Den horisontale genoverførsels betydning for evolutionsteorien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den horisontale genoverførsels betydning for evolutionsteorien"

Transkript

1 Den horisontale genoverførsels betydning for evolutionsteorien The influence of horizontal gene transfer on theory of evolution Natbas, 3. semester, Efterår 2005 Hus 13.2, Gruppe 2 Malene Cohen Anfinn Joensen Marie Borgvold Larsen Nanna Bernstorf Schrøder Vejleder: Erik Tüchsen Roskilde Universitetscenter

2 Man har undertiden villet give et Udtryk for Slægtskabet mellem alle Væsner af samme Klasse ved at fremstille Klassen som et stort Træ. Jeg troer, at dette Billede er overordentlig sandt. Kvistene med Løv og Knopper kunne forestille endnu levende Arter, og Grenene fra tidligere Aar kunne forestille den lange Rækkefølge af uddøde Arter. I hver enkelt Vækstperiode have alle de da voksende Kviste søgt at forgrene sig til alle Sider, søgt at paa samme Maade som Arter og Grupper af Arter til alle Tider have overvældet andre Arter i den store Kamp for Tilværelsen. Stammens store Hovedforgreninger, som nu ere delte i store Grene, der igjen dele sig i mindre og mindre Dele, de vare selv en Gang, da Træet var lille, Kviste og Knopper, og denne Forbindelse mellem de tidligere og de nulevende Knopper ved forgrenede Grene kan være et meget godt Billede paa den Maade, paa hvilken alle uddøde Arter ere ordnede i Grupper, der igjen ere andre Grupper underordnede. Af de mange Kviste, der havde Liv og Løv, da Træet kun var Busk, er der kun to eller fire nu store Grene, der endnu leve og bære alle de andre Grene; saaledes er der ogsaa meget faa af de Arter, der levede i længst forsvundende geologiske Perioder, som nu have levende modificerede Efterkommende. Siden den Gang, Træet først skød frem, er mangen en Gren og mangt et skud visnet bort og faldet af, og disse tabte Grene af forskjellig Størrelse kunne forestille de Ordner, Familier og Slægter, der ingen nulevende Repræsentanter have, og som vi kun kjende i fossil Tilstand. Ligesom vi hist og her se en underlig tynd Gren skyde frem fra en Tveje langt nede paa Træet, en Gren, der tilfældigvis har siddet heldigt og endnu er i Live øverst oppe, saaledes se vi ogsaa nu og da Dyr som Næbdyret (Ornithorhynchus) og Lungefisken (Lepidosiren), der til en vis Grad forbinder to store Livsgrene ved sit Slægtsskab med dem begge, og som øjensynlig har undgaaet en skjæbnesvanger Rivalisering ved at have levet paa et beskyttet Sted. Ligesom Knopper afføde nye Knopper, og disse, dersom de ere kraftigere, slaa ud i Grene og overskygge mange svagere Skud paa alle Sider, saaledes troer jeg ogsaa, at det er gaaet med Livets store Træ, der opfylder Jordskorpen med sine døde og brudte Grene og bedækker Jordens Overflade med sine skjønne Forgreninger, der stadig skyde nye Skud. Charles Darwin, Origin of Species 1959 Oversat af J. P. Jakobsen, Om Arternes oprindelse 1872 Side 2 af 58

3 Abstrakt Det undersøges hvorfor grundlæggende, forståelsesmæssige ændringer forekommer inden for evolutionsbiologien. Dette vil blive diskuteret ud fra Thomas Kuhns, Sir Karl Poppers og Imre Lakatos videnskabsteorier. Den nuværende opfattelse af evolutionen går på, at genetisk materiale bliver nedarvet, mutationer giver ophav til variation og at der er selektion for særligt fordelagtige træk, således at disse vil blive de mest dominerende. Der er gennem tiderne blevet opbygget en række fylogenetiske træer, der viser slægtskabet mellem de forskellige arter. Horisontal genoverførsel er overførsel af DNA fra en organisme til en anden der ikke er dens afkom og det kan derfor have indflydelse på den genetiske variation og opbygningen af fylogenetiske træer. Det undersøges med hjælp af de tre videnskabsteoretikere, hvor stor indflydelse horisontal genoverførsel har for evolutionsteorien. Konklusionen er, at grundlæggende forståelsesmæssige ændringer i større eller mindre grad er katalyseret af anomalier og at fremkomsten af disse, dels kommer af begrænsninger i den menneskelige forståelse, dels er et produkt af den historiske kontekst. Det ser for os ud til at den horisontale genoverførsel danner grundlag for en ændring i opfattelsen af arvegang og opbygningen af fylogenetiske træer, men ud fra dette projekt kan vi ikke vurdere hvor stort et omfang ændringen vil få. Abstract It is examined why basic and comprehensible changes occur within evolutionary biology. This will be discussed on the basis of the scientific theories of Thomas Kuhn, Sir Karl Popper and Imre Lakatos. The foundation of the present understanding of evolution is, that genetic material is inherited, mutations are the source of variation and that there is selection for advantageous features, so that these will be the most dominating ones. Phylogenetic trees show the relationship between different species and through the times a number of these have been constructed. Horizontal gene transfer is the transfer of DNA from one organism to another, which is not its offspring and therefore it can influence the genetic variation and the construction of phylogenetic trees. From the view of the three scientific theorists it is examined how great an influence horizontal gene transfer has on the evolutionary theory. The conclusions are that basic and comprehensible changes to some extent are catalysed by anomalies and that the appearance of these partly comes from limitations of the human comprehension and partly are products of the historical context. For us it looks like horizontal gene transfer provides a basis for a change in the view of inheritance and the construction of phylogenetic trees, but on the basis of this project we cannot judge to what extent the change will be. Side 3 af 58

4 Forord Denne rapport er blevet udarbejdet som en del af et 3. semesterprojekt på Roskilde Universitetscenters naturvidenskabelige basisuddannelse i efteråret Den dertil svarende semesterbinding foreskriver, at der skal arbejdes med refleksion over naturvidenskab og naturvidenskabsformidling, for at vi som studerende gennem arbejdet med et repræsentativt eksempel skal få erfaring med naturvidenskab som kulturelt og samfundsmæssigt fænomen. Vi mener at semesterbindingen er overholdt idet evolutionsbiologien udgør et repræsentativt eksempel for naturvidenskaben og vi har koncentreret os om, at reflektere over hvordan man vælger de grundlæggende antagelser, der arbejdes ud fra. Projektet er rent naturvidenskabeligt udarbejdet inden for evolutionsbiologi og henvender sig således til biologiinteresserede medstuderende på den naturvidenskabelige basisuddannelse, samt andre på tilsvarende niveau. Endeligt kan den måske også få betydning for myndigheder som skal lovgive ud fra de resultater som bliver resultatet af forskningen. Det kan for eksempel være i forbindelse med godkendelse af gensplejsede afgrøder, hvor man måske ikke kan være sikker på, at generne holdes inden for samme dyre- eller planteart. Det filosofiske arbejde er forekommet os lidt uhåndterligt, da det er uvant på den naturvidenskabelige basisuddannelse. Arbejdet har alligevel givet os et større perspektiv på naturvidenskaben og et lidt nærmere kendskab til både dens muligheder og begrænsninger, som kan komme os til gode senere i vores uddannelse. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke vores første vejleder lektor Erik Tüchsen for gode råd og inspiration, lektor Gustaw Kerszman for nyttig vejledning inden for både den videnskabsteoretiske og den biologiske del af vores projekt, samt at træde til som eksaminator i sidste øjeblik. Vi vil også sige en stor tak til lektor Tove Atlung for på kort tid at have nået at give meget og god kritik på vores rapport. Sidst, men ikke mindst, vil vi gerne sige mange tak til vores yndlingshussekretær Ragnhild Wulff- Nielsen, som på forunderlig vis har fået alt det praktiske til at hænge sammen til sidst i forløbet. Læsevejledning: ordliste med biologiske og videnskabsteoretiske fagtermer forekommer sidst i rapporten (Appendix 2). Ord som er forklaret i ordlisten er markeret med fed typografi første gang de er nævnt i et afsnit. Side 4 af 58

5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemformulering Afgrænsning Tre filosoffers tilgangsvinkler til naturvidenskabelig teoridannelse Thomas Samuel Kuhn ( ) Paradigmer Normalvidenskab Erkendelsesteoretiske kriser Videnskabelige revolutioner Ingen kontinuitet i den erkendelsesmæssige udvikling Kritik Sir Karl Popper ( ) Demarkationsproblemet Kontinuitet i den erkendelsesmæssige udvikling Kritik Imre Lakatos ( ) Forskningsprogrammer Kontinuitet i den erkendelsesmæssige udvikling Kritik Den monofylogenetiske arvegang Evolutionsteori Historien bag den nuværende taksonomiske tredeling Uoverensstemmelser med denne tredeling Mekanismer for Horisontal genoverførsel Transformation Naturlig kompetence Transduktion Generaliseret transduktion Specialiseret transduktion Konjugation Konjugation af plasmider Konjugative transposoner Inkorporering og opretholdelse af nyt DNA Homolog rekombination Site-specific rekombination Transposition og transposable elementer Detektion af horisontal genoverførsel Den horisontale genoverførsels betydning for evolutionen Den horisontale genoverførsels betydning for fylogenien TTT-paradigmet Side 5 af 58

6 10 Diskussion Grundlæggende ændringer i erkendelsen Sammenligning af de tre medtagne videnskabsteorier Anomaliernes rolle i udviklingen Begrænsninger for den menneskelige erkendelse Den horisontale genoverførsel som årsag til ontologisk ændring Redegørelse for krisesituationen Inddeling i fire grupper Genetisk variation Praktisk formål med at skifte ontologi Resistens Genmodificerede organismer Diskussion af TTT-paradigmet som løsning Forklarende kraft Erkendelsesmæssig kontinuitet Konklusion Litteraturliste Artikler og bøger Internetadresser Appendix Appendix 2 - Ordliste Side 6 af 58

7 1 Indledning Lige siden Darwins tid har megen biologisk forskning taget udgangspunkt i evolutionsteoriens idé om en fælles oprindelse for livet på jorden. De gamle stamtræer, der er dannet før molekylærbiologien fik sit gennembrud, bygger på morfologiske karakteristika. Her var det ikke muligt at klassificere de laverestående encellede organismer. Det var kun muligt at klassificere ud fra de observationer man var i stand til at gøre med det blotte øje. Med molekylærbiologiske metoder blev det muligt at foretage mere detaljerede observationer, som fx RNA-, DNA- og proteinsammenligninger. Man troede, at de resultater man ville kunne frembringe ved hjælp af hurtige computere og nye molekylærbiologiske teknikker ville understøtte den opsatte fylogeni. Det har vist sig, at den nye viden om proteinstamtræer og genomsammenligninger ikke altid stemmer overens med det gamle stamtræ. Horisontal genoverførsel, eller HGT (Horizontal Gene Transfer) er overførsel af genetisk materiale fra en organisme til en anden celle, som ikke er dens afkom, og kaldes også nogle gange for LGT (Lateral Gene Transfer). Modsat er vertikal genoverførsel, eller VGT (Vertical Gene Transfer) overførsel af arvemateriale til afkom ved reproduktion. Opfattelsen af arvegangen som et monofyletisk træ tager kun højde for vertikal genoverførsel, hvorimod man inden for de senere år er blevet opmærksom på, at horisontal genoverførsel komplicerer dette billede og måske ligefrem gør, at beskrivelsen er utilstrækkelig. Horisontal genoverførsel danner på den måde muligvis grundlag for en revidering af den oprindelige opfattelse. Det er netop denne problemstilling vi arbejder med i vores projekt. For at kunne vurdere om den opfattelse man har i dag er mest velegnet til at løse de praktiske problemer vi har i vor tid, er man nødt til at anlægge en videnskabsteoretisk vinkel på problemet. Her vil vi gå nærmere ind i Thomas Samuel Kuhns teori om hvordan ontologiske ændringer forløber. Med ontologi mener vi de metafysiske verdensopfattelser som man er nødt til at antage forud for erkendelsen. Da der er stor uenighed om dette, mener vi, at man også bør tage højde for andre synspunkter, hvorfor vi har valgt at inddrage Sir Karl Popper og Imre Lakatos. Disse er tre af de store videnskabsfilosoffer og da vi ikke på forhånd havde noget særlig kendskab til videnskabsfilosofi syntes vi, at disse ville være det mest solide udgangspunkt at vurdere følgende problemstilling ud fra. 1.1 Problemformulering Hvorfor forekommer ændringer i grundlaget for den naturvidenskabelige teoridannelse? Danner horisontal genoverførsel grundlag for en udskiftning af det monofylogenetiske stamtræ som nu er meget anvendt inden for evolutionsbiologien? Afgrænsning For at have nogle overskuelige rammer at arbejde inden for, har vi måttet foretage en afgrænsning af projektets omfang. Vi vil her forsøge at gøre rede for hvilke valg vi har foretaget og på hvilken baggrund. Med hensyn til den videnskabsteoretiske vinkling, har vi valgt tre ud af de mange der har gjort sig tanker om emnet. Vi har valgt Thomas Samuel Kuhn, Sir Karl Popper og Imre Lakatos, da de har været nogle af de mere toneangivende videnskabsfilosoffer og efter vores opfattelse supplerer deres Side 7 af 58

8 teorier hinanden godt, sådan at en diskussion ud fra disse giver en forholdsvis flersidig analyse af vores problemstilling. Ud af deres meget omfattende teorier, vil vi kun gennemgå de dele som er relateret til ontologiske ændringer. Vi kommer i dette projekt ind på fylogenetiske stamtræer og det ville derfor være relevant og interessant at beskrive, hvordan disse stamtræer laves, men da det er et temmelig avanceret område, der involverer avanceret computerteknologi har vi valgt at afgrænse os fra det, da det ville være for tidskrævende og alligevel sagtens kan udelades i forhold til den valgte problemstilling. Hvad angår genoverførsel har vi valgt primært at se på prokaryoter, da der er forsket mere i disse end i eukaryoter. Denne fokusering mener vi giver det bedst mulige grundlag for en vurdering af HGT fænomenet. Der vil i løbet af rapporten blive nævnt en række proteiner og bakteriearter, blandt andet i forbindelse med komparative analyser af sekvenser og dannelse af fylogenetiske træer ud fra disse. Vi har valgt at undlade at komme nærmere ind på funktionen af de enkelte proteiner og bakteriernes specielle kendetegn, da det har ringe relevans for problemstillingen. Desuden har vi valgt ikke at komme nærmere ind på de nævnte biokemiske processer. Side 8 af 58

9 2 Tre filosoffers tilgangsvinkler til naturvidenskabelig teoridannelse I dette afsnit vil vi give en gennemgang af tre forskellige videnskabsteoretikeres mening om ontologiske ændringer, for i et senere afsnit at kunne diskutere vores problemstilling ud fra deres synspunkter. Kriterierne for hvornår disse finder sted er i høj grad diskutable, så derfor mener vi at det er givtigt at gå ind i flere forskellige udlægninger. Det vil være problematisk, og ikke ønskeligt, at give et overordnet svar på hvilken teori der er tættest på den aktuelle praksis, men vi vil se på nogle af de enkelte teorielementer og først finde ud af hvilke deskriptive udsagn, der passer bedst og derudfra forsøge at fremsætte nogle normative. 2.1 Thomas Samuel Kuhn ( ) Kuhn er medtaget fordi hans teori generelt er meget anvendt og hans tænkning, ifølge Stig Andur Pedersen, har tjent som grundlag og inspiration for mange senere teoretikere og er uundgåelig, hvis man vil forholde sig til moderne videnskabsteori (Kragh & Andur Pedersen, 1991) Paradigmer Når man skal undersøge noget, mener Kuhn, at man er nødt til at starte fra nogle ontologiske antagelser, som man tror er sande, selvom man ikke har nogen midler til at bevise deres rigtighed. Disse antagelser bestemmer, hvor man skal starte med sin undersøgelse, hvordan man skal gå videre derfra og hvad man skal forvente sig af den. Antagelserne bestemmer endvidere hvordan man skal tænke om sine observationer, sådan at man selv og andre kan arbejde videre med ens resultater senere hen. Den teoriramme som et videnskabeligt samfund arbejder indenfor betegner Kuhn et paradigme (Kragh & Andur Pedersen, 1991). Paradigmet angiver et sæt af arbejdsmetoder og antagelser som på et givent tidspunkt er blevet accepteret af det videnskabelige samfund og som påvirker forskningen inden for dette. I valget af paradigme må man ifølge Kuhn skele til hvilket, der er til størst nytte for forskningen i den givne historiske kontekst. Det være sig med hensyn til såvel værdibegreber såvel som praktiske behov (Kuhn, 1995). I vor tid er det eksempelvis påkrævet, at forholde sig til resistensdannelse på sygehusene Normalvidenskab Så længe man i et videnskabeligt samfund er enige om hvilket paradigme man får mest ud af at arbejde ud fra, går arbejdet hurtigt fremad. Man er enige om hvilke problemstillinger der har faglig relevans og hvilke forklaringer der er de bedste (Kragh & Andur Pedersen, 1991). Dette er ikke tilfældet forskellige paradigmer imellem, hvilket gør dem usammenlignelige, eller inkommensurable, som det hedder i Kuhns terminologi (Kuhn, 1995). Arbejdet inden for et paradigme åbner ikke mulighed for erkendelser, der ikke på forhånd er fastlagt af paradigmet, kun for kortlægning af sammenhænge som paradigmet foreskriver, må eksistere. Dette giver et meget nedsat perspektiv, men det øgede fokus giver en høj effektivitet. Normalvidenskaben er således stærkt kumulatativ (Kragh & Andur Pedersen, 1991). Man bliver inden for normalvidenskaben så længe som muligt, af samme grund som inden for industrien. Produktionsom- Side 9 af 58

10 stilling er meget ressourcekrævende (Lakatos & Feyerabend, 1999). I vores case ville man eksempelvis skulle revidere lovgivningsprocedure i forbindelse med genteknologi. Den litteratur som frembringes i normalvidenskabelige perioder har ofte karakter af artikler som kun henvender sig til faglige kolleger, og ikke redegør for de tilgrundliggende antagelser, da modtageren formodes at have kendskab til disse (Kuhn, 1995) Erkendelsesteoretiske kriser Det lader sig sjældent gøre at udarbejde et paradigme, som kan forklare alle ens resultater og i disse tilfælde vil de udgå af videnskaben, fordi det ikke længere er relevant at forske i dem. Det fænomen, at naturen overskrider de forventninger man må gøre sig ud fra sit paradigme kalder Kuhn for anomalier (Kragh & Andur Pedersen, 1991). Forekomsten af enkelte anomalier er ikke kritisk for et paradigme. Her vil konserverende mekanismer gøre sig gældende så uregelmæssighederne slås hen med, at man vil kunne forklare dem senere, eller at de hører under et andet forskningsområde (Kragh & Andur Pedersen, 1991). Hvis der kommer stadigt flere anomalier og de måske endda afviger systematisk fra det forventede, vil det give anledning til udarbejdelse af konkurrerende paradigmer. I disse kriseperioder er der uenighed om hvilke grundlæggende antagelser man skal gå ud fra og videnskaben bliver af mere filosofisk art. Dette giver et ophold i den teknologiske udvikling som er forbundet med normalvidenskab og sætter den erkendelsesmæssige udvikling tilbage (Kragh & Andur Pedersen, 1991; Kuhn, 1995). Den videnskabelige skrivning i disse perioder udmønter sig typisk i bøger, da der bliver behov for mere dybdegående redegørelser end artikelformen lægger op til. Et nærliggende eksempel på dette vil være Darwins Origin of Species, som har været en milepæl i evolutionsbiologien (Kuhn, 1995) Videnskabelige revolutioner For at videnskaben kan være videnskab, må den samlet set undergå en udvikling, hvilket ifølge Kuhn kun er muligt, hvis man har en monoparadigmatisk praksis. Alle medlemmer af et videnskabeligt samfund må følge de samme spilleregler for at kunne producere resultater som er forenelige med deres kollegers (Kuhn, 1995). Paradigmevalg er ikke et fortolkningsspørgsmål, fordi der ikke er nogen faste data at fortolke. Fortolkningen sker ud fra paradigmet og kan således kun artikulere, ikke korrigere, det. Kuhn mener at der er fem kriterier som er særlig vigtige når folk skal bestemme sig til hvilke paradigme der er mest frugtbart. Det skal kunne give forklaringer som: 1) er så detaljeret som muligt 2) er sammenhængende og dermed modsigelsesfrie 3) ser ud til at gælde inden for mange områder 4) er så enkle som muligt 5) har så stort perspektiv som muligt Verifikation af et paradigme foregår analogt til naturlig udvælgelse. Man vælger den mest levedygtige blandt de foreliggende muligheder i en bestemt historisk situation. Det er ikke meningsfuldt at tage stilling til om dette valg ville være det bedste, der kunne være foretaget, hvis der havde været flere muligheder (Kuhn, 1995). Side 10 af 58

11 Skiftene tager sig kun ud som revolutioner for folk som er direkte berørt af dem. For udenforstående kan det godt se ud som en kontinuert udvikling, da de jo netop ikke er indviet i paradigmet, men kun ser resultatet af det (Kuhn, 1995). Lægfolk vil således ikke nødvendigvis se det som en stor forskel om et evolutionsbiologisk forskningsresultat er fremkommet på basis af det ene eller det andet paradigme, hvorimod det for de involverede forskere vil være en grundlæggende ændring af deres verdensopfattelse Ingen kontinuitet i den erkendelsesmæssige udvikling Fordi forklaringer fra et nyt og et gammelt paradigme ikke, eller i hvert fald ikke direkte, kan kombineres, kan et nyt ikke bygge videre på et gammelt og man er derfor på mange områder nødt til at starte forfra med sine forklaringer hver gang man skifter paradigmet ud. Vi bliver således ikke klogere på sandheden om naturen, vi finder bare nye måder at opfatte den på, som er gunstigere for den teknologiske udvikling og passer bedre med den øvrige verdensopfattelse, som hersker i tiden (Kragh & Andur Pedersen, 1991). Figur 1: Ovenstående flowskema viser, om end groft forenklet, vores udlægning af Kuhns teori om videnskabelig teoridannelse. Hypoteser udarbejdes ud fra et paradigme, efterprøves og i tilfælde af verifikation har man løst en af normalvidenskabens gåder. I tilfælde af gentagne anomalier, er der lagt grund for en videnskabelig revolution. Det er først her man kommer i kontakt med fundamental ny erkendelse Kritik En problematisk egenskab ved Kuhns paradigmebegreb er, at det er selvforklarende. Et paradigme er det som et videnskabeligt samfund har tilfælles og et videnskabeligt samfund, er en gruppe mennesker som har et paradigme tilfælles. Side 11 af 58

12 Man er nødt til at kunne forklare hvad et videnskabeligt samfund er uden at benytte paradigmebegrebet. Kuhn tager ikke højde for at den videnskabelige udvikling er påvirket af de omgivne samfunds behov. Det er begrænset til at beskrive, hvad der foregår inden for de videnskabelige samfund (Kragh & Andur Pedersen, 1991). Ifølge Lakatos er det ikke forsvarligt at drage grænsen for videnskabelighed mellem videnskabelige og ikke videnskabelige samfund. Videnskab må defineres selvstændigt og ikke bare være det som videnskabsfolk foretager sig (Lakatos & Feyerabend, 1999). 2.2 Sir Karl Popper ( ) Popper var en af de første som gjorde op med positivismens idé om en objektiv virkelighed, men er også taget med fordi han menes at have været medvirkende årsag til Kuhns teorier. Kuhns teori er en reaktion på Poppers videnskabsteori, men det vil være for firkantet at betragte det som en direkte modsætning Demarkationsproblemet Poppers teori koncentrerer sig primært om at sætte grænsen mellem videnskab og pseudovidenskab. Spørgsmålet om hvad der er sandt og falsk finder han ikke interessant i forhold til denne skelnen, da han mener at et udsagn godt kan være sandt uden at være videnskabeligt. Poppers antagelse er at enhver observation er teoriafhængig, hvilket gør at man for nemt finder bekræftende data når man søger efter dem, da man vil fortolke virkeligheden, så den passer ind i ens teori. Det nærmeste man kan komme på at eftervise teorien videnskabeligt vil således være gentagne, mislykkede forsøg på at falsificere den. Videnskabeligheden ligger i det, at teorien er prøvbar. Pseudovidenskabelige udsagn vil ikke nødvendigvis kunne falsificeres, hvilket er grunden til at de godt kan være sande, men da falsifikationen her ikke engang er en hypotetisk mulighed, må de ekskluderes fra videnskaben. Pseudovidenskabelige udsagn kan ikke bruges til at skille dele af naturen fra andre og er derfor ikke konstruktive at arbejde med i naturvidenskabelig sammenhæng. Popper har også været optaget af induktionsproblemet, som går på at man ikke kan regne med at de observationer man ikke har gjort sig, svarer til dem man har gjort sig og har udarbejdet sin teori fra. Hvis man direkte har ledt efter forhold, der ikke passer med teorien, så har man gjort det bedste man kan for at vise dens gyldighed, og kan så antage at det er den bedste forklaring man kan frembringe på pågældende tidspunkt. Dette er begrundelsen for at vælge falsifikationen som demarkationskriterium Kontinuitet i den erkendelsesmæssige udvikling Poppers måde at tænke om videnskab på er bygget op på en måde, så videnskaben undergår en epistemologisk udvikling. Det vil sige at man, efterhånden som forskningen skrider frem, kommer stadig tættere på sandheden om naturen. Før man kan sige, at en ny teori er bedre end den man havde før skal man sammenligne dem indbyrdes i forhold til naturen. Hvis den nye kan forklare det samme som den gamle og mere til, så tager man den i stedet for og ellers ikke (Kragh & Andur Pedersen, 1991). Side 12 af 58

13 Man kan, ifølge Popper, ikke observere fænomener uden på forhånd at have en hypotese om, hvordan sammenhængene i dem er. Derfor kan man kun lære efter trial and failure -princippet. Afkræftende observationer kan ikke blot bortforklares eller ignoreres. Hvis de gentager sig, må teorien forkastes. Her er det dog kun teorien man skal gå væk fra og ikke dens grundlag, hvilket sikrer kontinuitet i den videnskabelige erkendelse. Dette sker ved, at en teori kommer til at kunne forklarer flere observationer end før, eller ved at man får to tidligere forklaringsmodeller til at hænge sammen (Kragh & Andur Pedersen, 1991). Figur 2: Ovenstående flowskema viser, om end groft forenklet, vores udlægning af Poppers teori om videnskabelig teoridannelse. Hypoteser udarbejdes ud fra et forskerens tidligere erfaringer, efterprøves og i tilfælde af verifikation er man nået frem til det ind til videre bedste løsning på problemet. I tilfælde af grundig falsifikation, bør teorien forkastes Kritik Der er nogle praktiske vanskeligheder forbundet med Poppers teori. Logisk set kan man godt komme frem til en forklaring på en observation ved at forsøge at falsificere sin teori, men det kan ikke lade sig gøre i praksis. Sommetider bliver det besluttet, at det ikke skal gælde at en teori er blevet falsificeret. I forskningshistorien, har det tit været sådan, at udøverne har troet mere på hvad de tænkte end på hvad de sansede, som Kuhn giver udtryk for (Kragh & Andur Pedersen, 1991). Poppers normative regler er meget strenge og har ikke til hensigt at gøre det svært at falsificere en teori. Han mener alligevel ikke, at man skal gå væk fra en teori, som man har brugt længe, ved første afkræftende observation. En sådan bør underkastes yderligere afprøvning (Kragh & Andur Pedersen, 1991). Et andet problem med Poppers adskillelse mellem videnskab og pseudovidenskab er, at eksistensudsagn ikke er videnskabelige ifølge den opdeling. Udsagn af typen der eksisterer objekter af typen Side 13 af 58

14 X kan man ikke vise er forkert. Det kan ikke lade sig gøre at vise, at der ikke er et enkelt X-objekt et sted i universet. Man kan måske vise at det er der, men ikke at det ikke er der (Kragh & Andur Pedersen, 1991). 2.3 Imre Lakatos ( ) Lakatos teori viderefører principper fra både Kuhns og Poppers teorier. Han kunne ikke gå ind for Kuhns diskontinuerte udvikling i epistemologien eller Poppers naivfalsifikationisme, men har i store træk kombineret resten af teorierne Forskningsprogrammer Lakatos har udarbejdet en mere grafisk model for videnskabelig teoridannelse. I høj grad svarende til Kuhns paradigmebegreb, arbejder Lakatos med forskningsprogrammer. Disse består af en kerne som er det ontologiske grundlag. Rundt om den er der et beskyttende bælte som består af en positiv og en negativ heuristik. Det vil sige nogle retningslinjer for hvordan man henholdsvis skal og ikke skal tænke for at bevare kernen. Det beskyttende bælte sikrer en kontinuert erkendelsesmæssig udvikling, ved at beskytte kernen mod angreb fra andre forskningsprogrammer. Man kan altså ikke modbevise kernens rigtighed, men man kan vurdere dens kvaliteter som udgangspunkt for forskningen. Hvis den forskning der bliver lavet ud fra kernen er brugbar, så er kernen et godt udgangspunkt. Hvis forskningen på grundlag af kernen ikke er tilstrækkelig produktiv, må man søge nye veje. Lakatos mener heller ikke at sandhedsspørgsmålet har sin berettigelse i forbindelse med vurdering af videnskabelige teorier. Man bør bestræbe sig på at finde gode forklaringsmodeller. Det vil sige nogle, som forklarer og forudsiger observationer så detaljeret som muligt. Arbejdet inden for modellen er ligesom i Kuhns system. Forskellen er den måde det ontologiske grundlag bliver skiftet ud på. I stedet for at undersøge kernen mener Lakatos at man skal undersøge det beskyttende bælte som ligger rundt om det. For ham er det afgørende om systemet af idéer og forklaringer er opbyggende eller nedbrydende for forståelsen af observationer. Det er nedbrydende hvis det ikke leder til nye forudsigelser, hvis de ikke forklarer nye observationer, eller hvis forklaringerne ikke følger de retningslinjer, der ligger i det beskyttende bælte. Han mener at forståelsen er i bevægelse og at en forklaring derfor skal vurderes på dens vækst (Kragh & Andur Pedersen, 1991; Lakatos & Feyerabend, 1999) Kontinuitet i den erkendelsesmæssige udvikling Ligesom Kuhn mener Lakatos, at der vil opstå flere forskellige grundopfattelser og at der derfor vil være konkurrence mellem dem. Idéerne skal testes mod hinanden i stedet for at teste forklaringerne mod hinanden på virkeligheden, som Popper vil. Man kan først vise at en teori ikke er rigtig når man har en som er bedre. Man viser at den gamle teori var forkert ved at vise at den nye er rigtig. Lakatos er enig med Popper i at jo flere enkeltdele af en observation en teori dækker, jo bedre er den. Den store forskel fra Popper er at det ikke kun er enkeltteorier, der skal undersøges, men også de ideer som de kommer af. Lakatos mener ligesom Popper, at der er en sammenhængende udvikling, selv om man skifter ideerne ud (Kragh & Andur Pedersen, 1991). Side 14 af 58

15 Figur 3: Ovenstående flowskema viser, om end groft forenklet, vores udlægning af Lakatos teori om videnskabelig teoridannelse. Hypoteser udarbejdes ud fra et forskningsprogram, efterprøves og i tilfælde af verifikation har man forklaret et fænomen inden for forskningsprogrammet og dette påvirker den videre forskning inden for dette. I tilfælde af falsifikation, passer hypotesen ikke til forskningsprogrammet og dette påvirker ligeledes den videre forskning inden for forskningsprogrammet Kritik Lakatos kan ikke give noget svar på præcis hvornår man skal gå over til et andet forskningsprogram. Hans forskrifter fortæller kun hvornår man skal blive ved det samme forskningsprogram og ikke hvornår det er hensigtsmæssigt at gå væk fra det. Derfor vil det være bedst at beholde det samme altid, fordi man ikke kan vide om man finder ud af at de gamle idéer stadig er hensigtsmæssige i nogle forhold. Samtidig er det en del af hans system, at man hele tiden skal prøve at finde på nye idéer, for at få prøvet de gamle af. På den måde kan systemet være lidt selvmodsigende. I virkeligheden er det vanskeligt at blive enige om, hvad et forskningsprograms hårde kerne, negative og positive heuristik er (Kragh & Andur Pedersen, 1991). Side 15 af 58

16 3 Den monofylogenetiske arvegang For at være i stand til at sætte sig ind i hvilke forandringer horisontal genoverførsel kan få for den måde, hvorpå de fylogenetiske træer bliver opbygget i dag, er det vigtigt at vide hvordan de ser ud i dag, og hvordan de er kommet til at se sådan ud. Det var først i midten af 1800-tallet at evolutionsbiologien for alvor slog igennem, men inden da fremlagde Carl Linnaeus ( ) at alle organismer udvikler sig i mange forskellige retninger. Han er ophavsmanden til taksonomien, der stadig bruges i dag. Linnaeus arbejdede ud fra tre riger, dyr, planter og mineraler, dette var før at der var tale om domæner. Denne opfattelse, at alt levende enten var dyr eller planter, hvor dyr er de organismer der kan spise og bevæge sig og planter står stille og har indetermineret vækst, eksisterede meget længe. Her var opfattelsen at også for eksempel svampe, alger og bakterier tilhørte planteriget, og protozoer tilhørte dyreriget. (Raven et al., 1999). 3.1 Evolutionsteori Efterfølgende har næsten alle biologer brugt denne måde til at navngive på. En af dem er Jean Baptiste de Lamarck ( ), han var den første til at publicere en egentlig evolutionsteori (1809). Han mente ligesom Darwin, at livet havde udviklet sig fra simple til højerestående arter. Denne idé blev til under hans arbejde som leder af samlingen af invertebrater på Natural History Museum i Paris. Han kunne se en række ligheder mellem fossilerne fra de forskellige perioder, men det lykkedes ikke for ham at komme med en overbevisende forklaring på, hvordan det hang sammen. Lamarck mente at det havde noget at gøre med tilpasning til miljøet, og kom blandt andet med det forslag at giraffen har en lang hals for at kunne nå de øverste blade på træerne (Campbell & Reece, 2002). Den mest kendte evolutionsforsker må være Charles Robert Darwin ( ). Han udgav i 1859 bogen Origin of species (Om Arternes oprindelse) der består af en lang række observationer han gjorde sig på sin rejse med skibet HMS Beagle. Denne rejse bragte ham blandt andet forbi Galápagos øerne, et isoleret øsamfund vest for den nordlige del af Sydamerikas kyst (Raven et al., 1999). Darwin har via sine observationer fremsagt en række udsagn, både observationer og delkonklusioner ses nedenfor (Campbell & Reece, 2002). Observation 1: Alle arter har så stor fertilitet, at deres populations størrelse ville vokse eksponentielt, hvis alle individerne der fødes reproducerer succesfuldt Observation 2: Populationer har en tendens til at forblive stabile i størrelsen, dog er sæsonbaserede variationer er undtaget Observation 3: Miljøets ressourcer er begrænsede Delkonklusion 1: Produktion af flere afkom end miljøet kan understøtte fører til en kamp for overlevelse blandt individerne i populationen, hvor kun en lille del af afkommet vil overleve i hver generation Observation 4: Individer i en population varierer med hensyn til karakteristika, ikke to individer er nøjagtig ens Observation 5: Meget af denne variation er arvelig Side 16 af 58

17 Delkonklusion 2: Overlevelse i kampen om eksistens er ikke tilfældig, men afhænger til dels af de enkelte individers nedarvede egenskaber. De individer hvis karakterer passer bedst til deres miljø er tilbøjelige til at efterlade mere afkom end de mindre tilpassede individer Delkonklusion 3: Individernes unikke evne til at overleve og reproducere sig vil føre til gradvis ændring i populationen, hvor favorable karakteristika vil ophobes gennem generationerne I korte træk er Darwins idéer følgende: Naturlig selektion kommer til udtryk ved forskellen af succeseraten i reproduktionen Naturlig selektion forekommer som en interaktion mellem miljøet og variationen i de nedarvede egenskaber i de individuelle organismer der udgør en population. Produktet af naturlig selektion er tilpasningen af en population af organismer til deres miljø (Campbell & Reece, 2002). Til sin bog Origin of Species havde Darwin lavet en figur af et fylogenetisk træ, sådan som han mente ville se ud, men han fremhævede at det kun var hans tanker (Darwin, 1872). Figur 4: Darwins fylogenetiske træ. Figur fra (Darwin, 1872) Det der adskilte Darwin fra andre evolutionsbiologer var, at det lykkedes ham i løbet af et årti at overbevise hovedparten af biologerne om naturlig selektion og at den biologiske variation kunne forklares med evolution (Campbell & Reece, 2002), og dermed var vejen for et nyt paradigme banet. Darwin var ikke den eneste, der fremsatte ideer om evolutionen. Alfred Russel Wallace ( ) arbejdede hovedsageligt i Østindien og fremsatte stort set same teorier som Darwin. Det var derfor med til at underbygge Darwins teorier (Campbell & Reece, 2002). Side 17 af 58

18 En af de første inden for genetikken var Gregor Johann Mendel ( ). Hans arbejde med især ærteplanter og ved at lave en kunstig bestøvning af to forskellige hybrider kom han frem til, at der måtte være to forskellige alleler for hver arvelighedfaktor. Hans viden er senere blevet betragtet som værende meget afgørende for selve genetikken (Campbell & Reece, 2002). August Weismann ( ) publicerede The Evolution Theory hvori han især fokuserede på fænotypiske variationer. Gennem sin forskning indenfor den seksuelle reproduktion, tilføjede han mikrobiologien til evolutionsteorien, således at det fremover kom til at hedde neo-darwinisme (Churchill, 2003). Hugo Marie de Vries ( ) genopdagede Mendels love i 1900 under sit arbejde indenfor genetik. Han var kort forinden kommet med den hypotese, at der måtte eksistere pangener, der i dag kaldes gener. I perioden opdagede han at der forekom en række lokale afvigelser i hans arbejde med nedarvning. Det kunne ikke umiddelbart forklares ud fra Weismanns arbejde med den seksuelle reproduktion, det han havde opdaget var eksistensen af mutationer. de Vries mente at den væsentligste årsag til evolutionsprocessen var selektion mellem arterne, der forekom når de blev udsat for stress i miljøet (Stamhuis et al., 1999). Senere kom det dog frem, at det kun var en hybrid han havde fundet, og de mutationer han mente var opstået skyldtes rekombination i allelerne. Efterfølgende er der fundet mange eksempler hvor der har været tale om mutationer (Link 1). I dag er neo-darwinisme, som i høj grad var baseret på eukaryoter, ikke længere den mest udbredte opfattelse, det er i stedet den moderne syntese-teori, eller neo-darwinistisk syntese, eftersom meget forskning i dag bliver lavet på prokaryoter. En af fortalerne for denne model var Ernst Mayr ( ). Ernst Mayr kom frem til følgende opsummering af den moderne syntese-teori (Kutschera & Niklas, 2004): 1. Gradvis evolution kan blive forklaret ved små genetiske ændringer (mutationer) og rekombination, og variationen ved naturlig selektion 2. Det observerede evolutionsfænomen, delvis makroevolutionere processer og specialisering, kan blive forklaret med tilstedeværelsen af de kendte genetiske mekanismer Det stamtræ der indtil nu har været mest brugt, består af tre hovedgrene, de tre domæner (bakterier, archaea og eukaryoter), ud fra dem går grenene ud i rigerne (fx animalia, plants og fungi). Hvis der havde været detaljer nok på figuren ville hver enkelt rige igen forgrene sig, hver forgrening vil føre længere ned i taksonomien (Raven et al., 1999). I dag bliver der ikke kun lavet stamtræer ud fra morfologiske karakteristika, men også ud fra blandt andet gener og proteiner. Side 18 af 58

19 Figur 5: Det fylogenetiske træ. Figur fra (Raven et al., 1999). Det lader til at man indenfor den neo-darwinistiske syntese er meget sikker i sin sag, dette bekræfter nedenstående citat, Skønt mange evolutions biologiske spørgsmål stadig er ubesvarede, betvivler ingen troværdige forskere at evolutionsteorien er fakta. Men mange forskere bliver ved med at udforske og debattere præcis hvordan evolutionsmekanismerne foregår (Kutschera & Niklas, 2004). Side 19 af 58

20 4 Historien bag den nuværende taksonomiske tredeling Den almindeligt accepterede tanke bag stamtræet er at alt levende har én fælles oprindelse og at alt liv er genetisk relateret til hinanden. Denne tanke bygger på at alt liv har en fælles genetisk kode og at der er en fælles lignende måde for DNA replikation, transkription og translation for alle cellulære organismer. Med de redskaber udviklingen af molekylærbiologien har tilført forskningen, er det blevet muligt at undersøge fylogenien mere indgående. I starten af den molekylære fylogeni sekventerede man forskellige proteiner og nukleinsyresekvenser og sammenlignede disse sekvenser. Det gjorde man, fordi man anså den primære struktur af proteiner og nukleinsyrer for at være den mest pålidelige indikator for fylogenetiske sammenhænge, som Fox et al. skriver (Fox et al., 1977). Disse data indikerede samhørighed imellem de sekventerede proteiner eller nukleinsyrer og dermed også imellem de organismer de tilhørte. Der blev undersøgt proteiner og nukleinsyrer fra mange forskellige organismer. Schwartz & Dayhoff skriver i 1978 opsummerende om den forskning, der foregik omkring fylogeni. De nævner 3 hovedområder: Sekventering af ferredoxiner, sekventering af 5S rrna og sekventering af C- type cytokromer. I 1978 mente Schwartz & Dayhoff at cytokromerne var særlig interessante for forståelsen af oprindelsen og udviklingen af mitokondrierne. Det var også i denne periode, at endosymbioseteorien blev til; at mitokondrier og chloroplaster nedstammer fra det der i dag henholdsvis kaldes α- proteobakterier og cyanobakterier (Schwartz & Dayhoff, 1978). Midt i 1970 erne begyndte Fox et al. at indsamle gensekvensanalyser til en database baseret på small subunit ribosomalt RNA (SSU rrna) (Fox et al., 1977). Ribosomer er meget store komplekser af proteiner og RNA. Molvægten af prokaryoternes ribosomer er ca g/mol og for eukaryoternes ribosomer ca g/mol. Hos prokaryoterne består hvert ribosomkompleks af 3 RNA fragmenter og ca. 55 proteiner, hos eukaryoterne af 4 RNA fragmenter og ca. 82 proteiner. Hvert ribosom består af to subunits: large subunit og small subunit. Dette gælder både for prokaryoter og eukaryoter. Dog er ribosomerne i eukaryoter mere komplekse og også større, som beskrevet ovenfor. Indbygget i hver subunit er der RNA, såkaldt ribosomalt RNA (rrna). Disse RNA fragmenter er navngivet efter hvor hurtigt de sedimenterer i en centrifuge og denne sedimentationskoefficient angives i enheden (S). Hos prokaryoterne indgår der i den store subunit to rrna fragmenter, et på 23S (stort) og et på 5S (lille). I den lille subunit indgår der kun ét RNA med størrelsen 16S. Dette fragment kaldes derfor 16S Subunit ribosomalt RNA. (16S SSU rrna). Hos eukayoternes small subunit indgår et RNA med størrelsen 18S og derfor baseres SSU rrna fylogenien hos eukaryoterne på 18S SSU rrna (Link 2). Et af de mest brugte stamtræ bygger på sekventeringer af gener, der koder for SSU rrna. Grunden til at Fox et al. valgte SSU rrna som markør for evolutionen var, som de skriver i en artikel (Fox et al., 1977) at16s rrna molekylet allerede var sekventeret af andre og der fandtes således materiale at sammenligne nye sekvenser af dette molekyle med. Det var let at isolere og det var allestedsnærværende og man anså dette molekyle for at have en velkonserveret sekvens. rrna er universelt og Woese mente, at det kunne bruges som et meget pålideligt mål (Doolittle, 1999). Tankegangen var, og er stadig blandt mange, at de elementer, der indgår i transkriptionen og translationen måtte være bedre bevarede end andre elementer, da disse er vitale for organismens overlevelse. Generne for SSU rrna findes bevaret i alle organismer og dette bekræfter, at SSU rrna er velbevaret og et godt valg, hvis man på forhånd mener at kunne ekstrapolere udviklingen af en nukleinsyres evolution på evolutionen af de organismer, hvori denne nukleinsyre findes. I dag kunne Side 20 af 58

21 man pege på mange andre nukleinsyrefragmenter eller proteiner, der ville være lige så velegnede, derfor kan man sige, at den senere brug af SSU rrna som markør for evolutionen bygger på en vedtagelse fra 1970 erne. Fox et al. klippede 16S ribosomalt RNA i stykker og lavede således fragmenter som de kunne analysere ved hjælp af dendogrammer. Dendogrammer siger noget om, hvor ens to sekvenser er og man kan på basis af disse sekvensanalyser danne et stamtræ. Sådanne stamtræer kaldes dendogrammer. Deres resultater var overraskende. I flere årtier havde man været vant til at opdele levende organismer i to grupper: prokaryoter og eukaryoter. Da man troede at evolutionen foregik fra det simple til det komplicerede, mente man at eukaryoter stammede fra prokaryoter. Men da de undersøgte dendogrammer der indeholdt rrna sekvenser fra nogle særlige metanogene bakterier passede disse ikke rigtig ind i det billede. Der var så dyb splittelse imellem disse bakteriers slægtskab og de almindelige bakterier, at Fox et al. valgte at kalde disse metanobakterier og deres nærmeste for archaea-bakterier for at skelne dem fra de rigtige bakterier, som de kaldte eu-bakterier. Archaeanavnet kom sig af, at man mente, at disse bakterier måske havde haft mulighed for at leve i miljøer man mente, og stadig mener, var på den tidlige jord (Fox et al., 1977). Senere foreslog Woese et al. formelt at erstatte det traditionelle stamtræ med prokaryoter og eukaryoter med et, der havde 3 domæner, nemlig bakterier, archaea og eukaryoter (Woese et al., 1990). Det rationelle argument for at gøre dette var, at der kom mere og mere materiale, både biokemisk, fra sammenligning af proteiner og genetisk der understøttede en sådan opdeling. Opdagelsen af archaea førte til, at man nu måtte tage højde for tre og ikke to domæner, når man skulle klassificere og opbygge stamtræer. Dette viste sig også efterhånden at være en fornuftig opdeling, der fik mange brikker til at falde på plads. Efterhånden som man arbejdede med det nye stamtræ skilte archaea sig ud fra bakterierne på mange måder. Mange archaea lever i miljøer, der er ekstreme for andet liv, for eksempel ved høje temperaturer og højt tryk og derfor blev de også kaldt ekstremofiler. I dag ved man, at archaea også lever i mindre ekstreme miljøer, sågar i dyre tarme (Stein & Simon, 1996). Archaea har mange unikke biokemiske kendetegn; for eksempel. har archaea ether-bundne lipider, hvor bakterier og eukaryoter har ester-bundne og de fleste archaea kan ikke danne fedtsyrer, da de mangler fedtsyresyntetase (Martin & Russell, 2003). Faktisk adskiller archaea sig så meget fra både bakterier og eukaryoter, at Graham et al. i 2000 fandt, at archaea havde 351 fylogenetiske footprint eller kombinationer af gener, der ikke var at finde hos nogle bakterier eller eukaryoter (Graham et al., 2000). Archaea har dog meget tilfælles med bakterier, udover at være prokaryoter har de nogenlunde samme størrelse og de mangler kernemembran og organeller. Begge ordner de mange af deres gener i operoner og de har begge to mindst et stort cirkulært kromosom, og ofte også et eller flere mindre cirkulærer DNA plasmider. Men archaea har også mange ligheder med eukaryoter. Archaea og eukaryoter har en væsentlig del af DNA replikationen, transkriptionen og translationen tilfælles, som i bakterier er erstattet af evolutionært ubeslægtede (analoge) enzymer. Mange proteiner der er involverede i DNA replikationen og repair proteiner er også homologer imellem archaea og eukaryoter, men findes ikke i bakterier (Edgell & Doolittle, 1997). Archaea DNA-scaffolding proteinerne (proteiner der er med til at opretholde en struktur) ligner eukaryoternes histoner meget (Reeve et al., 1997). Transkriptionsproteinerne hos archaea og eukaryoterne ligner hinanden meget, for eksempel de DNA afhængige RNA polymeraser (Langer et al., 1995). Derudover har archaea og eukaryoter transkriptions- Side 21 af 58

22 initiationsfaktorer (proteiner, der er med til at starte læsningen af RNA et) som ikke findes i bakterier tilfælles (Kyrpides & Woese, 1998). Archaea indtager altså en mellemting imellem bakterier og eukaryoter hvis vi sammenligner dem genetisk. Flere studier har vist, at archaea ser ud til at ligge tættere på eukaryoterne end på bakterierne og at forgreningen fra en fælles stamfader er sket ved at bakterier er gået i én retning og søstergruppen archaea og eukaryoter er gået i en anden retning. Disse studier baseres på fylogenetiske studier af for eksempel elongeringsfaktorer og flere ribosomale proteiner. Iwabe et al. skriver således (Iwabe et al., 1989), at There are several reports that, in some RNA and protein species, archaeabacteria are much more similar in sequence to eukaryotes than to eubacteria. These include 5S rrna, elongation factors Tu and G (EF-Tu and EF-G), large subunit of DNA-dependent RNA polymerase, and several ribosomal proteins. Træer baserede på for eksempel nogle aminoacyltrna- syntetaser (Brown & Doolittle, 1995) har siden hen bekræftet et sådant slægtskab. Baseret på flere gener, der koder for proteiner, som er vitale for organismens overlevelse og reproduktion, så ser vi, at archaea udskiller sig fra bakterierne og eukaryoterne. Argumenterer man således for at RNA og proteinerne, der er involverede i DNA-replikation, transkription og translation, og at de gener, der koder for dem, er kernen i alt levende, og at man skal bruge disse til at lave stamtræerne fra; så er der meget, der taler for, at 3 domæne-delingen, som foreslået af Woese et al., er en fornuftig opdeling. Dette er baggrunden for at vi har 3 domæner i dag. Woese så denne tredeling som et paradigmeskift. Om den efterfølgende debat har Woese sagt i et interview til Morell at Jeg havde læst Kuhn så jeg vidste præcis, hvad der foregik (Morell, 1997). 4.1 Uoverensstemmelser med denne tredeling Selv om man allerede i 1970 erne så, at flere af de gener man sekventerede ikke stemte overens med SSU rrna-fylogenien, så var der mange der troede, at disse problemer ville blive løst, når man fik flere data at arbejde med (Schwartz & Dayhoff, 1978). Mange brugte også disse overensstemmelser til at sige, at dette bare viste, hvor unøjagtige morfologiske og fysiologiske data var og at stamtræer baserede på SSU rrna klart var bedre til at lave fylogeni på end data fra andre taksonomiske analyser (Fox et al., 1977). Håbet var dog, at man ved molekylærbiologiens udvikling ville få stamtræer baserede på mange forskellige proteiner og nukleinsyrer, der bare skulle underbygge den fundne sammenhæng fra SSU rrna-taksonomien. I Kuhnsk forstand mente flere, at rammen for puslespillet, paradigmet, nu var defineret og at man bare skulle lægge brikkerne, arbejde indenfor paradigmet for at verificere den viden man nu havde. Men efterhånden som man fik bedre metoder til at sekventere og efterhånden som man fik sekventeret flere gener og proteiner og efterhånden også hele genomer, kom der store mængder data ind, der modsagde denne tredeling af stamtræet. Et af de første publicerede eksempler handlede om ATP-syntetaser, det man dengang kaldte ATPase. Man mente, at en type ATP-syntetaser (F-ATP-syntetaser) fandtes i chloroplaster, mitokondrier og eubakterier, imens en anden type ATP-syntetaser (V-type ATP-syntetaser) fandtes hos archaeabakterier og i vakuole-systemer hos eukaryoter. Sumi et al. skriver at:..distribution of V-type Side 22 af 58

Disposition. Intro Hvad er evolution? Eksempel på nogle beviser Livets design Spørgsmål

Disposition. Intro Hvad er evolution? Eksempel på nogle beviser Livets design Spørgsmål Islam og Evolution Disposition Intro Hvad er evolution? Eksempel på nogle beviser Livets design Spørgsmål Ayat føre til erkendelsen af Allah Sandlig i skabelsen af himlene og jorden (Universet) og i vekslenen

Læs mere

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Videnskabsteori Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Hvorfor videnskabsteori? Bedre forståelse af egen praksis (aktivitet)

Læs mere

Evolutionsteorien set i et historisk lys med fokus på nåturvidenskåbelige årbejdsformer på Dårwins tid.

Evolutionsteorien set i et historisk lys med fokus på nåturvidenskåbelige årbejdsformer på Dårwins tid. Evolutionsteorien set i et historisk lys med fokus på nåturvidenskåbelige årbejdsformer på Dårwins tid. Skole Deltagende lærer(e) og klasse(r) Emne Indgående fag Niveau Læringsmål Omfang - herunder konkret

Læs mere

Lidt biologisk historik

Lidt biologisk historik Lidt biologisk historik Som indledning til AT-forløbet om Tro og viden forsøger jeg mig med en oversigt over vigtige begivenheder inden for biologien sit i historisk lys det følger nedenfor Men først lidt

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II. 2. Bestemmelse af genomer hos forskellige arter organismer

1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II. 2. Bestemmelse af genomer hos forskellige arter organismer Eksamensspørgsmål til biobu maj 2013 1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II Forklar hvordan insulin er opbygget, dets dannelse og virkemåde. Hvad er årsagen til diabetes type

Læs mere

Menneskets opståen del 1. Fælles Mål. Ideer til undervisningen

Menneskets opståen del 1. Fælles Mål. Ideer til undervisningen Menneskets opståen del 1 DR2 2002 2 x 60 min Den pædagogiske vejledning knytter sig til de to første afsnit af tv-serien "Menneskets opståen" med undertitlerne "Darwins Farlige Tanker del 1 og 2". Hver

Læs mere

Læseplan for faget biologi

Læseplan for faget biologi Læseplan for faget biologi Undervisningen i biologi bygger bl.a. på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: De levende

Læs mere

1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II. 2. Bestemmelse af genomer hos forskellige arter organismer

1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II. 2. Bestemmelse af genomer hos forskellige arter organismer Eksamensspørgsmål til biobu juni 2012 1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II Forklar hvordan insulin er opbygget, dets dannelse og virkemåde. Hvad er årsagen til diabetes type

Læs mere

Jordens historie er inddelt i fire æoner: Hadal, Arkæikum, Protozoikum, Phanerozoikum

Jordens historie er inddelt i fire æoner: Hadal, Arkæikum, Protozoikum, Phanerozoikum Livets udvikling Teori: Solsystemet dannedes for 4,6 mia. år siden Ældste sten på jorden: 4 mia. år gamle Livets alder Mikrofossiler - ældste spor af liv - 3,4 mia. år siden Livet kan være opstået for

Læs mere

SG 2015 Læsevejledning 1. mødegang side 1 Tema: Universitet, humaniora og videnskab Emne: Universitetet, viden og videnskab

SG 2015 Læsevejledning 1. mødegang side 1 Tema: Universitet, humaniora og videnskab Emne: Universitetet, viden og videnskab SG 2015 Læsevejledning 1. mødegang side 1 Læsevejledning til læsevejledningerne Du kan ikke være sikker på at få læsevejledninger som denne til alle kurser, og det er ikke noget, du har krav på. Nogle

Læs mere

Skruedyrenes evolution

Skruedyrenes evolution Skruedyrenes evolution Materialer: 8 forskellige søm og skruer per hold. Formål: At tegne et slægtskabstræ udfra morfologiske karaktertræk Når arterne er blevet indsamlet og identificeret, skal de systematiseres.

Læs mere

Modeller og simulering af kunstig liv

Modeller og simulering af kunstig liv Modeller og simulering af kunstig liv Carsten Svaneborg, Lektor Center for Fundamental Levende Teknologi (FLinT) Institut for Fysik, Kemi og Farmaci Syddansk Universitetet Campusvej 55, 5320 Odense M zqex@sdu.dk

Læs mere

Introduktion. PerfectLiving? er en samtale om to grundlæggende spørgsmål... Hvilket liv vil jeg gerne leve...?

Introduktion. PerfectLiving? er en samtale om to grundlæggende spørgsmål... Hvilket liv vil jeg gerne leve...? Introduktion PerfectLiving? er en samtale om to grundlæggende spørgsmål... Hvilket liv vil jeg gerne leve...? Hvilken person vil jeg gerne blive til...? tema E2008 viden tro udvikling Hvor meget benytter

Læs mere

Den genetiske 'gråzone' i Huntington's chorea: hvad betyder det alt sammen? Den basale genetik

Den genetiske 'gråzone' i Huntington's chorea: hvad betyder det alt sammen? Den basale genetik Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Den genetiske 'gråzone' i Huntington's chorea: hvad betyder det alt sammen? Intermediate alleler

Læs mere

Ekstrakter - rammebevillinger

Ekstrakter - rammebevillinger Ekstrakter - rammebevillinger Professor Bente Vilsen Aarhus Universitet Biokemi 4.736.000 kr. Natrium-kalium pumpen sidder i membranen på alle celler og er livsnødvendig for at opretholde deres funktion.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 206 Institution Fredericia VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Biologi C Thomas Nielsen

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen Menneskets opståen del 1 og 2 Darwins farlige tanker del 1 og 2 Den pædagogiske vejledning knytter sig til de to første afsnit af tv-serien "Menneskets opståen" med undertitlerne "Darwins Farlige Tanker

Læs mere

Eksamensspørgsmål til BiB biologi B 2015

Eksamensspørgsmål til BiB biologi B 2015 Eksamensspørgsmål til BiB biologi B 2015 Med udgangspunkt i de udleverede bilag og temaet evolution skal du: 1. Redegøre for nogle forskellige teorier om evolution, herunder begrebet selektion. 2. Analysere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes Maj-juni 2010 Teknisk Gymnasium Grenaa HTX-student Biologi C Ejner Læsøe Madsen

Læs mere

Du bliver hvad din far spiser Eller, hvordan sædcellerne husker dine dårlige vaner

Du bliver hvad din far spiser Eller, hvordan sædcellerne husker dine dårlige vaner Du bliver hvad din far spiser Eller, hvordan sædcellerne husker dine dårlige vaner Måske er du heldig at have de lange, slanke ben fra din mors side, og måske lidt mindre heldig at have fået de store fortænder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes Maj-juni 2010 Teknisk Gymnasium Grenaa HTX-student Biologi C Ejner Læsøe Madsen

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Naturlig variation. Hvad er det? Egenskaber. Eksempler. Naturlig variation er forskellen på eks. på to ting som man umiddelbart Opfatter som ens.

Naturlig variation. Hvad er det? Egenskaber. Eksempler. Naturlig variation er forskellen på eks. på to ting som man umiddelbart Opfatter som ens. Naturlig variation er forskellen på eks. på to ting som man umiddelbart Opfatter som ens. ne er de forskellige arvelige egenskaber og evner man får. Naturlig variation Man kan sammenligne det med en gruppe

Læs mere

Hvad er så vigtigt ved målinger?

Hvad er så vigtigt ved målinger? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Spændende opdagelse i blodceller fra patienter med Huntingtons Sygdom Mængden af huntingtinprotein

Læs mere

AT og elementær videnskabsteori

AT og elementær videnskabsteori AT og elementær videnskabsteori Hvilke metoder og teorier bruger du, når du søger ny viden? 7 begrebspar til at karakterisere viden og måden, du søger viden på! Indholdsoversigt s. 1: Faglige mål for AT

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2 Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Menneskets opståen 1+2 Darwins farlige tanker del 1+2" Alle billeder i denne pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne. Elevopgaver til del 1 Tv-udsendelserne

Læs mere

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur Biologi 8 og 9. kl. Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal

Læs mere

Sygdomsbegreb og videnskabelig tænkning Nødvendig afhængighed Tilstrækkelig betingelse Både nødvendig og tilstrækkelig

Sygdomsbegreb og videnskabelig tænkning Nødvendig afhængighed Tilstrækkelig betingelse Både nødvendig og tilstrækkelig Videnskabelighed og videnskabelig begrundelse Kausalitetsproblemet Klinisk Kontrollerede undersøgelser? Kausale slutninger Kausale tolkninger Evidens hvad er det for noget? Er evidens det samme som sandhed?

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Almen studieforberedelse. 3.g

Almen studieforberedelse. 3.g Almen studieforberedelse 3.g. - 2012 Videnskabsteori De tre forskellige fakulteter Humaniora Samfundsfag Naturvidenskabelige fag Fysik Kemi Naturgeografi Biologi Naturvidenskabsmetoden Definer spørgsmålet

Læs mere

Supplerende udtalelse om mulige etiske problemer ved transgene, humaniserede dyr

Supplerende udtalelse om mulige etiske problemer ved transgene, humaniserede dyr NOTAT 8. september 2008 J.nr. ER 2005-2.5-209, dok.: 273 ALY Supplerende udtalelse om mulige etiske problemer ved transgene, humaniserede dyr På mødet mellem medlemmerne af Det Etiske Råd og af Det Dyreetiske

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Jun 2010 Institution Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Biologi B Thomas Haack Den

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Cellemembrantransportprocesser

Cellemembrantransportprocesser 1. Cellemembrantransportprocesser 1. En redegørelse for forskellige celletypers opbygning og de måder stoffer kan transporteres hen over cellemembranen. 2. En forklaring af hvordan en nerveimpuls opstår

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8. 2011 L&R Uddannelse A/S Vognmagergade 11 DK-1148 København K Tlf: 43503030 Email: info@lru.

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8. 2011 L&R Uddannelse A/S Vognmagergade 11 DK-1148 København K Tlf: 43503030 Email: info@lru. 1.1 Introduktion: Euklids algoritme er berømt af mange årsager: Det er en af de første effektive algoritmer man kender i matematikhistorien og den er uløseligt forbundet med problemerne omkring de inkommensurable

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

Gældende fra: April 2014 (Hold SB512) Version: Endelig Side 1 af 5

Gældende fra: April 2014 (Hold SB512) Version: Endelig Side 1 af 5 Molekylærbiologiske analyser og teknikker har viden om teorien og principperne bag udvalgte molekylærbiologiske analyser og teknikker Analyser og analyseprincipper på biomolekylært, celle- og vævs- samt

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Mange professionelle i det psykosociale

Mange professionelle i det psykosociale 12 ROLLESPIL Af Line Meiling og Katrine Boesen Mange professionelle i det psykosociale arbejdsfelt oplever, at de ikke altid kan gøre nok i forhold til de problemer, de arbejder med. Derfor efterlyser

Læs mere

Grænser. Overordnede problemstillinger

Grænser. Overordnede problemstillinger Grænser Overordnede problemstillinger Grænser er skillelinjer. Vi sætter, bryder, sprænger, overskrider, forhandler og udforsker grænser. Grænser kan være fysiske, og de kan være mentale. De kan være begrænsende

Læs mere

DNA og stamtræer. Fra DNA-sekvens til stamtræ. 50 Brug Botanisk Have i undervisningen

DNA og stamtræer. Fra DNA-sekvens til stamtræ. 50 Brug Botanisk Have i undervisningen DN og stamtræer Kan vi se skoven for bar træer? 11 Ole Seberg, professor*, oles@snm.ku.dk Gitte Petersen, professor*, gittep@snm.ku.dk * otanisk Have og Museum, Statens Naturhistoriske Museum Københavns

Læs mere

reaktioner i Gutting (1989), som i øvrigt er en god og pædagogisk fremstilling af Foucaults filosofi.

reaktioner i Gutting (1989), som i øvrigt er en god og pædagogisk fremstilling af Foucaults filosofi. 39 Undtagelser er Gary Gutting og Friedel Weinert. Jeg vil ikke i denne artikel tematisere denne sammenligning, men blot antyde, at Foucault og Kuhn kan kaste lys over hinandens projekter, styrker og svagheder.

Læs mere

De bedste duer før og nu Af Marc Verheecke Oversættelse Ove Fuglsang Jensen

De bedste duer før og nu Af Marc Verheecke Oversættelse Ove Fuglsang Jensen De bedste duer før og nu Af Marc Verheecke Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/ Duer for 100 år siden For omkring hundrede

Læs mere

EKSAMENSOPGAVER. Eksamensopgaver uden bilag

EKSAMENSOPGAVER. Eksamensopgaver uden bilag EKSAMENSOPGAVER Eksamensopgaver uden bilag Eksaminator: Morten Sigby-Clausen (MSC) 1. Celler, fotosyntese og respiration 2. Den naturlige å og vandløbsforurening 3. Kost og ernæring 4. DNA og bioteknologi

Læs mere

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes Spørgsmål nr.1 Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin I din fremlæggelse skal du redegøre for Lamarck s og Darwins teori om livets udvikling. Fremhæv væsentlige forskelle imellem teorierne, nævn gerne

Læs mere

Falsifikation og paradigmer

Falsifikation og paradigmer Her ses det indre af en partikelaccelerator fra Lawrence Radiation Laboratory i 1957. dende med en grundlæggende forandring af videnskaben: fra et være et sæt af individuelle erkendelsesprojekter blev

Læs mere

Refleks #46. Filosofi SDU Odense ISSN

Refleks #46. Filosofi SDU Odense ISSN Refleks #46 Filosofi SDU Odense ISSN 0906-4664 1 Refleks #46 Forår 2011 Refleks #46 Forår 2011 Refleks #46 Forår 2011 Refleks #46 Forår 2011 Refleks #46 Forår 2011 Refleks #46 Forår 2011 Refleks

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Videnskabelig udvikling

Videnskabelig udvikling Videnskabelig udvikling - evolutionær eller revolutionær? Eksamensopgave i videnskabsteori E2010 ved Finn Olesen Afleveret d. 12. januar 2011 Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet

Læs mere

Anvendelse af DNA markører i planteforædlingen

Anvendelse af DNA markører i planteforædlingen Anvendelse af DNA markører i planteforædlingen Forsker Gunter Backes, Afdeling for Planteforskning, Forskningscentret Risø DNA-markører på kontaktfladen mellem molekylær genetik og klassisk planteforædling

Læs mere

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Reservatet ledelse og erkendelse Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Erik Staunstrup Christian Klinge Budgetforhandlingerne Du er på vej til din afdeling for at orientere om resultatet. Du gennemgår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi B Ida Jakobsen t393bi-b

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Biologi KLASSE:

Læs mere

Patenterbarhed af ændrede mikroorganismer - Patentteknisk Responsum

Patenterbarhed af ændrede mikroorganismer - Patentteknisk Responsum Patenterbarhed af ændrede mikroorganismer - Patentteknisk Responsum Chas. Hude A/S H.C. Andersens Boulevard 33 1780 København V Telefon +45 33 19 34 00 Telefax +45 33 19 35 00 www.chashude.dk chashude@chashude.dk

Læs mere

Historien om HS og kræft

Historien om HS og kræft Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Hvad er sammenhængen mellem Huntingtons Sygdom og kræft? HS-patienter har mindre risiko for at

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Fagplan for biologi Formål: Formålet med undervisningen i biologi er: At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

Læs mere

Epigenetik Arv er andet end gener

Epigenetik Arv er andet end gener Epigenetik Arv er andet end gener Indhold Indledning Afsnit1: Epigenetik og DNA Afsnit 2: DNA, nukleosomer og kromatin Afsnit 3: Epigenetik og celledifferentiering Afsnit 4: Genetisk ens individer kan

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

Naturvidenskabelig metode

Naturvidenskabelig metode Naturvidenskabelig metode Introduktion til naturvidenskab Naturvidenskab er en betegnelse for de videnskaber der studerer naturen gennem observationer. Blandt sådanne videnskaber kan nævnes astronomi,

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Anvendt videnskabsteori

Anvendt videnskabsteori Anvendt Reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver viden skabs teori Vanessa sonne-ragans Vanessa Sonne-Ragans Anvendt videnskabsteori reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver Vanessa Sonne-Ragans

Læs mere

Mellem- og ældstetrinnet Darwin-år 2009. Darwins finker. Naturfag For ældstetrinnet Udarbejdet af Lars Poort, september 2009

Mellem- og ældstetrinnet Darwin-år 2009. Darwins finker. Naturfag For ældstetrinnet Udarbejdet af Lars Poort, september 2009 Darwins finker For ældstetrinnet Udarbejdet af Lars Poort, september 2009 Mellem og ældstetrinnet Side 1 Darwins finker Til faget: Klassetrin: Mellem- og ældstetrinnet Antal lektioner: 4-5 lektioner Beskrivelse:

Læs mere

Forsvundet ved oversættelsen? Ny viden om hvordan proteinet for Huntingtons Sygdom dannes Du siger kartoffel. huntingtingenet

Forsvundet ved oversættelsen? Ny viden om hvordan proteinet for Huntingtons Sygdom dannes Du siger kartoffel. huntingtingenet Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Forsvundet ved oversættelsen? Ny viden om hvordan proteinet for Huntingtons Sygdom dannes Dannelsen

Læs mere

Naturvidenskab. En fællesbetegnelse for videnskaberne om naturen, dvs. astronomi, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, biofysik, meteorologi, osv

Naturvidenskab. En fællesbetegnelse for videnskaberne om naturen, dvs. astronomi, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, biofysik, meteorologi, osv Naturvidenskab En fællesbetegnelse for videnskaberne om naturen, dvs. astronomi, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, biofysik, meteorologi, osv Naturvidenskab defineres som menneskelige aktiviteter, hvor

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Viden og videnskab - hvor står vi dag?

Viden og videnskab - hvor står vi dag? Viden og videnskab - hvor står vi dag? Oplæg ved konferencen: Videnskab og vidensformer bidrag til studieområdet ved HTX Ulrik Jørgensen, docent Innovation og Bæredygtighed DTU Management Lidt historie

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

O V E R L E V E L S E N S A B C

O V E R L E V E L S E N S A B C Lærervejledning Charles Darwins evolutionsteori om artsdannelse bygger på begreberne variation og selektion og er et fundamentalt emne, da den er teorigrundlaget for hele videnskabsfaget biologi. Det er

Læs mere

Er der flere farver i sort?

Er der flere farver i sort? Er der flere farver i sort? Hvad er kromatografi? Kromatografi benyttes inden for mange forskellige felter og forskningsområder og er en anvendelig og meget benyttet analytisk teknik. Kromatografi bruges

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Hvad virker i undervisning

Hvad virker i undervisning www.folkeskolen.dk maj 2006 1 / 5 Hvad virker i undervisning Af Per Fibæk Laursen Vi ved faktisk en hel del om, hvad der virker i undervisning. Altså om hvad det er for kvaliteter i undervisningen, der

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

Naturfaglig kompetence - fra didaktisk begreb til operationelt undervisningsmål. Af Steffen Elmose, UC Nordjylland

Naturfaglig kompetence - fra didaktisk begreb til operationelt undervisningsmål. Af Steffen Elmose, UC Nordjylland Naturfaglig kompetence - fra didaktisk begreb til operationelt undervisningsmål Af Steffen Elmose, UC Nordjylland Formål med udredningsarbejdet at bidrage til den teoretiske udredning af det naturfaglige

Læs mere

Introduktion til Evolutionsteori

Introduktion til Evolutionsteori Introduktion til Evolutionsteori Anders Gorm Pedersen Molekylær Evolutions Gruppen Center for Biologisk Sekvensanalyse DTU Systembiologi gorm@cbs.dtu.dk 1 /33 Symbolsk repræsentation af DNA-struktur DNA-molekylet

Læs mere

Eksamen: Biologi B-niveau

Eksamen: Biologi B-niveau Eksamen: Biologi B-niveau Fredag den 7. juni på Ikast-Brande Gymnasium Eksaminator: Tonje Kjærgaard Petersen Censor: Karen Seierøe Barfod Elever: 12 Eksamensform: - Opgaven trækkes minimum 24 timer før

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING FORMELLE KRAV TIL RAPPORTEN Længde: Bilag: 5-10 sider (med font str. svarende til Times New Roman 12) Hvis det ønskes kan evt. ekstra figurer, specifikke udregninger,

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Udfordringsfag klasse

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Udfordringsfag klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Udfordringsfag 5. 6. klasse 1 FAG: Udfordringen/Drama KLASSE: 5. og 6. Klasse ÅR: 14/15 Lærer: MK 6. klasse har drama før jul og 5. klasse har drama efter jul. Begge klasser

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere