Modellen er hierarkisk opbygget og skal opfattes dynamisk i forholdet mellem kompetenceudvikling og kvalifikationer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modellen er hierarkisk opbygget og skal opfattes dynamisk i forholdet mellem kompetenceudvikling og kvalifikationer."

Transkript

1 Forord Odense Universitetshospital vil som en del af udviklingsplanen sikre en målrettet og systematisk personaleudvikling, der skal sikre de kompetencer, som svarer til nuværende og kommende opgaver. Formålet med at beskrive kompetencer og kompetenceniveauer i sygeplejen på Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital er således at udvikle et værktøj, som overordnet kan medvirke til synlighed og åbenhed i et kompetenceudviklingsforløb, herunder karriereplanlægning, rekruttering, fastholdelse og lønpolitik. Kompetenceudvikling og karriereplanlægning for sygeplejersker er en kombination af sygeplejerskens teoretiske viden og praktiske handlekundskab, mens kvalifikationer omfatter sygeplejerskens uddannelsesaktiviteter. Modellen er hierarkisk opbygget og skal opfattes dynamisk i forholdet mellem kompetenceudvikling og kvalifikationer. Såvel sygeplejerske som leder kan benytte redskabet til at skabe overblik over sygeplejerskens kompetencer inden for de fem nøglekompetencer. Parterne kan med baggrund i beskrivelse af de enkelte nøglekompetencer og niveauer visualisere ressourcer og udviklingsbehov. Ved udviklingssamtalen planlægger og aftaler leder og medarbejder, hvilke kompetencer der skal sættes fokus på, og hvorledes medarbejderen udvikler sig inden for de enkelte kompetenceniveauer. 1

2 FAGLIG KOMPETENCE Sygeplejersker, Neurologisk afdeling N Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - syntese Sygeplejersken er professionsbachelor, er teoretisk velfunderet og arbejder analyserende, reflekterende, problemudforskende og problemløsende Yder en professionel sygepleje, der tager afsæt i patientens integritet Dvs. Yder professionel sygepleje med hensyntagen til situationers forskellige krav akutte situationer problematiske situationer ikke problematiske situationer problemidentificerende situationer Anvender specialespecifik viden med udgangspunkt i patientens neurologiske deficits, se introduktions- og oplæringsprogramprogram samt NeuroIntrokursus. Er bevidst om egne kompetencer og søger ved behov supervision og vejledning Kender egen faglighed og begrænsninger Kender social- og sundhedsassistenters og sygehjælperes funktionsområde i afsnittet Inddrager samarbejdspartnere Udfører sygepleje ud fra gældende love, afdelingens sikkerhedsbestemmelser, vejledninger, forskrifter og kliniske retningslinjer : Beredskabsplan/brandinstruks Sygeplejersken er selvreflekterende og forholder sig kritisk analyserende, før der træffes kvalificerede valg i forhold til situation og kontekst Mestrer professionelt komplekse patientforløb i langvarige som accelererede forløb komplekse forløb pga. Patienter med kroniske lidelser, Patienter med konkurrerende lidelser Ældre patienter Ændrede krav fra pårørende Socialt skrøbelige patienter Identificerer, prioriterer, justerer og finder helhedsløsninger i sygeplejen og argumenterer fagligt og sagligt for disse Medtænker en effektiv udnyttelse af afsnittets samlede ressourcer i sin arbejdstilrettelæggelse Yder en høj faglig sygepleje og overskuer at fordele de tilstedeværende faglige ressourcer som ansvarshavende sygeplejerske på afdelingsniveau Dokumenterer systematisk og anvender fagets anerkendte fagsprog Dokumenterer i forhold til N s Sygeplejersken inddrager i sin kliniske beslutningsproces evidensbaseret viden erfaringer patientens perspektiv organisationens kontekst Har udpræget overblik i komplekse situationer Påvirker og italesætter etiske problemstillinger m.h.p at sikre patientens integritet Er aktiv som faglig ressourceperson ved at udvikle specifikke områder af sygeplejen Medvirker i udviklings- og forskningsprojekter mhp at udvikle sygeplejen og afdelingens tilbud til patienterne Arbejder systematisk med data og evaluering og medvirker til fortsat udvikling af dokumentationen og registrering af afsnittets ydelser Igangsætter fornyelse og udvikling af dokumentationen af sygeplejen på baggrund af en omfattende opdateret faglig viden Gennemfører ændringer af procedurer mhp at forebygge utilsigtede hændelser Har opdateret viden om og overskuer afdelingens procedurer og 2

3 Genoptræningsplaner, indberetning af utilsigtede hændelser Afholdelse af audits Inddrager de tyve anbefalinger vedrørende mellemmenneskelige relationer Afdelingens mål for sygepleje og OUH s bærende værdier kommer til udtryk gennem sygeplejerskens handlinger og den måde, hun taler på og indgår i relationer på Kender kravene til dokumentation og dokumenterer ud fra disse Kender retningslinier for afdelingens dokumentation og inddrager patientens perspektiv i dokumentationen Dokumenterer sygepleje fremadrettet Vejleder patienter, elever, studerende og kolleger Inddrager de sygeplejeetiske retningslinjer m.h.p. at forbedre egen klinisk praksis Anvender afdelingens administrative redskaber og informationsteknologi OUH s og afdeling N s intranet Udfører aktiviteter i FPAS og Cosmic Arbejder omkostningsbevidst Uddelegerer arbejde, så personaleressourcer udnyttes og overarbejde minimeres Gør en aktiv indsats for at holde sig orienteret om de ting, der sker på det sundhedsmæssige område generelt, på Odense Universitetshospital og i egen afdeling/afsnit Deltager i de udviklingstiltag og møder, der er relaterede til sygeplejen i afsnittet Holder sig a jour med løn og overenskomstmæssige forhold retningslinier, herunder neurologisk status og NIP Medvirker til udvikling af afsnittets sikkerhedsregler mhp forebyggelse af utilsigtede hændelser Inddrager sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og rehabiliterende initiativer i sit samarbejde med patienter og øvrige samarbejdspartnere Forholder sig kritisk til etiske problemstillinger Vejleder elever, studerende og kollegaer Har kendskab til afsnittets/afdelingens ressourcepersoner og bruger disse aktivt i udviklingen af egen og andres praksis Gør en aktiv indsats for at holde sig orienteret om organisatoriske ændringer på Odense Universitetshospital og i eget afsnit. Anvender sin viden til at fremme kvaliteten i sygeplejen og et godt lærings-/samarbejdsmiljø retningslinjer og gennemfører ændringer af disse ved behov Tilrettelægger og gennemfører sundhedsfremmende og sundhedspædagogiske tiltag Med fokus på den neurologiske patient Har dyberegående teoretisk kundskab inden for udvalgte områder og tilrettelægger samt gennemfører undervisning for elever, studerende og kollegaer Deltager i kvalitetssikring, medvirker aktivt i den faglige og kvalitetsmæssige udvikling og kan inspirere kolleger Diskuterer og vælger bevidst metoder og prioriteringer samt reflekterer åbent over egen funktion Argumenterer for indførelse af nye tiltag og undersøger afledte konsekvenser af disse, f.eks. ved at foretage en mini MTV 3

4 KOMMUNIKATIONSKOMPETENCE Sygeplejersker, Neurologisk afdeling N Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - syntese Sygeplejersken er professionsbachelor, er teoretisk velfunderet og arbejder analyserende, reflekterende, problemudforskende og problemløsende Indgår i dialog med patienter og samarbejdspartnere. Er åben og nærværende i forhold til sig selv og den anden Er anerkendende i sin verbale og nonverbale kommunikation med andre Er åben, modtagelig og nærværende i samtalen Formulerer sig mundtligt og skriftligt i et klart og forståeligt sprog Kan formidle egen refleksion, viden og erfaring Behersker et fagligt og akademisk sprog Anvender sygeplejefaglige begreber f.eks. I forhold til neurologiske sygeplejeobservationer. Taler og skriver argumenterende med belæg for udsagn Anvender informationsteknologi i relation til eget arbejdsområde F.eks Anvender OUH s, afdeling N s og Region Syddanmarks intranet Sygeplejersken er selvreflekterende og forholder sig kritisk analyserende, før der træffes kvalificerede valg i forhold til situation og kontekst Kommunikerer målrettet og hensigtsmæssigt i forskellige kontekster Arbejder bevidst med betydningen af verbale og kropslige udtryksformer Giver og modtager anerkendende feed-back, som fremmer kvaliteten af sygeplejen og arbejdsmiljø Forholder sig til og reflekterer over egne og andres meninger og holdninger i dialogen med henblik på at udvikle en fælles praksis Agerer autentisk i sit samarbejde med patienter, pårørende og kollegaer Være nærværende tilstede, der skal være overensstemmelse mellem ord og handling (ikke standardiseret, men individualiseret) Forholder sig kritisk til informationsteknologi Forholder sig kritisk til målinger og informationer og vurderer rigtigheden/ rimeligheden af disse. Anvender specialets terminologi inden for det kliniske felt og arbejdsfællesskab Sygeplejersken inddrager i sin kliniske beslutningsproces evidensbaseret viden erfaringer patientens perspektiv organisationens kontekst Håndterer situationer med stor erfaring og viden om kommunikationsformer, der anvendes fleksibelt fra kontekst til kontekst i klinisk praksis Har omfattende pædagogisk viden. Kommunikerer bevidst og overfører viden og erfaringer gjort i en situation til en anden Har en naturlig autoritet i et autentisk nærvær og med et accepterende syn på sig selv Dvs. Kommunikationen afspejler stor personlig og erfaringsbaseret viden med respekt for den anden og sig selv Anvender informationsteknologi innovativt og kreativt i udvikling af sygepleje Udvikler nye redskaber/skemaer i relation til kommunikation med samarbejdspartnere om patienter 4

5 LÆRINGSKOMPETENCE Sygeplejersker, Neurologisk afdeling N Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - syntese Sygeplejersken er professionsbachelor, er teoretisk velfunderet og arbejder analyserende, reflekterende, problemudforskende og problemløsende Tager ansvar for egen læring Er opsøgende Holder sig á jour Tør vise egne huller i viden Har viden, erfaring og handlepotentiale i forhold til egen måde at lære på Viser respekt for og inddrager de værdier og normer, der er forbundet med egen og andres læring Er aktiv m.h.t. at holde sig orienteret om det, der foregår indenfor faget Er i stand til at tilegne sig ny viden og nye færdigheder, integrerer og tilpasser disse til allerede eksisterende viden, færdigheder, erfaringer og holdninger Arbejder bevidst og målrettet med at forbedre egne handlinger i relation til den specielle sygepleje i afsnittet Drøfter den udførte pleje ved møder i afsnittet Søger at fastholde gruppekonferencer og Sygeplejersken er selvreflekterende og forholder sig kritisk analyserende, før der træffes kvalificerede valg i forhold til situation og kontekst Er aktiv og opsøgende i forhold til læresituationer Tilegner sig ny viden, nye færdigheder som på niveau 1, men integreringen af den nye viden, færdigheder og holdninger revideres, og der sker en omformning af disse Planlægger egen og andres læring Kommer med forslag til afprøvning af nye metoder inden for eget fagområde Stiller kritisk spørgsmål til, hvad der skal læres og medvirker til at flere lærer Planlægger undervisning ved indførelse af nye produkter, procedurer og sygeplejetiltag. Opsøger dokumenteret viden og tager aktiv del i at få denne viden integreret i afsnittets rutiner : Anvender aktivt OUH s og afdelingens vejledninger og overfører indholdet til det daglige arbejde Sygeplejersken inddrager i sin kliniske beslutningsproces evidensbaseret viden erfaringer patientens perspektiv organisationens kontekst Formidler faglig viden og erfaringer klart og forståeligt over for grupper af patienter og samarbejdspartnere Iværksætter afprøvning af nye måder at tilrettelægge og organisere patientforløb Medvirker i udvikling af specifikke patientforløb ud fra den bedste evidens og best practice Medvirker aktivt til at øge og sikre afsnittets/afdelingens kvalitetsniveau Udvikler og fornyer pædagogiske tilgange i klinisk arbejde i forhold til deltager forudsætninger, mål og resultater Iværksætter, gennemfører og evaluerer kliniske og/eller pædagogiske udviklings- eller forskningstiltag Tager initiativ til, planlægger, gennemfører og evaluerer egen og andres læring Forholder sig analyserende, og kritisk 5

6 deltager aktivt i disse med henblik på at forbedre sygeplejen i teamet/gruppen og optimere læringsmiljøet Medvirker ved indsamling af data til vurdering af kvaliteten i udvalgte områder Formidler egne refleksioner, viden og erfaring i relation til f.eks. patientforløb Indgår aktivt og konstruktivt i ændringer relateret til egen arbejdstilrettelæggelse, organisering og faglig udvikling Er opmærksom på og tager initiativ til at afdække og afhjælpe kvalitetsproblemer Stiller spørgsmål ved de vanlige rutiner og forandrer om nødvendigt disse, når nye metoder og ny viden kommer frem Indgår aktivt i udviklingen af et godt læringsmiljø i afsnittet Kender egen måde at lære på og besidder en læringskompetence som betyder, at man i samarbejde med andre aktivt indgår i et lærende miljø, hvor målet er at flere lærer mere. Anvender afsnittets ressourcepersoner til at udvikle egen funktion Opsøger kollegers og andet personales viden og erfaring, og begrunder egen sygeplejefaglige indsats ud fra teoretisk og erfaringsbaseret viden i kollegiale og i tværfaglige sammenhænge vurderende i læringssammenhænge og handler så læring til stadighed finder sted i afsnittet/afdelingen Arbejder aktivt på at skabe betingelser for udvikling af et optimalt læringsmiljø 6

7 SELVLEDELSESKOMPETENCE Sygeplejersker, Neurologisk afdeling N Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - syntese Sygeplejersken er professionsbachelor, er teoretisk velfunderet og arbejder analyserende, reflekterende, problemudforskende og problemløsende Tilrettelægger og udfører tildelte/definerede opgaver selvstændigt med udgangspunkt i patienternes behov og ressourcer. Tager initiativ til ændring af disse ved uforudsete hændelser Har selvindsigt og er bevidst om egne ressourcer i forhold til de opgaver, hun/han påtager sig Observerer, vurderer, prioriterer, delegerer og koordinerer sygepleje på baggrund af en faglig vurdering Arbejder målrettet med enkelte sygeplejeopgaver og detaljerne i disse og udviser vilje og engagement til fortsat udvikling af eget praksisfelt Arbejder målrettet med egen udvikling Sygeplejersken er selvreflekterende og forholder sig kritisk analyserende, før der træffes kvalificerede valg i forhold til situation og kontekst Håndterer egen usikkerhed i ukendte situationer, tager bestik af situationen og tager relevant initiativ i forhold til eget arbejdsområde Mestrer at skelne væsentligt fra uvæsentligt Tager initiativ til at påvirke arbejdsvilkår, der er uhensigtsmæssige i forhold til patientens sikkerhed Medtænker bevidst kvalitet i patientforløb under indlæggelse samle informationer, koordinerer undersøgelser, arbejdsgange mm Tager ansvar for at træffe kvalificerede valg, der er forankrede i faglige og etiske begrundelser Arbejder bevidst med mål og værdier for sygeplejen og de sygeplejeetiske retningslinjer Reflekterer og handler på kollegaers og patienters reaktioner på egen kommunikation og handling Medvirker i udvikling af sygeplejen i afdelingen og lægger energi i nytænkning Sygeplejersken inddrager i sin kliniske beslutningsproces evidensbaseret viden erfaringer patientens perspektiv organisationens kontekst Har overblik ved skiftende arbejdsvilkår samt i ukendte og komplekse situationer Overskuer store mængder af data og inddrager disse i den kliniske beslutningsproces Kombinerer sin faglighed med konkrete problemstillinger Er fagligt kreativ i tilrettelæggelse af hensigtsmæssig udskrivelse for komplekst syge patienter Anvender sin faglighed i nye og ukendte sammenhænge Tager selvstændigt initiativ til og ansvar for at påvirke strategiske forhold i sygeplejen, grupper af nærmeste kolleger og/eller opgaver og emner, der har tværorganisatorisk karakter Forholder sig til faglig udvikling og tager initiativ til at deltage i omlæggelse af praksis i relation til patientforløb subakutte, ambulante, NHO. Skaber sammenhæng mellem egne og arbejdets krav og værdier. 7

8 SOCIAL KOMPETENCE - Sygeplejersker, Neurologisk afdeling N Niveau 1 - single loop Niveau 2 - double loop Niveau 3 - syntese Sygeplejersken er professionsbachelor, er teoretisk velfunderet og arbejder analyserende, reflekterende, problemudforskende og problemløsende Etablerer, vedligeholder og afslutter relationer til patienter og pårørende med henblik på samarbejde i patientforløbet Er lydhør og forstående overfor patientens ønsker og behov Medvirker aktivt til at fastholde og udvikle et godt samarbejde i afsnittet og indgår konstruktivt i problemløsningen med nærmeste samarbejdspartnere Godt samarbejde er betinget af anerkendende og rummelig adfærd Udviser interesse for at arbejde ud fra en fælles forpligtelse og ansvarsfølelse over for patienten og sygeplejen i klinisk praksis Kender sundhedsområdets værdigrundlag og viser i samarbejdet med patient og øvrige samarbejdspartnere, at værdierne nærvær, respekt og faglighed er integreret i arbejdet Sygeplejersken er selvreflekterende og forholder sig kritisk analyserende, før der træffes kvalificerede valg i forhold til situation og kontekst Medvirker til at fremme en respektfuld samarbejdskultur i afsnittet, som inddrager patientens værdier og holdninger Deltager i løsningen af konflikter og anvender viden og erfaring om konfliktløsning i praksis Udviser ansvarlighed ved at løse konflikter, når de opstår. Bidrager med rolig og positiv adfærd i konfliktsituationer Tænker kreativt og nyt Inddrager kolleger ved behov i konfliktsituationer med f.eks. patienter/pårørende Deltager i udvikling af nye samarbejdsrelationer og metoder til gavn for sygeplejen Samarbejdsrelationer f. eks. Nye kolleger, arbejdsgrupper o. lign. Samarbejdsmetoder f.eks. Arbejdsformer, stuegangsform, retningslinjer. Sygeplejersken inddrager i sin kliniske beslutningsproces evidensbaseret viden erfaringer patientens perspektiv organisationens kontekst Tager initiativ til udvikling af det mono- og tværfaglige samarbejde gennem evne til at opstille og fastholde fælles mål Arbejder aktivt på at fastholde/udvikle aftalt gruppe-/teamstruktur Udvikler og fastholder tværfaglige tiltag, som forbedrer patientens oplevelse af mødet med sygehuset Samarbejder professionelt med kollegaer på tværs af geografier, specialer og sektorer og medvirker ved mægling, hvis der opstår uoverensstemmelser Uoverensstemmelser såvel i forhold til patienter/pårørende som til kolleger Er forandringsvillig og fleksibel 8

9 Neurologisk afdeling N Juli 2009/KC Faglig kompetence Sygeplejersker Eksempel på niveauer Case Patienten er en 65-årig kvinde fra Østjylland, der indlægges med hemiparese. Grundet for sen ankomst til hospitalet kan patienten ikke få trombolysebehandling. Patienten er frustreret over ikke at kunne modtage denne behandling. Niveau 1 single loop Sygeplejersken er teoretisk velfunderet og har gennemgået afdelingens introduktionsforløb. Sygeplejersken kender afsnittets patientkategorier, arbejder reflekterende og kender til apopleksi og trombolysebehandling. Sygeplejersken har en indlæggelsessamtale med patienten, der forventede at få tilbudt trombolysebehandling og nu oplever det frustrerende ikke at kunne modtage denne behandling. Sygeplejersken oplever det problematisk, at patienten ikke kan forstå, hvorfor der ikke kan gives trombolysebehandling. Niveau 2 double loop Sygeplejersken har en samtale med patienten. Hun spørger om hendes kendskab og forventninger til trombolysebehandling, for derved at finde ud af, hvorfor patienten oplever det så frustrerende ikke at kunne modtage behandlingen. Patienten giver udtryk for, at hun regnede med at trombolysebehandlingen kunne gøre hende symptomfri. Sygeplejersken fortæller på baggrund af teoretisk indsigt, at trombolysebehandling ikke nødvendigvis ville have medført fuldstændig sygdomshelbredelse. Sygeplejersken aftaler med patienten, at de næste dag vil følge op på samtalen, og hun sørger for at patienten kan få hvile. Under dokumentation af samtalen, opfordrer sygeplejersken ligeledes sine kolleger til at følge op på denne i aftenvagten. Sygeplejersken erfarer dagen efter, at patienten blev overladt til sig selv om aftenen. Sygeplejersken reflekterer over situationen og forholder sig kritisk til egen dokumentation og handlinger. Situationen bevirker at sygeplejersken deltager i en arbejdsgruppe, der har fokus på sygepleje til patienter, der ekskluderes fra trombolysebehandling. Niveau 3 - syntese Sygeplejersken har erfaring fra lignende situationer og ved, at der er mange måder at støtte patienten på. Sygeplejersken har en dialog med patienten, der tager udgangspunkt i patientens livshistorie og ønsker. Sygeplejersken foranlediger, at familien trods lang rejsetid kommer på besøg hos patienten om aftenen. Hun ved, at det er vigtigt med støtte og opmuntring for den akut syge patient, samt at der er relativt få og uerfarne kolleger i vagt om aftenen. Sygeplejersken har en opdateret teoretisk viden om apopleksi, trombolysebehandling og om samtaler med akut syge patienter. Sygeplejersken er bevidst om, at hun er en af de mest erfarne i afdelingen og inddrager sine kolleger i egne overvejelser i relation til problematikken aflyst trombolysebehandling Sygeplejersken nedskriver forløbet med patienten og tilrettelægger undervisning med udgangspunkt i den konkrete fortælling. 9

10 Neurologisk afdeling N Juli 2009/KC Kommunikationskompetence Sygeplejersker Eksempel på niveauer Niveau 1 single loop Sygeplejersken er teoretisk velfunderet i kommunikationsteori og er åben og nærværende i forhold til patienten, der netop har fået diagnosen apopleksia cerebri. Sygeplejersken er bevidst om, at patienter, der har fået en apopleksi, kan have behov for at få hjælp til at holde rede på tid, sted og hvad der er foregået i forbindelse med indlæggelsesforløbet. Sygeplejersken har derfor haft en dialog med patienten om forløbet. Sygeplejersken har bemærket, at patienten spørger andre kolleger om forhold, hun lige har gennemgået med patienten. Sygeplejersken oplever situationen belastende, da den gør hende usikker på egne handlinger. Niveau 2 double loop Sygeplejerske reflekterer over patientens behov for kommunikation med mange forskellige personalemedlemmer, og hun analyserer, om der er forhold og signaler, hun har overset. Sygeplejersken gennemgår patientens forløb, og hun henvender sig igen til patienten. Hun giver sig tid til at lytte til patienten og afdækker, at patienten ikke har forstået, hvad hun har sagt tidligere på dagen. Patienten kredser om, hvad der skal ske og er gentagende gange spørgende i relation til f.eks. forløbet, der er fortalt ham. Sygeplejersken guider patienten med henblik på forståelse af forløbet ved at vise den skriftlige information, der er udleveret samt kommunikations bogen, samtidig vise hun hvad tid på dagen det er osv. Sygeplejersken involverer de øvrige i teamet samt de pårørende dels for at høre deres mening, dels for at de også er opmærksomme på patientens behov for at blive guidet og lyttet til. Sygeplejersken medvirker til udvikling af sygeplejen ved at problematikken tages op med alle i afsnittet for at skærpe alles bevidsthed om patientens oplevelser af sin sygdom. Niveau 3 - syntese Sygeplejersken har erfaring fra lignende situationer. Hun er bevidst om, at patienter reagerer meget forskelligt, men at der alligevel er fællestræk som behovet for at kunne overskue eget forløb og se en rød tråd i det, der foregår. Sygeplejersken opdaterer sin viden ved at søge evidensbaseret viden på området, og hun er initiativtager til, at denne viden formidles videre til kolleger. Sygeplejersken vejleder afdelingens øvrige personale, og hendes erfaringer anvendes i relation til undervisning i / og anvendelse af redskaber til kommunikation med patienter, der har fået en apopleksi. 10

11 Neurologisk afdeling N Juli 2009/KC Læringskompetence Sygeplejersker Eksempel på niveauer Niveau 1 single loop Sygeplejersken er teoretisk velfunderet og har været ansat i afsnittet i en del år og har derfor indsigt i afsnittets patienter og deres indlæggelsesforløb. En nyansat kollega henvender sig til sygeplejersken for at fortælle, at hun har observeret en patient, der ikke vil have mad. Sygeplejersken har travlt, kommer ikke ind til patienten. Sygeplejersken siger til den nyansatte kollega, at det er godt, at hun observerer, hvad patienten indtager, men at det ikke er ualmindeligt kort tid efter en apopleksi at have mistet appetitten. Sygeplejersken finder ikke umiddelbart anledning til at vende tilbage til den nyansatte kollega, men hun opfordrer hende til fortsat at vurdere patientens kostindtagelse. Niveau 2 double loop Samme situation Sygeplejersken fortæller den nyansatte kollega, at det er godt, hun har observeret patientens problem. Hun beder den nyansatte kollega vente lidt, da hun har andre ting, hun lige skal udføre, men hun vil vende tilbage til hende. Sygeplejersken lytter senere til den nyansatte kollega og beder hende beskrive patienten og situationen. Sygeplejersken spørger ind til patientens historie, vaner, mm. Hun får derved den nyansatte kollega til at overveje årsager til den manglende appetit, og den nyansatte afdækker derfor selv, at patienten måske skal tilbydes kost til småtspisende. Den nyansatte kollega efterspørger mulige alternative kosttilbud til patienten. Sygeplejersken og den nyansatte kollega har en dialog om afsnittets praksis, apopleksi og immobilitetens indvirkning på appetitten. Sygeplejersken spørger den nyansatte kollega, hvad hun ved om OUH s og afdelingens kosttilbud, og sammen undersøger de køkkenets kosttilbud via intranettet. Dialogen med den ny kollega bevirker, at sygeplejersken stiller spørgsmålstegn ved afsnittets praksis og får selv lyst til at undersøge om afsnittets praksis vedr. kosttilbud til småtspisende og samarbejde med diætist og køkkenet kan forbedres. Niveau 3 - syntese Situationen med den nyansatte kollega bevirker, at sygeplejersken reflekterer over afsnittets praksis i relation til ernæring til patienter med apopleksi. Sygeplejersken henvender sig til udviklingssygeplejersken i afdelingen, og sammen søger de litteratur om ernæring til patienter med apopleksi og manglende appetit. Sygeplejersken inddrager den nyansatte kollega i de resultater, hun finder, og sygeplejersken foranlediger, at emnet bliver taget op på en undervisningseftermiddag. Sygeplejersken er derved både rollemodel for den nye kollega, men også for andre kolleger i relation til at være åben og nysgerrig i relation til at praksis kan forstås på en ny måde og ændres, hvis det på baggrund af faglige overvejelser er relevant. 11

12 Neurologisk afdeling N Juli 2009/KC Selvledelseskompetence Sygeplejersker Eksempel på niveauer Niveau 1 single loop Sygeplejersken er teoretisk velfunderet og har gennemgået afdelingens introduktionsforløb. Sygeplejersken tager imod en akut patient i sengeafsnittet. Hun følger afsnittets instruks for modtagelse af patienter. Sygeplejersken gennemgår foreløbig plan med patienten. Patienten er usikker på hvad, der skal ske. Sygeplejersken registrerer, at patienten er urolig og forvirret, så hun skønner at patienten er bedst tjent med en 2-sengs stue. Niveau 2 double loop Samme situation Sygeplejersken orienterer lægen om patientens tilstand med henblik på journaloptagelse. Patienten har ingen pårørende med, men sygeplejersken kontakter de pårørende for at få oplysninger om patientens vanlige tilstand, samtidig informerer hun de pårørende om de planlagte undersøgelser. Sygeplejersken dokumenterer informationen i Cosmic. Sygeplejersken sørger for at skærme patienten ved at sikre ro på stuen og kontinuitet i forhold til nogle få faste plejepersonaler. Niveau 3 syntese Sygeplejersken reflekterer over afsnittets rutiner for bedre forhold for med modtagelse af lettere forvirrede patienter, og diskuterer dette med afdelingssygeplejersken. Sygeplejersken tager kontakt til andre afdelinger med samme speciale og undersøger deres erfaringer/ procedurer i forhold til dette. I forbindelse med personalemøde udarbejder hun et oplæg til modtagelse af patienter, der er lettere forvirrede, urolige og konfuse. 12

13 Neurologisk afdeling N Juli 2009/KC Socialkompetence Sygeplejersker Eksempel på niveauer Niveau 1 single loop Sygeplejersken er teoretisk velfunderet og har gennemgået afdelingens introduktionsforløb. Sygeplejersken anvender afdelingens værdigrundlag. Sygeplejersken overværer en snak, hvor to kolleger omtaler en ikke tilstedeværende kollega i negative vendinger. Den ikke tilstedeværende kollega omtales negativt, da hun angiveligt ikke yder en forventet indsats. Sygeplejersken forsøger at dreje de to kollegers samtale, men de er optaget af deres snak, og sygeplejersken kommer ikke med yderligere kommentarer, da hun har travlt med andre gøremål i afsnittet. Senere på dagen kommer sygeplejersken i tanke om situationen, og hun bliver irriteret over, at hun ikke aktivt forsøgte at vende de to kollegers samtale til noget konstruktivt. Sygeplejersken beslutter sig for at ville gøre det næste gang, hun oplever noget lignende i afsnittet. Niveau 2 double loop Samme situation Sygeplejersken trækker de to kolleger til side og fortæller dem, at hun oplever det problematisk, at de omtaler en ikke tilstedeværende kollega på den måde. Hun henviser til afdelingens værdigrundlag og påpeger, at de ved deres væremåde ikke selv lever op til de aftalte spilleregler for samarbejde. Sygeplejersken opfordrer de to kolleger til at mødes med den omtalte kollega og fortælle hende, hvorledes de opfatter hendes arbejdsindsats og via en dialog finde løsninger og belyse problemet fra andre vinkler. Sygeplejersken foreslår at deltage i en uformel samtale med den omtalte kollega, da det er en person fra deres fælles gruppe. Sygeplejersken får accept til dette fra de to kolleger, og de planlægger at drøfte problematikken med omtalte kollega næste dag, hvor de alle er på arbejde. Sygeplejersken fastholder næste dag, at de skal drøfte problematikken, og de får alle fire en fælles drøftelse, hvor de udveksler synspunkter i forhold til indbyrdes arbejdsindsats i gruppen. Niveau 3 - syntese Samme situation Sygeplejersken finder efterfølgende anledning til, at der i afdelingen arbejdes med værdigrundlaget, da det er gået op for hende, at det tolkes forskelligt. Der er aldrig arbejdet særligt intenst med mål og værdigrundlag, hvorfor hun undersøger hvordan andre arbejdspladser har arbejdet med udvikling af samarbejdsrelationer. Sygeplejersken tager situationen op med afdelingssygeplejersken, og sammen tilrettelægger de øvelser og eksempler til brug ved det næste personalemøde i afsnittet. 13

14 Forberedelse til udviklingssamtale En udviklingssamtale er en velforberedt og personlig samtale mellem medarbejder og leder. Hensigten er at sikre en systematisk og målrettet personaleudvikling. Ved udviklingssamtalen planlægger og aftaler leder og medarbejder, hvilke kompetencer, der skal sættes fokus på, og hvorledes medarbejderen udvikler sig inden for de enkelte kompetenceniveauer. Medarbejder og leder har et gensidigt ansvar for de aftaler, der planlægges, samt opfølgning deraf. Tidspunkt for samtalens afholdelse fastsættes af lederen og aftales med medarbejderen senest en uge forud for samtalen. Der afsættes ca. en time til samtalen, der afholdes en gang årligt. For medarbejderen: Kender OUH s materiale om kompetenceudvikling og karriereplanlægning. Har modtaget afdeling N s materiale til samtalen. Forbereder sig til dialogen ved at reflektere over egen arbejdsindsats, fx ved at forholde sig til egen ageren og valg af handlinger i relation til arbejdet. Forventes endvidere at overveje hvilke kompetencer, der ønskes udviklet for at kunne håndtere nye udfordringer i relation til foranderlighed i arbejdsopgaver og krav. Medarbejderen overvejer egne positioner i kompetencehjulet og afmærker dem ved et kryds. Sørger for at lederen modtager en kopi af aftale- og handleplan umiddelbart efter afholdelse af samtalen. For lederen: Sikrer at det nødvendige materiale er tilgængeligt for medarbejderen. Forbereder sig til dialogen med medarbejderen ved at forholde sig til medarbejderens ageren og valg af handlinger i relation til arbejdet og arbejdsopgaverne i afsnittet. 14

15 Syntese Niveau 3 Double loop Niveau 2 Single loop Niveau 1 Navn: Dato: 15

16 Kompetenceudviklingsbehov Kompetenceområder Forslag til handling Faglig kompetence Aftaleplan Lærings kompetence Social kompetence Kommunikations kompetence Selvledelses kompetence Udarbejdet og drøftet ved medarbejderudviklingssamtale Medarbejder: Leder: 16

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL UDARBEJDET AF AFDELINGENS SYGEPLEJEFAGLIGE LEDELSE KOMPETENCEUDVIKLING OG KARRIEREPLANLÆGNING

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus Kompetenceudvikling for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus maj 2004 Indhold 1. Indledning 2. Formålet med kompetenceudvikling 3. Grundmodel for kompetenceudvikling

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

Sundheds- og sygeplejefag 2

Sundheds- og sygeplejefag 2 Tillæg til Sundheds- og sygeplejefag 2 Plejeformer side 150-154 Af Anne Marker Gads Forlag Rundepleje Rundepleje kan kort beskrives sådan: Én person (fx afdelingssygeplejersken) leder og fordeler arbejdet

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Kompetenceprofil for funktionsledere. De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus

Kompetenceprofil for funktionsledere. De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Kompetenceprofil for funktionsledere De medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus september 2013 KOMPETENCEPROFIL FOR FUNKTIONSLEDERE - Ledende klinisk diætist, ledende lægesekretærer, afdelingssygeplejersker

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Workshoppen. 1. Ledelse af et fag Sygepleje 2. Visioner på hvilket strategier niveau

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere