Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl Ølsted Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat"

Transkript

1 Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl Ølsted Referat Indholdsfortegnelse Godkendelse af dagsorden... 2 Evidensbaserede indsatser... 2 Forældrehenvendelser... 3 Inklusionsprincip... 3 Økonomi/Budget 15/16 budgetønsker Brændende platforme... 6 Nyt fra... 7 Eventuelt... 7 Forældrerepræsentanter: Henrik Nielsen - formand Thorbjørn Christensen Bodil Toft Gehrcke Peter Jelstrup Niels Crammond Suppleant Henrik Bjørslev Andersen Medarbejderrepræsentanter: Helle Van Driel, lærer, Magleblik Jeanette Tolstrup Nielsen, lærer, Ølsted Elevrepræsentanter: Liv Chabert, 7. C formand Rasmus Otzen, 9. A næstformand Simon Mønsted Skriver 7. B suppleant Ledelsesrepræsentanter: PEAR/Peter Rohde, skoleleder, Arresø Skole Peter Rasmussen, viceskoleleder, DPL- UV Ølsted HABC/Hanne Bach Christiansen, SFOleder, Arresø Skole Christina Langhoff, DPL-UV Magleblik Afbud: Torben Sørensen, Søren Hartz som suppleant mødet Henrik Bjørslev, elevrepræsentanterne Ordstyrer: Bodil Toft Gehrcke 1

2 NR Indhold Beslutning Tid Bilag 1. Godkendelse af dagsorden 10 Skolechef Lisbeth Rindom har et oplæg under pkt. 2. Derfor rykkes pkt. 2 frem som første punkt og herefter gennemgås dagsorden. Der savnes info fra elevrådet. Der gøres en indsats for at få elevrepræsentanterne med. Nyt fra eleverne pkt. 6 d tages under dette punkt. 2. Evidensbaserede indsatser 30 Orientering om den evidensbaserede tilgang herunder ansættelse af læringskonsulent og læringsvejledere v. Skolechef Lisbeth Rindom Lisbeth Rindom orienterede om evidensbaserede indsatser. Man vil gerne bringe viden og erfaringer fra faggrupperne (lærere og pædagoger) ind i undervisningen og derved benytte viden om, hvad der virker for bl.a. at skabe respekt omkring arbejdet med børnene. Der er ansat en læringskonsulent i forvaltningen som skal være med til at understøtte processen. Der ansættes 7 læringsvejledere en på hver matrikel. Stillingen bliver 50% undervisning og 50% læringsvejleder. Det ønskes, at læringsvejlederne har forskellige færdigheder, så der er bred vifte af erfaring at trække på i hele kommunen. Det nye it-system Easy-IQ skal også understøtte processen. Her kan eleverne bl.a. aflevere opgaver og der kan i systemet arbejdes med læringsmål. Ledelsesudvikling er også en del af processen. Der er pt samtaler med uddannelsesinstitutioner for at sikre ledelsesudviklingen. 2

3 3. Forældrehenvendelser 20 Beslutningspunkt Under punktet Nyt fra har der været et fast punkt Forældrehenvendelser. På de sidste møder har dette punkt fyldt meget og givet anledning til drøftelser. Formanden ønsker, at punktet fremover rykkes frem på dagsorden, således at henvendelser kan få en mere intensiv behandling. Formanden ser også punktet som væsentligt i forhold til kommunikationen mellem skole og hjem. Forældrehenvendelser samles af formanden. De tages op sammen med skolelederen, og der tages stilling til, om henvendelsen skal behandles/orienteres på skolebestyrelsesmødet. Det er vigtigt at give tilbagemelding til de forældre, som har henvendt sig. Fra skolens ledelse ønskes også en drøftelse af, hvordan punktet behandles med disse begrundelser: Nogle henvendelser er af personlig karakter, de kan/skal ikke drøftes eller de skal omformes til generelle temaer. Ledelsen side har vi ofte ikke kendskab til henvendelsen, som derfor kræver, at før der kan gives et ordentligt svar, skal årsagen til henvendelsen undersøges nærmere. Sidste vinkel er, at forældrehenvendelser skal løses på laveste niveau. Emnet til drøftelse med en beslutning om punktets karakter fremover. 4. Inklusionsprincip 20 Beslutningspunkt I forbindelse med temamødet i januar om inklusion har arbejdsgruppen udarbejdet et oplæg til princip. Udgangspunktet er fra temamødets tilbagemeldinger. Ved bestyrelsens aprilmøde blev princippet behandlet med flg. ændringer: Princippet skal tilrettes og der blev nævnt følgende områder: Fritidstilbud/SFO skal nævnes, princippet gælder hele dagen på skolen. Børnene bør ikke hoppe fra klasse til klasse. Faglig opfølgning på inklusion. Alle (eller enten drenge/piger) skal inviteres ved arrangementer også hjemme. Vigtigt at fastholde at princippet gælder alle elever ikke kun de visiterede inklusionsbørn. Beslutning: Princippet er vedtaget og sendes i høring hos medarbejderne. X Det tilrettede princip vedlagt som bilag til godkendelse af bestyrelsen. Efter godkendelse sendes princippet i høring. 3

4 5. Økonomi/Budget 15/16 budgetønsker Økonomi budget 2015/16 De økonomiske tildelingsmodeller, som Arresø Skole bygger budgettet på, er nu tilrettet, og tildelt skolen. Modellerne der tildeles efter er, a) Tildelingsmodel - overordnet Overordnet model for skoleåret, hvor der tildeles til almenområdet til undervisning og SFO. I denne tildeling indgår også midler til DSA(Dansk som andetsprog), Modtageklasse her har Arresø Skole to, en for de mindre og en for de store elever, vikarpulje, ledelse, materialepulje (rådighedsbeløb), TAP teknisk administrativt personale (lønninger). b) Specialmodel Model til de interne specialtilbud, som er Inklusionsklasserækken og Halsnæs Heldagsskole. Her lægges økonomi ud til skolerne, som derefter betaler for tilbuddet pba. elever fra skolerne. Basen autismetilbuddet indgår ikke som en del af den interne specialmodel, men indgår i den eksterne model, hvorfra midlerne tildeles Arresø Skole. c) 10. årgang Her tildeles midler til personale efter antallet af tilmeldte elever. Heri indgår en speciel tildeling til materialer/udvikling. En toårig tildeling pr elev. d) Profilspor Der tildeles kr. pr. årgang til fordeling på alle skolerne. Da Arresø skole, som den eneste skal oprette to klasser tildeles Arresø Skole alle midlerne i år. e) Praktisk hjælp Til elever, der kræver praktisk hjælp, det kan være som pædagogisk medhjælp eller lærerstøtte. Arresø Skole får midler fra samtlige puljer, som går til dækning af alt personale på skolen. Derudover tildeles refusion for personale, der er langtidssygemeldt. Der tildeles midler for personale i fleksjob. Her betaler skolen hele lønnen og får så refusion. Skoleleder gennemgik skolens budgetoplæg. Budgettet blev åbnet i marts måned, hvor det bl.a. blev tilrettet vedr. den nye struktur omkring specialtilbud fra Hundested til Arresø. Der har været en proces i foråret, hvor det tildelte budget er tilrettet af flere omgange. Skoleledelsen har lagt budget for resten af Henrik Nielsen fremførte, at det fremlagte oplæg ikke var fyldestgørende, da det indeholdt både budget og aktuelt forbrug januar til maj Hanne Bach Christiansen gennemgik SFO-budgettet og redegjorde for nedskæringerne i forhold til sidste års budget. Det blev besluttet, at punktet tages op ved næste møde, hvor skoleleder redegør for, hvordan budgettet er udmøntet. Bestyrelsen ønsker en gennemgang af, hvor meget der er tildelt til både almen og specialundervisningen/-tilbuddene. Henrik Nielsen samler budgetønsker/-reduktioner fra skolebestyrelsens medlemmer og sender disse på mail til skolechefen. X 4

5 For SFO-personalet vil der ske en tilpasning, hvilket vil sige, at der reduceres i personalet med 4 medarbejdere. Dette sker pba: a) Nedgang i børnetal b) Nedgang i antallet af timer til understøttende undervisning for pædagoggruppen. Der har været 50/50 ordning mellem lærere og pædagoger for al understøttende undervisning. Skoleleder har besluttet, at der i næste skoleår er 50/50 i mellemtrin og indskoling og 100 % lærerdækning i udskolingen. Dette reducerer med ca. 0,8 pædagogstilling. c) Puljen til inklusionselever i SFO er reduceret På grund af budget og skoleår ikke følges ad, så tildeles økonomi for et skoleår ad gangen, men i 5/12 og 7/12s puljer. For skolebestyrelsen udarbejdes et budget, hvor materialepuljen forelægges for bestyrelsen. Pga. de sene udmeldinger om økonomitildeling og Halsnæs Kommunes økonomisystem fremlægges budget for 2015, hvori også indgår det aktuelle forbrug til dato. Der pågår udvalgsarbejde omkring tildelingsmodellerne og gennemsigtigheden heraf, således, at der kan udarbejdes et mere gennemskueligt budget fremadrettet. Dette arbejde færdiggøres i efteråret Skolebestyrelsen vil ved mødet blive præsenteret for tildelingsmodellerne, skoleledelsens fordeling af medarbejdere på undervisnings- og SFO-tilbud. På det foreliggende grundlag skal skolebestyrelsen godkende budget 2015, hvori også indgår 5/12 af økonomitildelingen for skoleåret 2015/16. På det medsendte bilag budgetoplægget er udarbejdet et budget for 2015, som balancerer, og hvori er indarbejdet et afdrag på kr Som bilag vedlægges a) Overordnet økonomitildeling b) Specialmodel c) SFO personalemodel 15/16 d) Budgetoplæg

6 Budgetønsker 2016 Skolebestyrelsen anbefales at fremkomme med ønsker til budget 2016 også gerne reduktioner. Ønsker/reduktionsforslag skal være Skolechefen i hænde senest 1. juni Brændende platforme 10 Beslutningspunkt Politisk er det besluttet, at der arbejdes med brændende platforme områder, som der skal særligt fokus på. Det er vækst, uddannelse og sundhed. Udskydes til næste møde. Brændende platform - Faglighed og uddannelsesniveau Det er blevet stadig vigtigere at have en uddannelse. Det er ikke nogen hemmelighed. I Halsnæs er vi ikke helt så godt uddannede som i nabokommunerne. Det gælder både for de unge i folkeskolen og for de voksne. Og gruppen af unge, der ikke fuldfører en ungdomsuddannelse, er for stor. Vi er meget bevidste om den udfordring. For al erfaring viser, at mere og bedre uddannelse giver bedre jobmuligheder, mere sundhed og velstand. Og det er ikke mindst vigtigt for kommunens vækst og udvikling, at befolkningens uddannelsesniveau matcher virksomhedernes behov. Derfor gør vi noget ved det. Og det starter i dagtilbuddet. I Halsnæs tør vi godt have de dygtigste børn. Og vi tør også have de børn, der er bedst til at arbejde sammen. Vi elsker at lege med ungerne i børnehaven, men vi tør også godt stille krav om læring og respekt for hinanden. Vi nyder at opleve, at børnene bliver dygtigere efterhånden, som de vokser gennem klassetrinene i skolen. Og vi nyder at se, at de tør tage hånd om hinanden, så ingen efterlades. I Halsnæs skal vi ikke alle sammen være akademikere. Vi er stolte af dem, der får en lang uddannelse, og vi er lige så stolte af dem, der med håndens kraft skaber et kvalitetsprodukt. Vi er hjemsted for både kreative vidensarbejdere, håndværkere, produktionsarbejdere og dem, der arbejder med børn og unge eller med pleje af ældre og svage. Vi tør godt rose den faglige dygtighed og fremhæve de gode præstationer, hvad enten det er i skolen eller på arbejdspladsen. Derfor vil vi sigte imod, at: Børn, der starter i 0-klasse, skal have kendskab til tegn, symboler, tal og bogstaver Karaktergennemsnittet efter 9. klasse skal stige, indtil Halsnæs 6

7 ligger på landsgennemsnittet, senest i 2017 Andelen af børn, der fravælger Folkeskolens afgangseksamen, mindskes med 10 procent om året frem til 2017 Andelen af indbyggere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse stiger årligt frem til 2017 Som bilag er vedlagt de samlede områdefortællinger Områdeplaner, fortællinger og indsatser Fra side 9 12 er fortællingen der omhandler området Børn, unge og læring. Derudover skal hver skole også udarbejder en fortælling med sigtepunkter. Arresø Skoles oplæg er udarbejdet af skolelederen og er dannet med baggrund i skoleledelsens strategi for skoleåret 2015/16. (Bilag) Bestyrelsen skal kommentere på Arresø Skoles oplæg. 7. Nyt fra 20 a) Formanden Planlægning af årsmødet med forældrene den 9. juni 15. Program og invitation Orientering om sygefravær og indsatser blev fremlagt ved dialogmødet den 11/5. Rammer for juni måneds bestyrelsesmøde. Opfølgning dialogmødet 11. maj 15. b) Skolens ledelse Ledelsesgrundlag Rammeaftale mellem Halsnæs Kommune og DLF for skoleåret 2015/16 Skoleårets afslutning Afgangsprøver/translokation årgang. a) Årsmødet 9/6: Henrik har 2 muligheder vedr. oplæg om sociale medier. Når det er på plads laves invitationen. Den sendes på mail til forældrene i Intra. Skolebestyrelsen kan evt. kontakte kontaktforældrene, for at få bedst mulig opbakning til arrangementet. På mødet kan der også være debat med forældrene omkring holdning til brug af mobiltelefoner samt opfølgning på hvordan forældrene bidrager til skolens trivsel. De resterende punkter udsat c) Medarbejderne d) Eleverne dette punkt rykkes op under pkt Eventuelt 5 7

8 Punkter til næste møde: den 17. juni. Udvalgsarbejde tilretning af mobbepolitik Planlægningen af undervisningen i forhold til budgettet. Der er indkaldt til møde med de tre skolebestyrelsesformænd, næstformænd og DLF. Hanne orienterede om at SFO Ølsted afd. har haft en rigtig god koloni. Punkter til mødet 17. juni kl : Udvalgsarbejde tilretning af mobbepolitik. Planlægningen af undervisningen i forhold til budgettet. Mødet slut kl:

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/-

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar/bemærkninger til budgetforslag 2015-2018 Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune Deres ref.: Vor ref.: Sagsbehandler: 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd Sct. Jørgens Skole Til: Oscar B. Andersen, Tilmize Aydemir, Helle Gert Christensen, Louise Gaub, Lene Jensby Lange, Klaus Nørskov, Nanna Viereck, Mona Hansen, Søren Mortensen, Laura Hjetting Veitland,

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010

Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Skødstrup Skole søger hermed om at få mulighed for at realisere en ny ledelsesstruktur. Indledning: Skødstrup skoles vilkår og opgaver har ændret sig væsentligt

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3. Grenaa Dato: Onsdag den 26. februar 2014 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN. Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet!

Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN. Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet! SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN Referat Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet! Vibeskolen www.vibeskolen.dk vibeskolen@nyborg.dk Afdeling Aunslev Kertemindevej 46

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 12. august 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere