Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR For den videre udbygning af Sønderris i et område vest for skolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 317. For den videre udbygning af Sønderris i et område vest for skolen"

Transkript

1 Esbjerg Kommune For den videre udbygning af Sønderris i et område vest for skolen

2 HVAD ER EN LOKALPLAN En lokaiplan er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse. BYRÅDET UDARBEJDER EN LOKALPLAN, F.EKS. * før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, * hvis et bestemt bymiljø ønskes skabt eller fastholdt * hvis et areal ønskes overførtfra landzone til byformål eller til sommerhusområde, * hvis bygge- og anvendelsesmulighederne i øvrigt ønskes skærpet eller lempet væsentligt i forhold til gældende bestemmelser. Lokalplanen skal overholde kommuneplanen, men kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. En lokalplan tinglyses på de ejendomme, den omfatter. OFFENTLIGHED OM LOKALPLANEN En vigtig del af en lokalplan er borgernes mulighed for at komme med bemærkninger eller ændringsforslag til lokalplanen. Det sker ved, at forslagetfremlægges til offentlig høring før Byrådet tager endelig stilling til planerne. HØRINGSPERIODE Denne lokalplan har som forslag været fremlagt til offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 17. december 1997 til den 11. februar 1998.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Forord 5 Baggrund for lokalpianen Lokaiplanens indhold 5 5 Forhold til anden planlægning 10 Lokalplanens formål 11 Område og zonestatus 11 Områdets anvendelse 12 Udstykninger Veje,stier og parkering Ledningsanlæg 16 Bebyggelsens omfang og placering 16 Bebyggelsens ydre fremtræden 18 Ubebyggede arealer 19 Forudsætning for ibrugtagelse 20 Ejerfællesskab Ophævelse af byplanvedtægt og lokaplaner Tilladelse fra anden myndighed 22 Vedtagelsespåtegning 22 RETSVIRKNINGER Lokalplanens retsvirkninger 23 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger TEGNINGSBILAG Lokalplantegning LP317.1 Oversigtskort for ophævelse af byplanvedtægt og lokalplaner LP Illustrationsplan LP Lokalplanen er udarbejdet af Byplan, Teknik og Miljø, Esbjerg Kommune. B

4 INDLEDNING I-.. GULDAGERVEJ ) MIDTGÅROEN BEBOER- OG A KTIVI TETSHUS AREAL TIL EVT DAGINSTITUTION RAVNSBJERGGARD SKOLELOKALER) i TUTI h. Oversigtskort a

5 INDLEDNING FORORD for den vi- Dette hæfte indeholder lokalplan nr. 317 dere udbygning af Sønderris. Lokalplanområdet er vist på oversigtskortet. BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplan nr. 317 er udarbejdet for, at udbygningen af Sønderris kan fortsætte jf. Kommunens tidsfølgeplanlægning for udbygning af byområder. I Kommuneplanen er den fortsatte udbygning af Sønderris fastlagt til at foregå i et område, der strækker sig fra det eksisterende byområde og herfra mod vest til Sønderrisvejs forlængelse og mod nord til Guldagervej. Lokalplan nr. 317 omfatter området vest for skolen, som er 1. etape i den videre udbygning af Sønderris. LOKALPLANENS INDHOLD Hoveddispositionen i den videre udbygning af Sønderris er, at der udlægges et boligområde vest for skolen og to boligområder op mod Guldagervej, henholdsvis øst og vest for Stjerneparken. Mellem de nye boligområder og det eksisterende byområde udlægges et nyt stort rekreativt område, der kommer til at ligge centralt i den fremtidige fuldt udbyggede bydel. Det nye rekreative område vil på en naturlig måde komme til at binde de nye boligområder sammen med det eksisterende byområde. Lokalplan nr. 317 omfatter det nye boligområde vest for skolen, hvor der påregnes opført ca. 300 boliger, I lokalplanen indgår også det nye rekreative område, således at det kan etableres løbende med boligudningen.

6 INDLEDN ING På illustrationsplanen (tegningsbilag LP se bagest i lokalplanen) er vist, hvordan boligområdet kan blive bebygget og vej- og stibetjent, og hvordan det store rekreative kan indrettes og beplantes. Boligmiljø Lokalplanens formål er at skabe velfungerende boligområder med oplevelsesrige bymiljøer. Et velfungerende boligområde kræver f.eks., at der er et varieret boligudbud. Derfor giver lokalplanen mulighed for, at der kan opføres både fritliggende parcelhuse og tæt-lave bebyggelser af forskellig karakter. Den centrale del af området forbeholdes til parcelhuse. Fire udstykningsområder er placeret omkring en fælles grønning, der står i forbindelse med det nye store rekreative område. Ud mod det store rekreative område udlægges storparceller, der forbeholdes til opførelse af tæt-lave bebyggelser. Tæt-lave bebyggelser kan opføres i 1-2½etager. Lokalplanen giver også mulighed for, at der kan etableres mindre erhvervsvirksomheder, der normalt kan udføres i boligområder uden gener for de omkringboende. Det giver både lokale service- og erhvervsmuligheder og kan være med at skabe et varieret dagligt byliv. Et velfungerende boligområde kræver, at beboerne føler trivsel og tryghed i området, hvor de bor og i deres daglige færden. Det gælder både bøm, unge, voksne og ældre, der skal gives et oplevelsesrigt og trygt bymiljø med gode muligheder for udfoldelse og socialt samvær. Herved kan der også skabes et tilhørsforhold og en ansvarlighed for området, man bor i, som er vigtigt ud fra kriminalpræventive hensyn.

7 INDLEDNING I publikationen Kriminalpræventiv boligprojektering - boligplanlægning med tryghed og trivsel, Det Kriminalpræventive Råd 1996, er der givet en række anvisninger på, hvordan disse hensyn kan varetages i den nærmere udformning af bebyggelser. Udsnit af illustratiorisplan

8 INDLEDNING Trafik Vejadgangen til det nye boligområde kommer til at ske fra Sønderrisvej, der videreføres mod nord til Guldagervej. Fra Sønderrisvejs forlængelse kører man ad vejene Skyttens Kvarter og Skorpionens Kvarter ind til parcelhusområder og boligbebyggelser. For at skabe et trygt trafikmiljø i boligområdet bliver boligveje i parcelhusområder og interne veje i tætlave bebyggelser indrettet som lege- og opholdsarealer. Langs Sønderrisvejs forlængelse etableres et beplantningsbælte til afskærmning ind mod det nye boligområde. Ved vejen Skorpionens Kvarter udvides beplantningsbæltet hen over en tidligere sandgrav. I det store rekreative område anlægges stier, der kommer til at forbinde det nye boligområde med de eksisterende boligområder i Sønderris, skolen, institutioner og centret. Boligområdet bliver busbetjent fra Sønderrisvejs forlængelse mod nord. Rekreativt område Det nye rekreative område dannes af grønne kiler mellem de nye boligområder og det eksisterende byområde. De grønne kiler vil med årene være med til at give Sønderris en dominerende grøn karakter, der vil blive karakteristisk for bymiljøet. En stor del af det rekreative område er beplantet i dag. Arealerne nord og syd for Sønderrisskolen har allerede i dag karakter af skov. Det rekreative område vil blive anlagt med et varieret forløb af beplantning og åbne arealer til ophold, spil og leg. I den nordlige del påregnes anlagt et regnvandsbassin som en sø. n

9 INDLEDNING Økologiske hensyn Det er lokalplanens formål, at der ved udformning og bebyggelse af området skal tages byøkologiske hensyn med henblik på at begrænse energi- og råstofforbmget. Det gælder både ved byggeri og anlæg af grønne områder. Der henstilles til, at der ved byggeri tages bl.a. følgende byøkologiske hensyn: - bebyggelsens solorientering - gunstig placering af opholdsrum, - materialevalg, - valg af energibesparende installationer, - begrænsning af befæstede arealer af hensyn til reg nvandsnedsivning, - lægivende beplantning for bebyggelse. Udsnit af illustrationsplan fl

10 INDLEDNING Lokalpianensområde ligger inden foret vandindvindingsopland. lii sikring herafvil Esbjerg Kommunesom grundsælger indføje servitutstiftende bestemmelser i fremtidige skøder inden for området med forbud mod brug af kunstgødning og sprøjte- og ukrudtsmidler, samt udarbejde en vejledning om giftfri havedyrkning og -pleje uden brug af kunstgødning og sprøjte- og ukrudtsmidler. Det nye rekreative område vil ligeledes blive vedligeholdt uden brug af kunstgødning og sprøjte- og ukrudtsmidler. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Lokaiplanen overholder Kommuneplanen I forhold til kystcirkulæret får lokaiplanens bestemmelser ingen betydning for forholdet til kystlandskabet. LQKALPLAN NR. 317

11 LOKALPLANEN Lokalplan nr. 317 for den videre udbygning af Sønderris i et område vest for skolen. I lokalplanen fastsættes følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1 nævnte område. 1. LOKALPLAN ENS FORMÅL I.1 Lokalplanen har til formål: at der skabes grundlag for den videre udbygning af Sønderris ved udlæg af arealer til boligformål med tilhørende servicefunktioner, fællesanlæg mv. med en naturlig tilknytning til området samt rekreative arealer, at der etableres velfungerende boligområder med oplevelsesrige bymiljøer, hvor bl.a. kriminalpræventive hensyn i udformningen skal medvirke til at skabe tryghed og trivsel for beboerne, at der kan tages byøkologiske hensyn ved udformning og bebyggelse af området med henblik på at begrænse energi- og råstofforbruget, at der etableres et større rekreativt område for bydelen med en central placering i forhold til det fremtidige fuldt udbyggede Sønderris. 2. OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede tegning nr. LP og omfatter matr.nr.e la, lae, lao, lap og 1d samt litra c af Sønderris, ~ og 2~ samt litra f af Ravnsbjerg by, og 3~, 11~ 110,11 P, 18~ og Iga samt litra y af Guldager by, eller dele heraf. m

12 LOKALPLANEN 2.2 Borgmesteren bemyndiges af Byrådet til i forbindelse med planens anmeldelse til tinglysning at fastlægge planens gyldighedsområde matrikulært. 2.3 Lokalplanens område opdeles i områderne A, BI,B2 og C som vist på vedhæftede tegning nr. LP Lokalplanens område fastholdes som byzone. 2.5 Den del af lokalplanområdet, der omfatter matr.nr.e la, lae, lao, lap og 1d af Sønderris, 2~ af Ravnsbjerg by, og 3a ~ a, ~8~ og 1 9~ af Guldager by er undergivet landbrugspligt. Landbrugspligten skal dog ikke være til hinder for, at Byrådet kan tillade, at arealet tages i brug til det i lokalplanen angivne formål, men indtil daskal arealet drivesjordbrugsmæssigt efter Landbrugslovens regler. Fodnote 1). 3. OMRÅDETS ANVENDELSE Områderne A, Bl og B2 3.1 Områderne må kun anvendes til boligformål, herunder fællesanlæg for boligområdet såsom fælleshus, vasken, materialegård og lignende. 3.2 Herudover må ejendomme ikke indrettes eller anvendes til nogen form for erhvervsvirksomhed. Byrådet kan dog tillade, at der på den enkelte boligejendom drives en sådan virksomhed, der normalt kan udføres i boligom råder. Det forudsættes, at virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelse ikke ændres bl.a. ved skiltning og lignende, og at boligområdets karakter ikke brydes, 1) Ophævelse aflandbmgspligten sker i forbindelse med udstykning og skal godkendes af Jordbrugskommissionen for Ribe Amt m

13 LOKALPLANEN at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, at virksomheden ikke medfører behov for parkering af motorkøretøjer, der ikke er plads til på den pågældende ejendom, at beboelse på den pågældende ejendom eller i pågældende bolig opretholdes, den at erhvervsanvendelsen maksimalt udgør25% afetagearealet. 3.3 Bebyggelsen i område A skal forbeholdes til fritliggende parælhuse. Byrådet kan dog tillade, at der opføres tæt-lav bebyggelse. Fodnote 2). Bebyggelsen i områderne Bl og B2 skal forbeho!- des til tæt lav bebyggelse. Byrådet kan dog tillade, at der opføres fritliggende parcelhuse. 3.4 Ved opførelse af fritliggende parcelhuse må der kun opføres eller indrettes én bolig pr. ejendom. I et område med fritliggende parcelhuse kan der dog i særlige tilfælde med Byrådets tilladelse opføres eller indrettes 2 boliger på en ejendom, såfremt bebyggelsen fremtræder som én beboelsesbygning og ikke bryder med om rådets karakter. Område C 3.5 Området udlægges til offentlige formål og kan anvendes til rekreativt areal for bydelens beboere, boldbaner, stinet, regnvandsbassin, beplantningsbælte mv. samt mindre bygninger og anlæg, der er nødvendige for områdets anvendelse og drift. 2) Tæt-lav bebyggelse omfatter helt eller delvis sammenbyggede boliger (dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse og lignende) - svarende til definition afsammenbyggedeenfamiliehuse i Bygningsreglement for småhuse 1985, pkt I område B befragtes samlede bebyggelser i indtil2¼etagerog med vandrette lejlighedsskel (etageboliger) som tæt-lave bebyggelser. m

14 LOKALPLANEN Fælles bestemmelser 3.6 Lokalplanområdet ligger inden for vandindvindingsoplandet, derfor må anvendelsen ikke ændres, så der kan opstå risiko for yderligere belastning af grundvandet. 3.7 Til lokalplanområdets forsyning kan der opføres transformerstationer, der må have et bebygget areal på max. 30 m2, en højde på max. 3 m over terræn og skal gives en udformning i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. 4. UDSTYKNING 4.1 Områderne A og B udstykkes i storparceller i princippet som vist på vedhæftede tegning nr. LP Storparceller kan underopdeles som vist på tegningen. Udstykning af hver storparcel må kun ske efter en plan godkendt af Byrådet. 4.2 Ved udstykning til fritliggende parcelhuse i område A skal udstykningen ske i princippet som vist på tegning nr. LP Parceller til fritliggende parcelhuse må ikke udstykkes med en størrelse mindre end 700 m Ved udstykning til tæt-lav bebyggelse kan parceller tillades udstykket med en størrelse ned til 250 m2 efter en samlet plan godkendt af Byrådet. 5. VEJE, STIER OG PARKERING 5.1 For de enkelte storparceller skal veje, stier, parkering mv. anlægges efter en samlet plan, der skal godkendes af Byrådet. w

15 LOKALPLANEN Veje 5.2 Der skal udlægges arealer til Sønderrisvejs forlængelse i en bredde og med en placering som vist på vedhæftede tegning nr. LP Der skal udlægges arealer til stamvejene Skyttens Kvarter og Skorpionens Kvarter (offenlige veje) i en bredde og med en plaæring som vist på vedhæftede tegning nr Ved underopdeling af storparæller kan stamveje forlænges som vist. 5.4 Boligveje i parcelhusudstykninger (offentlig veje) og interne veje i tæt-lave bebyggelser (private fællesveje ved ejerboligbebyggelse) skal anlægges som lege- og opholdsveje. Boligveje i parcelhusudstykninger udlægges i en bredde og med en plaæring som vist på vedhæftede tegning nr Vejadgange til storparceller skal ske i princippet som vist på vedhæftede tegning nr. LP Der må ikke være direkte adgang fra de enkelte boliger til stamveje og hovedstier. 5.7 Eksisterende private fællesveje og interne veje inden for lokalplanområdet nedlægges. Stier 5.8 Hovedstier i område C (offentlige stier) og hovedstier i den centrale grønning i område A (private fællesstier) skal udlægges i 4,5 m s bredde og anlægges i 3 m s bredde samt gives en placering i princippet som vist på vedhæftede tegning nr. LP Hvor hovedstier krydser Sønderrisvejs forlængelse skal der etableres trafikale sikkerhedsforanstaltninger til sikring af svage trafikanter som vist.

16 LOKALPLANEN 5.9 Interne stier i storparceller (private fællesstier ved ejerboligbebyggelse) skal udlægges i min. 3 m s bredde og anlægges i min. 2 m s bredde. Der skal være stiadgang ad interne stier mellem storparæller med tæt-lav bebyggelse samt fra hver storparcel, der grænser mod område 0, til hovedstier i område C med en placering i princippet som vist på tegning nr Parkering 5.10 Til fritliggende parcelhuse anlægges 2 bilpladser pr. bolig på egen grund inden ibrugtagelse. Såfremt der etableres fælles parkeringsplads skal der kun anlægges 1 ½bilplads pr. bolig, hvoraf mindst ½ bilplads skal anlægges som fælles parkeringsplads Til tæt-lav bebyggelse udlægges areal til I ½ bilplads pr. bolig. Til ejerboliger, herunder andelsboliger, anlægges I ½ bilplads pr. bolig. Til lejeboliger anlægges 0,7 bilplads pr. bolig og resten, når Byrådet kræver det. 6. LEDNINGSANLÆG 6.1 Der skal reserveres arealer til ledningsanlæg og kloakanlæg. De nærmere bestemmelser om ledningsanlæg skal tinglyses i deklaration. 7. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Områderne A, Bl og B2 Fritliggende parcelhuse: 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyggelse må kun opføres i op til én etage med udnyttelig tagetage.

17 LOKALPLANEN 7.3 Bebyggelsen skal placeres parallelt med eller vinkelret på skel mod adgangsgivende boligvej.bebyggelsen skal placeres min. 2,5 m fra skel mod boligvej og sti, og min. 5 m fra skel mod stamvej. 7.4 Garager og carporte må ikke opføres nærmere skel mod adgangsgivende boligvej end 5 m. 7.5 Gulvet i stueetagen må ikke være hævet mere end 0,25 m over færdigt terræn mod adgangsgivende boligvej. Tæt-lav bebyggeise.~ 7.6 For tæt-lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten for en storparcel som helhed ikke overstige 25 for bebyggelse i én etage, 30 for bebyggelse i én etage med udnyttelig tagetage og 35 for bebyggelse i to etager evt, med udnyttelig tagetage. 7.7 I område A må tæt-lav bebyggelse kun opføres i op til én etage med udnyttelig tagetage og i område B i op til to etager med udnyttelig tagetage. 7.8 Private boliger i tæt lav bebyggelse, herunder andelsboliger, skal kunne udvides til min.110 m redskabsrum) 2 (ekskl. i gennemsnitfor den enkelte storparcel. 7.9 Bebyggelse, der opføres mod storparcelskel til anden boligbebyggelse, må ikke placeres nærmere skel end 5 m for bebyggelse i op til én etage med udnyttelig tagetage og 10 m for bebyggelse i op til to etager med udnyttelig tagetage I tæt-lav bebyggelse, der udstykkes, skal der som en del af friarealet til den enkelte bolig udlægges et opholdsareal på min. 100% af etagearealet incl. udvidelsesmulighed jf. pkt Opholdsarealet skal gives en god solorientering og udlægges som ét i princippet rektangulært areal med en overvejende dybde på min.10 m målt fra husfacaden. Opholdsarealet må ikke anvendes til den i pkt. 7.8 nævnte boligudvidelse samt garager, carporte og udhuse (over 10 m2), men der kan opføres 2 småbygninger på højst 10 m2 på arealet.

18 LOKALPLANEN 7.11 For bebyggelse i 2 etager evt, med udnyttelig tagetage må bygningshøjden ikke overstige 1 Om Bebyggelser må kun opføres efter en samlet plan for hver storparcel, der skal godkendes af Byrådet. Planen skal redegøre for bebyggelsens placering, omfang, udformning, udvidelsesmuligheder jf. pkt. 7.8, opholdsarealer herunder pkt. 7.10, samt veje, stier, parkering, friarealer, beplantning og ledningsanlæg. Planen skal sikres i en tinglyst deklaration. Fælles bestemmelser: 7.13 Der må ikke uden særlig tilladelse indrettes kældergarage Der kan ikke forventes kælderafvanding ved naturlig afvanding Mod stier og grønne områder skal garager, carporte, udhuse mv. placeres i en afstand af mindst 0,6 m fra skel. Område Bebyggelsens placering og omfang skal godkendes af Byrådet. 8. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆ- DEN 8.1 Tage skal i princippet udføres som symmetriske saddeltage. Til tæt-lav bebyggelse kan andre tagformer tillades af Byrådet. Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 250 og 500. Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan udføres med lavere taghældning, herunder med ensidig hældning eller fladt tag. 8.2 Tage med rejsning skal dækkes med tegl, tegllignende materiale eller fibercementplader (rødbrune eller sorte). m

19 LOKALPLANEN Til tæt-lav bebyggelse samt garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan andre tagmaterialer tillades af Byrådet. 8.3 Ydervægge skal opføres som blank teglstensmur, pudset eller vandskuret mur. Til mindre facadepartier, f.eks. brystninger og gavltrekanter, samt garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan andre materialer tillades af Byrådet. 8.4 Farver på udvendige bygningssider, bortset fra dører og vinduer, må ikke være signalfarver (feks. ren gul, rød, grøn og blå). 8.5 Der må ikke anvendes reflekterende og blanke bygningsmaterialer. 8.6 Anden ydre fremtræden kan af økologiske hensyn tillades af Byrådet. 8.7 Der må ikke uden Byrådets særlige godkendelse opsættes nogen form for synlige antenner på de enkelte huse eller grunde. Dog kan parabolantenner opsættes på bygninger, såfremt de ikke overstiger tagryggen og ikke virker visuelt skæmmende for omgivelserne. 8.8 Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 9. UBEBYGGEDE AREALER Område A, Bl og B2 9.1 Ubebyggede arealer til fritliggende parcelhuse må kun anvendes til have. 9.2 Den centrale grønning i område A og grønning ved udstykning til fritliggende parcelhuse som vist på vedhæftede tegning nr. LP skal indrettes og beplantes efter en samlet plan for hver enkelt grønning godkendt af Byrådet. rn

20 LOKALPLANEN 9.3 Til tæt-lav bebyggelse skal der udlægges fælles opholdsarealer svarende til min. 20 m 2 pr. bolig, dog min. 600 m Ubebyggede arealertil tæt-lav bebyggelse, der ikke anvendes som haver til de enkelte boliger, skal anlægges efter en samlet plan for storparcellen, der viser befæstelse, beplantning, indretning af opholdsarealer og legepladser mv. Planen skal godkendes af Byrådet og sikres i en tinglyst deklaration. 9.5 Hegn mod stamveje og grønne områder må kun etableres som levende hegn. Levende hegn mod vej- og stiskel skal plantes 0,3 m fra skel. 9.6 På en ejendoms ubebyggede arealer må der ikke ske opbevaring af større både, uindregistrerede campingvogne og andre uindregistrerede køretøjer. Område C 9.7 Området skal indrettes og beplantes efter en samlet plan godkendt af Byrådet. 9.8 Der skal udlægges arealer til offentlige beplantningsbælter langs med Sønderrisvejs forlængelse i en bredde og med en placering som vist på vedhæftede tegning nr. LP FORUDSÆTNING FOR IBRUG- TAGELSE AF NY BEBYGGELSE 10.1 Ny bebyggelse skal inden ibrugtagelse være tilsluttet det offentlige kloak-, vand-, el- og fjernvarmenet Før ny bebyggelse tages i brug, skal vej-, stiog parkeringsanlæg mv., jf. afsnit 5 samt fælles opholdsarealer og beplantning, jf. afsnit 9, være etableret.

21 LOKALPLANEN 11. EJERFÆLLESSKAB 11.1 Der skal oprettes et ejerfællesskab for hver storparcel. Der er medlemspligt for ejerne Ejerfællesskabet skal forestå drift og vedligeholdelse af veje og stier, jf. afsnit 5 og fælles opholdsarealer, jf. afsnit 9. Ejerfællesskabet skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Der skal oprettes et fælles ejerfællesskab for område A, der skal forestå drift og vedligeholdelse af den på tegning nr. LP viste centrale grønning og hovedstier. Der kan i øvrigt oprettes ejerfællesskaber for større dele af lokalplanområdet til varetagelse af forhold af fælles interesse for de enkelte ejerfællesskaber Ejerfællesskabet kan varetage medlemmernes fælles interesse af enhver art i forbindelse med de ejendomme, der hører under ejerfællesskabets område Ejerfællesskabet er berettiget til ved opkrævning hos medlemmer og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor Ejerfællesskabet er pligtig til at tage skøde på de i afsnit 5 og 9 nævnte veje, stier og fælles opholdsarealer Ejerfællesskabets vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet, som er påtaleberettiget med hensyn til, om ejerfællesskabet overholder sine forpligtigelser. m

22 LOKALPLANEN 12. OPHÆVELSE AF BESKYTTELSES- LINIE 12.1 Uanset foranstående bestemmelser kan der, i henhold til Naturbeskyttelseslovens 18, ikke foretages ændringer i tilstanden af det på vedhæftede tegning nr. LP viste areal indenfor 100 m beskyttelsesl i nien omkring dyssekam meret, før beskyttelseslinien er ophævet af Skov- og Naturstyrelsen. 13. OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT OG LOKALPLANER 13.1 Byplanvedtægt nr. 47, der er godkendt af Planstyrelsen den 20. maj 1977, lokalplan nr. 124, der er endeligt vedtaget den 12. februar 1985 af Byrådets Miljø- og planlægningsudvalg, lokalplan nr. 146, der er endeligt vedtaget den 10. marts 1980 af Byrådet og lokalplan nr. 158, der er endeligt vedtaget den 9. februar 1982 af Byrådet, ophæves inden for lokalplanens område (se vedhæftede tegning nr. LP 317.2). VEDTAGELSESPÅTEGNING Ovenstående lokalplan nr. 317, udarbejdet efter lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 746 af 16. august 1994, med eventuelle senere ændringer), er vedtaget endeligt af Esbjerg Byråd den 23. marts Johnny Søtrup borgmester Erik Brinck direktør m

23 RETSVIRKNINGER LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter planlovens 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret føroffentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan i følge planlovens 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensation ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. I pkt. 3.5 udlægges område 0 til offentlige formål. Det betyder, at ejeren efter planlovens 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen, mod erstatning. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse. m

24

25

26 / ø- - I D lå y I> I I Ii I I I -1 /S i i III- m OPHÆVELSE AF DEL AF BYPLANVEDTÆGT NR. 47 OPHÆVELSE AF DELE AF LOKALPLAN NR. 124,146 OG 158 LOKAIPLAN NR. 317 OVERSIGTSKORT FOR OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT OG LOKALPLANER TEGNING NR. LP DATO: BYPLAN TEKNIK OG MILJØ MÅL 1:10.000

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

U Esbjerg LOKALPLAN NR. 379. For Breinholtgård Golfbane. 41 Kommune

U Esbjerg LOKALPLAN NR. 379. For Breinholtgård Golfbane. 41 Kommune U Esbjerg 41 Kommune LOKALPLAN NR. 379 For Breinholtgård Golfbane HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokaiplan er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 47. Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 47. Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 7 Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

Lokalplan nr. 428. For et område ved Ådalen ud mod Sædding Strandvej

Lokalplan nr. 428. For et område ved Ådalen ud mod Sædding Strandvej Lokalplan nr. 428 For et område ved Ådalen ud mod Sædding Strandvej 24. juni 2002 RESUMÉ AF LOKALPLANENS INDHOLD N Oversigtskort der viser lokalplanområdets beliggenhed. Lokalplanområdets beplantning set

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462 LOKALPLAN NR. 21o FOR EN DEL AF KARRÉEN ØSTERGADE, BJARKESGADE, FRODES GADE NØRREBROGADE OG KARR~ NR. 1462 ESBJERG KOMMUNE 1987 HVAD ER EN LOKALPLAN Efter kommuneplanlovens ikrafttræden den 1. februar

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

LOKALPLAN NR. 307 ESBJERG KOMMUNE 1992 E.B., FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18.

LOKALPLAN NR. 307 ESBJERG KOMMUNE 1992 E.B., FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18. LOKALPLAN NR. 307 FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18. a E.B., ESBJERG KOMMUNE 1992 HVAD ER EN LOKALPLAN En lokaiplan er den type plan, byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 296 ESBJERG KOMMUNE 1991 FOR ET OMRÅDE TIL ÆLDRECENTER VED GAMMELBY SKOLE MÅDE ~\ \\

LOKALPLAN NR. 296 ESBJERG KOMMUNE 1991 FOR ET OMRÅDE TIL ÆLDRECENTER VED GAMMELBY SKOLE MÅDE ~\ \\ LOKALPLAN NR. 296 FOR ET OMRÅDE TIL ÆLDRECENTER VED GAMMELBY SKOLE ~\ \\- MÅDE -.--- j & ESBJERG KOMMUNE 1991 HVAD ER EN LOKALPLAN En lokaiplan er den type plan, byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelsewom

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

Esbjerg ~ Kommune LOKALPLAN NR. For et område syd for Kvaglundskolen

Esbjerg ~ Kommune LOKALPLAN NR. For et område syd for Kvaglundskolen Esbjerg ~ Kommune LOKALPLAN NR. 3 16 For et område syd for Kvaglundskolen HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Esbjerg ~ Kommune LOKALPLAN NR. 393. For et område ved Jyvåskylåvej mii. Den i 4. juni i 999

Esbjerg ~ Kommune LOKALPLAN NR. 393. For et område ved Jyvåskylåvej mii. Den i 4. juni i 999 Esbjerg ~ Kommune LOKALPLAN NR. 393 For et område ved Jyvåskylåvej mii. Den i 4. juni i 999 ek~ ~ ~7 ~ å ~ En lokalplan er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by.

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59 Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, Ringvejen og Dalbrinken i Skjern by. Udarbejdet i maj 1988 af Skjern kommune, teknisk forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune Lokalpian nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben Sydvesten-Reklame, Tønder I henhold

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2 I 2 FOR ET OMRÅDE VED NORDVANGSKOLEN MELLEM HJERTING BYVEJ, SJELBORGVEJ OG GULDAGERVEJ

LOKALPLAN NR. 2 I 2 FOR ET OMRÅDE VED NORDVANGSKOLEN MELLEM HJERTING BYVEJ, SJELBORGVEJ OG GULDAGERVEJ LOKALPLAN NR. 2 I 2 FOR ET OMRÅDE VED NORDVANGSKOLEN MELLEM HJERTING BYVEJ, SJELBORGVEJ OG GULDAGERVEJ ESBJERG KOMMUNE 1988 HVAD ER EN LOKI\LPIAN HVAD ER EN LOKALPLAN En lokalpian er den type plan, byrådet

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Bispelunden. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Bispelunden. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik Nørre-Rangstrup Kommune Lokalplan nr. 2.2-04 Bispelunden Agerskov Boligformål 03.01.1985 Kongsbak Informatik Bispelglrdl; Agerskov Lokalplan nr. 2.2 For et boligområde i Agerskov by Nørre-Rangstrup kommune

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR For et område mellem GI. Guldagervej og Lystanlægget i Hjerting.

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR For et område mellem GI. Guldagervej og Lystanlægget i Hjerting. Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 387 For et område mellem GI. Guldagervej og Lystanlægget i Hjerting. HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

1 : lo.od0 KOMMUNE NR. 5017 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV

1 : lo.od0 KOMMUNE NR. 5017 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV 1 : lo.od0 ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 5017 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV Odder Kommune Lokalplan nr. 5017 Lokalplan for et område til campingplads beliggende ved Spøttrup

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere