ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMARKEDSUDVALGET"

Transkript

1 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30

2 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder virksomhedskontakt jobanvisning forsikrede ledige kontanthjælp aktiv beskæftigelsesindsats lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kap. 10 og 10a) syge- og barselsdagpenge revalideringsforanstaltninger produktionsskoler integration danskuddannelse for voksne udlændinge drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område LBR (Lokalt Beskæftigelses Råd) Aktiveringsafdelingen. 31

3 s budget for 2013 er på 272,7 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Sygedagpenge 20% Jobtræning samt senior- og servicejob 1% Løntilskud flexjob 12% Øvrige beskæftigelsesudg. 6% Aktiveringsafdelingen 2% Kontanthjælp 17% Dagpenge forsikrede ledige 32% Integration 2% Beskæftigelse forsikrede ledige 6% Revalidering 2% Generel beskrivelse På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførselsområdet. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. 32

4 Økonomisk oversigt Alle beløb er i 2013-priser (i hele kr.) BUDGET 2013 BUDGET- OVERSLAG 2014 BUDGET- OVERSLAG 2015 BUDGET- OVERSLAG heraf udgør serviceudgifterne Jobcenter Seniorjob Produktionsskoler og EGU Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Flexjob Ledighedsydelse Jobtræning Beskæftigelsesordninger Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge forsikrede ledige Beskæftigelse forsikrede ldige Integration Introduktionsydelse Introduktionsprogram Revalidering Servicejob Driftsudgifter beskæftigelsesindsats KompetenceCenter Nordfyn

5 s vigtigste arbejdsopgave er at hjælpe virksomhederne med arbejdskraft, hjælpe ledige med at finde et job, hjælpe sygemeldte tilbage til deres job samt integrere sygemeldte på arbejdsmarkedet. Hertil kommer, at integrere flygtninge m.v. på arbejdsmarkedet. Jobcenter Nordfyn er opdelt i følgende arbejdsområder: Tilbud og vejledning til forsikrede ledige (dagpengemodtagere) og ikke forsikrede ledige (kontanthjælpsmodtagere) samt ledige, der er godkendt til et fleksjob Virksomhedskontakt beskæftigelseskonsulenter, som aflægger besøg i virksomhederne Opfølgning af sygdomsforløb, behandle ansøgninger om revalidering, afklaring af berettigelse til fleksjob og førtidspension Integrere flygtninge m.v. på det danske arbejdsmarked Seniorjob Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Seniorjob Refusion Kommunen har pligt til at oprette et seniorjob til ledige, som mister deres ret til understøttelse, hvis dagpengeperioden udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen. I forbindelse med afkortning af retten til understøttelse fra 4 år til 2 år, pr. 1. juli 2012, vil der være flere, som bliver berettiget til et seniorjob. Der er p.t. 7 personer, som er ansat i et seniorjob. Der er ingen opgørelse, der viser hvor mange af disse, som er efterlønsberettiget. På nuværende tidspunkt er vidende om, at der er ca. 20 personer, som vil være berettiget til et seniorjob i løbet af Endvidere forventes der i 2014 en yderligere stigning af antallet af berettigede personer. Produktionsskoler og Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Produktionsskoler BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Statsbidrag Grundtilskud

6 Statsbidrag Statsbidraget opgøres ud fra en elevbetaling. Betalingen er afhængig af, om eleven er under eller over 18 år, og er for 2012 som følgende: Betaling under 18 år: kr. pr. år Betaling over 18 år: kr. pr. år I 2011 har der været et forbrug svarende til ca. 42 årselever under 18 år og ca. 49 årselever over 18 år. Der betales bagud for antallet af årselever. I 2013 budgetteres med 42 elever under 18 år og 47 årselever over 18 år. Grundtilskud Der er budgetteret med betaling af grundtilskud til Otterup og Søndersø Produktionsskoler. Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Kommunerne kan etablere erhvervsgrunduddannelser, der minimum skal vare i 2 år. På nuværende tidspunkt er der etableret 17 grunduddannelser. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Skoleydelse Værkstedsskole Refusion 50% Samarbejde med UUO Værkstedsskole I 2014 forventes der en tilgang af antallet af elever på værkstedsskolerne. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Udgifter Statsrefusion Det Lokale Beskæftigelsesråd modtager et årligt tilskud fra staten. Midlerne skal bruges til at iværksætte lokale initiativer, der kan bidrage til en forebyggende indsats for personer, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller bidrage til at personer på kanten af arbejdsmarkedet får beskæftigelse. Midlerne for 2013 kendes p.t. ikke, hvorfor tidligere års udgiftsniveau videreføres. 35

7 Der kan evt. blive tale om at overføre midler fra et år til det næste. Såfremt midlerne ikke anvendes, skal de tilbagebetales til staten. Løntilskud fleksjob På dette område afholdes udgifter i forbindelse med: personer, der afventer et fleksjob(ledighedsydelse) løntilskud til personer, der er i et fleksjob personer i skånejob Fleksjob Der forventes vedtaget nye regler for tildeling af fleksjob med virkning fra 1. januar Evt. virkninger af disse er ikke indregnet i den forventede aktivitet. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Skånejob Driftsudgifter, fleksjob Løntilskud ½ løn Løntilskud 2 / 3 løn Tilskud ½ løn selvstændige Tilskud 2 / 3 løn selvstændige Refusion, skånejob Refusion, driftsudgifter Refusion løntilskud Løntilskud skånejob Der er p.t. oprettet 26 skånejob. I 2013 forventes der at være 28 personer i skånejob. Løntilskud Fleksjob Udviklingen og forventningerne til antallet af borgere i fleksjob er som følgende: Gennemsnit 2009 Gennemsnit 2010 Gennemsnit 2011 Budget 2012 Budget Kilde: Egne opgørelser Der har været en stagnation i antallet af fleksjob. Dette skyldes dels at; personer i fleksjob er blevet afskediget der er opbygget et større antal fleksjob, hvor der løbende er afgang til fleksydelse (efterløn for fleksjobbere), ligesom der en afgang til førtidspension. Lønmodtagere med 50 % refusion I 2011 har den faktiske udgift været på 11,1 mio. kr. svarende til 79 fleksjob. Gennemsnittet af fleksjob har pr. 31. maj 2012 været på 72 fleksjob. Antallet udgør pr. 1. juni fleks- 36

8 job. Antallet af fleksjob med 50 % refusion har været faldende over de seneste år, og der forventes gennemsnitlig 70 fleksjob i Lønmodtagere med 2/3 refusion Der har i 2011 i gennemsnit været 234 fleksjob. Gennemsnittet pr. 31. maj 2012 for de 5 første måneder var 238 fleksjob. De fleksjob, som oprettes er langt overvejende med 2/3 refusion. Pr. 1. juni 2012 var der 246 fleksjob og der forventes 265 fleksjob i Ny fleksjob- og førtidspensionsreform Der er indgået aftale mellem Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob, der træder i kraft pr. 1. januar Fleksjobordningen målrettes og tilskuddet omlægges. Der er ikke taget højde for denne reform i budget 2013 vedrørende fleksjobområdet, idet den endnu ikke var godkendt i forbindelse med budgetlægningen for Ledighedsydelse Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Ledighedsydelse, aktive mellem, 30 % refusion Ledighedsydelse, aktive mellem, 50 % refuion Ledighedsydelse, aktive visitation, 50 % refuion Ledighedsydelse ej refusion Ledighedsydelse, ferie Ledighedsydelse, mellem Ledighedsydelse, sygdom Ledighedsydelse, visitation Særlig ydelse, ej refusion Refusion ledighedsydelse, 50 % Refusion ledighedsydelse, 30 % Udviklingen og forventningerne til antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse: Budget KORRIGERET Budget ,5 92 Kilde: Egne opgørelser (Ledighedsydelse i forbindelse med ferie er ikke medtaget) Når en fleksjobber afventer et fleksjob udbetales ledighedsydelse. Fra den 1. januar 2011 ydes 50 % refusion, hvis fleksjobberen er i virksomhedspraktik eller i gang med uddannelse og 30 %, hvis personen ikke er i aktivitet eller i anden aktivitet f.eks. vejledning og opkvalificering. Refusionen bortfalder, når der er modtaget ledighedsydelse i 18 måneder. Generelt har fleksjobbere i 2010 og 2011 været ramt af den stigende arbejdsløshed. I løbet af 2012 er ledigheden stagneret, og der forventes et svagt fald i 2. halvår af Der forventes 37

9 ligeledes et svagt fald i I løbet af 2012 afvikles forløb for de ledighedsmodtagere, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Det er især denne gruppe, som er steget i antal. Ultimo 2012 er der vedtaget en ny reform på fleksjobområdet, og det er derfor meget usikkert, hvad der vil ske fra og med Der er ikke taget højde for denne reform i budget 2013, idet den endnu ikke var godkendt i forbindelse med budgetlægningen. Jobtræning Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Løn til ledig ansat i kommuner i et offentligt løntilskud Løntilskud Betaling fra kommuner Området dækker over lønninger til forsikrede ledige. Kommunerne skal stille et givent antal pladser til rådighed. Kvoten omfatter såvel forsikrede ledige som kontanthjælpsmodtagere. Kvoten for 2012 er på 108, og kvoten for 2013 forventes at blive mindre. I forbindelse med kommunernes medfinansiering af understøttelse bliver løntilskud til ledige et vigtigt redskab. I Nordfyns Kommune anvendes en del af de åbninger, som tidligere har været brugt til offentlige løntilskud, nu til seniorjob. Løntilskudsjob medfører udgifter for kommunen som arbejdsgiver og jobcentret som løntilskud. I april 2012 har jobcentret kun udnyttet løntilskudskvoten svarende til 80 %. Dette svarer til, at der er oprettet 85 løntilskudsjob. Ikke mindst udgifterne til pensionsordninger har medført en større kommunal udgift. Forsikrede ledige har ret til en pension, mens det ikke er tilfældet for kontanthjælpsmodtagere i samme omfang. Der budgetteres med 70 løntilskudsjob til forsikrede ledige med en gennemsnitlig løn på ca kr. årlig. Budgetaftale 2013 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det vedtaget, at reducere lønudgiften til ledige ansatte i kommuner i offentlige løntilskud med kr. Beskæftigelsesordninger Området dækker over udgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere under 18 år i forbindelse med vejledning og opkvalificering og virksomhedspraktik samt udgifter til mentorordninger for alle målgrupper. 38

10 Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Godtgørelse Jobpræmie Løntilskud Læse, skrive, regnekursus Mentor, flere personer Mentor, aktiverede Mentorer Refusion, jobpræmie Refusion, mentorer Refusion Hjælpemidler Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik Budgetbeløbet er en del af den bevilling, der er afsat til ungepakken. Jobpræmier til enlige Der er tale om en præmieordning til enlige forsørgere. Det forventes, at ordningen udvides til en større målgruppe i løbet af Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og starthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder Der budgetteres med 5 personer. Udgifter til mentor for flere personer Der er tale om en ny funktion. Denne funktion dækker udgifter til virksomhedscentre samt ansatte, der fungerer som mentor for flere personer. Der er i budgettet afsat budget til følgende: 10 virksomhedscentre 4 virksomhedscentre light Mentor til aktiverede Området dækker over udgifter til mentorordninger til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Fra 2011 er denne ordning opdelt i to funktioner. Denne ordning dækker udgifter til mentor til enkeltpersoner i matchgruppe 2. Hvis denne målgruppe skal tættere på arbejdsmarkedet, er det oftest nødvendigt at aflønne en mentor. Der er afsat midler til en uddannelsesmentor for unge. Mentor til aktiverede enkeltpersoner Her budgetteres udgifter til mentorer i enkeltpladser i virksomheder. På grund af virksomhedsstrukturen i Nordfyns Kommune med mange små og mellemstore virksomheder, benyttes mentorerne ofte i de små virksomheder 39

11 Udgifter til hjælpemidler Området dækker over udgifter til hjælpemidler og til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Ud fra forbruget i 2011 og det skønnede forbrug i 2012 forventes en mindre stigning i udgifterne, som også fortsætter i budgetoverslagsårene. Sygedagpenge Sygedagpengeområdet er et område, hvor der er store kommunale udgifter. Langvarige sygedagpengesager er en stor fødekilde til permanente forsørgelsesydelser (fleksjob og førtidspension). Det er derfor vigtigt, at der gøres en ekstraordinær indsats i forhold til denne målgruppe. I 2011 og første halvår af 2012 har der været mange sager med en varighed over 52 uger. Der ses nu et begyndende fald i antallet af disse sager. Det kan også konstateres, at der i 2011 og 1. halvår 2012 generelt har været mange dagpengesager. I 1. halvår 2012 ses et fald i de kortervarende sagsforløb (5 26 uger). Siden den 1. april 2011 har deltaget i det store TTA-projekt (tilbage-til-arbejde). Dette projekt strækker sig frem til udgangen af september måned Erfaringer fra dette projekt er blandt andet, at der sker en tidligere afklaring af den enkelte sygemeldte, ligesom der sker en afklaring af den sygemeldtes situation, således at der ikke ses så mange gensygemeldinger. Det forventes, at der videreføres et projekt i kommunalt regi, som ligner TTAprojektet i forhold til arbejdsgange og brug af f.eks. psykolog, psykiater og fysioterapeut. Det forventes, at dette projekt vil medføre færre langvarige sager og generelt færre sager. Projektet vil endvidere især være med til en hurtigere afklaring af sagerne. Der er ansat en faglig koordinator for sygedagpengeområdet fra den 1. november Dette forventes også at have en positiv effekt på antallet af sager. Alle beløb i hele kr. og priser TOTAL Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET 404, , , , Sygedagpenge uge, Sygedagpenge uge, aktive Sygedagpenge uge, passive Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Sygedagpenge syge børn, Løntilskud 0, , , ,5 116 Refusion 50 % Refusion 30 % Refusion, syge børn I nedenstående tabel, er budgetgrundlaget for 2013 samt udviklingen i antallet af sager for månederne januar til juni 2012 vist. 40

12 Antal sygedagpengesager FAKTISKE ANTAL SAGER 1. HALVÅR jan. feb. mar. april maj juni gn. BUDGET- GRUNDLAG I alt uge uge - aktiverede uge, ej aktiverede Efter 52. uge Kilde: KMD-opgørelse, dp Sagsantallet i 1. halvår 2011 er optalt den sidste uge i den pågældende måned. Sager i intervallet uge Det aktuelle antal sager udgør i uge , 42 sager. Det gennemsnitlige antal sager i 2011 frem til og med uge 23 udgør 48 sager. Erfaringen viser, at der hvert år er større efterbetalinger af sygedagpenge for det foregående år (arbejdsgiverrefusion). Antallet af sager er reguleret i forhold til den forventede efterbetaling. Sager uger I uge er der i alt 295 sager, hvoraf 77 sager er med høj refusion på grund af aktivitet eller delvis raskmelding, således at der var 218 sager, hvor der ikke var aktivering. I aktivering (+ delvis raskmelding) med 50 % refusion I regnskab 2011 var der 53 modtagere med høj refusion. I uge var der 77 sager med høj refusion. Der er tale om et reduceret dagpengebeløb pr. uge, da den gennemsnitlige udbetaling dækker over flere, som er delvis raskmeldt. Ikke aktiveret Som anført ovenfor er der i budget 2012 et større antal sygemeldte, som ikke er i aktivering eller i et aktiveringsforløb som vejledning og opkvalificering, og som p.t. ikke registreres særskilt. I uge var der 218 sager, som ikke var i aktivering. Der forventes en nedgang i antallet af sager i resten af 2012 og 2013, samt en mindre nedgang i årene Sygedagpenge efter 52 uger - uden refusion Der er sket en mærkbar stigning i antallet af personer, der har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger. I løbet af 2012 er antallet stort set uændret. Der har været et fald omkring ugerne 12 og 13. Senere har der igen været en stigning. I uge udgør antallet 83. Som anført indledningsvis er der iværksat forskellige tiltag, der skal nedbringe antallet af disse langvarige sager. Det forventes, at disse tiltag vil nedbringe antallet af langvarige sager. Syge børn Der er i budget 2012 afsat kr. til sygedagpenge til forældre i f.m. børns sygdom. Ud fra forventningerne til 2012 forventes der, at være behov for en uændret budgetramme fra og med Løntilskud Der er mulighed for at yde løntilskud til sygemeldte i forbindelse med ansættelse af sygemeldte i en ny arbejdsfunktion, der typisk kræver en oplæring. Der afsættes et beløb på kr. 41

13 Kontanthjælpsmodtagere og aktiverede kontanthjælpsmodtagere Under dette område budgetteres udgifter til leveomkostninger m.v. til kontanthjælpsmodtagere, dvs. personer, som er arbejdsløse, sygemeldte, på barselsorlov eller andet, men ikke berettiget til understøttelse fra en arbejdsløshedskasse eller er berettiget til sygedagpenge eller barselsdagpenge. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL- Kontanthjælpsmodtagere Særlig støtte, Forsørgere og starthjælp Kontanthjæp til ikke-forsørgere Personer fyldt 60 år Kontanthjælp, starthjælp unge Kontanthjælp, ej refusion Betaling til/fra kommuner Refusion 30 % TOTAL Aktiverede Særlig støtte, Godtgørelse, rådighedsbeløb Aktiverede, 30% Aktiverede, 50% Løntilskud til personer i tilbud Forrevalidering, 30 % Forrevalidering, 50 % Refusion 30 % Refusion 50 % Udviklingen i ledigheden Der er taget udgangspunkt i KL s budgetvejledning for 2013, udmelding fra Beskæftigelsesregion Syddanmark og egne tal. Hertil kommer: dagpengeperioden nedsættes fra 4 år til 2 år det får virkning fra den 1. januar 2013 skærpede krav i forhold til at modtage sygedagpenge samt opnåelse af ret til understøttelse I forbindelse med ændring af refusionsreglerne er der nu målgrupper, der ikke aktiveres, ligesom der er en maksimal længde på forløbene. Samlet bliver der tale om en mindre aktiveringsgrad. Der budgetteres med en aktiveringsgrad på 42 % - svarende til, at 42 % af alle kontanthjælpsmodtagere løbende er i aktivering. Nedenstående tabel viser fordelingen af antal modtagere for perioden : 42

14 År Forsørgere Personer fyldt 60 år Unge Godk. til fleksjob ej refusion Ikke forsørgere Aktiverede Regnskab Regnskab Budget 2012 (korrigeret) Budget Kilde:s egne opgørelser I alt Kontanthjælp Særlig støtte Der forventes flere modtagere end tidligere. Forsørgere Gennemsnittet pr. 31. maj 2012 var 196 modtagere. I maj måned 2012 var der 185 modtagere. Der forventes et fald i antallet af modtagere. Ikke forsørgere Pr. 31. maj 2012 udgjorde det gennemsnitlige antal modtagere 124. Der var 126 modtagere i maj måned Der forventes et fald i antallet af modtagere. Unge Pr. 31. maj 2012 udgør antallet af modtagere 67. Der var 60 modtagere i maj måned Der forventes stort set et uændret antal modtager i Ny fleksjob- og førtidspensionsreform Der er indgået aftale mellem Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob, der træder i kraft pr. 1. januar Adgang til førtidspension for under 40-årige begrænses og der indføres i stedet ressourceforløb for under 40-årige, der skal sikre en tidligere, tværfaglig og sammenhængende indsats. Dette ressourceforløb vil fremadrettet høre under kontanthjælsområdet. Der er ikke taget højde for denne reform i budget 2013 vedrørende kontanthjælp, idet den endnu ikke var godkendt i forbindelse med budgetlægningen for Aktiverede kontanthjælpsmodtagere I forbindelse med refusionsændringerne og bortfald af pligt til at aktivere de under 30 årige i en sammenhængende periode på 26 uger, er aktiveringsgraden faldet beskedent. Dette skyldes også, at der er oprettet nye tilbud til indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Særlig støtte Der er budgetteret ud fra det forventede forbrug i Godtgørelse Der budgetteres ud fra forventet forbrug i Aktiverede, 30 % Antallet af modtagere har udgjort 116 modtagere pr. 31. maj Der forventes et faldende antal aktiverede i takt med, at antallet af kontanthjælpsmodtagere forventes at falde. 43

15 For hele 2012 har antallet af aktiverede udgjort 110 og der budgetteres med 105 modtagere i Aktiverede, 50 % Der har gennemsnitlig været 148 modtagere pr. 31. maj Der forventes et svagt fald i antallet af modtagere, og der budgetteres derfor med 140 modtagere i Løntilskud I budget 2012 blev der budgetteret med 17 helårspersoner i løntilskud. For 2013 budgetteres med 20 helårspersoner. Dagpenge - forsikrede ledige I 2013 er kommunerne medfinansierende af dagpengene fra 5. uge, hvor der i 2012 var kommunal medfinansiering efter 8. uge. I 2013 er kommunerne medfinansierende således: 50 % af understøttelsen, hvis den ledige er i aktivering i forbindelse med ordinær uddannelse og virksomhedspraktik. 70 % hvis den ledige ikke er i aktivering eller i aktivering i forbindelse med vejledning og opkvalificering og anden aktivering. 100 % i forbindelse med tilbud, som er afgivet for sent det forventes, at der kommer lovgivning, som suspenderer denne regel i 2 år. Udgangspunktet for budgettet vil være det beregnede beskæftigelsestilskud for 2013, som udgør ca. 108 mio. kr. I løbet af 2012 er der sket ændringer i forhold til: Ophævelse af ret og pligt til tilbud af mindst 6 måneders varighed for unge under 30 år. Ophævelse af ret og pligt for dagpengemodtagere til fuldtidsaktivering efter 123 ugers ledighed. Nedsættelse af varighedskrav til ret og pligt til tilbud. Nedsættelse af dagpengeperioden fra 4 år til 2 år dog således, at der er lavet en midlertidig forlængelse i ½ år for de ledige, der opbruger dagpengeretten i 2. halvår af I henhold til KL s budgetvejledning forventes bruttoledigheden på landsplan at blive ledige i 2012 for derefter at aftage til ledige i Det Økonomiske Råd vurderer bruttoledigheden til ledige i 2012 og ledige i Beskæftigelsesregion Syddanmark har udarbejdet en prognose om udviklingen i ledigheden i de enkelte kommuner. Det fremgår af prognosen, at ledigheden i Nordfyns Kommune har udgjort 959 ledige forsikrede ledige. Det forventes, at ledigheden vil falde med 9,9 % i Nordfyns Kommune svarende til et forventet antal ledige i 2013 på gennemsnitlig 860 ledige. Der er således stor uenighed om størrelsen af den forventede bruttoledighed. Som det ses af nedenstående oversigt, er der for Nordfyns Kommunes vedkommende et fald i antallet af ledige fra 2011 til Det forventes, at dette fald vil fortsætte i resten af 2012 og 2013, således at prognosen fra Beskæftigelsesregion Syddanmark er korrekt. 44

16 Forsikrede ledige i 2011 og 2012 År Januar Februar Marts April Maj Kilde: Egne opgørelser Som tidligere anført er Beskæftigelsestilskuddet for 2013 beregnet til ca. 108 mio. kr. Dette tilskud skal dække de samlede udgifter til medfinansiering af dagpenge samt nettoudgiften til beskæftigelse af forsikrede ledige. Akutpakke Som led i Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, er der afsat en pulje, hvorfra staten yder tilskud til et særligt intensivt jobformidlingsforløb. Tilskud fra puljen skal bruges i forbindelse med at ledige, der risikerer at opbruge dagpengeretten inden udgangen af første halvår af 2013, får ret til et særligt intensivt jobformidlingsforløb hos en personlig jobformidler, der skal yde hjælp i alle led af jobsøgningen. I Jobcenter Nordfyn er der pr. 1. december ansatte, som tager sig af arbejdsopgaverne i forbindelse med akutpakken. Der er ekstra ansat 2 jobformidlere og en administrativ medarbejder, og der er indgået en aftale med Udviklingspark Nordfyn (UPN) om tilvejebringelse af samlet 40 job- eller afklaringssituationer for ledige på a-dagpenge, der inden for de næste 6 måneder falder for dagpengeretten. I 2012 har Nordfyns Kommune fået bevilget kr. og i kr til dækning af udgifterne i forbindelse med akutpakken. I det omfang tilskuddet ikke er anvendt fuldt ud i bevillingsperioden, kan der overføres et eventuelt uforbrugt tilskud til det efterfølgende år. Akutjob For at understøtte indsatsen i forbindelse med akutpakken, der tilbyder særlig hjælp til de forsikrede ledige, der stod til at miste deres dagpengeret i sidste halvår af 2012, er der indgået en aftale om oprettelse af akutjob. Akutjob er et job på ordinære vilkår, der opslås i en særlig jobbank på Jobnet og er målrettet ledige i målgruppen for akutpakken. En ansættelse i et akutjob skal vare minimum 13 uger og udløser ved ansættelse i 6 mdr. en præmie på kr. til arbejdsgiveren og en præmie på kr. ved ansættelse i 12 mdr. DA og de offentlige arbejdsgivere har hver især forpligtet sig til at arbejde for at tilvejebringe akutjob. KL har forpligtet sig til at arbejde for, at deres medlemmer sætter i alt akutjob i spil. I henhold til den kommunale fordelingsnøgle i forhold til indbyggertallet, vil det svare til 16 stillinger i Nordfyns Kommune. Kommunalbestyrelsen har besluttet følgende: Alle ledige midlertidige stillinger over 13 uger i Nordfyns Kommune opslås som akutjob, og de ledige har fortrinsadgang til jobbet, såfremt deres kvalifikationer matcher stillingen. Alle permanente stillinger, inden for områder med høj ledighed slås op som akutjob. Ansøgerne ansættes, såfremt deres kvalifikationer matcher stillingen. Præmien vedrørende ansættelsen tilfalder institutionen. 45

17 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Dagpenge, aktive 50 % Dagpenge, aktive 70 % Dagpenge, passive 70 % Dagpenge, manglende rettidighed Befordringsgodtgørelse Beskæftigelse - forsikrede ledige Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Hjælpemidler Personlig assistance Løntilskud, kommunale arbejdsgiver Løntilskud, private arbejdsgiver Løntilskud, ledige over 55 år Løntilskud, stat og regioner Løntilskud ved uddannelse Løntilskud, uddannelse-beskæftiget Jobrotation Refusion, 100 % Refusion, løntilskud 50 % Refusion, 50 % Øvrige udgifter i forbindelse med forsikrede ledige Udgifter til øvrig beskæftigelsesindsats dækkes af kommunen med refusion fra staten. Staten yder følgende refusion til kommunerne: Hjælpemidler, befordring og handicappede i erhverv 50 % Løntilskud og isbryderordningen 50 % Dækning af udgifter med 100 % refusion Kommunerne har overtaget udgifterne til voksenlærlinge og jobrotationsordningen. Der ydes 100 % refusion fra staten, og kommunerne får således udgifterne hertil fuldt finansieret. Baggrund for ovennævnte beregninger Nordfyn har en af de højeste ledighedsprocenter i Region Syddanmark. I henhold til prognosen fra Region Syddanmark forventes antallet af ledige at udgøre 932 i gennemsnit for hele Antallet er svarende til det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner i

18 Dette antal anvendes i forhold til forsørgelsesudgifter og aktiveringsudgifter. Aktiveringsgrad (personer med over 4 ugers varighed) Aktiveringsgraden er på 35 % svarende til 326 helårspersoner. Aktiveringsudgifter Aktiveringsudgifterne er fordelt således: Vejledning og afklaring 80 helårspersoner Privat løntilskud 25 helårspersoner Offentligt løntilskud 70 helårspersoner Virksomhedspraktik 50 helårspersoner Ordinære uddannelsesforøb, AMU o.lign. 71 helårspersoner Voksenelever/jobrotation 5 helårspersoner I alt 301 helårspersoner Personlig assistance Udgiften har i 2011 udgjort ca. 3,9 mio. kr. Forbruget pr. 31. maj 2012 har udgjort ca. 2,0 mio. kr., og der forventes et forbrug på 4,7 mio. kr. i I 2013 forventes udgiften at være på niveau med forventningerne til 2012, med en forventet stigning i udgifterne i Jobrotation med 100 % refusion Der budgetteres udfra 1 fuldtidsperson. Løntilskud til forsikrede ledige med 50 % refusion, statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner Der budgetteres med udgifter på 1,5 mio. kr. Løntilskud til forsikrede ledige med 50 % refusion private arbejdsgivere Der budgetteres med 29 fuldtidspersoner. Løntilskud til forsikrede ledige over 55 år med 50 % refusion Der budgetteres med 4 helårspersoner. Integration Integration består af introduktionsprogram og introduktionsydelse. Introduktionsydelse Flygtninge, som kommer til Danmark, indgår i et 3-årigt introduktionsprogram. I denne periode, skal de blive boende i den kommune, som de visiteres til. I det omfang de skal have dækket leveomkostninger, udbetales integrationsydelse, der pr. 1. januar 2012, er af samme størrelse som kontanthjælp til danskere. I 2011 var kvoten 34 flygtninge. Der er modtaget 25 flygtninge. Hertil kommer familiesammenførte. Kvoten for 2012 er ligeledes 34 flygtninge, hvor der frem til 1. juli 2012 er modtaget 6. Kvoten for 2013 er på 23 flygtninge. Der forventes således en stigning i antallet af integrationsflygtninge, som skal modtage integrationsydelse med taksten for kontanthjælpsmodtagere. Pr. 31. maj 2012 har der gennemsnitlig været 50 modtagere. I maj måned var antallet

19 Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Ydelse til udlændinge Statsrefusion Introduktionsprogram På området registreres udgifter i forbindelse med tiltag dvs. sprogundervisning, aktivering o.l. for integrationsflygtninge, der er omfattet af det 3 årige integrationsprogram. Hertil kommer diverse tilskud til udlændinge. Der forventes øgede udgifter på grund af, at der i det seneste år er modtaget 25 flygtninge. Hertil kommer familiesammenførte. På tidspunktet frem til den 1. juli 2012 er der modtaget 6 flygtninge. Kvoten for 2013 er 23. Det er en nedgang på 11 flygtninge i forhold til Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Udgifter, 23a Udgifter, 23b Udgifter, 23c Udgifter til mentor, 23d Danskuddannelse Danskuddannelse, selvforsørgende Danskuddannelse, øvr. kursister Resultattilskud, ordinær beskæftigelse Resultattilskud, bestået danskprøve Grundtilskud 820 mdr mdr mdr mdr Statsrefusion Statsrefusion - danskuddannelse Værtsskab Udgifter i henhold til 23 a Her budgetteres primært udgifter i forbindelse med undervisning af unge på Ungdomsakademiet i Odense. Der er p.t. 16 unge. På det seneste er der modtaget mange unge flygtninge, hvor Ungdomsakademiet er det mest velegnede tilbud. På dette område afholdes desuden udgifter i forbindelse med kurser i dansk kultur. Udgifter til danskuddannelse Samlet forventes det, at udgifterne til danskuddannelse vil udgøre 4,5 mio. kr. Hertil kommer udgifter til unge, som får danskuddannelse i forbindelse med undervisning på Ungdomsaka- 48

20 demiet, som er budgetteret til 1,6 mio. kr. i Budgetrammen skal ses ud fra det stigende antal flygtninge, som er modtaget i 2011 og 2012 og forventes modtaget i Udgifter til danskuddannelse, integrationsflygtninge Der er p.t. 25 flygtninge, som er i gang med en danskuddannelse. Der er en stigning i antallet af denne målgruppe. Bedømt ud fra forbruget på nuværende tidspunkt forventes udgiften i 2012 at udgøre 1,4 mio. kr. Der forventes en yderligere stigning i løbet af Udgifter til danskuddannelse, selvforsørgende Der er aktuelt 14 flygtninge i gang med danskuddannelse. Forbruget forventes at udgøre 0,8 mio. kr. i Der forventes en mindre udgiftsstigning for Udgifter til danskuddannelse, øvrige kursister - mangler Udgiften for 2012 forventes at udgøre 1,9 mio. kr., og der forventes en yderligere stigning i antallet af kursister i Grundtilskud Det forventes, at antallet af tilskudsmåneder vil stige i forhold til Det er meget svært at anslå antallet af måneder, da vi ikke ved, om vi får alle flygtninge på 2012-kvoten (34 flygtninge), ligesom det ikke vides på hvilket tidspunkt flygtninge ankommer på 2013-kvoten. Der må derfor tages et stort forbehold for det budgetterede. Der er sket en omlægning af grundtilskuddet. Grundtilskuddet er fra den 1. jaunar 2012 nedsat med 38 %. Til gengæld vil grundtilskuddet fremover ikke blive modregnet i budgetgarantien. Revalidering Inden for dette budgetområde afholdes udgifter til revalidender. En revalidend er en borger, som på grund af fysiske, psykiske eller sociale forhold ikke kan opnå et arbejde eller fastholde et arbejde uden støtte hertil. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Hjælpemidler Løntilskud Virksomhedspraktik Revalideringsydelse, 50% Refusion, 50% Refusion, 65% Virksomhedspraktik, 65 % refusion Der har i 2011 været gennemsnitlig 25 modtagere, hvor der i 2012 forventes at være 15 modtagere. Pr. 31. maj 2012 var der for 2012 gennemsnitligt 10 modtagere. Der forventes dog et større brug af virksomhedspraktik i

21 Revalideringsydelse, 50 % refusion Pr. 31. maj 2012 var gennemsnittet af modtagere på revalideringsydelse på 44. I maj måned 2012 var der 45 modtagere. Der forventes et lidt mindre antal modtagere i Servicejob BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Servicejob Driftsudgifter beskæftigelsesindsats BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL ugers selvvalgt Dagpenge, ordinær Dagpenge, øvrige Kontanthjælp, ordinær Kontanthjælp, øvrige Revalidering, ordinær Revalidering, øvrige Sygedagpenge, ordinær Sygedagpenge, øvrige Ledighedsydelse, øvrige Refusion, driftsudgifter Alle driftsudgifter for den aktive beskæftigelsesindsats er samlet her. Der er tale om driftsudgifter til A-dagpengemodtagere, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, revalidender, personer på ledighedsydelse, sygemeldte samt 6 ugers selvvalgt uddannelse til A-dagpengemodtagere. Driftsloftet er opgjort ud fra antallet af fuldtidspersoner i Opgørelse af driftsloftet for 2013 for antallet af fuldtidspersoner er som følgende: A-dagpenge 932 helårspersoner Kontant- og starthjælp 510 helårspersoner Sygedagpenge 557 helårspersoner Ledighedsydelse 92 helårspersoner Revalidering 75 helårspersoner 50

22 Forrevalidering 5 helårspersoner 2, stk. 10 (uden ydelse) 10 helårspersoner I alt helårspersoner 6 ugers selvvalgt uddannelse Udgiften har i 2011 udgjort ca. 1,7 mio. kr., hvor der er budgetteret med ca. 2,6 mio. kr. i Fra 2012 er der sket ændringer af regler for 6 ugers selvvalgt uddannelse. Loftet over kursus-udgiften, på kr. pr. uge, er fjernet. Alle kurser til ledige, der har en uddannelse, der ikke overstiger en erhvervsgrunduddannelse. Det er usikkerhed med hensyn til størrelsen af udgiften, da ophævelsen af pris-loftet er af nyere dato. A-dagpenge, ordinære driftsudgifter Her afholdes udgifterne til f.eks. AMU-kurser, SOSU-uddannelse, erhvervsuddannelser m.v. I 2011 var der udgifter på ca. 6,5 mio. kr., hvor budget for 2012 ligeledes er på 6,5 mio. kr., som forventes at svare til årets udgifter. I budget 2013 budgetteres der med samme beløb som i budget Dagpenge, øvrige driftsudgifter Her afholdes udgifterne til køb af tilbud som vejledning og opkvalificering ved privat udbyder. I 2011 udgjorde udgifterne ca. 3,5 mio. kr. hvor der i 2012 er budgetteret med 3,9 mio. kr. Der forventes et mindre forbrug i 2013, som ligger på niveau med Kontanthjælp ordinære driftsudgifter På dette område afholdes udgifter til AMU-kurser, erhvervsuddannelse, 9. og 10. klasse samt ordinære uddannelser. Regnskab 2011 udviste udgifter på 0,5 mio. kr. Der er budgetteret med udgifter på 0,5 mio. kr. for 2012, og der forventes en mindre stigning i udgifterne til budget Kontanthjælp, øvrige driftsudgifter Der er tale om primært vejledningsforløb, som købes ved anden aktør, ophold på bo- og erhvervsafklaringsopholdssteder. Udgiften har i 2010 udgjort 2,9 mio. kr. Udgiften i 2011 er nedbragt i forhold til 2010, og budgettet er i 2012 på 2,4 mio. kr. Der forventes en mindre stigning i udgifterne i budget Revalidering/forrevalidender, ordinære driftsudgifter Her afholdes udgifter til betaling for deltagelse i uddannelsesforløb f.eks. pædagoguddannelsen, læreruddannelsen, bygningskonstruktør o.l. Udgifterne i 2011 udgjorde ca. 1,0 mio. kr. Udgifterne i 2012 forventes at blive på 1,5 mio. kr. Der forventes en yderligere stigning i udgifterne i budget Revalidering/forrevalidender, øvrige driftsudgifter Her afholdes udgifter til vejlednings- og afklaringsforløb. Der er primært tale om udgifter til betaling for bo- og erhvervsafklaringsforløb. Der har i 2011 været en udgift på ca. 2,6 mio. kr. Det korrigerede budget for 2012 er på 2,8 mio. kr., og der forventes et mindre udgiftsniveau i budget Sygedagpenge, øvrige driftsudgifter Området omfatter udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb. 51

23 Aktuelt er der indgået en aftale med en privat udbyder om et forløb på 25 pladser. Udgiften har i 2011 udgjort ca. 0,6 mio. kr. Der er budgetteret med 1,4 mio. kr. i Der forventes udgifter i 2013 svarende til Hertil kommer et vejlednings- og afklaringsforløb i kommunens eget regi via KompetenceCenter Nordfyn. Øvrige driftsudgifter i forbindelse med ledighedsydelse Under dette område afholdes udgifter i forbindelse med ledige, som afventer et job, f.eks. køb af forløb ved anden aktør, hjælpemidler m.v., samt vejlednings- og opkvalificeringsforløb i eget regi. Udgiften har i 2011 udgjort 0,2 mio. kr. Budgettet for 2012 er på 0,5 mio. kr., og der forventes en mindre besparelse i Budgetaftale I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at videreføre TTA- projektet. Denne videreførelse kan dækkes ind af reduceringer af udgifter under driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen samt nedlæggelse af sygedagpengeprojekt i KompetenceCenter Nordfyn. 52

24 Aktiveringsafdelingen KompetenceCenter Nordfyn KompetenceCenter Nordfyn er et kommunalt aktiveringsprojekt. Centret benyttes til aktivering af kontanthjælpsmodtagere i afklarende og opkvalificerende forløb. Der foretages desuden arbejdsprøvning af borgere med arbejdsbegrænsning eller sygdom, således at disse kan genindtræde på det ordinære arbejdsmarked. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Personale Administration Biler Ejendomme Budgetaftale I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at videreføre TTA- projektet, og i den forbindelse er sygedagpengeprojektet i KompetenceCenter Nordfyn nedlagt. 53

25 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Aktiveringsafdelingen Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Nøgletal relateret til s område Udgifter til produktionsskoler og EGU I nedenstående graf er medtaget udgifter til produktionsskoler og EGU (Erhvervsgrunduddannelsen). Udgifter til produktionsskoler og EGU Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til fleksjob I nedenstående graf er medtaget udgifter til løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger. 54

26 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Aktiveringsafdelingen Udgifter til fleksjob Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til sygedagpenge I nedenstående graf er medtaget udgifter til sygedagpenge. Udgifter til sygedagpenge Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: 55

27 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Aktiveringsafdelingen over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til kontanthjælp I nedenstående graf er medtaget udgifter til kontanthjælp og kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge. Udgifter til kontanthjælp Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til aktivering I nedenstående graf er medtaget udgifter til aktivering. 56

28 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Aktiveringsafdelingen Udgifter til aktivering Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til forsikrede ledige I nedenstående graf er medtaget udgifter til forsikrede ledige Udgifter til forsikrede ledige Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: 57

29 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Aktiveringsafdelingen over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til revalidering I nedenstående graf er medtaget udgifter til revalidering. 600 Udgifter til revalidering Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til beskæftigelsesordniger I nedenstående graf er medtaget udgifter til beskæftigelsesordninger. 58

30 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Aktiveringsafdelingen Udgifter til beskæftigelsesordninger Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan 59

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetoplæg 2016. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15.

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetoplæg 2016. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15. Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15. Arbejdsmarkedsudvalgets Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 3 2. Refusionsreform

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Afgrænsning af bevillingsområdet

Afgrænsning af bevillingsområdet Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Afgrænsning af bevillingsområdet Det enstrengede beskæftigelsessystem indebærer, at kommunen

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 4 2.1. Udbuddet af

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

BUDGET FOR 2008. Budget 2008. Budget 2009

BUDGET FOR 2008. Budget 2008. Budget 2009 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 948,1 1.002,70 1.037,90 1.074,60 Tilskud 346,4 335,1 340,7 379,3 Indtægter 1.294,50 1.337,80 1.378,60 1.453,90

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere