Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen"

Transkript

1 BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen I medfør af 12, stk. 1 og 2, 55, stk. 3, 56, stk. 2, 3. pkt., 57 a, stk. 6, 58 a og 367, stk. 4, i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 14. september 2015, som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, 15 f og 23, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr af 15. november 2013, som ændret ved lov nr. 739 af 1. juni 2015 og lov nr. 262 af 16. marts 2016, 21 a, stk. 4, i lov nr. 246 af 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde, som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, 17 a i lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2006, som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, 14 a, stk. 5, i lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, 1 a, stk. 4, i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 17. april 1997, som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, 23, stk. 6, 81 b, stk. 4, 85 a, stk. 4, og 336 a, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, 68, stk. 5, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 953 af 14. august 2015, som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, 136 a, stk. 5, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 6. juli 2016, som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, 14 a, stk. 5, i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 25. august 2015, som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, 11 a, stk. 2, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 653 af 15. juni 2006, som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, samt 4, stk. 4, og 52, stk. 4, i lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 20. september 2012, som ændret ved lov nr. 262 af 16. marts 2016, fastsættes: Kapitel 1 Ejeroplysninger i selskaber omfattet af selskabsloven Legale ejere Meddelelse til kapitalselskabet om betydelige kapitalposter 1. I henhold til selskabslovens 55, stk. 1, skal enhver, der besidder kapitalandele i et kapitalselskab, give meddelelse til selskabet om betydelige kapitalposter. Meddelelsen skal gives til selskabet senest 2 uger efter, at en af grænserne i selskabslovens 55, stk. 1, nås eller ikke længere er nået. Selskabet indfører oplysningerne i ejerbogen. Stk. 2. Kapitalejerens meddelelse til selskabet skal indeholde de oplysninger, som fremgår af selskabslovens 56, stk Enhver, der besidder aktier optaget til handel på et reguleret marked eller på en multilateral handelsfacilitet, og som i medfør af bekendtgørelse om storaktionærer, jf. bekendtgørelse nr af 4. november 2015, ikke er omfattet af pligten til at give meddelelse efter 29 i lov om værdipapirhandel m.v., 1

2 jf. lovbekendtgørelse nr af 2. december 2015, er ikke omfattet af pligten til at give meddelelse til aktieselskabet om betydelige kapitalposter efter 55, stk. 1, i selskabsloven, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Uanset stk. 1 skal der gives meddelelse efter 55, stk. 1, i selskabsloven, hvis besiddelsesgrænsen på 100 pct. nås eller ikke længere er nået. Registrering af betydelige kapitalposter 3. Ved etablering af et kapitalselskab, skal der senest samtidig med registreringen af selskabet i Erhvervsstyrelsens it-system foretages registrering af de af selskabets kapitalejere, som besidder betydelige kapitalposter, jf. 1, stk. 1, eller foretages registrering af, at selskabet ikke har nogen kapitalejere, som besidder sådanne betydelige kapitalposter. Stk. 2. Kapitalselskabet skal endvidere hurtigst muligt registrere enhver ændring til oplysningerne, som omfattet af stk. 1, herunder at grænserne i 1, stk. 1, nås eller ikke længere er nået. Stk. 3. Konstaterer et kapitalselskab, at det ikke længere har kapitalejere, som besidder betydelige kapitalposter i selskabet, skal dette forhold hurtigst muligt registreres i Erhvervsstyrelsens it-system. Kapitel 2 Registrering af mindre besiddelser af ihændehaveraktier 4. En erhverver af en eller flere ihændehaveraktier i et aktieselskab, som samlet besidder under 5 pct. af selskabskapitalens stemmerettigheder eller mindre end 5 pct. af selskabskapitalen, skal senest 2 uger efter erhvervelsen lade sig registrere i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. dog selskabslovens 57 a, stk. 4. Stk. 2. Registreringen i henhold til stk. 1 skal indeholde de oplysninger, som fremgår af selskabslovens 57 a, stk. 2. Stk. 3. Ved overdragelse af en eller flere ihændehaveraktier, som er registreret i medfør af stk. 1, skal det senest 2 uger efter overdragelsen registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, at overdrageren ikke længere besidder aktierne, og datoen for overdragelsen skal registreres, jf. dog selskabslovens 57 a, stk. 4. Kapitel 3 5. Kapitalselskaber, herunder selskaber som udøver aktiviteter omfattet af lov om finansiel virksomhed, skal indhente oplysninger om selskabets reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. selskabslovens 58 a, stk. 1. 1) Kapitalandele i kapitalselskabet, som ejes direkte eller indirekte, herunder potentielle kapitalandele, og eventuelt hvilken klasse de tilhører. 6. Kapitalselskabet skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. 5, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres. Stk. 2. Besidder en person kapitalandele, skal det samlede antal kapitalandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes: 1) Kapitalandele, hvis stemmeret tilkommer en virksomhed, som den pågældende kontrollerer. 2) Kapitalandele, som den pågældende har stillet til sikkerhed, medmindre panthaver råder over stemmeretten Stk. 3. Ejes kapitalandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres. 2

3 Stk. 4. Har kapitalselskabet ikke eller kan selskabet ikke identificere reelle ejere, registreres selskabets direktion som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere. Stk. 5. Kapitalselskabet skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at selskabet er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret. Kapitel 4 Ejeroplysninger i virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder Legale ejere Meddelelse til kommanditselskabet om betydelige ejerandele 7. I henhold til selskabslovens 55, stk. 1, jf. 15 f i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal enhver, der besidder ejerandele i et kommanditselskab, som er registreringspligtigt i henhold til 2, stk. 3, 2. pkt., i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, give meddelelse til kommanditselskabet om betydelige ejerandele. Meddelelsen skal gives til kommanditselskabet senest 2 uger efter, at en af grænserne i selskabslovens 55, stk. 1, nås eller ikke længere er nået. Stk. 2. Ejerens meddelelse til kommanditselskabet skal indeholde de oplysninger, som fremgår af selskabslovens 56, stk. 2, jf. 15 f i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. 8. Enhver, der besidder ejerandele optaget til handel på et reguleret marked eller på en multilateral handelsfacilitet, og som i medfør af bekendtgørelse om storaktionærer, jf. bekendtgørelse nr af 4. november 2015, ikke er omfattet af pligten til at give meddelelse efter 29 i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 2. december 2015, er ikke omfattet af pligten til at give meddelelse til kommanditselskabet om betydelige ejerandele efter 55, stk. 1, i selskabsloven, jf. 15 f i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Uanset stk. 1 skal der gives meddelelse efter 55, stk. 1, i selskabsloven, jf. 15 f i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, hvis besiddelsesgrænsen på 100 pct. nås eller ikke længere er nået. Registrering af betydelige ejerandele 9. Ved etablering af et kommanditselskab, som er registreringspligtigt i henhold til 2, stk. 3, 2. pkt., i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal der senest samtidig med registreringen af selskabet foretages registrering af de af selskabets ejere, som besidder betydelige ejerandele, jf. 4, stk. 1, eller foretages registrering af, at selskabet ikke har nogen ejere, som besidder sådanne betydelige ejerandele. Stk. 2. Kommanditselskabet skal endvidere hurtigst muligt registrere enhver ændring til oplysningerne, som omfattet af stk. 1, herunder at grænserne i selskabslovens 55, stk. 1, jf. 15 f i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, nås eller ikke længere er nået. Stk. 3. Konstaterer et kommanditselskab, at det ikke længere har ejere, der besidder betydelige ejerandele i selskabet, skal dette forhold hurtigst muligt registreres i Erhvervsstyrelsens it-system. Kapitel Interessentskaber, kommanditselskaber og virksomheder med begrænset ansvar skal indhente oplysninger om virksomhedens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 15 g, stk. 1. 1) Ejerandele i virksomheden, som ejes direkte eller indirekte. 3

4 11. Virksomheden skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. 10, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres. Stk. 2. Besidder en person ejerandele, skal det samlede antal kapitalandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes: Stk. 3. Ejes ejerandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres. Stk. 4. Har virksomheden ikke eller kan virksomheden ikke identificere reelle ejere, registreres virksomhedens daglige ledelse som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, i virksomheder, der har en registreret ledelse bestående af fysiske personer, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere. Interessentskaber og kommanditselskaber, der ikke har en ledelse bestående af fysiske personer registreret i Erhvervsstyrelsen it-system, skal registrere den eller de fysiske personer, der varetager ledelsen som reelle ejere. Stk. 5. Virksomheden skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at virksomheden er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret. Kapitel 6 Ejeroplysninger i fonde omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde 12. Erhvervsdrivende fonde skal indhente oplysninger om fondens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. lov om erhvervsdrivende fonde 21 a, stk Fonden skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. 12, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres. For fonde, der er stiftet senest den 23. maj 2017 kan registreringsdatoen for det reelle ejerskab registreres, hvis datoen for det reelle ejerskab ikke kan konstateres. Stk. 2. For fondens bestyrelse skal der ikke registreres oplysninger om rettigheder, medmindre de enkelte medlemmer af bestyrelsen betragtes som reelle ejere på anden vis. Stk. 3. Fonden skal registrere navnet på den gruppe personer, i hvis hovedinteresse fonden er oprettet eller fungerer, hvis de enkeltpersoner, der nyder godt af fondens uddelinger endnu ikke kendes. Stk. 4. Første gang fondens bestyrelse skal registreres som reelle ejere, skal fonden registrere oplysningen i Erhvervsstyrelsens it-system. Efterfølgende ændringer i bestyrelsessammensætningen, der registreres, vil automatisk bliver overført til oplysningerne om reelle ejere. Kapitel 7 Ejeroplysninger i SE-selskaber omfattet af lov om det europæiske selskab (SE-loven) 14. SE-selskaber skal indhente oplysninger om selskabets reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. SE-lovens 17 a, stk. 1. 1) Kapitalandele i SE-selskabet, som ejes direkte eller indirekte, herunder potentielle kapitalandele og eventuelt hvilken klasse de tilhører. 4

5 15. SE-selskabet skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. 14, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres. Stk. 2. Besidder en person kapitalandele, skal det samlede antal kapitalandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes: 1) Kapitalandele, hvis stemmeret tilkommer en virksomhed, som den pågældende kontrollerer. 2) Kapitalandele, som den pågældende har stillet til sikkerhed, medmindre panthaver råder over stemmeretten Stk. 3. Ejes kapitalandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres. Stk. 4. Har SE-selskabet ikke eller kan selskabet ikke identificere reelle ejere, registreres selskabets daglige ledelse som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere. Stk. 5. SE-selskabet skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at selskabet er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret. Kapitel 8 Ejeroplysninger i SCE-selskaber omfattet af lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven) 16. SCE-selskaber skal indhente oplysninger om andelsselskabets reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. SCE-loven 14 a, stk. 1. 1) Ejerandele i virksomheden, som ejes direkte eller indirekte. 17. SCE-selskabet skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. 16, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres. Stk. 2. Besidder en person ejerandele, skal det samlede antal kapitalandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes: Stk. 3. Ejes ejerandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres. Stk. 4. Har andelsselskabet ikke eller kan andelsselskabet ikke identificere reelle ejere, registreres selskabets daglige ledelse som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere. Stk. 5. SCE-selskabet skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at selskabet er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret. 5

6 Kapitel 9 Ejeroplysninger i virksomheder omfattet af lov om administration af Det Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper 18. Europæiske økonomiske firmagrupper skal indhente oplysninger om virksomhedens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. lov om administration af Det Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper 1 a, stk. 1. 1) Ejerandele i virksomheden, som ejes direkte eller indirekte. 19. Europæiske økonomiske firmagrupper skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. 18, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres. Stk. 2. Besidder en person ejerandele, skal det samlede antal kapitalandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes: Stk. 3. Ejes ejerandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres. Stk. 4. Har virksomheden ikke eller kan virksomheden ikke identificere reelle ejere, registreres virksomhedens daglige ledelse som reelle ejere. Europæiske økonomiske firmagrupper, der ikke har en ledelse bestående af fysiske personer registreret i Erhvervsstyrelsens it-system, skal registrere den eller de fysiske personer, der varetager ledelsen som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere. Stk. 5. Virksomheden skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at virksomheden er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret. Kapitel 10 Ejeroplysninger i visse virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed 20. Sparekasser og sparevirksomheder skal indhente oplysninger om sparekassens eller sparevirksomhedens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. lov om finansiel virksomhed 81 b, stk. 1, og 336 a, stk. 1. 1) Kapitalbesiddelser i virksomheden, som ejes direkte eller indirekte, herunder potentielle kapitalandele, og eventuelt hvilken klasse de tilhører. 21. Gensidige forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og andelskasser skal indhente oplysninger om virksomhedens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. lov om finansiel virksomhed 23, stk. 3-6, og 85 b, stk. 1. 1) Ejerandele i virksomheden, som ejes direkte eller indirekte. 6

7 22. Virksomheden skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. 20, stk. 2, eller 21, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres. Stk. 2. Besidder en person ejerandele, skal det samlede antal ejerandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes: Stk. 3. Ejes ejerandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres. Stk. 4. Har virksomheden ikke eller kan virksomheden ikke identificere reelle ejere, registreres selskabets direktion som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere. Stk. 5. Virksomheden skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at selskabet er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret. Kapitel 11 Ejeroplysninger i pensionskasser omfattet af lov om tilsyn med firmapensionskasser 23. Firmapensionskasser skal indhente oplysninger om pensionskassens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. lov om tilsyn med firmapensionskasser 68, stk Firmapensionskassen skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. 23, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres. Stk. 2. Besidder en person ejerandele, skal det samlede antal ejerandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes: Stk. 3. Ejes ejerandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres. Stk. 4. Har firmapensionskassen ikke eller kan firmapensionskassen ikke identificere reelle ejere, registreres firmapensionskassens direktion som reelle ejere. For firmapensionskasser, hvor der ikke findes en direktion, registreres bestyrelsen som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere. Stk. 5. Firmapensionskassen skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at selskabet er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret. 7

8 Kapitel 12 Ejeroplysninger i kapitalforeninger omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsforeninger m.v. 25. Kapitalforeninger skal indhente oplysninger om kapitalforeningens reelle ejere herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. 136 a, stk. 1, 1. pkt., i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Ejerandele i kapitalforeningen, som ejes direkte eller indirekte. 26. Kapitalforeningen skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. 25, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres. Stk. 2. Besidder en person ejerandele, skal det samlede antal ejerandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes: Stk. 3. Ejes ejerandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres. Stk. 4. Har kapitalforeningen ikke eller kan kapitalforeningen ikke identificere reelle ejere, registreres kapitalforeningens bestyrelse som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere. Stk. 5. Kapitalforeningen skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at kapitalforeningen er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret. Kapitel 13 Ejeroplysninger i investeringsforeninger og SIKAV omfattet af lov om investeringsforeninger m.v. 27. En investeringsforening eller en SIKAV skal indhente oplysninger om foreningens eller SI- KAV ens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. 14 a, stk. 1, 1. pkt., i lov om investeringsforeninger m.v. 1) Ejerandele, som ejes direkte eller indirekte. 28. Investeringsforeningen henholdsvis SIKAV en skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. 27, stk. 2. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres. Stk. 2. Besidder en person ejerandele, skal det samlede antal ejerandele fordelt på stemmerettigheder og kapital registreres. Til besiddelsen medregnes: 8

9 Stk. 3. Ejes kapitalandele gennem en kæde af kontrollerede virksomheder, skal denne oplysning registreres. Stk. 4. Har investeringsforeningen ikke eller kan investeringsforeningen ikke identificere reelle ejere, registreres investeringsforeningens bestyrelse eller direktion som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere. Stk. 5. Har SIKAV en ikke eller kan SIKAV en ikke identificere reelle ejere, registreres SIKAV ens bestyrelse som reelle ejere. Efterfølgende ændringer af ledelsessammensætningen, der registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, vil automatisk blive overført til oplysningerne om reelle ejere. Stk. 6. Investeringsforeningen henholdsvis SIKAV en skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at investeringsforeningen henholdsvis SIKAV en er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret. Kapitel 14 Ejeroplysninger i fonde og foreninger omfattet af lov om fonde og visse foreninger 29. Fonde og foreninger skal indhente oplysninger om fondens eller foreningens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, jf. lov om fonde og visse foreninger 4 og Fonden eller foreningen skal registrere de reelle ejere og oplysningerne om, hvori det reelle ejerskab består i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. 29. Datoen for det reelle ejerskabs indtræden og evt. ophør skal desuden registreres. Stk. 2. For fondens eller foreningens bestyrelse skal der ikke registreres oplysninger om rettigheder, medmindre de enkelte medlemmer af bestyrelsen betragtes som reelle ejere på anden vis. Stk. 3. Fonden eller foreningen skal registrere navnet på den gruppe personer, i hvis hovedinteresse fonden eller foreningen er oprettet eller fungerer, hvis de enkeltpersoner, der nyder godt af fondens uddelinger endnu ikke kendes. Stk. 4. Fonden eller foreningen skal registrere oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system hurtigst muligt efter, at fonden henholdsvis foreningen er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplysninger, som er registreret. Kapitel 15 Grundregistrering for juridiske personer 31. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for juridiske personer, jf. lov om Det Centrale Virksomhedsregister 11 a, stk. 1, skal mindst angive følgende: 1) Virksomhedsnavn. 2) Virksomhedens branche og eventuelle bibrancher. 3) Virksomhedens adresse. 4) Virksomhedsform. 5) Starttidspunkt. 6) Evt. ophørstidspunkt. 7) For interessentskaber og kommanditselskaber oplysning om de fuldt ansvarlige deltageres navn, funktion i virksomheden, CPR-nummer eller CVR-nummer, jf. dog 34, og adresse. Stk. 2. For de juridiske personer skal indhentning og registrering af oplysninger om reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, ske i henhold til den lovgivning den pågældende virksomhed er omfattet af, jf. 5, 6, og

10 Kapitel 16 Fælles bestemmelser om registrering og offentliggørelse Registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på Juridiske personer, der skal registrere reelle ejere, og derfor skal registreres i Det Centrale Virksomhedsregister i henhold til lov om Det Centrale Virksomhedsregister 11 a, stk. 1, eller en person, som er bemyndiget af den juridiske person, kan få adgang til at foretage registrering, indberetning eller offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på jf. 33, hvis den juridiske person eller den pågældende: 1) er accepteret af Erhvervsstyrelsen som bruger, 2) har indgået aftale med Erhvervsstyrelsen, der regulerer de nærmere regler for brugen af selvbetjeningsløsningen, eller 3) benytter en digital signatur eller NemID, som er accepteret af Erhvervsstyrelsen. Stk. 2. Er anmelder en virksomhed, skal anmelders CVR-nummer anføres i registreringen eller anmeldelsen. Stk. 3. Hvis der er tale om erhvervsmæssig registrering eller anmeldelse af oprettelse af en virksomhed for andre, skal anmelder bekræfte at være enten advokat, godkendt revisor eller optaget i Registret til bekæmpelse af hvidvask. 33. Registreringer i henhold til denne bekendtgørelse og ændring i allerede registrerede oplysninger, som er registreret i henhold til denne bekendtgørelse, skal ske via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på i det omfang, Erhvervsstyrelsen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type registrering for den pågældende virksomhedstype i selvbetjeningsløsningen. Oplysning herom offentliggøres på hjemmesiden Stk. 2. Registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på jf. stk. 1, skal foregå i overensstemmelse med, hvad der fremgår af selvregistreringssystemet. Stk. 3. Ved registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på anvendes brugerens digitale signatur eller NemID, medmindre Erhvervsstyrelsen bestemmer andet. Stk. 4. Hvis Erhvervsstyrelsen har begrundet formodning om, at der er sket eller vil ske misbrug af adgangen til registrering i henhold til denne bekendtgørelse via selvregistreringsløsningen på er styrelsen berettiget til med øjeblikkelig virkning at lukke brugerens adgang hertil. Stk. 5. Når registrering er sket, sendes bekræftelse på registreringen til anmelder og legale hhv. reelle ejere. Er registreringen sket i henhold til 3 eller 9 sendes der også en bekræftelse til kapitalselskabet eller virksomheden. 34. Registreringen i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på skal angive fulde navn, bopæl og CPR-nummer for personer eller navn, CVR-nummer og hjemsted for juridiske personer. Stk. 2. Har den fysiske person ikke et CPR-nummer eller har den juridiske person ikke et CVR-nummer, skal følgende vedlægges: 1) For personer uden CPR-nummer skal der i forbindelse med registreringen indtastes pasnummer eller nummer fra identitetskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, samt oplysning om fødselsdato og statsborgerskab ved fødslen. Kopi af pas eller nationalt identifikationskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, skal vedlægges registreringen. 2) For juridiske personer uden CVR-nummer skal vedlægge officielt bevis, der højst må være 3 måneder gammelt, for, at den juridiske person er lovligt bestående i hjemlandet, samt oplysninger om vedkommendes eventuelle skatteidentifikationsnummer i hjemlandet. 10

11 Indsendelse af anmeldelse til registrering 35. Hvis anmeldelse ikke kan ske i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på for virksomheder m.v. skal anmeldelse ske på Erhvervsstyrelsens anmeldelsesblanketter. Stk. 2. Registrering eller anmeldelsen og den dokumentation, der skal indberettes sammen med anmeldelsen, kan indberettes elektronisk. Stk. 3. Indeholder en selskabsblanket ændringer i flere anmeldte forhold, kan registrering ske samlet eller særskilt for de enkelte forhold. Ansvar for registreringen via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på De omfattede juridiske personer kan bemyndige en anmelder til at optræde som fuldmægtig på den juridiske persons vegne i forhold til Erhvervsstyrelsen og til at foretage registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på Stk. 2. En anmelder, der registrerer et forhold i Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på indestår for, at registreringen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbindelse med registreringen er gyldig. Stk. 3. Stk. 2 gælder tilsvarende for registrering af oplysninger om ihændehaveraktier i henhold til 4. Ved registrering af ihændehaveraktier, jf. 4, skal registreringen, hvis denne ikke foretages af ejeren selv, vedlægges en fuldmagt, hvori anmelder bemyndiges til at foretage registreringen på vegne af ejeren. Offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system 37. Oplysninger om betydelige kapitalposter og ejerandele registreret i henhold til 3 og 9, offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. selskabslovens 58, stk. 3, og 15 f i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Stk. 2. Oplysninger om ihændehaveraktier registreret i medfør af 4, stk. 1 og 3, offentligøres ikke, men kan alene videregives til offentlige myndigheder, jf. selskabslovens 57 a, stk. 5. Stk. 3. Oplysninger om reelle ejere registreret i henhold til 6, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30 og 31, offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. 58 a, stk. 5, i selskabsloven, 15 g, stk. 5, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, 21 a, stk. 4, i lov om erhvervsdrivende fonde, 17 a, stk. 5, i lov om det europæiske selskab (SE-loven), 14 a, stk. 5, i lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), 1 a, stk. 4, i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, 23, stk. 6, 81 b, stk. 4, 85 b, stk. 4, og 336 a, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, 68, stk. 5, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, 136 a, stk. 5, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., 14 a, stk. 5, i lov om investeringsforeninger, lov om Det Centrale Virksomhedsregister, 4, stk. 4, og 52, stk. 4, i lov om fonde og visse foreninger. Kapitel 17 Straffebestemmelser og ikrafttræden Straffebestemmelser 38. Overtrædelse af 1, 2, stk. 2, 3, 6, 7 og 8, stk. 2, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30 og 31, stk. 1, kan straffes med bøde. Ikrafttræden 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. maj Stk. 2. Den første registrering af oplysninger, jf. 6, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30 og 31, skal være foretaget i Erhvervsstyrelsens it-system senest den 1. december

12 Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 557 af 1. juni 2016 om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen ophæves. Erhvervsministeriet, den 18. maj 2017 BRIAN MIKKELSEN / Line Nørbæk 12

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen I medfør af 12, stk. 1 og 2, 55, stk. 3, 56, stk. 2, 3. pkt., 57 a, stk. 6, og 367, stk. 4, i lov om aktie-

Læs mere

Indberetning til nyt register over reelle ejere

Indberetning til nyt register over reelle ejere Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om selskabsret Indberetning til nyt register over reelle ejere Som tidligere omtalt har vi fået et nyt register over såkaldte reelle ejere. Det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt 2. marts 2016 N Y E R E G L E R O M R E G I S T R E R I N G A F R E E L L E E J E R E Folketinget vedtog den 1. marts 2016 en ændring af Selskabsloven, Erhvervsvirksomhedsloven, Erhvervsfondsloven samt

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen 1 I bekendtgørelse nr. 243 af 10. marts 2015 om anmeldelse, registrering, gebyr

Læs mere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere News & Updates Pligt til registrering af reelle ejere Pligt til registrering af reelle ejere Med henblik på at skabe øget transparens omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur indføres den 23. maj

Læs mere

Nyhedsbrev. Corporate / M&A. Juni 2017

Nyhedsbrev. Corporate / M&A. Juni 2017 Juni 2017 Nyhedsbrev Corporate / M&A Er din virksomhed klar til at registrere sine reelle ejere? Den 23. maj 2017 blev der indført en pligt for en række virksomhedstyper til at søge oplysninger om deres

Læs mere

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Reelle ejere Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 23-05-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love BEK nr 186 af 24/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021214

Læs mere

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Reelle ejere Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.1 - Opdatering af afsnit 5.1. Direkte og indirekte

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen UDKAST til Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og 10, stk. 2, i lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen BEK nr 1466 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9681 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. marts 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. marts 2011 25. marts 2011. Nr. 243. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk I medfør af 4 a, stk. 1 og 2, 11, stk. 4, 5 og 7, 16, stk. 2, 16 a, 18, stk. 3, 20, stk. 2, og 22, stk. 3, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister,

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 14. marts 2015. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i. i Erhvervsstyrelsen:

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 14. marts 2015. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i. i Erhvervsstyrelsen: Lovtidende A 2015 Udgivet den 14. marts 2015 10. marts 2015. Nr. 243. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen BEK nr 1476 af 11/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035097 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 9 og 10, stk. 2 og 3, i lov nr. 571 af 6. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Nr. 186 24. februar 2010 Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Kapitel 1 Delvis ikrafttræden Kapitel 2 Midlertidige

Læs mere

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Reelle ejere Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 2.0 Dato: -01-11-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen BEK nr 243 af 10/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2037 Senere ændringer

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr BEK nr 1154 af 22/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403821 Senere ændringer til

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 18. maj 2015 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og Erhvervsstyrelsens ejerbogsværktøj 4 1 Baggrund og lovgrundlag for

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Thomas Gjøl-Trønning, Partner 2 Udvalgte emner Forøget offentlighed for selskaber Strengere krav til registrering i Det Offentlige Ejerregister Kommanditselskabers registrering

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, den 16. november 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Nyhedsbrev. Selskabs- og fondsret

Nyhedsbrev. Selskabs- og fondsret Nyhedsbrev Selskabs- og fondsret 05.07.2017 REVIDERET VEJLEDNING: NYE REGLER OM REELLE EJERE SKAL FORHINDRE HVIDVASK OG TERROR 5.7.2017 Den 23. maj 2017 trådte nye regler om virksomheders pligt til at

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 10. juli 2008. Nr. 782. Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

BEK nr 782 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

BEK nr 782 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 BEK nr 782 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016588

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om puljefiskeri

Bekendtgørelse om puljefiskeri BEK nr 1103 af 08/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-7131-000003 Senere ændringer

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

UDKAST. Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervsstyrelsen, Den 21. juli 2015 UDKAST Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) I medfør af 375 i selskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0017 Senere ændringer til

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Anvendelsesområde. Definitioner

Anvendelsesområde. Definitioner Bekendtgørelse om godkendelse af ejerskab, erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele i virksomheder der søger eller har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. I medfør af 11,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 27. november 2015 (J.nr. 2014-9177). Erhvervsstyrelsen var

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr I medfør af 202 a, stk. 5 og 6, 202 c, stk. 2, og 272 i sundhedsloven,

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. november 2014 (J.nr. 2014-0037118) Lukning af adgang

Læs mere

Bekendtgørelse om et indkomstregister

Bekendtgørelse om et indkomstregister BEK nr 1256 af 09/11/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv BEK nr 1443 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Civilstyrelsen, j.nr. 13-300-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder BEK nr 1535 af 09/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-12832 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske Danmark 5. april 1989 Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Den 25. februar 2011 DATASAMMENSKRIVNING Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Herved sammenskrives lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere