ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMARKEDSUDVALGET"

Transkript

1 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30

2 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder virksomhedskontakt jobanvisning forsikrede ledige kontanthjælp aktiv beskæftigelsesindsats lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kap. 10 og 10a) syge- og barselsdagpenge revalideringsforanstaltninger produktionsskoler integration danskuddannelse for voksne udlændinge drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område LBR (Lokalt Beskæftigelses Råd) Aktiveringsafdelingen. 31

3 s budget for 2013 er på 272,7 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Sygedagpenge 20% Jobtræning samt senior- og servicejob 1% Løntilskud flexjob 12% Øvrige beskæftigelsesudg. 6% Aktiveringsafdelingen 2% Kontanthjælp 17% Dagpenge forsikrede ledige 32% Integration 2% Beskæftigelse forsikrede ledige 6% Revalidering 2% Generel beskrivelse På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførselsområdet. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. 32

4 Økonomisk oversigt Alle beløb er i 2013-priser (i hele kr.) BUDGET 2013 BUDGET- OVERSLAG 2014 BUDGET- OVERSLAG 2015 BUDGET- OVERSLAG heraf udgør serviceudgifterne Jobcenter Seniorjob Produktionsskoler og EGU Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Flexjob Ledighedsydelse Jobtræning Beskæftigelsesordninger Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge forsikrede ledige Beskæftigelse forsikrede ldige Integration Introduktionsydelse Introduktionsprogram Revalidering Servicejob Driftsudgifter beskæftigelsesindsats KompetenceCenter Nordfyn

5 s vigtigste arbejdsopgave er at hjælpe virksomhederne med arbejdskraft, hjælpe ledige med at finde et job, hjælpe sygemeldte tilbage til deres job samt integrere sygemeldte på arbejdsmarkedet. Hertil kommer, at integrere flygtninge m.v. på arbejdsmarkedet. Jobcenter Nordfyn er opdelt i følgende arbejdsområder: Tilbud og vejledning til forsikrede ledige (dagpengemodtagere) og ikke forsikrede ledige (kontanthjælpsmodtagere) samt ledige, der er godkendt til et fleksjob Virksomhedskontakt beskæftigelseskonsulenter, som aflægger besøg i virksomhederne Opfølgning af sygdomsforløb, behandle ansøgninger om revalidering, afklaring af berettigelse til fleksjob og førtidspension Integrere flygtninge m.v. på det danske arbejdsmarked Seniorjob Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Seniorjob Refusion Kommunen har pligt til at oprette et seniorjob til ledige, som mister deres ret til understøttelse, hvis dagpengeperioden udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen. I forbindelse med afkortning af retten til understøttelse fra 4 år til 2 år, pr. 1. juli 2012, vil der være flere, som bliver berettiget til et seniorjob. Der er p.t. 7 personer, som er ansat i et seniorjob. Der er ingen opgørelse, der viser hvor mange af disse, som er efterlønsberettiget. På nuværende tidspunkt er vidende om, at der er ca. 20 personer, som vil være berettiget til et seniorjob i løbet af Endvidere forventes der i 2014 en yderligere stigning af antallet af berettigede personer. Produktionsskoler og Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Produktionsskoler BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Statsbidrag Grundtilskud

6 Statsbidrag Statsbidraget opgøres ud fra en elevbetaling. Betalingen er afhængig af, om eleven er under eller over 18 år, og er for 2012 som følgende: Betaling under 18 år: kr. pr. år Betaling over 18 år: kr. pr. år I 2011 har der været et forbrug svarende til ca. 42 årselever under 18 år og ca. 49 årselever over 18 år. Der betales bagud for antallet af årselever. I 2013 budgetteres med 42 elever under 18 år og 47 årselever over 18 år. Grundtilskud Der er budgetteret med betaling af grundtilskud til Otterup og Søndersø Produktionsskoler. Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Kommunerne kan etablere erhvervsgrunduddannelser, der minimum skal vare i 2 år. På nuværende tidspunkt er der etableret 17 grunduddannelser. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Skoleydelse Værkstedsskole Refusion 50% Samarbejde med UUO Værkstedsskole I 2014 forventes der en tilgang af antallet af elever på værkstedsskolerne. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Udgifter Statsrefusion Det Lokale Beskæftigelsesråd modtager et årligt tilskud fra staten. Midlerne skal bruges til at iværksætte lokale initiativer, der kan bidrage til en forebyggende indsats for personer, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller bidrage til at personer på kanten af arbejdsmarkedet får beskæftigelse. Midlerne for 2013 kendes p.t. ikke, hvorfor tidligere års udgiftsniveau videreføres. 35

7 Der kan evt. blive tale om at overføre midler fra et år til det næste. Såfremt midlerne ikke anvendes, skal de tilbagebetales til staten. Løntilskud fleksjob På dette område afholdes udgifter i forbindelse med: personer, der afventer et fleksjob(ledighedsydelse) løntilskud til personer, der er i et fleksjob personer i skånejob Fleksjob Der forventes vedtaget nye regler for tildeling af fleksjob med virkning fra 1. januar Evt. virkninger af disse er ikke indregnet i den forventede aktivitet. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Skånejob Driftsudgifter, fleksjob Løntilskud ½ løn Løntilskud 2 / 3 løn Tilskud ½ løn selvstændige Tilskud 2 / 3 løn selvstændige Refusion, skånejob Refusion, driftsudgifter Refusion løntilskud Løntilskud skånejob Der er p.t. oprettet 26 skånejob. I 2013 forventes der at være 28 personer i skånejob. Løntilskud Fleksjob Udviklingen og forventningerne til antallet af borgere i fleksjob er som følgende: Gennemsnit 2009 Gennemsnit 2010 Gennemsnit 2011 Budget 2012 Budget Kilde: Egne opgørelser Der har været en stagnation i antallet af fleksjob. Dette skyldes dels at; personer i fleksjob er blevet afskediget der er opbygget et større antal fleksjob, hvor der løbende er afgang til fleksydelse (efterløn for fleksjobbere), ligesom der en afgang til førtidspension. Lønmodtagere med 50 % refusion I 2011 har den faktiske udgift været på 11,1 mio. kr. svarende til 79 fleksjob. Gennemsnittet af fleksjob har pr. 31. maj 2012 været på 72 fleksjob. Antallet udgør pr. 1. juni fleks- 36

8 job. Antallet af fleksjob med 50 % refusion har været faldende over de seneste år, og der forventes gennemsnitlig 70 fleksjob i Lønmodtagere med 2/3 refusion Der har i 2011 i gennemsnit været 234 fleksjob. Gennemsnittet pr. 31. maj 2012 for de 5 første måneder var 238 fleksjob. De fleksjob, som oprettes er langt overvejende med 2/3 refusion. Pr. 1. juni 2012 var der 246 fleksjob og der forventes 265 fleksjob i Ny fleksjob- og førtidspensionsreform Der er indgået aftale mellem Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob, der træder i kraft pr. 1. januar Fleksjobordningen målrettes og tilskuddet omlægges. Der er ikke taget højde for denne reform i budget 2013 vedrørende fleksjobområdet, idet den endnu ikke var godkendt i forbindelse med budgetlægningen for Ledighedsydelse Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Ledighedsydelse, aktive mellem, 30 % refusion Ledighedsydelse, aktive mellem, 50 % refuion Ledighedsydelse, aktive visitation, 50 % refuion Ledighedsydelse ej refusion Ledighedsydelse, ferie Ledighedsydelse, mellem Ledighedsydelse, sygdom Ledighedsydelse, visitation Særlig ydelse, ej refusion Refusion ledighedsydelse, 50 % Refusion ledighedsydelse, 30 % Udviklingen og forventningerne til antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse: Budget KORRIGERET Budget ,5 92 Kilde: Egne opgørelser (Ledighedsydelse i forbindelse med ferie er ikke medtaget) Når en fleksjobber afventer et fleksjob udbetales ledighedsydelse. Fra den 1. januar 2011 ydes 50 % refusion, hvis fleksjobberen er i virksomhedspraktik eller i gang med uddannelse og 30 %, hvis personen ikke er i aktivitet eller i anden aktivitet f.eks. vejledning og opkvalificering. Refusionen bortfalder, når der er modtaget ledighedsydelse i 18 måneder. Generelt har fleksjobbere i 2010 og 2011 været ramt af den stigende arbejdsløshed. I løbet af 2012 er ledigheden stagneret, og der forventes et svagt fald i 2. halvår af Der forventes 37

9 ligeledes et svagt fald i I løbet af 2012 afvikles forløb for de ledighedsmodtagere, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Det er især denne gruppe, som er steget i antal. Ultimo 2012 er der vedtaget en ny reform på fleksjobområdet, og det er derfor meget usikkert, hvad der vil ske fra og med Der er ikke taget højde for denne reform i budget 2013, idet den endnu ikke var godkendt i forbindelse med budgetlægningen. Jobtræning Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Løn til ledig ansat i kommuner i et offentligt løntilskud Løntilskud Betaling fra kommuner Området dækker over lønninger til forsikrede ledige. Kommunerne skal stille et givent antal pladser til rådighed. Kvoten omfatter såvel forsikrede ledige som kontanthjælpsmodtagere. Kvoten for 2012 er på 108, og kvoten for 2013 forventes at blive mindre. I forbindelse med kommunernes medfinansiering af understøttelse bliver løntilskud til ledige et vigtigt redskab. I Nordfyns Kommune anvendes en del af de åbninger, som tidligere har været brugt til offentlige løntilskud, nu til seniorjob. Løntilskudsjob medfører udgifter for kommunen som arbejdsgiver og jobcentret som løntilskud. I april 2012 har jobcentret kun udnyttet løntilskudskvoten svarende til 80 %. Dette svarer til, at der er oprettet 85 løntilskudsjob. Ikke mindst udgifterne til pensionsordninger har medført en større kommunal udgift. Forsikrede ledige har ret til en pension, mens det ikke er tilfældet for kontanthjælpsmodtagere i samme omfang. Der budgetteres med 70 løntilskudsjob til forsikrede ledige med en gennemsnitlig løn på ca kr. årlig. Budgetaftale 2013 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det vedtaget, at reducere lønudgiften til ledige ansatte i kommuner i offentlige løntilskud med kr. Beskæftigelsesordninger Området dækker over udgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere under 18 år i forbindelse med vejledning og opkvalificering og virksomhedspraktik samt udgifter til mentorordninger for alle målgrupper. 38

10 Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Godtgørelse Jobpræmie Løntilskud Læse, skrive, regnekursus Mentor, flere personer Mentor, aktiverede Mentorer Refusion, jobpræmie Refusion, mentorer Refusion Hjælpemidler Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik Budgetbeløbet er en del af den bevilling, der er afsat til ungepakken. Jobpræmier til enlige Der er tale om en præmieordning til enlige forsørgere. Det forventes, at ordningen udvides til en større målgruppe i løbet af Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og starthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder Der budgetteres med 5 personer. Udgifter til mentor for flere personer Der er tale om en ny funktion. Denne funktion dækker udgifter til virksomhedscentre samt ansatte, der fungerer som mentor for flere personer. Der er i budgettet afsat budget til følgende: 10 virksomhedscentre 4 virksomhedscentre light Mentor til aktiverede Området dækker over udgifter til mentorordninger til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Fra 2011 er denne ordning opdelt i to funktioner. Denne ordning dækker udgifter til mentor til enkeltpersoner i matchgruppe 2. Hvis denne målgruppe skal tættere på arbejdsmarkedet, er det oftest nødvendigt at aflønne en mentor. Der er afsat midler til en uddannelsesmentor for unge. Mentor til aktiverede enkeltpersoner Her budgetteres udgifter til mentorer i enkeltpladser i virksomheder. På grund af virksomhedsstrukturen i Nordfyns Kommune med mange små og mellemstore virksomheder, benyttes mentorerne ofte i de små virksomheder 39

11 Udgifter til hjælpemidler Området dækker over udgifter til hjælpemidler og til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Ud fra forbruget i 2011 og det skønnede forbrug i 2012 forventes en mindre stigning i udgifterne, som også fortsætter i budgetoverslagsårene. Sygedagpenge Sygedagpengeområdet er et område, hvor der er store kommunale udgifter. Langvarige sygedagpengesager er en stor fødekilde til permanente forsørgelsesydelser (fleksjob og førtidspension). Det er derfor vigtigt, at der gøres en ekstraordinær indsats i forhold til denne målgruppe. I 2011 og første halvår af 2012 har der været mange sager med en varighed over 52 uger. Der ses nu et begyndende fald i antallet af disse sager. Det kan også konstateres, at der i 2011 og 1. halvår 2012 generelt har været mange dagpengesager. I 1. halvår 2012 ses et fald i de kortervarende sagsforløb (5 26 uger). Siden den 1. april 2011 har deltaget i det store TTA-projekt (tilbage-til-arbejde). Dette projekt strækker sig frem til udgangen af september måned Erfaringer fra dette projekt er blandt andet, at der sker en tidligere afklaring af den enkelte sygemeldte, ligesom der sker en afklaring af den sygemeldtes situation, således at der ikke ses så mange gensygemeldinger. Det forventes, at der videreføres et projekt i kommunalt regi, som ligner TTAprojektet i forhold til arbejdsgange og brug af f.eks. psykolog, psykiater og fysioterapeut. Det forventes, at dette projekt vil medføre færre langvarige sager og generelt færre sager. Projektet vil endvidere især være med til en hurtigere afklaring af sagerne. Der er ansat en faglig koordinator for sygedagpengeområdet fra den 1. november Dette forventes også at have en positiv effekt på antallet af sager. Alle beløb i hele kr. og priser TOTAL Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET 404, , , , Sygedagpenge uge, Sygedagpenge uge, aktive Sygedagpenge uge, passive Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Sygedagpenge syge børn, Løntilskud 0, , , ,5 116 Refusion 50 % Refusion 30 % Refusion, syge børn I nedenstående tabel, er budgetgrundlaget for 2013 samt udviklingen i antallet af sager for månederne januar til juni 2012 vist. 40

12 Antal sygedagpengesager FAKTISKE ANTAL SAGER 1. HALVÅR jan. feb. mar. april maj juni gn. BUDGET- GRUNDLAG I alt uge uge - aktiverede uge, ej aktiverede Efter 52. uge Kilde: KMD-opgørelse, dp Sagsantallet i 1. halvår 2011 er optalt den sidste uge i den pågældende måned. Sager i intervallet uge Det aktuelle antal sager udgør i uge , 42 sager. Det gennemsnitlige antal sager i 2011 frem til og med uge 23 udgør 48 sager. Erfaringen viser, at der hvert år er større efterbetalinger af sygedagpenge for det foregående år (arbejdsgiverrefusion). Antallet af sager er reguleret i forhold til den forventede efterbetaling. Sager uger I uge er der i alt 295 sager, hvoraf 77 sager er med høj refusion på grund af aktivitet eller delvis raskmelding, således at der var 218 sager, hvor der ikke var aktivering. I aktivering (+ delvis raskmelding) med 50 % refusion I regnskab 2011 var der 53 modtagere med høj refusion. I uge var der 77 sager med høj refusion. Der er tale om et reduceret dagpengebeløb pr. uge, da den gennemsnitlige udbetaling dækker over flere, som er delvis raskmeldt. Ikke aktiveret Som anført ovenfor er der i budget 2012 et større antal sygemeldte, som ikke er i aktivering eller i et aktiveringsforløb som vejledning og opkvalificering, og som p.t. ikke registreres særskilt. I uge var der 218 sager, som ikke var i aktivering. Der forventes en nedgang i antallet af sager i resten af 2012 og 2013, samt en mindre nedgang i årene Sygedagpenge efter 52 uger - uden refusion Der er sket en mærkbar stigning i antallet af personer, der har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger. I løbet af 2012 er antallet stort set uændret. Der har været et fald omkring ugerne 12 og 13. Senere har der igen været en stigning. I uge udgør antallet 83. Som anført indledningsvis er der iværksat forskellige tiltag, der skal nedbringe antallet af disse langvarige sager. Det forventes, at disse tiltag vil nedbringe antallet af langvarige sager. Syge børn Der er i budget 2012 afsat kr. til sygedagpenge til forældre i f.m. børns sygdom. Ud fra forventningerne til 2012 forventes der, at være behov for en uændret budgetramme fra og med Løntilskud Der er mulighed for at yde løntilskud til sygemeldte i forbindelse med ansættelse af sygemeldte i en ny arbejdsfunktion, der typisk kræver en oplæring. Der afsættes et beløb på kr. 41

13 Kontanthjælpsmodtagere og aktiverede kontanthjælpsmodtagere Under dette område budgetteres udgifter til leveomkostninger m.v. til kontanthjælpsmodtagere, dvs. personer, som er arbejdsløse, sygemeldte, på barselsorlov eller andet, men ikke berettiget til understøttelse fra en arbejdsløshedskasse eller er berettiget til sygedagpenge eller barselsdagpenge. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL- Kontanthjælpsmodtagere Særlig støtte, Forsørgere og starthjælp Kontanthjæp til ikke-forsørgere Personer fyldt 60 år Kontanthjælp, starthjælp unge Kontanthjælp, ej refusion Betaling til/fra kommuner Refusion 30 % TOTAL Aktiverede Særlig støtte, Godtgørelse, rådighedsbeløb Aktiverede, 30% Aktiverede, 50% Løntilskud til personer i tilbud Forrevalidering, 30 % Forrevalidering, 50 % Refusion 30 % Refusion 50 % Udviklingen i ledigheden Der er taget udgangspunkt i KL s budgetvejledning for 2013, udmelding fra Beskæftigelsesregion Syddanmark og egne tal. Hertil kommer: dagpengeperioden nedsættes fra 4 år til 2 år det får virkning fra den 1. januar 2013 skærpede krav i forhold til at modtage sygedagpenge samt opnåelse af ret til understøttelse I forbindelse med ændring af refusionsreglerne er der nu målgrupper, der ikke aktiveres, ligesom der er en maksimal længde på forløbene. Samlet bliver der tale om en mindre aktiveringsgrad. Der budgetteres med en aktiveringsgrad på 42 % - svarende til, at 42 % af alle kontanthjælpsmodtagere løbende er i aktivering. Nedenstående tabel viser fordelingen af antal modtagere for perioden : 42

14 År Forsørgere Personer fyldt 60 år Unge Godk. til fleksjob ej refusion Ikke forsørgere Aktiverede Regnskab Regnskab Budget 2012 (korrigeret) Budget Kilde:s egne opgørelser I alt Kontanthjælp Særlig støtte Der forventes flere modtagere end tidligere. Forsørgere Gennemsnittet pr. 31. maj 2012 var 196 modtagere. I maj måned 2012 var der 185 modtagere. Der forventes et fald i antallet af modtagere. Ikke forsørgere Pr. 31. maj 2012 udgjorde det gennemsnitlige antal modtagere 124. Der var 126 modtagere i maj måned Der forventes et fald i antallet af modtagere. Unge Pr. 31. maj 2012 udgør antallet af modtagere 67. Der var 60 modtagere i maj måned Der forventes stort set et uændret antal modtager i Ny fleksjob- og førtidspensionsreform Der er indgået aftale mellem Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob, der træder i kraft pr. 1. januar Adgang til førtidspension for under 40-årige begrænses og der indføres i stedet ressourceforløb for under 40-årige, der skal sikre en tidligere, tværfaglig og sammenhængende indsats. Dette ressourceforløb vil fremadrettet høre under kontanthjælsområdet. Der er ikke taget højde for denne reform i budget 2013 vedrørende kontanthjælp, idet den endnu ikke var godkendt i forbindelse med budgetlægningen for Aktiverede kontanthjælpsmodtagere I forbindelse med refusionsændringerne og bortfald af pligt til at aktivere de under 30 årige i en sammenhængende periode på 26 uger, er aktiveringsgraden faldet beskedent. Dette skyldes også, at der er oprettet nye tilbud til indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Særlig støtte Der er budgetteret ud fra det forventede forbrug i Godtgørelse Der budgetteres ud fra forventet forbrug i Aktiverede, 30 % Antallet af modtagere har udgjort 116 modtagere pr. 31. maj Der forventes et faldende antal aktiverede i takt med, at antallet af kontanthjælpsmodtagere forventes at falde. 43

15 For hele 2012 har antallet af aktiverede udgjort 110 og der budgetteres med 105 modtagere i Aktiverede, 50 % Der har gennemsnitlig været 148 modtagere pr. 31. maj Der forventes et svagt fald i antallet af modtagere, og der budgetteres derfor med 140 modtagere i Løntilskud I budget 2012 blev der budgetteret med 17 helårspersoner i løntilskud. For 2013 budgetteres med 20 helårspersoner. Dagpenge - forsikrede ledige I 2013 er kommunerne medfinansierende af dagpengene fra 5. uge, hvor der i 2012 var kommunal medfinansiering efter 8. uge. I 2013 er kommunerne medfinansierende således: 50 % af understøttelsen, hvis den ledige er i aktivering i forbindelse med ordinær uddannelse og virksomhedspraktik. 70 % hvis den ledige ikke er i aktivering eller i aktivering i forbindelse med vejledning og opkvalificering og anden aktivering. 100 % i forbindelse med tilbud, som er afgivet for sent det forventes, at der kommer lovgivning, som suspenderer denne regel i 2 år. Udgangspunktet for budgettet vil være det beregnede beskæftigelsestilskud for 2013, som udgør ca. 108 mio. kr. I løbet af 2012 er der sket ændringer i forhold til: Ophævelse af ret og pligt til tilbud af mindst 6 måneders varighed for unge under 30 år. Ophævelse af ret og pligt for dagpengemodtagere til fuldtidsaktivering efter 123 ugers ledighed. Nedsættelse af varighedskrav til ret og pligt til tilbud. Nedsættelse af dagpengeperioden fra 4 år til 2 år dog således, at der er lavet en midlertidig forlængelse i ½ år for de ledige, der opbruger dagpengeretten i 2. halvår af I henhold til KL s budgetvejledning forventes bruttoledigheden på landsplan at blive ledige i 2012 for derefter at aftage til ledige i Det Økonomiske Råd vurderer bruttoledigheden til ledige i 2012 og ledige i Beskæftigelsesregion Syddanmark har udarbejdet en prognose om udviklingen i ledigheden i de enkelte kommuner. Det fremgår af prognosen, at ledigheden i Nordfyns Kommune har udgjort 959 ledige forsikrede ledige. Det forventes, at ledigheden vil falde med 9,9 % i Nordfyns Kommune svarende til et forventet antal ledige i 2013 på gennemsnitlig 860 ledige. Der er således stor uenighed om størrelsen af den forventede bruttoledighed. Som det ses af nedenstående oversigt, er der for Nordfyns Kommunes vedkommende et fald i antallet af ledige fra 2011 til Det forventes, at dette fald vil fortsætte i resten af 2012 og 2013, således at prognosen fra Beskæftigelsesregion Syddanmark er korrekt. 44

16 Forsikrede ledige i 2011 og 2012 År Januar Februar Marts April Maj Kilde: Egne opgørelser Som tidligere anført er Beskæftigelsestilskuddet for 2013 beregnet til ca. 108 mio. kr. Dette tilskud skal dække de samlede udgifter til medfinansiering af dagpenge samt nettoudgiften til beskæftigelse af forsikrede ledige. Akutpakke Som led i Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, er der afsat en pulje, hvorfra staten yder tilskud til et særligt intensivt jobformidlingsforløb. Tilskud fra puljen skal bruges i forbindelse med at ledige, der risikerer at opbruge dagpengeretten inden udgangen af første halvår af 2013, får ret til et særligt intensivt jobformidlingsforløb hos en personlig jobformidler, der skal yde hjælp i alle led af jobsøgningen. I Jobcenter Nordfyn er der pr. 1. december ansatte, som tager sig af arbejdsopgaverne i forbindelse med akutpakken. Der er ekstra ansat 2 jobformidlere og en administrativ medarbejder, og der er indgået en aftale med Udviklingspark Nordfyn (UPN) om tilvejebringelse af samlet 40 job- eller afklaringssituationer for ledige på a-dagpenge, der inden for de næste 6 måneder falder for dagpengeretten. I 2012 har Nordfyns Kommune fået bevilget kr. og i kr til dækning af udgifterne i forbindelse med akutpakken. I det omfang tilskuddet ikke er anvendt fuldt ud i bevillingsperioden, kan der overføres et eventuelt uforbrugt tilskud til det efterfølgende år. Akutjob For at understøtte indsatsen i forbindelse med akutpakken, der tilbyder særlig hjælp til de forsikrede ledige, der stod til at miste deres dagpengeret i sidste halvår af 2012, er der indgået en aftale om oprettelse af akutjob. Akutjob er et job på ordinære vilkår, der opslås i en særlig jobbank på Jobnet og er målrettet ledige i målgruppen for akutpakken. En ansættelse i et akutjob skal vare minimum 13 uger og udløser ved ansættelse i 6 mdr. en præmie på kr. til arbejdsgiveren og en præmie på kr. ved ansættelse i 12 mdr. DA og de offentlige arbejdsgivere har hver især forpligtet sig til at arbejde for at tilvejebringe akutjob. KL har forpligtet sig til at arbejde for, at deres medlemmer sætter i alt akutjob i spil. I henhold til den kommunale fordelingsnøgle i forhold til indbyggertallet, vil det svare til 16 stillinger i Nordfyns Kommune. Kommunalbestyrelsen har besluttet følgende: Alle ledige midlertidige stillinger over 13 uger i Nordfyns Kommune opslås som akutjob, og de ledige har fortrinsadgang til jobbet, såfremt deres kvalifikationer matcher stillingen. Alle permanente stillinger, inden for områder med høj ledighed slås op som akutjob. Ansøgerne ansættes, såfremt deres kvalifikationer matcher stillingen. Præmien vedrørende ansættelsen tilfalder institutionen. 45

17 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Dagpenge, aktive 50 % Dagpenge, aktive 70 % Dagpenge, passive 70 % Dagpenge, manglende rettidighed Befordringsgodtgørelse Beskæftigelse - forsikrede ledige Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Hjælpemidler Personlig assistance Løntilskud, kommunale arbejdsgiver Løntilskud, private arbejdsgiver Løntilskud, ledige over 55 år Løntilskud, stat og regioner Løntilskud ved uddannelse Løntilskud, uddannelse-beskæftiget Jobrotation Refusion, 100 % Refusion, løntilskud 50 % Refusion, 50 % Øvrige udgifter i forbindelse med forsikrede ledige Udgifter til øvrig beskæftigelsesindsats dækkes af kommunen med refusion fra staten. Staten yder følgende refusion til kommunerne: Hjælpemidler, befordring og handicappede i erhverv 50 % Løntilskud og isbryderordningen 50 % Dækning af udgifter med 100 % refusion Kommunerne har overtaget udgifterne til voksenlærlinge og jobrotationsordningen. Der ydes 100 % refusion fra staten, og kommunerne får således udgifterne hertil fuldt finansieret. Baggrund for ovennævnte beregninger Nordfyn har en af de højeste ledighedsprocenter i Region Syddanmark. I henhold til prognosen fra Region Syddanmark forventes antallet af ledige at udgøre 932 i gennemsnit for hele Antallet er svarende til det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner i

18 Dette antal anvendes i forhold til forsørgelsesudgifter og aktiveringsudgifter. Aktiveringsgrad (personer med over 4 ugers varighed) Aktiveringsgraden er på 35 % svarende til 326 helårspersoner. Aktiveringsudgifter Aktiveringsudgifterne er fordelt således: Vejledning og afklaring 80 helårspersoner Privat løntilskud 25 helårspersoner Offentligt løntilskud 70 helårspersoner Virksomhedspraktik 50 helårspersoner Ordinære uddannelsesforøb, AMU o.lign. 71 helårspersoner Voksenelever/jobrotation 5 helårspersoner I alt 301 helårspersoner Personlig assistance Udgiften har i 2011 udgjort ca. 3,9 mio. kr. Forbruget pr. 31. maj 2012 har udgjort ca. 2,0 mio. kr., og der forventes et forbrug på 4,7 mio. kr. i I 2013 forventes udgiften at være på niveau med forventningerne til 2012, med en forventet stigning i udgifterne i Jobrotation med 100 % refusion Der budgetteres udfra 1 fuldtidsperson. Løntilskud til forsikrede ledige med 50 % refusion, statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner Der budgetteres med udgifter på 1,5 mio. kr. Løntilskud til forsikrede ledige med 50 % refusion private arbejdsgivere Der budgetteres med 29 fuldtidspersoner. Løntilskud til forsikrede ledige over 55 år med 50 % refusion Der budgetteres med 4 helårspersoner. Integration Integration består af introduktionsprogram og introduktionsydelse. Introduktionsydelse Flygtninge, som kommer til Danmark, indgår i et 3-årigt introduktionsprogram. I denne periode, skal de blive boende i den kommune, som de visiteres til. I det omfang de skal have dækket leveomkostninger, udbetales integrationsydelse, der pr. 1. januar 2012, er af samme størrelse som kontanthjælp til danskere. I 2011 var kvoten 34 flygtninge. Der er modtaget 25 flygtninge. Hertil kommer familiesammenførte. Kvoten for 2012 er ligeledes 34 flygtninge, hvor der frem til 1. juli 2012 er modtaget 6. Kvoten for 2013 er på 23 flygtninge. Der forventes således en stigning i antallet af integrationsflygtninge, som skal modtage integrationsydelse med taksten for kontanthjælpsmodtagere. Pr. 31. maj 2012 har der gennemsnitlig været 50 modtagere. I maj måned var antallet

19 Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Ydelse til udlændinge Statsrefusion Introduktionsprogram På området registreres udgifter i forbindelse med tiltag dvs. sprogundervisning, aktivering o.l. for integrationsflygtninge, der er omfattet af det 3 årige integrationsprogram. Hertil kommer diverse tilskud til udlændinge. Der forventes øgede udgifter på grund af, at der i det seneste år er modtaget 25 flygtninge. Hertil kommer familiesammenførte. På tidspunktet frem til den 1. juli 2012 er der modtaget 6 flygtninge. Kvoten for 2013 er 23. Det er en nedgang på 11 flygtninge i forhold til Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Udgifter, 23a Udgifter, 23b Udgifter, 23c Udgifter til mentor, 23d Danskuddannelse Danskuddannelse, selvforsørgende Danskuddannelse, øvr. kursister Resultattilskud, ordinær beskæftigelse Resultattilskud, bestået danskprøve Grundtilskud 820 mdr mdr mdr mdr Statsrefusion Statsrefusion - danskuddannelse Værtsskab Udgifter i henhold til 23 a Her budgetteres primært udgifter i forbindelse med undervisning af unge på Ungdomsakademiet i Odense. Der er p.t. 16 unge. På det seneste er der modtaget mange unge flygtninge, hvor Ungdomsakademiet er det mest velegnede tilbud. På dette område afholdes desuden udgifter i forbindelse med kurser i dansk kultur. Udgifter til danskuddannelse Samlet forventes det, at udgifterne til danskuddannelse vil udgøre 4,5 mio. kr. Hertil kommer udgifter til unge, som får danskuddannelse i forbindelse med undervisning på Ungdomsaka- 48

20 demiet, som er budgetteret til 1,6 mio. kr. i Budgetrammen skal ses ud fra det stigende antal flygtninge, som er modtaget i 2011 og 2012 og forventes modtaget i Udgifter til danskuddannelse, integrationsflygtninge Der er p.t. 25 flygtninge, som er i gang med en danskuddannelse. Der er en stigning i antallet af denne målgruppe. Bedømt ud fra forbruget på nuværende tidspunkt forventes udgiften i 2012 at udgøre 1,4 mio. kr. Der forventes en yderligere stigning i løbet af Udgifter til danskuddannelse, selvforsørgende Der er aktuelt 14 flygtninge i gang med danskuddannelse. Forbruget forventes at udgøre 0,8 mio. kr. i Der forventes en mindre udgiftsstigning for Udgifter til danskuddannelse, øvrige kursister - mangler Udgiften for 2012 forventes at udgøre 1,9 mio. kr., og der forventes en yderligere stigning i antallet af kursister i Grundtilskud Det forventes, at antallet af tilskudsmåneder vil stige i forhold til Det er meget svært at anslå antallet af måneder, da vi ikke ved, om vi får alle flygtninge på 2012-kvoten (34 flygtninge), ligesom det ikke vides på hvilket tidspunkt flygtninge ankommer på 2013-kvoten. Der må derfor tages et stort forbehold for det budgetterede. Der er sket en omlægning af grundtilskuddet. Grundtilskuddet er fra den 1. jaunar 2012 nedsat med 38 %. Til gengæld vil grundtilskuddet fremover ikke blive modregnet i budgetgarantien. Revalidering Inden for dette budgetområde afholdes udgifter til revalidender. En revalidend er en borger, som på grund af fysiske, psykiske eller sociale forhold ikke kan opnå et arbejde eller fastholde et arbejde uden støtte hertil. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Hjælpemidler Løntilskud Virksomhedspraktik Revalideringsydelse, 50% Refusion, 50% Refusion, 65% Virksomhedspraktik, 65 % refusion Der har i 2011 været gennemsnitlig 25 modtagere, hvor der i 2012 forventes at være 15 modtagere. Pr. 31. maj 2012 var der for 2012 gennemsnitligt 10 modtagere. Der forventes dog et større brug af virksomhedspraktik i

21 Revalideringsydelse, 50 % refusion Pr. 31. maj 2012 var gennemsnittet af modtagere på revalideringsydelse på 44. I maj måned 2012 var der 45 modtagere. Der forventes et lidt mindre antal modtagere i Servicejob BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Servicejob Driftsudgifter beskæftigelsesindsats BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL ugers selvvalgt Dagpenge, ordinær Dagpenge, øvrige Kontanthjælp, ordinær Kontanthjælp, øvrige Revalidering, ordinær Revalidering, øvrige Sygedagpenge, ordinær Sygedagpenge, øvrige Ledighedsydelse, øvrige Refusion, driftsudgifter Alle driftsudgifter for den aktive beskæftigelsesindsats er samlet her. Der er tale om driftsudgifter til A-dagpengemodtagere, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, revalidender, personer på ledighedsydelse, sygemeldte samt 6 ugers selvvalgt uddannelse til A-dagpengemodtagere. Driftsloftet er opgjort ud fra antallet af fuldtidspersoner i Opgørelse af driftsloftet for 2013 for antallet af fuldtidspersoner er som følgende: A-dagpenge 932 helårspersoner Kontant- og starthjælp 510 helårspersoner Sygedagpenge 557 helårspersoner Ledighedsydelse 92 helårspersoner Revalidering 75 helårspersoner 50

22 Forrevalidering 5 helårspersoner 2, stk. 10 (uden ydelse) 10 helårspersoner I alt helårspersoner 6 ugers selvvalgt uddannelse Udgiften har i 2011 udgjort ca. 1,7 mio. kr., hvor der er budgetteret med ca. 2,6 mio. kr. i Fra 2012 er der sket ændringer af regler for 6 ugers selvvalgt uddannelse. Loftet over kursus-udgiften, på kr. pr. uge, er fjernet. Alle kurser til ledige, der har en uddannelse, der ikke overstiger en erhvervsgrunduddannelse. Det er usikkerhed med hensyn til størrelsen af udgiften, da ophævelsen af pris-loftet er af nyere dato. A-dagpenge, ordinære driftsudgifter Her afholdes udgifterne til f.eks. AMU-kurser, SOSU-uddannelse, erhvervsuddannelser m.v. I 2011 var der udgifter på ca. 6,5 mio. kr., hvor budget for 2012 ligeledes er på 6,5 mio. kr., som forventes at svare til årets udgifter. I budget 2013 budgetteres der med samme beløb som i budget Dagpenge, øvrige driftsudgifter Her afholdes udgifterne til køb af tilbud som vejledning og opkvalificering ved privat udbyder. I 2011 udgjorde udgifterne ca. 3,5 mio. kr. hvor der i 2012 er budgetteret med 3,9 mio. kr. Der forventes et mindre forbrug i 2013, som ligger på niveau med Kontanthjælp ordinære driftsudgifter På dette område afholdes udgifter til AMU-kurser, erhvervsuddannelse, 9. og 10. klasse samt ordinære uddannelser. Regnskab 2011 udviste udgifter på 0,5 mio. kr. Der er budgetteret med udgifter på 0,5 mio. kr. for 2012, og der forventes en mindre stigning i udgifterne til budget Kontanthjælp, øvrige driftsudgifter Der er tale om primært vejledningsforløb, som købes ved anden aktør, ophold på bo- og erhvervsafklaringsopholdssteder. Udgiften har i 2010 udgjort 2,9 mio. kr. Udgiften i 2011 er nedbragt i forhold til 2010, og budgettet er i 2012 på 2,4 mio. kr. Der forventes en mindre stigning i udgifterne i budget Revalidering/forrevalidender, ordinære driftsudgifter Her afholdes udgifter til betaling for deltagelse i uddannelsesforløb f.eks. pædagoguddannelsen, læreruddannelsen, bygningskonstruktør o.l. Udgifterne i 2011 udgjorde ca. 1,0 mio. kr. Udgifterne i 2012 forventes at blive på 1,5 mio. kr. Der forventes en yderligere stigning i udgifterne i budget Revalidering/forrevalidender, øvrige driftsudgifter Her afholdes udgifter til vejlednings- og afklaringsforløb. Der er primært tale om udgifter til betaling for bo- og erhvervsafklaringsforløb. Der har i 2011 været en udgift på ca. 2,6 mio. kr. Det korrigerede budget for 2012 er på 2,8 mio. kr., og der forventes et mindre udgiftsniveau i budget Sygedagpenge, øvrige driftsudgifter Området omfatter udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb. 51

23 Aktuelt er der indgået en aftale med en privat udbyder om et forløb på 25 pladser. Udgiften har i 2011 udgjort ca. 0,6 mio. kr. Der er budgetteret med 1,4 mio. kr. i Der forventes udgifter i 2013 svarende til Hertil kommer et vejlednings- og afklaringsforløb i kommunens eget regi via KompetenceCenter Nordfyn. Øvrige driftsudgifter i forbindelse med ledighedsydelse Under dette område afholdes udgifter i forbindelse med ledige, som afventer et job, f.eks. køb af forløb ved anden aktør, hjælpemidler m.v., samt vejlednings- og opkvalificeringsforløb i eget regi. Udgiften har i 2011 udgjort 0,2 mio. kr. Budgettet for 2012 er på 0,5 mio. kr., og der forventes en mindre besparelse i Budgetaftale I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at videreføre TTA- projektet. Denne videreførelse kan dækkes ind af reduceringer af udgifter under driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen samt nedlæggelse af sygedagpengeprojekt i KompetenceCenter Nordfyn. 52

24 Aktiveringsafdelingen KompetenceCenter Nordfyn KompetenceCenter Nordfyn er et kommunalt aktiveringsprojekt. Centret benyttes til aktivering af kontanthjælpsmodtagere i afklarende og opkvalificerende forløb. Der foretages desuden arbejdsprøvning af borgere med arbejdsbegrænsning eller sygdom, således at disse kan genindtræde på det ordinære arbejdsmarked. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Personale Administration Biler Ejendomme Budgetaftale I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at videreføre TTA- projektet, og i den forbindelse er sygedagpengeprojektet i KompetenceCenter Nordfyn nedlagt. 53

25 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Aktiveringsafdelingen Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Nøgletal relateret til s område Udgifter til produktionsskoler og EGU I nedenstående graf er medtaget udgifter til produktionsskoler og EGU (Erhvervsgrunduddannelsen). Udgifter til produktionsskoler og EGU Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til fleksjob I nedenstående graf er medtaget udgifter til løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger. 54

26 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Aktiveringsafdelingen Udgifter til fleksjob Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til sygedagpenge I nedenstående graf er medtaget udgifter til sygedagpenge. Udgifter til sygedagpenge Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: 55

27 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Aktiveringsafdelingen over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til kontanthjælp I nedenstående graf er medtaget udgifter til kontanthjælp og kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge. Udgifter til kontanthjælp Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til aktivering I nedenstående graf er medtaget udgifter til aktivering. 56

28 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Aktiveringsafdelingen Udgifter til aktivering Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til forsikrede ledige I nedenstående graf er medtaget udgifter til forsikrede ledige Udgifter til forsikrede ledige Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: 57

29 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Aktiveringsafdelingen over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til revalidering I nedenstående graf er medtaget udgifter til revalidering. 600 Udgifter til revalidering Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til beskæftigelsesordniger I nedenstående graf er medtaget udgifter til beskæftigelsesordninger. 58

30 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Aktiveringsafdelingen Udgifter til beskæftigelsesordninger Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan 59

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF 25. maj 2011 Ulrik Petersen KL Arbejdsmarked og Uddannelse 1 Arbejdmarkedspolitikken* skal bidrage til at arbejdsmarkedet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Overførsler fra 2011 til

Overførsler fra 2011 til Oprindeligt budget Korrigeret budget inkl. overførsler Overførsler fra 2011 til Forbrug pr. 31.august 31/3 30/6 (31/5) 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Budgetopfølgning pr. 31. august

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående tekst og figur.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående tekst og figur. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På et overordnet niveau dækker Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder behandling, rådgivning,

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger:

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: Madsby Legepark Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: 1. Kan udgifterne til at drive Madsbyparken nedbringes, hvis parken omdannes til et beskæftigelsesprojekt? 1) ved at

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere