få dage du var der fuldtid. Det oplyser du nu intet om, og derfor stemmer det B oplyser ikke helt overens med det du oplyser eller rettere ikke oplyser. Jeg vil fastholde, at vi hele tiden (hele ansættelsesudvalget) har været i den tro at du var aktiv på dit arbejde. Måske har du ikke direkte sagt, at du var aktiv på arbejdet. Men vi har stillet spørgsmål hvortil dit svar har givet os en formodning om at det var du. Eks. omkring 2. ansættelsessamtale der spørger jeg dig i telefonen om det helst skal være tidligt så du kan komme på arbejde, eller det kan være op af formiddagen. Dertil svarer du, at du foretrækker kl Det tolker jeg som om, at du skal på arbejde efter samtalen. Her burde du, mener jeg, have indikeret at du ikke skulle på arbejde efterfølgende. Uden du havde behøvet at sige, at du var sygemeldt. Der er mange flere eksempler på sådanne spørgsmål/svar, hvor jeg tænker at du taler i nutid så man får det indtryk at du er aktiv på dit arbejde. Da jeg ikke har ønsket at få referater af jeres samtaler, har jeg i stedet spurgt til jeres AKU (arbejdsklimaundersøgelse). Og jeg kan forstå, at den beskriver et godt arbejdsmiljø i afdelingen, og at højst 1 ansat overvejede at skifte job. Så når du skriver, at der i personaleafdelingen var flere sygemeldte og et arbejdsmiljø præget af dårlig ledelse, så stemmer det ikke helt overens med det billede jeg får via jeres AKU. Jeg beklager at du ikke får mulighed for at udtale dig personligt, men da vi ikke længere ud fra det vi allerede har modtaget fra dig på skrift ser mulighed for at ansætte dig, ser jeg ingen formål med et sådant møde. Som tidligere nævnt sender jeg dig i starten af ugen, et brev omkring vores beslutning. Den 14. juni 2010 bekræftede C meddelelsen om annulleringen af ansættelsestilsagnet i mailkorrespondancen. Det skete ved et brev med følgende indhold: Som skrevet i vores tidligere korrespondance på mail, sender jeg dig hermed en skriftlig bekræftelse på, at vi ikke kan tilbyde dig ansættelse i stillingen som lønkonsulent i Løn og Personale,... Vedlagt kopi af vores mailkorrespondance hvorfor jeg ikke ser grund til at komme med yderligere begrundelser. Der er fremlagt sygefraværslister vedrørende As sygefravær i sin nuværende stilling som lønkonsulent i Å-by Kommune. Det fremgår af listerne, at hun i perioden 1. oktober 2010 til

11 udgangen af 2011 havde i alt 6 fraværsdage på grund af sygdom. I perioden fra 1. januar 2012 til 11. september 2013 var hun fraværende i 1½ dag på grund af sygdom. Retsgrundlag Helbredsoplysningslovens 2, stk. 1 og 4, samt 6 har følgende indhold: 2. En arbejdsgiver må i forbindelse med ansættelse eller under ansættelse af en lønmodtager alene anmode om helbredsoplysninger med det formål at få belyst, om lønmodtageren lider eller har lidt af en sygdom eller har eller har haft symptomer på en sygdom, når sygdommen vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde, jf. dog 3-6. Stk. 4. En arbejdsgiver må ikke i forbindelse med ansættelse eller under ansættelse af en lønmodtager anmode om, indhente eller modtage og gøre brug af helbredsoplysninger med det formål at få belyst lønmodtagerens risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdomme, jf. dog En lønmodtager skal inden ansættelsen af egen drift eller på spørgsmål derom fra arbejdsgiveren oplyse, om lønmodtageren er bekendt med at lide af en sygdom eller har symptomer på en sygdom, som vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. Forslaget til helbredsoplysningsloven blev fremsat den 4. oktober I bemærkningerne til lovforslaget hedder det bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, lovforslag nr. L 13, s. 132 og s. 136): Til 2 Dette er lovforslagets hovedbestemmelse, som bygger på to grundlæggende sondringer. Det drejer sig om sondringen mellem aktuelle og fremtidige sygdomme og om sondringen mellem relevante og irrelevante helbredsoplysninger. 2, stk. 1-3, vedrører de aktuelle sygdomme. Oplysninger om sådanne sygdomme kan indhentes, hvis oplysningerne er relevante, det vil sige, at oplysningerne har væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. Med hensyn til arbejdsgiverens spørgsmål om hidtidigt sygefravær er konsekvensen af bestemmelsen, at arbejdsgiveren kun må spørge om antallet af sygedage, når det drejer sig om fravær pga. sygdomme, som fortsat vil have væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden ved det pågældende arbejde. Til 6 Lønmodtageren skal af sig selv oplyse om alle aktuelle sygdomme, eller symptomer på sygdomme, som vedkommende ved, at han eller hun lider af, og som vil have væsentlig

12 betydning for arbejdsdygtigheden. I sit indhold svarer bestemmelsen til princippet i funktionærlovens 5. Det indebærer, at fravær på grund af en sygdom, som lønmodtageren efter bestemmelsen skulle have oplyst arbejdsgiveren om, efter omstændighederne ikke vil blive anset for lovligt forfald. Princippet i 6 er, at hvad lønmodtageren selv ved om, hvad der har væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden, skal arbejdsgiveren også have at vide. Hvis arbejdsgiveren vil vide noget herudover, skal der være hjemmel hertil i 2. Det indebærer jo bl.a., at lønmodtageren ved den pågældende helbredsundersøgelse får noget at vide, som han eller hun ikke vidste før. Det vil sige, at der ikke er fuldstændig kongruens mellem 2, stk. 1 og 2, og 6, idet arbejdsgiverens ret til at stille spørgsmål efter 2, stk. 1 og 2, går videre end lønmodtagerens pligt efter 6 til - også uopfordret - at give oplysninger, jf. bemærkningerne til 2. Overtrædelse af 6 kan ikke udløse sanktioner efter lovforslagets kap. VIII. Specielt for så vidt angår HIV-positive, betyder reglen i 2, sammenholdt med oplysningspligten i 6, at man ikke er forpligtet til at oplyse, at man er HIV-positiv, da det kun er det for udførelsen af arbejdet relevante fravær, der kan begrunde en oplysningspligt. Det vil imidlertid være sådan, at oplysningspligten må antages at blive skærpet, efterhånden som det bliver den ansættelsessøgende klart, at risikoen for uarbejdsdygtighed er stigende. Der vil være en glidende overgang til det tidspunkt, hvor den ansættelsessøgende på grund af udbrudt sygdom må indse, at risikoen for uarbejdsdygtighed er nærliggende. Der vil altid skulle foretages en konkret vurdering. Anbringender HK/Danmark som mandatar for A har navnlig anført, at Region Midtjylland ikke har været berettiget til at annullere ansættelsesaftalen og derfor skal betale erstatning for løn svarende til en opsigelsesperiode på 14 dage. A har hverken givet urigtige oplysninger eller tilsidesat sin loyale oplysningspligt i forbindelse med ansættelsen. I øvrigt ville manglende overholdelse af oplysningspligten alene kunne begrunde fortabelse af retten til løn ved et eventuelt efterfølgende sygefravær, jf. funktionærlovens 5. A var hverken forpligtet til at oplyse, at hun var i opsagt stilling, eller at opsigelsen skyldtes lang tids sygefravær på grund af arbejdsbetinget stress. Da hun ansøgte om stillingen som lønkonsulent i Regionshuset X-by, anså hun sig selv for rask, og hun mente ikke, at der var risiko for tilbagefald, fordi hendes stressreaktion alene skyldtes det dårlige forhold til lederen B på hendes hidtidige arbejdsplads. Sygemeldingen havde derfor alene relation til denne arbejdsplads. Det efterfølgende forløb har da også bekræftet hendes formodning, for hun blev ansat i en stilling som lønkonsulent i Å-by Kommune den 4. oktober 2010 og har siden da kun haft ganske få sygedage, som ikke har med

13 stress at gøre. Der er derfor ikke tale om en sygdom, som hun efter reglen i helbredsoplysningslovens 6 var forpligtet til at oplyse arbejdsgiveren om. Ansøgeren til en stilling har ikke en almindelig pligt til at oplyse, at han eller hun sidder i opsagt stilling. Der skal naturligvis svares ærligt på et eventuelt spørgsmål herom, men et sådant spørgsmål fik hun aldrig. Hun har derfor heller ikke overtrådt sin loyalitetspligt ved at undlade at oplyse herom af egen drift. Ansættelsesaftalen blev annulleret, uden at hun forinden havde fået lejlighed til at udtale sig om de nye oplysninger, som personalechefen C havde fået ved telefonsamtalen med B, herunder oplysningen om, at sygemeldingerne havde stået på siden juni 2009, og at hun skulle være en skrøbelig medarbejder af sind. I mailkorrespondancen havde hun udtrykkeligt anmodet om at blive hørt, men det blev afslået. Som følge af den manglende overholdelse af pligten til partshøring, jf. forvaltningslovens 19, er afgørelsen usaglig, idet regionen ikke har bevist, at partshøring i det konkrete tilfælde ikke ville kunne få betydning for resultatet. Hun har derfor krav på en godtgørelse, som passende kan fastsættes til kr. Yderligere har hun krav på en godtgørelse i henhold til helbredsoplysningslovens 12 som følge af, at regionen i forbindelse med afgørelsen om at annullere ansættelsesaftalen gjorde brug af helbredsoplysninger, der var tilvejebragt i strid med reglerne i denne lov. Der var tale om oplysninger, der blev givet under telefonsamtalen mellem hendes tidligere chef, B, og personalechefen på Regionshuset X-by, C. Også denne godtgørelse kan passende fastsættes til kr. Region Midtjylland har navnlig anført, at regionen var berettiget til at annullere tilsagnet om ansættelse af A, da man opdagede, at hun havde ført ansættelsesudvalget bag lyset og dermed overtrådt sin loyale oplysningspligt ved at undlade at oplyse, at hun sad i opsagt stilling, og at opsigelsen skyldtes langtidssygemelding på grund af arbejdsbetinget stress. Tilsagnet var derfor ugyldigt på grund af As fortielse af forhold af væsentlig betydning for arbejdsgiveren. Derfor har hun ikke krav på løn.

14 Fortielsen indebærer også en overtrædelse af helbredsoplysningslovens 6, jf. funktionærlovens 5, da det efter omstændighederne var klart for A, at hendes sygdom og symptomer på arbejdsbetinget stress var af væsentlig betydning for hendes arbejdsdygtighed i den nye stilling, som i det væsentlige var af samme karakter som den hidtidige stilling. Det er i den forbindelse væsentligt, at hun fortsat var sygemeldt under ansættelsessamtalerne om den nye stilling, og at der dermed ikke var tale om et afsluttet sygdomsforløb. Det bestrides, at As stress alene kan tilskrives problemer i forhold til chefen i hendes stilling på sygehuset i Y-by. Hendes forklaring herom modsiges bl.a. af journalnotaterne fra hendes egen læge, som hun selv har fremlagt under sagen. Det er ikke noget bevis, at hun i sin ansættelse i Å-by Kommune ikke har haft sygefravær på grund af stress. Selv om A ikke direkte blev spurgt, om hun var sagt op eller selv havde sagt op fra sin hidtidige stilling, bragte hun dog aktivt og bevidst ansættelsesudvalget i den vildfarelse, at hun fortsat arbejdede i denne stilling. På sit CV havde hun således ikke anført nogen slutdato for aktuelle stilling, men lod denne rubrik stå åben, og som det fremgår af Cs forklaring, talte hun under ansættelsessamtalerne om sin aktuelle situation på en måde, der efterlod det indtryk, at hun fortsat arbejdede. Hendes begrundelse for at bede om fuld diskretion, således at C måtte vente med at indhente referencer på hende fra B, viser også, at hun bevidst førte ansættelsesudvalget bag lyset og udnyttede den vildfarelse om de faktiske forhold, hun bibragte udvalget. Dette forhold medfører i sig selv, at annulleringen af ansættelsestilsagnet var berettiget. Regionen har ikke forsømt sin pligt til partshøring inden afgørelsen om annullering af ansættelsesaftalen, jf. forvaltningslovens 19. Cs brev af 8. juni 2010, som A besvarede ved sit brev af 10. juni 2010, medfører således, at pligten til partshøring er opfyldt. Ved den efterfølgende telefonsamtale mellem C og B fremkom der ikke oplysninger, som var forkerte, eller som kunne give anledning til yderligere kommentarer fra A af betydning for resultatet. Derfor var det berettiget, at regionen traf afgørelse på dette grundlag uden nogen supplerende høring af A. Subsidiært har regionen anført, at en eventuel overtrædelse af partshøringsreglerne i hvert fald ikke har haft betydning for resultatet, og at fejlen derfor ikke spiller nogen rolle efter en konkret væsentlighedsvurdering. Det afgørende var, at A ved sin uærlige adfærd havde mistet ansættelsesudvalgets tillid, og det ville en eventuel yderligere partshøring ikke kunne rette op

15 på. Hun er derfor under alle omstændigheder afskåret fra godtgørelse på grund af manglende eller utilstrækkelig partshøring. Regionshuset X-by har ikke tilvejebragt helbredsoplysninger i strid med helbredsoplysningsloven eller gjort brug af ulovligt tilvejebragte helbredsoplysninger. Oplysningerne om, at A havde været langtidssygemeldt på grund af arbejdsrelateret stress, og at dette var årsagen til opsigelsen af hende, modtog Regionshuset X-by fra hende selv. Før modtagelsen af hendes brev af 10. juni 2010 havde Regionshuset X-by således hverken kendskab til hendes sygdom eller årsagen til opsigelsen. Under telefonsamtalen med B fik Regionshuset X-by ikke yderligere helbredsoplysninger om hende, men hendes oplysning om tidspunktet for sygemeldingen blev blot korrigeret. Bs almindelige beskrivelse af hende som medarbejder havde ikke karakter af helbredsoplysninger i lovens forstand. Da der således ikke fra arbejdsgiverens side er sket en overtrædelse af helbredsoplysningsloven, er godtgørelse i henhold til lovens 12 udelukket. Højesterets begrundelse og resultat Erstatning for annulleringen af tilsagnet om ansættelse Den 21. maj 2010 gav Region Midtjylland A tilsagn om ansættelse pr. 1. juli 2010 i en stilling som lønkonsulent i Regionshuset X-by. I juni 2010 annullerede regionen tilsagnet. Spørgsmålet er i første række, om annulleringen var berettiget, fordi A i forbindelse med ansættelsen havde tilsidesat sin oplysningspligt efter helbredsoplysningslovens 6 og sin almindelige loyalitetspligt ved at undlade at oplyse, at hun var opsagt fra sin hidtidige stilling som personalekonsulent ved Regionshospitalet Y-by til fratræden med udgangen af maj 2010 som følge af langvarigt sygefravær på grund af arbejdsrelateret stress, og at hun fortsat var sygemeldt. Parterne er enige om, at sagen skal afgøres uden hensyn til, at Region Midtjylland var As arbejdsgiver både ved Regionshospitalet Y-by og i Regionshuset X-by. Helbredsoplysningsloven bestemmer i 6, at en lønmodtager inden ansættelsen af egen drift skal oplyse, om han er bekendt med at lide af en sygdom, som vil have væsentlig betydning for hans arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. Højesteret finder, at oplysningspligten efter bestemmelsens ordlyd og formål omfatter arbejdsbetinget stress, der medfører sygefravær uanset om forholdet må anses for en sygdom i medicinsk forstand.

16 Efter bemærkningerne til lovforslaget gælder oplysningspligten ikke alene i tilfælde, hvor uarbejdsdygtighed er en sikker følge af sygdommen, men også i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for uarbejdsdygtighed, jf. Folketingstidende , tillæg A, s. 136 (L 13), og Højesteret finder, at denne forståelse ligger inden for rammerne af bestemmelsens ordlyd. Oplysningspligten gælder efter ordlyden i tilfælde, hvor lønmodtageren er bekendt med at lide af en sygdom, som vil have væsentlig betydning for hans arbejdsdygtighed. Højesteret finder imidlertid, at oplysningspligten tillige må gælde i tilfælde, hvor lønmodtageren må indse, at han lider af en sygdom med nærliggende risiko for uarbejdsdygtighed. Dette har også støtte i det ovenfor anførte sted i bemærkningerne til lovforslaget. Såfremt lønmodtageren er bekendt med, at han har lidt af en sådan sygdom, er det herefter afgørende for oplysningspligten, om han med rette kan anse sig for fri af den nævnte risiko. På det tidspunkt i maj 2010, hvor A ansøgte om stillingen i Regionshuset X-by og regionen gav hende tilsagn om ansættelse, havde hun i sin hidtidige stilling siden november 2009 været fuldtidssygemeldt på grund af stress. I sygeperioden havde hun modtaget hjælp fra en psykolog samt egen læge, og hun vedblev at være sygemeldt, til ansættelsen ophørte med udgangen af maj Den nye stilling som lønkonsulent var af samme art som den hidtidige som personalekonsulent, og den måtte forventes at have samme karakter. Det fremgår af hendes læges journalnotater og af referaterne af hendes samtaler med sin hidtidige arbejdsgiver, at hendes stress var relateret til hendes arbejde, herunder forholdet til hendes nærmeste leder, men også andre mulige årsager er nævnt. Hun anså efter sin forklaring problemerne for løst med skiftet til en ny stilling og en ny chef, men efter en samlet bedømmelse finder Højesteret det godtgjort, at hun i forbindelse med ansættelsessamtalerne ikke med rette kunne anse sig for fri af sin stress, men måtte indse, at der var en nærliggende risiko for fortsat stress med væsentlig betydning for hendes arbejdsdygtighed. Det forhold, at hun efterfølgende gennem tre år i en anden stilling kun har haft mindre sygefravær, der efter det oplyste ikke skyldes stress, kan ikke føre til andet resultat ved bedømmelsen af forholdene på tidspunktet for ansættelsessamtalerne. Herefter finder Højesteret, at A tilsidesatte sin oplysningspligt efter helbredsoplysningslovens 6 ved ikke at oplyse arbejdsgiveren om sin sygemelding på grund af stress.

17 A angav i sin stillingsansøgning af 10. maj 2010, at Jeg arbejder i dag som personalekonsulent ved Regionshospitalet Y-by. I det vedlagte CV ( dataliste ) havde hun ved ansættelsesstedet Regionshospitalet Y-by anført 2006 dvs. uden slutdato i modsætning til anførslerne ved alle tidligere ansættelsessteder og på trods af, at hun da vidste, at ansættelsen ville ophøre ultimo maj 2010 på grund af opsigelse. Herefter, og efter forklaringerne fra regionens repræsentanter under ansættelsessamtalerne, C og D, som støttes af bemærkningen i As mail af 26. maj 2010, Har nu talt med B så det er på plads;-), lægger Højesteret til grund, at A bevidst gav regionens repræsentanter et urigtigt indtryk af, at hun var aktiv i uopsagt stilling, for at undgå, at korrekt oplysning om hendes hidtidige ansættelsesforhold skulle få negativ betydning for hendes ansættelsesmulighed. Højesteret finder, at hun herved har handlet svigagtigt og i strid med sin almindelige loyale oplysningspligt som lønmodtager. På baggrund af de ovenfor anførte omstændigheder finder Højesteret, at såvel As tilsidesættelse af sin oplysningspligt efter helbredsoplysningslovens 6 som hendes svigagtige tilvejebringelse af en opfattelse hos regionens repræsentanter af, at hun var aktiv i uopsagt stilling, har givet regionen ret til at annullere tilsagnet om ansættelse som ugyldigt. Hun er derfor ikke berettiget til erstatning i anledning af annulleringen af ansættelsestilsagnet. Godtgørelse for regionens påståede overtrædelse af helbredsoplysningsloven Allerede fordi de helbredsoplysninger, som regionen har brugt, efter det anførte er omfattet af As oplysningspligt efter helbredsoplysningslovens 6, har regionen ikke handlet i strid med 2. Der er således ikke grundlag for godtgørelse efter lovens 12. Godtgørelse for manglende partshøring Som nævnt i Højesterets dom af 27. november 2006 (UfR ) skal de forvaltningsretlige regler om sagsbehandling bidrage til, at der træffes saglige afgørelser, og tilsidesættelse af f.eks. sagsbehandlingsregler om partshøring kan ikke i sig selv udløse et krav på kompensation. Inden der blev truffet afgørelse om at annullere tilsagnet om ansættelse af A, fik hun lejlighed til at udtale sig ved brevet af 10. juni Hun blev imidlertid ikke hørt om de nye faktiske oplysninger fra hendes tidligere chef, B, hvilket burde være sket.

18 Efter bevisførelsen om regionens begrundelse for at annullere ansættelsen af A finder Højesteret, at en supplerende partshøring af A ville have været uden betydning for afgørelsen. Herefter kan den utilstrækkelige partshøring ikke udløse krav på godtgørelse. Konklusion A har hverken krav på erstatning eller godtgørelse som følge af forløbet i forbindelse med annulleringen af tilsagnet om ansættelse af hende. Højesteret stadfæster herefter Vestre Landsrets dom. Sagsomkostninger Region Midtjylland har for alle tre instanser været repræsenteret af en juridisk konsulent, der er medarbejder i regionen. Det er oplyst, at der har været positive udgifter til navnlig transport, men ikke noget nærmere herom. Højesteret finder herefter ikke grundlag for at pålægge HK/Danmark at betale sagsomkostninger til Region Midtjylland. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye)

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) Kendelse på aftalte vilkår afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om?

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? S I D E 1 SOCIALT ENGAGEMENT: Sygefraværssamtalen Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? I sommeren 2009 og i begyndelsen af 2010 træder ny lovgivning i kraft om

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 155/2009 (1. afdeling) B og C (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for A (advokat Arvid Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere