Årsrapport Arbejdsmiljø Stevns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Arbejdsmiljø 2013. Stevns Kommune"

Transkript

1 Årsrapport Arbejdsmiljø 2013 Stevns Kommune Godkendt i Hoved MED 12. august 2014

2 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune 3 Møder i MED organisationen 4 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 4 Temadage om arbejdsmiljø 5 Arbejdspladsvurdering APV 6 Anmeldte arbejdsskader 7 Oversigt over anmeldte arbejdsskader i Stevns Kommune 7 Definition af de 5 årsagskategorier 7 Kategori 1: Færdsel på arbejdspladsen 8 Kategori 2: Ergonomiske skader 8 Kategori 3: Ulykker med redskaber/hjælpemidler 8 Kategori 4: Psykisk arbejdsmiljø 9 Kategori 5: Andet 9 Udvikling i antal anmeldte arbejdsskader Antal arbejdsskader fordelt på kategori 10 Tilsyn fra Arbejdstilsynet AT 11 Smileystatus Oversigt over Arbejdstilsynets besøg Vejledninger Påbud Indsatsområder Indsatsområder Baggrundsdata 14 Side 2

3 Arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune Arbejdsmiljøorganisationen er en fuldt integreret del af MED organisationen i Stevns Kommune, hvilket er fuldt beskrevet i - Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Stevns Kommune i daglig tale MED aftalen godkendt af ØU den 29. august 2012 og endeligt underskrevet af forhandlingsparterne med Stevns Kommune på arbejdsgiversiden og repræsentanter fra FTF, OAO og AC på medarbejdersiden den 4. september Stevns Kommunes MED aftale har i 2013 været til gennemsyn hos KL, KTO og SHK i henhold til en aftale mellem de centrale parter i forbindelse med overenskomstforhandlingerne OK11. Parternes gennemgang var med fokus på, hvorvidt den lokalt aftalte organisering af arbejdsmiljøarbejdet lever op til arbejdsmiljølovens betingelser med hensyn til organisering af arbejdsmiljøarbejdet. KL, KTO og SHK havde bemærkninger til 4 forhold, hvor det ved nærmere gennemgang viste sig, at Stevns Kommune fuldt levede op til kravene. Disse forhold er senere blevet præciseret i MED aftalen efter en genåbning af forhandlingerne parterne imellem. Arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune består med udgangen af 2013 af i alt 52 arbejdsmiljøgrupper, hvilket er 10 færre end året tidligere. Det skyldes de organisatoriske ændringer, der har været gennemført i Ændringerne har som følge af politiske beslutninger i forbindelse med bl.a. faldende børnetal i kommunen betydet, at 3 skoler, 3 SFO ere og 3 daginstitutioner er lukket i løber af Derudover er en arbejdsmiljøgruppe på administrationens område nedlagt grundet organisatoriske ændringer. Arbejdsmiljøorganisationen er efterfølgende blevet tilpasset, idet der nøje er taget hensyn til arbejdsstedernes geografiske beliggenhed og ledelsesstruktur i øvrigt. Arbejdsmiljøgrupperne indgår i den struktur, der er gældende for Lokal MED og Område MED jf. MED aftalen. I Område MED vælges der blandt de valgte arbejdsmiljørepræsentanter indenfor områderne Administration, Skole & Institution, Sundhed og Teknik & Miljø 2 arbejdsmiljørepræsentanter, der deltager i de respektive udvalgs arbejde på lige fod med udvalgets øvrige repræsentanter fra såvel ledelses- som medarbejderside. De samme principper er gældende for valg af arbejdsmiljørepræsentanter til Lokal MED, men med den mulighed at udvalget kan sammensættes mere frit, så det afspejler de lokale forhold i det pågældende område. I Hoved MED er der jf. MED aftalen fastsat, at der skal vælges 3 arbejdsmiljørepræsentanter. Valgperioden for arbejdsmiljøorganisationen er 2 år. Valgperioden er gældende for perioden 1. januar 2012 til 31. december Der har derfor i november 2013 været afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentanter for valgperioden 1. januar 2013 til 31. december 2014, således at den nyvalgte arbejdsmiljøorganisation kunne træde til pr. 1. januar Det har ligeledes på ledelsessiden været muligt at udpege nye ledelsesrepræsentanter til arbejdsmiljøgrupperne for den samme valgperiode. Oversigt over, hvorledes arbejdsmiljøorganisationen er integreret i MED organisationen findes i MED aftalen og fremgår ligeledes af oversigt på Kridthuset under fanebladet - Organisation. Her har MED organisationen sin helt egen hjemmeside, hvor det også er muligt at finde referater fra alle møder i MED organisationen. Selvstændig oversigt over arbejdsmiljøorganisationen findes ligeledes på Stevns Kommunes intranet - Kridthuset under fanebladet Arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøpolitikken i Stevns Kommune er godkendt i Hoved MED den 14. april Politikken er at finde på Stevns Kommunes hjemmeside og på Stevns Kommunes intranet Kridthuset under fanebladet Arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøpolitikken har i 2013 været til høring i MED organisationen, der tilkendegav tilfredshed med politikken. Hoved MED har dog efterfølgende haft politikken til behandling i personalepolitisk udvalg (PPU). Dette arbejde er fortsat i gang. Side 3

4 Møder i MED organisationen Der har i 2013 været afholdt 5 møder i Hoved MED, hvor henholdsvis sidste møde inden sommerferien og det første efter sommerferien har indlagt et møde med ØU Økonomiudvalget, som er det politiske udvalg i Stevns Kommune, som Hoved MED refererer til. Alle møder i MED organisationen har et fast punkt på dagsordenen Orientering fra arbejdsmiljøområdet. I Hoved MED foregår det på den måde, at der gives en bred orientering om, hvad der er sket indenfor arbejdsmiljøområdet siden det seneste møde i udvalget. På baggrund af orienteringen foretager udvalget en drøftelse af de aktuelle emner, og udvalget giver input og forslag til, hvilke områder eller emner der evt. skal fokuseres på fremadrettet. Efterfølgende sendes orienteringen videre til drøftelse i chefgruppen og de 4 Område MED, hvor der vil være lejlighed til at drøfte og kommenterer informationer i relation til de enkelte områder. For at skabe så god en synergi/proces i forhold til de sager, der går igen i MED organisationen på alle niveauer, er det vigtigt, at møderækken så vidt det er muligt planlægges på en måde, så alle får gavn af de informationer/sager, der sendes op og ned i organisationen uden at de bliver for gamle eller uvedkommende. Derfor er det for besluttet at møderne i MED organisationen planlægges efter nedenstående model. Skabelon for mødeplanlægning Hoved MED Område MED Lokal MED Februar Marts April April Maj Juni Juni August September Oktober November December Januar Typer af sager som går igen på flere niveauer i MED organisationen Høringer Strategier/politikker/retningslinjer Rapporter Orientering om budgettet Orientering om arbejdsmiljø Mv. På siden for arbejdsmiljø på Stevns Kommunes intranet Kridthuset kan planen for MED organisationens møderække ses i sammenhæng med planen for de øvrige aktiviteter, der sker i regi af arbejdsmiljøorganisationen. Det er naturligvis muligt at planlægge ekstra møder udover de fastlagte, hvis der er behov for det, hvilket praktiseres både i regi af Område MED og Lokal MED. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse Stevns Kommune har i 2013 fortsat det velfungerende samarbejde, som blev indledt i 2011 med Greve, Solrød og Lejre kommuner, hvor de 4 kommuner sammen udbyder arbejdsmiljøu d- dannelsen 4 gange om året. Hver kommune har 5 pladser til rådighed pr. hold. Den valgte kursusudbyder er PUF Parternes uddannelsesfællesskab. Samarbejdet bevirker, at der er en god balance mellem det lovgivningsmæssige krav om at kunne tilbyde arbejdsmiljøuddannelsen indenfor de første 3 måneder efter at et nyt medlem af arbejdsmiljøgruppen er valgt/udpeget og det flow, som vedligeholdelse af arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune kræver. Side 4

5 Temadage om arbejdsmiljø I 2013 har der ikke været afholdt nogen temadage om arbejdsmiljø centralt, idet det overor d- nede tema for 2013 har været gennemførelse af den samlede undersøgelse - APV & Trivsel 2013 og den efterfølgende opfølgning. Dog skal det i denne sammenhæng bemærkes at den sidste temadag i 2013 med temaet: Håndtering og vold og trusler om vold har haft en fremtrædende plads i det arbejde, som mange arbejdsmiljøgrupper har haft fokus på i Et tema der rent arbejdsmiljømæssigt går igen på tværs af flere faggrupper og arbejdssteder. Temaet om håndtering af vold og trusler om vold blev som allerede nævnt sat i gang af en temadag den 17. december 2012 med godt 100 tilmeldte deltagere fordelt på medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, Hoved MED og ledelsesgruppen. Deltagerne udtrykte ved den efte r- følgende evaluering stor tilfredshed med dagen og det faglige indhold. I forbindelse med gennemførelse af den kombinerede undersøgelse af APV og trivsel i Stevns Kommune har der i foråret 2013 forud for undersøgelsen været udbudt 4 kurser i relation til undersøgelsen APV & Trivsel 2013, hvor deltagerne blev introduceret til det elektroniske system WorkCyclus, som Stevns Kommune anvender til disse undersøgelser samt arbejdsmiljøgruppens ansvar og opgaver i forbindelse med afviklingen af undersøgelsen. Disse kurser blev i efteråret 2013 fulgt op af 4 Workshops med fokus på arbejdsmiljøgruppe r- nes opfølgning på undersøgelsens resultater i form af en handlingsplan for de indsatsområder, som arbejdsstederne på baggrund af undersøgelsen havde valgt at fokusere på. Derudover har Velfærdskonsulenten været på et væld af særskilte arbejdspladsbesøg både forud og efter afviklingen af undersøgelsen. Decentralt er der blevet afholdt 2 temaarrangementer om arbejdsmiljø hos henholdsvis Madse r- vice og Økonomi, HR & IT, hvor HR Arbejdsmiljø har medvirket til afholdelse af mødet. Hos Madservice var den arbejdsmiljøfaglige vinkel støj i køkkenet og sundhedsfremme med fokus på ergonomi. I forbindelse med temaet om ergonomi var konsulent Susanne Lindsted Ma d- sen fra Alectia inviteret. Her blev medarbejderne i Madservice introduceret for sundhedsportalen Viivaa og de muligheder medarbejderne her kunne benytte bl.a. blev mødedeltagerne introduceret til de lettilgængelige videoinstruktioner med pauseøvelser med og uden elastik. Temamødet hos staben for Økonomi, HR & IT handlede også om ergonomi. Her var konsulenter fra Sundhed, Aktivitet & Træning inviteret med fokus på korrekt indretning af kontorarbejdspladsen og gode råd og vejledning til, hvorledes man kan undgå gener i ryg, nakke og skuldre i forbindelse med kontorarbejde. Efterfølgende var det muligt for deltagerne, der havde behov for individuel vejledning, at booke en aftale ved egen kontorarbejdsplads. Der har i forlængelse af evaluering af temadage om arbejdsmiljø i Hoved MED ad flere omgange været drøftet i Hoved MED, hvorvidt det var hensigtsmæssigt med hele eller halve temadage centralt eller decentralt for arbejdsmiljøorganisationen. I forbindelse med en genforhandling af MED aftalen vil det være naturligt, at dette tema tages op til drøftelse med henblik på en evt. anden model for afholdelse af temadage og supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Side 5

6 Arbejdspladsvurdering APV & Trivsel 2013 Stevns Kommune har tidligere hver 2. år foretaget målinger af de ansattes trivsel og arbejdsmiljøforhold i form af en arbejdspladsvurdering (APV) og en trivselsundersøgelse. Fælles for begge undersøgelser har været, at kortlægningen af respondenternes svar har foregået elektronisk. I 2013 har samtlige arbejdssteder i Stevns Kommune gennemført en samlet undersøgelse. APV & Trivsel 2013, hvor samtlige medarbejdere i kommunen har haft mulighed for at besvare spørgsmål indenfor 6 kategorier i forbindelse med trivsel og psykisk arbejdsmiljø samt 6 kategorier indenfor det fysiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen er mundet ud i en samlet rapport - APV & Trivsel 2013, hvor det er muligt at få et mere detaljeret overblik over undersøgelsen. Rapporten har både været behandlet i Hoved MED og politisk i Økonomisk Udvalg (ØU). Rapporten har dannet grundlag for at udpege centrale indsatsområder på tværs af kommunens arbejdssteder. Derudover har alle arbejdssteder med ledelse og arbejdsmiljøgrupper som tovholdere lokalt udarbejdet selvstændige handlingsplaner. Den samlede svarprocent for undersøgelsen endte på 80 %. Det svarer til, at 1089 respondenter ud af i alt 1366 ledere og ansatte valgte at svare på det udsendte elektroniske spørgeskema. Med baggrund i svarfordelingen på samtlige spørgsmål i undersøgelsen viste resultatet en samlet score på 79 ud af 100 mulige point. Det vidner om stor tilfredshed samlet set i forhold til trivsel, psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Herunder ses en figur, der illustrerer flowet i arbejdet omkring undersøgelsen fra start til slut fra opstarten af forløbet i efteråret 2012 til det opfølgende arbejde, der strækker sig ind i Proces for afvikling af undersøgelsen Side 6

7 Anmeldte arbejdsskader I 2013 blev der anmeldt i alt 99 arbejdsskader i Stevns Kommune, heraf er der registreret fravær på 32 af disse anmeldelser udover selve den dag, hvor skaden hændte. Der er udarbejdet en samlet oversigt over alle anmeldte arbejdsskader i 2013, her vil det være muligt at samle anmeldelser indenfor de enkelte Område MED eller på grundlag af Lokal MED s område, hvis dette giver mening lokalt. Oversigten kan rekvireres hos Stevns Kommunes Velfærdskonsulent. Alle arbejdsskader anmeldes i Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets fælles elektroniske anmeldesystem EASY, anmeldelserne herfra går ligeledes automatisk til Stevns kommune Forsikringsenhed via mægleren Willis. Oversigt over anmeldte arbejdsskader i Stevns Kommune 2013 Uheldskategori ADM SIA SUND TM Total Kategori 1: Færdsel på arbejdspladsen Kategori 2: Ergonomiske arbejdsskader Kategori 3: Ulykker med redskaber/hjælpemidler Kategori 4: Psykisk arbejdsmiljø, herunder vold, trusler Kategori 5: Andet I alt I alt heraf med fravær udover en dag Opgørelsen over anmeldte arbejdsskader i Stevns Kommune er inddelt i 5 ulykkeskategorier. Definitionen af de 5 kategorier er angivet her nedenfor. Definition af de 5 årsagskategorier Kategori 1: Færdsel på arbejdspladsen Kategori 2: Ergonomiske arbejdsskader Kategori 3: Ulykker m/ redskaber/hjælpemidler Kategori 4: Psykisk arbejdsmiljø Kategori 5: Andet Dækker over alle uheld, som ikke er direkte relateret til en konkret arbejdssituation. Der vil typisk være tale om fald eller snublen, herunder fald på isglat, ujævnt eller vådt terræn/underlag. Men også uheld, der sker i relation til alm. samvær med børn eller voksne i et af Stevns Kommunes institutions-tilbud. Dækker over skader erhvervet i forbindelse med en uhensigtsmæssig bevægelse som løft, flytning af ting, forflytning af personer mm. Dækker over skader, hvor årsagen er redskaber eller hjælpemidler. Medtaget i denne kategori er ulykker med redskaber som f.eks. håndværktøj, glasudstyr eller stik- eller skæreskader med kanyler, curette, kniv eller lign. Dækker over arbejdsskadeanmeldelser, hvor der er tale om psykisk relaterede arbejdsmiljøproblematikker, herunder vold, trusler om vold og chikane i forbindelse med håndtering af vrede børn eller voksne i et af Stevns Kommunes institutionstilbud eller borgere. Dækker over alle andre typer af arbejds-skader, der ikke henhører under kategori 1 til 4. Kategorien dækker over ulykker som f.eks. hundebid, røgforgiftning eller lign. Side 7

8 Kategori 1: Færdsel på arbejdspladsen Antallet af anmeldte arbejdsskader i kategori 1 udgør ca. en tredjedel af alle anmeldte arbejdsskader i Kategorien kan opdeles i tre underkategorier: Terræn/underlag Ulykker opstået i forbindelse med alm. samvær med børn eller voksne i et af kommunens institutionstilbud, herunder kollision med barn eller voksen. Fald/snublen i forbindelse med almindelig færdsel. Der vil typisk være tale om fald over egne ben eller fald som følge af kollision med en fysisk genstand. Færdsel omfatter 8 skader udløst af fald på isglatte fortove og parkeringspladser, samt 3 skader udløst af fald på ujævnt terræn som f.eks. løse fliser i en skolegård. 10 anmeldelser hvor samvær med børn eller voksne i et af Stevns Kommunes institutionstilbud har udløst en skade, heraf er 4 af skaderne opstået i forbindelse med en sportsaktivitet. 10 af skaderne skyldes fald eller snublen i forbindelse med almindelig færdsel. Heraf er 7 af skaderne udløst ved kollision med en fysisk genstand, mens 3 skader skyldes fald over egne ben. Fra 2011 til 2013 er der i denne kategori sket en ændring i fordelingen af antal arbejdsskader fordelt på forskellige typer af skader. Antallet af arbejdsskader som følge af almindelig fald/snublen er faldende, mens antallet af faldskader, der skyldes isglat, ujævnt eller vådt u n- derlag (hvor underlag f.eks. kan være isglat fortov eller vådt køkkengulv) er stigende. Særligt er antallet af fald på isglat underlag i stigning. Kategori 2: Ergonomiske skader Ergonomiske skader er en kategori, der dækker over de mere klassiske arbejdsskadehændelser såsom tunge løft, forflytning af personer og forkerte arbejdsstillinger i al almindelighed. Kategorien dækker bl.a. over 5 skader opstået ved forflytning/fysisk støtte af personer. Umiddelbart er antallet af arbejdsskader, der skyldes forflytning af personer faldende. 6 skader er udløst ved en forkert bevægelse og 3 skader er opstået ved løft af en fysisk genstand. I forhold til antallet af anmeldte arbejdsskader i kategori 2, så er der her en stigende tendens i forhold til anmeldte arbejdsskader. Stigningen kan ikke tilskrives en bestemt skadesårsag. Umiddelbart kan der dog konstateres i fald i antallet af forflytningsskader i Døgnplejen. Går fra 8 skader i 2011 til 12 skader i 2012 og så ned til 5 registrerede forflytningsskader i Kategori 3: Ulykker med redskaber/hjælpemidler I denne kategori er der i 2013 er stik- og skæreskader med kanyler eller curetter i døgnplejen medtaget. Stik- og skæreskader har tidligere hørt under kategori 5. Stik- og skadeskærer på kanyler og curetter i døgnplejen udgør 3 skader. De resterende skader fordeler sig på en række redskaber og hjælpemidler af meget forskelligartet karakter. Antallet af stik- og skæreskader i forbindelse med håndtering af kanyler eller curetter i Døgnplejen er faldet fra 10 i 2012 til kun 3 i Side 8

9 Kategori 4: Psykisk arbejdsmiljø Kategorien for psykisk arbejdsmiljø underopdeles i fire underkategorier: Trusler/chikane Fysisk skade/vold Trusler/chikane kombineret med fysisk skade/vold Psykisk arbejdsmiljøforhold som f.eks. psykisk belastning som følge af stress, depression mv. Indenfor hver underkategori kan der foretages en yderligere opdeling afhængig af om skaden er opstået i forbindelse med samvær med et barn eller en voksen i et af Stevns Kommunes institutionstilbud, en udefrakommende borger eller andre forhold, der kan tilskrives det psykiske arbejdsmiljø. Kategorien psykisk arbejdsmiljø dækker i 2013 bl.a. over 13 anmeldelser, hvor der er opstået en skade i forbindelse med samvær med vrede og/eller ulykkelige udadreagerende børn i regi af både specialskoler og almene skoletilbud. Kategorien dækker yderligere 8 anmeldelser, hvor vrede borgere er kommet med trusler om vold, har optrådt truende eller har chikaneret medarbejdere fra Stevns Kommune. 5 af skaderne er opstået i forbindelse med samvær med voksne i et af kommunens institutionstilbud. I denne kategori har der i perioden været en stigning i antallet af anmeldelser fra 17 anmeldelser i 2011 til 27 anmeldelser i Kategori 5: Andet Kategorien - Andet dækker over 5 skader af en meget forskelligartet karakter, der ikke er omfattet af kategori 1-4. Kategorien underopdeles ikke. Side 9

10 Udvikling i antal anmeldte arbejdsskader Antallet af anmeldte arbejdsskader i Stevns Kommune har været stigende i perioden I 2011 blev der anmeldt 85 arbejdsskader, 89 arbejdsskader blev anmeldt i 2012, og der blev anmeldt 99 arbejdsskader i Antal arbejdsskader Stigningen henover de 3 år skyldes primært i stigning i anmeldelserne i kategori 4 vedrørende psykisk arbejdsmiljø, der stiger fra 17 anmeldte skader i 2011 til 27 anmeldte skader i Derudover er der også en stigning i kategori 2 vedrørende ergonomiske skader, hvor anmeldelserne stiger fra 16 i 2011 til 23 i Antal arbejdsskader fordelt på kategori Kategori Færdsel på arbejdspladsen Ergonomiske arbejdsskader Redskaber/hjælpemidler Psykisk arbejdsmiljø Andet I alt Bemærkninger til tabellen: Stik- og skæreskader i forbindelse med håndtering af kanyler og curetter i Døgnplejen er før 2013 blevet registreret i kategori 5. Fra 2013 er disse arbejdsskader registreret i kategori 3. For at sikre muligheden for at kunne sammenligne i perioden er registreringen af stik- og skæreskader i Døgnplejen i 2011 og 2012 overflyttet til kategori 3 i tabellen Antal arbejdsskader fordelt på kategori Færdsel Ergonomi Redskaber Psykisk arbejdsmiljø Andet Side 10

11 Tilsyn fra Arbejdstilsynet AT I 2013 er Stevns Kommune har Stevns Kommune modtaget 13 besøg af Arbejdstilsynet, heraf var 4 af besøgene en del af Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsats i 2013, der var rettet mod dagtilbud for børn og voksne. Der er truffet afgørelser i forbindelse med 11 af de 13 besøg. Antallet af besøg har i 2013 været lavere end i 2011 og 2012, hvor antallet begge år lå på 20 tilsynsbesøg. Arbejdstilsynet har angivet travlhed som grund til, at besøgsfrekvensen er faldet, og at ikke alle varslede besøg blev gennemført. Den særlige tilsynsindsats betyder, at de udvalgte arbejdssteder bliver besøgt 2 gange med 1-6 måneders mellemrum. Besøgene vil have fokus på muskelskeletbelastninger og psykisk a r- bejdsmiljø. På det første besøg vil der være fokus på dialog og vejledning, mens der på det andet besøg vil blive fulgt op på de problemstillinger, der blev vejledt om ved det første besøg. 4 af besøgene udløste direkte i forlængelse af besøget en grøn smiley, der er offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside. En grøn smiley viser at den pågældende enhed ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley er dermed også et signal til omverdenen om, ar det pågældende arbejdssted har styr på arbejdsmiljøet. En grøn smiley afgivet i forlængelse af et risikobaseret tilsyn vil gælde i 5 år, hvor Arbejdstilsynet ikke vil komme på besøg med mindre arbejdsstedet ikke modtager et påbud e.l. i perioden. Det vil være muligt at bestille et gratis tilsynsbesøg hos Arbejdstilsynet inden den tildelte smiley udløber. 4 tilsynsbesøg udløste i 2013 en vejledning indenfor et eller flere områder, og 3 arbejdssteder modtog påbud som reaktion på Arbejdstilsynets besøg, idet der har været et eller flere forhold som ikke har været i orden. Der er i alt afgivet 3 påbud, 1 strakspåbud, 1 vejledning og en afgørelse uden påbud til de 3 arbejdssteder, der i 2013 har modtaget påbud. En vejledning er ikke en afgørelse, men skal være at betragte son værende gode råd til at forbedre arbejdsmiljøet eller sætte fokus på en særlig arbejdsmiljøproblematik. Arbejdstilsynet ønsker her at bruge dialog frem for påbud i forhold til at løse konkrete arbejdsmiljøproblematikker. Arbejdstilsynet foretager genbesøg på arbejdsstedet indenfor 1-2 år efter sådan et vejledningsbesøg for at følge op på de tiltag, som arbejdsmiljøgruppen har sat i værk på det pågældende område. Smileystatus 34 ud af Stevns Kommune 52 arbejdsmiljøgrupper er pr. 31. december 2013 registreret med en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Det fremgår af oversigten over arbejdsmiljøorganisationen, der er at finde på Stevns Kommunes intranet - Kridthuset, hvilke arbejdssteder der er tildelt en smiley på baggrund af besøg fra Arbejdstilsynet. Side 11

12 Oversigt over Arbejdstilsynets besøg Arbejdssted Område Dato Type Afgørelse Kategori/art Fritidsgården CSI RT Arbejdsmarked ADM RT - Brobygning Stevns Dagskole CSI RT 2.vejl. Foreb. vold og trusler Foreb. Ulykkesrisici Acaciebo CSI ST 1 vejl. Ergonomi - Arbejdsstillinger SFO Krudthuset CSI RT Druelund BC CSI ST _ Besøget ikke gennemført Hotherhaven SUND RT Afgørelse u/påbud Ergonomi - Håndt. Vasketøj mv. Lærkehuset CSI RT 1 vejl. Psykisk arbejdsmiljø Hyttefadet CSI RT Egehaven SUND RT Strakspåbud Ergonomi - Forflytning 2 påbud 1 vejl Brohøj SUND RT 1 påbud Psykisk arbejdsmiljø - Psykisk krisehjælp BC Erikstrup CSI ST 2 vejl. Ergonomi og psykisk arbejdsmiljø Lodbjergård CSI ST - Ikke modtaget nogen afgørelse Område: CSI = Center for Skole & Institution SUND = Center for Social, Sundhed & ældre CTM = Center for Teknik & Miljø ADM = Administration Type: TT = Tilpasset tilsyn RT = Risikobaseret tilsyn DT = Detailtilsyn ST = Særligt tilsyn - UU = Undersøgelse Oversigten giver et hurtigt overblik over Arbejdstilsynets besøg i I det efterfølgende er det angivet, hvilke type påbud der er afgivet. Det ser ud som Arbejdstilsynet har intensiveret sit fokus på det psykiske arbejdsmiljø, der stemmer overens med, at Arbejdstilsynet fra 2013 via lovgivningen på området har fået mulighed for at afgive påbud i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. I 6 af de 13 besøg fra Arbejdstilsynet i 2013 har det psykiske arbejdsmiljø været i fokus. Der er tale om 2 forhold, som primært har haft Arbejdstilsynets interesse i forbindelse med deres b e- søg Høje følelsesmæssige krav og tidspres Håndtering vold og trusler om vold Side 12

13 Vejledninger 2013 Stevns Dagskole Vejledning om forebyggelse af vold og trusler om vold Vejledning om forebyggelse af ulykkesrisici Acaciebo Vejledning om arbejdsstillinger i garderober Lærkehuset Vejledning om at forebygge at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i institutionen Plejecenter Egehaven Vejledning om at forebygge ergonomiske belastninger i plejearbejdet Børnecenter Erikstrup Vejledning om at forebygge risiko for mobning Vejledning om arbejdsstillinger ved arbejde med børn i børnehaven Påbud arbejdssteder i Stevns Kommune har i 2013 modtaget i alt 1 strakspåbud, 3 påbud og 1 påbud uden afgørelse. Påbuddene fordeler sig som angivet nedenfor. Plejecenter Egehaven Strakspåbud om at sikre forflytning og gangtræning af borger Påbud om at udføre effektivt tilsyn med, at de ansattes pålægning af sejl på beboer udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Påbud om at sikre pålægning af sejl på beboer foregår sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Påbuddene er efterkommet Plejecenter Brohøj Påbud om at træffe nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp ved risiko for traumatiske hændelser Påbuddet er efterkommet Plejecenter Hotherhaven Afgørelse uden påbud om at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljøloven Arbejdstilsynet konstaterede ved deres besøg, at håndtering af vasketøjssække og skraldesække ikke blev håndteret hensigtsmæssigt i en sikkerhedsmæssig sammenhæng. Hotherhavens efterfølgende redegørelse for den normale praksis blev godtaget. Side 13

14 Indsatsområder Indsatsområderne indenfor arbejdsmiljøområdet i Stevns Kommune i 2013 har været: Introducere og implementere gode procedurer og værktøjer omkring håndtering af vold og trusler om vold på alle arbejdssteder i Stevns Kommune. Forebyggende indsats i forhold til håndtering af stress i relation til det psykiske arbejdsmiljø. Fortsat overordnet indsats for at kunne implementere principperne for den årlige arbejdsmiljødrøftelse i hele arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune. De 3 indsatsområder er stadig aktuelle og vil fortsat være indsatsområder i 2014 jf. beslutning i Hoved i forbindelse med behandlingen af Årsrapport - Arbejdsmiljø 2012 for at give den fornødne tid til at følge op på de udvalgte indsatområder. Indsatsområder Indsatsområderne på arbejdsmiljøområdet er efter en nærmere drøftelse i Hoved MED fastsat til at omhandle: Udbygge kendskab og brug af procedurer og værktøjer omkring forebyggelse og håndtering af vold og trusler om vold på alle arbejdssteder i Stevns Kommune. Forebyggende initiativer med fokus på o Ensartet brug af omsorgspolitikken på alle arbejdssteder. o Håndtering af stress i relation til det psykiske arbejdsmiljø. o Social kapital - som redskab til løsninger i forbindelse med trivsel og psykiske arbejdsmiljø. Implementering af principperne for den årlige arbejdsmiljødrøftelse lokalt i MED organisationen. Centralt udbudte kurser i forhold til beredskab i forbindelse med brandbekæmpelse og førstehjælp. Baggrundsdata Baggrundsdata for denne rapport kommer fra nedenstående datakilder Oversigt over arbejdsmiljøorganisationen 1. januar Kridthuset Oversigt over arbejdsskader fordelt på kategori - EASY Arbejdstilsynets hjemmeside - online.at vedr. påbud MED aftalen - Stevns Kommune - 4. september 2012 Side 14

Årsrapport Arbejdsmiljø 2014. Stevns Kommune

Årsrapport Arbejdsmiljø 2014. Stevns Kommune Årsrapport Arbejdsmiljø 2014 Stevns Kommune Godkendt i Hoved MED 10. marts 2015 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøorganisationen i Stevns Kommune 3 Møder i MED organisationen 4 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Årsrapport. Arbejdsmiljø Stevns Kommune. HR Arbejdsmiljø. Årsrapport

Årsrapport. Arbejdsmiljø Stevns Kommune. HR Arbejdsmiljø. Årsrapport Årsrapport Årsrapport Arbejdsmiljø 2015 Stevns Kommune Arbejdsmiljø 2015 Rapporten giver et samlet overblik i forhold til anmeldte arbejdsskader, afgørelser fra Arbejdstilsynet, APV samt diverse aktiviteter

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Indhold 1. Kursus og uddannelsesaktiviteter... 3 2. Arbejdsulykker... 4 3. Personaletjenesten... 8 4. Arbejdstilsynets tilsyn... 11 Afsluttende bemærkninger... 13 1 Indledning

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2013 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø At-intern instruks IN-4-1 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 13. oktober 2003 Senest revideret: 1. juli 2016 EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Erfaringer fra tilsynsbesøg

Erfaringer fra tilsynsbesøg Erfaringer fra tilsynsbesøg 28. jan. 14 Erfaringer fra tilsynsbesøg Disposition Statistik Tilsyn Bøder Gode råd Arbejdstilsynets adfærd 2 Tilsynsformer Tag godt imod Arbejdstilsynet de har ret til at komme

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016

Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016 Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016 Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og i afsnit 2 er der en kort redegørelse for den enkelte reaktion

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år.

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2014 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016

Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016 Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016 Skanderborg Kommunes HovedMEDudvalg 8. september 2016 Samarbejde med Arbejdstilsynet Arbejdsulykker 2015 Sygefraværsindsatsen Side 1 af 13 Arbejdstilsynet Samarbejde

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne - Danske Regioner, marts 2017 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Arbejdsulykker i de fem regioner... 4 2.1 Arbejdsulykker fordelt efter område... 7 2.1.1 Det somatiske område... 7 2.1.2 Det psykiatriske område...

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 2014

Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 2014 Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: 13/21174 Dato: 6. oktober 214 Udarbejdet af: HR Personaleudvikling Notat Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 214 Baggrund Som

Læs mere

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljølovens formål 1. Ved loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse Personale og HR

Arbejdsmiljøredegørelse Personale og HR Arbejdsmiljøredegørelse 2014 Personale og HR Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Indsatser og mål... 3 Status på arbejdsskader... 4 1.2 Udviklingen i arbejdsulykker generelt... 4 1.3 Udviklingen i antallet af

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Arbejdstilsynet aflægger besøg

Arbejdstilsynet aflægger besøg Arbejdstilsynet aflægger besøg Tilsynsbesøget - processkitse (Kilde AT) Hvad ønsker arbejdstilsynet at undersøge? I er varslet et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet (AT). AT s opgave er at gennemgå

Læs mere

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2).

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2). Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader Socialområdet 2013 i forhold til 2012 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet Social og Arbejdsmarked 2014 Sagsnummer: 87.00.00-A00-3-14 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend Forvaltning:

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G, Svendborg August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 D. 9. nov. 2010 Arr. Nr. 417, workshop 15 Sara Lundhus Organisationspsykolog ved ALECTIA Program Kl. Aktivitet 13.00 Velkomst, program og præsentation

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år.

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år. Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 3. kvartal 2015 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Urinvejskirurgisk Afdeling L

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Urinvejskirurgisk Afdeling L August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Urinvejskirurgisk Afdeling L Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Onkologisk Afdeling R, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Onkologisk Afdeling R, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 01 for Onkologisk Afdeling R, Odense - Juni 013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 01 for Onkologisk Afdeling R, OUH, Odense...

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Når Arbejdstilsynet rykker ud Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Når Arbejdstilsynet rykker ud Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Når Arbejdstilsynet rykker ud Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Konferencen Vold og trusler i arbejdet med børn og unge en faglig udfordring Høje Taastrup d. 9. marts 2015 Karsten Kiraz

Læs mere

Information Lokal APV-proces i UCL 2014. Udarbejdet af HR og Kommunikation

Information Lokal APV-proces i UCL 2014. Udarbejdet af HR og Kommunikation Information Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Der skal jf. arbejdsmiljøloven gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø hvert

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i august 2016.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i august 2016. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i august 2016. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere