KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL"

Transkript

1 KOMPETENCEUDVIKLING FOR SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTER INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING Q ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL UDARBEJDET AF AFDELINGENS SYGEPLEJEFAGLIGE LEDELSE

2 KOMPETENCEUDVIKLING OG KARRIEREPLANLÆGNING Dette materiale er udarbejdet af oversygeplejerske Bent Schwartz, afdelingssygeplejerske Vibeke Barner Jensen og udviklingssygeplejerske Nanette Braae Jensen. Materialet er udarbejdet med afsæt i rapporten Kompetenceudvikling og karriereplanlægning for social- og sundhedsassistenter beskrivelse af kompetenceniveauer, som blev udgivet ved Odense Universitetshospital i januar Rapporten kan downloades på adressen: Kompetenceudvikling beskrives heri ved hjælp af en model, der indeholder fem nøglekompetencer: 1. Faglig kompetence 2. Kommunikationskompetence 3. Læringskompetence 4. Selvledelseskompetence 5. Social kompetence Hver nøglekompetence er desuden beskrevet på tre niveauer: single-loop-, double-loop-, og ekspertniveau. På de følgende sider figurer OUH s overordnede beskrivelse for de forskellige niveauer med sort tekst, mens de specifikke beskrivelser i forhold til Infektionsmedicinsk Afdeling Q er indskrevet med blå skrift. 2

3 FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - Ekspert Social- og sundhedsassistenten har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. Social- og sundhedsassistenten arbejder regelbaseret og problemløsende Social- og sundhedsassistenten er bevidst analyserende i forhold til målene for sine handlinger. Social- og sundhedsassistenten forholder sig kritisk til afsnittets praksis og forudsætningerne for denne. Social- og sundhedsassistenten reflekterer over sine handlinger herunder viden, færdigheder og holdninger m.h.p. udvikling af egen fagidentitet og rolle som fagperson. Social- og sundhedsassistenten deltager i udvikling af afdelingens praksis. Vurderer karakteren og omfanget af almene grundlæggende sygeplejeopgaver og aktiveringsbehov i ikke problematiske situationer - I Q svarer det overordnet set til patienter i stabile forløb. Kan tage stilling i forhold til planlægning af plejeopgaverne ved den enkelte patient Varetager pleje og omsorgsopgaver med udgangspunkt i patientens livshistorie og med respekt for dennes integritet Inddrager de historier, patienten fortæller om sit liv og sin sygdom i de grundlæggende sygeplejeopgaver imødekommer subjektive ønsker Inddrager forebyggelse i relation til livsstilssygdomme i udførelse af patientens pleje Er opmærksom på patientens individuelle behov for aktivering Udfører grundlæggende sygeplejeopgaver ud fra gældende love, afdelingens sikkerhedsbestemmelser og kliniske vejledninger Varetager selvstændigt grundlæggende sygeplejeopgaver, herunder aktivering inden for afsnittets speciale Varetager langvarige ikke-problematiske patientforløb Varetager dialog med primær sektor Engagerer sig i patientforløb ved at deltage i tværfaglig konference og gennem udarbejdelse og forsendelse af forløbsplaner Varetager delegerede opgaver i relation til akutte og problematiske situationer I Q svarer det overordnet set til opgaver på intermediær. Kender kravene til dokumentation og dokumenterer ud fra disse Dokumenterer sygeplejen fremadrettet med planlagte mål og inddrager patientens perspektiv Anvender specialespecifikke termer Inddrager systematisk informationer fra patient, pårørende og tværsektorielle samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen af grundlæggende sygeplejeopgaver Mestrer genkendelige grundlæggende sygeplejeopgaver i akutte og problematiske situationer Mestrer personlig hygiejne til: En patient med respirationsinsufficiens En patient med insufficient kredsløb En cerebralt påvirket patient Varetager selvstændigt langvarige ikkeproblematiske patientforløb Dokumenterer systematisk og anvender fagets fagsprog Argumenterer med afsæt i erfaringsbaseret viden og observationer i dokumentationen i forhold til handlinger og dokumentation Udnytter effektivt afsnittets ressourcer i sin arbejdstilrettelæggelse Tilbyder/efterspørger ressourcer på tværs af Q1 og daghospitalet. Samarbejder med relevante ressourcepersoner i afdelingen Arbejder systematisk med evaluering af egne 3

4 Anvender hjertestop- og brandinstruks, medicinsk beredskabsplan samt afdelingens fagspecifikke retningslinjer Har opmærksomhed på og sikrer indberetning af utilsigtede hændelser Kendskab til den Danske Kvalitets Model Arbejder med udgangspunkt i afdelingens værdigrundlag Varetager delegerede assisterende opgaver i relation til akutte og problematiske situationer på de stationære stuer. Dokumenterer og rapporterer relevante data, mål og fremadrettede handlinger Anvender afdelingens materiale om brug af Cosmic Dokumenterer egne observationer og pleje, så kontinuitet sikres. Begrunder egne handlinger ud fra afsnittets praksis Er bevidst om eget kompetenceområde og søger vejledning ved behov Kender egen faglighed og overvejer bevidst egen kompetenceudvikling Anvender afdelingens administrative redskaber og informationsteknologi Anvender Outlook, OUH intranet, FPAS og Afdeling Q s hjemmeside. Orienterer sig om afsnittets faglige udvikling Deltager i afdelingens relevante mødeaktiviteter Holder sig ajour med beslutninger i afdelingen Begrunder sine handlinger med viden og erfaringer i forhold til den konkrete situation Inddrager etiske overvejelser, afdelingens værdigrundlag og patientens rettigheder i sin refleksion over afsnittets praksis Problematiserer patientens situation og sætter derudfra spørgsmålstegn ved den praksis vi udfører på f.eks. afsnitsmøder og gruppekonferencer Prioriterer opgaver på baggrund af faglige og ressourcemæssige overvejelser Uddelegerer opgaver, så personaleressourcer udnyttes bedst muligt og overarbejde minimeres. Inddrager bevidst viden om afsnittets samlede aktiviteter i planlægningen af eget arbejde og handler derefter Holder sig orienteret om faglig udvikling på Odense Universitetshospital Deltager ved VIS Inddrager aktivt Afdeling Q s og OUH s sikkerhedspolitik i det daglige arbejde Anvender aktivt vedtagne kliniske retningslinjer Arbejder bevidst med egen kompetenceudvikling handlinger og holdninger Deltager aktivt i forbedring af afsnittets praksis Medvirker til udvikling af afsnittets sikkerhedsregler med henblik på forebyggelse af utilsigtede hændelser Arbejder kreativt med at tilrettelægge forebyggende aktiviteter for patienter under indlæggelse og efter udskrivelse Holder sig orienteret om faglig udvikling inden for grundlæggende sygeplejeopgaver og reflekterer over ny viden i forhold til afdelingens praksis Opsøger aktivt ny sygeplejefaglig viden og videreformidler denne, så den kan sættes i spil i afdelingen. 4

5 Bilag til kompetenceudvikling SSA Infektionsmedicinsk Afdeling Q Faglig kompetence. Efter oplæring varetages nedenstående instrumentelle handlinger af SSA på de nævnte niveauer. Single loop Dobbelt loop Ekspert Assistere ved venflon anlæggelse Anlægge venflon Observere og pleje pt. med CVK inkl. Forbindingsskift Assistere ved KAD anlæggelse mænd og kvinder Anlægge KAD hos mænd og kvinder Opsamle og sende ekspektorat-, fæces- og urinprøver Udføre perifer udstrygning for malaria Proppe og seponere venflon Opsætte isotone væsker iht ordination Deltage i kontrollen af blodprodukter Give subkutane og intramuskulære injektioner Anlægge kompressionsforbindinger Give CPAP Trakealsuge Observere og pleje pt. med trakeostomi Sugning i øvre luftveje Instruere i korrekt inhalationsteknik Udregne væskebalance Give olieindhældning, saltvandslavement og miniklysma efter uddelegering Assistere ved pleje af kritisk syge patienter Deltage i observation og pleje af kritisk syge patienter Anlægge ventrikelsonde Observere og pleje pt. med gastrostomisonde Kostscreene og kostregistrere pt. Planlægge sufficiente kosttilbud til underernærede patienter Observere og pleje pt. i isolation Inddragelse af patientperspektiv på isolation Observere og pleje pt. i levercoma Ventilere på maske og give hjertemassage Forebygge smittespredning udfra isolationsregimer Observere og pleje pt. i iltterapi, herunder fugter I samarbejde med sygeplejerske justere i forhold til SAT og patientens sygdomssituation Pleje og observere pt. med pleuradræn Observere og pleje pt. i A/K behandling Kunne dokumentere sine handlinger i Cosmic Lave fremadrettede plejeplaner Kunne udføre indlæggelsessamtale 5

6 Assistere ved seponering CVK Dispensere og administrere pn medicin efter delegation 6

7 KOMMUNIKATIONS KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - Ekspert Social- og sundhedsassistenten har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. Social- og sundhedsassistenten arbejder regelbaseret og problemløsende Social- og sundhedsassistenten er bevidst analyserende i forhold til målene for sine handlinger. Social- og sundhedsassistenten forholder sig kritisk til afsnittets praksis og forudsætningerne for denne. Social- og sundhedsassistenten reflekterer over sine handlinger herunder viden, færdigheder og holdninger m.h.p. udvikling af egen fagidentitet og rolle som fagperson. Social- og sundhedsassistenten deltager i udvikling af afdelingens praksis. Indgår i dialog med patienter og samarbejdspartnere Er åben og nærværende i forhold til sig selv og den anden Når der er overensstemmelse mellem det, man siger og det, man gør Taler ordentlig om og med hinanden Er anerkendende i verbal og nonverbal kommunikation med andre Arbejder aktivt med at modtage/give anerkendelse Ved at anvende feedback Formulerer sig mundtligt og skriftligt i et klart og forståeligt sprog Dokumenterer den udførte sygepleje og de fremadrettede planer Behersker et fagligt sprog og anvender informationsteknologi i relation til eget arbejdsområde Kender faglige termer og anvender disse under hensyntagen til den konkrete situation Kommunikerer målrettet og hensigtsmæssigt i forskellige kontekster Anvender aktiv lytning Ved kontinuerligt at justere sin kommunikation i forhold til modtagers verbale og nonverbale reaktion Tager initiativ til kommunikation i faglige sammenhænge f.eks. ved konferencer i teams Forholder sig til og reflekterer over egne og andres meninger og holdninger i dialogen med henblik på at udvikle en fælles praksis Agerer autentisk i samarbejde med patienter, pårørende og kollegaer Ved at fremstå troværdig Overholde indgåede aftaler Vurderer og evaluerer anvendelsen af informationsteknologi i relation til eget arbejdsområde Anvender specialets terminologi inden for det kliniske felt og arbejdsfællesskab Kommunikerer intuitivt med baggrund i stor erfaring inden for det kliniske felt og arbejdsfællesskab Anerkendende og tydelig i sin kommunikation Har en naturlig autoritet i et autentisk nærvær og med et accepterende syn på sig selv Har stor faglig og personlig viden og kommunikerer med andre med respekt for sig selv og sine omgivelser Er rutineret i brugen af informations-teknologi og anvender det i samarbejde med relevante parter i udvikling af grundlæggende sygepleje Giver og modtager anerkendende feedback med det formål at fremme kvaliteten af grundlæggende sygepleje og arbejdsmiljø 7

8 Argumenterer for sine udsagn fagligt og teoretisk Anvender OUH s intranet, Outlook mail, Q s hjemmeside og Infonet 8

9 LÆRINGSKOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - Ekspert Social- og sundhedsassistenten har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. Social- og sundhedsassistenten arbejder regelbaseret og problemløsende Social- og sundhedsassistenten er bevidst analyserende i forhold til målene for sine handlinger. Social- og sundhedsassistenten forholder sig kritisk til afsnittets praksis og forudsætningerne for denne. Social- og sundhedsassistenten reflekterer over sine handlinger herunder viden, færdigheder og holdninger m.h.p. udvikling af egen fagidentitet og rolle som fagperson. Social- og sundhedsassistenten deltager i udvikling af afdelingens praksis. Tager ansvar for egen læring Er nysgerrig og opsøgende i forhold til relevant viden Er opmærksom på faglige svage sider Har viden i forhold til egen måde at lære på Er aktiv m.h.t. at holde sig orienteret om det, der foregår inden for eget praksisfelt Er i stand til at tilegne sig ny viden og færdigheder, integrerer og tilpasser disse til allerede eksisterende viden, færdigheder, erfaringer og holdninger Arbejder bevidst og målrettet med at forbedre egne handlinger i relation til den grundlæggende sygepleje i afsnittet Drøfter den udførte grundlæggende sygepleje med kolleger Indgår aktivt og konstruktivt i ændringer relateret til egen arbejdstilrettelæggelse og faglige udvikling Deltager i faglig refleksion Deltager i Q temadage og undervisning Er aktiv og opsøgende i forhold til læresituationer Kontinuerligt tilegner sig ny viden, revurderer sine holdninger og dermed ændrer sine færdigheder Planlægger egen og andres læring Tager mindre erfarne kolleger med i læresituationer og tager i den forbindelse afsæt i dennes måde at lære på Kommer med forslag til afprøvning af nye metoder inden for eget praksisfelt Opsøger viden og tager aktiv del i at få denne viden integreret i afsnittets rutiner Anvender aktivt OUH s og afdelingens vejledninger og overfører indholdet til det daglige arbejde Er opmærksom på og tager initiativ til at forbedre kvaliteten inden for eget praksisfelt Tager ved lære af UTH Formidler viden til kolleger fra deltagelse i kurser, undervisning mm. Formidler faglig viden og erfaringer klart og forståeligt over for patienten og samarbejdspartnere Via udarbejdelse af skriftligt materiale til kolleger og evt. patienter Deltager med sin erfaring i afprøvning af nye måder at tilrettelægge og organisere patientforløb Tager initiativ til at ændre arbejdsgange og arbejder konstruktivt på at forbedre patientforløb og rutiner i afdelingen Medvirker aktivt til at sikre afdelingens kvalitetsniveau inden for grundlæggende sygeplejeopgaver Ved at være ressourceperson indenfor et klinisk felt Deltager i kliniske og pædagogiske udviklingstiltag med baggrund i egen erfaring Arbejder som aktivt medlem i arbejdsgrupper og problematiserer/videreformidler udbyttet fra disse til det øvrige personale 9

10 Arbejder aktivt for at andre skal lære Stiller kritiske spørgsmål til uhensigtsmæssige arbejdsgange Indgår aktivt i udviklingen af et godt læringsmiljø i afsnittet Gennem anerkendelse af kollegers kompetencer gennem ros Er aktiv og vedholdende i forhold til at refleksion afholdes Tager initiativ til, planlægger, gennemfører og evaluerer egen og andres læring Analyserer og tilrettelægger fremtidig læring på baggrund af bevidste refleksioner over praksis Anvender afsnittets ressourcepersoner til at udvikle egne handlinger Opsøger kollegers og andet personales viden og erfaring og lærer af deres teoretiske og erfaringsbaserede viden 10

11 SELVLEDELSES KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - Ekspert Social- og sundhedsassistenten har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. Social- og sundhedsassistenten arbejder regelbaseret og problemløsende Social- og sundhedsassistenten er bevidst analyserende i forhold til målene for sine handlinger. Social- og sundhedsassistenten forholder sig kritisk til afsnittets praksis og forudsætningerne for denne. Social- og sundhedsassistenten reflekterer over sine handlinger herunder viden, færdigheder og holdninger m.h.p. udvikling af egen fagidentitet og rolle som fagperson. Social- og sundhedsassistenten deltager i udvikling af afdelingens praksis. Udfører selvstændigt tildelte grundlæggende sygeplejeopgaver med udgangspunkt i patienternes behov og ressourcer Observerer, prioriterer, og koordinerer grundlæggende sygeplejeopgaver på baggrund af en faglig vurdering Tager initiativ til at få vejledning Har selvindsigt og mod til at forbedre eget potentiale Udviser vilje og engagement i udvikling af eget praksisfelt Håndterer egen usikkerhed i ukendte situationer, tager bestik af situationen og tager relevant initiativ i forhold til eget arbejdsområde Har selvindsigt og er bevidst om egne kompetencer og ressourcer i forhold til de opgaver, som man påtager sig. Tager ansvar for planlægning, gennemførelse og opfølgning af egne opgaver Kan prioritere i dagligdagen Er bevidst om egne ressourcer og formåen Arbejder bevidst med egen kompetenceudvikling Tager udgangspunkt i afdelingens værdigrundlag Tager initiativ til at påvirke arbejdsvilkår, der er uhensigtsmæssige i forhold til patientens sikkerhed Reflekterer og handler på kollegaers og patienters reaktioner på egen kommunikation og handling Rummer komplekse menneskelige relationer Har overblik ved skiftende arbejdsvilkår og i ukendte situationer Anvender sin viden og erfaring i nye og ukendte sammenhænge Tager selvstændigt initiativ til og ansvar for at påvirke forhold af faglig-, samarbejdsmæssig og tværorganisatorisk karakter Skaber sammenhæng mellem egne og arbejdets krav og værdier Er åben fleksibel, positiv, aktiv og arbejder på den måde på at integrere og skabe sammenhæng mellem egne og afdelingens krav og værdier. Medvirker i udviklingstiltag i afdelingen og lægger energi i nytænkning 11

12 SOCIAL KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - Ekspert Social- og sundhedsassistenten har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. Social- og sundhedsassistenten arbejder regelbaseret og problemløsende Social- og sundhedsassistenten er bevidst analyserende i forhold til målene for sine handlinger. Social- og sundhedsassistenten forholder sig kritisk til afsnittets praksis og forudsætningerne for denne. Social- og sundhedsassistenten reflekterer over sine handlinger herunder viden, færdigheder og holdninger m.h.p. udvikling af egen fagidentitet og rolle som fagperson. Social- og sundhedsassistenten deltager i udvikling af afdelingens praksis. Etablerer, vedligeholder og afslutter relationer til patienter og pårørende med henblik på samarbejde i patientforløbet Er nærværende, rummelig, lydhør og imødekommende i forhold patienter, pårørende og kolleger Medvirker aktivt til at fastholde og udvikle et godt samarbejde i afsnittet og indgår konstruktivt i problemløsningen med nærmeste samarbejdspartnere Socialt engagement i sine kolleger Er åbne, ærlig, og loyal Taler med og om sine kolleger Udviser interesse for at arbejde ud fra en fælles forpligtelse og ansvarsfølelse over for patienten og sygeplejen i klinisk praksis Arbejder loyalt ud fra aftaler i teamet Arbejder engageret Kender sundhedsområdets værdigrundlag og viser i samarbejdet med patient og øvrige samarbejdspartnere, at værdierne nærvær, respekt og Medvirker til at fremme en respektfuld samarbejdskultur i afsnittet, som inddrager patientens værdier og holdninger Arbejder målrettet på, at der er en åben dialog i det tværfaglige samarbejde og udviser respekt for den enkeltes autonomi Er forandringsvillig og fleksibel Deltager med sin erfaring i løsning af konflikter Indgår i monofaglige arbejdsgrupper Deltager i udvikling af det mono- og tværfaglige samarbejde som deltager i tværfaglige arbejdsgrupper Medvirker til at udvikle og fastholde tværfaglige tiltag, som forbedrer patientens oplevelse af mødet med sygehuset Er forandringsvillig og fleksibel 12

13 faglighed er integreret i arbejdet Arbejder med afsæt i Afdeling Q s værdigrundlag 13

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske Forord Kompetenceprofil for sygeplejersker, Neurologisk Afdeling 652 er udarbejdet med udgangspunkt i Kompetenceprofil for sygeplejersker på de medicinske afdelinger, SVS. Indledningen og beskrivelsen

Læs mere

Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter. På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus

Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter. På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Kompetenceprofil for social- og sundhedsassistenter På de medicinske afdelinger, Sydvestjysk Sygehus Maj 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Social- og sundhedsassistenten på basisniveau/niveau 1...

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Karkirurgisk afdeling V11-3

Karkirurgisk afdeling V11-3 Karkirurgisk afdeling V11-3 Regionshospital Viborg Udarbejdet af: Karen Gaarn-Larsen afdelingssygeplejerske Vibeke Serup Jensen sygeplejerske Jytte Kusk sygeplejerske September 2007 2 Illustration af opbygningen

Læs mere

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER

KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER KOMPETENCE UDVIKLING SOSU ASSISTENTER AMU baseret efteruddannelse for social og sundhedsassistenter BILAG 2 Dokumentation og data TUP projekt 2006 2008 Uddannelsesstruktur for sosu assistenter Social og

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret forår 2012 INDHOLD INDHOLD... 2 1.1. UDDANNELSESSTRUKTUR... 3 1.2.

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Model for systematisk kompetenceudvikling - ergoterapeuters kompetencer

Model for systematisk kompetenceudvikling - ergoterapeuters kompetencer Model for systematisk kompetenceudvikling - ergoterapeuters kompetencer Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen Aarhus Universitetshospital, 2015 Indhold Forord...3 Baggrund...4 Brugerens perspektiv...5 Det

Læs mere

Kommunen er også ansvarlig for at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation.

Kommunen er også ansvarlig for at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation. Beskrivelse af sygeplejen Materialet henvender sig til medarbejdere, der varetager sygeplejeopgaver samt til ledelsen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg kommune. Formålet er at sikre: Et redskab

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere