Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr JCS/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/"

Transkript

1 Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr JCS/ Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine Berthold, Anna Valtonen, Peder Elgaard, Halfdan Trolle, Bendik Herdlevær Støckert, Boris Brorman Jensen, Marianne Kazar. Desuden deltog: Torben Nielsen (rektor), Charlotte Bundgaard (prorektor), Jørgen Hedegaard-Jensen (administrationschef) og Jens Christian Søndertoft (sekretær og referent). DAGSORDEN: Til godkendelse 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat fra den 24. februar (bilag nr. 1) 3) Godkendelse af resumé fra seminaret den 23. februar (bilag nr. 2) Til orientering 4) Orientering fra rektor og bestyrelsesformand Til orientering og underskrift 5) Årsrapport med regnskab for 2011 (bilag nr. 3) Til orientering 6) Orientering om skolens økonomi, 1. kvartal (bilag nr. 4 og 5 (fortroligt)) Til drøftelse og evt. beslutning 7) Ny skole (bilag nr. 6) Arkitektskolen Aarhus Nørreport Århus C T: F: CVR: aarch.dk Til drøftelse 8) - Implementering oplæg ved rektor (bilag nr. 7 og 8) - Kommunikation (bilag nr. 9) 9) Målepunkter for 2012 (bilag nr. 10) 10) Eventuelt

2 Formanden indledte mødet med at byde velkommen til prorektor Charlotte Bundgaard, som vil være fast deltager i bestyrelsens møder fremover samt til eksternt medlem af bestyrelsen Anna Valtonen, som her efter præsenterede sig. 1. Godkendelse af dagsorden Formanden gennemgik dagsordenen og gjorde opmærksom på, at bilag nr. 5 til punkt 6 om skolens økonomi er fortroligt. Dagsordenen blev herefter godkendt. 2. Godkendelse af referat fra forrige møde Formanden kunne i relation til punkt 3 oplyse, at der ikke i de bestyrelser for de videregående uddannelser, hun har kontakt til, har været iværksat specifik uddannelse af bestyrelsesmedlemmer. Referatet blev her efter godkendt. 3. Godkendelse af resumé fra seminaret den 23. februar Bestyrelsen kunne tiltræde resumeet. 4. Orientering fra rektor og bestyrelsesformand Rektor berettede, at der har været afholdt to platformsdage hvor de faglige platforme drøftede den faglige kurs og de igangsatte faglige aktiviteter, at der er taget skridt til udarbejdelse af en kommunikationsstrategi med bistand fra en ekstern konsulent (se også under punkt 8), at der er udarbejdet en rekrutteringsplan og at op til 27 stillinger p.t. er under besættelse. Yderligere to professorater ventes opslået, at der har været afholdt to møder i hhv. København og Aarhus med Bygningsstyrelsen om ny skole samt at skolen har rykket Uddannelsesministeriet for målepunkterne i den kommende rammeaftale/udviklingskontrakt, men endnu ikke modtaget svar. Formanden meddelte, at hun sammen med rektor deltager i Uddannelsesministerens uddannelsesseminar den maj. 5. Årsrapport og regnskab for 2011 Ledelsen præsenterede rapporten og gjorde opmærksom på, at der er tale om afrapportering og regnskab for perioden før bestyrelsens tiltræden, men at bestyrelsen formelt skal godkende og underskrive dokumentet, inden det kan sendes til Uddannelsesministeriet. Bestyrelsen drøftede rapporten og ledelsen besvarede en række opklarende spørgsmål: Den økonomiske afrapportering følger ministeriets skabelon for institutionernes regnskabsaflæggelse. Der er tale om et betydeligt mindre forbrug end sædvanligt, hvilket dels skyldes en strammere styring, dels er en følge af omprioriteringen af ressourceanvendelsen og ønsket om at sikre et økonomisk råderum for udvikling og 14

3 nye tiltag i forbindelse med implementering af ny struktur og organisation. Der var enighed om, at aftagerpanelets anbefalinger i bilag 3 til årsrapporten bør inddrages i det videre strategiarbejde. Bestyrelsen godkendte og underskrev her efter årsrapporten og regnskabet for Orientering om skolens økonomi, 1. kvartal 2012 Administrationschefen præsenterede og forklarede systematikken i det første kvartalsregnskab og besvarede opklarende spørgsmål hertil. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med redegørelsen også som model for fremtidig kvartalsrapportering. Her efter drøftede bestyrelsen skolens benchmarking og fandt, at AAA umiddelbart synes at ligge godt i det samlede billede, samt at resultaterne bør kommunikeres internt, når tallene kan offentliggøres. 7. Ny skole Rektor orienterede om møderne med Bygningsstyrelsen og præsenterede styrelsens notat, hvis beregninger viser, at et nybyggeri vil medføre en huslejestigning på 30-50%. Bestyrelsen er fortsat af den opfattelse, at implementeringen af den ny struktur har første prioritet, men at nye fysiske rammer på den anden side også vil kunne understøtte denne proces. På den baggrund ønsker bestyrelsen at gå videre med sonderingerne og at der til det formål udarbejdes en funktions- og behovsanalyse med overordnede, men konkrete krav til lokalernes størrelse, antal og beskaffenhed. Der kan eventuelt tages udgangspunkt i tidligere analyser, idet den nye struktur og heraf følgende funktionskrav medtænkes. Endvidere ønskes alternative finansierings- og entreprisemodeller undersøgt, ligesom der skal indhentes erfaringer fra sammenlignelige institutioner, der er flyttet til nye lokaliteter inden for de seneste år. Endelig skal mulighederne for sponsorater og fondsmidler undersøges. Bygningsstyrelsen orienteres og anmodes om eventuel relevant sammenligningsgrundlag. Spørgsmålet om ny skole tages atter op på mødet i september implementering oplæg v. rektor Rektor præsenterede de to notater til bestyrelsen om hhv. Strategi og retning for AAA, der er en syntese af to tidligere notater og Implementering af ny struktur og organisering på AAA. Adræthed og faglig styrke er fortsat de to bærende målsætninger under skolens motto: Engaging through Architecture. Implementeringsplanen er tænkt som dels en konkret (tids)plan for at nå en række milepæle det kommende år, dels en anskueliggørelse af en metodisk planlægningsproces for den videre implementering af strukturomlægningen såvel som for planlægning af enkeltaktiviteter. 15

4 En af milepælene er rekrutteringen af op til 27 faste og midlertidige stillinger. Nogle af disse vil også ligge inden for fem indsatsområder, som afspejler skolens faglige retning frem til 2015: Research by Design, Didaktik, Transformation/kulturarv 2.0, Sustainability og Habitation. Rektor kunne i den sammenhæng oplyse, at skolen nyder relativt stor internationalt opmærksomhed, idet der indtil nu allerede har været over 1000 udenlandske hits på stillingsopslagene. Rektors redegørelse affødte en række kommentarer og forslag fra Bestyrelsens medlemmer, bl.a.: Hvilke konsekvenser har implementeringsplanens for administrationen og for samarbejdet mellem TAP og VIP? Kommunikationen er vigtig. Planen kunne lægges i en grafisk udgave på intranettet og på skolens website for den sags skyld. Planen måtte gerne rumme flere facts som eksempelvis kunne anvendes i forbindelse med benchmarking. For de studerende kan det være svært at aflæse, hvilke muligheder/tilbud planen medfører og hvornår. Rektor tog bestyrelsens bemærkninger til efterretning, men gjorde opmærksom på, at planen, som den foreligger, primært er tænkt som et arbejds- og styringsredskab i implementeringsprocessen. Formanden takkede her efter ledelsen for den overordnede implementeringsplan og bestyrelsen vedtog at følge op på planen og metodikken på næste møde. - Kommunikation Rektor præsenterede LEAD Agency s oplæg til kommunikationsstrategi for AAA, bestående af en grundfortælling om arkitektskolen og en aktivitetsplan med konkrete anvisninger, introduktion af kommunikationsværktøjer og involvering af medarbejdere og studerende alt sammen primært med vægt på den interne kommunikation. Bestyrelsen tog godt imod rektors redegørelse: Det gode renommé i omverdenen skal kommunikeres internt, ligesom involvering af de studerende betyder, at de kan fungere som ambassadører udadtil. Flere mente således også, at den interne og eksterne kommunikation godt kan udvikles parallelt. Endvidere blev det nævnt, at også kommunikationen bør baseres på konkret facts og kvalitetsindikatorer samt at en repræsentant for TAP i styregruppen kunne medvirke til at forankre projektet i administrationen. Kommunikationen har bl.a. til formål at sikre skolen de bedste undervisere/forskere og studerende og en udløber af drøftelserne kom til at handle om optagelseskriterier og rekruttering af studerende. Bestyrelsen ønskede at få en nærmere redegørelse for gældende optagelsesprocedurer på næste møde. 16

5 9. Målepunkter for 2012 Rektor præsenterede oplægget til målepunkter for indeværende års aktiviteter. Der forligger som tidligere nævnt intet sikkert om hvilke krav og tilhørende målepunkter, Uddannelsesministeriet vil bringe på bane, men forventningen er, at det nok bliver Kvalitet i uddannelsen Sammenhæng i uddannelsessystemet meritering Hurtigere gennem uddannelsen Innovation. Herudover foreslår ledelsen, at skolen internt måles på følgende punkter: Implementeringsplan for ny struktur og organisering Platformene Rekruttering Kommunikation Under hver målepunkt har ledelsen endvidere formuleret en række tiltag/aktiviteter som indikatorer for målopfyldelsen. Bestyrelsen kunne umiddelbart godkende ledelsens oplæg til målepunkter. 10. Eventuelt Der var intet til punktet. Formanden afsluttede her efter mødet og takkede ledelsen for et godt arbejde. Bestyrelsen tilkendegav, at det havde været et meget nyttigt møde. Punkter på næste møde (den 17. september 2012) bliver bl.a. Ny skole Implementeringsplanen Optagelsesprocedurer/-kriterier. 17

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 28. november 2013 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand)

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. marts 2015 Bestyrelsen J.nr. 0122/12-15 TNI/LR. Referat af Bestyrelsesseminar den 18. og 19. februar 2015, Moesgård Museum

Arkitektskolen Aarhus 10. marts 2015 Bestyrelsen J.nr. 0122/12-15 TNI/LR. Referat af Bestyrelsesseminar den 18. og 19. februar 2015, Moesgård Museum Arkitektskolen Aarhus 10. marts 2015 Bestyrelsen J.nr. 0122/12-15 TNI/LR Referat af Bestyrelsesseminar den 18. og 19. februar 2015, Moesgård Museum Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Carsten Primdahl,

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Dagsorden for møde den 22. juni 2015

Dagsorden for møde den 22. juni 2015 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk 12. juni 2015 Journalnr.: 11419 Ledelsessekretariatet UH Dagsorden for møde den 22. juni 2015 Efter aftale med

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted:

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4-14, 27.10.2014

Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4-14, 27.10.2014 Godkendt på bestyrelsens møde 5-14, d. 15. december 2014 Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk 15. december 2014 BT/hph Sagsnr.: 2014-012-00047

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 18. januar 2011 Tid: Kl. 9.15-12.30 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk

Læs mere

Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013

Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013 Handlingsplaner 2013 Input fra workshopper på konference om handlingsplaner for øget gennemførelse 2013 Erhvervsskolerne har siden 2008 været forpligtet til at udarbejde årlige handlingsplaner for øget

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Dagsorden for møde den 9. marts 2015

Dagsorden for møde den 9. marts 2015 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 10472 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Direktionens forslag til høringsmateriale

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere