HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. juni 2015"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. juni 2015 Sag 138/2013 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Tina Sejr Gad) mod Region Midtjylland (selv) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i X-by den 21. oktober 2011 og af Vestre Landsrets 8. afdeling den 15. november I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Jon Stokholm, Vibeke Rønne og Lars Apostoli. Påstande Parterne har gentaget deres påstande. Sagsfremstilling Sagen angår spørgsmålet om berettigelsen af Region Midtjyllands annullering af et tilsagn om ansættelse af A i en stilling som lønkonsulent og om eventuel krænkelse af hendes rettigheder efter helbredsoplysningsloven samt godtgørelse for manglende partshøring inden afgørelsen om annullering af ansættelsestilsagnet. Da A ansøgte om stillingen som lønkonsulent den 10. maj 2010, var hun opsagt med fratræden med udgangen af maj 2010 på grund af længere tids sygefravær som følge af stress. Hun var sygemeldt i hele perioden frem til udløbet af maj 2010.

2 - 2 - Til brug for sagen har A fremlagt en udskrift af sin læges journal med notater om hendes stresslidelse. Af notaterne fremgår bl.a. følgende: Stresset med hjertebanken, søvnløshed etc. Startet på uddannelse januar ved siden af job 37 t. i personaleafd. på sygehus. Aldrig tidligere lignende, men nyt job og ny mand inden for de sidste år... Sygemeldes resten af ugen og finder ud af hvad det skal skæres væk. Råd om motion Fortsat ikke på arbejde, men lyder til at have fat i problematikken omkring stress Været sygemeldt i juni grundet stressrel. sympt. Afholdt sin ferie og netop beg. job igen. Fået recidiv somatiske sympt. med hj. banken og utilpashed. Har behov for sygemelding igen gives til og med uge Det går ikke bedre. OK i sommerferien, men allerede efter 2. dag på arbejde forstyrret nat og måtte gå hjem på 3. dag. Obj. Anspændt, overfladisk vejrtrækning, grådlabil. Skal sygemeldes 4 uger endnu og kommer til depress.test Genopstartede på arb. medio sept. Nu genopblussen m. multiple opvågninger om natten. Dette har været galt den sidste uge. Har hjertebanken og føler svimmel. Har aldrig været helt glad for arb., som hun har haft de seneste 3 år. Er ikke tryg ved sin chef Trives fortsat ikke på arbejde. 10 ud af 15 medarbejdere har sagt op mm. Vir støtter, tillige veninder, mor. Søvnen ringe. Vil ikke sige op. Det er for let at give op Føler sig heller ikke klar til nyt job Har det ikke bedre. Motionerer og mediterer. Skal til møde I morgen. Aftaler faste samtaler her inf. om Bendix metoden. Skal nok være sygemeldt gennem længere tid i hvert fald to måneder Samtale: Trives med den 2 mdr. samtale. Angst i forb med gæster, mange mennesker, bilkø. Angst for angst. Dårligt forhold til ex. god relation til mand, M (2005). Skal vove at lukke nagsten ind som integreret del af person Samtale: Bedring. Kan nu færdes uden M ved indkøb etc. Udfordrer sig selv med at invitere gæster etc. Coper med at forestille sig det værste, der kan ske. Skal nu snart starte igen pp arbejde og sover dårligt med tanke på det. Hele problematikken koncentrerer sig

3 - 3 - omkring lederen. Kan ikke sige nej overfor denne. Føler sig ikke anerkendt, værdsat. Sygemeldes endnu 4 uger, ny kons. om Samtale: Har fået bevilliget samtaler hos arbejdspsykolog og skal gå der regelmæssigt. Ikke to steder. Er opmærksom på ikke at havne i samme position igen i nyt job. Stopper derfor her. Den 4. december 2009 blev der afholdt et møde om As sygdom på Regionshospitalet Y-by. I mødet deltog ud over A og hendes ægtefælle tillige personalechef B samt administrationschefen og en personalekonsulent. I mødereferatet hedder det bl.a.: A har været sygemeldt helt og delvist siden juni A er ansat i 37 timer pr. uge og har været ansat siden 1. november Der har været afholdt interne opfølgningsmøder i f.t. sygepolitikken i august, september og oktober 2009, jfr. ugebog. Heraf fremgår, at A flere gange har forsøgt at påbegynde arbejdet med langsom opstart henimod fuldtid. Drøftelser på mødet: A har netop været hos egen læge og er blevet anbefalet fuld sygemelding i yderligere et par måneder. Oprindelig var sygemeldingen begrundet i stress på grund af private forhold og derfor blev A afvist hos RM s psykologordning. Ifølge A er det i højere grad hendes arbejdsmæssige situation, der foranlediger sygemeldingen på grund af stress. (Det er efterfølgende aftalt, at A igen forsøger at kontakte RM s psykologordning for at få hjælp også for at sikre, at A hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdet). Om den arbejdsmæssige situation nævnte A, at hun befinder sig supergodt blandt sine kolleger, men at forskellige forhold i hendes arbejdsmæssige situation betinger en ændring. Indledningsvis slog A dog fast, at hun også selv skal arbejde med at blive bedre til at sige til og fra, og at det er noget hun skal arbejde med hele tiden. I forhold til arbejdet nævnte A, at hun oplevede og var påvirket af den personaleudskiftning/-flugt, der havde været på afdelingen gennem de seneste år,,,, o.s.v. Herudover oplever A ikke, at hun får anvendt sine kompetencer, oplever sig kontrolleret, ligesom A har oplevelsen af, at hun ikke har måttet holde fri/ferie uden samtidig at tage sig af stillingsopslag m.m. Ledelsesmæssigt er der ikke samme syn på personaleudskiftningen og krav under ferie- /frihedsafviklingen, men det anerkendes, at det er As oplevelse af situationen. Det aftales, at B og A, når A vender tilbage sætter fokus på udvikling af leder- /medarbejderforholdet. Det vil også være vigtigt, at både B og A hele tiden er tydelige i gensidige krav og forventninger.

4 - 4 - Konklusioner og aftaler: A er fuldtidssygemeldt frem til starten af februar Der holdes fornyet møde i midten af januar 2010 det kan blive nødvendigt også at overveje As ansættelsesforhold. Mødet den 4. december 2009 blev fulgt op af et nyt møde den 14. januar I referatet fra dette møde er der bl.a. anført følgende: A fortæller, at det nu går godt og meget bedre end ved sidste møde. A er i fortsat løbende dialog og samtaler hos egen læge. A orienterer endvidere om, at hun har fået en tid ved én af Regionens arbejdspsykologer i Z-by 9. februar A regner med at kunne starte langsomt op primo februar, og har overvejelser om at gå ned i tid til 30 timer ugentligt efter endt sygemelding. Det blev aftalt, at dette ikke var noget A på nuværende tidspunkt skal beslutte. Herefter var der en drøftelse i forhold til at få aftalt en handleplan der støtter op om og sikrer at A vender godt tilbage til arbejdet og fastholdes her. B orienterer om, at hun tænker, at hun og A gensidigt har en forpligtelse i forhold til løbende at få talt sammen om forventninger og krav. B orienterer tillige om, at sygemeldingens længde taget i betragtning og den fortsatte usikkerhed om fuld genoptagelse af arbejdet i nærmeste fremtid, bliver ledelsen jf. sygepolitikken nødt til at gå ind i overvejelserne om afsked. Der en tale om en teknisk opsigelse, hvor der gives tilsagn om en annullering af opsigelsen såfremt A gennem en periode på 5 effektive uger demonstrerer, at hun igen varetager sin funktion som personalekonsulent i fuldt omfang. Konklusion - A genoptager arbejdet 4. februar 2010 på fuld sygemelding - Der afholdes møde mellem A, B og evt. mentor torsdag 28. januar 2010 kl. 10 på Bs kontor med henblik på As opstart, timetal og opgaver - A tilbagemelder i forhold til, hvem der skal være mentor - Der afholdes opfølgende samtale ultimo februar 2010 med henblik på vurdering af hvorledes det går - As ansættelsesforhold overvejes, og A partshøres herom A genoptog ikke arbejdet, men fik forlænget sin sygemelding i februar 2010, og hun blev sagt op med et overenskomstmæssigt varsel på 4 måneder, således at hun som nævnt fratrådte med udgangen af maj Opsigelsen var begrundet med hendes sygefravær. I maj 2010 søgte hun en stilling som lønkonsulent ved Regionshuset X-by. I stillingsopslaget var der bl.a. anført følgende om den pågældende stilling:

5 - 5 - Vil du være på en arbejdsplads, hvor der er plads til individualitet og fleksibilitet? Hvor der ikke er to dage som er ens. Og hvor arbejdsopgaverne helt sikkert vil udfordrer dig, så har vi jobbet til dig. Arbejdsopgaverne er blandede, og der er stor mulighed for at byde ind på forskellige områder. Hvem er du - Du er kontoruddannet og god til lønadministration - Du har erfaring med Y-by Datas programmer - Du kan håndtere en hverdag, hvor opgaverne til tider løses i et højt tempo - Du kan arbejde selvstændigt, men også som del af et team - Du er servicemindet - Du ser IT som et naturligt arbejdsredskab og kan se mulighederne heri - Fortrolig med excel og kan lave beregninger heri Hvem er vi: Løn og Personale er en del af den samlede administration i... Vi har til huse i Regionshuset i X-by. Vi er en afdeling på cirka 30 ansatte fordelt på tre teams. Lønteamet som du vil blive en del af, består af 12 lønkonsulenter og en leder. Derudover er der et refusionsteam og et personaleteam. Alle tre teams refererer til Løn og Personalechefen. I As stillingsansøgning af 10. maj 2010 hedder det bl.a.: Jeg arbejder i dag som personalekonsulent ved Regionshospitalet Y-by, hvor jeg har været ansat siden 2006 og er dygtig til mit job. Men der ligger nye, spændende og udfordrende opgaver ved..., der skal løses. Med min brede baggrund og kompetencer indenfor løn- og personaleområdet ser jeg muligheder for at videreudvikle mig både fagligt og personligt ved Jer. I dag arbejder jeg som tidligere nævnt som personalekonsulent ved Regionshospitalet Y-by og har derved også bred erfaring Gennem personaleafdelingens mange alsidige og udfordrende opgaver har jeg bevist, at jeg er meget ansvarsbevidst og evner at holde mange bolde i luften i en travl hverdag. Den respons, jeg modtager i mit job først som lønansvarlig og senere som personalekonsulent fra forskellige samarbejdspartnere i organisationen, har kun styrket min motivation og arbejdsglæde indenfor løn- og personaleområdet. Min arbejdsstil er præget af fokus på kvalitet, hvilket gør, at jeg arbejder både omhyggeligt og struktureret. Jeg besidder et stort gåpåmod og et drive, der sammen med mit gode humør og humor gør, at jeg er meget vellidt og respekteret blandt kolleger og samarbejdspartnere. Dertil skal nævnes, at jeg er meget udadvendt, pålidelig og fleksibel og ser hellere udfordringer end begrænsninger.

6 - 6 - Af styrkesider kan nævnes, at jeg grundlæggende har et positivt livssyn og altid møder folk med et smil. Jeg er serviceminded og samarbejdsorienteret samt god til at kommunikere såvel skriftligt som mundtligt. En arbejdsplads, hvor der er plads til individualitet og fleksibilitet, hvor to dage ikke er ens tiltrækker mig, og jeg trives, hvor jeg udfordres. Jeg vil gerne bede om fuld diskretion ved min ansøgning. Ansøgningen var vedlagt et CV ( dataliste ) og en funktionsbeskrivelse, hvor der bl.a. var anført følgende: Dataliste Profil 2006 Regionshospitalet Y-by Efter ansættelsessamtalerne fik A tilsagn om ansættelse. Det skete ved en mail af 21. maj 2010 fra personalechef C, der bl.a. bemærkede følgende: Jeg bekræfter hermed at vi tilbyder dig stillingen som lønkonsulent i løn og personale,... pr. 1/ I en mail af 26. maj 2010 fra C til A hedder det bl.a.: Når du har talt med B vil jeg gerne høre fra dig. Bare en mail eller sådan. A besvarede henvendelsen fra C ved en mail af samme dato og bemærkede bl.a.: Har nu talt med B så er det på plads;-) Med hensyn til deltagelse i seminar den 1. og 2. juni har jeg ikke mulighed for at deltage, da jeg er booket op. C besvarede denne mail samme dag. I hendes svar hedder det bl.a.: det er fint, og ok med seminaret. Vi vil således komme med en udmelding i afdelingen, om at du er ansat. Den 8. juni 2010 rettede C henvendelse til A i et brev med følgende indhold:

7 - 7 - I forbindelse med din ansættelse hos os pr. 1. juli 2010 har vi orienteret Regionshospitalet Y-by om, at du som ansat i Region Midtjylland skal have overflyttet dine data i forhold til bevarelse af anciennitet og overførsel af ferierettigheder. Regionshospitalet Y-by har til vores store overraskelse meddelt os, at du er fratrådt pr. 31. maj Denne oplysning er uforståelig, fordi du igennem ansættelsesprocessen har efterladt et indtryk af og efterfølgende har meddelt os, at du først efter 2. samtale hos os har sagt din stilling op, ligesom du også har givet udtryk for stor opgavetravlhed - både på dagen for 2. ansættelsessamtale og i forbindelse med, at jeg gerne ville have haft dig med på et seminar med afdelingen her i Løn og Personale,... den juni For at sikre os, at de oplysninger du har fremført i ansættelsesprocessen hos os er korrekte, er jeg nødt til at bede dig om at komme til møde hos os mandag den 14. juni 2010, kl Mødet holdes i mødelokale B2 i Regionshuset X-by. Forinden vil jeg dog gerne have en opringning fra dig i forhold til mere detaljerede oplysninger om din fratræden har du selv sagt op i Y-by eller er du blevet sagt op? Og hvornår er opsigelsen i givet fald sket? Endvidere vil jeg gerne have din accept af, at jeg må kontakte Personaleafdelingen i Y-by (personalechef B) for at få en bekræftelse på, at du var på arbejde i Personaleafdelingen i Y-by den 21. maj 2010 og resten af måneden. Det sidste, fordi der med oplysningen om din fratræden er sået tvivl om hele den dialog og tillid, som ansættelsesprocessen har være funderet på. Din tilbagemelding herpå udbedes snarest og senest torsdag den 10. juni 2010, kl Mit mobilnr. er xxx. A besvarede Cs henvendelse i et brev af 10. juni I brevet er der bl.a. anført følgende: Jeg har siden 16. november 2009 været fuldtidssygemeldt på grund af arbejdsrelateret stress ved Personaleafdelingen, Regionshospitalet Y-by. Jeg blev opsagt til udgangen af maj 2010, da jeg under ingen omstændigheder ønskede at vende tilbage. Der har i personaleafdelingen, den tid jeg har været der, været massivt personaleflugt. Jeg ønsker ikke at udstille B som en dårlig leder, men jeg kunne ikke holde til det. Til orientering var vi to personalekonsulenter i afdelingen. Min anden kollega sygemeldte sig på grund af arbejdsrelateret stress for to måneder siden. Jeg har virkelig været i syv sind, om hvorvidt jeg i ansættelsesforløbet skulle have fortalt, at jeg har været sygemeldt på grund af arbejdsrelateret stress. Jeg har bevidst ikke vægtet det som værende relevant i forhold til job som lønkonsulent hos jer, da arbejdsrelateret stress for mig er et overstået kapitel. Ved ansættelsessamtalen faldt det mig ikke naturligt. Ved anden ansættelsessamtale tilbyder i mig stillingen og jeg tænker YES - nu starter jeg på en frisk. Jeg har selvfølgelig tænkt det naturligt at tage mit arbejdsrelaterede stressforløb op til den først kommende fortrolige samtale mellem dig og mig, da jeg mener, at fortrolighed og tillid mellem leder og medarbejder er meget vigtig.

8 - 8 - Jeg ønsker ikke, at mit fravær ved Personaleafdelingen, Regionshospitalet Y-by fortsat skal have indflydelse på min fremtid. Jeg vil ikke slæbe rundt på min afslutning til personaleafdelingen, Regionshospitalet Y-by som et spøgelse i min bagage. Det skal ikke fylde i forhold til mine fremtidige jobmuligheder. Du skal vide, at jeg ikke har handlet i ond tro. Jeg har alene handlet ud fra at skabe nye muligheder for mig selv. Jeg beklager virkelig, hvis der er sået tvivl om den dialog ud fra mine kompetencer, som ansættelsesprocessen har været funderet på. Det ændrer ikke på, at jeg virkelig stadig ønsker et job som lønkonsulent ved jer. Det har absolut ikke været min hensigt at så tvivl. Min eneste hensigt er, at give mig selv en chance. - Den 21. maj 2010 var jeg i løn ved Regionshospitalet Y-by. - Jeg mener ikke, at have givet udtryk for stor opgavetravlhed. Da jeg inviteres til anden ansættelsessamtale, aftaler vi at mødes tidlig morgen kl Skrev til dig pr. mail den 26. maj 2010, at jeg havde orienteret B om min kommende ansættelse hos jer. Hun var glad på mine vegne - Var forhindret i at deltage på seminar, da jeg var til møde i Jobcentret (afslutning på sygdom) og i HK Du er meget velkommen til at kontakte B tlf... Håber ikke, at noget skaber hindringer i forhold til vores fremtidige samarbejde. Jeg kommer naturligvis til mødet mandag den 14. juni 2010, kl for at uddybe ovenstående og udrede en eventuel tvivl om tillid. I en mail af 11. juni 2010 fra C til A hedder det: På baggrund af dit svar har jeg kontaktet B. Hendes uddybende svar venter jeg på. Men jeg er af den opfattelse, at der er uoverensstemmelse mellem dine oplysninger og de oplysninger hun umiddelbart kort har givet mig. Dertil må jeg sige, at jeg har fuld respekt for at din tidligere sygemelding har du ikke som sådan pligt til at oplyse os om. Og det vil hellere ikke stille dig ringere i forhold til en ansættelse hos os i... Men alle 5 medlemmer af ansættelsesudvalget har helt klart haft indtryk af, at du var ansat på Y-by central sygehus den dag du var til samtale hos os. Og det mener jeg er forkert, når du på det tidspunkt allerede var opsagt/havde sagt op. Af dit CV fremgår heller ikke en slutdato på din ansættelse i Y-by, selv om den faktisk indtræf 9 dage senere og du kendte til den på det tidspunkt. Jeg mener derfor, at du har fortiet os oplysninger eller at vi tilbudt dig stillingen på falske forudsætninger. Og vi kan derfor ikke stå ved ansættelsestilbuddet. Vi har haft kontakt til koncern HR s jurister der er enig i den vurdering, og vi mener det er tæt på bedrageri at du fortæller du er ansat i Y-by og også var aktiv på arbejdet og ikke sygemeldt, når du faktisk ikke længere var det. Mødet på mandag behøver du derfor ikke møde op til.

9 - 9 - Vi sender dig et brev omkring dette, Af en svarmail af 12. juni 2010 fra A til C fremgår bl.a.: Jeg er meget overrasket over din tilbagemelding og er helt uforstående over, at der kan være tale om noget, der overhovedet kan komme tæt på bedrageri i mit ansættelsesforløb hos jer. Det virker helt ude af proportioner. Jeg har ikke på nogen måde være uærlig under ansættelsesforløbet. Det er ikke muligt at fange dig trods mange forsøg og flere telefonbeskeder over de sidste flere døgndet er virkelig svært at forstå din reaktion, da jeg ikke har haft mulighed for at tale med dig. Du har ikke givet mig mulighed for at blive hørt. Jeg skriver tilbage til dig, da det ikke er muligt at drøfte din tvivl direkte med dig. Jeg er bevidst om, at jeg ikke har pligt til at oplyse om tidligere sygdomsforløb ved ansættelsessamtalen. Hvilket jeg heller ikke har gjort, da jeg ikke følte det ville gavne mine muligheder for et job hos jer. Jeg er ansat den 21. maj 2010 ved Regionshospitalet Y-by. Jeg har ikke fortiet oplysninger, jeg er forpligtiget til at oplyse om. Du har kontaktet B, hvilket jeg opfordrede dig til i mit svar til dig. Jeg stiller mig uforstående overfor, at der kan være uoverensstemmelser mellem B s forklaring og min. Jeg sender dig naturligvis gerne alle referater fra møderne vedrørende mit arbejdsrelateret stress. B har vel oplyst, at hun vil gøre ligeså. Jeg ved godt, at du ikke har ret til at se dem, men jeg har intet at skjule og du må gerne se det hele. Kan ikke forstå, at der er uoverensstemmelser mellem B s og min forklaring på mit sygdomsfravær, som du oplyser. Hvori ligger denne uoverensstemmelse? Hvad er det for et uddybende svar, du venter på fra B? Som jeg skrev til dig, er jeg ikke længere sygemeldt og jeg kan med mine kompetencer udfylde den ledige stilling som lønkonsulent hos jer. I har ikke tilbudt mig stillingen under falske forudsætninger. Jeg er kompetent til stillingen. Er virkelig ked af at blive vraget til en stilling hos jer uden at blive hørt. Du mener, jeg er tæt på bedrageri, at jeg oplyste, at jeg var ansat ved Regionshospitalet Y-by den 21. maj Jeg var ansat ved Regionshospitalet Y-by den 21. maj Jeg har ikke på nogen måde bedraget. Jeg har ikke på nogen måde hverken under ansættelsessamtalen eller i ansøgningen angivet noget om at jeg er aktiv lige nu ved Regionshospitalet Y-by. Jeg har heller ikke informeret om mit tidligere arbejdsrelateret stress, med det er sket i fuld overensstemmelse med at jeg ikke er forpligtet til det. Er ked af, at du aflyser vores møde mandag den 14. juni du giver mig ikke mulighed for at blive hørt C.

10 Den 13. juni 2010 besvarede C den seneste mail fra A og bemærkede bl.a. følgende: Det jeg har bedt B uddybe er, om det du skriver omkring sygemeldingen fra november. B har ikke, og skal/må ikke udlevere referater til mig, fra jeres samtaler. Men B oplyser, at det er korrekt at du har været fuldtidssygemeldt siden november. Men hun siger også, at det allerede begyndte i juni 2009 og at du fremtil din fuldtidssygemelding i november var på arbejde on and off. Og der højst var ganske få dage du var der fuldtid. Det oplyser du nu intet om, og derfor stemmer det B oplyser ikke helt overens med det du oplyser eller rettere ikke oplyser. Jeg vil fastholde, at vi hele tiden (hele ansættelsesudvalget) har været i den tro at du var aktiv på dit arbejde. Måske har du ikke direkte sagt, at du var aktiv på arbejdet. Men vi har stillet spørgsmål hvortil dit svar har givet os en formodning om at det var du. Eks. omkring 2. ansættelsessamtale der spørger jeg dig i telefonen om det helst skal være tidligt så du kan komme på arbejde, eller det kan være op af formiddagen. Dertil svarer du, at du foretrækker kl Det tolker jeg som om, at du skal på arbejde efter samtalen. Her burde du, mener jeg, have indikeret at du ikke skulle på arbejde efterfølgende. Uden du havde behøvet at sige, at du var sygemeldt. Der er mange flere eksempler på sådanne spørgsmål/svar, hvor jeg tænker at du taler i nutid så man får det indtryk at du er aktiv på dit arbejde. Da jeg ikke har ønsket at få referater af jeres samtaler, har jeg i stedet spurgt til jeres AKU (arbejdsklimaundersøgelse). Og jeg kan forstå, at den beskriver et godt arbejdsmiljø i afdelingen, og at højst 1 ansat overvejede at skifte job. Så når du skriver, at der i personaleafdelingen var flere sygemeldte og et arbejdsmiljø præget af dårlig ledelse, så stemmer det ikke helt overens med det billede jeg får via jeres AKU. Jeg beklager at du ikke får mulighed for at udtale dig personligt, men da vi ikke længere ud fra det vi allerede har modtaget fra dig på skrift ser mulighed for at ansætte dig, ser jeg ingen formål med et sådant møde. Som tidligere nævnt sender jeg dig i starten af ugen, et brev omkring vores beslutning. Den 14. juni 2010 bekræftede C meddelelsen om annulleringen af ansættelsestilsagnet i mailkorrespondancen. Det skete ved et brev med følgende indhold: Som skrevet i vores tidligere korrespondance på mail, sender jeg dig hermed en skriftlig bekræftelse på, at vi ikke kan tilbyde dig ansættelse i stillingen som lønkonsulent i Løn og Personale,... Vedlagt kopi af vores mailkorrespondance hvorfor jeg ikke ser grund til at komme med yderligere begrundelser. Der er fremlagt sygefraværslister vedrørende As sygefravær i sin nuværende stilling som lønkonsulent i Å-by Kommune. Det fremgår af listerne, at hun i perioden 1. oktober 2010 til

11 udgangen af 2011 havde i alt 6 fraværsdage på grund af sygdom. I perioden fra 1. januar 2012 til 11. september 2013 var hun fraværende i 1½ dag på grund af sygdom. Retsgrundlag Helbredsoplysningslovens 2, stk. 1 og 4, samt 6 har følgende indhold: 2. En arbejdsgiver må i forbindelse med ansættelse eller under ansættelse af en lønmodtager alene anmode om helbredsoplysninger med det formål at få belyst, om lønmodtageren lider eller har lidt af en sygdom eller har eller har haft symptomer på en sygdom, når sygdommen vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde, jf. dog 3-6. Stk. 4. En arbejdsgiver må ikke i forbindelse med ansættelse eller under ansættelse af en lønmodtager anmode om, indhente eller modtage og gøre brug af helbredsoplysninger med det formål at få belyst lønmodtagerens risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdomme, jf. dog En lønmodtager skal inden ansættelsen af egen drift eller på spørgsmål derom fra arbejdsgiveren oplyse, om lønmodtageren er bekendt med at lide af en sygdom eller har symptomer på en sygdom, som vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. Forslaget til helbredsoplysningsloven blev fremsat den 4. oktober I bemærkningerne til lovforslaget hedder det bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, lovforslag nr. L 13, s. 132 og s. 136): Til 2 Dette er lovforslagets hovedbestemmelse, som bygger på to grundlæggende sondringer. Det drejer sig om sondringen mellem aktuelle og fremtidige sygdomme og om sondringen mellem relevante og irrelevante helbredsoplysninger. 2, stk. 1-3, vedrører de aktuelle sygdomme. Oplysninger om sådanne sygdomme kan indhentes, hvis oplysningerne er relevante, det vil sige, at oplysningerne har væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. Med hensyn til arbejdsgiverens spørgsmål om hidtidigt sygefravær er konsekvensen af bestemmelsen, at arbejdsgiveren kun må spørge om antallet af sygedage, når det drejer sig om fravær pga. sygdomme, som fortsat vil have væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden ved det pågældende arbejde. Til 6 Lønmodtageren skal af sig selv oplyse om alle aktuelle sygdomme, eller symptomer på sygdomme, som vedkommende ved, at han eller hun lider af, og som vil have væsentlig

12 betydning for arbejdsdygtigheden. I sit indhold svarer bestemmelsen til princippet i funktionærlovens 5. Det indebærer, at fravær på grund af en sygdom, som lønmodtageren efter bestemmelsen skulle have oplyst arbejdsgiveren om, efter omstændighederne ikke vil blive anset for lovligt forfald. Princippet i 6 er, at hvad lønmodtageren selv ved om, hvad der har væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden, skal arbejdsgiveren også have at vide. Hvis arbejdsgiveren vil vide noget herudover, skal der være hjemmel hertil i 2. Det indebærer jo bl.a., at lønmodtageren ved den pågældende helbredsundersøgelse får noget at vide, som han eller hun ikke vidste før. Det vil sige, at der ikke er fuldstændig kongruens mellem 2, stk. 1 og 2, og 6, idet arbejdsgiverens ret til at stille spørgsmål efter 2, stk. 1 og 2, går videre end lønmodtagerens pligt efter 6 til - også uopfordret - at give oplysninger, jf. bemærkningerne til 2. Overtrædelse af 6 kan ikke udløse sanktioner efter lovforslagets kap. VIII. Specielt for så vidt angår HIV-positive, betyder reglen i 2, sammenholdt med oplysningspligten i 6, at man ikke er forpligtet til at oplyse, at man er HIV-positiv, da det kun er det for udførelsen af arbejdet relevante fravær, der kan begrunde en oplysningspligt. Det vil imidlertid være sådan, at oplysningspligten må antages at blive skærpet, efterhånden som det bliver den ansættelsessøgende klart, at risikoen for uarbejdsdygtighed er stigende. Der vil være en glidende overgang til det tidspunkt, hvor den ansættelsessøgende på grund af udbrudt sygdom må indse, at risikoen for uarbejdsdygtighed er nærliggende. Der vil altid skulle foretages en konkret vurdering. Anbringender HK/Danmark som mandatar for A har navnlig anført, at Region Midtjylland ikke har været berettiget til at annullere ansættelsesaftalen og derfor skal betale erstatning for løn svarende til en opsigelsesperiode på 14 dage. A har hverken givet urigtige oplysninger eller tilsidesat sin loyale oplysningspligt i forbindelse med ansættelsen. I øvrigt ville manglende overholdelse af oplysningspligten alene kunne begrunde fortabelse af retten til løn ved et eventuelt efterfølgende sygefravær, jf. funktionærlovens 5. A var hverken forpligtet til at oplyse, at hun var i opsagt stilling, eller at opsigelsen skyldtes lang tids sygefravær på grund af arbejdsbetinget stress. Da hun ansøgte om stillingen som lønkonsulent i Regionshuset X-by, anså hun sig selv for rask, og hun mente ikke, at der var risiko for tilbagefald, fordi hendes stressreaktion alene skyldtes det dårlige forhold til lederen B på hendes hidtidige arbejdsplads. Sygemeldingen havde derfor alene relation til denne arbejdsplads. Det efterfølgende forløb har da også bekræftet hendes formodning, for hun blev ansat i en stilling som lønkonsulent i Å-by Kommune den 4. oktober 2010 og har siden da kun haft ganske få sygedage, som ikke har med

13 stress at gøre. Der er derfor ikke tale om en sygdom, som hun efter reglen i helbredsoplysningslovens 6 var forpligtet til at oplyse arbejdsgiveren om. Ansøgeren til en stilling har ikke en almindelig pligt til at oplyse, at han eller hun sidder i opsagt stilling. Der skal naturligvis svares ærligt på et eventuelt spørgsmål herom, men et sådant spørgsmål fik hun aldrig. Hun har derfor heller ikke overtrådt sin loyalitetspligt ved at undlade at oplyse herom af egen drift. Ansættelsesaftalen blev annulleret, uden at hun forinden havde fået lejlighed til at udtale sig om de nye oplysninger, som personalechefen C havde fået ved telefonsamtalen med B, herunder oplysningen om, at sygemeldingerne havde stået på siden juni 2009, og at hun skulle være en skrøbelig medarbejder af sind. I mailkorrespondancen havde hun udtrykkeligt anmodet om at blive hørt, men det blev afslået. Som følge af den manglende overholdelse af pligten til partshøring, jf. forvaltningslovens 19, er afgørelsen usaglig, idet regionen ikke har bevist, at partshøring i det konkrete tilfælde ikke ville kunne få betydning for resultatet. Hun har derfor krav på en godtgørelse, som passende kan fastsættes til kr. Yderligere har hun krav på en godtgørelse i henhold til helbredsoplysningslovens 12 som følge af, at regionen i forbindelse med afgørelsen om at annullere ansættelsesaftalen gjorde brug af helbredsoplysninger, der var tilvejebragt i strid med reglerne i denne lov. Der var tale om oplysninger, der blev givet under telefonsamtalen mellem hendes tidligere chef, B, og personalechefen på Regionshuset X-by, C. Også denne godtgørelse kan passende fastsættes til kr. Region Midtjylland har navnlig anført, at regionen var berettiget til at annullere tilsagnet om ansættelse af A, da man opdagede, at hun havde ført ansættelsesudvalget bag lyset og dermed overtrådt sin loyale oplysningspligt ved at undlade at oplyse, at hun sad i opsagt stilling, og at opsigelsen skyldtes langtidssygemelding på grund af arbejdsbetinget stress. Tilsagnet var derfor ugyldigt på grund af As fortielse af forhold af væsentlig betydning for arbejdsgiveren. Derfor har hun ikke krav på løn.

14 Fortielsen indebærer også en overtrædelse af helbredsoplysningslovens 6, jf. funktionærlovens 5, da det efter omstændighederne var klart for A, at hendes sygdom og symptomer på arbejdsbetinget stress var af væsentlig betydning for hendes arbejdsdygtighed i den nye stilling, som i det væsentlige var af samme karakter som den hidtidige stilling. Det er i den forbindelse væsentligt, at hun fortsat var sygemeldt under ansættelsessamtalerne om den nye stilling, og at der dermed ikke var tale om et afsluttet sygdomsforløb. Det bestrides, at As stress alene kan tilskrives problemer i forhold til chefen i hendes stilling på sygehuset i Y-by. Hendes forklaring herom modsiges bl.a. af journalnotaterne fra hendes egen læge, som hun selv har fremlagt under sagen. Det er ikke noget bevis, at hun i sin ansættelse i Å-by Kommune ikke har haft sygefravær på grund af stress. Selv om A ikke direkte blev spurgt, om hun var sagt op eller selv havde sagt op fra sin hidtidige stilling, bragte hun dog aktivt og bevidst ansættelsesudvalget i den vildfarelse, at hun fortsat arbejdede i denne stilling. På sit CV havde hun således ikke anført nogen slutdato for aktuelle stilling, men lod denne rubrik stå åben, og som det fremgår af Cs forklaring, talte hun under ansættelsessamtalerne om sin aktuelle situation på en måde, der efterlod det indtryk, at hun fortsat arbejdede. Hendes begrundelse for at bede om fuld diskretion, således at C måtte vente med at indhente referencer på hende fra B, viser også, at hun bevidst førte ansættelsesudvalget bag lyset og udnyttede den vildfarelse om de faktiske forhold, hun bibragte udvalget. Dette forhold medfører i sig selv, at annulleringen af ansættelsestilsagnet var berettiget. Regionen har ikke forsømt sin pligt til partshøring inden afgørelsen om annullering af ansættelsesaftalen, jf. forvaltningslovens 19. Cs brev af 8. juni 2010, som A besvarede ved sit brev af 10. juni 2010, medfører således, at pligten til partshøring er opfyldt. Ved den efterfølgende telefonsamtale mellem C og B fremkom der ikke oplysninger, som var forkerte, eller som kunne give anledning til yderligere kommentarer fra A af betydning for resultatet. Derfor var det berettiget, at regionen traf afgørelse på dette grundlag uden nogen supplerende høring af A. Subsidiært har regionen anført, at en eventuel overtrædelse af partshøringsreglerne i hvert fald ikke har haft betydning for resultatet, og at fejlen derfor ikke spiller nogen rolle efter en konkret væsentlighedsvurdering. Det afgørende var, at A ved sin uærlige adfærd havde mistet ansættelsesudvalgets tillid, og det ville en eventuel yderligere partshøring ikke kunne rette op

15 på. Hun er derfor under alle omstændigheder afskåret fra godtgørelse på grund af manglende eller utilstrækkelig partshøring. Regionshuset X-by har ikke tilvejebragt helbredsoplysninger i strid med helbredsoplysningsloven eller gjort brug af ulovligt tilvejebragte helbredsoplysninger. Oplysningerne om, at A havde været langtidssygemeldt på grund af arbejdsrelateret stress, og at dette var årsagen til opsigelsen af hende, modtog Regionshuset X-by fra hende selv. Før modtagelsen af hendes brev af 10. juni 2010 havde Regionshuset X-by således hverken kendskab til hendes sygdom eller årsagen til opsigelsen. Under telefonsamtalen med B fik Regionshuset X-by ikke yderligere helbredsoplysninger om hende, men hendes oplysning om tidspunktet for sygemeldingen blev blot korrigeret. Bs almindelige beskrivelse af hende som medarbejder havde ikke karakter af helbredsoplysninger i lovens forstand. Da der således ikke fra arbejdsgiverens side er sket en overtrædelse af helbredsoplysningsloven, er godtgørelse i henhold til lovens 12 udelukket. Højesterets begrundelse og resultat Erstatning for annulleringen af tilsagnet om ansættelse Den 21. maj 2010 gav Region Midtjylland A tilsagn om ansættelse pr. 1. juli 2010 i en stilling som lønkonsulent i Regionshuset X-by. I juni 2010 annullerede regionen tilsagnet. Spørgsmålet er i første række, om annulleringen var berettiget, fordi A i forbindelse med ansættelsen havde tilsidesat sin oplysningspligt efter helbredsoplysningslovens 6 og sin almindelige loyalitetspligt ved at undlade at oplyse, at hun var opsagt fra sin hidtidige stilling som personalekonsulent ved Regionshospitalet Y-by til fratræden med udgangen af maj 2010 som følge af langvarigt sygefravær på grund af arbejdsrelateret stress, og at hun fortsat var sygemeldt. Parterne er enige om, at sagen skal afgøres uden hensyn til, at Region Midtjylland var As arbejdsgiver både ved Regionshospitalet Y-by og i Regionshuset X-by. Helbredsoplysningsloven bestemmer i 6, at en lønmodtager inden ansættelsen af egen drift skal oplyse, om han er bekendt med at lide af en sygdom, som vil have væsentlig betydning for hans arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. Højesteret finder, at oplysningspligten efter bestemmelsens ordlyd og formål omfatter arbejdsbetinget stress, der medfører sygefravær uanset om forholdet må anses for en sygdom i medicinsk forstand.

16 Efter bemærkningerne til lovforslaget gælder oplysningspligten ikke alene i tilfælde, hvor uarbejdsdygtighed er en sikker følge af sygdommen, men også i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for uarbejdsdygtighed, jf. Folketingstidende , tillæg A, s. 136 (L 13), og Højesteret finder, at denne forståelse ligger inden for rammerne af bestemmelsens ordlyd. Oplysningspligten gælder efter ordlyden i tilfælde, hvor lønmodtageren er bekendt med at lide af en sygdom, som vil have væsentlig betydning for hans arbejdsdygtighed. Højesteret finder imidlertid, at oplysningspligten tillige må gælde i tilfælde, hvor lønmodtageren må indse, at han lider af en sygdom med nærliggende risiko for uarbejdsdygtighed. Dette har også støtte i det ovenfor anførte sted i bemærkningerne til lovforslaget. Såfremt lønmodtageren er bekendt med, at han har lidt af en sådan sygdom, er det herefter afgørende for oplysningspligten, om han med rette kan anse sig for fri af den nævnte risiko. På det tidspunkt i maj 2010, hvor A ansøgte om stillingen i Regionshuset X-by og regionen gav hende tilsagn om ansættelse, havde hun i sin hidtidige stilling siden november 2009 været fuldtidssygemeldt på grund af stress. I sygeperioden havde hun modtaget hjælp fra en psykolog samt egen læge, og hun vedblev at være sygemeldt, til ansættelsen ophørte med udgangen af maj Den nye stilling som lønkonsulent var af samme art som den hidtidige som personalekonsulent, og den måtte forventes at have samme karakter. Det fremgår af hendes læges journalnotater og af referaterne af hendes samtaler med sin hidtidige arbejdsgiver, at hendes stress var relateret til hendes arbejde, herunder forholdet til hendes nærmeste leder, men også andre mulige årsager er nævnt. Hun anså efter sin forklaring problemerne for løst med skiftet til en ny stilling og en ny chef, men efter en samlet bedømmelse finder Højesteret det godtgjort, at hun i forbindelse med ansættelsessamtalerne ikke med rette kunne anse sig for fri af sin stress, men måtte indse, at der var en nærliggende risiko for fortsat stress med væsentlig betydning for hendes arbejdsdygtighed. Det forhold, at hun efterfølgende gennem tre år i en anden stilling kun har haft mindre sygefravær, der efter det oplyste ikke skyldes stress, kan ikke føre til andet resultat ved bedømmelsen af forholdene på tidspunktet for ansættelsessamtalerne. Herefter finder Højesteret, at A tilsidesatte sin oplysningspligt efter helbredsoplysningslovens 6 ved ikke at oplyse arbejdsgiveren om sin sygemelding på grund af stress.

17 A angav i sin stillingsansøgning af 10. maj 2010, at Jeg arbejder i dag som personalekonsulent ved Regionshospitalet Y-by. I det vedlagte CV ( dataliste ) havde hun ved ansættelsesstedet Regionshospitalet Y-by anført 2006 dvs. uden slutdato i modsætning til anførslerne ved alle tidligere ansættelsessteder og på trods af, at hun da vidste, at ansættelsen ville ophøre ultimo maj 2010 på grund af opsigelse. Herefter, og efter forklaringerne fra regionens repræsentanter under ansættelsessamtalerne, C og D, som støttes af bemærkningen i As mail af 26. maj 2010, Har nu talt med B så det er på plads;-), lægger Højesteret til grund, at A bevidst gav regionens repræsentanter et urigtigt indtryk af, at hun var aktiv i uopsagt stilling, for at undgå, at korrekt oplysning om hendes hidtidige ansættelsesforhold skulle få negativ betydning for hendes ansættelsesmulighed. Højesteret finder, at hun herved har handlet svigagtigt og i strid med sin almindelige loyale oplysningspligt som lønmodtager. På baggrund af de ovenfor anførte omstændigheder finder Højesteret, at såvel As tilsidesættelse af sin oplysningspligt efter helbredsoplysningslovens 6 som hendes svigagtige tilvejebringelse af en opfattelse hos regionens repræsentanter af, at hun var aktiv i uopsagt stilling, har givet regionen ret til at annullere tilsagnet om ansættelse som ugyldigt. Hun er derfor ikke berettiget til erstatning i anledning af annulleringen af ansættelsestilsagnet. Godtgørelse for regionens påståede overtrædelse af helbredsoplysningsloven Allerede fordi de helbredsoplysninger, som regionen har brugt, efter det anførte er omfattet af As oplysningspligt efter helbredsoplysningslovens 6, har regionen ikke handlet i strid med 2. Der er således ikke grundlag for godtgørelse efter lovens 12. Godtgørelse for manglende partshøring Som nævnt i Højesterets dom af 27. november 2006 (UfR ) skal de forvaltningsretlige regler om sagsbehandling bidrage til, at der træffes saglige afgørelser, og tilsidesættelse af f.eks. sagsbehandlingsregler om partshøring kan ikke i sig selv udløse et krav på kompensation. Inden der blev truffet afgørelse om at annullere tilsagnet om ansættelse af A, fik hun lejlighed til at udtale sig ved brevet af 10. juni Hun blev imidlertid ikke hørt om de nye faktiske oplysninger fra hendes tidligere chef, B, hvilket burde være sket.

18 Efter bevisførelsen om regionens begrundelse for at annullere ansættelsen af A finder Højesteret, at en supplerende partshøring af A ville have været uden betydning for afgørelsen. Herefter kan den utilstrækkelige partshøring ikke udløse krav på godtgørelse. Konklusion A har hverken krav på erstatning eller godtgørelse som følge af forløbet i forbindelse med annulleringen af tilsagnet om ansættelse af hende. Højesteret stadfæster herefter Vestre Landsrets dom. Sagsomkostninger Region Midtjylland har for alle tre instanser været repræsenteret af en juridisk konsulent, der er medarbejder i regionen. Det er oplyst, at der har været positive udgifter til navnlig transport, men ikke noget nærmere herom. Højesteret finder herefter ikke grundlag for at pålægge HK/Danmark at betale sagsomkostninger til Region Midtjylland. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.

DOM. afsagt den 21. oktober 2011 i sag nr. BS 150-305/2011:

DOM. afsagt den 21. oktober 2011 i sag nr. BS 150-305/2011: DOM afsagt den 21. oktober 2011 i sag nr. BS 150-305/2011: HK/Danmark som mandar for A (advok Tina Sejr Hansen Gad, Århus) mod Region Midtjylland (juridisk konsulent Marianne Pagh Lübeck, Viborg) Parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) BUPL for A (advokat Peter Breum) mod Ringsted Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen angår afskedigelsen af en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0171005 - DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. oktober 2016 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Birgitte Grønborg Juul og Casper Hauberg Grønnegaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 Sag 102/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Holbæk Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. september 2015 Sag 205/2014 (2. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Marie-Louise Ehmer) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud)

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 Sag 150/2014 A kærer værgebeskikkelse vedrørende B (advokat Uno Ternstrøm, beskikket for A) (advokat Dorthe Østerby, beskikket for B) I tidligere

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 29/2014 A (advokat John Kahlke) mod Sydbank A/S (advokat Nicolai Dyhr) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Lyngby den 14.

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K. København, den 20. december 2017 Sagsnr. 2017-2383/VTA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K. Klagens tema: Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV2013.0145) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. for. mod. Greve Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV2013.0145) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. for. mod. Greve Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV2013.0145) Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A mod Greve Kommune Tvisten Sagen angår, om A, der den 24. oktober 2012 blev opsagt fra sin stilling

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. april 2015 Sag 265/2013 (2. afdeling) A (advokat Mikael Dreyer, beskikket) mod B (advokat Wilhelm Dickmeiss, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere