Årsrapport Arbejdsmiljø Stevns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Arbejdsmiljø 2013. Stevns Kommune"

Transkript

1 Årsrapport Arbejdsmiljø 2013 Stevns Kommune Godkendt i Hoved MED 12. august 2014

2 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune 3 Møder i MED organisationen 4 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 4 Temadage om arbejdsmiljø 5 Arbejdspladsvurdering APV 6 Anmeldte arbejdsskader 7 Oversigt over anmeldte arbejdsskader i Stevns Kommune 7 Definition af de 5 årsagskategorier 7 Kategori 1: Færdsel på arbejdspladsen 8 Kategori 2: Ergonomiske skader 8 Kategori 3: Ulykker med redskaber/hjælpemidler 8 Kategori 4: Psykisk arbejdsmiljø 9 Kategori 5: Andet 9 Udvikling i antal anmeldte arbejdsskader Antal arbejdsskader fordelt på kategori 10 Tilsyn fra Arbejdstilsynet AT 11 Smileystatus Oversigt over Arbejdstilsynets besøg Vejledninger Påbud Indsatsområder Indsatsområder Baggrundsdata 14 Side 2

3 Arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune Arbejdsmiljøorganisationen er en fuldt integreret del af MED organisationen i Stevns Kommune, hvilket er fuldt beskrevet i - Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Stevns Kommune i daglig tale MED aftalen godkendt af ØU den 29. august 2012 og endeligt underskrevet af forhandlingsparterne med Stevns Kommune på arbejdsgiversiden og repræsentanter fra FTF, OAO og AC på medarbejdersiden den 4. september Stevns Kommunes MED aftale har i 2013 været til gennemsyn hos KL, KTO og SHK i henhold til en aftale mellem de centrale parter i forbindelse med overenskomstforhandlingerne OK11. Parternes gennemgang var med fokus på, hvorvidt den lokalt aftalte organisering af arbejdsmiljøarbejdet lever op til arbejdsmiljølovens betingelser med hensyn til organisering af arbejdsmiljøarbejdet. KL, KTO og SHK havde bemærkninger til 4 forhold, hvor det ved nærmere gennemgang viste sig, at Stevns Kommune fuldt levede op til kravene. Disse forhold er senere blevet præciseret i MED aftalen efter en genåbning af forhandlingerne parterne imellem. Arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune består med udgangen af 2013 af i alt 52 arbejdsmiljøgrupper, hvilket er 10 færre end året tidligere. Det skyldes de organisatoriske ændringer, der har været gennemført i Ændringerne har som følge af politiske beslutninger i forbindelse med bl.a. faldende børnetal i kommunen betydet, at 3 skoler, 3 SFO ere og 3 daginstitutioner er lukket i løber af Derudover er en arbejdsmiljøgruppe på administrationens område nedlagt grundet organisatoriske ændringer. Arbejdsmiljøorganisationen er efterfølgende blevet tilpasset, idet der nøje er taget hensyn til arbejdsstedernes geografiske beliggenhed og ledelsesstruktur i øvrigt. Arbejdsmiljøgrupperne indgår i den struktur, der er gældende for Lokal MED og Område MED jf. MED aftalen. I Område MED vælges der blandt de valgte arbejdsmiljørepræsentanter indenfor områderne Administration, Skole & Institution, Sundhed og Teknik & Miljø 2 arbejdsmiljørepræsentanter, der deltager i de respektive udvalgs arbejde på lige fod med udvalgets øvrige repræsentanter fra såvel ledelses- som medarbejderside. De samme principper er gældende for valg af arbejdsmiljørepræsentanter til Lokal MED, men med den mulighed at udvalget kan sammensættes mere frit, så det afspejler de lokale forhold i det pågældende område. I Hoved MED er der jf. MED aftalen fastsat, at der skal vælges 3 arbejdsmiljørepræsentanter. Valgperioden for arbejdsmiljøorganisationen er 2 år. Valgperioden er gældende for perioden 1. januar 2012 til 31. december Der har derfor i november 2013 været afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentanter for valgperioden 1. januar 2013 til 31. december 2014, således at den nyvalgte arbejdsmiljøorganisation kunne træde til pr. 1. januar Det har ligeledes på ledelsessiden været muligt at udpege nye ledelsesrepræsentanter til arbejdsmiljøgrupperne for den samme valgperiode. Oversigt over, hvorledes arbejdsmiljøorganisationen er integreret i MED organisationen findes i MED aftalen og fremgår ligeledes af oversigt på Kridthuset under fanebladet - Organisation. Her har MED organisationen sin helt egen hjemmeside, hvor det også er muligt at finde referater fra alle møder i MED organisationen. Selvstændig oversigt over arbejdsmiljøorganisationen findes ligeledes på Stevns Kommunes intranet - Kridthuset under fanebladet Arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøpolitikken i Stevns Kommune er godkendt i Hoved MED den 14. april Politikken er at finde på Stevns Kommunes hjemmeside og på Stevns Kommunes intranet Kridthuset under fanebladet Arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøpolitikken har i 2013 været til høring i MED organisationen, der tilkendegav tilfredshed med politikken. Hoved MED har dog efterfølgende haft politikken til behandling i personalepolitisk udvalg (PPU). Dette arbejde er fortsat i gang. Side 3

4 Møder i MED organisationen Der har i 2013 været afholdt 5 møder i Hoved MED, hvor henholdsvis sidste møde inden sommerferien og det første efter sommerferien har indlagt et møde med ØU Økonomiudvalget, som er det politiske udvalg i Stevns Kommune, som Hoved MED refererer til. Alle møder i MED organisationen har et fast punkt på dagsordenen Orientering fra arbejdsmiljøområdet. I Hoved MED foregår det på den måde, at der gives en bred orientering om, hvad der er sket indenfor arbejdsmiljøområdet siden det seneste møde i udvalget. På baggrund af orienteringen foretager udvalget en drøftelse af de aktuelle emner, og udvalget giver input og forslag til, hvilke områder eller emner der evt. skal fokuseres på fremadrettet. Efterfølgende sendes orienteringen videre til drøftelse i chefgruppen og de 4 Område MED, hvor der vil være lejlighed til at drøfte og kommenterer informationer i relation til de enkelte områder. For at skabe så god en synergi/proces i forhold til de sager, der går igen i MED organisationen på alle niveauer, er det vigtigt, at møderækken så vidt det er muligt planlægges på en måde, så alle får gavn af de informationer/sager, der sendes op og ned i organisationen uden at de bliver for gamle eller uvedkommende. Derfor er det for besluttet at møderne i MED organisationen planlægges efter nedenstående model. Skabelon for mødeplanlægning Hoved MED Område MED Lokal MED Februar Marts April April Maj Juni Juni August September Oktober November December Januar Typer af sager som går igen på flere niveauer i MED organisationen Høringer Strategier/politikker/retningslinjer Rapporter Orientering om budgettet Orientering om arbejdsmiljø Mv. På siden for arbejdsmiljø på Stevns Kommunes intranet Kridthuset kan planen for MED organisationens møderække ses i sammenhæng med planen for de øvrige aktiviteter, der sker i regi af arbejdsmiljøorganisationen. Det er naturligvis muligt at planlægge ekstra møder udover de fastlagte, hvis der er behov for det, hvilket praktiseres både i regi af Område MED og Lokal MED. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse Stevns Kommune har i 2013 fortsat det velfungerende samarbejde, som blev indledt i 2011 med Greve, Solrød og Lejre kommuner, hvor de 4 kommuner sammen udbyder arbejdsmiljøu d- dannelsen 4 gange om året. Hver kommune har 5 pladser til rådighed pr. hold. Den valgte kursusudbyder er PUF Parternes uddannelsesfællesskab. Samarbejdet bevirker, at der er en god balance mellem det lovgivningsmæssige krav om at kunne tilbyde arbejdsmiljøuddannelsen indenfor de første 3 måneder efter at et nyt medlem af arbejdsmiljøgruppen er valgt/udpeget og det flow, som vedligeholdelse af arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune kræver. Side 4

5 Temadage om arbejdsmiljø I 2013 har der ikke været afholdt nogen temadage om arbejdsmiljø centralt, idet det overor d- nede tema for 2013 har været gennemførelse af den samlede undersøgelse - APV & Trivsel 2013 og den efterfølgende opfølgning. Dog skal det i denne sammenhæng bemærkes at den sidste temadag i 2013 med temaet: Håndtering og vold og trusler om vold har haft en fremtrædende plads i det arbejde, som mange arbejdsmiljøgrupper har haft fokus på i Et tema der rent arbejdsmiljømæssigt går igen på tværs af flere faggrupper og arbejdssteder. Temaet om håndtering af vold og trusler om vold blev som allerede nævnt sat i gang af en temadag den 17. december 2012 med godt 100 tilmeldte deltagere fordelt på medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, Hoved MED og ledelsesgruppen. Deltagerne udtrykte ved den efte r- følgende evaluering stor tilfredshed med dagen og det faglige indhold. I forbindelse med gennemførelse af den kombinerede undersøgelse af APV og trivsel i Stevns Kommune har der i foråret 2013 forud for undersøgelsen været udbudt 4 kurser i relation til undersøgelsen APV & Trivsel 2013, hvor deltagerne blev introduceret til det elektroniske system WorkCyclus, som Stevns Kommune anvender til disse undersøgelser samt arbejdsmiljøgruppens ansvar og opgaver i forbindelse med afviklingen af undersøgelsen. Disse kurser blev i efteråret 2013 fulgt op af 4 Workshops med fokus på arbejdsmiljøgruppe r- nes opfølgning på undersøgelsens resultater i form af en handlingsplan for de indsatsområder, som arbejdsstederne på baggrund af undersøgelsen havde valgt at fokusere på. Derudover har Velfærdskonsulenten været på et væld af særskilte arbejdspladsbesøg både forud og efter afviklingen af undersøgelsen. Decentralt er der blevet afholdt 2 temaarrangementer om arbejdsmiljø hos henholdsvis Madse r- vice og Økonomi, HR & IT, hvor HR Arbejdsmiljø har medvirket til afholdelse af mødet. Hos Madservice var den arbejdsmiljøfaglige vinkel støj i køkkenet og sundhedsfremme med fokus på ergonomi. I forbindelse med temaet om ergonomi var konsulent Susanne Lindsted Ma d- sen fra Alectia inviteret. Her blev medarbejderne i Madservice introduceret for sundhedsportalen Viivaa og de muligheder medarbejderne her kunne benytte bl.a. blev mødedeltagerne introduceret til de lettilgængelige videoinstruktioner med pauseøvelser med og uden elastik. Temamødet hos staben for Økonomi, HR & IT handlede også om ergonomi. Her var konsulenter fra Sundhed, Aktivitet & Træning inviteret med fokus på korrekt indretning af kontorarbejdspladsen og gode råd og vejledning til, hvorledes man kan undgå gener i ryg, nakke og skuldre i forbindelse med kontorarbejde. Efterfølgende var det muligt for deltagerne, der havde behov for individuel vejledning, at booke en aftale ved egen kontorarbejdsplads. Der har i forlængelse af evaluering af temadage om arbejdsmiljø i Hoved MED ad flere omgange været drøftet i Hoved MED, hvorvidt det var hensigtsmæssigt med hele eller halve temadage centralt eller decentralt for arbejdsmiljøorganisationen. I forbindelse med en genforhandling af MED aftalen vil det være naturligt, at dette tema tages op til drøftelse med henblik på en evt. anden model for afholdelse af temadage og supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Side 5

6 Arbejdspladsvurdering APV & Trivsel 2013 Stevns Kommune har tidligere hver 2. år foretaget målinger af de ansattes trivsel og arbejdsmiljøforhold i form af en arbejdspladsvurdering (APV) og en trivselsundersøgelse. Fælles for begge undersøgelser har været, at kortlægningen af respondenternes svar har foregået elektronisk. I 2013 har samtlige arbejdssteder i Stevns Kommune gennemført en samlet undersøgelse. APV & Trivsel 2013, hvor samtlige medarbejdere i kommunen har haft mulighed for at besvare spørgsmål indenfor 6 kategorier i forbindelse med trivsel og psykisk arbejdsmiljø samt 6 kategorier indenfor det fysiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen er mundet ud i en samlet rapport - APV & Trivsel 2013, hvor det er muligt at få et mere detaljeret overblik over undersøgelsen. Rapporten har både været behandlet i Hoved MED og politisk i Økonomisk Udvalg (ØU). Rapporten har dannet grundlag for at udpege centrale indsatsområder på tværs af kommunens arbejdssteder. Derudover har alle arbejdssteder med ledelse og arbejdsmiljøgrupper som tovholdere lokalt udarbejdet selvstændige handlingsplaner. Den samlede svarprocent for undersøgelsen endte på 80 %. Det svarer til, at 1089 respondenter ud af i alt 1366 ledere og ansatte valgte at svare på det udsendte elektroniske spørgeskema. Med baggrund i svarfordelingen på samtlige spørgsmål i undersøgelsen viste resultatet en samlet score på 79 ud af 100 mulige point. Det vidner om stor tilfredshed samlet set i forhold til trivsel, psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Herunder ses en figur, der illustrerer flowet i arbejdet omkring undersøgelsen fra start til slut fra opstarten af forløbet i efteråret 2012 til det opfølgende arbejde, der strækker sig ind i Proces for afvikling af undersøgelsen Side 6

7 Anmeldte arbejdsskader I 2013 blev der anmeldt i alt 99 arbejdsskader i Stevns Kommune, heraf er der registreret fravær på 32 af disse anmeldelser udover selve den dag, hvor skaden hændte. Der er udarbejdet en samlet oversigt over alle anmeldte arbejdsskader i 2013, her vil det være muligt at samle anmeldelser indenfor de enkelte Område MED eller på grundlag af Lokal MED s område, hvis dette giver mening lokalt. Oversigten kan rekvireres hos Stevns Kommunes Velfærdskonsulent. Alle arbejdsskader anmeldes i Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets fælles elektroniske anmeldesystem EASY, anmeldelserne herfra går ligeledes automatisk til Stevns kommune Forsikringsenhed via mægleren Willis. Oversigt over anmeldte arbejdsskader i Stevns Kommune 2013 Uheldskategori ADM SIA SUND TM Total Kategori 1: Færdsel på arbejdspladsen Kategori 2: Ergonomiske arbejdsskader Kategori 3: Ulykker med redskaber/hjælpemidler Kategori 4: Psykisk arbejdsmiljø, herunder vold, trusler Kategori 5: Andet I alt I alt heraf med fravær udover en dag Opgørelsen over anmeldte arbejdsskader i Stevns Kommune er inddelt i 5 ulykkeskategorier. Definitionen af de 5 kategorier er angivet her nedenfor. Definition af de 5 årsagskategorier Kategori 1: Færdsel på arbejdspladsen Kategori 2: Ergonomiske arbejdsskader Kategori 3: Ulykker m/ redskaber/hjælpemidler Kategori 4: Psykisk arbejdsmiljø Kategori 5: Andet Dækker over alle uheld, som ikke er direkte relateret til en konkret arbejdssituation. Der vil typisk være tale om fald eller snublen, herunder fald på isglat, ujævnt eller vådt terræn/underlag. Men også uheld, der sker i relation til alm. samvær med børn eller voksne i et af Stevns Kommunes institutions-tilbud. Dækker over skader erhvervet i forbindelse med en uhensigtsmæssig bevægelse som løft, flytning af ting, forflytning af personer mm. Dækker over skader, hvor årsagen er redskaber eller hjælpemidler. Medtaget i denne kategori er ulykker med redskaber som f.eks. håndværktøj, glasudstyr eller stik- eller skæreskader med kanyler, curette, kniv eller lign. Dækker over arbejdsskadeanmeldelser, hvor der er tale om psykisk relaterede arbejdsmiljøproblematikker, herunder vold, trusler om vold og chikane i forbindelse med håndtering af vrede børn eller voksne i et af Stevns Kommunes institutionstilbud eller borgere. Dækker over alle andre typer af arbejds-skader, der ikke henhører under kategori 1 til 4. Kategorien dækker over ulykker som f.eks. hundebid, røgforgiftning eller lign. Side 7

8 Kategori 1: Færdsel på arbejdspladsen Antallet af anmeldte arbejdsskader i kategori 1 udgør ca. en tredjedel af alle anmeldte arbejdsskader i Kategorien kan opdeles i tre underkategorier: Terræn/underlag Ulykker opstået i forbindelse med alm. samvær med børn eller voksne i et af kommunens institutionstilbud, herunder kollision med barn eller voksen. Fald/snublen i forbindelse med almindelig færdsel. Der vil typisk være tale om fald over egne ben eller fald som følge af kollision med en fysisk genstand. Færdsel omfatter 8 skader udløst af fald på isglatte fortove og parkeringspladser, samt 3 skader udløst af fald på ujævnt terræn som f.eks. løse fliser i en skolegård. 10 anmeldelser hvor samvær med børn eller voksne i et af Stevns Kommunes institutionstilbud har udløst en skade, heraf er 4 af skaderne opstået i forbindelse med en sportsaktivitet. 10 af skaderne skyldes fald eller snublen i forbindelse med almindelig færdsel. Heraf er 7 af skaderne udløst ved kollision med en fysisk genstand, mens 3 skader skyldes fald over egne ben. Fra 2011 til 2013 er der i denne kategori sket en ændring i fordelingen af antal arbejdsskader fordelt på forskellige typer af skader. Antallet af arbejdsskader som følge af almindelig fald/snublen er faldende, mens antallet af faldskader, der skyldes isglat, ujævnt eller vådt u n- derlag (hvor underlag f.eks. kan være isglat fortov eller vådt køkkengulv) er stigende. Særligt er antallet af fald på isglat underlag i stigning. Kategori 2: Ergonomiske skader Ergonomiske skader er en kategori, der dækker over de mere klassiske arbejdsskadehændelser såsom tunge løft, forflytning af personer og forkerte arbejdsstillinger i al almindelighed. Kategorien dækker bl.a. over 5 skader opstået ved forflytning/fysisk støtte af personer. Umiddelbart er antallet af arbejdsskader, der skyldes forflytning af personer faldende. 6 skader er udløst ved en forkert bevægelse og 3 skader er opstået ved løft af en fysisk genstand. I forhold til antallet af anmeldte arbejdsskader i kategori 2, så er der her en stigende tendens i forhold til anmeldte arbejdsskader. Stigningen kan ikke tilskrives en bestemt skadesårsag. Umiddelbart kan der dog konstateres i fald i antallet af forflytningsskader i Døgnplejen. Går fra 8 skader i 2011 til 12 skader i 2012 og så ned til 5 registrerede forflytningsskader i Kategori 3: Ulykker med redskaber/hjælpemidler I denne kategori er der i 2013 er stik- og skæreskader med kanyler eller curetter i døgnplejen medtaget. Stik- og skæreskader har tidligere hørt under kategori 5. Stik- og skadeskærer på kanyler og curetter i døgnplejen udgør 3 skader. De resterende skader fordeler sig på en række redskaber og hjælpemidler af meget forskelligartet karakter. Antallet af stik- og skæreskader i forbindelse med håndtering af kanyler eller curetter i Døgnplejen er faldet fra 10 i 2012 til kun 3 i Side 8

9 Kategori 4: Psykisk arbejdsmiljø Kategorien for psykisk arbejdsmiljø underopdeles i fire underkategorier: Trusler/chikane Fysisk skade/vold Trusler/chikane kombineret med fysisk skade/vold Psykisk arbejdsmiljøforhold som f.eks. psykisk belastning som følge af stress, depression mv. Indenfor hver underkategori kan der foretages en yderligere opdeling afhængig af om skaden er opstået i forbindelse med samvær med et barn eller en voksen i et af Stevns Kommunes institutionstilbud, en udefrakommende borger eller andre forhold, der kan tilskrives det psykiske arbejdsmiljø. Kategorien psykisk arbejdsmiljø dækker i 2013 bl.a. over 13 anmeldelser, hvor der er opstået en skade i forbindelse med samvær med vrede og/eller ulykkelige udadreagerende børn i regi af både specialskoler og almene skoletilbud. Kategorien dækker yderligere 8 anmeldelser, hvor vrede borgere er kommet med trusler om vold, har optrådt truende eller har chikaneret medarbejdere fra Stevns Kommune. 5 af skaderne er opstået i forbindelse med samvær med voksne i et af kommunens institutionstilbud. I denne kategori har der i perioden været en stigning i antallet af anmeldelser fra 17 anmeldelser i 2011 til 27 anmeldelser i Kategori 5: Andet Kategorien - Andet dækker over 5 skader af en meget forskelligartet karakter, der ikke er omfattet af kategori 1-4. Kategorien underopdeles ikke. Side 9

10 Udvikling i antal anmeldte arbejdsskader Antallet af anmeldte arbejdsskader i Stevns Kommune har været stigende i perioden I 2011 blev der anmeldt 85 arbejdsskader, 89 arbejdsskader blev anmeldt i 2012, og der blev anmeldt 99 arbejdsskader i Antal arbejdsskader Stigningen henover de 3 år skyldes primært i stigning i anmeldelserne i kategori 4 vedrørende psykisk arbejdsmiljø, der stiger fra 17 anmeldte skader i 2011 til 27 anmeldte skader i Derudover er der også en stigning i kategori 2 vedrørende ergonomiske skader, hvor anmeldelserne stiger fra 16 i 2011 til 23 i Antal arbejdsskader fordelt på kategori Kategori Færdsel på arbejdspladsen Ergonomiske arbejdsskader Redskaber/hjælpemidler Psykisk arbejdsmiljø Andet I alt Bemærkninger til tabellen: Stik- og skæreskader i forbindelse med håndtering af kanyler og curetter i Døgnplejen er før 2013 blevet registreret i kategori 5. Fra 2013 er disse arbejdsskader registreret i kategori 3. For at sikre muligheden for at kunne sammenligne i perioden er registreringen af stik- og skæreskader i Døgnplejen i 2011 og 2012 overflyttet til kategori 3 i tabellen Antal arbejdsskader fordelt på kategori Færdsel Ergonomi Redskaber Psykisk arbejdsmiljø Andet Side 10

11 Tilsyn fra Arbejdstilsynet AT I 2013 er Stevns Kommune har Stevns Kommune modtaget 13 besøg af Arbejdstilsynet, heraf var 4 af besøgene en del af Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsats i 2013, der var rettet mod dagtilbud for børn og voksne. Der er truffet afgørelser i forbindelse med 11 af de 13 besøg. Antallet af besøg har i 2013 været lavere end i 2011 og 2012, hvor antallet begge år lå på 20 tilsynsbesøg. Arbejdstilsynet har angivet travlhed som grund til, at besøgsfrekvensen er faldet, og at ikke alle varslede besøg blev gennemført. Den særlige tilsynsindsats betyder, at de udvalgte arbejdssteder bliver besøgt 2 gange med 1-6 måneders mellemrum. Besøgene vil have fokus på muskelskeletbelastninger og psykisk a r- bejdsmiljø. På det første besøg vil der være fokus på dialog og vejledning, mens der på det andet besøg vil blive fulgt op på de problemstillinger, der blev vejledt om ved det første besøg. 4 af besøgene udløste direkte i forlængelse af besøget en grøn smiley, der er offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside. En grøn smiley viser at den pågældende enhed ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley er dermed også et signal til omverdenen om, ar det pågældende arbejdssted har styr på arbejdsmiljøet. En grøn smiley afgivet i forlængelse af et risikobaseret tilsyn vil gælde i 5 år, hvor Arbejdstilsynet ikke vil komme på besøg med mindre arbejdsstedet ikke modtager et påbud e.l. i perioden. Det vil være muligt at bestille et gratis tilsynsbesøg hos Arbejdstilsynet inden den tildelte smiley udløber. 4 tilsynsbesøg udløste i 2013 en vejledning indenfor et eller flere områder, og 3 arbejdssteder modtog påbud som reaktion på Arbejdstilsynets besøg, idet der har været et eller flere forhold som ikke har været i orden. Der er i alt afgivet 3 påbud, 1 strakspåbud, 1 vejledning og en afgørelse uden påbud til de 3 arbejdssteder, der i 2013 har modtaget påbud. En vejledning er ikke en afgørelse, men skal være at betragte son værende gode råd til at forbedre arbejdsmiljøet eller sætte fokus på en særlig arbejdsmiljøproblematik. Arbejdstilsynet ønsker her at bruge dialog frem for påbud i forhold til at løse konkrete arbejdsmiljøproblematikker. Arbejdstilsynet foretager genbesøg på arbejdsstedet indenfor 1-2 år efter sådan et vejledningsbesøg for at følge op på de tiltag, som arbejdsmiljøgruppen har sat i værk på det pågældende område. Smileystatus 34 ud af Stevns Kommune 52 arbejdsmiljøgrupper er pr. 31. december 2013 registreret med en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Det fremgår af oversigten over arbejdsmiljøorganisationen, der er at finde på Stevns Kommunes intranet - Kridthuset, hvilke arbejdssteder der er tildelt en smiley på baggrund af besøg fra Arbejdstilsynet. Side 11

12 Oversigt over Arbejdstilsynets besøg Arbejdssted Område Dato Type Afgørelse Kategori/art Fritidsgården CSI RT Arbejdsmarked ADM RT - Brobygning Stevns Dagskole CSI RT 2.vejl. Foreb. vold og trusler Foreb. Ulykkesrisici Acaciebo CSI ST 1 vejl. Ergonomi - Arbejdsstillinger SFO Krudthuset CSI RT Druelund BC CSI ST _ Besøget ikke gennemført Hotherhaven SUND RT Afgørelse u/påbud Ergonomi - Håndt. Vasketøj mv. Lærkehuset CSI RT 1 vejl. Psykisk arbejdsmiljø Hyttefadet CSI RT Egehaven SUND RT Strakspåbud Ergonomi - Forflytning 2 påbud 1 vejl Brohøj SUND RT 1 påbud Psykisk arbejdsmiljø - Psykisk krisehjælp BC Erikstrup CSI ST 2 vejl. Ergonomi og psykisk arbejdsmiljø Lodbjergård CSI ST - Ikke modtaget nogen afgørelse Område: CSI = Center for Skole & Institution SUND = Center for Social, Sundhed & ældre CTM = Center for Teknik & Miljø ADM = Administration Type: TT = Tilpasset tilsyn RT = Risikobaseret tilsyn DT = Detailtilsyn ST = Særligt tilsyn - UU = Undersøgelse Oversigten giver et hurtigt overblik over Arbejdstilsynets besøg i I det efterfølgende er det angivet, hvilke type påbud der er afgivet. Det ser ud som Arbejdstilsynet har intensiveret sit fokus på det psykiske arbejdsmiljø, der stemmer overens med, at Arbejdstilsynet fra 2013 via lovgivningen på området har fået mulighed for at afgive påbud i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. I 6 af de 13 besøg fra Arbejdstilsynet i 2013 har det psykiske arbejdsmiljø været i fokus. Der er tale om 2 forhold, som primært har haft Arbejdstilsynets interesse i forbindelse med deres b e- søg Høje følelsesmæssige krav og tidspres Håndtering vold og trusler om vold Side 12

13 Vejledninger 2013 Stevns Dagskole Vejledning om forebyggelse af vold og trusler om vold Vejledning om forebyggelse af ulykkesrisici Acaciebo Vejledning om arbejdsstillinger i garderober Lærkehuset Vejledning om at forebygge at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i institutionen Plejecenter Egehaven Vejledning om at forebygge ergonomiske belastninger i plejearbejdet Børnecenter Erikstrup Vejledning om at forebygge risiko for mobning Vejledning om arbejdsstillinger ved arbejde med børn i børnehaven Påbud arbejdssteder i Stevns Kommune har i 2013 modtaget i alt 1 strakspåbud, 3 påbud og 1 påbud uden afgørelse. Påbuddene fordeler sig som angivet nedenfor. Plejecenter Egehaven Strakspåbud om at sikre forflytning og gangtræning af borger Påbud om at udføre effektivt tilsyn med, at de ansattes pålægning af sejl på beboer udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Påbud om at sikre pålægning af sejl på beboer foregår sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Påbuddene er efterkommet Plejecenter Brohøj Påbud om at træffe nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp ved risiko for traumatiske hændelser Påbuddet er efterkommet Plejecenter Hotherhaven Afgørelse uden påbud om at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljøloven Arbejdstilsynet konstaterede ved deres besøg, at håndtering af vasketøjssække og skraldesække ikke blev håndteret hensigtsmæssigt i en sikkerhedsmæssig sammenhæng. Hotherhavens efterfølgende redegørelse for den normale praksis blev godtaget. Side 13

14 Indsatsområder Indsatsområderne indenfor arbejdsmiljøområdet i Stevns Kommune i 2013 har været: Introducere og implementere gode procedurer og værktøjer omkring håndtering af vold og trusler om vold på alle arbejdssteder i Stevns Kommune. Forebyggende indsats i forhold til håndtering af stress i relation til det psykiske arbejdsmiljø. Fortsat overordnet indsats for at kunne implementere principperne for den årlige arbejdsmiljødrøftelse i hele arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune. De 3 indsatsområder er stadig aktuelle og vil fortsat være indsatsområder i 2014 jf. beslutning i Hoved i forbindelse med behandlingen af Årsrapport - Arbejdsmiljø 2012 for at give den fornødne tid til at følge op på de udvalgte indsatområder. Indsatsområder Indsatsområderne på arbejdsmiljøområdet er efter en nærmere drøftelse i Hoved MED fastsat til at omhandle: Udbygge kendskab og brug af procedurer og værktøjer omkring forebyggelse og håndtering af vold og trusler om vold på alle arbejdssteder i Stevns Kommune. Forebyggende initiativer med fokus på o Ensartet brug af omsorgspolitikken på alle arbejdssteder. o Håndtering af stress i relation til det psykiske arbejdsmiljø. o Social kapital - som redskab til løsninger i forbindelse med trivsel og psykiske arbejdsmiljø. Implementering af principperne for den årlige arbejdsmiljødrøftelse lokalt i MED organisationen. Centralt udbudte kurser i forhold til beredskab i forbindelse med brandbekæmpelse og førstehjælp. Baggrundsdata Baggrundsdata for denne rapport kommer fra nedenstående datakilder Oversigt over arbejdsmiljøorganisationen 1. januar Kridthuset Oversigt over arbejdsskader fordelt på kategori - EASY Arbejdstilsynets hjemmeside - online.at vedr. påbud MED aftalen - Stevns Kommune - 4. september 2012 Side 14

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010 Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø April 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Beretning 3 Kontorets opgaver og funktioner 3 Lov og aftalegrundlag for opgaverne 3 Hjemmeside 3

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune Indhold. Forord 3 2. Aftalens område 3 3. Aftalens formål 4 4. Form og struktur 5 4. Hovedudvalget 5 4.2 Områdeudvalg 6 4.3 Lokalt MED-udvalg 6 4.4 Personalemøder med MED-status 7 4.5 Personalemøder 7

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2012

Arbejdsmiljørapport 2012 Arbejdsmiljørapport 2012 LØN OG PERSONALE HR-UDVIKLING 2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Generelle forhold... 4 Bornholms Regionskommunes MED-organisation... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Seminar

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

Enzymer til arbejdsmiljøet. - et projekt om kommunernes brug af BST. Februar 2003. Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA

Enzymer til arbejdsmiljøet. - et projekt om kommunernes brug af BST. Februar 2003. Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA Enzymer til arbejdsmiljøet - et projekt om kommunernes brug af BST Februar 2003 Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA CASA Enzymer til arbejdsmiljøet - et projekt om kommunernes brug af BST

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BILAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Amager Hospital... 2 Bispebjerg Hospital... 10 Bornholms Hospital... 20 Frederiksberg Hospital... 26 Frederikssund Hospital... 36 Gentofte Hospital... 42 Glostrup Hospital...

Læs mere

DIREKTIV FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET

DIREKTIV FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET FKODIR PSA 061-1 FORSVARSKOMMANDOEN DIREKTIV FOR ARBEJDSMILJØVIRKSOMHEDEN I FORSVARET Tillæg: A. Forsvarets arbejdsmiljøpolitik. B. Arbejdsgiveransvar for arbejdsmiljøvirksomheden i Forsvaret. C. Forsvarets

Læs mere

Notat. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse 2012. Økonomiudvalget Orientering.

Notat. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse 2012. Økonomiudvalget Orientering. Notat Emne: Til: Kopi: til: Økonomiudvalget Orientering Den 14. august 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 12. juni 2013 til pkt. 8: Personaleredegørelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3 Arbejdsmiljøregnskab 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 3 Sammenfatning Arbejdsmiljøets tilstand... 4 Hvor lægger vi arbejdsmiljøindsatsen i 2008-09... 5 Trivsel og stress... 5 Vold og trusler...

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Gældende pr.. januar 204 Indhold Forord... 3 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5

Læs mere