Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej Juelsminde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej Juelsminde Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Udført af tilsynsteamet: Trine Birkemose og Jan Tolstrup Indledning og formalia Stormlys Bo- og dagtilbud drives af Kolonien Filadelfia efter driftsoverenskomst med Region Midtjylland i henhold til 108 (botilbud) i lov om social service. Målgruppen består af udviklingshæmmede voksne med vanskeligt behandlelig epilepsi. Dagtilbuddet drives i henhold til 103 og 104 i lov om social service. Dato Jan Tolstrup Sørensen Tel Side 1 Botilbuddet har 24 pladser hvoraf 21 pladser pt. er besat. Dagtilbuddet har 40 pladser og modtager både interne og eksterne brugere. Pt. er 29 dagbrugere indskrevne hvoraf 9 er eksterne. Der henvises i øvrigt til hjemmesiden: +handicap/stormly. Tilsynsbesøget var varslet jf. vejledningen minimum 6 uger før besøget. og beboerne var blevet orienteret via opslag i tilbuddet. Forud for tilsynsbesøget havde Stormly fremsendt relevante bilag til tilsynsteamet, hvilket gav et godt grundlag for forarbejdet. Seneste tilsyn fandt sted den 23. april 2008 og var uanmeldt. Tilbuddet har udarbejdet handleplan vedrørende opmærksomhedspunkterne fra seneste tilsynsrapport. Deltagere i tilsynet Ledelsen: Karl Peter Nielsen, forstander Inger Marie Olesen, afdelingsleder/stedfortræder

2 : Alle medarbejdere var orienterede om tilsynet, og tre medarbejderrepræsentanter var udvalgt af MED-udvalget til interview. Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten. Beboere/bruger: Alle beboerne var orienterede ved opslag i tilbuddet og tre beboere og en dagbruger deltog i interviewet. Deltagerne repræsenterede hele brugerrådet. Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten. : var ikke direkte skriftligt orienteret om tilsynet, men alene ved opslag i tilbuddet. Tre pårørende havde meldt sig, da forstander havde forespurgt de tre pårørende om deltagelse ud fra kriteriet at afspejle hele beboergruppen. Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten. Program fra kl til kl Kaffe og rundvisning Interview med ledelsen Frokost Interview med medarbejderne Interview med beboerne Interview med pårørende Opsamling og tilbagemelding til ledelsen Tilsynets samlede vurdering Stormly Bo- og Dagtilbud rummer en gruppe borgere, som er meget uhomogen med hensyn til handicaps, alder og funktionsniveau. Det som er fælles for en stor gruppe af de indskrevne borgere er, at de lider af en svært behandlelig epilepsi. Dette forhold gør, at tilbuddet skal rumme mange specialkompetencer, hvilket er vanskeligt, set i lyset af at tilbuddet har ansat en del ikke-uddannede medarbejdere. Det er indtrykket, at tilbuddet i høj grad prioriterer grundlæggende trygheds- og omsorgsprægede ydelser, ligesom kost, rengøring og fysisk pleje er prioriterede ydelser. I forhold til visitation og matchning har tilbuddet nedsat en visitationsgruppe som systematisk følger en procedure for optag i tilbuddet. Herunder sikrer tilbuddet sig, at ansøgere gennemgår en neuropsykologisk undersøgelse, og besøger tilbuddet sammen med evt. pårørende, og at hjemkommune leverer en handleplan i forbindelse med indflytning. I forhold til den interne planlægning af ydelser opereres med forskellige navne for dette planarbejde bl.a. ruteplan, daglig plan og pædagogisk plan, hvilket ikke overvejende findes hensigtsmæssigt. I forhold til brugernes inddragelse i fastsættelse af ydelser og mål i planarbejdet, forekommer tilbuddets praksis ikke at være systematisk og tydelig. Tilsynsteamet har indtryk af, at der rent faktisk arbejdes med brugerinddragelse i planarbejdet, men at skriftlighed og ønsket om at dokumentere dette ikke har haft tilstrækkelig prioritet. Side 2

3 Tilbuddet har - i forhold til en mere systematisk og metodisk tilgang til arbejdet - gennem nogen tid har ønsket at implementere en neuropædagogisk profil. Det er ønsket i ledelsen, at et team af medarbejdere uddannes indenfor denne pædagogiske tilgang, og flere medarbejdere har gennemgået en grunduddannelse. Det er indtrykket, at processen vedrørende implementering af ny profil er hæmmet af en stemning i dele af medarbejdergruppen, som er usikre på tilbuddets fremtidige rolle. Tilbuddet er i færd med at implementere Bosted System til håndtering af dokumenter og skriftligt arbejde. Det er tilsynsteamets vurdering at tilbuddet med fordel kunne opprioritere denne implementeringsproces med henblik på at styrke intern kommunikation og skriftlighed. Tilsynsteamet ser følgende opmærksomhedspunkter Tilbuddets interne planarbejde: systematik og struktur er ikke helt tydelig - specielt vedrørende brugerinddragelse er det uklart. Tilbuddets praksis rummer angiveligt brugerinddragelse, men det virker lidt tilfældigt, hvordan og hvornår det sker. Kan tilbuddet fokusere på at systematisere og dokumentere brugernes inddragelse i planlægning af ydelser og mål? Skriftlighed og dokumentation: Kan tilbuddet prioritere implementeringen af Bosted System med henblik på at forbedre og understøtte intern kommunikation og dokumentation vedrørende ydelser til brugerne? Information af pårørende vedrørende tilsyn (opslag i boformen) er ikke tilstrækkelig. Der er behov for at opdatere hjemmeside fx vedrørende henvisninger til lovgivning i Servicelov efter kommunalreformen. Side 3

4 Den generelle faglige indsats Kerneydelsen Ledelse Målgruppe: Tilbuddet modtager udviklingshæmmede voksne med vanskeligt behandlelig epilepsi. Ca. 80 % af beboerne lider af epilepsi. Ca. 50 % af beboere er født som normalt begavede og fungerende enkelte med autisme. Tilbuddet har ingen beboere med Downs Syndrom, ligesom fx personer med svær karakterafvigelse og misbrug ikke er en del af målgruppen. Enkelte beboere har misbrug af alkohol. Opholdet i tilbuddet er typisk langvarigt og beboergruppen ses som følge deraf samlet set at blive ældre. Aldersmæssigt spænder beboergruppen pt. fra 27 til 80 år med et gennemsnit på ca. 55 år. Visitation/matchning: Det er primært jyske og fynske kommuner, som benytter tilbuddet. Typisk ringer kommunen direkte til forstander og forhører om plads til en borger. Forstander taler med konsulent i voksenhandicap efter matchningsskema er tilsendt tilbuddet. Hvis der er usikkerhed om emner sendes disse til regionens matchningsudvalg. Internt i tilbuddet er etableret en visitationsgruppe bestående af forstander, stedfortræder, værkstedsleder, tilbuddets konsulent og en medarbejder i botilbud. Gruppen arbejder efter følgende procedure i forbindelse med visitation: Der indhentes akter/papirer fra kommune herunder en neuropsykologisk undersøgelse. Hvis en sådan ikke foreligger, anmoder tilbuddet som regel om, at den udarbejdes Når sagen er belyst drøfter gruppen sagen og tager stilling til, om der kan tilbydes plads Kommunen sender derpå en handleplan. Dette er et krav fra Stormly, som der er strammet op på. Brugeren besøger altid stedet inden endelig aftale indgås oftest med ledsagelse af familie og som regel aflægges besøg i tilbuddet nogle gange. Handleplan/opholdsplan: Der arbejdes ud fra den kommunale handleplan. Stormly udarbejder internt en daglig plan, der beskriver fx behov for skærmning, hjemmedag, vask, hygiejne og aktiviteter. Daglig plan udarbejdes af to medarbejdere fra det team, der yder støtte til beboeren. Tilbuddet benytter handleplankoncept fra Bosted System. Side 4

5 Den generelle faglige indsats Kerneydelsen Brugerinddragelse: Brugerinddragelse er en udfordring og tilbuddet ønsker, at beboerne er meget inddragede i udarbejdelse af daglig plan. Teamet omkring beboeren er opmærksomt på, hvad der skal ske, og spørger beboerne hvad de kan tænke sig i forhold til den daglige plan. Tilbuddet er meget guidende i denne proces, da nogle beboere kun kan forholde sig til simple valg og har behov for guidning, mens andre har været meget styrede, der hvor de kommer fra. Mange kan og vil dog gerne deltage i udarbejdelse af daglig plan. I samspil mellem kontaktpersoner og beboeren konfirmeres daglig plan, når den er udarbejdet. Opfølgning på handleplaner og mål: Daglig plan følges op dagligt i fælles morgenrapport/overlap. Hver 4. uge er der teammøde hvor daglig plan drøftes. Her drøftes problemer og udfordringer. Stormly har ikke automatisk årlige opfølgningsmøder med kommunen. Kommunen får tilsendt en skriftlig status årligt. Pt. er frekvensen nede på hvert 1½ år, oplyser forstander. Ca. hvert andet år er der statusmøder, hvor status tilsendes kommunen som oplæg til drøftelse. Metodisk/pædagogisk tilgang og omsætning: Beboere søges placeret i det team, der har den viden og de kompetencer, som tilgodeser beboernes behov. Samarbejdsrelationer Der er et godt samarbejde med regionskonsulent, som er god til at følge tilbuddet og give faglig sparring. Der samarbejdes med moderorganisationen Kolonien Filadelfia. Der samarbejdes med Hedensted Kommunes arbejdsmarkedsafdeling. Der er kontakt til fagligt netværk og samarbejde med beslægtede tilbud som fx Saustrup og Bakkehuset i Kjellerup. Planarbejde: Tilbuddet udarbejder dels ruteplan (organisation af medarbejdernes arbejde, rækkefølge af opgaver m.m.) og dels daglig plan, som indeholder beskrivelse af rutiner for den enkelte borger/beboer. Der arbejdes også med mere abstrakte mål. Beboerne bliver spurgt om, hvad de gerne vil. Side 5

6 Den generelle faglige indsats Kerneydelsen Struktureret målsætning vedrørende planarbejdet flyder lidt på denne arbejdsplads. Der arbejdes hen mod en mere udviklende struktur for mål for beboerne, bl.a. således, at det er kontaktpersonerne, som udarbejder planer. Metodisk Tilbuddet er så småt begyndt at arbejde neuropædagogisk for 6-8 år siden arbejdede tilbuddet med serviceloven som tema omkring selvbestemmelsesret. Der er nu nedsat en arbejdsgruppe til drøftelse af de pædagogiske rammer. Der tales meget om værdiord, og om hvordan de omsættes til konkrete handlinger/ydelser. Det skrives ned hvad der tales om, så der kan arbejde videre med det. Brugere/ vurdering Omsætning af pædagogik Der ydes pleje og omsorg samt støtte til dagligdags forhold. n er de ekstra hænder og ben, der skal til for at kompensere beboerne for handicaps. Hver beboer har en primær og sekundær kontaktperson, som varetager kontakt til familien og netværk, og sørger for hjælp til fornødenheder som fx tøj, vask eller hygiejne. Brugerne udtrykte tilfredshed med den basale støtte og hjælp de modtager i tilbuddet. / vurdering Det har vi ikke nogen mening om (personaleressourcer) Det sidste par år har der været en del skift i personalet. Den generelle faglige indsats Beboere/pårørende samarbejde og inddragelse Ledelsen Beboersamarbejde beboerråd, husmøder: Brugerråd er nyetableret i tilbuddet. Der er planlagt møder fire gange årligt med forstander som sekretær, og en repræsentant for dagbrugere og tre repræsentanter for brugere af døgntilbuddet. En beboer er formand. Desuden deltager en medarbejderrepræsentant. Det giver beboere et løft personligt at deltage som brugerrepræsentant. Der drøftes fest og andre arrangementer, og fx spørgsmålet om kabel-tv. Efterfølgende holder brugerråd fællesmøde med øvrige beboere, dagbrugere og personale. Side 6

7 Den generelle faglige indsats Beboere/pårørende samarbejde og inddragelse samarbejde generelt, pårørenderåd: inviteres til en årlig familiedag med spisning og orientering ved forstander samt underholdning. Desuden inviteres pårørende til statusmøderne, efter aftale med beboerne. På statusmøderne er det primært de yngre beboeres pårørende som deltager. En pårørendeundersøgelse fra sidste år har givet anledning til at justere på pårørendesamarbejdet. Undersøgelsen sagde noget om, at informationen til de pårørende ikke er tilstrækkelig. råd har været foreslået, da tre pårørende gerne ville. Det blev ikke til noget på grund af manglende afklaring af kompetenceforhold, forklarer forstander. Det overvejes at genaktivere ideen for evt. at få pårørende til at medvirke til fx at arrangere fester. Der udsendes nyhedsbrev til bl.a. pårørende elektronisk her vil man gerne forsøge at involvere nogle pårørende i skrivearbejdet. Brugere Samarbejdet med pårørende: Der er mest pårørendekontakt vedrørende de beboere, som har forældre. Til enkelte beboeres pårørende er der næsten ingen kontakt, mens andre har oparbejdet kontakten til pårørende på ny, og medarbejderne støtter den proces. Der samarbejdes med information om indkøb og ved at besøge pårørende bl.a. ydes hjælp til kontakt ved højtider eller til at huske mærkedage i familien. Tilsynet havde lejlighed til at interviewe tre beboere og en bruger af dagtilbuddet. De udtrykte tilfredshed med, at der nu er oprettet et brugerråd og ser frem til samarbejdet med tilbuddet. Tre af brugerne udtrykte tilfredshed med den basale støtte og hjælp de modtager i tilbuddet. Fx fremhæves hjælp til rengøring og vækning, og tilbud om daglige aktiviteter, eller hjælp til at holde diæt og deltagelse i ferieture med personaledækning. En fjerde bruger var generelt ikke tilfreds med tilbuddet og vil gerne flytte derfra. Denne beboer udtrykte tilfredshed med de støttende samtaler der føres med kontaktperson fx når vedkommende er lidt ked af det. De interviewede brugere finder, at der er for lidt samvær fx i spisestuen eller opholdsstuen. Der sidder man alene det gider vi ikke vi vil hellere have noget samvær og fx spille spil. Der er heller ikke nok personale, så det virker lidt tomt i fællesstuerne. Side 7

8 Den generelle faglige indsats Beboere/pårørende samarbejde og inddragelse Brugerne finder, at der er stor forskel på, hvorledes medarbejdere lytter til og modtager kritik eller forslag. Nogle er åbne, mens andre ikke lytter. Generelt kan brugerne dog snakke med deres kontaktperson og personalet. En beboer var utilfreds med sin kontaktperson, og talte med ledelsen om det. Der blev tildelt en anden kontaktperson, og det fungerer bedre. De interviewede brugere mener, at deres pårørende er tilfredse med tilbuddet. Brugerne mener, at der ikke er tid nok til at køre i busserne, fx er det sjældent, der køres en tur. Busserne er optaget til beboernes transport til tandlæge og lægebesøg. De pårørende tilsynsteamet talte med udtrykte stor tilfredshed med den støtte og hjælp beboerne modtager i tilbuddet. Ligeledes finder de pårørende, at der er en god kontakt til tilbuddets medarbejdere, og føler sig godt modtaget og orienteret. Det fremhæves at introduktion, modtagelse og indflytning i tilbuddet blev oplevet meget velforberedt og struktureret. Den generelle faglige indsats Magtanvendelser og håndtering af klager Ledelsen Magtanvendelser Ingen magtanvendelser i Tilbuddets medarbejdere og ledelse har en bevidsthed om og åbenhed for at acceptere, at egne ønsker og behov for hvordan man bør opføre sig kan udsættes. Vi har arbejdet med respekten for situationen, og er blevet bedre til det i relation til magtanvendelse. Ledelsen signalerer til personalet, at der skal være forståelse for brugernes handicap. Regionskonsulenten vedrørende magtanvendelser er brugt i tilbuddet, og har flyttet holdninger til brug af magtanvendelse. Tilbuddet har indsendt ansøgning til kommune om anvendelse af magt i forbindelse med gennemførelse af hygiejne vedrørende en beboer. Der foretages indberetninger om vold og trusler mod personalet, når det Side 8

9 forekommer. Klager Tilbuddet har ikke modtaget klager det seneste år. Magtanvendelser fylder ikke noget for pårørende. En pårørende havde oplevet, at magtanvendelser blev håndteret godt. Den generelle faglige indsats Beboernes økonomi Ledelse Brugere Kontoret har bankvirksomhed. For de fleste beboere kan forstander og stedfortræder hæve beboernes penge. Andre har egen konto, og styrer selv sin økonomi. Medarbejderne har at gøre med beboernes penge indirekte i forbindelse med indkøb. Der kvitteres for udlæg fra kontoret. Bon er/kvitteringer fra indkøb sættes ind i beboerens bog. De interviewede brugere oplyste at de i det væsentlige styrer egen økonomi. En oplyste at få hjælp efter egen anmodning til personalet. En pårørende udtrykte sig positivt om den måde tilbuddet hjælper eller råder beboerne på vedrørende økonomi. Betaling: vurderer, at der er mange pakker at betale, men det er fint specificeret ud, hvad der betales for. Den generelle faglige indsats Tilsynets Bemærkninger Tilsynsteamet har indtryk af, at der rent faktisk arbejdes med brugerinddragelse i planarbejdet, men at skriftlighed og ønsket om at dokumentere dette ikke har tilstrækkelig prioritet. Side 9

10 De fysiske og sundhedsmæssige rammer Bygninger og udenomsarealer Rundvisning/ Tilsynets beskrivelse Ledelse Tilsynsteamet blev vist rundt i tilbuddet af forstander, og havde bl.a. lejlighed til besigtige en række af Stormlys boliger, værkstederne, fællesrummene og de administrative faciliteter. Bygningsmæssigt er dagens standard er ikke god nok og ikke tidssvarende. De eksisterende værelser er for en dels vedkommende på ca. 16 m2, og i en fløj må op til 6 beboere deles om et badeværelse. I en nyere fløj er værelserne større og har eget bad. Der savnes to-rumsboliger til beboerne, som bor her i mange år. Stormly har spurgt Hedensted Kommune om de vil finansiere/bygge nye boliger og udleje til Stormly. Kommunen har sagt nej. Kolonien Filadelfia ønsker ikke at bygge/finansiere uden garanti fra regionen, og regionen kan ikke bygge/finansiere, vurderer ledelsen. Jurister er ved at undersøge, hvad der kan lade sig gøre. Det overvejes, at have færre beboere i ombyggede, eksisterende rammer. På længere sigt skal der bygges nyt/ombygges også af hensyn til skærmning af beboere med svære handicaps, hvilket er besværligt i eksisterende rammer. Det fungerer godt, selvom det er upraktisk og gammelt. Beboer bor på lille hyggeligt værelse, som er overskueligt og godt. vurderer, at denne beboer vanskeligt vil kunne overskue en større bolig. til anden beboer finder, at værelse har en rimelig størrelse ingen bemærkninger fra pårørende er tilfredse. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Hygiejne Rengøringsassistenter gør gulve og sanitet rent i værelser/lejligheder. Serviceteam har fast plan for rengøring, så alle værelser/lejligheder rengøres hver dag (ikke weekend). Fællesrum renholdes også af serviceteam. I eksterne boliger gives en pædagogisk støtte til rengøring og oprydning. Nogle beboere er ikke så renlige og kan spilde osv. på grund af handicap. Det kan være svært at komme ud i hjørnerne. Der gøres hovedrent to gange om året. Side 10

11 De fysiske og sundhedsmæssige rammer Hygiejne Personlig hygiejne indgår i ruteplaner (den daglige plan). Det er dog mest mundtlig viden om den enkelte beboer, som gives videre til kolleger. Hygiejnen drøftes tit på teammøder. En enkelt beboer giver problemer, da vedkommende ikke vil vaskes. Det er stressende for personalet og giver uro og konflikt. Der arbejdes på løsning gennem ansøgning om ret til magtanvendelse i forbindelse med opretholdelse af personlig hygiejne. Der arbejdes også med pædagogiske løsninger i forhold til denne beboer. Ingen bemærkninger fra de pårørende det er ok. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Medicinadministration Medicin doseres i æsker af nattevagt enkelte beboere doserer selv medicin med hjælp og kontrol fra medarbejderne. Medicin låses inde i skab og udleveres ved måltider i dosetter. Der gives medicin til en beboer ad gangen for at undgå fejl. Alle medarbejdere kan dele medicin ud efter introduktion/oplæring. Nøglen til medicinskab opbevares af sosu-assistenter eller medarbejdere med medicinkompetencer. Procedure ved fejlmedicinering er, at kontakte vagtlæge og blive vejledt. Fejlmedicinering registreres i Bosted System. Der er udarbejdet medicininstruks. Det fungerer godt, vurderer medarbejderrepræsentanterne. Pn-medicin håndteres kun af medicinkyndigt personale. Pædagoger konsulterer medicinkyndigt personale ved behov for pn-medicin. udtrykker tilfredshed med og tryghed ved tilbuddets medicinhåndtering. Side 11

12 De fysiske og sundhedsmæssige rammer Kost/motion Ledelse Køkkenet har modtaget en elitesmiley. Der laves mad i centralkøkken til alle måltider. Maden laves fra bunden af råvarer, og der er grønt hver dag. Enkelte beboere får maden portionsanrettet, da de ikke kan styre deres appetit. Der serveres lidt gammeldags mad, som er meget populært blandt beboerne. Der arbejdes på at gøre maden mere fedtfattigt. Køkkenpersonale deltager i messer for at blive inspirerede af nye tiltag og ny viden om kost. Motion: Der er en gang ugentlig gymnastik i værkstedet med siddegymnastik for kørestolsbrugere. Enkelte beboere cykler eller går tur hver dag. Motion indgår ikke i daglig plan, og kunne være mere struktureret. Brugere Generelt er beboerne tilfredse med maden. En beboer er utilfreds med, at der ikke kan serveres morgenmad, hvis man kommer efter kl vurderer at beboerne får god kost. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Rygning, alkohol- og stofmisbrug Tilbuddet følger regionens rygeregler. Der er indrettet rygerum ved fællesrum i botilbud og dagtilbud. Der er etableret udsugning på to værelser og der er planlagt udsugning i yderligere to værelser, hvor beboerne ryger meget. Fokus på rygning har ikke været så stort som i samfundet generelt. Det har været en udfordring at skabe sociale samværsformer til erstatning for rygningen. Beboere kan indtage alkohol i egen bolig. Til højtider serverer tilbuddet et glas vin, ligesom der på lørdage serveres en øl og snaps til silden, til de som ønsker det. Enkelte brugere har tidligere haft et alkohol- eller stofproblem så det skærmes der for eller rettes opmærksomhed mod. Side 12

13 De fysiske og sundhedsmæssige rammer Rygning, alkohol- og stofmisbrug Der er ingen generelle forbud mod alkohol i tilbuddet. Brugere Rygerummet fungerer godt. Man kan ryge på sit værelse det fungerer godt. Ingen bemærkninger fra de pårørende fraset individuel aftale om, at en beboer ikke må ryge alene af hensyn til brandfare. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Tilsynets Bemærkninger Det overordnede indtryk er, at de fysiske rammer er gamle, utidssvarende og slidte. Rammerne udfyldes og udnyttes bedst muligt af medarbejderne, og tilbuddet fremstår rent og pænt. Side 13

14 og medarbejderforhold Generelt, normering, rekruttering Ledelse Stormly har det personale, der er behov for. Faggrupperne er bl.a.: Pædagoger, diakoner, plejehjemsassistenter og sosu-hjælpere og sosuassistenter, HK'er, køkkenpersonale med ernæringsassistent. Der er generelt mangel på sosu-assistenter, men ellers kan tilbuddet rekvirere kvalificeret personale. Der er ansat 46 personer i tilbuddet svarende til 36 heltidsstillinger. Rekruttering: Det har været svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Enkelte er rejst efter kort tid. Udskiftningen er ikke stor, men der er en stor gruppe af ufaglærte medarbejdere. og medarbejderforhold Faglig udvikling Ledelse Ledelsen har gennemgået lederuddannelse i både regionen og i Filadelfia. Introduktion/oplæring af nye medarbejdere sker via introduktionsskema, som jævnligt justeres med tilføjelser over emner, der skal orienteres om eller undervises i. Der er udarbejdet introduktionsskema for uddannet og ikkeuddannet personale. Ledelsen finder at praksis i det pædagogiske arbejde i tilbuddet er for tilfældig og ønsker den opdateret med mere systematisk uddannelse. Tilbuddet arbejder med ekstern supervisor, som kommer i teamene og supervisionen er beboerrelateret. Tre medarbejdere er uddannede i neuropædagogik. To medarbejdere er forflytningsvejledere. Der er afholdt dagkursus i kommunikation og værdier for alle medarbejdere. Alle medarbejdere har modtaget eller vil modtage kursus i Bosted System. MUS holdes nu årligt, og handler om kompetenceudvikling og hvad man kunne tænke sig Der har været fokus på neuropædagogikken og enkelte har været på kursus. Side 14

15 og medarbejderforhold Faglig udvikling oplever at de jævnligt kan komme på kurser. Der arbejdes med at indføre denne teoretiske viden i tilbuddets praksis, men det er ikke på plads endnu. og medarbejderforhold Arbejdsmiljø Ledelse Tilbuddet køber konsulentbistand hos erhvervspsykolog, som bruges til debriefing i forbindelse med vold og trusler mod personalet. Ledelsen vurderer i det konkrete tilfælde om personalet har behov for debriefing og frigør dermed personalet for dette ansvar. Internt følger ledelsen op med det personale, som har været udsat for vold eller trusler. Bl.a. for at lære af situationen. Tilbuddet har i brev af 22. juli 2008 fra Arbejdstilsynet modtaget påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at imødegå risiko for ergonomisk belastning ved manuel håndtering af beboere. Tilbuddet efterkommer påbud. Personalet spekulerer i, hvad Stormlys fremtid indebærer, og enkelte er usikre på om tilbuddet består på længere sigt. Det giver en smådepressiv tilstand i huset, som påvirker energien i forhold til den faglige udvikling. Der tales om dette i hjørner og kroge blandt personalet men også i de officielle fora som MED og det har været fremme i APV og drøftet med ledelsen på personalemøder. Der mangler udsugning på enkelte værelser. Beredskab om vold og trusler fungerer godt og der foreligger procedurer, men der mangler noget omkring næsten og lige ved situationer, som kunne samles bedre op, så der kan læres af det. Ledelsen er lydhør i forhold til medarbejderes ønsker om opsamling. Side 15

Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup.

Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Møgelkærvej Møgelkærvej 6, 8800 Viborg.

Anmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Møgelkærvej Møgelkærvej 6, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Møgelkærvej Møgelkærvej 6, 8800 Viborg. Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 19-04-2012

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Stormly Udført den 10. september 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 21-10-2013

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Egegården, Nedergårdsvej 10, 8960 Randers SØ Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Bo-Hedensted Udført den 27. april 2010 Dato 10-06-2010 Trine

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Østruplund tirsdag den 18.9.2007. Udarbejdet af jurist Annemarie Myrup og chefkonsulent Alice Storgaard. Der har været fokus på pædagogisk koncept, metoder, handleplaner,

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Ulriksdal Hamarvej 1 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn den 19.01.2012 Dato

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Anmeldt tilsyn ved Kildebjerget, Sanatorievej 1, 7140 Stouby. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Trine K. Birkemose den 8. oktober 2008.

Anmeldt tilsyn ved Kildebjerget, Sanatorievej 1, 7140 Stouby. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Trine K. Birkemose den 8. oktober 2008. Regionshuset Viborg Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn ved Kildebjerget, Sanatorievej 1, 7140 Stouby. Udført

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Børnerepræsentanter...3

Læs mere

Præsentation af fabos:

Præsentation af fabos: Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH UNO-Huset Oktobervej

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Elbæk Højskole Udført den 8. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 14-06-2011

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej.

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej. Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet.

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet. Region Hovedstaden - Handicap UANMELDT TILSYN 2009 Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48205000 Direkte 48 20 53 66 Fax 48205527 Mail handicap@regh.dk Web www.handicap-regionh.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Varde Kommune Att.: Socialudvalget Bytoften 2 6800 Varde Ølgod den 14.5. 2013 Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Østbækhjemmets bestyrelse skal hermed ansøge om godkendelse til at oprette en 107

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Botilbud: Bo og Naboskab Møn Dato for tilsyn: 24. september 2009 Botilbuddet er repræsenteret ved: Leder Finn Rasmussen, viceforstander Birgit Hansen, og afdelingsledere

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund, Projektafafdelingen, projektet i Trustrup, Petersborgvej 40, 8570 Trustrup Udført den 24. oktober 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Den Sociale Virksomhed TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere