Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej Juelsminde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej Juelsminde Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Udført af tilsynsteamet: Trine Birkemose og Jan Tolstrup Indledning og formalia Stormlys Bo- og dagtilbud drives af Kolonien Filadelfia efter driftsoverenskomst med Region Midtjylland i henhold til 108 (botilbud) i lov om social service. Målgruppen består af udviklingshæmmede voksne med vanskeligt behandlelig epilepsi. Dagtilbuddet drives i henhold til 103 og 104 i lov om social service. Dato Jan Tolstrup Sørensen Tel Side 1 Botilbuddet har 24 pladser hvoraf 21 pladser pt. er besat. Dagtilbuddet har 40 pladser og modtager både interne og eksterne brugere. Pt. er 29 dagbrugere indskrevne hvoraf 9 er eksterne. Der henvises i øvrigt til hjemmesiden: +handicap/stormly. Tilsynsbesøget var varslet jf. vejledningen minimum 6 uger før besøget. og beboerne var blevet orienteret via opslag i tilbuddet. Forud for tilsynsbesøget havde Stormly fremsendt relevante bilag til tilsynsteamet, hvilket gav et godt grundlag for forarbejdet. Seneste tilsyn fandt sted den 23. april 2008 og var uanmeldt. Tilbuddet har udarbejdet handleplan vedrørende opmærksomhedspunkterne fra seneste tilsynsrapport. Deltagere i tilsynet Ledelsen: Karl Peter Nielsen, forstander Inger Marie Olesen, afdelingsleder/stedfortræder

2 : Alle medarbejdere var orienterede om tilsynet, og tre medarbejderrepræsentanter var udvalgt af MED-udvalget til interview. Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten. Beboere/bruger: Alle beboerne var orienterede ved opslag i tilbuddet og tre beboere og en dagbruger deltog i interviewet. Deltagerne repræsenterede hele brugerrådet. Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten. : var ikke direkte skriftligt orienteret om tilsynet, men alene ved opslag i tilbuddet. Tre pårørende havde meldt sig, da forstander havde forespurgt de tre pårørende om deltagelse ud fra kriteriet at afspejle hele beboergruppen. Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten. Program fra kl til kl Kaffe og rundvisning Interview med ledelsen Frokost Interview med medarbejderne Interview med beboerne Interview med pårørende Opsamling og tilbagemelding til ledelsen Tilsynets samlede vurdering Stormly Bo- og Dagtilbud rummer en gruppe borgere, som er meget uhomogen med hensyn til handicaps, alder og funktionsniveau. Det som er fælles for en stor gruppe af de indskrevne borgere er, at de lider af en svært behandlelig epilepsi. Dette forhold gør, at tilbuddet skal rumme mange specialkompetencer, hvilket er vanskeligt, set i lyset af at tilbuddet har ansat en del ikke-uddannede medarbejdere. Det er indtrykket, at tilbuddet i høj grad prioriterer grundlæggende trygheds- og omsorgsprægede ydelser, ligesom kost, rengøring og fysisk pleje er prioriterede ydelser. I forhold til visitation og matchning har tilbuddet nedsat en visitationsgruppe som systematisk følger en procedure for optag i tilbuddet. Herunder sikrer tilbuddet sig, at ansøgere gennemgår en neuropsykologisk undersøgelse, og besøger tilbuddet sammen med evt. pårørende, og at hjemkommune leverer en handleplan i forbindelse med indflytning. I forhold til den interne planlægning af ydelser opereres med forskellige navne for dette planarbejde bl.a. ruteplan, daglig plan og pædagogisk plan, hvilket ikke overvejende findes hensigtsmæssigt. I forhold til brugernes inddragelse i fastsættelse af ydelser og mål i planarbejdet, forekommer tilbuddets praksis ikke at være systematisk og tydelig. Tilsynsteamet har indtryk af, at der rent faktisk arbejdes med brugerinddragelse i planarbejdet, men at skriftlighed og ønsket om at dokumentere dette ikke har haft tilstrækkelig prioritet. Side 2

3 Tilbuddet har - i forhold til en mere systematisk og metodisk tilgang til arbejdet - gennem nogen tid har ønsket at implementere en neuropædagogisk profil. Det er ønsket i ledelsen, at et team af medarbejdere uddannes indenfor denne pædagogiske tilgang, og flere medarbejdere har gennemgået en grunduddannelse. Det er indtrykket, at processen vedrørende implementering af ny profil er hæmmet af en stemning i dele af medarbejdergruppen, som er usikre på tilbuddets fremtidige rolle. Tilbuddet er i færd med at implementere Bosted System til håndtering af dokumenter og skriftligt arbejde. Det er tilsynsteamets vurdering at tilbuddet med fordel kunne opprioritere denne implementeringsproces med henblik på at styrke intern kommunikation og skriftlighed. Tilsynsteamet ser følgende opmærksomhedspunkter Tilbuddets interne planarbejde: systematik og struktur er ikke helt tydelig - specielt vedrørende brugerinddragelse er det uklart. Tilbuddets praksis rummer angiveligt brugerinddragelse, men det virker lidt tilfældigt, hvordan og hvornår det sker. Kan tilbuddet fokusere på at systematisere og dokumentere brugernes inddragelse i planlægning af ydelser og mål? Skriftlighed og dokumentation: Kan tilbuddet prioritere implementeringen af Bosted System med henblik på at forbedre og understøtte intern kommunikation og dokumentation vedrørende ydelser til brugerne? Information af pårørende vedrørende tilsyn (opslag i boformen) er ikke tilstrækkelig. Der er behov for at opdatere hjemmeside fx vedrørende henvisninger til lovgivning i Servicelov efter kommunalreformen. Side 3

4 Den generelle faglige indsats Kerneydelsen Ledelse Målgruppe: Tilbuddet modtager udviklingshæmmede voksne med vanskeligt behandlelig epilepsi. Ca. 80 % af beboerne lider af epilepsi. Ca. 50 % af beboere er født som normalt begavede og fungerende enkelte med autisme. Tilbuddet har ingen beboere med Downs Syndrom, ligesom fx personer med svær karakterafvigelse og misbrug ikke er en del af målgruppen. Enkelte beboere har misbrug af alkohol. Opholdet i tilbuddet er typisk langvarigt og beboergruppen ses som følge deraf samlet set at blive ældre. Aldersmæssigt spænder beboergruppen pt. fra 27 til 80 år med et gennemsnit på ca. 55 år. Visitation/matchning: Det er primært jyske og fynske kommuner, som benytter tilbuddet. Typisk ringer kommunen direkte til forstander og forhører om plads til en borger. Forstander taler med konsulent i voksenhandicap efter matchningsskema er tilsendt tilbuddet. Hvis der er usikkerhed om emner sendes disse til regionens matchningsudvalg. Internt i tilbuddet er etableret en visitationsgruppe bestående af forstander, stedfortræder, værkstedsleder, tilbuddets konsulent og en medarbejder i botilbud. Gruppen arbejder efter følgende procedure i forbindelse med visitation: Der indhentes akter/papirer fra kommune herunder en neuropsykologisk undersøgelse. Hvis en sådan ikke foreligger, anmoder tilbuddet som regel om, at den udarbejdes Når sagen er belyst drøfter gruppen sagen og tager stilling til, om der kan tilbydes plads Kommunen sender derpå en handleplan. Dette er et krav fra Stormly, som der er strammet op på. Brugeren besøger altid stedet inden endelig aftale indgås oftest med ledsagelse af familie og som regel aflægges besøg i tilbuddet nogle gange. Handleplan/opholdsplan: Der arbejdes ud fra den kommunale handleplan. Stormly udarbejder internt en daglig plan, der beskriver fx behov for skærmning, hjemmedag, vask, hygiejne og aktiviteter. Daglig plan udarbejdes af to medarbejdere fra det team, der yder støtte til beboeren. Tilbuddet benytter handleplankoncept fra Bosted System. Side 4

5 Den generelle faglige indsats Kerneydelsen Brugerinddragelse: Brugerinddragelse er en udfordring og tilbuddet ønsker, at beboerne er meget inddragede i udarbejdelse af daglig plan. Teamet omkring beboeren er opmærksomt på, hvad der skal ske, og spørger beboerne hvad de kan tænke sig i forhold til den daglige plan. Tilbuddet er meget guidende i denne proces, da nogle beboere kun kan forholde sig til simple valg og har behov for guidning, mens andre har været meget styrede, der hvor de kommer fra. Mange kan og vil dog gerne deltage i udarbejdelse af daglig plan. I samspil mellem kontaktpersoner og beboeren konfirmeres daglig plan, når den er udarbejdet. Opfølgning på handleplaner og mål: Daglig plan følges op dagligt i fælles morgenrapport/overlap. Hver 4. uge er der teammøde hvor daglig plan drøftes. Her drøftes problemer og udfordringer. Stormly har ikke automatisk årlige opfølgningsmøder med kommunen. Kommunen får tilsendt en skriftlig status årligt. Pt. er frekvensen nede på hvert 1½ år, oplyser forstander. Ca. hvert andet år er der statusmøder, hvor status tilsendes kommunen som oplæg til drøftelse. Metodisk/pædagogisk tilgang og omsætning: Beboere søges placeret i det team, der har den viden og de kompetencer, som tilgodeser beboernes behov. Samarbejdsrelationer Der er et godt samarbejde med regionskonsulent, som er god til at følge tilbuddet og give faglig sparring. Der samarbejdes med moderorganisationen Kolonien Filadelfia. Der samarbejdes med Hedensted Kommunes arbejdsmarkedsafdeling. Der er kontakt til fagligt netværk og samarbejde med beslægtede tilbud som fx Saustrup og Bakkehuset i Kjellerup. Planarbejde: Tilbuddet udarbejder dels ruteplan (organisation af medarbejdernes arbejde, rækkefølge af opgaver m.m.) og dels daglig plan, som indeholder beskrivelse af rutiner for den enkelte borger/beboer. Der arbejdes også med mere abstrakte mål. Beboerne bliver spurgt om, hvad de gerne vil. Side 5

6 Den generelle faglige indsats Kerneydelsen Struktureret målsætning vedrørende planarbejdet flyder lidt på denne arbejdsplads. Der arbejdes hen mod en mere udviklende struktur for mål for beboerne, bl.a. således, at det er kontaktpersonerne, som udarbejder planer. Metodisk Tilbuddet er så småt begyndt at arbejde neuropædagogisk for 6-8 år siden arbejdede tilbuddet med serviceloven som tema omkring selvbestemmelsesret. Der er nu nedsat en arbejdsgruppe til drøftelse af de pædagogiske rammer. Der tales meget om værdiord, og om hvordan de omsættes til konkrete handlinger/ydelser. Det skrives ned hvad der tales om, så der kan arbejde videre med det. Brugere/ vurdering Omsætning af pædagogik Der ydes pleje og omsorg samt støtte til dagligdags forhold. n er de ekstra hænder og ben, der skal til for at kompensere beboerne for handicaps. Hver beboer har en primær og sekundær kontaktperson, som varetager kontakt til familien og netværk, og sørger for hjælp til fornødenheder som fx tøj, vask eller hygiejne. Brugerne udtrykte tilfredshed med den basale støtte og hjælp de modtager i tilbuddet. / vurdering Det har vi ikke nogen mening om (personaleressourcer) Det sidste par år har der været en del skift i personalet. Den generelle faglige indsats Beboere/pårørende samarbejde og inddragelse Ledelsen Beboersamarbejde beboerråd, husmøder: Brugerråd er nyetableret i tilbuddet. Der er planlagt møder fire gange årligt med forstander som sekretær, og en repræsentant for dagbrugere og tre repræsentanter for brugere af døgntilbuddet. En beboer er formand. Desuden deltager en medarbejderrepræsentant. Det giver beboere et løft personligt at deltage som brugerrepræsentant. Der drøftes fest og andre arrangementer, og fx spørgsmålet om kabel-tv. Efterfølgende holder brugerråd fællesmøde med øvrige beboere, dagbrugere og personale. Side 6

7 Den generelle faglige indsats Beboere/pårørende samarbejde og inddragelse samarbejde generelt, pårørenderåd: inviteres til en årlig familiedag med spisning og orientering ved forstander samt underholdning. Desuden inviteres pårørende til statusmøderne, efter aftale med beboerne. På statusmøderne er det primært de yngre beboeres pårørende som deltager. En pårørendeundersøgelse fra sidste år har givet anledning til at justere på pårørendesamarbejdet. Undersøgelsen sagde noget om, at informationen til de pårørende ikke er tilstrækkelig. råd har været foreslået, da tre pårørende gerne ville. Det blev ikke til noget på grund af manglende afklaring af kompetenceforhold, forklarer forstander. Det overvejes at genaktivere ideen for evt. at få pårørende til at medvirke til fx at arrangere fester. Der udsendes nyhedsbrev til bl.a. pårørende elektronisk her vil man gerne forsøge at involvere nogle pårørende i skrivearbejdet. Brugere Samarbejdet med pårørende: Der er mest pårørendekontakt vedrørende de beboere, som har forældre. Til enkelte beboeres pårørende er der næsten ingen kontakt, mens andre har oparbejdet kontakten til pårørende på ny, og medarbejderne støtter den proces. Der samarbejdes med information om indkøb og ved at besøge pårørende bl.a. ydes hjælp til kontakt ved højtider eller til at huske mærkedage i familien. Tilsynet havde lejlighed til at interviewe tre beboere og en bruger af dagtilbuddet. De udtrykte tilfredshed med, at der nu er oprettet et brugerråd og ser frem til samarbejdet med tilbuddet. Tre af brugerne udtrykte tilfredshed med den basale støtte og hjælp de modtager i tilbuddet. Fx fremhæves hjælp til rengøring og vækning, og tilbud om daglige aktiviteter, eller hjælp til at holde diæt og deltagelse i ferieture med personaledækning. En fjerde bruger var generelt ikke tilfreds med tilbuddet og vil gerne flytte derfra. Denne beboer udtrykte tilfredshed med de støttende samtaler der føres med kontaktperson fx når vedkommende er lidt ked af det. De interviewede brugere finder, at der er for lidt samvær fx i spisestuen eller opholdsstuen. Der sidder man alene det gider vi ikke vi vil hellere have noget samvær og fx spille spil. Der er heller ikke nok personale, så det virker lidt tomt i fællesstuerne. Side 7

8 Den generelle faglige indsats Beboere/pårørende samarbejde og inddragelse Brugerne finder, at der er stor forskel på, hvorledes medarbejdere lytter til og modtager kritik eller forslag. Nogle er åbne, mens andre ikke lytter. Generelt kan brugerne dog snakke med deres kontaktperson og personalet. En beboer var utilfreds med sin kontaktperson, og talte med ledelsen om det. Der blev tildelt en anden kontaktperson, og det fungerer bedre. De interviewede brugere mener, at deres pårørende er tilfredse med tilbuddet. Brugerne mener, at der ikke er tid nok til at køre i busserne, fx er det sjældent, der køres en tur. Busserne er optaget til beboernes transport til tandlæge og lægebesøg. De pårørende tilsynsteamet talte med udtrykte stor tilfredshed med den støtte og hjælp beboerne modtager i tilbuddet. Ligeledes finder de pårørende, at der er en god kontakt til tilbuddets medarbejdere, og føler sig godt modtaget og orienteret. Det fremhæves at introduktion, modtagelse og indflytning i tilbuddet blev oplevet meget velforberedt og struktureret. Den generelle faglige indsats Magtanvendelser og håndtering af klager Ledelsen Magtanvendelser Ingen magtanvendelser i Tilbuddets medarbejdere og ledelse har en bevidsthed om og åbenhed for at acceptere, at egne ønsker og behov for hvordan man bør opføre sig kan udsættes. Vi har arbejdet med respekten for situationen, og er blevet bedre til det i relation til magtanvendelse. Ledelsen signalerer til personalet, at der skal være forståelse for brugernes handicap. Regionskonsulenten vedrørende magtanvendelser er brugt i tilbuddet, og har flyttet holdninger til brug af magtanvendelse. Tilbuddet har indsendt ansøgning til kommune om anvendelse af magt i forbindelse med gennemførelse af hygiejne vedrørende en beboer. Der foretages indberetninger om vold og trusler mod personalet, når det Side 8

9 forekommer. Klager Tilbuddet har ikke modtaget klager det seneste år. Magtanvendelser fylder ikke noget for pårørende. En pårørende havde oplevet, at magtanvendelser blev håndteret godt. Den generelle faglige indsats Beboernes økonomi Ledelse Brugere Kontoret har bankvirksomhed. For de fleste beboere kan forstander og stedfortræder hæve beboernes penge. Andre har egen konto, og styrer selv sin økonomi. Medarbejderne har at gøre med beboernes penge indirekte i forbindelse med indkøb. Der kvitteres for udlæg fra kontoret. Bon er/kvitteringer fra indkøb sættes ind i beboerens bog. De interviewede brugere oplyste at de i det væsentlige styrer egen økonomi. En oplyste at få hjælp efter egen anmodning til personalet. En pårørende udtrykte sig positivt om den måde tilbuddet hjælper eller råder beboerne på vedrørende økonomi. Betaling: vurderer, at der er mange pakker at betale, men det er fint specificeret ud, hvad der betales for. Den generelle faglige indsats Tilsynets Bemærkninger Tilsynsteamet har indtryk af, at der rent faktisk arbejdes med brugerinddragelse i planarbejdet, men at skriftlighed og ønsket om at dokumentere dette ikke har tilstrækkelig prioritet. Side 9

10 De fysiske og sundhedsmæssige rammer Bygninger og udenomsarealer Rundvisning/ Tilsynets beskrivelse Ledelse Tilsynsteamet blev vist rundt i tilbuddet af forstander, og havde bl.a. lejlighed til besigtige en række af Stormlys boliger, værkstederne, fællesrummene og de administrative faciliteter. Bygningsmæssigt er dagens standard er ikke god nok og ikke tidssvarende. De eksisterende værelser er for en dels vedkommende på ca. 16 m2, og i en fløj må op til 6 beboere deles om et badeværelse. I en nyere fløj er værelserne større og har eget bad. Der savnes to-rumsboliger til beboerne, som bor her i mange år. Stormly har spurgt Hedensted Kommune om de vil finansiere/bygge nye boliger og udleje til Stormly. Kommunen har sagt nej. Kolonien Filadelfia ønsker ikke at bygge/finansiere uden garanti fra regionen, og regionen kan ikke bygge/finansiere, vurderer ledelsen. Jurister er ved at undersøge, hvad der kan lade sig gøre. Det overvejes, at have færre beboere i ombyggede, eksisterende rammer. På længere sigt skal der bygges nyt/ombygges også af hensyn til skærmning af beboere med svære handicaps, hvilket er besværligt i eksisterende rammer. Det fungerer godt, selvom det er upraktisk og gammelt. Beboer bor på lille hyggeligt værelse, som er overskueligt og godt. vurderer, at denne beboer vanskeligt vil kunne overskue en større bolig. til anden beboer finder, at værelse har en rimelig størrelse ingen bemærkninger fra pårørende er tilfredse. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Hygiejne Rengøringsassistenter gør gulve og sanitet rent i værelser/lejligheder. Serviceteam har fast plan for rengøring, så alle værelser/lejligheder rengøres hver dag (ikke weekend). Fællesrum renholdes også af serviceteam. I eksterne boliger gives en pædagogisk støtte til rengøring og oprydning. Nogle beboere er ikke så renlige og kan spilde osv. på grund af handicap. Det kan være svært at komme ud i hjørnerne. Der gøres hovedrent to gange om året. Side 10

11 De fysiske og sundhedsmæssige rammer Hygiejne Personlig hygiejne indgår i ruteplaner (den daglige plan). Det er dog mest mundtlig viden om den enkelte beboer, som gives videre til kolleger. Hygiejnen drøftes tit på teammøder. En enkelt beboer giver problemer, da vedkommende ikke vil vaskes. Det er stressende for personalet og giver uro og konflikt. Der arbejdes på løsning gennem ansøgning om ret til magtanvendelse i forbindelse med opretholdelse af personlig hygiejne. Der arbejdes også med pædagogiske løsninger i forhold til denne beboer. Ingen bemærkninger fra de pårørende det er ok. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Medicinadministration Medicin doseres i æsker af nattevagt enkelte beboere doserer selv medicin med hjælp og kontrol fra medarbejderne. Medicin låses inde i skab og udleveres ved måltider i dosetter. Der gives medicin til en beboer ad gangen for at undgå fejl. Alle medarbejdere kan dele medicin ud efter introduktion/oplæring. Nøglen til medicinskab opbevares af sosu-assistenter eller medarbejdere med medicinkompetencer. Procedure ved fejlmedicinering er, at kontakte vagtlæge og blive vejledt. Fejlmedicinering registreres i Bosted System. Der er udarbejdet medicininstruks. Det fungerer godt, vurderer medarbejderrepræsentanterne. Pn-medicin håndteres kun af medicinkyndigt personale. Pædagoger konsulterer medicinkyndigt personale ved behov for pn-medicin. udtrykker tilfredshed med og tryghed ved tilbuddets medicinhåndtering. Side 11

12 De fysiske og sundhedsmæssige rammer Kost/motion Ledelse Køkkenet har modtaget en elitesmiley. Der laves mad i centralkøkken til alle måltider. Maden laves fra bunden af råvarer, og der er grønt hver dag. Enkelte beboere får maden portionsanrettet, da de ikke kan styre deres appetit. Der serveres lidt gammeldags mad, som er meget populært blandt beboerne. Der arbejdes på at gøre maden mere fedtfattigt. Køkkenpersonale deltager i messer for at blive inspirerede af nye tiltag og ny viden om kost. Motion: Der er en gang ugentlig gymnastik i værkstedet med siddegymnastik for kørestolsbrugere. Enkelte beboere cykler eller går tur hver dag. Motion indgår ikke i daglig plan, og kunne være mere struktureret. Brugere Generelt er beboerne tilfredse med maden. En beboer er utilfreds med, at der ikke kan serveres morgenmad, hvis man kommer efter kl vurderer at beboerne får god kost. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Rygning, alkohol- og stofmisbrug Tilbuddet følger regionens rygeregler. Der er indrettet rygerum ved fællesrum i botilbud og dagtilbud. Der er etableret udsugning på to værelser og der er planlagt udsugning i yderligere to værelser, hvor beboerne ryger meget. Fokus på rygning har ikke været så stort som i samfundet generelt. Det har været en udfordring at skabe sociale samværsformer til erstatning for rygningen. Beboere kan indtage alkohol i egen bolig. Til højtider serverer tilbuddet et glas vin, ligesom der på lørdage serveres en øl og snaps til silden, til de som ønsker det. Enkelte brugere har tidligere haft et alkohol- eller stofproblem så det skærmes der for eller rettes opmærksomhed mod. Side 12

13 De fysiske og sundhedsmæssige rammer Rygning, alkohol- og stofmisbrug Der er ingen generelle forbud mod alkohol i tilbuddet. Brugere Rygerummet fungerer godt. Man kan ryge på sit værelse det fungerer godt. Ingen bemærkninger fra de pårørende fraset individuel aftale om, at en beboer ikke må ryge alene af hensyn til brandfare. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Tilsynets Bemærkninger Det overordnede indtryk er, at de fysiske rammer er gamle, utidssvarende og slidte. Rammerne udfyldes og udnyttes bedst muligt af medarbejderne, og tilbuddet fremstår rent og pænt. Side 13

14 og medarbejderforhold Generelt, normering, rekruttering Ledelse Stormly har det personale, der er behov for. Faggrupperne er bl.a.: Pædagoger, diakoner, plejehjemsassistenter og sosu-hjælpere og sosuassistenter, HK'er, køkkenpersonale med ernæringsassistent. Der er generelt mangel på sosu-assistenter, men ellers kan tilbuddet rekvirere kvalificeret personale. Der er ansat 46 personer i tilbuddet svarende til 36 heltidsstillinger. Rekruttering: Det har været svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Enkelte er rejst efter kort tid. Udskiftningen er ikke stor, men der er en stor gruppe af ufaglærte medarbejdere. og medarbejderforhold Faglig udvikling Ledelse Ledelsen har gennemgået lederuddannelse i både regionen og i Filadelfia. Introduktion/oplæring af nye medarbejdere sker via introduktionsskema, som jævnligt justeres med tilføjelser over emner, der skal orienteres om eller undervises i. Der er udarbejdet introduktionsskema for uddannet og ikkeuddannet personale. Ledelsen finder at praksis i det pædagogiske arbejde i tilbuddet er for tilfældig og ønsker den opdateret med mere systematisk uddannelse. Tilbuddet arbejder med ekstern supervisor, som kommer i teamene og supervisionen er beboerrelateret. Tre medarbejdere er uddannede i neuropædagogik. To medarbejdere er forflytningsvejledere. Der er afholdt dagkursus i kommunikation og værdier for alle medarbejdere. Alle medarbejdere har modtaget eller vil modtage kursus i Bosted System. MUS holdes nu årligt, og handler om kompetenceudvikling og hvad man kunne tænke sig Der har været fokus på neuropædagogikken og enkelte har været på kursus. Side 14

15 og medarbejderforhold Faglig udvikling oplever at de jævnligt kan komme på kurser. Der arbejdes med at indføre denne teoretiske viden i tilbuddets praksis, men det er ikke på plads endnu. og medarbejderforhold Arbejdsmiljø Ledelse Tilbuddet køber konsulentbistand hos erhvervspsykolog, som bruges til debriefing i forbindelse med vold og trusler mod personalet. Ledelsen vurderer i det konkrete tilfælde om personalet har behov for debriefing og frigør dermed personalet for dette ansvar. Internt følger ledelsen op med det personale, som har været udsat for vold eller trusler. Bl.a. for at lære af situationen. Tilbuddet har i brev af 22. juli 2008 fra Arbejdstilsynet modtaget påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at imødegå risiko for ergonomisk belastning ved manuel håndtering af beboere. Tilbuddet efterkommer påbud. Personalet spekulerer i, hvad Stormlys fremtid indebærer, og enkelte er usikre på om tilbuddet består på længere sigt. Det giver en smådepressiv tilstand i huset, som påvirker energien i forhold til den faglige udvikling. Der tales om dette i hjørner og kroge blandt personalet men også i de officielle fora som MED og det har været fremme i APV og drøftet med ledelsen på personalemøder. Der mangler udsugning på enkelte værelser. Beredskab om vold og trusler fungerer godt og der foreligger procedurer, men der mangler noget omkring næsten og lige ved situationer, som kunne samles bedre op, så der kan læres af det. Ledelsen er lydhør i forhold til medarbejderes ønsker om opsamling. Side 15

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup.

Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Dette uanmeldte tilsyn havde særligt fokus på Projektafdelingen, og derudover var der særligt fokus på:

Dette uanmeldte tilsyn havde særligt fokus på Projektafdelingen, og derudover var der særligt fokus på: Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn ved Blåkærgård, Røddingvej 11A, 8800 Viborg. Udført af tilsynsteamet:

Læs mere

Anmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Møgelkærvej Møgelkærvej 6, 8800 Viborg.

Anmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Møgelkærvej Møgelkærvej 6, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Møgelkærvej Møgelkærvej 6, 8800 Viborg. Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Botilbuddet er normeret til 24 pladser. Dagtilbuddet er normeret til 40 pladser.

Botilbuddet er normeret til 24 pladser. Dagtilbuddet er normeret til 40 pladser. Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn ved Stormly, Vejlevej 12-14, 7130 Juelsminde. Tel:75693200. Regionssekreatriatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 21. februar 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boform Kragelund Tilbudstype og form Et botilbud efter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 13. november 2008 ved Fogedvænget, Fogedvænget 25 8722 Hedensted. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup

Uanmeldt tilsyn den 13. november 2008 ved Fogedvænget, Fogedvænget 25 8722 Hedensted. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn den 13. november 2008 ved Fogedvænget, Fogedvænget 25 8722 Hedensted Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Beboerrepræsentanter: En beboer i Bomiljø AB blev udpeget af ledelsen. Navnet er kendt af tilsynsteamet, men nævnes ikke i rapporten.

Beboerrepræsentanter: En beboer i Bomiljø AB blev udpeget af ledelsen. Navnet er kendt af tilsynsteamet, men nævnes ikke i rapporten. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Tangkærcentret, Bomiljø AB, Sygehusvej 31, 8950 Ørsted Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 24. august 2010 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 29-09-2010

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 12. maj 2011 Acadre nr.: 11/10674 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00 Tilbuddets navn Bofællesskabet Bybjerggård Bybjerggård

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Torsdag den 30. december 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Torsdag den 30. december 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Torsdag den 30. december 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet MYNDIGHEDSAFDELINGEN Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet Årsredegørelse for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for redegørelsen 2. Det overordnede formål med det kommunale tilsyn 3. Gennemførelse

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Anmeldt tilsyn ved Grenen, afdeling Grenen Randers, Himmelbovej 27, 8900 Randers.

Anmeldt tilsyn ved Grenen, afdeling Grenen Randers, Himmelbovej 27, 8900 Randers. Regionshuset Viborg RegionssekretariatetStab Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn ved Grenen, afdeling Grenen Randers, Himmelbovej 27, 8900

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 5. juli 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun Stormly Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Dato 13-02-2013 Camilla Rebekka Rask Tel. +45 7841 0191 Camilla.Rask@stab.rm.dk 1-51-73-28-07 Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 21.2.2013 Side 1 Stormly Vejlevej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her:

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her: SOCIALAFDELINGEN 7 Indsæt et billede her: Bredde = 18 cm Højde maks. = 9,2 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: 26.11.2012 Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 10. december 2013 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Danahus Plejecenter

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf , Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen

Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf , Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf. 86 24 04 11, Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. GENEREL ANBEFALING... 3 4. BOSTEDET HØVEJEN...

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune. Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune. Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bo-og Naboskab

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl. 10.30 og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Til Forstander Svend Erik K. Sørensen Opholdsstedet Broager Bestyrelsesformand Eigil Mørck Fonden Broager Afdelingsleder

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

CVR-nr Bofamiko Bofællesskabet Klokkebo Distrikt vest

CVR-nr Bofamiko Bofællesskabet Klokkebo Distrikt vest www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Bofamiko Bofællesskabet Klokkebo Distrikt vest Uanmeldt tilsyn Den 23. Marts 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Bofællesskabet Klokkebo, Stålbjergvej 43, 5672

Læs mere

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 19-04-2012

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013 OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 27.11.2013 Institutionens navn Lundø Forvaltning Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Dato for tilsyn 23.10.2013 Institutionen repræsenteret ved Pia Kofoed

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 13. december 2012 vedrørende uanmeldt tilsyn på opholdsstedet Havmågen i Hjørring kommune.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg.

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf. 78 47 62 50, Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Seneste anmeldte tilsyn fandt sted den på Gødvad afdelingerne i Silkeborg. Der er ikke modtaget handleplan vedr. opmærksomhedspunkterne.

Seneste anmeldte tilsyn fandt sted den på Gødvad afdelingerne i Silkeborg. Der er ikke modtaget handleplan vedr. opmærksomhedspunkterne. etariatet Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn ved Hinnerup-Kollegiet, Afdeling Kollegiet, Stadionvej 1, Hinnerup Udført af tilsynsteamet: Camilla Rask og Trine K. Birkemose den 11.

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Tilsyn dagsorden og rapport

Tilsyn dagsorden og rapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Stedets navn: Huset Trappebæksvej Tilsyn dagsorden

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Trine K. Birkemose den 1. oktober 2008.

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Trine K. Birkemose den 1. oktober 2008. Regionshuset Viborg Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, Fenrisvej 37, 8210 Århus V Udført af tilsynsteamet:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere