EKS 110. Driftsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14"

Transkript

1 EKS Driftsanvisning K

2 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110 Yderligere oplysninger Navn og stilling på underskriftsbemyndigede Dato K EU-overensstemmelseserklæring Undertegnede erklærer hermed, at følgende kraftdrevne truck overholder de væsentligste krav i Rådets direktiv 2006/42/EF (Maskindirektivet) og 2004/108/EØF (Elektromagnetisk kompatibilitet EMC) inkl. ændringer om indbyrdes harmonisering af medlemsstaternes lovgivning. Alle undertegnede har bemyndigelse til at samle det tekniske dossier. 1

3 2

4 Forord Bemærkninger til driftsvejledningen For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Oplysningerne gives i en kort og overskuelig form. Kapitlerne er inddelt efter bogstaver og siderne er nummereret fortløbende. I denne driftsvejledning findes dokumentation for flere forskellige truckmodeller. Sørg ved betjening og udførelse af servicearbejde for at anvende den beskrivelse, der gælder for den aktuelle trucktype. Vores trucks videreudvikles til stadighed. Vi beder om forståelse for, at vi er nødsaget til at forbeholde os ret til ændringer, hvad angår form, udstyr og teknik. Indholdet i denne driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken. Sikkerhedsanvisninger og markeringer Sikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgende piktogrammer: FARE! Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges, vil det medføre alvorlige, irreversible skader eller evt. død. ADVARSEL! Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre alvorlige, irreversible skader evt. med døden til følge. FORSIGTIG! Markerer en faresituation. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre lette eller middelsvære skader. Z BEMÆRK Markerer risiko for materielle skader. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre materielle skader. Står foran anvisninger og forklaringer. t o Markerer standardudstyr Markerer ekstraudstyr 3

5 Ophavsret Ophavsretten til denne driftssvejledning tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Tlf.: +49 (0) 40/

6 Inholdsfortegnelse A Tilsigtet anvendelse Generelt Korrekt anvendelse Tilladte anvendelsesbetingelser Den driftsansvarliges forpligtelser Påbygning af påbygningsaggregater og/eller ekstraudstyr B Beskrivelse af trucken Beskrivelse af anvendelsen Definition af køreretning Komponent- og funktionsbeskrivelse Oversigt over moduler Funktionsbeskrivelse Tekniske data Ydelsesdata Vægt Dæk Mål Europæiske standarder Anvendelsesbetingelser Krav til elektricitet Markeringssteder og typeskilte Typeskilt Lastdiagram, truck C Transport og første idriftsættelse Aflæsning med kran Sikring af trucken under transport Første idriftsættelse Flytning af trucken uden brug af motorkraft D Batteri vedligeholdelse, opladning, udskiftning Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier Generelt ved omgang med batterier Batterityper Frilæggelse af batteriet Afmontering/montering af batteriet Oplad batteriet

7 E Betjening Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken Beskrivelse af display og betjeningselementer Betjeningspult, førerplatform i retning mod drev betjeningspult (o) i retning mod last Betjeningselementer til tillægsløft Gående fører EKS 110 med sidebarrierer Dødmandsknap og sikkerhedsbarrierer Displayelementer Idrifttagning af trucken Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning Indretning af førerplads Arbejde med trucken Sikkerhedsregler for kørsel Klargøring af trucken til drift Parkering af trucken i sikret tilstand NØDSTOP Dødmandsknap Kørsel Styring Bremsning Kørsel ved drift med impulsfunktion Gående fører (o) Løft og sænkning af førerplatform Løft og sænkning af tillægsløft Løft og sænkning ved impulsfunktion med "Gående fører" Løft og sænkning af førerplatformen med løftfrakobling (o) Optagning, transport og afsætning af lastenheder Indstilling af gafler Lastdel, der kan betrædes, med pallegitter (o) Kørsel i smalgange Truck med skinnestyring og gangkending (o) Nødsænkning Betjeningstastatur, CanCode Kodelås Parametre Parameterindstillinger Afhjælpning af fejl Trucken kører ikke F Vedligeholdelse af trucken Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse Sikkerhedsforskrifter vedr. vedligeholdelse Service og eftersyn Servicetjekliste Driftsansvarlige Kundeservice Forbrugsstoffer og smøreplan Sikker omgang med forbrugsstoffer Smøreskema

8 5.3 Forbrugsstoffer Beskrivelse af service- og vedligeholdelsesarbejde Forberedelse af trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde Tilspænding af hjulmøtrikker Montering og afmontering af mastsikringen Montering og afmontering af frontkappen Elektrisk anlæg Kontrol af elektriske sikringer Fornyet idriftsættelse af trucken efter service- og reparationsarbejde Oplægning af trucken Forholdsregler før oplægning Forholdsregler under oplægningen Fornyet idriftsættelse efter oplægning Sikkerhedskontrol efter tid og usædvanlige hændelser Endegyldig fjernelse fra driften, bortskaffelse Måling af humanvibrationer

9 8

10 Bilag Driftsvejledning, JH-traktionsbatteri Z Denne driftsvejledning gælder kun for batterityper af mærket Jungheinrich. Skal der anvendes andre mærker, skal driftsvejledningen fra producenten af disse følges DK 1

11 DK

12 A Tilsigtet anvendelse 1 Generelt Trucken, der beskrives i denne driftsvejledning er beregnet til løft, sænkning og transport af lastenheder. Trucken skal anvendes, betjenes og vedligeholdes, som beskrevet i denne driftsvejledning. Enhver anden form for anvendelse er ikke i overensstemmelse med formålet og kan medføre skader på personer, truck eller materiel. 2 Korrekt anvendelse BEMÆRK Den last, der maks. må løftes og den maks. tilladte lastafstand er vist på lastdiagrammet og må ikke overskrides. Lasten skal hvile på lastoptagningsudstyret eller løftes med et påbygningsaggregat godkendt af producenten. Lasten skal befinde sig ved gaffelslædens ryg og midtfor i forhold til lastgaflerne. Løft, sænkning og kørsel med operatør og last. Transport og løft af andre personer er forbudt. Betrædning af lasthjælpemidler kun med passende sikkerhedsudstyr som f.eks. pallegitre og pallestabilitetssikring. Indstabling af paller i reolsystemer er forbudt. Skubning og trækning af lastenheder er forbudt. 3 Tilladte anvendelsesbetingelser FARE! De tilladte flader og punktbelastninger på kørevejene må ikke overskrides. På uoverskuelige steder er vejvisning ved hjælp af en ekstra person nødvendig. Anvendelse i industrielle og erhvervsmæssige omgivelser. Må kun anvendes på veje med godt udsyn og veje, som af den driftsansvarlige er godkendt som kørselsveje. Må kun anvendes på fastgjorte og plane gulve med tilstrækkelig bæreevne iht. DIN Kørsel på tværs eller skrå hen over stigninger og skråninger er forbudt. Lasten skal transporteres på den side, der vender ind mod skråningen. Kørsel i smalgange kun med truck, der er beregnet hertil. Tilladt temperaturområde 5 C til 25 C, kortvarigt op til 40 C. Sikkerhedsafstande mellem truck og reol iht. DS/ EN , pkt Mindst 100 mm sikkerhedsafstand mellem skinnestyret truck og reol. Mindst 125 mm sikkerhedsafstand mellem induktivt styret truck og reol. Kørsel på stigninger op til maks. 10% uden last. Kørsel på stigninger op til maks. 5% uden nominel last. 9

13 Trucken må hverken køre i brandfarlige eller eksplosive områder, eller områder, der er kraftigt korrosionsfremkaldende eller meget støvede. Ved anvendelse under ekstreme betingelser kræves der særligt udstyr og særlig tilladelse til trucken. 10

14 4 Den driftsansvarliges forpligtelser Den driftsansvarlige er i denne driftsvejlednings forstand enhver naturlig eller juridisk person, der anvender trucken selv, eller på hvis vegne den anvendes. I særlige tilfælde (f.eks. ved leasing, udlejning) er den driftsansvarlige den person, som det påhviler at overholde de nævnte driftsforpligtelser i henhold til de kontraktmæssige aftaler mellem ejer og bruger af trucken. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at trucken kun anvendes i overensstemmelse med formålet, og at enhver form for fare for brugerens eller tredjemands liv og helbred undgås. Den driftsansvarlige skal endvidere sørge for, at Arbejdstilsynets sikkerhedsforskrifter, øvrige sikkerhedstekniske regler samt retningslinjerne for drift, service og vedligeholdelse følges. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at alle brugere har læst og forstået denne driftsvejledning. BEMÆRK Hvis denne driftsvejledning ikke følges, bortfalder vores garanti. Det samme gælder, hvis kunden og/eller tredjemand udfører usagkyndigt arbejde på genstanden uden tilladelse fra producenten. 5 Påbygning af påbygningsaggregater og/eller ekstraudstyr Påbygning af ekstraudstyr På- og indbygning af ekstraanordninger, der påvirker eller udvider køretøjets funktioner, er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten. Desuden skal der evt. indhentes tilladelse hos de lokale myndigheder. Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse fra producenten. 11

15 12

16 B Beskrivelse af trucken 1 Beskrivelse af anvendelsen EKS 110 er en vertikal plukketruck med elektromotorisk drev. Den er beregnet til transport og plukning af gods på et plant underlag iht. DIN Der kan optages paller med åben bund eller med tværbrædder samt rullevogn. Trucken er ikke egnet til indstabling af paller i reolsystemer. Førerkabinen løftes op sammen med lastoptagningsudstyret, så der er nem adgang til samt optimalt overblik over de hyldehøjder, der skal betjenes. Reolsystemerne skal være dimensioneret til EKS 110. De sikkerhedsafstande (f.eks. DS/EN , pkt ), der kræves og foreskrives af producenten, skal altid overholdes. Mellem reol og truck skal der overholdes en sikkerhedsafstand på mindst 100 mm ved skinnestyrede truck og 125 mm ved induktivt styrede truck. Gulvet skal overholde DIN I forbindelse med skinnestyringssystemet (SF) skal der forefindes køreskinner i smalgangene. Styreruller af vulkollan, der er skruet på truckens chassis, styrer trucken imellem køreskinnerne. Trucken udstyres som standard med enkeltmast (E-mast) eller duplex-dobbeltmast (ZZ-mast) (løftehøjder se "Tekniske data" på side 19). Som ekstraudstyr kan der leveres et tillægsløft, som øger lastgaflens løftehøjde med yderligere 800 mm. 13

17 2 Definition af køreretning Til angivelse af køreretning fastlægges følgende: Pos. Køreretning 1 Venstre 2 Retning mod drevet 3 Retning mod lasten 4 Højre 14

18 3 Komponent- og funktionsbeskrivelse 3.1 Oversigt over moduler

19 Pos. Betegnelse 5 t Førerværn 6 o Duplexmast 7 t Køreretningskontakt 8 t Sikkerhedsbarriere (fra 1200 mm) 9 t Enkelt-mast 11 t Lastgaffel 10 t Førerplatform 17 t Afdækning, el-system 16 t Drevkappe 15 o Styreruller 14 t Førerdisplay 13 t Batteriafdækning 12 t Drivhjul t Standardudstyr o Ekstraudstyr 16

20 3.2 Funktionsbeskrivelse Sikkerhedsanordninger Trucken råder over en lukket truckkontur. Drivhjulet er beskyttet af et stabilt truckværn. Førerplatformen er støddæmpet. Førerværnet beskytter føreren mod evt. nedfaldende emner. Sikkerhedsbarriererne i begge sider af førerplatformen afbryder alle køre- og løftebevægelser ved en løftehøjde på over 1200 mm. I funktionen "Skinnestyring med gangkending" (o) i smalgange skal knappen "Tohåndsbetjening" (o) også være trykket ind, for at der kan køres og løftes. Tohåndsbetjeningen forhindrer, at der foretages plukning i reolen under kørslen eller løftebevægelsen. NØDSTOP: Knappen NØDSTOP sætter ved betjening alle elektriske funktioner ud af drift. Truckopbygning Trucken er en trehjulet truck med styret drivhjul inden for den lukkede truckkontur. Frontkappen, der er let at åbne, et vipbart batteridæksel og en aftagelig afdækning til el-systemet giver god adgang til alle aggregater. Bremser Bremsefunktionen aktiveres, når dødmandsknappen slippes (driftsbremse) eller når køreretningskontakten slippes (rullebremse). Når der slukkes for el-systemet virker fjedertrykbremsen som parkeringsbremse. Styretøj Styreområdet udgør 90 til begge sider. Rattet virker elektrisk på servomotoren. Gearet med cylindrisk tandhjulsudveksling overfører styrebevægelsen til drivhjulet. I funktionen "Skinnestyring med gangkending" (o) holdes styretøjet automatisk i ligeudposition. Hydraulisk anlæg Ved tilkobling af funktionen Løft starter pumpeaggregatet og transporterer hydraulikolie fra olietanken til løftecylinderen. En hydrauliktrykakkumulator og en mængdereguleringsventil gør, at løft og sænkning udføres med dæmpning. 17

21 Løfteanordning Trucken er udstyret med en enkeltmast i svejset udførelse. Lastslæden med førerplatform og lastgaffel løber på ruller med rulningslejer for at opnå minimalt friktionstab og lavt strømforbrug. Løftet sker ved at hydraulikcylindre køres ud. Ved tillægsløft (o) hæves lastgaflen via en styrekæde ved hjælp af en løftecylinder, der er anbragt i midten. Trucken kan være forsynet med en duplexmast. Betjenings- og displayinstrumenter Betjeningselementer og displayinstrumenter er anbragt overskueligt ved førerpladsen. En køreretningskontakt styrer hastigheden. Funktionerne Løft, Sænkning og Horn kan betjenes med knapper uden at flytte hånden. Hvis trucken er forsynet med tillægsløft (o) "Z" er betjeningen af løfte-/sænkebevægelsen til dette tillægsløft desuden placeret logisk i lastsiden (ved tillægsløftet). Førerdisplayet viser batteriopladning, antal driftstimer samt service- og diagnosedata. En hjulvinkelvisning giver oplysning om drivhjulets aktuelle styrevinkel Driftstimetæller Z Gør trucken klar til drift, se "Klargøring af trucken til drift" på side 56 eller se "Betjeningstastatur, CanCode" på side 85. Driftstimerne tælles, når trucken er klar til drift og dødmandsknappen er blevet aktiveret Driftstimetæller ved drift med gående fører Z Gør trucken klar til drift, se "Klargøring af trucken til drift" på side 56 eller se "Betjeningstastatur, CanCode" på side 85. Driftstimerne tælles, når trucken er klar til drift og en af følgende betjeningselementer er blevet aktiveret: Knap til Gående fører - retning mod drev", se side 62. Knap til Gående fører - retning mod last", se side 62. Knap til Gående fører - løft", se side 68. Knap til Gående fører - sænkning", se side

22 4 Tekniske data Z Oplysning om tekniske data iht. VDI Ret til tekniske ændringer og forbedringer forbeholdes. Z Alle oplysninger gælder, såfremt intet andet er anført, for varianterne L og Z. 4.1 Ydelsesdata Betegnelse EKS 110 (100 E) EKS 110 (160 E) EKS 110 (190 E) EKS 110 (280 ZZ) Q Nominel løfteevne kg Kørehastighed med/uden nominel last 9,8/10,1 9,0/9,0 9,0/9,0 km/h Løftehastighed med/uden nominel last, Z 0,16/0,20 0,13/0,17 0,21/0,30 m/s Løftehastighed med/uden nominel last, L 0,16/0,20 0,13/0,17 0,21/0,30 m/s Sænkehastighed med/uden nominel last, Z 0,21/0,19 0,30/0,28 m/s Sænkehastighed med/uden nominel last, L 0,21/0,19 0,30/0,28 m/s Stigeevne med/uden nom. last 5/10 % Køremotor, effekt S2 60 min. 2,8 kw Løftemotor, effekt S3 = 15 % 3 kw Løftemotor, effekt S3 = 5 % 2,2 kw Løftemotor, effekt S3 = 20 % 6 kw 19

23 4.2 Vægt Betegnelse EKS 110 (100 E) Egenvægt inkl. batteri L/Z 1756/ 1859 Akselbelastning med last for/ bag (med batteri) Z Akselbelastning uden last for/bag (med batteri) Z Akselbelastning med last for/ bag (med batteri) L Akselbelastning uden last for/bag (med batteri) L 481/ / / / 678 EKS 110 (160 E) 1934/ / / / / 834 EKS 110 (190 E) 1970/ / / / / 862 EKS 110 (280 ZZ) 2270/ / / / / 965 kg kg kg kg kg 4.3 Dæk Betegnelse Værdi Dæk Vulkollan d1 Dækstørrelse, foran 230x80 mm d2 Dækstørrelse bag 150x130 mm 20

24 4.4 Mål h4 C h y x h7 s l Q h9 h13 h3 h12 h6 l2 l1 Wa b1 b5 b11 e a/2 a/2 Ast 21

25 Betegnelse EKS 110 (100 E) 1 ved udformning med førerværn (o) mm EKS 110 (160 E) EKS 110 (190 E) EKS 110 (280 ZZ) c Lasttyngdepunktsafstand mm x Lastafstand L/Z 143/ mm y Akselafstand mm h 1 Mastens højde, sænket mm h 3 Løft mm h 4 Mastens højde, fuldt udkørt (h 1 +h 3 ) mm h6 Højde, førerværn mm h 7 Sidde-/ståhøjde mm h 9 Tillægsløft Z mm h 12 Ståhøjde, hævet (h 3 +h 7 ) mm h 13 Højde, sænket mm Ast Arbejdsgangbredde ved palle x 1200 på langs L/Z 3149/ mm Ast Arbejdsgangbredde ved palle x 1200 på tværs 3039/ mm L/Z b 1 / b 2 Samlet bredde mm b 4 Bredde mellem støtteben/lad mm b 5 Udvendig gaffelarmsafstand mm b 11 Sporvidde, bag mm I 1 Samlet længde L/Z 2890/ mm I 2 Længde inkl. gaffelryg L/Z 1690/ mm I 3 Platformslængde L/Z 775/ /710 mm I Gaffelarmslængde 1200 mm Wa Venderadius mm s/e/ l Gaffelarmsmål L 60 / 160 / 1200 s/e/ l Gaffelarmsmål Z 65 / 160 / 1200 m 1 Frihøjde til gulv under mast med last 60 / 160 / / 160 / 1200 mm mm mm a Sikkerhedsafstand mm Gaffelslæde ISO 2328, klasse/type A, B FEM 2A (ekstraudstyr) 2 til drejning før den optagede palleplads iht VDI 2198 (diagonalmetoden) 22

26 4.5 Europæiske standarder Z Z Z Vedvarende lydtryksniveau EKS 110: 68 db(a) iht. EN i overensstemmelse med ISO Det vedvarende lydtryksniveau er en værdi udregnet iht. gældende standarder, der fås ved sammenregning af støjværdierne for kørsel, løft og tomgang. Lydtryksniveauet måles ved førerens øre. Vibration EKS 110: 0,96 m/s² iht. DS/EN Den vibrationsacceleration, som kroppen udsættes for på førerpladsen, er i henhold til standardens bestemmelser den lineært integrerede, vægtede acceleration i vertikal retning. Den beregnes ved kørsel over forhindringer med konstant hastighed. Disse måledata er en engangsberegning for trucken og må ikke forveksles med humanvibrationerne i brugerdirektivet "2002/44/EF" (vibrationer). Til måling af disse humanvibrationer tilbyder producenten en særlig service, se "Måling af humanvibrationer" på side 122. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Producenten bekræfter, at grænseværdierne for elektromagnetiske forstyrrelser samt støjimmunitet overholdes, samt at der foretages kontrol af afladningen af statisk elektricitet iht. EN samt de heri nævnte standardiserede referencer. Der må kun ændres på elektriske eller elektroniske komponenter og disses placering efter skriftlig tilladelse fra producenten. ADVARSEL! Forstyrrelse af medicinsk udstyr på grund af ikke-ioniserende stråling Elektrisk udstyr på trucken, som udsender ikke-ioniserende stråling (f.eks. trådløs datatransmission), kan forstyrre funktionen på medicinsk udstyr (pacemaker, høreapparater, etc.) hos brugeren og medføre fejlfunktion. Kontakt lægen eller producenten af det medicinske udstyr, for at få afklaret om udstyret kan anvendes i nærheden af trucken. 23

27 4.6 Anvendelsesbetingelser Z Omgivelsestemperatur ved drift 5 C op til 25 C, kortvarigt op til 40 C. Ved permanent brug under ekstreme udsving i temperatur eller luftfugtighed kræves der særligt udstyr samt tilladelse. 4.7 Krav til elektricitet Producenten bekræfter, at kravene til dimensionering og produktion af det elektriske udstyr overholdes ved korrekt anvendelse af trucken iht. DS/EN 1175 "Sikkerhed ved industrielle truck - Krav til elektricitet". 24

28 Markeringssteder og typeskilte Advarsels- og oplysningsskilte så som lastdiagrammer, anhugningspunkter og typeskilte skal altid kunne læses, ellers skal de udskiftes Pos. Betegnelse 18 Advarselsskilt "Risiko for skæreskader/klemning" 19 Forbudsskilt "Stik ikke hænder/arme igennem masten" 20 Forbudsskilt "Gå ikke ind under lasten" 21 Advarselsskilt "Advarsel! Drift med impulsfunktion" 22 Kontrolmærkat (o) 23 Løfteevneskilt, løfteevne/lasttyngdepunkt/løftehøjde 24 Truckens typeskilt 25 Anhugningspunkt for donkraft 26 Anhugningspunkt til læsning med kran 28 Forbudsskilt "Det er ikke tilladt at medtage passagerer" 25

29 5.1 Typeskilt Z Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 29 Type 35 Byggeår 30 Serienummer 36 Lasttyngdepunktsafstand i mm 31 Nominel løfteevne i kg 37 Drivkraft 32 Batterispænding i V 38 Batterivægt min./maks. i kg 33 Egenvægt uden batteri i kg 39 Producent 34 Ekstraudstyr 40 Producentlogo Angiv serienummer (27) ved henvendelse vedr. trucken og ved bestilling af reservedele. 26

30 5.2 Lastdiagram, truck Løfteevneskiltet (23) angiver løfteevnen i lb (kg) for trucken med lodret mast. Det anføres i tabelform, hvor stor den maksimale løfteevne er ved et bestemt lasttyngdepunkt A/B/D (in/mm) og den ønskede løftehøjde C (in/mm). Eksempel på udregning af den maksimale løfteevne Ved et lasttyngdepunkt C på 600 mm og en maksimal løftehøjde H på 1000 mm udgør den maksimale løfteevne Q 1000 kg. 27

31 28

32 C Transport og første idriftsættelse 1 Aflæsning med kran ADVARSEL! Risiko for uheld ved usagkyndig flytning med kran Anvendelse af uegnet løftegrej og usagkyndig anvendelse af samme kan medføre nedstyrtning af trucken under læsning/losning. Sørg for, at trucken og masten ikke støder imod noget, når de løftes eller bevæger sig på en måde, der ikke er under kontrol. Hvis det er nødvendigt, skal trucken og masten fastholdes ved hjælp af styretove. Kun personer, som er uddannet i håndtering af anhugnings- og løftegrej, må foretage læsning/losning af trucken og masten. Bær personlige værnemidler (f.eks. sikkerhedssko, sikkerhedshjelm, advarselsvest, sikkerhedshandsker osv.) ved læsning/losning med kran. Undlad ophold under hængende last. Træd ikke ind i fareområdet, og undlad ophold i fareområdet. Anvend kun løftegrej med tilstrækkelig løfteevne (truckens vægt, se typeskiltet). Fastgør kun kranudstyret ved de afmærkede anhugningspunkter, og sørg for at sikre det, så det ikke skrider. Anvend kun anhugningsgrej i den foreskrevne belastningsretning. Anbring kranudstyrets anhugningsgrej således, at det ikke rører nogen af komponenterne, når der løftes. Læsning af trucken med kran Forudsætninger Lastudstyr sænket Tændingslås i position FRA. Nøgle trukket, ved kodelås tryk på O-tast. NØDSTOP-afbryder i position FRA. Nødvendigt værktøj/materiale Løftegrej Kranudstyr Fremgangsmåde Fastgør kranudstyret i anhugningspunkterne (41). Trucken kan nu læsses ved hjælp af en kran

33 2 Sikring af trucken under transport ADVARSEL! Ukontrollerede bevægelser under transporten Usagkyndig sikring af trucken og masten under transport kan medføre alvorlige uheld. Læsningen skal foretages af personale, der er specielt uddannet hertil iht. VDI 2700 og VDI Den korrekte dimensionering og udførelse af sikkerhedsforanstaltninger ved læsning afgøres i hvert enkelt tilfælde. Ved transport på lastbil eller anhænger skal trucken surres fast på fagligt korrekt vis. Lastbilen eller anhængeren skal være udstyret med fastsurringsringe. Trucken skal sikres med kiler, så den ikke kan bevæge sig utilsigtet. Anvend kun spænderemme og fastsurringsseler med tilstrækkelig nominel styrke. Sikring af trucken med henblik på transport Forudsætninger Lastoptagningsudstyr sænket Tændingslås i position FRA Nøgle trukket, ved kodelås O-tast trykket ind NØDSTOP trykket ind Batteristikket trukket 42 Nødvendigt værktøj/materiale Spænderemme/fastsurringsseler Fremgangsmåde Parkér trucken sikkert på lastbil eller anhænger. Slå mindst fire spænderemme (42), 2 i venstre og 2 i højre side, omkring masten. Nu kan trucken transporteres. 30

34 3 Første idriftsættelse Z Forberedelse inden første ibrugtagning Fremgangsmåde Kontrollér, at udstyret er komplet. Montér evt. batteriet, se "Afmontering/montering af batteriet" på side 37. Trucken må kun køres med batteristrøm. Ensrettet vekselstrøm vil beskadige de elektroniske komponenter. Kabelforbindelser til batteriet (forlængerledninger) skal være kortere end 6 m. Oplad batteriet, se "Oplad batteriet" på side 39. Trucken kan nu tages i brug, se "Idrifttagning af trucken" på side

35 4 Flytning af trucken uden brug af motorkraft Frigørelse af bremse FORSIGTIG! Ukontrolleret bevægelse af trucken Bremsen må ikke deaktiveres på stigninger og skråninger. Aktivér bremsen igen, når destinationen er nået. Trucken må ikke parkeres med deaktiveret bremse. Nødvendigt værktøj/materiale To M5x42 unbrako-skruer Unbrakonøgle Fremgangsmåde Stil hovedafbryderen på "FRA". Stil tændingslåsen på "FRA", og træk nøglen ud. Sørg for at sikre trucken, så den ikke triller. Åbn frontkappen (16), og læg den til side, se "Montering og afmontering af frontkappen" på side 114. Skru to M5x42 unbrakoskruer (43) helt i, og træk ankerpladen op. Bremsen er frigjort, og trucken kan flyttes. Reaktivering af bremsen Fremgangsmåde Skru de to M5x42 unbrakoskruer (43) ud igen. Montér frontkappen (16) igen, og luk den. Bremsetilstanden er nu genoprettet. 32

36 D Batteri vedligeholdelse, opladning, udskiftning 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier Servicepersonale Opladning, service og udskiftning af batterier må kun foretages af hertil uddannet personale. Denne driftsvejledning samt forskrifterne fra producenten af batteri og ladestation skal overholdes under arbejdet. Brandsikringsforanstaltninger Ved omgang med batterier er rygning og brug af åben ild forbudt. I området omkring den truck, der er parkeret med henblik på opladning, må der i en afstand af mindst 2 m ikke opbevares brændbare stoffer eller gnistdannende forbrugsmidler. Lokalet skal være ventileret. Brandslukningsudstyr skal stå klar. Vedligeholdelse af batteriet Cellelågene i batteriet skal holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, let indsmurt i polfedt og godt fastspændt. FORSIGTIG! Sørg for, at batterikablet ikke beskadiges, når batteridækslet lukkes. Ved beskadigede kabler er der risiko for kortslutning. Bortskaffelse af batteriet Overhold nationale miljø- eller bortskaffelsesbestemmelser ved bortskaffelse af batterier. Overhold altid producentens anvisninger vedrørende bortskaffelse. 33

37 1.1 Generelt ved omgang med batterier ADVARSEL! Risiko for uheld og tilskadekomst ved omgang med batterier Batterierne indeholder opløst syre, som er giftig og ætsende. Undgå enhver kontakt med batterisyre. Bortskaf brugt batterisyre efter gældende regler. Ved arbejde på batterierne er det yderst vigtigt at bære sikkerhedstøj og beskyttelsesbriller. Batterisyre må ikke komme på huden, tøjet eller i øjnene. Skulle det alligevel ske, skyl da med rigelige mængder rent vand. Søg straks læge ved personskade (hvis batterisyre f.eks. kommer i kontakt med huden eller øjnene). Spildt batterisyre skal straks neutraliseres med rigelige mængder vand. Der må kun anvendes batterier med lukket batterikasse. Overhold lovmæssige bestemmelser. ADVARSEL! Risiko for uheld ved anvendelse af uegnede batterier Batteriets vægt og mål har stor indflydelse på truckens stabilitet og løfteevne. Udskiftning af det eksisterende batteri kræver tilladelse fra producenten, da der skal bruges udligningsvægte, hvis der monteres mindre batterier. Sørg for, at batteriet sidder godt fast i truckens batterirum efter udskiftning/ved montering af batteriet. Inden enhver form for arbejde på batterierne skal trucken parkeres i sikret tilstand (se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 57). 34

38 2 Batterityper Trucken udstyres med forskellige batterityper afhængigt af dens udførelse. I nedenstående tabel vises med angivelse af kapacitet, hvilken kombination, der er standardkombination: Batteritype Kapacitet Vægt 24 V-batteri (vedligeholdelsesfrit) 4 EPzV 480 Ah 480 kg 24 V-batteri 4 EPzS 560 Ah 24 V-batteri 4 EPzS 620 Ah 24 V-batteri (vedligeholdelsesreduceret) 4 EPzW 560 Ah Batteriernes vægt fremgår af batteriets typeskilt. Batterier med uisolerede poler skal være dækket med en skridsikker isoleringsmåtte. BEMÆRK Anvend kun batterier, hvis vægt ligger inden for det min./maks.-område, der er oplyst på truckens typeskilt. Manglende overholdelse af det foreskrevne område for batterivægt kan medføre ustabile truckfunktioner. 35

39 3 Frilæggelse af batteriet Z Forudsætninger Lastudstyr sænket Tændingslås i position FRA Nøgle trukket, ved kodelås O-tast trykket ind 44 NØDSTOP i position FRA Fremgangsmåde 13 Tag fat i batteridækslet (13) i begge greb (44), og vip det helt op. Batteridækslet holdes i denne position af dets egenvægt. Afdækninger og tilslutninger skal bringes tilbage til normal driftsklar tilstand, inden trucken tages i brug. Luk kun batteridækslet ved hjælp af grebene (44). 36

40 4 Afmontering/montering af batteriet ADVARSEL! Risiko for uheld ved montering og afmontering af batteriet Ved montering og afmontering af batteriet kan der opstå kvæstelser og ætsning på grund af batteriets vægt og batterisyren. Følg afsnittet "Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier i dette kapitel. Sørg for at bære sikkerhedssko ved montering og afmontering af batteriet. Der må kun anvendes batterier med isolerede celler og isolerede polforbindelser. Parkér trucken vandret for at sikre, at batteriet ikke glider ud. Foretag kun udskiftning af batteriet med kranudstyr med tilstrækkelig løfteevne. Anvend kun tilladte anordninger til udskiftning af batteri (batteriskiftestativ, batteriskiftestation osv.). Sørg for, at batteriet sidder godt fast i truckens batterirum. Afmontering af batteri Forudsætninger Trucken er parkeret i sikret tilstand, se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 57. Batteristikket er trukket ud. Nødvendigt værktøj/materiale Kran/gaffeltruck Kranudstyr Batteriskiftestation (o) Fremgangsmåde Vip spændearmen (47) til batterilåsen 180 mod uret. 47 Træk batterilåsen op ad og ud. Afmontering af batteriskiftestation (o) Træk batteriet ud i siden på trucken. Følg driftsanvisningen for batteriskiftestationen. Afmontering med kran/gaffeltruck Anbring krogen fra kranudstyret i løfteøjerne (45) på batteriet. Det slappe kranudstyr må ikke falde ned på battericellerne. Løft langsomt og forsigtigt batteriet ud af trucken. Batteriet er afmonteret. 37

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

Montage- und Verwendungsanleitung

Montage- und Verwendungsanleitung DE GB FR ES DK www.zarges.de Montage- und Verwendungsanleitung Z00 N 9 w Plattformtreppe, fahrbar w Überstieg, fahrbar w Mobile platform steps w Bridging steps, mobile w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5,

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lastbil (kategori C) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Mover SE / TE. Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48. Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7

Mover SE / TE. Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48. Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7 Mover SE / TE Gebrauchsanweisung Seite 2 Einbauanweisung Seite 7 Im Fahrzeug mitzuführen! Gebruiksaanwijzing Pagina 44 Inbouwhandleiding Pagina 48 Im vertuig meenemen! Operation instructions Page 13 Installation

Læs mere