Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR For den videre udbygning af Sønderris i et område vest for skolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 317. For den videre udbygning af Sønderris i et område vest for skolen"

Transkript

1 Esbjerg Kommune For den videre udbygning af Sønderris i et område vest for skolen

2 HVAD ER EN LOKALPLAN En lokaiplan er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse. BYRÅDET UDARBEJDER EN LOKALPLAN, F.EKS. * før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, * hvis et bestemt bymiljø ønskes skabt eller fastholdt * hvis et areal ønskes overførtfra landzone til byformål eller til sommerhusområde, * hvis bygge- og anvendelsesmulighederne i øvrigt ønskes skærpet eller lempet væsentligt i forhold til gældende bestemmelser. Lokalplanen skal overholde kommuneplanen, men kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. En lokalplan tinglyses på de ejendomme, den omfatter. OFFENTLIGHED OM LOKALPLANEN En vigtig del af en lokalplan er borgernes mulighed for at komme med bemærkninger eller ændringsforslag til lokalplanen. Det sker ved, at forslagetfremlægges til offentlig høring før Byrådet tager endelig stilling til planerne. HØRINGSPERIODE Denne lokalplan har som forslag været fremlagt til offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 17. december 1997 til den 11. februar 1998.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Forord 5 Baggrund for lokalpianen Lokaiplanens indhold 5 5 Forhold til anden planlægning 10 Lokalplanens formål 11 Område og zonestatus 11 Områdets anvendelse 12 Udstykninger Veje,stier og parkering Ledningsanlæg 16 Bebyggelsens omfang og placering 16 Bebyggelsens ydre fremtræden 18 Ubebyggede arealer 19 Forudsætning for ibrugtagelse 20 Ejerfællesskab Ophævelse af byplanvedtægt og lokaplaner Tilladelse fra anden myndighed 22 Vedtagelsespåtegning 22 RETSVIRKNINGER Lokalplanens retsvirkninger 23 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger TEGNINGSBILAG Lokalplantegning LP317.1 Oversigtskort for ophævelse af byplanvedtægt og lokalplaner LP Illustrationsplan LP Lokalplanen er udarbejdet af Byplan, Teknik og Miljø, Esbjerg Kommune. B

4 INDLEDNING I-.. GULDAGERVEJ ) MIDTGÅROEN BEBOER- OG A KTIVI TETSHUS AREAL TIL EVT DAGINSTITUTION RAVNSBJERGGARD SKOLELOKALER) i TUTI h. Oversigtskort a

5 INDLEDNING FORORD for den vi- Dette hæfte indeholder lokalplan nr. 317 dere udbygning af Sønderris. Lokalplanområdet er vist på oversigtskortet. BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplan nr. 317 er udarbejdet for, at udbygningen af Sønderris kan fortsætte jf. Kommunens tidsfølgeplanlægning for udbygning af byområder. I Kommuneplanen er den fortsatte udbygning af Sønderris fastlagt til at foregå i et område, der strækker sig fra det eksisterende byområde og herfra mod vest til Sønderrisvejs forlængelse og mod nord til Guldagervej. Lokalplan nr. 317 omfatter området vest for skolen, som er 1. etape i den videre udbygning af Sønderris. LOKALPLANENS INDHOLD Hoveddispositionen i den videre udbygning af Sønderris er, at der udlægges et boligområde vest for skolen og to boligområder op mod Guldagervej, henholdsvis øst og vest for Stjerneparken. Mellem de nye boligområder og det eksisterende byområde udlægges et nyt stort rekreativt område, der kommer til at ligge centralt i den fremtidige fuldt udbyggede bydel. Det nye rekreative område vil på en naturlig måde komme til at binde de nye boligområder sammen med det eksisterende byområde. Lokalplan nr. 317 omfatter det nye boligområde vest for skolen, hvor der påregnes opført ca. 300 boliger, I lokalplanen indgår også det nye rekreative område, således at det kan etableres løbende med boligudningen.

6 INDLEDN ING På illustrationsplanen (tegningsbilag LP se bagest i lokalplanen) er vist, hvordan boligområdet kan blive bebygget og vej- og stibetjent, og hvordan det store rekreative kan indrettes og beplantes. Boligmiljø Lokalplanens formål er at skabe velfungerende boligområder med oplevelsesrige bymiljøer. Et velfungerende boligområde kræver f.eks., at der er et varieret boligudbud. Derfor giver lokalplanen mulighed for, at der kan opføres både fritliggende parcelhuse og tæt-lave bebyggelser af forskellig karakter. Den centrale del af området forbeholdes til parcelhuse. Fire udstykningsområder er placeret omkring en fælles grønning, der står i forbindelse med det nye store rekreative område. Ud mod det store rekreative område udlægges storparceller, der forbeholdes til opførelse af tæt-lave bebyggelser. Tæt-lave bebyggelser kan opføres i 1-2½etager. Lokalplanen giver også mulighed for, at der kan etableres mindre erhvervsvirksomheder, der normalt kan udføres i boligområder uden gener for de omkringboende. Det giver både lokale service- og erhvervsmuligheder og kan være med at skabe et varieret dagligt byliv. Et velfungerende boligområde kræver, at beboerne føler trivsel og tryghed i området, hvor de bor og i deres daglige færden. Det gælder både bøm, unge, voksne og ældre, der skal gives et oplevelsesrigt og trygt bymiljø med gode muligheder for udfoldelse og socialt samvær. Herved kan der også skabes et tilhørsforhold og en ansvarlighed for området, man bor i, som er vigtigt ud fra kriminalpræventive hensyn.

7 INDLEDNING I publikationen Kriminalpræventiv boligprojektering - boligplanlægning med tryghed og trivsel, Det Kriminalpræventive Råd 1996, er der givet en række anvisninger på, hvordan disse hensyn kan varetages i den nærmere udformning af bebyggelser. Udsnit af illustratiorisplan

8 INDLEDNING Trafik Vejadgangen til det nye boligområde kommer til at ske fra Sønderrisvej, der videreføres mod nord til Guldagervej. Fra Sønderrisvejs forlængelse kører man ad vejene Skyttens Kvarter og Skorpionens Kvarter ind til parcelhusområder og boligbebyggelser. For at skabe et trygt trafikmiljø i boligområdet bliver boligveje i parcelhusområder og interne veje i tætlave bebyggelser indrettet som lege- og opholdsarealer. Langs Sønderrisvejs forlængelse etableres et beplantningsbælte til afskærmning ind mod det nye boligområde. Ved vejen Skorpionens Kvarter udvides beplantningsbæltet hen over en tidligere sandgrav. I det store rekreative område anlægges stier, der kommer til at forbinde det nye boligområde med de eksisterende boligområder i Sønderris, skolen, institutioner og centret. Boligområdet bliver busbetjent fra Sønderrisvejs forlængelse mod nord. Rekreativt område Det nye rekreative område dannes af grønne kiler mellem de nye boligområder og det eksisterende byområde. De grønne kiler vil med årene være med til at give Sønderris en dominerende grøn karakter, der vil blive karakteristisk for bymiljøet. En stor del af det rekreative område er beplantet i dag. Arealerne nord og syd for Sønderrisskolen har allerede i dag karakter af skov. Det rekreative område vil blive anlagt med et varieret forløb af beplantning og åbne arealer til ophold, spil og leg. I den nordlige del påregnes anlagt et regnvandsbassin som en sø. n

9 INDLEDNING Økologiske hensyn Det er lokalplanens formål, at der ved udformning og bebyggelse af området skal tages byøkologiske hensyn med henblik på at begrænse energi- og råstofforbmget. Det gælder både ved byggeri og anlæg af grønne områder. Der henstilles til, at der ved byggeri tages bl.a. følgende byøkologiske hensyn: - bebyggelsens solorientering - gunstig placering af opholdsrum, - materialevalg, - valg af energibesparende installationer, - begrænsning af befæstede arealer af hensyn til reg nvandsnedsivning, - lægivende beplantning for bebyggelse. Udsnit af illustrationsplan fl

10 INDLEDNING Lokalpianensområde ligger inden foret vandindvindingsopland. lii sikring herafvil Esbjerg Kommunesom grundsælger indføje servitutstiftende bestemmelser i fremtidige skøder inden for området med forbud mod brug af kunstgødning og sprøjte- og ukrudtsmidler, samt udarbejde en vejledning om giftfri havedyrkning og -pleje uden brug af kunstgødning og sprøjte- og ukrudtsmidler. Det nye rekreative område vil ligeledes blive vedligeholdt uden brug af kunstgødning og sprøjte- og ukrudtsmidler. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Lokaiplanen overholder Kommuneplanen I forhold til kystcirkulæret får lokaiplanens bestemmelser ingen betydning for forholdet til kystlandskabet. LQKALPLAN NR. 317

11 LOKALPLANEN Lokalplan nr. 317 for den videre udbygning af Sønderris i et område vest for skolen. I lokalplanen fastsættes følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1 nævnte område. 1. LOKALPLAN ENS FORMÅL I.1 Lokalplanen har til formål: at der skabes grundlag for den videre udbygning af Sønderris ved udlæg af arealer til boligformål med tilhørende servicefunktioner, fællesanlæg mv. med en naturlig tilknytning til området samt rekreative arealer, at der etableres velfungerende boligområder med oplevelsesrige bymiljøer, hvor bl.a. kriminalpræventive hensyn i udformningen skal medvirke til at skabe tryghed og trivsel for beboerne, at der kan tages byøkologiske hensyn ved udformning og bebyggelse af området med henblik på at begrænse energi- og råstofforbruget, at der etableres et større rekreativt område for bydelen med en central placering i forhold til det fremtidige fuldt udbyggede Sønderris. 2. OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede tegning nr. LP og omfatter matr.nr.e la, lae, lao, lap og 1d samt litra c af Sønderris, ~ og 2~ samt litra f af Ravnsbjerg by, og 3~, 11~ 110,11 P, 18~ og Iga samt litra y af Guldager by, eller dele heraf. m

12 LOKALPLANEN 2.2 Borgmesteren bemyndiges af Byrådet til i forbindelse med planens anmeldelse til tinglysning at fastlægge planens gyldighedsområde matrikulært. 2.3 Lokalplanens område opdeles i områderne A, BI,B2 og C som vist på vedhæftede tegning nr. LP Lokalplanens område fastholdes som byzone. 2.5 Den del af lokalplanområdet, der omfatter matr.nr.e la, lae, lao, lap og 1d af Sønderris, 2~ af Ravnsbjerg by, og 3a ~ a, ~8~ og 1 9~ af Guldager by er undergivet landbrugspligt. Landbrugspligten skal dog ikke være til hinder for, at Byrådet kan tillade, at arealet tages i brug til det i lokalplanen angivne formål, men indtil daskal arealet drivesjordbrugsmæssigt efter Landbrugslovens regler. Fodnote 1). 3. OMRÅDETS ANVENDELSE Områderne A, Bl og B2 3.1 Områderne må kun anvendes til boligformål, herunder fællesanlæg for boligområdet såsom fælleshus, vasken, materialegård og lignende. 3.2 Herudover må ejendomme ikke indrettes eller anvendes til nogen form for erhvervsvirksomhed. Byrådet kan dog tillade, at der på den enkelte boligejendom drives en sådan virksomhed, der normalt kan udføres i boligom råder. Det forudsættes, at virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelse ikke ændres bl.a. ved skiltning og lignende, og at boligområdets karakter ikke brydes, 1) Ophævelse aflandbmgspligten sker i forbindelse med udstykning og skal godkendes af Jordbrugskommissionen for Ribe Amt m

13 LOKALPLANEN at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, at virksomheden ikke medfører behov for parkering af motorkøretøjer, der ikke er plads til på den pågældende ejendom, at beboelse på den pågældende ejendom eller i pågældende bolig opretholdes, den at erhvervsanvendelsen maksimalt udgør25% afetagearealet. 3.3 Bebyggelsen i område A skal forbeholdes til fritliggende parælhuse. Byrådet kan dog tillade, at der opføres tæt-lav bebyggelse. Fodnote 2). Bebyggelsen i områderne Bl og B2 skal forbeho!- des til tæt lav bebyggelse. Byrådet kan dog tillade, at der opføres fritliggende parcelhuse. 3.4 Ved opførelse af fritliggende parcelhuse må der kun opføres eller indrettes én bolig pr. ejendom. I et område med fritliggende parcelhuse kan der dog i særlige tilfælde med Byrådets tilladelse opføres eller indrettes 2 boliger på en ejendom, såfremt bebyggelsen fremtræder som én beboelsesbygning og ikke bryder med om rådets karakter. Område C 3.5 Området udlægges til offentlige formål og kan anvendes til rekreativt areal for bydelens beboere, boldbaner, stinet, regnvandsbassin, beplantningsbælte mv. samt mindre bygninger og anlæg, der er nødvendige for områdets anvendelse og drift. 2) Tæt-lav bebyggelse omfatter helt eller delvis sammenbyggede boliger (dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse og lignende) - svarende til definition afsammenbyggedeenfamiliehuse i Bygningsreglement for småhuse 1985, pkt I område B befragtes samlede bebyggelser i indtil2¼etagerog med vandrette lejlighedsskel (etageboliger) som tæt-lave bebyggelser. m

14 LOKALPLANEN Fælles bestemmelser 3.6 Lokalplanområdet ligger inden for vandindvindingsoplandet, derfor må anvendelsen ikke ændres, så der kan opstå risiko for yderligere belastning af grundvandet. 3.7 Til lokalplanområdets forsyning kan der opføres transformerstationer, der må have et bebygget areal på max. 30 m2, en højde på max. 3 m over terræn og skal gives en udformning i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. 4. UDSTYKNING 4.1 Områderne A og B udstykkes i storparceller i princippet som vist på vedhæftede tegning nr. LP Storparceller kan underopdeles som vist på tegningen. Udstykning af hver storparcel må kun ske efter en plan godkendt af Byrådet. 4.2 Ved udstykning til fritliggende parcelhuse i område A skal udstykningen ske i princippet som vist på tegning nr. LP Parceller til fritliggende parcelhuse må ikke udstykkes med en størrelse mindre end 700 m Ved udstykning til tæt-lav bebyggelse kan parceller tillades udstykket med en størrelse ned til 250 m2 efter en samlet plan godkendt af Byrådet. 5. VEJE, STIER OG PARKERING 5.1 For de enkelte storparceller skal veje, stier, parkering mv. anlægges efter en samlet plan, der skal godkendes af Byrådet. w

15 LOKALPLANEN Veje 5.2 Der skal udlægges arealer til Sønderrisvejs forlængelse i en bredde og med en placering som vist på vedhæftede tegning nr. LP Der skal udlægges arealer til stamvejene Skyttens Kvarter og Skorpionens Kvarter (offenlige veje) i en bredde og med en plaæring som vist på vedhæftede tegning nr Ved underopdeling af storparæller kan stamveje forlænges som vist. 5.4 Boligveje i parcelhusudstykninger (offentlig veje) og interne veje i tæt-lave bebyggelser (private fællesveje ved ejerboligbebyggelse) skal anlægges som lege- og opholdsveje. Boligveje i parcelhusudstykninger udlægges i en bredde og med en plaæring som vist på vedhæftede tegning nr Vejadgange til storparceller skal ske i princippet som vist på vedhæftede tegning nr. LP Der må ikke være direkte adgang fra de enkelte boliger til stamveje og hovedstier. 5.7 Eksisterende private fællesveje og interne veje inden for lokalplanområdet nedlægges. Stier 5.8 Hovedstier i område C (offentlige stier) og hovedstier i den centrale grønning i område A (private fællesstier) skal udlægges i 4,5 m s bredde og anlægges i 3 m s bredde samt gives en placering i princippet som vist på vedhæftede tegning nr. LP Hvor hovedstier krydser Sønderrisvejs forlængelse skal der etableres trafikale sikkerhedsforanstaltninger til sikring af svage trafikanter som vist.

16 LOKALPLANEN 5.9 Interne stier i storparceller (private fællesstier ved ejerboligbebyggelse) skal udlægges i min. 3 m s bredde og anlægges i min. 2 m s bredde. Der skal være stiadgang ad interne stier mellem storparæller med tæt-lav bebyggelse samt fra hver storparcel, der grænser mod område 0, til hovedstier i område C med en placering i princippet som vist på tegning nr Parkering 5.10 Til fritliggende parcelhuse anlægges 2 bilpladser pr. bolig på egen grund inden ibrugtagelse. Såfremt der etableres fælles parkeringsplads skal der kun anlægges 1 ½bilplads pr. bolig, hvoraf mindst ½ bilplads skal anlægges som fælles parkeringsplads Til tæt-lav bebyggelse udlægges areal til I ½ bilplads pr. bolig. Til ejerboliger, herunder andelsboliger, anlægges I ½ bilplads pr. bolig. Til lejeboliger anlægges 0,7 bilplads pr. bolig og resten, når Byrådet kræver det. 6. LEDNINGSANLÆG 6.1 Der skal reserveres arealer til ledningsanlæg og kloakanlæg. De nærmere bestemmelser om ledningsanlæg skal tinglyses i deklaration. 7. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Områderne A, Bl og B2 Fritliggende parcelhuse: 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyggelse må kun opføres i op til én etage med udnyttelig tagetage.

17 LOKALPLANEN 7.3 Bebyggelsen skal placeres parallelt med eller vinkelret på skel mod adgangsgivende boligvej.bebyggelsen skal placeres min. 2,5 m fra skel mod boligvej og sti, og min. 5 m fra skel mod stamvej. 7.4 Garager og carporte må ikke opføres nærmere skel mod adgangsgivende boligvej end 5 m. 7.5 Gulvet i stueetagen må ikke være hævet mere end 0,25 m over færdigt terræn mod adgangsgivende boligvej. Tæt-lav bebyggeise.~ 7.6 For tæt-lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten for en storparcel som helhed ikke overstige 25 for bebyggelse i én etage, 30 for bebyggelse i én etage med udnyttelig tagetage og 35 for bebyggelse i to etager evt, med udnyttelig tagetage. 7.7 I område A må tæt-lav bebyggelse kun opføres i op til én etage med udnyttelig tagetage og i område B i op til to etager med udnyttelig tagetage. 7.8 Private boliger i tæt lav bebyggelse, herunder andelsboliger, skal kunne udvides til min.110 m redskabsrum) 2 (ekskl. i gennemsnitfor den enkelte storparcel. 7.9 Bebyggelse, der opføres mod storparcelskel til anden boligbebyggelse, må ikke placeres nærmere skel end 5 m for bebyggelse i op til én etage med udnyttelig tagetage og 10 m for bebyggelse i op til to etager med udnyttelig tagetage I tæt-lav bebyggelse, der udstykkes, skal der som en del af friarealet til den enkelte bolig udlægges et opholdsareal på min. 100% af etagearealet incl. udvidelsesmulighed jf. pkt Opholdsarealet skal gives en god solorientering og udlægges som ét i princippet rektangulært areal med en overvejende dybde på min.10 m målt fra husfacaden. Opholdsarealet må ikke anvendes til den i pkt. 7.8 nævnte boligudvidelse samt garager, carporte og udhuse (over 10 m2), men der kan opføres 2 småbygninger på højst 10 m2 på arealet.

18 LOKALPLANEN 7.11 For bebyggelse i 2 etager evt, med udnyttelig tagetage må bygningshøjden ikke overstige 1 Om Bebyggelser må kun opføres efter en samlet plan for hver storparcel, der skal godkendes af Byrådet. Planen skal redegøre for bebyggelsens placering, omfang, udformning, udvidelsesmuligheder jf. pkt. 7.8, opholdsarealer herunder pkt. 7.10, samt veje, stier, parkering, friarealer, beplantning og ledningsanlæg. Planen skal sikres i en tinglyst deklaration. Fælles bestemmelser: 7.13 Der må ikke uden særlig tilladelse indrettes kældergarage Der kan ikke forventes kælderafvanding ved naturlig afvanding Mod stier og grønne områder skal garager, carporte, udhuse mv. placeres i en afstand af mindst 0,6 m fra skel. Område Bebyggelsens placering og omfang skal godkendes af Byrådet. 8. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆ- DEN 8.1 Tage skal i princippet udføres som symmetriske saddeltage. Til tæt-lav bebyggelse kan andre tagformer tillades af Byrådet. Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 250 og 500. Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan udføres med lavere taghældning, herunder med ensidig hældning eller fladt tag. 8.2 Tage med rejsning skal dækkes med tegl, tegllignende materiale eller fibercementplader (rødbrune eller sorte). m

19 LOKALPLANEN Til tæt-lav bebyggelse samt garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan andre tagmaterialer tillades af Byrådet. 8.3 Ydervægge skal opføres som blank teglstensmur, pudset eller vandskuret mur. Til mindre facadepartier, f.eks. brystninger og gavltrekanter, samt garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan andre materialer tillades af Byrådet. 8.4 Farver på udvendige bygningssider, bortset fra dører og vinduer, må ikke være signalfarver (feks. ren gul, rød, grøn og blå). 8.5 Der må ikke anvendes reflekterende og blanke bygningsmaterialer. 8.6 Anden ydre fremtræden kan af økologiske hensyn tillades af Byrådet. 8.7 Der må ikke uden Byrådets særlige godkendelse opsættes nogen form for synlige antenner på de enkelte huse eller grunde. Dog kan parabolantenner opsættes på bygninger, såfremt de ikke overstiger tagryggen og ikke virker visuelt skæmmende for omgivelserne. 8.8 Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 9. UBEBYGGEDE AREALER Område A, Bl og B2 9.1 Ubebyggede arealer til fritliggende parcelhuse må kun anvendes til have. 9.2 Den centrale grønning i område A og grønning ved udstykning til fritliggende parcelhuse som vist på vedhæftede tegning nr. LP skal indrettes og beplantes efter en samlet plan for hver enkelt grønning godkendt af Byrådet. rn

20 LOKALPLANEN 9.3 Til tæt-lav bebyggelse skal der udlægges fælles opholdsarealer svarende til min. 20 m 2 pr. bolig, dog min. 600 m Ubebyggede arealertil tæt-lav bebyggelse, der ikke anvendes som haver til de enkelte boliger, skal anlægges efter en samlet plan for storparcellen, der viser befæstelse, beplantning, indretning af opholdsarealer og legepladser mv. Planen skal godkendes af Byrådet og sikres i en tinglyst deklaration. 9.5 Hegn mod stamveje og grønne områder må kun etableres som levende hegn. Levende hegn mod vej- og stiskel skal plantes 0,3 m fra skel. 9.6 På en ejendoms ubebyggede arealer må der ikke ske opbevaring af større både, uindregistrerede campingvogne og andre uindregistrerede køretøjer. Område C 9.7 Området skal indrettes og beplantes efter en samlet plan godkendt af Byrådet. 9.8 Der skal udlægges arealer til offentlige beplantningsbælter langs med Sønderrisvejs forlængelse i en bredde og med en placering som vist på vedhæftede tegning nr. LP FORUDSÆTNING FOR IBRUG- TAGELSE AF NY BEBYGGELSE 10.1 Ny bebyggelse skal inden ibrugtagelse være tilsluttet det offentlige kloak-, vand-, el- og fjernvarmenet Før ny bebyggelse tages i brug, skal vej-, stiog parkeringsanlæg mv., jf. afsnit 5 samt fælles opholdsarealer og beplantning, jf. afsnit 9, være etableret.

21 LOKALPLANEN 11. EJERFÆLLESSKAB 11.1 Der skal oprettes et ejerfællesskab for hver storparcel. Der er medlemspligt for ejerne Ejerfællesskabet skal forestå drift og vedligeholdelse af veje og stier, jf. afsnit 5 og fælles opholdsarealer, jf. afsnit 9. Ejerfællesskabet skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Der skal oprettes et fælles ejerfællesskab for område A, der skal forestå drift og vedligeholdelse af den på tegning nr. LP viste centrale grønning og hovedstier. Der kan i øvrigt oprettes ejerfællesskaber for større dele af lokalplanområdet til varetagelse af forhold af fælles interesse for de enkelte ejerfællesskaber Ejerfællesskabet kan varetage medlemmernes fælles interesse af enhver art i forbindelse med de ejendomme, der hører under ejerfællesskabets område Ejerfællesskabet er berettiget til ved opkrævning hos medlemmer og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor Ejerfællesskabet er pligtig til at tage skøde på de i afsnit 5 og 9 nævnte veje, stier og fælles opholdsarealer Ejerfællesskabets vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet, som er påtaleberettiget med hensyn til, om ejerfællesskabet overholder sine forpligtigelser. m

22 LOKALPLANEN 12. OPHÆVELSE AF BESKYTTELSES- LINIE 12.1 Uanset foranstående bestemmelser kan der, i henhold til Naturbeskyttelseslovens 18, ikke foretages ændringer i tilstanden af det på vedhæftede tegning nr. LP viste areal indenfor 100 m beskyttelsesl i nien omkring dyssekam meret, før beskyttelseslinien er ophævet af Skov- og Naturstyrelsen. 13. OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT OG LOKALPLANER 13.1 Byplanvedtægt nr. 47, der er godkendt af Planstyrelsen den 20. maj 1977, lokalplan nr. 124, der er endeligt vedtaget den 12. februar 1985 af Byrådets Miljø- og planlægningsudvalg, lokalplan nr. 146, der er endeligt vedtaget den 10. marts 1980 af Byrådet og lokalplan nr. 158, der er endeligt vedtaget den 9. februar 1982 af Byrådet, ophæves inden for lokalplanens område (se vedhæftede tegning nr. LP 317.2). VEDTAGELSESPÅTEGNING Ovenstående lokalplan nr. 317, udarbejdet efter lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 746 af 16. august 1994, med eventuelle senere ændringer), er vedtaget endeligt af Esbjerg Byråd den 23. marts Johnny Søtrup borgmester Erik Brinck direktør m

23 RETSVIRKNINGER LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter planlovens 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret føroffentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan i følge planlovens 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensation ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. I pkt. 3.5 udlægges område 0 til offentlige formål. Det betyder, at ejeren efter planlovens 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen, mod erstatning. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse. m

24

25

26 / ø- - I D lå y I> I I Ii I I I -1 /S i i III- m OPHÆVELSE AF DEL AF BYPLANVEDTÆGT NR. 47 OPHÆVELSE AF DELE AF LOKALPLAN NR. 124,146 OG 158 LOKAIPLAN NR. 317 OVERSIGTSKORT FOR OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT OG LOKALPLANER TEGNING NR. LP DATO: BYPLAN TEKNIK OG MILJØ MÅL 1:10.000

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere