Modellen er hierarkisk opbygget og skal opfattes dynamisk i forholdet mellem kompetenceudvikling og kvalifikationer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modellen er hierarkisk opbygget og skal opfattes dynamisk i forholdet mellem kompetenceudvikling og kvalifikationer."

Transkript

1 Forord Odense Universitetshospital vil som en del af udviklingsplanen sikre en målrettet og systematisk personaleudvikling, der skal sikre de kompetencer, som svarer til nuværende og kommende opgaver. Formålet med at beskrive kompetencer og kompetenceniveauer i sygeplejen på Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital er således at udvikle et værktøj, som overordnet kan medvirke til synlighed og åbenhed i et kompetenceudviklingsforløb, herunder karriereplanlægning, rekruttering, fastholdelse og lønpolitik. Kompetenceudvikling og karriereplanlægning for sygeplejersker er en kombination af sygeplejerskens teoretiske viden og praktiske handlekundskab, mens kvalifikationer omfatter sygeplejerskens uddannelsesaktiviteter. Modellen er hierarkisk opbygget og skal opfattes dynamisk i forholdet mellem kompetenceudvikling og kvalifikationer. Såvel sygeplejerske som leder kan benytte redskabet til at skabe overblik over sygeplejerskens kompetencer inden for de fem nøglekompetencer. Parterne kan med baggrund i beskrivelse af de enkelte nøglekompetencer og niveauer visualisere ressourcer og udviklingsbehov. Ved udviklingssamtalen planlægger og aftaler leder og medarbejder, hvilke kompetencer der skal sættes fokus på, og hvorledes medarbejderen udvikler sig inden for de enkelte kompetenceniveauer. 1

2 FAGLIG KOMPETENCE Sygeplejersker, Neurologisk afdeling N Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - syntese Sygeplejersken er professionsbachelor, er teoretisk velfunderet og arbejder analyserende, reflekterende, problemudforskende og problemløsende Yder en professionel sygepleje, der tager afsæt i patientens integritet Dvs. Yder professionel sygepleje med hensyntagen til situationers forskellige krav akutte situationer problematiske situationer ikke problematiske situationer problemidentificerende situationer Anvender specialespecifik viden med udgangspunkt i patientens neurologiske deficits, se introduktions- og oplæringsprogramprogram samt NeuroIntrokursus. Er bevidst om egne kompetencer og søger ved behov supervision og vejledning Kender egen faglighed og begrænsninger Kender social- og sundhedsassistenters og sygehjælperes funktionsområde i afsnittet Inddrager samarbejdspartnere Udfører sygepleje ud fra gældende love, afdelingens sikkerhedsbestemmelser, vejledninger, forskrifter og kliniske retningslinjer : Beredskabsplan/brandinstruks Sygeplejersken er selvreflekterende og forholder sig kritisk analyserende, før der træffes kvalificerede valg i forhold til situation og kontekst Mestrer professionelt komplekse patientforløb i langvarige som accelererede forløb komplekse forløb pga. Patienter med kroniske lidelser, Patienter med konkurrerende lidelser Ældre patienter Ændrede krav fra pårørende Socialt skrøbelige patienter Identificerer, prioriterer, justerer og finder helhedsløsninger i sygeplejen og argumenterer fagligt og sagligt for disse Medtænker en effektiv udnyttelse af afsnittets samlede ressourcer i sin arbejdstilrettelæggelse Yder en høj faglig sygepleje og overskuer at fordele de tilstedeværende faglige ressourcer som ansvarshavende sygeplejerske på afdelingsniveau Dokumenterer systematisk og anvender fagets anerkendte fagsprog Dokumenterer i forhold til N s Sygeplejersken inddrager i sin kliniske beslutningsproces evidensbaseret viden erfaringer patientens perspektiv organisationens kontekst Har udpræget overblik i komplekse situationer Påvirker og italesætter etiske problemstillinger m.h.p at sikre patientens integritet Er aktiv som faglig ressourceperson ved at udvikle specifikke områder af sygeplejen Medvirker i udviklings- og forskningsprojekter mhp at udvikle sygeplejen og afdelingens tilbud til patienterne Arbejder systematisk med data og evaluering og medvirker til fortsat udvikling af dokumentationen og registrering af afsnittets ydelser Igangsætter fornyelse og udvikling af dokumentationen af sygeplejen på baggrund af en omfattende opdateret faglig viden Gennemfører ændringer af procedurer mhp at forebygge utilsigtede hændelser Har opdateret viden om og overskuer afdelingens procedurer og 2

3 Genoptræningsplaner, indberetning af utilsigtede hændelser Afholdelse af audits Inddrager de tyve anbefalinger vedrørende mellemmenneskelige relationer Afdelingens mål for sygepleje og OUH s bærende værdier kommer til udtryk gennem sygeplejerskens handlinger og den måde, hun taler på og indgår i relationer på Kender kravene til dokumentation og dokumenterer ud fra disse Kender retningslinier for afdelingens dokumentation og inddrager patientens perspektiv i dokumentationen Dokumenterer sygepleje fremadrettet Vejleder patienter, elever, studerende og kolleger Inddrager de sygeplejeetiske retningslinjer m.h.p. at forbedre egen klinisk praksis Anvender afdelingens administrative redskaber og informationsteknologi OUH s og afdeling N s intranet Udfører aktiviteter i FPAS og Cosmic Arbejder omkostningsbevidst Uddelegerer arbejde, så personaleressourcer udnyttes og overarbejde minimeres Gør en aktiv indsats for at holde sig orienteret om de ting, der sker på det sundhedsmæssige område generelt, på Odense Universitetshospital og i egen afdeling/afsnit Deltager i de udviklingstiltag og møder, der er relaterede til sygeplejen i afsnittet Holder sig a jour med løn og overenskomstmæssige forhold retningslinier, herunder neurologisk status og NIP Medvirker til udvikling af afsnittets sikkerhedsregler mhp forebyggelse af utilsigtede hændelser Inddrager sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og rehabiliterende initiativer i sit samarbejde med patienter og øvrige samarbejdspartnere Forholder sig kritisk til etiske problemstillinger Vejleder elever, studerende og kollegaer Har kendskab til afsnittets/afdelingens ressourcepersoner og bruger disse aktivt i udviklingen af egen og andres praksis Gør en aktiv indsats for at holde sig orienteret om organisatoriske ændringer på Odense Universitetshospital og i eget afsnit. Anvender sin viden til at fremme kvaliteten i sygeplejen og et godt lærings-/samarbejdsmiljø retningslinjer og gennemfører ændringer af disse ved behov Tilrettelægger og gennemfører sundhedsfremmende og sundhedspædagogiske tiltag Med fokus på den neurologiske patient Har dyberegående teoretisk kundskab inden for udvalgte områder og tilrettelægger samt gennemfører undervisning for elever, studerende og kollegaer Deltager i kvalitetssikring, medvirker aktivt i den faglige og kvalitetsmæssige udvikling og kan inspirere kolleger Diskuterer og vælger bevidst metoder og prioriteringer samt reflekterer åbent over egen funktion Argumenterer for indførelse af nye tiltag og undersøger afledte konsekvenser af disse, f.eks. ved at foretage en mini MTV 3

4 KOMMUNIKATIONSKOMPETENCE Sygeplejersker, Neurologisk afdeling N Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - syntese Sygeplejersken er professionsbachelor, er teoretisk velfunderet og arbejder analyserende, reflekterende, problemudforskende og problemløsende Indgår i dialog med patienter og samarbejdspartnere. Er åben og nærværende i forhold til sig selv og den anden Er anerkendende i sin verbale og nonverbale kommunikation med andre Er åben, modtagelig og nærværende i samtalen Formulerer sig mundtligt og skriftligt i et klart og forståeligt sprog Kan formidle egen refleksion, viden og erfaring Behersker et fagligt og akademisk sprog Anvender sygeplejefaglige begreber f.eks. I forhold til neurologiske sygeplejeobservationer. Taler og skriver argumenterende med belæg for udsagn Anvender informationsteknologi i relation til eget arbejdsområde F.eks Anvender OUH s, afdeling N s og Region Syddanmarks intranet Sygeplejersken er selvreflekterende og forholder sig kritisk analyserende, før der træffes kvalificerede valg i forhold til situation og kontekst Kommunikerer målrettet og hensigtsmæssigt i forskellige kontekster Arbejder bevidst med betydningen af verbale og kropslige udtryksformer Giver og modtager anerkendende feed-back, som fremmer kvaliteten af sygeplejen og arbejdsmiljø Forholder sig til og reflekterer over egne og andres meninger og holdninger i dialogen med henblik på at udvikle en fælles praksis Agerer autentisk i sit samarbejde med patienter, pårørende og kollegaer Være nærværende tilstede, der skal være overensstemmelse mellem ord og handling (ikke standardiseret, men individualiseret) Forholder sig kritisk til informationsteknologi Forholder sig kritisk til målinger og informationer og vurderer rigtigheden/ rimeligheden af disse. Anvender specialets terminologi inden for det kliniske felt og arbejdsfællesskab Sygeplejersken inddrager i sin kliniske beslutningsproces evidensbaseret viden erfaringer patientens perspektiv organisationens kontekst Håndterer situationer med stor erfaring og viden om kommunikationsformer, der anvendes fleksibelt fra kontekst til kontekst i klinisk praksis Har omfattende pædagogisk viden. Kommunikerer bevidst og overfører viden og erfaringer gjort i en situation til en anden Har en naturlig autoritet i et autentisk nærvær og med et accepterende syn på sig selv Dvs. Kommunikationen afspejler stor personlig og erfaringsbaseret viden med respekt for den anden og sig selv Anvender informationsteknologi innovativt og kreativt i udvikling af sygepleje Udvikler nye redskaber/skemaer i relation til kommunikation med samarbejdspartnere om patienter 4

5 LÆRINGSKOMPETENCE Sygeplejersker, Neurologisk afdeling N Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - syntese Sygeplejersken er professionsbachelor, er teoretisk velfunderet og arbejder analyserende, reflekterende, problemudforskende og problemløsende Tager ansvar for egen læring Er opsøgende Holder sig á jour Tør vise egne huller i viden Har viden, erfaring og handlepotentiale i forhold til egen måde at lære på Viser respekt for og inddrager de værdier og normer, der er forbundet med egen og andres læring Er aktiv m.h.t. at holde sig orienteret om det, der foregår indenfor faget Er i stand til at tilegne sig ny viden og nye færdigheder, integrerer og tilpasser disse til allerede eksisterende viden, færdigheder, erfaringer og holdninger Arbejder bevidst og målrettet med at forbedre egne handlinger i relation til den specielle sygepleje i afsnittet Drøfter den udførte pleje ved møder i afsnittet Søger at fastholde gruppekonferencer og Sygeplejersken er selvreflekterende og forholder sig kritisk analyserende, før der træffes kvalificerede valg i forhold til situation og kontekst Er aktiv og opsøgende i forhold til læresituationer Tilegner sig ny viden, nye færdigheder som på niveau 1, men integreringen af den nye viden, færdigheder og holdninger revideres, og der sker en omformning af disse Planlægger egen og andres læring Kommer med forslag til afprøvning af nye metoder inden for eget fagområde Stiller kritisk spørgsmål til, hvad der skal læres og medvirker til at flere lærer Planlægger undervisning ved indførelse af nye produkter, procedurer og sygeplejetiltag. Opsøger dokumenteret viden og tager aktiv del i at få denne viden integreret i afsnittets rutiner : Anvender aktivt OUH s og afdelingens vejledninger og overfører indholdet til det daglige arbejde Sygeplejersken inddrager i sin kliniske beslutningsproces evidensbaseret viden erfaringer patientens perspektiv organisationens kontekst Formidler faglig viden og erfaringer klart og forståeligt over for grupper af patienter og samarbejdspartnere Iværksætter afprøvning af nye måder at tilrettelægge og organisere patientforløb Medvirker i udvikling af specifikke patientforløb ud fra den bedste evidens og best practice Medvirker aktivt til at øge og sikre afsnittets/afdelingens kvalitetsniveau Udvikler og fornyer pædagogiske tilgange i klinisk arbejde i forhold til deltager forudsætninger, mål og resultater Iværksætter, gennemfører og evaluerer kliniske og/eller pædagogiske udviklings- eller forskningstiltag Tager initiativ til, planlægger, gennemfører og evaluerer egen og andres læring Forholder sig analyserende, og kritisk 5

6 deltager aktivt i disse med henblik på at forbedre sygeplejen i teamet/gruppen og optimere læringsmiljøet Medvirker ved indsamling af data til vurdering af kvaliteten i udvalgte områder Formidler egne refleksioner, viden og erfaring i relation til f.eks. patientforløb Indgår aktivt og konstruktivt i ændringer relateret til egen arbejdstilrettelæggelse, organisering og faglig udvikling Er opmærksom på og tager initiativ til at afdække og afhjælpe kvalitetsproblemer Stiller spørgsmål ved de vanlige rutiner og forandrer om nødvendigt disse, når nye metoder og ny viden kommer frem Indgår aktivt i udviklingen af et godt læringsmiljø i afsnittet Kender egen måde at lære på og besidder en læringskompetence som betyder, at man i samarbejde med andre aktivt indgår i et lærende miljø, hvor målet er at flere lærer mere. Anvender afsnittets ressourcepersoner til at udvikle egen funktion Opsøger kollegers og andet personales viden og erfaring, og begrunder egen sygeplejefaglige indsats ud fra teoretisk og erfaringsbaseret viden i kollegiale og i tværfaglige sammenhænge vurderende i læringssammenhænge og handler så læring til stadighed finder sted i afsnittet/afdelingen Arbejder aktivt på at skabe betingelser for udvikling af et optimalt læringsmiljø 6

7 SELVLEDELSESKOMPETENCE Sygeplejersker, Neurologisk afdeling N Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - syntese Sygeplejersken er professionsbachelor, er teoretisk velfunderet og arbejder analyserende, reflekterende, problemudforskende og problemløsende Tilrettelægger og udfører tildelte/definerede opgaver selvstændigt med udgangspunkt i patienternes behov og ressourcer. Tager initiativ til ændring af disse ved uforudsete hændelser Har selvindsigt og er bevidst om egne ressourcer i forhold til de opgaver, hun/han påtager sig Observerer, vurderer, prioriterer, delegerer og koordinerer sygepleje på baggrund af en faglig vurdering Arbejder målrettet med enkelte sygeplejeopgaver og detaljerne i disse og udviser vilje og engagement til fortsat udvikling af eget praksisfelt Arbejder målrettet med egen udvikling Sygeplejersken er selvreflekterende og forholder sig kritisk analyserende, før der træffes kvalificerede valg i forhold til situation og kontekst Håndterer egen usikkerhed i ukendte situationer, tager bestik af situationen og tager relevant initiativ i forhold til eget arbejdsområde Mestrer at skelne væsentligt fra uvæsentligt Tager initiativ til at påvirke arbejdsvilkår, der er uhensigtsmæssige i forhold til patientens sikkerhed Medtænker bevidst kvalitet i patientforløb under indlæggelse samle informationer, koordinerer undersøgelser, arbejdsgange mm Tager ansvar for at træffe kvalificerede valg, der er forankrede i faglige og etiske begrundelser Arbejder bevidst med mål og værdier for sygeplejen og de sygeplejeetiske retningslinjer Reflekterer og handler på kollegaers og patienters reaktioner på egen kommunikation og handling Medvirker i udvikling af sygeplejen i afdelingen og lægger energi i nytænkning Sygeplejersken inddrager i sin kliniske beslutningsproces evidensbaseret viden erfaringer patientens perspektiv organisationens kontekst Har overblik ved skiftende arbejdsvilkår samt i ukendte og komplekse situationer Overskuer store mængder af data og inddrager disse i den kliniske beslutningsproces Kombinerer sin faglighed med konkrete problemstillinger Er fagligt kreativ i tilrettelæggelse af hensigtsmæssig udskrivelse for komplekst syge patienter Anvender sin faglighed i nye og ukendte sammenhænge Tager selvstændigt initiativ til og ansvar for at påvirke strategiske forhold i sygeplejen, grupper af nærmeste kolleger og/eller opgaver og emner, der har tværorganisatorisk karakter Forholder sig til faglig udvikling og tager initiativ til at deltage i omlæggelse af praksis i relation til patientforløb subakutte, ambulante, NHO. Skaber sammenhæng mellem egne og arbejdets krav og værdier. 7

8 SOCIAL KOMPETENCE - Sygeplejersker, Neurologisk afdeling N Niveau 1 - single loop Niveau 2 - double loop Niveau 3 - syntese Sygeplejersken er professionsbachelor, er teoretisk velfunderet og arbejder analyserende, reflekterende, problemudforskende og problemløsende Etablerer, vedligeholder og afslutter relationer til patienter og pårørende med henblik på samarbejde i patientforløbet Er lydhør og forstående overfor patientens ønsker og behov Medvirker aktivt til at fastholde og udvikle et godt samarbejde i afsnittet og indgår konstruktivt i problemløsningen med nærmeste samarbejdspartnere Godt samarbejde er betinget af anerkendende og rummelig adfærd Udviser interesse for at arbejde ud fra en fælles forpligtelse og ansvarsfølelse over for patienten og sygeplejen i klinisk praksis Kender sundhedsområdets værdigrundlag og viser i samarbejdet med patient og øvrige samarbejdspartnere, at værdierne nærvær, respekt og faglighed er integreret i arbejdet Sygeplejersken er selvreflekterende og forholder sig kritisk analyserende, før der træffes kvalificerede valg i forhold til situation og kontekst Medvirker til at fremme en respektfuld samarbejdskultur i afsnittet, som inddrager patientens værdier og holdninger Deltager i løsningen af konflikter og anvender viden og erfaring om konfliktløsning i praksis Udviser ansvarlighed ved at løse konflikter, når de opstår. Bidrager med rolig og positiv adfærd i konfliktsituationer Tænker kreativt og nyt Inddrager kolleger ved behov i konfliktsituationer med f.eks. patienter/pårørende Deltager i udvikling af nye samarbejdsrelationer og metoder til gavn for sygeplejen Samarbejdsrelationer f. eks. Nye kolleger, arbejdsgrupper o. lign. Samarbejdsmetoder f.eks. Arbejdsformer, stuegangsform, retningslinjer. Sygeplejersken inddrager i sin kliniske beslutningsproces evidensbaseret viden erfaringer patientens perspektiv organisationens kontekst Tager initiativ til udvikling af det mono- og tværfaglige samarbejde gennem evne til at opstille og fastholde fælles mål Arbejder aktivt på at fastholde/udvikle aftalt gruppe-/teamstruktur Udvikler og fastholder tværfaglige tiltag, som forbedrer patientens oplevelse af mødet med sygehuset Samarbejder professionelt med kollegaer på tværs af geografier, specialer og sektorer og medvirker ved mægling, hvis der opstår uoverensstemmelser Uoverensstemmelser såvel i forhold til patienter/pårørende som til kolleger Er forandringsvillig og fleksibel 8

9 Neurologisk afdeling N Juli 2009/KC Faglig kompetence Sygeplejersker Eksempel på niveauer Case Patienten er en 65-årig kvinde fra Østjylland, der indlægges med hemiparese. Grundet for sen ankomst til hospitalet kan patienten ikke få trombolysebehandling. Patienten er frustreret over ikke at kunne modtage denne behandling. Niveau 1 single loop Sygeplejersken er teoretisk velfunderet og har gennemgået afdelingens introduktionsforløb. Sygeplejersken kender afsnittets patientkategorier, arbejder reflekterende og kender til apopleksi og trombolysebehandling. Sygeplejersken har en indlæggelsessamtale med patienten, der forventede at få tilbudt trombolysebehandling og nu oplever det frustrerende ikke at kunne modtage denne behandling. Sygeplejersken oplever det problematisk, at patienten ikke kan forstå, hvorfor der ikke kan gives trombolysebehandling. Niveau 2 double loop Sygeplejersken har en samtale med patienten. Hun spørger om hendes kendskab og forventninger til trombolysebehandling, for derved at finde ud af, hvorfor patienten oplever det så frustrerende ikke at kunne modtage behandlingen. Patienten giver udtryk for, at hun regnede med at trombolysebehandlingen kunne gøre hende symptomfri. Sygeplejersken fortæller på baggrund af teoretisk indsigt, at trombolysebehandling ikke nødvendigvis ville have medført fuldstændig sygdomshelbredelse. Sygeplejersken aftaler med patienten, at de næste dag vil følge op på samtalen, og hun sørger for at patienten kan få hvile. Under dokumentation af samtalen, opfordrer sygeplejersken ligeledes sine kolleger til at følge op på denne i aftenvagten. Sygeplejersken erfarer dagen efter, at patienten blev overladt til sig selv om aftenen. Sygeplejersken reflekterer over situationen og forholder sig kritisk til egen dokumentation og handlinger. Situationen bevirker at sygeplejersken deltager i en arbejdsgruppe, der har fokus på sygepleje til patienter, der ekskluderes fra trombolysebehandling. Niveau 3 - syntese Sygeplejersken har erfaring fra lignende situationer og ved, at der er mange måder at støtte patienten på. Sygeplejersken har en dialog med patienten, der tager udgangspunkt i patientens livshistorie og ønsker. Sygeplejersken foranlediger, at familien trods lang rejsetid kommer på besøg hos patienten om aftenen. Hun ved, at det er vigtigt med støtte og opmuntring for den akut syge patient, samt at der er relativt få og uerfarne kolleger i vagt om aftenen. Sygeplejersken har en opdateret teoretisk viden om apopleksi, trombolysebehandling og om samtaler med akut syge patienter. Sygeplejersken er bevidst om, at hun er en af de mest erfarne i afdelingen og inddrager sine kolleger i egne overvejelser i relation til problematikken aflyst trombolysebehandling Sygeplejersken nedskriver forløbet med patienten og tilrettelægger undervisning med udgangspunkt i den konkrete fortælling. 9

10 Neurologisk afdeling N Juli 2009/KC Kommunikationskompetence Sygeplejersker Eksempel på niveauer Niveau 1 single loop Sygeplejersken er teoretisk velfunderet i kommunikationsteori og er åben og nærværende i forhold til patienten, der netop har fået diagnosen apopleksia cerebri. Sygeplejersken er bevidst om, at patienter, der har fået en apopleksi, kan have behov for at få hjælp til at holde rede på tid, sted og hvad der er foregået i forbindelse med indlæggelsesforløbet. Sygeplejersken har derfor haft en dialog med patienten om forløbet. Sygeplejersken har bemærket, at patienten spørger andre kolleger om forhold, hun lige har gennemgået med patienten. Sygeplejersken oplever situationen belastende, da den gør hende usikker på egne handlinger. Niveau 2 double loop Sygeplejerske reflekterer over patientens behov for kommunikation med mange forskellige personalemedlemmer, og hun analyserer, om der er forhold og signaler, hun har overset. Sygeplejersken gennemgår patientens forløb, og hun henvender sig igen til patienten. Hun giver sig tid til at lytte til patienten og afdækker, at patienten ikke har forstået, hvad hun har sagt tidligere på dagen. Patienten kredser om, hvad der skal ske og er gentagende gange spørgende i relation til f.eks. forløbet, der er fortalt ham. Sygeplejersken guider patienten med henblik på forståelse af forløbet ved at vise den skriftlige information, der er udleveret samt kommunikations bogen, samtidig vise hun hvad tid på dagen det er osv. Sygeplejersken involverer de øvrige i teamet samt de pårørende dels for at høre deres mening, dels for at de også er opmærksomme på patientens behov for at blive guidet og lyttet til. Sygeplejersken medvirker til udvikling af sygeplejen ved at problematikken tages op med alle i afsnittet for at skærpe alles bevidsthed om patientens oplevelser af sin sygdom. Niveau 3 - syntese Sygeplejersken har erfaring fra lignende situationer. Hun er bevidst om, at patienter reagerer meget forskelligt, men at der alligevel er fællestræk som behovet for at kunne overskue eget forløb og se en rød tråd i det, der foregår. Sygeplejersken opdaterer sin viden ved at søge evidensbaseret viden på området, og hun er initiativtager til, at denne viden formidles videre til kolleger. Sygeplejersken vejleder afdelingens øvrige personale, og hendes erfaringer anvendes i relation til undervisning i / og anvendelse af redskaber til kommunikation med patienter, der har fået en apopleksi. 10

11 Neurologisk afdeling N Juli 2009/KC Læringskompetence Sygeplejersker Eksempel på niveauer Niveau 1 single loop Sygeplejersken er teoretisk velfunderet og har været ansat i afsnittet i en del år og har derfor indsigt i afsnittets patienter og deres indlæggelsesforløb. En nyansat kollega henvender sig til sygeplejersken for at fortælle, at hun har observeret en patient, der ikke vil have mad. Sygeplejersken har travlt, kommer ikke ind til patienten. Sygeplejersken siger til den nyansatte kollega, at det er godt, at hun observerer, hvad patienten indtager, men at det ikke er ualmindeligt kort tid efter en apopleksi at have mistet appetitten. Sygeplejersken finder ikke umiddelbart anledning til at vende tilbage til den nyansatte kollega, men hun opfordrer hende til fortsat at vurdere patientens kostindtagelse. Niveau 2 double loop Samme situation Sygeplejersken fortæller den nyansatte kollega, at det er godt, hun har observeret patientens problem. Hun beder den nyansatte kollega vente lidt, da hun har andre ting, hun lige skal udføre, men hun vil vende tilbage til hende. Sygeplejersken lytter senere til den nyansatte kollega og beder hende beskrive patienten og situationen. Sygeplejersken spørger ind til patientens historie, vaner, mm. Hun får derved den nyansatte kollega til at overveje årsager til den manglende appetit, og den nyansatte afdækker derfor selv, at patienten måske skal tilbydes kost til småtspisende. Den nyansatte kollega efterspørger mulige alternative kosttilbud til patienten. Sygeplejersken og den nyansatte kollega har en dialog om afsnittets praksis, apopleksi og immobilitetens indvirkning på appetitten. Sygeplejersken spørger den nyansatte kollega, hvad hun ved om OUH s og afdelingens kosttilbud, og sammen undersøger de køkkenets kosttilbud via intranettet. Dialogen med den ny kollega bevirker, at sygeplejersken stiller spørgsmålstegn ved afsnittets praksis og får selv lyst til at undersøge om afsnittets praksis vedr. kosttilbud til småtspisende og samarbejde med diætist og køkkenet kan forbedres. Niveau 3 - syntese Situationen med den nyansatte kollega bevirker, at sygeplejersken reflekterer over afsnittets praksis i relation til ernæring til patienter med apopleksi. Sygeplejersken henvender sig til udviklingssygeplejersken i afdelingen, og sammen søger de litteratur om ernæring til patienter med apopleksi og manglende appetit. Sygeplejersken inddrager den nyansatte kollega i de resultater, hun finder, og sygeplejersken foranlediger, at emnet bliver taget op på en undervisningseftermiddag. Sygeplejersken er derved både rollemodel for den nye kollega, men også for andre kolleger i relation til at være åben og nysgerrig i relation til at praksis kan forstås på en ny måde og ændres, hvis det på baggrund af faglige overvejelser er relevant. 11

12 Neurologisk afdeling N Juli 2009/KC Selvledelseskompetence Sygeplejersker Eksempel på niveauer Niveau 1 single loop Sygeplejersken er teoretisk velfunderet og har gennemgået afdelingens introduktionsforløb. Sygeplejersken tager imod en akut patient i sengeafsnittet. Hun følger afsnittets instruks for modtagelse af patienter. Sygeplejersken gennemgår foreløbig plan med patienten. Patienten er usikker på hvad, der skal ske. Sygeplejersken registrerer, at patienten er urolig og forvirret, så hun skønner at patienten er bedst tjent med en 2-sengs stue. Niveau 2 double loop Samme situation Sygeplejersken orienterer lægen om patientens tilstand med henblik på journaloptagelse. Patienten har ingen pårørende med, men sygeplejersken kontakter de pårørende for at få oplysninger om patientens vanlige tilstand, samtidig informerer hun de pårørende om de planlagte undersøgelser. Sygeplejersken dokumenterer informationen i Cosmic. Sygeplejersken sørger for at skærme patienten ved at sikre ro på stuen og kontinuitet i forhold til nogle få faste plejepersonaler. Niveau 3 syntese Sygeplejersken reflekterer over afsnittets rutiner for bedre forhold for med modtagelse af lettere forvirrede patienter, og diskuterer dette med afdelingssygeplejersken. Sygeplejersken tager kontakt til andre afdelinger med samme speciale og undersøger deres erfaringer/ procedurer i forhold til dette. I forbindelse med personalemøde udarbejder hun et oplæg til modtagelse af patienter, der er lettere forvirrede, urolige og konfuse. 12

13 Neurologisk afdeling N Juli 2009/KC Socialkompetence Sygeplejersker Eksempel på niveauer Niveau 1 single loop Sygeplejersken er teoretisk velfunderet og har gennemgået afdelingens introduktionsforløb. Sygeplejersken anvender afdelingens værdigrundlag. Sygeplejersken overværer en snak, hvor to kolleger omtaler en ikke tilstedeværende kollega i negative vendinger. Den ikke tilstedeværende kollega omtales negativt, da hun angiveligt ikke yder en forventet indsats. Sygeplejersken forsøger at dreje de to kollegers samtale, men de er optaget af deres snak, og sygeplejersken kommer ikke med yderligere kommentarer, da hun har travlt med andre gøremål i afsnittet. Senere på dagen kommer sygeplejersken i tanke om situationen, og hun bliver irriteret over, at hun ikke aktivt forsøgte at vende de to kollegers samtale til noget konstruktivt. Sygeplejersken beslutter sig for at ville gøre det næste gang, hun oplever noget lignende i afsnittet. Niveau 2 double loop Samme situation Sygeplejersken trækker de to kolleger til side og fortæller dem, at hun oplever det problematisk, at de omtaler en ikke tilstedeværende kollega på den måde. Hun henviser til afdelingens værdigrundlag og påpeger, at de ved deres væremåde ikke selv lever op til de aftalte spilleregler for samarbejde. Sygeplejersken opfordrer de to kolleger til at mødes med den omtalte kollega og fortælle hende, hvorledes de opfatter hendes arbejdsindsats og via en dialog finde løsninger og belyse problemet fra andre vinkler. Sygeplejersken foreslår at deltage i en uformel samtale med den omtalte kollega, da det er en person fra deres fælles gruppe. Sygeplejersken får accept til dette fra de to kolleger, og de planlægger at drøfte problematikken med omtalte kollega næste dag, hvor de alle er på arbejde. Sygeplejersken fastholder næste dag, at de skal drøfte problematikken, og de får alle fire en fælles drøftelse, hvor de udveksler synspunkter i forhold til indbyrdes arbejdsindsats i gruppen. Niveau 3 - syntese Samme situation Sygeplejersken finder efterfølgende anledning til, at der i afdelingen arbejdes med værdigrundlaget, da det er gået op for hende, at det tolkes forskelligt. Der er aldrig arbejdet særligt intenst med mål og værdigrundlag, hvorfor hun undersøger hvordan andre arbejdspladser har arbejdet med udvikling af samarbejdsrelationer. Sygeplejersken tager situationen op med afdelingssygeplejersken, og sammen tilrettelægger de øvelser og eksempler til brug ved det næste personalemøde i afsnittet. 13

14 Forberedelse til udviklingssamtale En udviklingssamtale er en velforberedt og personlig samtale mellem medarbejder og leder. Hensigten er at sikre en systematisk og målrettet personaleudvikling. Ved udviklingssamtalen planlægger og aftaler leder og medarbejder, hvilke kompetencer, der skal sættes fokus på, og hvorledes medarbejderen udvikler sig inden for de enkelte kompetenceniveauer. Medarbejder og leder har et gensidigt ansvar for de aftaler, der planlægges, samt opfølgning deraf. Tidspunkt for samtalens afholdelse fastsættes af lederen og aftales med medarbejderen senest en uge forud for samtalen. Der afsættes ca. en time til samtalen, der afholdes en gang årligt. For medarbejderen: Kender OUH s materiale om kompetenceudvikling og karriereplanlægning. Har modtaget afdeling N s materiale til samtalen. Forbereder sig til dialogen ved at reflektere over egen arbejdsindsats, fx ved at forholde sig til egen ageren og valg af handlinger i relation til arbejdet. Forventes endvidere at overveje hvilke kompetencer, der ønskes udviklet for at kunne håndtere nye udfordringer i relation til foranderlighed i arbejdsopgaver og krav. Medarbejderen overvejer egne positioner i kompetencehjulet og afmærker dem ved et kryds. Sørger for at lederen modtager en kopi af aftale- og handleplan umiddelbart efter afholdelse af samtalen. For lederen: Sikrer at det nødvendige materiale er tilgængeligt for medarbejderen. Forbereder sig til dialogen med medarbejderen ved at forholde sig til medarbejderens ageren og valg af handlinger i relation til arbejdet og arbejdsopgaverne i afsnittet. 14

15 Syntese Niveau 3 Double loop Niveau 2 Single loop Niveau 1 Navn: Dato: 15

16 Kompetenceudviklingsbehov Kompetenceområder Forslag til handling Faglig kompetence Aftaleplan Lærings kompetence Social kompetence Kommunikations kompetence Selvledelses kompetence Udarbejdet og drøftet ved medarbejderudviklingssamtale Medarbejder: Leder: 16

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH Kompetence- og kvalifikationsmodel - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH Oversygeplejerske Charlotte Mose FAM, OUH Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modellens opbygning 4

Læs mere

Kompetenceudvikling for sygeplejersker

Kompetenceudvikling for sygeplejersker Kompetenceudvikling for sygeplejersker Medarbejderudviklingssamtale, MUS Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kompetencemodellens opbygning... 2 Profil for sygeplejersker

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL UDARBEJDET AF AFDELINGENS SYGEPLEJEFAGLIGE LEDELSE KOMPETENCEUDVIKLING OG KARRIEREPLANLÆGNING

Læs mere

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for sygeplejersker ansat i FAM, OUH og Svendborg Sygehus

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for sygeplejersker ansat i FAM, OUH og Svendborg Sygehus Kompetence- og kvalifikationsmodel - for sygeplejersker ansat i FAM, OUH og Svendborg Sygehus Oversygeplejerske Charlotte Mose FAM, OUH Oversygeplejerske Anne Pedersen FAM, Svendborg sygehus April 2013

Læs mere

Kompetence- og kvalifikationsniveauer og profiler for sygeplejersker ansat i Endokrinologisk afdeling M

Kompetence- og kvalifikationsniveauer og profiler for sygeplejersker ansat i Endokrinologisk afdeling M 1 Kompetence- og kvalifikationsniveauer og profiler for sygeplejersker ansat i Endokrinologisk afdeling M Indledning Sygeplejeledelsen i Endokrinologisk afdeling M har revideret kompetenceprofilen fra

Læs mere

2.0 Formålet med kompetence- og kvalifikationsmodellen i Afdeling V

2.0 Formålet med kompetence- og kvalifikationsmodellen i Afdeling V Indhold 1.0 Indledning... 2 2.0 Formålet med kompetence- og kvalifikationsmodellen i Afdeling V... 2 3.0 Læsevejledning... 3 4.0 Definition af kompetenceniveauerne single loop, dobbelt loop og syntese...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Sygeplejersken er selvreflekterende og forholder sig kritisk analyserende, før der træffes kvalificerede valg i forhold til situation og kontekst.

Sygeplejersken er selvreflekterende og forholder sig kritisk analyserende, før der træffes kvalificerede valg i forhold til situation og kontekst. SYGEPLEJERSKERS FAGLIG KOMPETENCE 1 1 Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - syntese Sygeplejersken er professions-bachelor, er teoretisk velfunderet og arbejder analyserende, reflekterende,

Læs mere

Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg

Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Sociale/samarbejdsmæssige kompetencer Personlige kompetencer Borgeren Udviklingskompetencer Faglige kompetencer

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk profil Sekretærer www.kurtejvindnielsen.dk Navn: Radiologisk Afdeling, Slagelse 2010-2012 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. VEJLEDNING I BRUG AF KOMPETENCEVURDERINGSSKEMAERNE... 3 2. KOMPETENCEVURDERING...

Læs mere

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistenter for Hospitalsenheden Horsens Forord Som sundhedsprofessionel har man et konstant ansvar for at udvikle sine kompetencer rettet mod at løse fremtidens kerneopgaver.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske

Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske Social og sundhedshjælper Social og Sundhedsassistent Sygeplejerske 1 Kompetenceudvikling for Sygeplejersker ansat i Center for Sundhed og omsorg, Slagelse Kommune

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje (Pixi-udgave) Hospitalsenhed Midt Administrationen HR FORORD Kompetencekonceptet skal skabe en fælles ramme for, hvordan vi systematisk

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131... 3. Den kompetente intensivsygeplejerske, kompetencetrin 1... 6

Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131... 3. Den kompetente intensivsygeplejerske, kompetencetrin 1... 6 Intensiv Terapiafsnit 4131 Klinisk kompetenceudvikling for sygeplejersker på ITA 4131 7. Udgave, 1. oplag, april 2012 Indholdsfortegnelse Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131.... 3 Den kompetente

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Den første del af denne kompetenceprofil er specialsektorens

Læs mere

Den kompetente sygeplejerske - Palliative felt

Den kompetente sygeplejerske - Palliative felt - Palliative felt Definition: har været ansat i afdelingen i en periode og har opøvet større viden og sikkerhed i det palliative felt og tager et større medansvar for afdelingens sygeplejefaglige niveau

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Kompetenceprofil. Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Kompetenceprofil. Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Kompetenceprofil Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Jeg er i stand til at udføre de opgaver, som er blevet mig tildelt, og jeg løser opgaverne i loyalitet overfor de udstukne rammer.

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Klinisk lederskab i praksis

Klinisk lederskab i praksis Klinisk lederskab i praksis Oplæg til temadag for Kliniske vejledere og ledere OUH Udviklingssygeplejerske Kirurgisk Afdeling A Malene Kaas Larsen Disponering af oplægget - Præsentation af grundlæggende

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Kompetenceprogram for palliationssygeplejersker

Kompetenceprogram for palliationssygeplejersker Til palliationssygeplejersker Kompetenceprogram for palliationssygeplejersker Afdækning og udvikling Vælg farve Udarbejdet af: Lene Sigaard, Lene Munk og Anna-Grethe Andreasen Onkologisk afdeling R Kære

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Medarbejderinformation. Værdigrundlag. Intensiv afdeling, Sønderborg

Medarbejderinformation. Værdigrundlag. Intensiv afdeling, Sønderborg Medarbejderinformation Værdigrundlag Intensiv afdeling, Sønderborg Kvalitet Døgnet Rundt Anæstesi- og operationsafdelingen Indledning Værdigrundlaget for Intensiv afsnittet er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Uddannelsesafdelingen. Syn på læring og uddannelse på OUH

Uddannelsesafdelingen. Syn på læring og uddannelse på OUH Syn på læring og uddannelse på OUH OUH beskriver i Udviklingsplanen 2011-2014, at målet for grunduddannelsesområdet er, at uddannelses- og læringsmiljøer skal være velfungerende og effektive samt tage

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 HJEMMEPLEJEN MAJ 2014 BORGERNES NATURLIGE VALG Indhold Forord... 2 1.1 Formål:... 2 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 3 Opgaver og ansvarsområde...

Læs mere

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber.

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber. Praktik 2 A og B Praktik 2A (inkl. modul perioden) er på ca. 8 uger og 2B er på ca. 9 uger. Tema Mål Fokusområder Klinisk praksis Læring - Introduktion til praktikstedet herunder organisationen og samarbejdspartnere.

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt Palliative felt Definition: har erfaring med sygepleje på det generelle niveau eller kan være nyuddannet. Udføre Lede Formidle Udvikle Teoretiske Udfører sygepleje udfra et behov for at lære det palliative

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode.

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode. Læringskatalog for social og sundhedsassistentelever i alle 3 praktikker. At lære sygepleje i klinisk praksis i afdeling Z2 I afdeling Z2 arbejder vi ud fra mål om at fremme et godt samarbejde med dig

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Der beskrives en model for kompetenceniveauer og karriereplanlægningen med udgangspunkt i følgende fem nøglekompetencer:

Der beskrives en model for kompetenceniveauer og karriereplanlægningen med udgangspunkt i følgende fem nøglekompetencer: Odense Universitetshospital 2. udgave september 2007 1 Forord I efteråret 2004 blev der nedsat en arbejdsgruppe under Oversygeplejerskerådet, Odense Universitetshospital med reference til chefsygeplejerske

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 25.5.16, pebe, heng Side 1 Modulets

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere