ERD 220. Driftsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERD 220. Driftsanvisning 11.03 - 09.10"

Transkript

1 ERD Driftsanvisning K

2 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ERD 220 Yderligere oplysninger På producentens/repræsentantens vegne Dato K EF-overensstemmelseserklæring Undertegnede erklærer hermed, at følgende kraftdrevne truck overholder de væsentligste krav i Rådets direktiv 2006/42/EG (Maskindirektivet) og i 2004/108/EF (EMCdirektivet) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning. 3

3 4

4 Forord Bemærkninger til driftsvejledningen For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Oplysningerne gives i en kort og overskuelig form. Kapitlerne er inddelt efter bogstaver og siderne er nummereret fortløbende. I denne driftsvejledning findes dokumentation for flere forskellige truckmodeller. Sørg ved betjening og udførelse af servicearbejde for at anvende den beskrivelse, der gælder for den aktuelle trucktype. Vores trucks videreudvikles til stadighed. Vi beder om forståelse for, at vi er nødsaget til at forbeholde os ret til ændringer, hvad angår form, udstyr og teknik. Indholdet i denne driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken. Sikkerhedsanvisninger og markeringer Sikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgende piktogrammer: FARE! Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges, vil det medføre alvorlige, irreversible skader eller evt. død. ADVARSEL! Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre alvorlige, irreversible skader evt. med døden til følge. FORSIGTIG! Markerer en faresituation. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre lette eller middelsvære skader. Z BEMÆRKNING Markerer risiko for materielle skader. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre materielle skader. Står foran anvisninger og forklaringer. t Markerer standardudstyr o Markerer ekstraudstyr Ophavsret Ophavsretten til denne driftssvejledning tilhører JUNGHEINRICH AG. 5

5 Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Tlf.: +49 (0) 40/

6 Inholdsfortegnelse A Tilsigtet anvendelse Generelt Korrekt anvendelse Tilladte anvendelsesbetingelser Den driftsansvarliges forpligtelser Påbygning af påbygningsaggregater og/eller ekstraudstyr B Beskrivelse af trucken Beskrivelse af anvendelsen Trucktyper og nominel løfteevne Komponent- og funktionsbeskrivelse Oversigt over moduler Funktionsbeskrivelse Tekniske data Ydelsesdata Mål Vægt Dæk Europæiske standarder Anvendelsesbetingelser Krav til elektricitet Markeringssteder og typeskilte Typeskilt Lastdiagram, truck Løfteevne C Transport og første idriftsættelse Aflæsning med kran Transport Første idriftsættelse D Batteri vedligeholdelse, opladning, udskiftning Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier Batterityper Frilæggelse af batteriet Oplad batteriet Afmontering/montering af batteriet

7 E Betjening Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken Beskrivelse af display og betjeningselementer Batteriafladningsindikator Idrifttagning af trucken Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning Klargøring af trucken til drift Parkering af trucken i sikret tilstand Batteriafladningsvagt Arbejde med trucken Sikkerhedsregler for kørsel NØDSTOP, kørsel, styring og bremsning Optagning, transport og afsætning af lastenheder Frakoblingsmatrix/sikkerhedsfrakoblingshøjde Afhjælpning af fejl Trucken kører ikke Lasten kan ikke løftes op Flytning af trucken uden brug af motorkraft Nødsænkning af lastoptagningsudstyr Ekstraudstyr Displayenheden CANDIS ISM-adgangsmodul Betjeningstastatur, CanCode F Vedligeholdelse af trucken Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse Sikkerhedsforskrifter vedr. vedligeholdelse Service og eftersyn Servicetjekliste Forbrugsstoffer og smøreplan Sikker omgang med forbrugsstoffer Smøreskema Forbrugsstoffer Beskrivelse af service- og vedligeholdelsesarbejde Forberedelse af trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde Kontrollér drivhjulets leje og fastgørelse Fjernelse af frontkappen Kontrol af elektriske sikringer Kontrol af hydraulikoliestand Fornyet idriftsættelse af trucken efter service- og reparationsarbejde Sikkerhedskontrol efter tid og usædvanlige hændelser Oplægning af trucken Forholdsregler inden oplægning Nødvendige forholdsregler under oplægningen Fornyet idriftsættelse efter oplægning Endegyldig fjernelse fra driften, bortskaffelse Måling af humanvibrationer

8 Bilag Driftsvejledning, JH-traktionsbatteri Z Denne driftsvejledning gælder kun for batterityper af mærket Jungheinrich. Skal der anvendes andre mærker, skal driftsvejledningen fra producenten af disse følges DK 1

9 DK

10 A Tilsigtet anvendelse 1 Generelt Trucken, der beskrives i denne driftsvejledning er beregnet til løft, sænkning og transport af lastenheder. Trucken skal anvendes, betjenes og vedligeholdes, som beskrevet i denne driftsvejledning. Enhver anden form for anvendelse er ikke i overensstemmelse med formålet og kan medføre skader på personer, truck eller materiel. 2 Korrekt anvendelse BEMÆRKNING Den last, der maks. må løftes og den maks. tilladte lastafstand er vist på lastdiagrammet og må ikke overskrides. Lasten skal hvile på lastoptagningsudstyret eller løftes med et påbygningsaggregat godkendt af producenten. Lasten skal befinde sig ved gaffelslædens ryg og midtfor i forhold til lastgaflerne. Løft og sænkning af last. Transport af sænket last. Kørsel med løftet last (>500 mm) er forbudt. Transport og løft af personer er forbudt. Skubning og trækning af lastenheder er forbudt. 3 Tilladte anvendelsesbetingelser Z Anvendelse i industrielle og erhvervsmæssige omgivelser. Tilladt temperaturområde +5 C til +40 C. Må kun anvendes på fastgjorte og jævne gulve med tilstrækkelig bæreevne. Må kun anvendes på veje med godt udsyn og veje, som af den driftsansvarlige er godkendt som kørselsveje. Kørsel på stigninger op til maks. 15 %. Det er forbudt at køre på tværs eller skrå hen over stigninger. Last skal transporteres på siden ind mod skråningen. Anvendelse i delvist offentlig trafik. Ved anvendelse under ekstreme betingelser kræves der særligt udstyr og særlig tilladelse til trucken. Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt. 9

11 4 Den driftsansvarliges forpligtelser Den driftsansvarlige er i denne driftsvejlednings forstand enhver naturlig eller juridisk person, der anvender trucken selv, eller på hvis vegne den anvendes. I særlige tilfælde (f.eks. ved leasing, udlejning) er den driftsansvarlige den person, som det påhviler at overholde de nævnte driftsforpligtelser i henhold til de kontraktmæssige aftaler mellem ejer og bruger af trucken. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at trucken kun anvendes i overensstemmelse med formålet, og at enhver form for fare for brugerens eller tredjemands liv og helbred undgås. Den driftsansvarlige skal endvidere sørge for, at Arbejdstilsynets sikkerhedsforskrifter, øvrige sikkerhedstekniske regler samt retningslinjerne for drift, service og vedligeholdelse følges. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at alle brugere har læst og forstået denne driftsvejledning. ADVARSEL! Hvis denne driftsvejledning ikke følges, bortfalder vores garanti. Det samme gælder, hvis kunden og/eller tredjemand udfører usagkyndigt arbejde på genstanden uden tilladelse fra producenten. 5 Påbygning af påbygningsaggregater og/eller ekstraudstyr Påbygning af ekstraudstyr På- og indbygning af ekstraanordninger, der påvirker eller udvider køretøjets funktioner, er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten. Desuden skal der evt. indhentes tilladelse hos de lokale myndigheder. Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse fra producenten. 10

12 B Beskrivelse af trucken 1 Beskrivelse af anvendelsen Trucken er en hjulunderstøttet elstabler med opklappelig førerplatform, som er beregnet til løft og stabling af paller og til vandret transport. Ved stabling udgør løfteevnen kg ved en lasttyngdepunktsafstand på 600 mm. Der kan løftes kg på en palle eller maks. 2 x kg på to paller over hinanden ved vandret transport. Den kompakte konstruktion samt muligheden for stabling og vandret transport gør ERD 220 særlig egnet til brug i butikker, på værksteder, på små lagre og til medtagning på lastbiler til brug ved på- og aflæsning. Løfteevnen kan aflæses på typeskiltet eller løfteevneskiltet Qmax. 1.1 Trucktyper og nominel løfteevne Den nominelle løfteevne afhænger af den pågældende type. Den nominelle løfteevne fremgår af typebetegnelsen. Tabelle 1: EJD220 EJD Typebetegnelse 2 Serie 20 Nominel løfteevne x 100 kg Den nominelle løfteevne svarer ikke generelt til den tilladte løfteevne. Den tilladte løfteevne kan aflæses på belastningsdiagrammet, som er placeret på trucken. 11

13 2 Komponent- og funktionsbeskrivelse 2.1 Oversigt over moduler Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Kørekontakt 9 t Udklappelige sikkerhedsbøjler 2 t Styrestang 10 o Støttehjul 3 t Mast 11 t Opklappelig førerplatform 4 o CanCode 12 t Truckværn 5 t NØDSTOP-afbryder 13 t Drivhjul 6 o CanDis 14 o Fast førerplatform 7 t Tændingslås 15 o Dødmandsknap 8 t Støtteben t = standardudstyr o = ekstraudstyr 12

14 2.2 Funktionsbeskrivelse Sikkerhedsanordninger Den lukkede, glatte truckkontur med afrundede kanter muliggør en sikker håndtering af trucken. Hjulene er omgivet af en stabil påkørselsskærm. Ved hjælp af NØDSTOP-knappen sættes alle elektriske funktioner ud af drift i farlige situationer. Hydrauliksystem Funktionerne Løft og Sænkning aktiveres ved at trykke på knapperne Lastoptag løft og Lastoptag sænkning. Når funktionen løft kobles til, starter pumpeaggregatet og pumper hydraulikolie fra olietanken til løftecylinderen. Nødstop-sikkerhedskoncept Nødstoppet aktiveres af kørestyringen. Servostyringen udsender et systemstatus-signal, som overvåges af kørestyringen. Kommer der ikke noget signal, eller registreres der en fejl, indledes en nedbremsning af trucken til stilstand. Nødstoppet vises af kontrolindikatorer på visningsenheder. Hver gang trucken tændes foretager systemet en selvdiagnose. Førerplads Alle køre- og løftefunktioner kan betjenes meget fintfølende uden, at der skal tages fat om grebet. Styrestang med henblik på en sikker styring af trucken. Trucken er udstyret med en fast ståplatform og en stiv sikkerhedsbøjle. Som ekstraudstyr kan trucken imidlertid også udstyres med en opklappelig ståplatform og en bevægelig sikkerhedsbøjle. Ståplatform Kørefunktionerne er først frigivet, når føreren står på ståplatformen. Køredrev En stationær vekselstrømsmotor driver drivhjulet ved hjælp af en cylindrisk-konisk tandhjulsudveksling. Den elektroniske kørestyring sikrer en trinløs regulering af køremotorens omdrejningstal og dermed for en ensartet, rykfri start, kraftig acceleration og en elektronisk reguleret nedbremsning med energigenvinding. Alt efter last og omgivende miljø kan der vælges mellem 3 køreprogrammer: Fra højeffektiv til energibesparende. Styring Styring foregår ved hjælp af en styrestang. Styrebevægelserne overføres af servostyringen via en servomotor direkte til tandkransen på drevet, placeret på et drejeligt leje. Vha. den progressive elektriske styring opnås en 90 bevægelse af drivhjulet allerede ved at vippe styrestangen ca

15 Elektrisk styring (o) Det elektriske styresystem udgør et selvovervågende system. Samtidig kontrollerer servostyringen uafbrudt det samlede styresystem. Hvis der registreres en fejl, afbryder kørestyringen kørslen, bremser generatorisk, og magnetbremsen aktiveres. Elsystem 24-volt-anlæg. Elektronisk køre-, løfte- og servostyring er standard. Betjenings- og displayelementer Ergonomiske betjeningselementer sikrer en ubesværet betjening, som giver nøjagtig tilpasning af kørebevægelser. Ved hjælp af batteriafladningsindikatoren vises den batterikapacitet, der er til rådighed. De ekstra displays på CanDis viser vigtige oplysninger for føreren samt køreprogram, driftstimer, batterikapacitet og hændelsesmeldinger. 14

16 3 Tekniske data Z De tekniske data angives iht. den tyske standard VDI Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer og forbedringer. 3.1 Ydelsesdata Z ERD 220 Q Nominel løfteevne 2000 kg c Lastens tyngdepunktsafstand ved standardgaffellængde 600 mm Kørehastighed, medkørende fører, hurtig med/ uden nominel last 7,2 / 8,2 km/h Kørehastighed, medkørende fører, langsom med/ 5,0 / 5,5 km/h uden nominel last Kørehastighed, fast førerplatform med/uden nominel 5,0 / 8,2 km/h last Kørehastighed, gående fører med/uden last 4,3 / 4,5 km/h Løftehastighed med/uden nominel last 0,13 / 0,22 m/s Sænkehastighed med/uden last 0,21 / 0,15 m/s Maks. stigeevne (5 min.) med/uden løftelast 8,0 / 15,0 % Kørehastighed reduceret til "Medkørende fører, langsom" ved Q>350 kg ved mastløft (kun ved lastopdeling 1000/1000 kg). 15

17 3.2 Mål h1 Konstruktionshøjde (afhængigt af masttype) *) Lastbærende del sænket +70 mm ERD 220 (ZT/ZZ) 1250, 1425, 1700 / 1700 h2 Friløft 0 / 1219 mm h3 Nominelt løft 1660,2010, 2560 / mm 2500 h4 Masthøjde, fuldt udkørt (afhængigt af 2106, 2456, 3006 / mm masttype) 2981 h5 Initialløft 125 mm h13 Sænket højde 90 mm h14 Styrestangens højde i køreposition 1250 / 1490 mm min./maks. x Lastafstand 1000 mm y Akselafstand*) 1520 / 1780 mm l1 Længde i alt 2093 / 2130 mm l2 Længde inkl. gaffelryg 977 / 995 mm b1 Truckbredde 770 mm b5 Udvendig gaffelarmsafstand 570 mm l Gaffelarmslængde 1190 mm Wa Venderadius *) 1800 / 1980 mm Ast Arbejdsgangbredde ved paller 800 x 2365 / 2380 mm 1200 på langs *) Egenvægt: Se truckens typeskilt mm 16

18 b m2 h1 h4 390 L W a y l 1 c s x l Q 95 h3 125 h13 e b4 b11 b5 a 2 A st a 2 17

19 3.3 Vægt Vægt 3.4 Dæk ERD 220 Egenvægt uden batteri (alt efter gaffellængde) 876 kg Akselbelastning med last for/bag + batteri (alt efter gaffellængde) 2028 / 1068 kg Akselbelastning uden last for/bag + batteri (alt efter gaffellængde) 278 / 818 kg Batterivægt 220 kg ERD 220 Dækstørrelse, drev 230 / 77 mm Dækstørrelse, lastbærende del 85 / 75 mm Støttehjul (dobbelthjul) 140 X 54 mm Hjul, antal for/bag (x = drevet) 3-1x/4 18

20 3.5 Europæiske standarder Z Z Z Vedvarende lydtryksniveau ERD 220: 68 db(a) iht i overensstemmelse med ISO Det vedvarende lydtryksniveau er en værdi udregnet iht. gældende standarder, der fås ved sammenregning af støjværdierne for kørsel, løft og tomgang. Lydtryksniveauet måles ved førerens øre. Vibration ERD 220: 0,67 m/s² iht. DS/EN Den vibrationsacceleration, som kroppen udsættes for på førerpladsen, er i henhold til standardens bestemmelser den lineært integrerede, vægtede acceleration i vertikal retning. Den beregnes ved kørsel over forhindringer med konstant hastighed. Disse måledata er en engangsberegning for trucken og må ikke forveksles med humanvibrationerne i brugerdirektivet "2002/44/EF" (vibrationer). Til måling af disse humanvibrationer tilbyder producenten en særlig service, se "Måling af humanvibrationer" på side 96. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Producenten bekræfter, at grænseværdierne for elektromagnetiske forstyrrelser samt støjimmunitet overholdes, samt at der foretages kontrol af afladningen af statisk elektricitet iht. EN samt de heri nævnte standardiserede referencer. Der må kun ændres på elektriske eller elektroniske komponenter og disses placering efter skriftlig tilladelse fra producenten. 19

21 3.6 Anvendelsesbetingelser Z Omgivelsestemperatur ved drift +5 C til +40 C Ved permanent brug under ekstreme udsving i temperatur eller luftfugtighed kræves der særligt udstyr samt tilladelse. 3.7 Krav til elektricitet Producenten bekræfter, at kravene til dimensionering og produktion af det elektriske udstyr overholdes ved korrekt anvendelse af trucken iht. DS/EN 1175 "Sikkerhed ved industrielle truck - Krav til elektricitet". 20

22 X.XXXX.XX.XX 1600 Hmm 600 max 100 mm Dmm Markeringssteder og typeskilte 2000 kg 1000 kg max 2000 kg Q Q max Q max mv 1,5 V Pos. Betegnelse 16 Anhugningspunkter til læsning med kran 17 Lastdiagram 18 Løfteevne 19 Forbudsskilt "Stik ikke hænder/arme igennem masten" 20 Advarselsskilt "Gå ikke ind under lasten" 21 Bemærk "Følg driftsanvisningen" 22 Serienummer 23 Typeskilt 24 Typeskilt, batteri 25 Kontrolmærkat 26 Truckbetegnelse 27 Forsigtig! Elektronik med lavspænding 21

23 4.1 Typeskilt Z Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 28 Type 34 Byggeår 29 Serienummer 35 Lasttyngdepunktsafstand i mm 30 Nominel løfteevne i kg 36 Drivkraft 31 Batterispænding i V 37 Batterivægt min./maks. i kg 32 Egenvægt uden batteri i kg 38 Producent 33 Ekstraudstyr 39 Producentlogo Angiv serienummer (27) ved henvendelse vedr. trucken og ved bestilling af reservedele. 22

24 4.2 Lastdiagram, truck X.XXXX.XX.XX Lastdiagrammet (17) angiver den maksimale løfteevne Q (i kg) ved et bestemt lasttyngdepunkt D (i mm) og tilsvarende løftehøjde H (i mm) for trucken ved vandret lastoptag. Eksempel på udregning af den maksimale løfteevne: Ved en lasttyngdepunktsafstand C på 600 mm og en maks. løftehøjde H på 3600 mm udgør den maksimale løfteevne Q 1105 kg. De pilformede markeringer ( 40 og 40 ) på indermasten og den nederste tværdrager viser føreren, at han har nået de løftehøjdegrænser, der er angivet på løfteevneskiltet (21)

25 4.3 Løfteevne kg Hmm 700 Q max 600 Q max Dmm A B C kg A = B = C = Forbud mod transportkørsel med løftet last Maks. løfteevne ved horisontaltransport med løftede støtteben uden mastløft. Dobbeltstabling: Maks. løftehøjde ved højt løft Maks. løfteevne ved højt løft 24

26 C Transport og første idriftsættelse 1 Aflæsning med kran ADVARSEL! Risiko for uheld ved usagkyndig læsning med kran Anvendelse af uegnet løftegrej og usagkyndig anvendelse af samme kan medføre, at trucken styrter ned under læsning. Sørg for, at trucken ikke støder imod noget, når den løftes og at den ikke bevæger sig ukontrolleret. Hvis det er nødvendigt, skal trucken holdes ved hjælp af styretov. Kun personer, som er uddannet i håndtering af anhugningsudstyr og løftegrej, må læsse trucken. Bær sikkerhedssko ved læsning med kran. Undgå ophold under hængende last. Træd ikke ind i fareområdet og undlad ophold i fareområdet. Anvend kun løftegrej med tilstrækkelig løfteevne (truckens vægt, se typeskiltet). Fastgør kun kranudstyret ved de angivne anhugningspunkter og sørg for at sikre det, så det ikke glider ud. Anvend kun anhugningsgrejet i den foreskrevne belastningsretning. Anbring kranudstyrets anhugningsgrej således, at det ikke rører nogen af komponenterne, når der løftes. Læsning af trucken med kran Forudsætninger Parkér trucken i sikret tilstand, se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 44. Nødvendigt værktøj/materiale Løftegrej Kranudstyr Fremgangsmåde Fastgør kranudstyret i anhugningspunkterne (16). Nu kan trucken læsses ved hjælp af en kran

27 2 Transport ADVARSEL! Ukontrollerede bevægelser under transporten Usagkyndig sikring af trucken og masten under transport kan medføre alvorlige uheld. Læsningen skal foretages af personale, der er specielt uddannet hertil iht. VDI 2700 og VDI Den korrekte dimensionering og udførelse af sikkerhedsforanstaltninger ved læsning afgøres i hvert enkelt tilfælde. Ved transport på lastbil eller anhænger skal trucken surres fast på fagligt korrekt vis. Lastbilen eller anhængeren skal være udstyret med fastsurringsringe. Trucken skal sikres med kiler, så den ikke kan bevæge sig utilsigtet. Anvend kun spænderemme og fastsurringsseler med tilstrækkelig nominel styrke. Sikring af trucken med henblik på transport Nødvendigt værktøj/materiale Spænderemme/fastsurringsseler Fremgangsmåde Kør trucken op på transportkøretøjet. Parkér trucken i sikret tilstand, se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 44. Slå remmene (41) omkring trucken og spænd godt til. Nu kan trucken transporteres

28 3 Første idriftsættelse FORSIGTIG! Trucken må kun køres med batteristrøm! Ensrettet vekselstrøm vil beskadige de elektroniske komponenter. Kabelforbindelser til batteriet (slæbekabler) skal være kortere end 19.7 ft (6 m) og have et ledningstværsnit på mindst 6 yd² (50 mm²). Fremgangsmåde Kontrollér, at udstyret er komplet Montér evt. batteriet, se "Afmontering/montering af batteriet" på side 33 Oplad batteriet, se "Oplad batteriet" på side 32 Trucken kan nu tages i brug, se "Idrifttagning af trucken" på side 41 BEMÆRKNING Truck med kølehusudstyr Truck, der er beregnet til brug i kølehuse, udstyres med kølehusegnet hydraulikolie og et beskyttelsesgitter i stedet for beskyttelsesskærmen på masten. Hvis en truck med kølehusolie anvendes uden for kølehuset, kan der optræder problemer med sænkehastighederne. Fjernelse af transportsikring inden første idrifttagning Fremgangsmåde Vip den opklappelige førerplatform ned. Åbn frontkappen, se "Fjernelse af frontkappen" på side 87. Løsn møtrik M12 (str. 19), og fjern tranportsikringen (42). Af hensyn til senere transport uden batteri skal transportsikringen forblive på trucken (42). Trucken kan nu tages i brug, se "Idrifttagning af trucken" på side 41 FORSIGTIG! Når batteriet monteres, skal transportsikringen altid fjernes, da der ellers er risiko for, at trucken vælter. 27

29 42 28

30 D Batteri vedligeholdelse, opladning, udskiftning 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier Servicepersonale Opladning, service og udskiftning af batterier må kun foretages af hertil uddannet personale. Denne driftsvejledning samt forskrifterne fra producenten af batteri og ladestation skal overholdes under arbejdet. Brandsikringsforanstaltninger Ved omgang med batterier er rygning og brug af åben ild forbudt. I området omkring den truck, der er parkeret med henblik på opladning, må der i en afstand af mindst 2 m ikke opbevares brændbare stoffer eller gnistdannende forbrugsmidler. Lokalet skal være ventileret. Brandslukningsudstyr skal stå klar. Vedligeholdelse af batteriet Cellelågene i batteriet skal holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, let indsmurt i polfedt og godt fastspændt. FORSIGTIG! Sørg for, at batterikablet ikke beskadiges, når batteridækslet lukkes. Ved beskadigede kabler er der risiko for kortslutning. Bortskaffelse af batteriet Overhold nationale miljø- eller bortskaffelsesbestemmelser ved bortskaffelse af batterier. Overhold altid producentens anvisninger vedrørende bortskaffelse. ADVARSEL! Risiko for uheld og tilskadekomst ved omgang med batterier Batterierne indeholder opløst syre, som er giftig og ætsende. Undgå enhver kontakt med batterisyre. Bortskaf brugt batterisyre efter gældende regler. Ved arbejde på batterierne er det yderst vigtigt at bære sikkerhedstøj og beskyttelsesbriller. Batterisyre må ikke komme på huden, tøjet eller i øjnene. Skulle det alligevel ske, skyl da med rigelige mængder rent vand. Søg straks læge ved personskade (hvis batterisyre f.eks. kommer i kontakt med huden eller øjnene). Spildt batterisyre skal straks neutraliseres med rigelige mængder vand. Der må kun anvendes batterier med lukket batterikasse. Overhold lovmæssige bestemmelser. 29

31 ADVARSEL! Risiko for uheld ved anvendelse af uegnede batterier Batteriets vægt og mål har stor indflydelse på truckens stabilitet og løfteevne. Udskiftning af det eksisterende batteri kræver tilladelse fra producenten, da der skal bruges udligningsvægte, hvis der monteres mindre batterier. Sørg for, at batteriet sidder godt fast i truckens batterirum efter udskiftning/ved montering af batteriet. Inden enhver form for arbejde på batterierne skal trucken parkeres i sikret tilstand (se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 44). 2 Batterityper Trucken udstyres med forskellige batterityper afhængigt af dens udførelse. I nedenstående tabel vises med angivelse af kapacitet, hvilken kombination, der er standardkombination: Batteritype Kapacitet Vægt 24 V - batteri 621X209X627 mm (LXBXH) 24 V - batteri 624X212X627 mm (LXBXH) 24V - batteri 624X212X627 mm (LXBXH) 24 V - batteri 624X284X537 mm (LXBXH) 24 V - batteri 624X284X627 mm (LXBXH) 24V - batteri 624X284X537 mm (LXBXH) 2 EPzS 250 Ah Lib. Silver 230 kg 2 EPzS 250 Ah 220 kg 2 EPzV 200 Ah vedligeholdelsesfrit 220 kg 3 EPzS 270 Ah 245 kg 3 EPzS 375 Ah 288 kg 3 EPzV 240 Ah vedligeholdelsesfri 288 kg Batteriernes vægt fremgår af batteriets typeskilt. Batterier med uisolerede poler skal være dækket med en skridsikker isoleringsmåtte. 30

32 3 Frilæggelse af batteriet FORSIGTIG! Klemningsfare Ved lukning af skærmen/afdækningen må der ikke befinde sig noget imellem skærmen og afdækningen. ADVARSEL! Risiko for uheld ved ikke sikret truck Parkering af trucken på stigninger eller med løftet last/løftet lastoptagningsudstyr er farlig og som udgangspunkt ikke tilladt. Parkér kun trucken på et plant underlag. I særlige tilfælde skal trucken sikres, f.eks. med kiler. Sænk altid masten og lastgaflen helt ned. Vælg et sted til parkering, hvor ingen personer kan komme til skade på de sænkede gafler. Forudsætninger Parkér trucken vandret. Parkér trucken i sikret tilstand, se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 44. Fremgangsmåde Træk NØDSTOP (batteristikket) (44) ud. Klap batteriafdækningen (43) op FORSIGTIG! Tjek, at låsemekanisme går i hak, når batteriafdækningen klappes op. Batteriet er frilagt. Z Ved batteriskift skal afdækningen afmonteres. se "Afmontering/montering af batteriet" på side

33 4 Oplad batteriet ADVARSEL! Eksplosionsfare på grund af opståede gasser under opladningen Ved opladning afgiver batteriet en blanding af ilt og brint (knaldgas). Gasudviklingen er en kemisk proces. Denne gasblanding er højeksplosiv og må ikke antændes. Samling og adskillelse af batteriladestationens ladekabel og batteristikket må kun ske, når ladestationen og trucken er slukket. Opladeren skal være tilpasset batteriet både med hensyn til spænding og ladekapacitet. Kabler- og stikforbindelser skal kontrolleres for synlige skader inden opladningen. Sørg for tilstrækkelig udluftning i det rum, hvor trucken oplades. Batteriafdækningen skal være åben og battericellernes overflader skal under opladningen være frilagte for at sikre en tilstrækkelig udluftning. Ved omgang med batterier er rygning og brug af åben ild forbudt. Der må ikke opbevares brændbare eller gnistdannende forbrugsstoffer inden for en afstand af mindst 2 m fra det område, hvor trucken er parkeret til opladning. Brandslukningsudstyr skal stå klar. Undlad at placere metalliske genstande på batteriet. Det er vigtigt at overholde sikkerhedsbestemmelserne fra producenten af batteri og ladestation. Opladning af batteriet Forudsætninger Frilæg batteriet, se "Frilæggelse af batteriet" på side 31. Fremgangsmåde Træk batteristikket (44) ud af stikket på trucken. Forbind batteristikket (44) med ladekablet (45) fra den stationære oplader, og tænd for opladeren. Batteriet lades op

34 5 Afmontering/montering af batteriet ADVARSEL! Risiko for uheld ved montering og afmontering af batteriet Ved montering og afmontering af batteriet kan der opstå kvæstelser og ætsning på grund af batteriets vægt og batterisyren. Følg afsnittet "Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier i dette kapitel. Sørg for at bære sikkerhedssko ved montering og afmontering af batteriet. Der må kun anvendes batterier med isolerede celler og isolerede polforbindelser. Parkér trucken vandret for at sikre, at batteriet ikke glider ud. Foretag kun udskiftning af batteriet med kranudstyr med tilstrækkelig løfteevne. Anvend kun tilladte anordninger til udskiftning af batteri (batteriskiftestativ, batteriskiftestation osv.). Sørg for, at batteriet sidder godt fast i truckens batterirum. Z Batteriudtagning i siden FORSIGTIG! Risiko for klemning Ved afmontering og montering af batteriet i siden er der risiko for klemning. Undlad at stikke hænderne ind mellem batteridøren og chassiset ved afmonteringog montering af batteriet. Afmontering af batteri Forudsætninger Parkér trucken i sikret tilstand, se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 44. Frilæg batteriet, se "Frilæggelse af batteriet" på side 31. Fremgangsmåde Træk batteristikket (44) ud af stikket på trucken. Træk låsen (37) til batteriklappen opad. Hold fast i batteriklappen (49). Tag batteriklappen ud. Stil batterivognen hen til trucken. Klap batteriendestoppet (46) op, og hold det. Batteriendestoppets funktion må ikke sættes ud af kraft. Træk batteriet (47) let hen imod kroppen. Skub forsigtigt batteriet ud af trucken og op på batterivognen. Batteriet er afmonteret. Montering af batteri Forudsætninger Parkér trucken i sikret tilstand, se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 44. Frilæg batteriet, se "Frilæggelse af batteriet" på side

35 Z Fremgangsmåde Montering foretages i omvendt rækkefølge. Sørg for, at batteriets monteringsposition og tilslutning er korrekt

36 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken Køretilladelse Trucken må kun anvendes af personer med truckførercertifikat, som over for den driftsansvarlige eller dennes repræsentant har bevist deres evner til kørsel og håndtering af last, og som af denne udtrykkeligt har fået til opgave at føre trucken. Eventuelle nationale bestemmelser skal overholdes. Førerens rettigheder, pligter og forholdsregler vedr. brug af trucken Føreren skal være orienteret om sine rettigheder og pligter, være instrueret i betjening af trucken samt være bekendt med indholdet i denne driftsvejledning. Føreren skal gives de nødvendige rettigheder. Ved trucks, der føres af gående fører, skal der benyttes sikkerhedssko ved betjening. Forbud imod uvedkommendes brug af trucken Føreren er ansvarlig for trucken i det tidsrum, hvor trucken er i brug. Det er hans pligt at forbyde uvedkommende personer at køre med eller betjene trucken. Der må ikke medtages eller løftes personer. Skader og mangler Beskadigelser og andre fejl på trucken eller påbygningsaggregatet skal straks meddeles den tilsynsførende. Driftsusikre trucks (f.eks. i tilfælde af slidte hjul eller defekte bremser) må ikke tages i brug, før de er blevet repareret forskriftsmæssigt. Reparationer Føreren må ikke foretage reparationer eller ændringer på trucken uden særlig uddannelse eller tilladelse. Føreren må under ingen omstændigheder sætte sikkerhedsanordninger eller afbrydere ud af funktion eller ændre på dem. Fareområde ADVARSEL! Risiko for uheld og tilskadekomst i truckens fareområde Fareområdet er det område, hvor personer er udsat for fare pga. truckens køre- eller løfte-/sænkebevægelser, dens lastoptagningsudstyr (f.eks. gafler eller påbygningsaggregater) eller det gods, der skal transporteres. Hertil hører også det område, der kan nås af gods, som falder ned, eller af en arbejdsanordning, der sænkes/falder ned. Bortvis uvedkommende personer fra fareområdet. Sørg for at give advarselstegn i tide, hvis personer er i fare. Hvis uvedkommende personer trods advarslen ikke forlader fareområdet, skal trucken omgående standses. 35

37 Sikkerhedsanordninger og advarselsskilte Overhold altid de sikkerhedsanordninger, advarselsskilte (se "Markeringssteder og typeskilte" på side 21) og advarsler, der er beskrevet i denne driftsanvisning. 36

38 2 Beskrivelse af display og betjeningselementer

39 Pos. Betjenings-/displayelement Funktion 1 Kørekontakt t Styring af køreretning og hastighed. 2 Styrestang t Styring og bremsning Vip til bremseområde (B): Trucken bremses mekanisk. Vip til køreområde (F): Den mekaniske bremse slækkes, og trucken er klar til kørsel. 4 CanCode o Erstatter tændingslåsen Frigivelse af trucken ved indtastning af den tilhørende kode. Valg af køreprogram Kodeindstilling 5 NØDSTOP-afbryder t Afbryder forbindelsen til batteriet Alle elektriske funktioner kobles fra. 6 CanDis o Visningsinstrument Batteriopladningstilstand Driftstimer Advarsler Parameterindstillinger 7 Tændingslås t Aktivering af trucken ved tilslutning af styrespændingen Ved at trække nøglen ud sikres trucken, så uvedkommende ikke kan tænde for den 9 Udklappelige sikkerhedsbøjler t Hvis sikkerhedsbøjlerne ikke er klappet ud i forbindelse med belastet, nedklappet førerplatform: Kørehastigheden begrænses til maks. 5,5 km/h. 11 Opklappelig førerplatform t Drift med gående fører Førerplatform i øverste position: Kørehastigheden ved drift med gående fører begrænses til maks. 5,0 km/h. Drift med medkørende fører, førerplatform har dødmandsknapfunktion: Førerplatform i laveste position og ubelastet: Funktionen Kørsel spærret. Førerplatform i laveste position og med førerbelastning (begge bøjler skal være klappet helt ud eller ind): Funktionen Kørsel frigivet. 38

40 52 Knap - støtteben "Sænkning" t 53 Knap - støtteben "Løft" t Støttebenene løftes med konstant hastighed. 54 Knap - gaffelarme "Løft" t Løfteanordningen hæves. Pos. Betjenings-/displayelement Funktion 14 Fast førerplatform o Kun drift med medkørende fører: 15 Dødmandsknap (funktion afhænger af styrestangsvariant) 50 Knap til advarselssignal (horn) 51 Sikkerhedstast mod påkørsel af fører o t t Dødmandsknap belastet: Kørsel og alle funktioner frigivet. Dødmandsknap ubelastet: Truck kører farten af sig. Truck med vipbar styrestang: Dødmandsknap aktiveret: Kørsel frigivet. Dødmandsknap frigivet: Trucken kører farten af sig. Truck med fast styrestang: Dødmandsknap aktiveret: Truck klar til kørsel. Dødmandsknap frigivet: Truck bremser. Knap til advarselssignal Drift med gående fører: Sikkerhedsfunktion Sikkerhedstast mod påkørsel af fører, som ved betjening tvinger trucken i kørselsretningen (R) (=baglæns) i ca. 3 sek. og derefter slår trucken fra, indtil kørekontakten kortvarigt har været i nulposition. Drift med medkørende fører: Ingen funktion Støttebenene sænkes med konstant hastighed. 55 Knap - gaffelarme "Sænk" t Løfteanordningen sænkes. t = standardudstyr o = ekstraudstyr 39

41 2.1 Batteriafladningsindikator Når trucken er aktiveret ved hjælp af nøglekontakt, kodelås eller ISM, vises batteriets ladetilstand. Farverne, som LED'en (56) lyser med, betyder følgende: 56 Z LED'ens farve Restkapacitet Grøn % Orange % Blinker grønt/orange. 1Hz % Rød 0-20 % Hvis LED'en lyser rødt, kan der ikke længere løftes lastenheder. Funktionen "Løft" frigives først igen, når det tilsluttede batteri er opladet til mindst 70%. Kontakt producentens serviceafdeling, hvis lysdioden blinker rødt, og trucken ikke er klar til drift. Det røde blink er en kode fra truckens styresystem. Blinksekvensen viser, hvilken type fejl der er tale om. 40

42 3 Idrifttagning af trucken 3.1 Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning ADVARSEL! Skader eller andre mangler på trucken eller påbygningsaggregatet (specialudstyr) kan medføre uheld. Hvis der i forbindelse med nedenstående kontroller konstateres skader eller andre mangler på trucken eller påbygningsaggregatet (specialudstyr), må trucken ikke anvendes, før den er blevet repareret iht. gældende bestemmelser. Konstaterede mangler skal straks meddeles den ansvarlige. Afmærk den defekte truck og tag den ud af drift. Trucken må først sættes i drift igen, når defekten er lokaliseret og afhjulpet. Udførelse af kontrol inden den daglige idrifttagning Fremgangsmåde Kontrollér hele trucken udefra for skader og lækager. Beskadigede slanger skal ubetinget udskiftes. Kontrollér batterifastgørelse og kabeltilslutninger for skader, og kontrollér, om de sidder godt fast. Kontrollér, at batteristikket sidder godt fast. Kontrollér lastoptagningsudstyret for synlige skader, som revner, bøjet eller kraftigt slidt lastgaffel. Kontrollér drivhjul og lasthjul for skader. Kontrollér, at afmærkninger og skilte er intakte og kan læses se "Markeringssteder og typeskilte" på side 21. Kontrollér, at NØDSTOP-afbryderen virker. Kontrollér, at styrestangen (styrestangsdæmperen) går tilbage til neutral position. Kontrollér, at betjeningselementerne af sig selv går tilbage til neutral position efter aktivering. Kontrollér, at knappen til advarselssignalet virker. Kontrollér, at bremsen fungerer. Kontrollér, at sikkerhedsknappen mod påkørsel af fører fungerer. Kontrollér styrespillerum. Kontakt til sikkerhedsfrakoblingshøjde (56), kontrollér kabelforbindelser og magnetfastgørelse. 41

43

44 3.2 Klargøring af trucken til drift Opstart af trucken Forudsætninger Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning er udført, se "Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning" på side 41. Fremgangsmåde Træd op på førerplatformen (11). Træk NØDSTOP-afbryderen (5) ud. Tænd for trucken på følgende måde: Sæt nøglen i tændingslåsen (7), og drej den hen på "I" eller indtast aktiveringskoden ved CanCode (4,o), se "Betjeningstastatur, CanCode" på side 67. Kontrollér, at knappen til advarselssignalet (50) virker. Kontrollér, at kørekontakten (1) fungerer. Kontrollér, at styretøjet fungerer. Trucken er klar til drift Z ADVARSEL! Ved opstigning på/nedstigning fra trucken må kørekontakten eller knappen "Gående fører"(o) ikke betjenes. Displayinstrumentet CanDis (6(o)) viser den forhåndenværende batterikapacitet. 1 6,

45 3.3 Parkering af trucken i sikret tilstand ADVARSEL! Risiko for uheld ved ikke sikret truck Parkering af trucken på stigninger, uden aktiverede bremser eller med løftet last/løftet lastoptagningsudstyr er farlig og som udgangspunkt ikke tilladt. Parkér kun trucken på et plant underlag. I særlige tilfælde skal trucken sikres, f.eks. med kiler. Sænk altid masten og lastgaflen helt ned. Vælg et sted til parkering, hvor ingen personer kan komme til skade på de sænkede gafler. Parkering af trucken i sikret tilstand Z Fremgangsmåde Sænk lastoptagningsudstyret fuldstændigt. Drej drivhjulet til ligeud-position. Anbring styrestangen i "ligeud-position". Slå tændingslåsen (7) fra, og træk nøglen ud. Tryk på O-knappen på modeller med CanCode. Tryk på den røde knap ved ISM. Tryk på NØDSTOP-afbryderen (5). Klap sikkerhedsbøjlerne ind. Klap førerplatformen op. Trucken er parkeret

46 3.4 Batteriafladningsvagt Z Standardindstillingen på batteriafladningsindikatoren/batterivagten sker ud fra standardbatterier. Ved anvendelse af vedligeholdelsesfrie batterier eller specialbatterier skal batteriafladningsvagtens display- og frakoblingspunkter indstilles af autoriseret fagpersonale. Hvis denne indstilling ikke foretages, kan batteriet blive beskadiget på grund af for kraftig afladning. FORSIGTIG! Kraftig afladning forkorter batteriets levetid. Sørg for at lade batteriet op i tide, se "Oplad batteriet" på side 32. Hvis restkapaciteten underskrides, kobles funktionen "Løft" fra. Der vises et tilhørende signal (56). Funktionen "Løft" frigives først igen, når det tilsluttede batteri mindst er ladet 70% op. 45

47 4 Arbejde med trucken 4.1 Sikkerhedsregler for kørsel Kørselsveje og arbejdsområder Der må kun køres på veje, der er godkendt til kørsel. Uautoriseret tredjepart må ikke opholde sig i arbejdsområdet. Lasten må kun lagres på de steder, der er beregnet hertil. For at forhindre at personer og materiel bringes i fare, må trucken udelukkende flyttes i arbejdsområder, hvor der er tilstrækkelig belysning. Ved drift af trucken ved utilstrækkelige lysforhold kræves der et ekstraudstyr. FARE! De tilladte arealer og punktbelastninger for kørselsvejene må ikke overskrides. På uoverskuelige steder, er det nødvendigt med en ekstra person til at dirigere trucken. Føreren skal sikre sig, at laderampen/læssebroen ikke fjernes eller løsnes under afeller pålæsningsproceduren. Forholdsregler under kørsel Føreren skal tilpasse kørehastigheden til de lokale forhold. Føreren skal køre langsomt f.eks. i sving, til og i smalle passager, ved kørsel igennem svingdøre og på steder med dårligt udsyn. Der skal altid holdes sikker bremseafstand til forankørende køretøjer, og føreren skal altid have fuld kontrol over trucken. Pludselig standsning (bortset fra i nødstilfælde), hurtige vendinger, overhaling på farlige steder eller steder med dårligt udsyn er forbudt. Det er forbudt at læne sig ud eller stikke hænder/arme ud af arbejds- og betjeningsområdet. Udsyn under kørsel Føreren skal se i kørselsretningen og altid have tilstrækkeligt udsyn over sin kørestrækning. Ved transport af gods, der spærrer for udsynet, skal trucken køres med lasten bagpå. Hvis dette ikke er muligt, skal en hjælper optræde som instruktør ved siden af trucken. Hjælperen holder øje med kørselsvejen og holder samtidigt øjenkontakt med føreren. Der må kun køres i gangtempo og med særlig forsigtighed. Stands straks trucken, hvis der ikke længere er synskontakt. Kørsel op eller ned ad skråninger Der må kun køres på stigninger eller skråninger, hvis disse er bestemt til at være færdselsårer samt er rene og giver et godt vejgreb. Desuden skal det iht. truckens tekniske specifikationer være sikkert at køre på dem. Godset skal altid transporteres på den side, der vender ind mod skråningen. Trucken må ikke vendes, køres på skrå eller parkeres på skråninger. Der skal endvidere altid køres med nedsat hastighed på skrånende flader, og føreren skal hele tiden være klar til at bremse. 46

48 Kørsel ind i elevatorer eller ud på læssebroer Der må kun køres ind i elevatorer, hvis disse har tilstrækkelig bæreevne, er konstrueret til, at der køres på dem, og af den driftsansvarlige er godkendt hertil. Disse forhold skal undersøges på forhånd. Trucken skal køres ind i en elevator med lastenheden forrest og stilles i en position, hvor den ikke berører skaktens vægge. Personer, der kører med i elevatoren, må først betræde elevatoren, når trucken står sikkert, og de skal forlade elevatoren, før trucken køres ud. Føreren skal sikre sig, at laderampen/læssebroen ikke fjernes eller løsnes under af- og pålæsningsproceduren. Kørsel ind i elevatorer eller ud på læssebroer Der må kun køres ind i elevatorer, hvis disse har tilstrækkelig bæreevne, er konstrueret til, at der køres på dem, og af den driftsansvarlige er godkendt hertil. Disse forhold skal undersøges på forhånd. Trucken skal køres ind i en elevator med lastenheden forrest og stilles i en position, hvor den ikke berører skaktens vægge. Personer, der kører med i elevatoren, må først betræde elevatoren, når trucken står sikkert, og de skal forlade elevatoren, før trucken køres ud. Føreren skal sikre sig, at laderampen/læssebroen ikke fjernes eller løsnes under af- og pålæsningsproceduren. 47

49 4.2 NØDSTOP, kørsel, styring og bremsning NØDSTOP Aktivering af NØDSTOP Z Fremgangsmåde FORSIGTIG! Risiko for uheld NØDSTOP-afbryderens funktion må ikke påvirkes af genstande. NØDSTOP-afbryderen (5) må ikke anvendes som driftsbremse. Tryk på NØDSTOP-afbryderen (5). Alle elektriske funktioner er koblet fra. Trucken bremses, indtil den holder stiller. Løsning af NØDSTOP Fremgangsmåde Lås NØDSTOP-afbryderen (5) op igen ved at trække i den. Alle elektriske funktioner er slået til, trucken er atter klar til drift (under forudsætning af at trucken var klar til drift inden NØDSTOP-afbryderen blev aktiveret). Ved CanCode og ISM er trucken fortsat frakoblet

50 4.2.2 Kørsel FORSIGTIG! Der må kun køres med lukkede og korrekt fastlåste afdækninger. Ved kørsel gennem svingporte o.lign. skal man passe på, at portfløjene ikke aktiverer sikkerhedskontakten mod påkørsel. ADVARSEL! Risiko for klemning Under kørsel og styring, specielt uden for truckens kontur, kræves ekstra opmærksomhed. Ræk ikke ind mellem ståplatform og truckbeklædning, når platformen klappes op. Sørg for tilstrækkelig afstand til trucken ved drift med gående fører. Z BEMÆRKNING Kørefunktionen er spærret, hvis førerplatformen er ubelastet, og sikkerhedsbøjlerne ikke er vippet ud. Hvis ståplatformen er belastet, og sikkerhedsbøjlerne ikke vippet ud, kan trucken kun køre med reduceret hastighed. Hvis førerplatformen er belastet, og kun en af sikkerhedsbøjlerne er vippet ud, er kørefunktionen spærret. Truck med opklappelig ståplatform og vipbar styrestang Der skelnes mellem to kørselsarter: Drift med gående fører Drift med medkørende fører Drift med gående fører Forudsætninger Tag trucken i brug, se "Idrifttagning af trucken" på side 41 Fremgangsmåde Vip den sammenklappelige sikkerhedsbøjle (9) indad. Klap ståplatformen (11) op. Vip styrestangen (2) ud i køreområde (F). Regulér kørehastigheden med kørekontakten (1). Tryk kørekontakten (1) i den ønskede køreretning fremad (V) eller tilbage (R). Når kørekontakten slippes, vender den automatisk tilbage til nulpositionen. Bremsen løsnes, og trucken sætter i gang i den valgte retning. Z I drift med gående fører kan trucken kun betjenes med nedsat hastighed. Drift med medkørende fører Forudsætninger 49

51 Z Tag trucken i brug, se "Idrifttagning af trucken" på side 41 Fremgangsmåde Vip den sammenklappelige sikkerhedsbøjle (9) udad. Klap ståplatformen (11) ned. Vip styrestangen (2) ud i køreområde (F). Regulér kørehastigheden med kørekontakten (1). Tryk kørekontakten (1) i den ønskede køreretning fremad (V) eller tilbage (R). Når kørekontakten slippes, vender den automatisk tilbage til nulpositionen. Bremsen løsnes, og trucken sætter i gang i den valgte retning. Z Sikring af trucken, så den ikke "triller ned": Hvis trucken triller tilbage på stigninger registrerer styringen dette og kørekontakten bremse aktiveres automatisk efter et kort ryk. F 2 B V 1 R B R 9 11 V 50

52 4.2.3 Styring Fremgangsmåde Drej styrestangen (2) til venstre eller højre. Trucken styres i den ønskede retning. 51

53 4.2.4 Bremsning Truckens bremseevne afhænger i høj grad af underlagets beskaffenhed. Dette skal føreren tage hensyn til under kørslen. Z Trucken kan bremses på tre forskellige måder: Med driftsbremsen Med modstrømsbremsen (køreregulering) Med den generatoriske bremse (rullebremse) FORSIGTIG! I faresituationer må der kun bremses med driftsbremsen Bremsning med driftsbremsen Fremgangsmåde Tryk på STOP-knappen (6). Trucken bremses med maksimal bremsekraft, og driftsbremsen aktiveres automatisk. Det er først muligt at sætte i gang, når kørekontakten har været bragt i neutralposition mindst én gang. Bremsning med den generatoriske bremse Fremgangsmåde Slip kørekontakten (1) - kørekontakt (1) i nulposition. Trucken bremses ved hjælp af rullebremsen, indtil den holder stille. Derefter aktiveres driftsbremsen automatisk. Z Ved generatorisk opbremsning ledes energien tilbage til batteriet, hvorved der opnås en længere driftstid. Bremsning med modstrømsbremsen Fremgangsmåde Flyt kørekontakten (1) til modsat retning under kørsel. Trucken bremses ved hjælp af modstrøm, indtil kørslen går i modsat retning. Z Bremsningens kraft kan indstilles af serviceteknikere. 52

54

55 4.3 Optagning, transport og afsætning af lastenheder ADVARSEL! Risiko for uheld ved ikke korrekt sikret og påsat last Inden en given lastenhed tages op, skal føreren tjekke, at den er pakket ordentligt og ikke overskrider den tilladte løfteevne for trucken. Bortvis personer fra truckens fareområde. Indstil straks arbejdet med trucken, hvis personerne ikke forlader fareområdet. Der må kun transporteres forskriftsmæssigt sikret og påsat gods. Hvis der er fare for, at dele af lasten kan vælte eller falde af, skal der træffes egnede beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre dette. Der må ikke transporteres beskadiget gods. Overskrid aldrig den maks. tilladte last, som er angivet i løfteevnediagrammet. Gå aldrig ind under hævet lastoptagningsudstyr, og ophold dig aldrig under samme. Lastoptagningsudstyret må ikke betrædes af personer. Der må ikke løftes personer. Kør gaflerne så langt ind under lasten som muligt. BEMÆRKNING Føreren skal belaste kontaktmåtten (10), så hæve/sænke-funktionen frigives Løft og sænkning Løft af lastenhed Z Forudsætninger Lastenheden er anbragt forsvarligt på pallen. Lastenhedens vægt svarer til truckens løfteevne. Sørg for at belaste gaffelarmene ensartet ved tung last. Fremgangsmåde Kør forsigtigt trucken hen til pallen. Skub langsomt gaffelarmene ind i pallen, indtil gaffelryggen flugter med pallen. Lastenheden må ikke rage mere end 50 mm ud over spidserne på gaffelarmene. Tryk på knappen "Løft af lastoptagningsudstyr" (54), indtil den ønskede løftehøjde er nået. Lastenheden løftes. Z Løfte- og sænkehastigheden kan reguleres trinløst over tastetryksområdet (ca. 8 mm). Kort tryk på tasten = langsomt løft/sænkning Z Langt tryk på tasten = hurtigt løft/sænkning Truck med en løftehøjde over 2010 mm: Ved løftede støtteben er det ikke muligt at løfte højere end 1800 mm. Støttebenene 54

56 Z sænkes automatisk. Først når støttebenene er sænket fuldstændigt, er det muligt at løfte gaffelarmene yderligere til den maksimale løftehøjde. FORSIGTIG! Slip straks knappen, når lastoptagningsudstyret har nået sit endestop. Afsætning af lastenheder Forudsætninger Opbevaringsstedet er egnet til opbevaring af lasten. Fremgangsmåde Placer masten lodret. Kør forsigtigt trucken hen til den ønskede reol. Betjen tasten "Sænkning af lastoptagningsudstyr", indtil gaffelarmene er fri af lasten. Undgå at sætte lasten hårdt ned for ikke at beskadige transportgods og lastoptagningsudstyr. Sænk lastoptagningsudstyret. Kør forsigtigt gaffelarmene ud af pallen. Lastenheden er afsat. Transport af lastenheder Forudsætninger Lastenheden er taget forsvarligt op. Masten er sænket til transport iht. reglerne (ca mm over gulvet). Gulvets beskaffenhed er upåklagelig. Fremgangsmåde Accelerer og brems trucken med små bevægelser. Tilpas kørehastigheden til kørevejenes beskaffenhed og den last, der skal transporteres. Kør trucken med jævn hastighed. Vær opmærksom på anden trafik ved kryds og gennemkørsler. Medbring altid assistent på steder med dårligt udsyn. Transportér altid lasten ind mod den skrånende side ved skråninger og stigninger, kør aldrig på tværs og undlad at vende. Transport af to paller over hinanden Fremgangsmåde Løft den første palle med gaffelarmene. se "Løft og sænkning" på side 54 Kør ind unden den anden palle med støttebenene og løft.se "Løft og sænkning" på side 54. Transportér pallerne.se "Optagning, transport og afsætning af lastenheder" på side

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Driftsanvisning 51133143 11.14 K ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant

Læs mere

EJC 214-220 / EJC 212z-220z

EJC 214-220 / EJC 212z-220z EJC 214-220 / EJC 212z-220z 11.10 - Driftsanvisning 51141061 07.15 K EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - Driftsanvisning 51147718 07.15 K ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent

Læs mere

ERE 120. Driftsanvisning 07.12 - 02.15 ERE 120 ERE C20

ERE 120. Driftsanvisning 07.12 - 02.15 ERE 120 ERE C20 ERE 120 07.12 - Driftsanvisning 51222190 02.15 ERE 120 ERE C20 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr.

Læs mere

EZS 570. Driftsanvisning 08.09 - 01.14

EZS 570. Driftsanvisning 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Driftsanvisning K 51118831 01.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ES 570

Læs mere

EJC B12/B14/B16. Driftsanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16

EJC B12/B14/B16. Driftsanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 EJC B12/B14/B16 04.11 - Driftsanvisning 51209533 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU EJC B12 EJC

Læs mere

EJD K18. Driftsvejledning 02.05 - 51056287 03.07

EJD K18. Driftsvejledning 02.05 - 51056287 03.07 EJD K18 02.05 - Driftsvejledning K 51056287 03.07 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

EKS 110. Driftsvejledning 07.04 - 50430014 11.07

EKS 110. Driftsvejledning 07.04 - 50430014 11.07 EKS 110 07.04 - Driftsvejledning K 50430014 11.07 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Under Pallet Carrier-lagersystem

Under Pallet Carrier-lagersystem Under Pallet Carrier-lagersystem 09.10 - Driftsanvisning 51264325 04.15 K UPC P1 UPC P2 UPC P5 UPC P6 Regalanlage Type B Regalanlage Type E EU-overensstemmelseserklæring Producent Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Læs mere

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08 ESE 420/430 11.04 - Driftsvejledning K 50454702 11.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Driftsanvisning 51287761 11.14 K DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01 EJE KmS 16 02.01 - Driftsanvisning K 50114153 02.01 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06 ECE 220 04.04 - Driftsanvisning K 50439710 10.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Motordrevne gaffeltruck 3.5-5.0 ton

Motordrevne gaffeltruck 3.5-5.0 ton Motordrevne gaffeltruck 3.5-5.0 ton 7FG/7FD www.toyota-forklifts.eu Motordrevne gaffeltruck 3.5 ton Specifikationer 02-7FG35 42-7FD35 1.1 Producent Toyota Toyota 1.2 Model 02-7FG35 42-7FD35 1.3 Drivenhed

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Linde el-gaffeltruck Kapacitet 1600-2000 kg E16, E18, E20 386_02

Linde el-gaffeltruck Kapacitet 1600-2000 kg E16, E18, E20 386_02 Linde el-gaffeltruck Kapacitet 1600-2000 kg E16, E18, E20 386_02 Sikkerhed Linde Protectorframe: kombinationen af sikkerhedsbøjlen og det afstivede chassis udgør en stærk og komplet lukket sikker zone,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04 ECC 10 ac 11.02 - Driftsanvisning K 50262667 07.04 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

DK... GH2 Hjælpers Guide

DK... GH2 Hjælpers Guide DK............ GH2 Hjælpers Guide V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Århus N Tlf. +45 8741 3100 Fax +45 8741 3131 20 E-mail info@guldmann.com www.guldmann.dk 1 Guldmann 930/03/06 Indhold Om

Læs mere

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Tiller brugermanual Sikkerhedsinstruktioner for Tiller Disse sikkerhedsinstruktioner bør altid følge med Tiller. Læs først disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

EFG 422-430/425k/425ks/425s

EFG 422-430/425k/425ks/425s EG 422-430/425k/425ks/425s 12.03- Driftsanvisning K 52020416 07.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Produktkatalog for malede maskiner

Produktkatalog for malede maskiner Produktkatalog for malede maskiner CVR-nr. DK 29 31 97 23 VAT-no: DK 2907 9366 Sydbank, Kolding 7040 00 00 422971 SWIFT: SYBK DK22 IBAN: DK19 7040 0000 42 29 71 Batteri elektrisk stabler SBE/S 90 Kapacitet

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Driftsanvisning K 50453614 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Driftsvejledning K 51077673 09.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER

FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER Generelt Inden påbegyndelse af læsning: Aeroc Jämerä AS' Markedsføringsdirektører forpligtet til: - inden førstegangs bestilling svarende til

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

STÆRKE PARTNERE. TOUGH TRUCKS. El-stabler med ståplade S1.5S, S1.5Sil, S1.5Ssl

STÆRKE PARTNERE. TOUGH TRUCKS. El-stabler med ståplade S1.5S, S1.5Sil, S1.5Ssl STÆRKE PARTNERE. TOUGH TRUCKS. El-stabler med ståplade S1.5S, S1.5Sil, S1.5Ssl S1.5S, S1.5Sil, S1.5Ssl Specifikationsdataene er baseret på den tyske VDI 2198-standard Udstyr og vægt: Vægt (linje 2.1) er

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

STÆRKE PARTNERE. TOUGH TRUCKS. El-pallevogn med ståplade P2.0SE, P2.0S, P2.0SD

STÆRKE PARTNERE. TOUGH TRUCKS. El-pallevogn med ståplade P2.0SE, P2.0S, P2.0SD STÆRKE PARTNERE. TOUGH TRUCKS. El-pallevogn med ståplade P2.0SE, P2.0S, P2.0SD P2.0SE, P2.0S, P2.0SD Specifikationsdataene er baseret på den tyske VDI 2198-standard Udstyr og vægt: Vægt (linje 2.1) er

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere