Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup."

Transkript

1 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup. Dato Jan Tolstrup Sørensen Tel Indledning og formalia Tuesten Huse er en boform for voksne med invaliderende psykiske lidelser herunder dobbeltdiagnostiserede. Tilbuddet drives i henhold til Servicelovens 108, og har 16 pladser samt en udslusningsbolig i nærliggende bebyggelse. Side 1 Seneste tilsyn fandt sted den 20. februar 2008 og var anmeldt. Deltagere i tilsynet Ledelsen: Jakob Hjørnholm, afdelingsleder Medarbejdere: Tilsynsteamet talte med en medarbejder, som var på arbejde denne dag og som afdelingslederen formidlede kontakt til. Navnet er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten. Beboere/bruger: Tilsynsteamet talte med en beboer, som en medarbejder formidlede kontakt til. Navnet er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten. Program Tilsynsteamet ankom til Tuesten Huse kl og traf afdelingslederen, som medvirkede til at sammensætte et program for tilsynet. Tilsynet var planlagt til tre timer, og tilsynsteamet havde på forhånd valgt at fokusere på tilbuddets håndtering af opmærksomhedspunkterne fra seneste tilsynsrapport:

2 Rengøring af fællesarealer og A-huset der virker generelt ikke rent og vedligeholdt efter tilsynsteamets opfattelse og som det fremgår af APV. Har ledelsen mulighed for at prioritere rengøring og vedligeholdelse højere? Hygiejne i beboernes lejligheder. Kan tilbuddet udvikle strategier for renholdelse og vedligehold af beboernes lejligheder, som i mindre grad udsætter medarbejdere for etiske dilemmaer. Kan det etiske fokus i denne forbindelse lægges på værdighed frem for frihed? Højskoleprojektet hvorledes kan botilbuddet arbejde videre med projektet og få det tydeliggjort i såvel medarbejdergruppen som i beboergruppen. Det skriftlige arbejde. Man bør bruge Bosted systemet til referater med personfølsomme oplysninger. Kan man overveje nøjere hvilke oplysninger, der er nødvendige i referater til personalet? Medicinrum meget fint bør medicinskabet kunne aflåses? Tilbuddet har ikke udarbejdet og indsendt en handleplan vedrørende ovennævnte opmærksomhedspunkter, men der er arbejdet med emnerne siden seneste tilsyn. Ledelsens bemærkninger til opmærksomhedspunkterne er integreret i rapportens respektive afsnit. Tilsynets samlede vurdering Det er tilsynsteamet vurdering, at tilbuddet har arbejdet meget målrettet med implementering af højskolekonceptet, såvel internt i tilbuddet, hvor medarbejdere og beboere bakker op om det, som i forhold til information af kommende driftsherre i Århus Kommune, og endeligt er der arbejdet med hjemmesiden for at synliggøre tilbuddets ny profil. Konceptet er tillige evalueret af tilbuddets konsulent i distrikt øst, ligesom tilbuddet er i færd med at interviewe beboerne om deres opfattelse af højskolekonceptet. Vedrørende håndtering af skriftligt arbejde har tilbuddet indarbejdet en god praksis for beskyttelse af data ved at benytte Bosted System til håndtering og lagring af alt skriftlig materiale. Tilbuddet har siden seneste tilsyn den 20. februar 2008 opprioriteret sin opmærksomhed på rengøring og beboernes personlig hygiejne. Ved at entrere med rengøringsfirma vedrørende rengøring af såvel fællesarealer, som rengøring i en stor del af beboernes lejligheder, har tilbuddet opnået et synligt mere rent og ordentligt miljø, ligesom indeklimaet efter medarbejderrepræsentantens opfattelse er forbedret, således at både medarbejdere og beboere udtrykker tilfredshed med det. Vedrørende den personlige hygiejne inddrages dette som tema i nogle beboeres handleplan. Medarbejderrepræsentanten vurderer, at tiltagene har givet flere ressourcer til det pædagogiske arbejde. De etiske temaer omkring intervention i beboeres manglende personlige hygiejne drøftes på teammøder. Endeligt har tilbuddet strammet op om beboeres adgang til medicinrummet, således at de ikke længere må opholde sig der af hensyn til sikkerheden vedrørende medicinhåndtering. Side 2

3 Tilsynsteamet ser følgende opmærksomhedspunkter Voldskontaktpersoner: Hvordan sikres tilstrækkeligt beredskab af disse personer, ved sygdom og udskiftning i personale? Tilbuddet skal udarbejde og indsende handleplan vedrørende opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten. Side 3

4 Den generelle faglige indsats Kerneydelsen Ledelse Målgruppe: Målgruppen for Tuesten Huse er voksne, hvis liv er præget af en sindslidelse i svær grad, hvilket indebærer, at beboerne har massive problemer i forhold til at håndtere deres daglige livsførelse. Handleplan/opholdsplan: Tilbuddet arbejder med at få udarbejdet handleplaner vedrørende alle beboere. Det sker ved, at en udvalgt medarbejder har samtaler med alle beboere og deres kontaktpersoner om indholdet i tilbuddets støtte. Processen er lige startet og er endnu ikke helt der, hvor alle medarbejdere har en fælles forståelse af arbejdet med handleplaner. Målet er, at alle beboere skal have udarbejdet en plan for opholdet også selvom de ikke forstår det eller på grund af sygdom er ude af stand til at samarbejde om det. Hvis der ikke kan fastsættes hensigtsmæssige, faglige handlemål i samarbejde med beboeren, skal tilbuddet forholde sig fagligt til den omstændighed, understreger afdelingslederen. Det er tanken, at såvel aktiviteter vedrørende ADL (almindelig daglig liv/adult dayly learning) som højskoleaktiviteterne skal integreres i handleplanerne, og alle aktiviteter skal målsættes. Der er til støtte for dette afholdt evalueringsdage vedrørende handleplanarbejdet og højskolekonceptet. Rengøring indgår fx i handleplan ved, at det fremgår efter en konkret vurdering, hvor meget de enkelte beboere er i stand til at deltage. Metodisk/pædagogisk tilgang og omsætning: Tilbuddet har integreret aktivitets- og samværsmuligheder, hvor der i en række værksteder udbydes bl.a. musik, motion og kreative fag. Der arbejdes med at gøre aktiviteterne til højskole-lignende undervisning. Desuden søges højskolestrukturen brugt som en ramme om beboernes dagligdag fra morgensang til aftenhistorier. Højskolekonceptet er et fast punkt på personalemøderne. Der er arbejdet med at integrere højskolekonceptet i tilbuddets socialpsykiatriske sammenhæng, og konceptet er evalueret af udviklingskonsulenten fra distrikt øst. Desuden er tilbuddet gået i gang med at interviewe beboerne om deres oplevelse af højskolekonceptet. En journalist har hjulpet med at gøre tilbuddets hjemmeside mere tydelig vedrørende højskolekonceptet, hvilket efter tilsynsteamets vurdering er Side 4

5 Den generelle faglige indsats Kerneydelsen lykkedes. Leders indtryk er, at der er flyttet holdninger i personalegruppen i positiv retning, og der bakkes op om højskolekonceptet. Lederen har talt med sin kommende ledelse i Århus Kommune om at integrere højskolekonceptet i Recovery, som Århus Kommune baserer sin socialpædagogiske tilgang i socialpsykiatrien på. Leder vurderer, at beboerne har accepteret højskoletanken og enkelte tager elevidentiteten til sig. Leder overvejer at omdøbe tilbuddet til Den socialpsykiatriske højskole Tuesten Huse, for at understrege den nye diskurs. Udviklingstendenser: Der er lavet skrivelser om højskolekonceptet til kommunen for at få det beskrevet. Skriftlighed Bosted System bruges nu til håndtering af handleplaner, referater, registrering af medicin og cardex (daglige notater vedrørende beboere). Ledelsen vurderer, at Bosted System er et godt system, som tilbuddet langsomt kan bygge sin skriftlighed op i. Medarbejdere Der er stor aldersspredning i beboergruppen: fra 29 år til 60 år aktuelt. De fleste beboere er i 40 erne. Højskolekonceptet følger en - efter medarbejderrepræsentantens opfattelse - forudsigelig kurve: Først var medarbejderne lidt stressede og usikre overfor det - derpå begejstrede over, hvor godt det fungerede. Efter en god start på konceptets implementering i tilbuddet er man nu i gang med at evaluere det, for at få det justeret og for at dokumentere dets brugbarhed. Det er evalueret af konsulent og undersøges desuden gennem interview med beboere. Tilbuddet har ikke etableret et egentligt højskoleteam. Det er der ikke ressourcer til, da tilbuddets normering indebærer, at medarbejderne deltager i mange funktioner omkring beboerne som fx kontaktperson og bostøtte. Højskolen er en del af dagligdagen i tilbuddet, og skal integreres sammen med en række andre forhold, der skal fungere omkring beboerne. Aktivitetshuset er meget forskelligt brugt. Niveauet for deltagelse svinger meget afhængigt af beboernes dagsform. Fx er der til motion ca. fem Side 5

6 Den generelle faglige indsats Kerneydelsen deltagere og til kreative fag måske 7 deltagere, vurderer medarbejderrepræsentanten. Det er blevet mere tydeligt for beboerne, hvad højskolekonceptet er. Det har betydning for deres selvopfattelse/identitet en enkelt kalder sig selv for højskoleelev. Brugere/ vurdering Cardex er placeret i Bosted System. Beboere kan få indsigt i udskrevne sider af eget cardex. Referater m.m. er kommet ind i Bosted System. Der fortsættes med Bosted System ved overgangen til Århus Kommune. Den interviewede beboer vurderer, at tilbuddet er et godt sted at bo, selvom vedkommende af og til har ytret ønske om at flytte. Der ydes hjælp til fx rengøring og medicinindtag, hvilket denne beboer er meget tilfreds med. Beboeren er fuldt tilfreds med den kontakt der er til kontaktperson med bl.a. to samtaler hver uge. Beboeren finder at det er nemt at komme i kontakt med en medarbejder eller med ledelsen. Vedrørende handleplan for opholdet oplyser beboeren, at denne er udarbejdet i fællesskab med kontaktpersonen, og at beboeren har godkendt den skriftlige handleplan, som kontaktpersonen har udarbejdet. Beboeren har ikke selv et eksemplar af handleplanen, men kan få det ved at bede om det, og kan i øvrigt til enhver tid gå ind på kontoret og læse den i sin mappe. Beboeren mener, at kunne få ændret sin handleplan ved at tale med kontaktpersonen om det. Den generelle faglige indsats Beboere/pårørende samarbejde og inddragelse Brugere Interviewet beboer oplyser at der afholdes beboermøde en gang om måneden. Der drøftes forslag fra beboere og medarbejdere om ferie, udflugter eller ting i botilbuddet der skal ændres. Der skrives referat af beboermødet af en af de deltagende medarbejdere. Den generelle faglige indsats Magtanvendelser og håndtering af klager Ledelsen Magtanvendelser Tilbuddet har haft mellem 5 og 10 magtanvendelser i Det har været lidt voldsommere end sidste år, men er reduceret meget sammenligning med situationen for 3-4 år siden. Tilbuddets medarbejdere forsøger at Side 6

7 undgå magtanvendelse, ved ikke at konfrontere beboere som er opkørte. I et tilfælde tilkaldtes politi, da en beboer smadrede sin lejlighed. Leder oplyser at tilbuddet har fået godkendt alle indberetninger om magtanvendelser til regionen. Leder vurderer, at en anden grund til at antallet af magtanvendelser har været faldende over de senere år er at beboerne har boet her længe, så tilbuddet dermed kender dem bedre, og kan opfange potentielle konflikter på forhånd, og afværge dem. Alle medarbejdere har udpeget to til tre voldskontaktpersoner blandt kollegerne, som kan kontaktes for støtte, debriefing og kollegialt omsorg i forbindelse med voldsomme oplevelser i arbejdet. Afdelingsleder tager over, hvis det er nødvendigt. Det er igangsat, at der er et bedre beredskab til opfølgning af voldsepisoder. Desuden tilbydes supervision via ekstern supervisor. Afdelingsleder fremhæver, at der gerne bruges mange ressourcer på supervision. Tilbuddet er i færd med at redigere eksisterende voldsprocedure. Proceduren opererer med før vold (forberedelse af episode, beboernes tilstand, info til kolleger), under (passe på sig selv) og efter (opfølgning, supervision m.m.). Tilbuddet har ca. 100 registreringer af vold eller trusler om vold mod personalet om året. Afdelingsleder vurderer at det reelt ikke kan lade sig gøre at registrere alle overgreb/trusler. Der arbejdes ud fra en tommelfingerregel for registrering, om hvorvidt medarbejderen har følt sig truet eller udsat. Medarbejdere Der har været magtanvendelser i år. De er fordelt på få beboere. Medarbejderrepræsentanten forklarer at personalet udarbejder skema i forbindelse med magtanvendelser til afdelingsleder, som sender videre til regionen. Magtanvendelser bliver aldrig til hverdagsting eller rutine, vurderes det. Magtanvendelser forekommer altid i forbindelse med at beboere er meget psykotiske/syge, og de kan være voldsomme. Der bliver ringet til voldskontaktperson eller leder i særligt voldsomme sager med slag eller overgreb mod personalet, eller voldskontaktpersonen tager kontakt til den medarbejder, der har været udsat for vold. Tilbuddet yder supervision og debriefing efter behov. Der har været smuttere vedrørende voldskontaktpersonsordningen fx i forbindelse med sygdom, har tilbuddet ikke været opmærksomme på, at give omsorg til den voldsramte i enkelte tilfælde. Der er talt om det i Side 7

8 personalegruppen, og der er enighed i huset om, at det skal være bedre. Den generelle faglige indsats Beboernes økonomi Brugere Ledelse Beboeren oplyser at betale ca. kr. 7000,- pr. måned for husleje/forbrug, service og kost, hvilket vedkommende finder er dyrt. Tuesten Huse er et 108 tilbud (Servicelov), hvorfor der ikke er mulighed for at modtage boligydelse/boligsikring for beboerne. Den generelle faglige indsats Tilsynets Bemærkninger Det er tilsynsteamet vurdering, at tilbuddet har arbejdet meget målrettet med implementeringen af højskolekonceptet, såvel internt i tilbuddet, hvor medarbejdere og beboere bakker op om det, som i forhold til information af kommende driftsherre i Århus Kommune, og endeligt er der arbejdet med hjemmesiden for at synliggøre tilbuddets ny profil. Vedrørende håndtering af skriftligt arbejde har tilbuddet indarbejdet en god praksis for beskyttelse af data ved at benytte Bosted System til håndtering og lagring af alt skriftlig materiale. Side 8

9 De fysiske og sundhedsmæssige rammer Bygninger og udenomsarealer Ledelse Der er en del byggefejl i byggeriet, som blev taget i brug i Blandt andet er der fugt i murværket,, som betyder,at maling skaller af udvendigt. Der køres en byggesag hvor region og kommune er involverede. Regionen har bevilget kr til snestoppere på taget, som er monterede. Tilbuddet vil gerne overtage et par lejligheder i nærliggende bebyggelse til udslusning og botræning men afventer overgang til kommunen ved årsskiftet til Brugere Beboeren oplyser at have en god bolig med stue, soveværelse og køkken De fysiske og sundhedsmæssige rammer Hygiejne Ledelse Der arbejdes med rengøringen som opmærksomhedspunkt. Fx er der nu indgået aftale med et rengøringsfirma, som gør rent på fællesarealerne, og yder rengøring hos de beboere, som ønsker det (mod betaling). Personalet sørger for/hjælper med oprydning i beboernes lejligheder. En del beboere har valgt at modtage rengøring fra dette firma efter at være motiverede af personalet. Der er talt om rengøringen på personalemøde, og der er nu større tilfredshed med rengøringen. Der arbejdes dagligt med at motivere beboerne for rengøring, og ca. 4-5 beboere kan selv deltage i rengøringen. Enkelte beboere vil ikke have gjort rent på grund af deres psykiske sygdom. Under indlæggelse kan der gøres rent og typisk er beboerne glade for, at der er rent, når de kommer tilbage efter udskrivning. Medarbejdere Det er synligt blevet meget bedre med hensyn til rengøring i tilbuddet. Desuden har det hjulpet på indeklimaet. Det nye rengøringsfirma er meget bedre, mere fleksibelt og dygtige. Mange beboere er glade for at få gjort rent selv om nogle modsætter sig det. Det er tidskrævende, at holde orden hos beboerne, fordi mange af dem har et alternativt forhold til, hvor ting bør være og har dårlige hygiejnevaner (asker på gulvet, lader brugte tallerkener stå etc.). Nogle beboere får nu gjort regelmæssigt rent af rengøringsfirma, og hovedrent hvert halve år. Det giver mere tid til kontaktpersonernes pædagogiske opgaver. Medarbejderne sørger for at have handsker på i tilfælde, hvor der er et Side 9

10 De fysiske og sundhedsmæssige rammer Hygiejne smittemæssigt aspekt. Det daglige arbejde med at motivere beboerne foregår løbende, og der er meget større opmærksomhed på rengøring i tilbuddet ikke mindst i beboergruppen. Rengøring indgår i nogle beboeres handleplaner. For enkelte beboere er rengøring ikke en del af deres virkelighed, og det er typisk disse beboere, som ikke ønsker, at få gjort rent af firmaet. Personalet bliver ved med at forsøge at motivere for rengøring på alle måder, selv om det på kort sigt virker omsonst. Medarbejdere oplever at blive smidt ud af værelset Tilbuddet fordrer en vis deltagelse af beboerne efter en vurdering af beboerens ressourcer. Desuden har tilbuddet en grænse for, hvor beskidt der må være i en lejlighed. Når den grænse nås, går personalet ind og gør rent. Vedrørende personlig hygiejne er personalet opmærksomme på den enkeltes fremtoning. Pt. er der kun en beboer, hvor dette er et problem. Nogle beboere behøver hjælp til at blive vaskede, eller hjælp til at strukturere bad og personlig hygiejne. De etiske dilemmaer vedrørende intervention i beboeres personlige hygiejne drøftes på teammøder og overlap i personalegruppen, hvor der sparres med kolleger om erfaringer og metoder. Brugere Den beboer tilsynet talte med oplyser at få hjælp til rengøring, men holder ellers selv sin bolig ryddelig. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Medicinadministration Ledelse Tilbuddet registrerer afvigelser fra medicinering i Bosted - dvs. fx fejl eller når en beboer nægter at indtage sin medicin. Medicinrum: der er strammet op på beboeres adgang til medicinrum, da man i tilbuddet erfarede, at deres tilstedeværelse kunne påvirke sikkerheden omkring medicinering i negativ retning. Medarbejdere Tilbuddet opbevarer beboernes medicin i medicinskab i aflåst rum. Tilbuddet har lige strammet op om beboeres tilstedeværelse i medicinrum, således at Side 10

11 De fysiske og sundhedsmæssige rammer Medicinadministration de ikke må være eller opholde sig der. Depotmedicin gives i egen lejlighed. Fejlmedicinering sker meget sjældent, og i de tilfælde ringes altid til lægerne i Risskov stamafdeling S4, og fejlen registreres i sort bog. Pnmedicin udleveres til beboere efter læges anvisning. Alle medarbejdere har modtaget medicinkurser. En sosu-assistent er ansvarlig for medicin fx aflevering af restmedicin. Desuden vejleder den ansvarlige medarbejderne, og laver introduktion til nye medarbejdere og studerende. Restmedicin afleveres til apotek, som ved levering af ny medicin afhenter restmedicin. Brugere Oplyser at få god hjælp til at huske medicin og at få den rette dosis. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Tilsynets Bemærkninger Tilbuddet har siden seneste tilsyn den 20. februar 2008 opprioriteret sin opmærksomhed på rengøring og beboernes personlig hygiejne. Ved at entrere med rengøringsfirma vedrørende rengøring af såvel fællesarealer, som rengøring i en stor del af beboernes lejligheder, har tilbuddet opnået et synligt mere rent og ordentligt miljø, ligesom indeklimaet efter medarbejderrepræsentantens opfattelse er forbedret, således at både medarbejdere og beboere udtrykker tilfredshed med det. Vedrørende den personlige hygiejne inddrages dette som tema i nogle beboeres handleplan. Medarbejderrepræsentanten vurderer, at tiltagene har givet flere ressourcer til det pædagogiske arbejde. De etiske temaer omkring intervention i beboeres manglende personlige hygiejne drøftes på teammøder. Side 11

Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde

Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Borgerskolen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Borgerskolen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Borgerskolen, Lemvig Kommune ANMELDT TILSYN DEN 2. december 2013 Endelig udgave Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193102 Sidst redigeret af: amsotr Seneste

Læs mere

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Elbæk Højskole Udført den 8. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 14-06-2011

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen 1 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen Dato: 30.9.09 2 1. Hvem på institutionen er der talt med: Ledelse Medarbejdere Børnene / de unge Forstander

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus

TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk- og socialfagligt team Dato den 5. november 2013 Acadre nr.: 13/23504 TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus Tilbuddets navn Botilbuddet Gefion og Domus

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Bofællesskabet Skibet er et velfungerende tilbud. Det vurderes desuden, at personalet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere