Modellen er hierarkisk opbygget og skal opfattes dynamisk i forholdet mellem kompetenceudvikling og kvalifikationer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modellen er hierarkisk opbygget og skal opfattes dynamisk i forholdet mellem kompetenceudvikling og kvalifikationer."

Transkript

1 Forord Odense Universitetshospital vil som en del af udviklingsplanen sikre en målrettet og systematisk personaleudvikling, der skal sikre de kompetencer, som svarer til nuværende og kommende opgaver. Formålet med at beskrive kompetencer og kompetenceniveauer i sygeplejen på Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital er således at udvikle et værktøj, som overordnet kan medvirke til synlighed og åbenhed i et kompetenceudviklingsforløb, herunder karriereplanlægning, rekruttering, fastholdelse og lønpolitik. Kompetenceudvikling og karriereplanlægning for sygeplejersker er en kombination af sygeplejerskens teoretiske viden og praktiske handlekundskab, mens kvalifikationer omfatter sygeplejerskens uddannelsesaktiviteter. Modellen er hierarkisk opbygget og skal opfattes dynamisk i forholdet mellem kompetenceudvikling og kvalifikationer. Såvel sygeplejerske som leder kan benytte redskabet til at skabe overblik over sygeplejerskens kompetencer inden for de fem nøglekompetencer. Parterne kan med baggrund i beskrivelse af de enkelte nøglekompetencer og niveauer visualisere ressourcer og udviklingsbehov. Ved udviklingssamtalen planlægger og aftaler leder og medarbejder, hvilke kompetencer der skal sættes fokus på, og hvorledes medarbejderen udvikler sig inden for de enkelte kompetenceniveauer. 1

2 FAGLIG KOMPETENCE Sygeplejersker, Neurologisk afdeling N Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - syntese Sygeplejersken er professionsbachelor, er teoretisk velfunderet og arbejder analyserende, reflekterende, problemudforskende og problemløsende Yder en professionel sygepleje, der tager afsæt i patientens integritet Dvs. Yder professionel sygepleje med hensyntagen til situationers forskellige krav akutte situationer problematiske situationer ikke problematiske situationer problemidentificerende situationer Anvender specialespecifik viden med udgangspunkt i patientens neurologiske deficits, se introduktions- og oplæringsprogramprogram samt NeuroIntrokursus. Er bevidst om egne kompetencer og søger ved behov supervision og vejledning Kender egen faglighed og begrænsninger Kender social- og sundhedsassistenters og sygehjælperes funktionsområde i afsnittet Inddrager samarbejdspartnere Udfører sygepleje ud fra gældende love, afdelingens sikkerhedsbestemmelser, vejledninger, forskrifter og kliniske retningslinjer : Beredskabsplan/brandinstruks Sygeplejersken er selvreflekterende og forholder sig kritisk analyserende, før der træffes kvalificerede valg i forhold til situation og kontekst Mestrer professionelt komplekse patientforløb i langvarige som accelererede forløb komplekse forløb pga. Patienter med kroniske lidelser, Patienter med konkurrerende lidelser Ældre patienter Ændrede krav fra pårørende Socialt skrøbelige patienter Identificerer, prioriterer, justerer og finder helhedsløsninger i sygeplejen og argumenterer fagligt og sagligt for disse Medtænker en effektiv udnyttelse af afsnittets samlede ressourcer i sin arbejdstilrettelæggelse Yder en høj faglig sygepleje og overskuer at fordele de tilstedeværende faglige ressourcer som ansvarshavende sygeplejerske på afdelingsniveau Dokumenterer systematisk og anvender fagets anerkendte fagsprog Dokumenterer i forhold til N s Sygeplejersken inddrager i sin kliniske beslutningsproces evidensbaseret viden erfaringer patientens perspektiv organisationens kontekst Har udpræget overblik i komplekse situationer Påvirker og italesætter etiske problemstillinger m.h.p at sikre patientens integritet Er aktiv som faglig ressourceperson ved at udvikle specifikke områder af sygeplejen Medvirker i udviklings- og forskningsprojekter mhp at udvikle sygeplejen og afdelingens tilbud til patienterne Arbejder systematisk med data og evaluering og medvirker til fortsat udvikling af dokumentationen og registrering af afsnittets ydelser Igangsætter fornyelse og udvikling af dokumentationen af sygeplejen på baggrund af en omfattende opdateret faglig viden Gennemfører ændringer af procedurer mhp at forebygge utilsigtede hændelser Har opdateret viden om og overskuer afdelingens procedurer og 2

3 Genoptræningsplaner, indberetning af utilsigtede hændelser Afholdelse af audits Inddrager de tyve anbefalinger vedrørende mellemmenneskelige relationer Afdelingens mål for sygepleje og OUH s bærende værdier kommer til udtryk gennem sygeplejerskens handlinger og den måde, hun taler på og indgår i relationer på Kender kravene til dokumentation og dokumenterer ud fra disse Kender retningslinier for afdelingens dokumentation og inddrager patientens perspektiv i dokumentationen Dokumenterer sygepleje fremadrettet Vejleder patienter, elever, studerende og kolleger Inddrager de sygeplejeetiske retningslinjer m.h.p. at forbedre egen klinisk praksis Anvender afdelingens administrative redskaber og informationsteknologi OUH s og afdeling N s intranet Udfører aktiviteter i FPAS og Cosmic Arbejder omkostningsbevidst Uddelegerer arbejde, så personaleressourcer udnyttes og overarbejde minimeres Gør en aktiv indsats for at holde sig orienteret om de ting, der sker på det sundhedsmæssige område generelt, på Odense Universitetshospital og i egen afdeling/afsnit Deltager i de udviklingstiltag og møder, der er relaterede til sygeplejen i afsnittet Holder sig a jour med løn og overenskomstmæssige forhold retningslinier, herunder neurologisk status og NIP Medvirker til udvikling af afsnittets sikkerhedsregler mhp forebyggelse af utilsigtede hændelser Inddrager sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og rehabiliterende initiativer i sit samarbejde med patienter og øvrige samarbejdspartnere Forholder sig kritisk til etiske problemstillinger Vejleder elever, studerende og kollegaer Har kendskab til afsnittets/afdelingens ressourcepersoner og bruger disse aktivt i udviklingen af egen og andres praksis Gør en aktiv indsats for at holde sig orienteret om organisatoriske ændringer på Odense Universitetshospital og i eget afsnit. Anvender sin viden til at fremme kvaliteten i sygeplejen og et godt lærings-/samarbejdsmiljø retningslinjer og gennemfører ændringer af disse ved behov Tilrettelægger og gennemfører sundhedsfremmende og sundhedspædagogiske tiltag Med fokus på den neurologiske patient Har dyberegående teoretisk kundskab inden for udvalgte områder og tilrettelægger samt gennemfører undervisning for elever, studerende og kollegaer Deltager i kvalitetssikring, medvirker aktivt i den faglige og kvalitetsmæssige udvikling og kan inspirere kolleger Diskuterer og vælger bevidst metoder og prioriteringer samt reflekterer åbent over egen funktion Argumenterer for indførelse af nye tiltag og undersøger afledte konsekvenser af disse, f.eks. ved at foretage en mini MTV 3

4 KOMMUNIKATIONSKOMPETENCE Sygeplejersker, Neurologisk afdeling N Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - syntese Sygeplejersken er professionsbachelor, er teoretisk velfunderet og arbejder analyserende, reflekterende, problemudforskende og problemløsende Indgår i dialog med patienter og samarbejdspartnere. Er åben og nærværende i forhold til sig selv og den anden Er anerkendende i sin verbale og nonverbale kommunikation med andre Er åben, modtagelig og nærværende i samtalen Formulerer sig mundtligt og skriftligt i et klart og forståeligt sprog Kan formidle egen refleksion, viden og erfaring Behersker et fagligt og akademisk sprog Anvender sygeplejefaglige begreber f.eks. I forhold til neurologiske sygeplejeobservationer. Taler og skriver argumenterende med belæg for udsagn Anvender informationsteknologi i relation til eget arbejdsområde F.eks Anvender OUH s, afdeling N s og Region Syddanmarks intranet Sygeplejersken er selvreflekterende og forholder sig kritisk analyserende, før der træffes kvalificerede valg i forhold til situation og kontekst Kommunikerer målrettet og hensigtsmæssigt i forskellige kontekster Arbejder bevidst med betydningen af verbale og kropslige udtryksformer Giver og modtager anerkendende feed-back, som fremmer kvaliteten af sygeplejen og arbejdsmiljø Forholder sig til og reflekterer over egne og andres meninger og holdninger i dialogen med henblik på at udvikle en fælles praksis Agerer autentisk i sit samarbejde med patienter, pårørende og kollegaer Være nærværende tilstede, der skal være overensstemmelse mellem ord og handling (ikke standardiseret, men individualiseret) Forholder sig kritisk til informationsteknologi Forholder sig kritisk til målinger og informationer og vurderer rigtigheden/ rimeligheden af disse. Anvender specialets terminologi inden for det kliniske felt og arbejdsfællesskab Sygeplejersken inddrager i sin kliniske beslutningsproces evidensbaseret viden erfaringer patientens perspektiv organisationens kontekst Håndterer situationer med stor erfaring og viden om kommunikationsformer, der anvendes fleksibelt fra kontekst til kontekst i klinisk praksis Har omfattende pædagogisk viden. Kommunikerer bevidst og overfører viden og erfaringer gjort i en situation til en anden Har en naturlig autoritet i et autentisk nærvær og med et accepterende syn på sig selv Dvs. Kommunikationen afspejler stor personlig og erfaringsbaseret viden med respekt for den anden og sig selv Anvender informationsteknologi innovativt og kreativt i udvikling af sygepleje Udvikler nye redskaber/skemaer i relation til kommunikation med samarbejdspartnere om patienter 4

5 LÆRINGSKOMPETENCE Sygeplejersker, Neurologisk afdeling N Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - syntese Sygeplejersken er professionsbachelor, er teoretisk velfunderet og arbejder analyserende, reflekterende, problemudforskende og problemløsende Tager ansvar for egen læring Er opsøgende Holder sig á jour Tør vise egne huller i viden Har viden, erfaring og handlepotentiale i forhold til egen måde at lære på Viser respekt for og inddrager de værdier og normer, der er forbundet med egen og andres læring Er aktiv m.h.t. at holde sig orienteret om det, der foregår indenfor faget Er i stand til at tilegne sig ny viden og nye færdigheder, integrerer og tilpasser disse til allerede eksisterende viden, færdigheder, erfaringer og holdninger Arbejder bevidst og målrettet med at forbedre egne handlinger i relation til den specielle sygepleje i afsnittet Drøfter den udførte pleje ved møder i afsnittet Søger at fastholde gruppekonferencer og Sygeplejersken er selvreflekterende og forholder sig kritisk analyserende, før der træffes kvalificerede valg i forhold til situation og kontekst Er aktiv og opsøgende i forhold til læresituationer Tilegner sig ny viden, nye færdigheder som på niveau 1, men integreringen af den nye viden, færdigheder og holdninger revideres, og der sker en omformning af disse Planlægger egen og andres læring Kommer med forslag til afprøvning af nye metoder inden for eget fagområde Stiller kritisk spørgsmål til, hvad der skal læres og medvirker til at flere lærer Planlægger undervisning ved indførelse af nye produkter, procedurer og sygeplejetiltag. Opsøger dokumenteret viden og tager aktiv del i at få denne viden integreret i afsnittets rutiner : Anvender aktivt OUH s og afdelingens vejledninger og overfører indholdet til det daglige arbejde Sygeplejersken inddrager i sin kliniske beslutningsproces evidensbaseret viden erfaringer patientens perspektiv organisationens kontekst Formidler faglig viden og erfaringer klart og forståeligt over for grupper af patienter og samarbejdspartnere Iværksætter afprøvning af nye måder at tilrettelægge og organisere patientforløb Medvirker i udvikling af specifikke patientforløb ud fra den bedste evidens og best practice Medvirker aktivt til at øge og sikre afsnittets/afdelingens kvalitetsniveau Udvikler og fornyer pædagogiske tilgange i klinisk arbejde i forhold til deltager forudsætninger, mål og resultater Iværksætter, gennemfører og evaluerer kliniske og/eller pædagogiske udviklings- eller forskningstiltag Tager initiativ til, planlægger, gennemfører og evaluerer egen og andres læring Forholder sig analyserende, og kritisk 5

6 deltager aktivt i disse med henblik på at forbedre sygeplejen i teamet/gruppen og optimere læringsmiljøet Medvirker ved indsamling af data til vurdering af kvaliteten i udvalgte områder Formidler egne refleksioner, viden og erfaring i relation til f.eks. patientforløb Indgår aktivt og konstruktivt i ændringer relateret til egen arbejdstilrettelæggelse, organisering og faglig udvikling Er opmærksom på og tager initiativ til at afdække og afhjælpe kvalitetsproblemer Stiller spørgsmål ved de vanlige rutiner og forandrer om nødvendigt disse, når nye metoder og ny viden kommer frem Indgår aktivt i udviklingen af et godt læringsmiljø i afsnittet Kender egen måde at lære på og besidder en læringskompetence som betyder, at man i samarbejde med andre aktivt indgår i et lærende miljø, hvor målet er at flere lærer mere. Anvender afsnittets ressourcepersoner til at udvikle egen funktion Opsøger kollegers og andet personales viden og erfaring, og begrunder egen sygeplejefaglige indsats ud fra teoretisk og erfaringsbaseret viden i kollegiale og i tværfaglige sammenhænge vurderende i læringssammenhænge og handler så læring til stadighed finder sted i afsnittet/afdelingen Arbejder aktivt på at skabe betingelser for udvikling af et optimalt læringsmiljø 6

7 SELVLEDELSESKOMPETENCE Sygeplejersker, Neurologisk afdeling N Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - syntese Sygeplejersken er professionsbachelor, er teoretisk velfunderet og arbejder analyserende, reflekterende, problemudforskende og problemløsende Tilrettelægger og udfører tildelte/definerede opgaver selvstændigt med udgangspunkt i patienternes behov og ressourcer. Tager initiativ til ændring af disse ved uforudsete hændelser Har selvindsigt og er bevidst om egne ressourcer i forhold til de opgaver, hun/han påtager sig Observerer, vurderer, prioriterer, delegerer og koordinerer sygepleje på baggrund af en faglig vurdering Arbejder målrettet med enkelte sygeplejeopgaver og detaljerne i disse og udviser vilje og engagement til fortsat udvikling af eget praksisfelt Arbejder målrettet med egen udvikling Sygeplejersken er selvreflekterende og forholder sig kritisk analyserende, før der træffes kvalificerede valg i forhold til situation og kontekst Håndterer egen usikkerhed i ukendte situationer, tager bestik af situationen og tager relevant initiativ i forhold til eget arbejdsområde Mestrer at skelne væsentligt fra uvæsentligt Tager initiativ til at påvirke arbejdsvilkår, der er uhensigtsmæssige i forhold til patientens sikkerhed Medtænker bevidst kvalitet i patientforløb under indlæggelse samle informationer, koordinerer undersøgelser, arbejdsgange mm Tager ansvar for at træffe kvalificerede valg, der er forankrede i faglige og etiske begrundelser Arbejder bevidst med mål og værdier for sygeplejen og de sygeplejeetiske retningslinjer Reflekterer og handler på kollegaers og patienters reaktioner på egen kommunikation og handling Medvirker i udvikling af sygeplejen i afdelingen og lægger energi i nytænkning Sygeplejersken inddrager i sin kliniske beslutningsproces evidensbaseret viden erfaringer patientens perspektiv organisationens kontekst Har overblik ved skiftende arbejdsvilkår samt i ukendte og komplekse situationer Overskuer store mængder af data og inddrager disse i den kliniske beslutningsproces Kombinerer sin faglighed med konkrete problemstillinger Er fagligt kreativ i tilrettelæggelse af hensigtsmæssig udskrivelse for komplekst syge patienter Anvender sin faglighed i nye og ukendte sammenhænge Tager selvstændigt initiativ til og ansvar for at påvirke strategiske forhold i sygeplejen, grupper af nærmeste kolleger og/eller opgaver og emner, der har tværorganisatorisk karakter Forholder sig til faglig udvikling og tager initiativ til at deltage i omlæggelse af praksis i relation til patientforløb subakutte, ambulante, NHO. Skaber sammenhæng mellem egne og arbejdets krav og værdier. 7

8 SOCIAL KOMPETENCE - Sygeplejersker, Neurologisk afdeling N Niveau 1 - single loop Niveau 2 - double loop Niveau 3 - syntese Sygeplejersken er professionsbachelor, er teoretisk velfunderet og arbejder analyserende, reflekterende, problemudforskende og problemløsende Etablerer, vedligeholder og afslutter relationer til patienter og pårørende med henblik på samarbejde i patientforløbet Er lydhør og forstående overfor patientens ønsker og behov Medvirker aktivt til at fastholde og udvikle et godt samarbejde i afsnittet og indgår konstruktivt i problemløsningen med nærmeste samarbejdspartnere Godt samarbejde er betinget af anerkendende og rummelig adfærd Udviser interesse for at arbejde ud fra en fælles forpligtelse og ansvarsfølelse over for patienten og sygeplejen i klinisk praksis Kender sundhedsområdets værdigrundlag og viser i samarbejdet med patient og øvrige samarbejdspartnere, at værdierne nærvær, respekt og faglighed er integreret i arbejdet Sygeplejersken er selvreflekterende og forholder sig kritisk analyserende, før der træffes kvalificerede valg i forhold til situation og kontekst Medvirker til at fremme en respektfuld samarbejdskultur i afsnittet, som inddrager patientens værdier og holdninger Deltager i løsningen af konflikter og anvender viden og erfaring om konfliktløsning i praksis Udviser ansvarlighed ved at løse konflikter, når de opstår. Bidrager med rolig og positiv adfærd i konfliktsituationer Tænker kreativt og nyt Inddrager kolleger ved behov i konfliktsituationer med f.eks. patienter/pårørende Deltager i udvikling af nye samarbejdsrelationer og metoder til gavn for sygeplejen Samarbejdsrelationer f. eks. Nye kolleger, arbejdsgrupper o. lign. Samarbejdsmetoder f.eks. Arbejdsformer, stuegangsform, retningslinjer. Sygeplejersken inddrager i sin kliniske beslutningsproces evidensbaseret viden erfaringer patientens perspektiv organisationens kontekst Tager initiativ til udvikling af det mono- og tværfaglige samarbejde gennem evne til at opstille og fastholde fælles mål Arbejder aktivt på at fastholde/udvikle aftalt gruppe-/teamstruktur Udvikler og fastholder tværfaglige tiltag, som forbedrer patientens oplevelse af mødet med sygehuset Samarbejder professionelt med kollegaer på tværs af geografier, specialer og sektorer og medvirker ved mægling, hvis der opstår uoverensstemmelser Uoverensstemmelser såvel i forhold til patienter/pårørende som til kolleger Er forandringsvillig og fleksibel 8

9 Neurologisk afdeling N Juli 2009/KC Faglig kompetence Sygeplejersker Eksempel på niveauer Case Patienten er en 65-årig kvinde fra Østjylland, der indlægges med hemiparese. Grundet for sen ankomst til hospitalet kan patienten ikke få trombolysebehandling. Patienten er frustreret over ikke at kunne modtage denne behandling. Niveau 1 single loop Sygeplejersken er teoretisk velfunderet og har gennemgået afdelingens introduktionsforløb. Sygeplejersken kender afsnittets patientkategorier, arbejder reflekterende og kender til apopleksi og trombolysebehandling. Sygeplejersken har en indlæggelsessamtale med patienten, der forventede at få tilbudt trombolysebehandling og nu oplever det frustrerende ikke at kunne modtage denne behandling. Sygeplejersken oplever det problematisk, at patienten ikke kan forstå, hvorfor der ikke kan gives trombolysebehandling. Niveau 2 double loop Sygeplejersken har en samtale med patienten. Hun spørger om hendes kendskab og forventninger til trombolysebehandling, for derved at finde ud af, hvorfor patienten oplever det så frustrerende ikke at kunne modtage behandlingen. Patienten giver udtryk for, at hun regnede med at trombolysebehandlingen kunne gøre hende symptomfri. Sygeplejersken fortæller på baggrund af teoretisk indsigt, at trombolysebehandling ikke nødvendigvis ville have medført fuldstændig sygdomshelbredelse. Sygeplejersken aftaler med patienten, at de næste dag vil følge op på samtalen, og hun sørger for at patienten kan få hvile. Under dokumentation af samtalen, opfordrer sygeplejersken ligeledes sine kolleger til at følge op på denne i aftenvagten. Sygeplejersken erfarer dagen efter, at patienten blev overladt til sig selv om aftenen. Sygeplejersken reflekterer over situationen og forholder sig kritisk til egen dokumentation og handlinger. Situationen bevirker at sygeplejersken deltager i en arbejdsgruppe, der har fokus på sygepleje til patienter, der ekskluderes fra trombolysebehandling. Niveau 3 - syntese Sygeplejersken har erfaring fra lignende situationer og ved, at der er mange måder at støtte patienten på. Sygeplejersken har en dialog med patienten, der tager udgangspunkt i patientens livshistorie og ønsker. Sygeplejersken foranlediger, at familien trods lang rejsetid kommer på besøg hos patienten om aftenen. Hun ved, at det er vigtigt med støtte og opmuntring for den akut syge patient, samt at der er relativt få og uerfarne kolleger i vagt om aftenen. Sygeplejersken har en opdateret teoretisk viden om apopleksi, trombolysebehandling og om samtaler med akut syge patienter. Sygeplejersken er bevidst om, at hun er en af de mest erfarne i afdelingen og inddrager sine kolleger i egne overvejelser i relation til problematikken aflyst trombolysebehandling Sygeplejersken nedskriver forløbet med patienten og tilrettelægger undervisning med udgangspunkt i den konkrete fortælling. 9

10 Neurologisk afdeling N Juli 2009/KC Kommunikationskompetence Sygeplejersker Eksempel på niveauer Niveau 1 single loop Sygeplejersken er teoretisk velfunderet i kommunikationsteori og er åben og nærværende i forhold til patienten, der netop har fået diagnosen apopleksia cerebri. Sygeplejersken er bevidst om, at patienter, der har fået en apopleksi, kan have behov for at få hjælp til at holde rede på tid, sted og hvad der er foregået i forbindelse med indlæggelsesforløbet. Sygeplejersken har derfor haft en dialog med patienten om forløbet. Sygeplejersken har bemærket, at patienten spørger andre kolleger om forhold, hun lige har gennemgået med patienten. Sygeplejersken oplever situationen belastende, da den gør hende usikker på egne handlinger. Niveau 2 double loop Sygeplejerske reflekterer over patientens behov for kommunikation med mange forskellige personalemedlemmer, og hun analyserer, om der er forhold og signaler, hun har overset. Sygeplejersken gennemgår patientens forløb, og hun henvender sig igen til patienten. Hun giver sig tid til at lytte til patienten og afdækker, at patienten ikke har forstået, hvad hun har sagt tidligere på dagen. Patienten kredser om, hvad der skal ske og er gentagende gange spørgende i relation til f.eks. forløbet, der er fortalt ham. Sygeplejersken guider patienten med henblik på forståelse af forløbet ved at vise den skriftlige information, der er udleveret samt kommunikations bogen, samtidig vise hun hvad tid på dagen det er osv. Sygeplejersken involverer de øvrige i teamet samt de pårørende dels for at høre deres mening, dels for at de også er opmærksomme på patientens behov for at blive guidet og lyttet til. Sygeplejersken medvirker til udvikling af sygeplejen ved at problematikken tages op med alle i afsnittet for at skærpe alles bevidsthed om patientens oplevelser af sin sygdom. Niveau 3 - syntese Sygeplejersken har erfaring fra lignende situationer. Hun er bevidst om, at patienter reagerer meget forskelligt, men at der alligevel er fællestræk som behovet for at kunne overskue eget forløb og se en rød tråd i det, der foregår. Sygeplejersken opdaterer sin viden ved at søge evidensbaseret viden på området, og hun er initiativtager til, at denne viden formidles videre til kolleger. Sygeplejersken vejleder afdelingens øvrige personale, og hendes erfaringer anvendes i relation til undervisning i / og anvendelse af redskaber til kommunikation med patienter, der har fået en apopleksi. 10

11 Neurologisk afdeling N Juli 2009/KC Læringskompetence Sygeplejersker Eksempel på niveauer Niveau 1 single loop Sygeplejersken er teoretisk velfunderet og har været ansat i afsnittet i en del år og har derfor indsigt i afsnittets patienter og deres indlæggelsesforløb. En nyansat kollega henvender sig til sygeplejersken for at fortælle, at hun har observeret en patient, der ikke vil have mad. Sygeplejersken har travlt, kommer ikke ind til patienten. Sygeplejersken siger til den nyansatte kollega, at det er godt, at hun observerer, hvad patienten indtager, men at det ikke er ualmindeligt kort tid efter en apopleksi at have mistet appetitten. Sygeplejersken finder ikke umiddelbart anledning til at vende tilbage til den nyansatte kollega, men hun opfordrer hende til fortsat at vurdere patientens kostindtagelse. Niveau 2 double loop Samme situation Sygeplejersken fortæller den nyansatte kollega, at det er godt, hun har observeret patientens problem. Hun beder den nyansatte kollega vente lidt, da hun har andre ting, hun lige skal udføre, men hun vil vende tilbage til hende. Sygeplejersken lytter senere til den nyansatte kollega og beder hende beskrive patienten og situationen. Sygeplejersken spørger ind til patientens historie, vaner, mm. Hun får derved den nyansatte kollega til at overveje årsager til den manglende appetit, og den nyansatte afdækker derfor selv, at patienten måske skal tilbydes kost til småtspisende. Den nyansatte kollega efterspørger mulige alternative kosttilbud til patienten. Sygeplejersken og den nyansatte kollega har en dialog om afsnittets praksis, apopleksi og immobilitetens indvirkning på appetitten. Sygeplejersken spørger den nyansatte kollega, hvad hun ved om OUH s og afdelingens kosttilbud, og sammen undersøger de køkkenets kosttilbud via intranettet. Dialogen med den ny kollega bevirker, at sygeplejersken stiller spørgsmålstegn ved afsnittets praksis og får selv lyst til at undersøge om afsnittets praksis vedr. kosttilbud til småtspisende og samarbejde med diætist og køkkenet kan forbedres. Niveau 3 - syntese Situationen med den nyansatte kollega bevirker, at sygeplejersken reflekterer over afsnittets praksis i relation til ernæring til patienter med apopleksi. Sygeplejersken henvender sig til udviklingssygeplejersken i afdelingen, og sammen søger de litteratur om ernæring til patienter med apopleksi og manglende appetit. Sygeplejersken inddrager den nyansatte kollega i de resultater, hun finder, og sygeplejersken foranlediger, at emnet bliver taget op på en undervisningseftermiddag. Sygeplejersken er derved både rollemodel for den nye kollega, men også for andre kolleger i relation til at være åben og nysgerrig i relation til at praksis kan forstås på en ny måde og ændres, hvis det på baggrund af faglige overvejelser er relevant. 11

12 Neurologisk afdeling N Juli 2009/KC Selvledelseskompetence Sygeplejersker Eksempel på niveauer Niveau 1 single loop Sygeplejersken er teoretisk velfunderet og har gennemgået afdelingens introduktionsforløb. Sygeplejersken tager imod en akut patient i sengeafsnittet. Hun følger afsnittets instruks for modtagelse af patienter. Sygeplejersken gennemgår foreløbig plan med patienten. Patienten er usikker på hvad, der skal ske. Sygeplejersken registrerer, at patienten er urolig og forvirret, så hun skønner at patienten er bedst tjent med en 2-sengs stue. Niveau 2 double loop Samme situation Sygeplejersken orienterer lægen om patientens tilstand med henblik på journaloptagelse. Patienten har ingen pårørende med, men sygeplejersken kontakter de pårørende for at få oplysninger om patientens vanlige tilstand, samtidig informerer hun de pårørende om de planlagte undersøgelser. Sygeplejersken dokumenterer informationen i Cosmic. Sygeplejersken sørger for at skærme patienten ved at sikre ro på stuen og kontinuitet i forhold til nogle få faste plejepersonaler. Niveau 3 syntese Sygeplejersken reflekterer over afsnittets rutiner for bedre forhold for med modtagelse af lettere forvirrede patienter, og diskuterer dette med afdelingssygeplejersken. Sygeplejersken tager kontakt til andre afdelinger med samme speciale og undersøger deres erfaringer/ procedurer i forhold til dette. I forbindelse med personalemøde udarbejder hun et oplæg til modtagelse af patienter, der er lettere forvirrede, urolige og konfuse. 12

13 Neurologisk afdeling N Juli 2009/KC Socialkompetence Sygeplejersker Eksempel på niveauer Niveau 1 single loop Sygeplejersken er teoretisk velfunderet og har gennemgået afdelingens introduktionsforløb. Sygeplejersken anvender afdelingens værdigrundlag. Sygeplejersken overværer en snak, hvor to kolleger omtaler en ikke tilstedeværende kollega i negative vendinger. Den ikke tilstedeværende kollega omtales negativt, da hun angiveligt ikke yder en forventet indsats. Sygeplejersken forsøger at dreje de to kollegers samtale, men de er optaget af deres snak, og sygeplejersken kommer ikke med yderligere kommentarer, da hun har travlt med andre gøremål i afsnittet. Senere på dagen kommer sygeplejersken i tanke om situationen, og hun bliver irriteret over, at hun ikke aktivt forsøgte at vende de to kollegers samtale til noget konstruktivt. Sygeplejersken beslutter sig for at ville gøre det næste gang, hun oplever noget lignende i afsnittet. Niveau 2 double loop Samme situation Sygeplejersken trækker de to kolleger til side og fortæller dem, at hun oplever det problematisk, at de omtaler en ikke tilstedeværende kollega på den måde. Hun henviser til afdelingens værdigrundlag og påpeger, at de ved deres væremåde ikke selv lever op til de aftalte spilleregler for samarbejde. Sygeplejersken opfordrer de to kolleger til at mødes med den omtalte kollega og fortælle hende, hvorledes de opfatter hendes arbejdsindsats og via en dialog finde løsninger og belyse problemet fra andre vinkler. Sygeplejersken foreslår at deltage i en uformel samtale med den omtalte kollega, da det er en person fra deres fælles gruppe. Sygeplejersken får accept til dette fra de to kolleger, og de planlægger at drøfte problematikken med omtalte kollega næste dag, hvor de alle er på arbejde. Sygeplejersken fastholder næste dag, at de skal drøfte problematikken, og de får alle fire en fælles drøftelse, hvor de udveksler synspunkter i forhold til indbyrdes arbejdsindsats i gruppen. Niveau 3 - syntese Samme situation Sygeplejersken finder efterfølgende anledning til, at der i afdelingen arbejdes med værdigrundlaget, da det er gået op for hende, at det tolkes forskelligt. Der er aldrig arbejdet særligt intenst med mål og værdigrundlag, hvorfor hun undersøger hvordan andre arbejdspladser har arbejdet med udvikling af samarbejdsrelationer. Sygeplejersken tager situationen op med afdelingssygeplejersken, og sammen tilrettelægger de øvelser og eksempler til brug ved det næste personalemøde i afsnittet. 13

14 Forberedelse til udviklingssamtale En udviklingssamtale er en velforberedt og personlig samtale mellem medarbejder og leder. Hensigten er at sikre en systematisk og målrettet personaleudvikling. Ved udviklingssamtalen planlægger og aftaler leder og medarbejder, hvilke kompetencer, der skal sættes fokus på, og hvorledes medarbejderen udvikler sig inden for de enkelte kompetenceniveauer. Medarbejder og leder har et gensidigt ansvar for de aftaler, der planlægges, samt opfølgning deraf. Tidspunkt for samtalens afholdelse fastsættes af lederen og aftales med medarbejderen senest en uge forud for samtalen. Der afsættes ca. en time til samtalen, der afholdes en gang årligt. For medarbejderen: Kender OUH s materiale om kompetenceudvikling og karriereplanlægning. Har modtaget afdeling N s materiale til samtalen. Forbereder sig til dialogen ved at reflektere over egen arbejdsindsats, fx ved at forholde sig til egen ageren og valg af handlinger i relation til arbejdet. Forventes endvidere at overveje hvilke kompetencer, der ønskes udviklet for at kunne håndtere nye udfordringer i relation til foranderlighed i arbejdsopgaver og krav. Medarbejderen overvejer egne positioner i kompetencehjulet og afmærker dem ved et kryds. Sørger for at lederen modtager en kopi af aftale- og handleplan umiddelbart efter afholdelse af samtalen. For lederen: Sikrer at det nødvendige materiale er tilgængeligt for medarbejderen. Forbereder sig til dialogen med medarbejderen ved at forholde sig til medarbejderens ageren og valg af handlinger i relation til arbejdet og arbejdsopgaverne i afsnittet. 14

15 Syntese Niveau 3 Double loop Niveau 2 Single loop Niveau 1 Navn: Dato: 15

16 Kompetenceudviklingsbehov Kompetenceområder Forslag til handling Faglig kompetence Aftaleplan Lærings kompetence Social kompetence Kommunikations kompetence Selvledelses kompetence Udarbejdet og drøftet ved medarbejderudviklingssamtale Medarbejder: Leder: 16

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL UDARBEJDET AF AFDELINGENS SYGEPLEJEFAGLIGE LEDELSE KOMPETENCEUDVIKLING OG KARRIEREPLANLÆGNING

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske Forord Kompetenceprofil for sygeplejersker, Neurologisk Afdeling 652 er udarbejdet med udgangspunkt i Kompetenceprofil for sygeplejersker på de medicinske afdelinger, SVS. Indledningen og beskrivelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret forår 2012 INDHOLD INDHOLD... 2 1.1. UDDANNELSESSTRUKTUR... 3 1.2.

Læs mere

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Social og sundhedsassistent uddannelsen Uddannelsesmappe Praktik 1A & 1B Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Region

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

HVAD PSYKOLOGER SIGER, DE KAN

HVAD PSYKOLOGER SIGER, DE KAN HVAD PSYKOLOGER SIGER, DE KAN Et forsøg på at formulere generelle psykologkompetencer Kort fortalt handler generelle psykologkompetencer om at kunne sætte rammer for forholdene til klienter, skabe gode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere