RISBJERGGÅRD HVIDOVRE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RISBJERGGÅRD HVIDOVRE KOMMUNE"

Transkript

1 RISBJERGGÅRD HVIDOVRE KOMMUNE A3 hæfte, mål 1:300 A4 hæfte, mål 1:430 Arkitekterne KØGE A/S Rambøll A/S Maj 2011

2 Indholdsfortegnelse Opgaven Risbjerggårds historie Rapporten Opgaven Risbjergsgårds historie Arkitektonisk vurdering Adgangsforhold Registrering udvendig Registrering indvendig Totalrenovering Istandsættelse Økonomi Rapporten Rapporten er udarbejdet for Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Konsulenter: Arkitekterne KØGE A/S Vestergade Køge Tlf Rambøll A/S Bag Haverne Køge Tlf Side 2 Side 2 Side 2 Side 3 Side 3 Side 4-5 Side 6-9 Side Side Side Hvidovre Kommune har ønsket gennemført en undersøgelse af udgiftsbehovet ved en istandsættelse af Risbjerggård ud fra følgende to modeller: - en totalrenovering - en istandsættelse, så Risbjerggård fortsat kan fungere til de formål, den gør i dag Disse to modeller vurderes for henholdsvis: - hele Risbjerggård, som den fremtræder i dag - blot for Risbjergsgårds hovedbygning uden salen Disse fi re modeller skal ligeledes vurderes ud fra: - handicapvenlighed - brand- og fl ugtvejsforhold - energioptimering Hvidovre Rådhus Hvidovrevej Risbjerggård Risbjerggård har tidligere været en landejendom, hvor hovedhuset stadig er bevaret og udlængerne er nedrevet. Som Risbjerggård fremtræder i dag, består anlægget af mange forskellige bygninger opført gennem tiderne. Hovedbygningen mod Hvidovrevej er opført i 1878, og udvidet bag til med trappehus og 1. sal formentlig i 1921, for at indrette bolig til ejeren på 1. sal. Stueetagen blev indrettet til afholdsrestauration i 1922, og i 1924 blev der givet spiritusbevilling. I 1930érne blev salen tilbygget med hovedadgang fra Hvidovrevej. Formentlig blev terrassen og scenen påbygget i 1944, og senere kom depotet bag scenen. De lave bygninger mellem hovedhuset og salen er kommet til senere som knopskydninger. I dag fungerer bygningerne som en slags foreningshus, der bliver brugt af mange mennesker i kommunen. Forhuset bliver især anvendt af pensionister, men ellers anvendes hele bygningsanlægget af foreninger til møder og fester, og kommunens administration anvender også lokalerne til møder. Det samlede bygningsanlæg har en væsentlig kulturhistorisk fortælleværdi, hvor bygningerne gennem tiden er blevet brugt til mange forskellige formål. Bygningernes bevaringsværdi ligger især i hovedhuset og salen. Hovedhuset er specielt, fordi det har en spændende historie, og fordi der ikke er ret mange gamle huse i Hvidovre Kommunen, grundet historien, hvorfor det bliver særlig bevaringsværdigt. Hovedhuset er bygningsmæssigt stadig mulig at bevare, men kræver en omfattende renovering. Hvis dette gøres, kan der skabes en bygning med stor kulturhistorisk værdi. I november 2010 har Forstadsmuseet udarbejdet en bygningsundersøgelse, der mere detaljeret beskriver Risbjerggårds historie. Hvidovre Brandvæsen 1932 Arkitektonisk vurdering Risbjerggård, som den fremtræder i dag, virker ikke særlig smuk eller indbydende. Det er især på grund af de mange og tilfældige småudbygninger. Ser man på forhuset, har det højst sandsynligt været et fi nt hus med gode proportioner, da det blev bygget. Alle tilføjelser virker uheldige, og er med til at forringe bygningen. Hævningen af terrænet mod Hvidovrevej, gør facaden lav og uproportional, og hævningen af taget giver en meget uheldig gavl mod nord. Det sorte tagpap passer ikke til en bygning af denne type og årgang. Tilbygningen på østsiden med trapperum og 1. sal, giver en meget uskøn afslutning på nordgavlen. De mange små tilbygninger er opført tilfældigt og uden respekt for den oprindelige bygning. I tagfl aden er kvisten udvidet mod nord på en ufølsom måde. Side 2

3 Salen er en bygning, der er ærlig over for sin samtid, da den blev bygget, og har gode proportioner. Det senere tilbyggede depot virker uheldigt. Anlæggets arkitektoniske værdi ligger i at bevare forhuset og salen i deres oprindelige udseende og fjerne alle de små tilbygninger. SAVE metoden vurderet på Risbjerggård SAVE metoden er en Undersøgelse af arkitektoniske værdier i forhold til omgivelserne vurderet for den enkelte bygning i kommunen. Bygningerne vurderes ud fra arkitektur, kulturhistorie, miljømæssig værdi, originalitet og tilstand, og gives point på en karakterskala fra 1 til 9, hvor 1 er højest. I kommuneatlasset er de registrerede bygninger fordelt på 3 kategorier: - Høj bevaringsværdi ( 1 3 ) - Middel bevaringsværdi ( 4 6 ) - Lav bevaringsværdi ( 7 9 ) Det samlede Risbjerggårdanlæg er i år 2000 af Skov- og Naturstyrelsen vurderet til en bevaringsværdi på 3, mens arkitektfi rmaet Haslev & Kjærsgaard i 2009 har vurderet Risbjerggårdanlægget til en bevaringsværdi på 5. Risbjerggårds oprindelige forhus En vurdering af, udelukkende kun at bevarer det oprindelige forhus fra 1878, og nedrive resten af Risbjerggård er ikke gjort, da der derved opstår mange spørgsmål, som først skal være afklaret. Nogle af spørgsmålene vil være: Der fi ndes ikke oprindelige tegninger af bygningen, hvilket betyder at østfacaden og sydgavlen er ukendt. Det oprindelige forhus har ikke været vurderet efter SAVE metoden som enkelthus, hvorfor den kulturhistoriske værdi er vanskelig at forudsige. Hvad kunne bygningen bruges til? Skal det være en offentlig bygning med adgang til 1. sal med trappe og Adgang til Vestibulen Adgang til Slyngelstuen Adgangsforhold Vestfacade elevator, og hvordan kan de indbygges i bygningen, og vil det i givet fald betyde en uheldig fl ugtvejstrappe? Hvor langt tilbage i tiden skal man gå i forhold til en restaurering, f.eks. er bygningens dør i sydøstfacaden oprindelig, eller har det været en port, eller er det en forlængelse af den oprindelige bygning. Pejsestuens loft er i tidens løb blevet hævet, så burde det ved en restaurering sænkes igen? Det vil blive en dyr restaurering, hvor man skal gøre sig klar, hvorfor man vil foretage denne investering. Adgangen til forhuset foregår gennem den, på nordgavlen, påbyggede entre, der er meget snæver for folk i kørestol, men ellers er gulvene i niveau. For at komme på handicaptoilettet skal man udendørs og ind i mellembygningen. Der er kun trappe til 1. sal, hvor der ligger et kontor og møderum, og således ikke er handicapvenligt. Mellembygningen kommer man til via en rampe, og gulvene mellem mellembygning og sal er i niveau. Mellem salen og terrassen er der en trappe med tre stigninger. Kælderen har kun adgang via en trappe, og er således ikke handicapvenlig, men i stueplan er der et handicaptoilet. Nordøstfacade Side 3

4 Registrering udvendig Kældervægge og kældergulv Der er ikke kælder under det gamle forhus, men under de øvrige bygninger er der fuld kælder, med undtagelse af et areal under salen. Da den første kælder blev etableret under trappehuset ( formentlig 1921 ), blev forhusets syldsten erstattet med en fundamentsmur udført i mursten. Kældervægge terrændæk og etagedæk er udført af beton støbt på stedet. Både kældervægge og terrændæk er stærkt opfugtet, hvilket betyder, at der formentlig er svampespore, der bør gøres noget ved. Fyrkælderen, der kun har et loft i beton uden noget egentligt tag, er fuldstændig befængt med skimmelsvamp og vanskelig at udbedre. Lofthøjden skifter lidt, men alle steder er det en lavloftet kælder med en lofthøjde på lidt over to meter. Kældertrappens sidevæg er meget fugtig og pudsen skaller af. Facader, gesimser og recesser Facaderne er generelt 350 mm tykke, formentlig som hulmure. I forhusets nordgavl er vægtykkelsen kun 240 mm. Både forhus og baghuse er pudsede og malede gule. Sydfacaden fremtræder de fl este steder som blank mur. Forhusets facade mod Hvidovrevej er stærkt opfugtet og pudsen slår mange steder fra murværket, især forneden. Sydfacade Vindfanget på nordgavlen er af træ og stærkt forfaldent. På gavlen er en rund vinduesrosette med årstallet 1878 neden under. Ligeledes er der tre smedejernsbogstaver 0 0 S. Salens terrassens og mellembygningernes facader er i rimelig stand. Tage Forhusets tag er blevet stærkt omformet. Mod Hvidovrevej er tagfl aden hævet ca. 150 mm med isolering belagt med sort tagpap og med en trævindskede på halvdelen af gavlen. fl ade tage, med mange uheldige detaljer til følge, hvilket også har medført en vandskade i køkkenet. Salen har et tag med ensidig taghældning, der er belagt med sort tagpap, der er i rimelig stand. Mod syd og øst ender taget på salen i en murkrone belagt med tegl. Nordøstfacade Fundamenter under forhuset Fundamenter under det gamle forhus er formentlig syldsten. Mod nord og vest ligger terrænet ca. 200 mm over det indvendige stuegulv, hvilket er meget uheldigt, da det giver opstigende fugt i facademurene, hvilket bør forhindres for at bevare facaden. Vestfacade Kvist på vestfacade Forhusets gesims, der er hvid og velbevaret, fremtræder speciel med kantstillede mursten. Bygningen har en pudsig skrå gavl, som der ikke kan fi ndes historisk belæg for. Muligvis har de gamle udlænger været placeret i denne vinkel. Omkring døre og vinduer er der hvidmalede recesser, der nogle steder er revnede men ellers i orden. Over hoveddøren er en karakteristisk baldakin, hvor brædder og profi l- lister er mørnede. Sålbænke er pudsede og hvide. Over hoveddørens baldakin sidder et gammelt skilt udført af smedejern med bogstaverne RISBJERGGAARD. På et foto fra 1932 er skiltet afbilledet, hvor der dengang stod RESTAURANT RISBJERGGAARD. Bygningens tag har været belagt med 4 lag spåntag, og facader har formentligt været gul okker. Tagpappen er i dag bulet og med damplommer. Mod øst er der påbygget en bygning med lav taghældning med tagpap. Taget er dårligt og der er kommet en vandskade i kontoret på 1. sal. Mellem forhuset og salen er der fl ere forskellige småbygninger med Tag og kvist på østfacade Nordfacade Skorstene På forhuset er der to skorstene og en gammel udluftshætte, der ikke er i brug længere. Den nordligste skorsten, virker oprindelig i sin udformning, men er ikke i brug som skorsten. Den anden skorsten er dobbelt og fremtræder i renoveret form. Det ene skorstensrør føre ned til pejsen i pejsestuen, mens det andet fører ned i køkkenet. Ved salen står en skorsten, der ikke er i brug som skorsten, men som anvendes i forbindelse med ventilationen. Side 4

5 Registrering udvendig Vinduer, døre og kviste Vinduer og døre er generelt i dårlig stand. Der er nogle få nye vinduer med sprosser og termoglas. Forhusets vinduer er med enkelt lag glas med kitkant og en indadgående forsatsramme ligeledes med enkelt lag glas. Vinduerne er gamle, men formentlig ikke oprindelige set efter hjørnejernenes karakter. Desværre er bundkarme og bundrammer så rådne, at en restaurering ikke virker rimelig. Salens terrassens vinduer og døre er med termoruder og træglaslister. Lister og karme er mørnede, og træet kvalitet virker ikke så god. Forhusets tre kviste mod Hvidovrevej og den store kvist mod øst er forfaldne, og vinduerne er som i stueetagen rådne. Flunkerne er af zink. Vestfacade Tagrender og nedløb Tagrender og nedløbsrør er generelt af grå plastik, og rendejern er af stål, der er rustent. Østfacade Nordøstfacade Vindue i mellemstuen Udearealer Nordfacade De omkringliggende arealer anvendes som parkeringsplads. Mod Hvidovrevej er der lagt asfalt helt op til forhuset. Ved indkørslen er tre murede søjler, hvor to formentlig har været der oprindeligt. Parkeringsarealet er belagt med grus, og ud for terrassen ligger der betonfl iser, der omkranser et buskads med et træ i. På sydsiden er der et græs/have areal, der ikke anvendes i Risbjerggårds daglige brug. Nordfacade Sydfacade Side 5

6 Registrering indvendig Gulve I forhusets stueplan er der trægulv lagt i sildebensmønster i pejsestue, terrassogulv i køkkenet, fl iser på toiletterne og linoleum i de øvrige rum. Trægulvet fremtræder pænt, mens de øvrige gulve er ret slidte. På 1. sal er der tæpper i kontor og møderum, trægulv i fordelingsrum, vinyl på badeværelset og linoleum i øvrige rum og på trappe. Alle gulve fremtræder nedslidte. I mellembygningerne er der terrassogulv i køkkenet, vinyl på toilettet og linoleum på de øvrige gulve og på trappe. Alle gulve trænger til en renovering. I salen og terrassen er der trægulve, der er i rimelig stand. I det gamle scenerum med tilhørende depot er der trægulve. Mellem scenerum og kælder, er der kun et lag brædder. Pejsestuen Køkken Gulvene er af dårlig kvalitet. I kælderen er der terrassogulv i garderoben, fl iser på toiletterne, træ i den gamle keglebane og beton på de øvrige gulve. Terrassogulvene har mange reparationer og fremtræder ikke pænt. Trægulvene er meget nedslidte. Vægge Væggene i forhuset er generelt pudsede. I køkkenet og på toiletterne er der fl iser. I mellembygningerne er der fl iser i køkkenet, mens øvrige vægge er pudsede. Mellemstuen Værksted i kælder Toiletter, kontorer m.v Tekn. Møde, sal m.v. Ikke udgravet Værksted Tekn. Toil. Tekn. Garderobe Ikke udgravet Slyngelstuen Kælderplan Side 6

7 Registrering indvendig Salen I salen er der monteret bløde masonitplader feltopdelt med lister. Bløde plader er brandmæssigt ikke godt, og vil formentlig ved en ombygning blive krævet fjernet. Væggen mod den gamle scene er lukket med et let skellet, ligesom væggen i den modsatte ende, hvor der på 1. sal har været en balkon. Væggen mod terrassen er opdelt af skydevinduer med blyindfattede farvede glas. Formentlig er glassene ikke originale, men blevet isat i en senere periode, hvor det var populært. Møde 1. sal Arealer Kælder Stue 1. sal 454 m² 785 m² 265 m² I kælderen er væggene på toiletterne beklædt med fl iser, i garderoben er der opsat plader i en højde af ca. en meter. De øvrige vægge er pudsede. Som tidligere nævnt er alle kældervægge, også de indvendige opfugtede, hvilket der skal gøres noget ved, for at undgå svampeforekomster. Areal ialt m² Terrassen Møde 1. sal Vindfang Mellemstuen Slyngelstuen Billard Køkken Køkken Entré Toiletter, kontorer m.v Møde, sal m.v. Tag Møde Kontor Kontor Tag Toiletter, kontorer m.v Møde, sal m.v. HCT Terrassen Tag Dobbelt højt rum Pejsestuen Vestibule Salen Dobbelt højt rum Db. højt rum Tag Entré Stueplan 1. sal s plan Side 7

8 Registrering indvendig Lofter I forhuset har lofterne oprindeligt været i to højder, høje i de tre midterfag og lavere i de to sidefl øje. I slyngelstuen og billardrummet er de oprindelige pudsede lofter, i køkkenet er lofterne i to niveauer og pudsede. I det oprindelige indgangsrum er lofterne sænkede med bløde akustikplader i skinnesystem. Loftet i pejsestuen er blevet hævet, hvilket kan ses i stueetagens facader, der har et lille stykke skråloft, og i loftrummet, hvor etageadskillelsen har nye bjælker og skråbånd. På 1. sal er lofterne enten pudsede eller gipsplader. I mellembygningerne er lofterne ligeledes pudsede eller af gips. I salen og terrassen er lofterne af puds beklædt på undersiden med pålimede akustikplader. i kælder Aptering I forhuset er der fl ere indvendige døre, tilsætninger omkring vinduer og vandrette panellister på væggene, der er oprindelige. Der er gennemgående mange gode lamper, der passer godt til huset. I mellembygningerne og salen er der foretaget nogle uheldige listeopdelinger på væggene. Kældertrappens rækværker er på uheldig vis blevet ombygget og trappen fra vestibulen til 1. sal er blevet lukket med en loftlem. Adgang til terrassen Vestibulen Billard Trappe til 1. sal Kontor 1. sal Snit i salen, terrassen og garderobe Snit i slyngelstuen, køkken, kontor og depot Side 8

9 Registrering indvendig Tekniske forhold VVS energi Bygningen opvarmes med en gl. gaskedel og varmen fordeles igennem et traditionelt radiatoranlæg. Der fi ndes radiatorer af forskellig alder og med forskelligt udseende. Radiatorventiler er ligeledes af forskellig oprindelse. Brugsvandet føres primært rundt i kælderen. Det er ikke i særlig god stand. Ventilation Der fi ndes en del separate udsugningsanlæg i bygningen. I baghusets sal er der et ventilations system som også benyttes som opvarmningsystem ved at recirkulere en del af luften og tilføre denne en varmemængde. Installationerne er utidssvarende. I mellembygningen er der installeret fl ugtvejs- og panikbelysning. Der er endvidere nyere højtaleranlæg installeret. Der er opsat automatisk indbrudsalarm anlæg (AIA) i forhuset med PIR sensorer. Det antages, at installationen omfatter skalsikring af dele af bygningen, men omfang er ikke kendt. Belysningsarmaturer er af varierende stand og kvalitet. Glaspendler, PH pendler armaturer i mellembygning forventes at kunne genbruges. Mellemstue med kig til slyngelstuen Vindue imellem salen og terrassen EL Bygningens el-forsyning sker fra hovedtavle placeret på 1. sal i forhuset. Herfra sker den videre el-forsyning til gruppetavler, lys og kraftinstallationer i bygningen. Køkken De elektriske installationer i for- og baghuset er gamle og installationen er hovedsagelig udført uden beskyttelsesleder. I mellembygningen er installationen generelt moderniseret. Garderobe Køkken Snit i slyngelstuen, billard, kontor og depot Snit i mellemstuen, køkken, depot og kontor Snit i pejsestuen, vestibulen, salen, garderobe, depot og scene Side 9

10 Totalrenovering Hovedideen er at totalrenovere Risbjerggård til et nutidigt forsamlings/kulturhus, med mange forskellige rumstørrelser til møder, forsamlinger, udstillinger og fest. Renoveringen udføres så det samlede bygningsanlæg optimeres funktionelt og arkitektonisk, herunder at totalrenoveringen gøres handicapvenlig ved at etablere elevator til stueplan, 1. sal og kælder, samt en lift til terrassen. Her ud over optimeres brand- og fl ugtvejsforhold samt energiforbruget. Nedrivninger foretages af de mange små tilbygninger, der er i dårlig stand, for at opnå et funktionelt, teknisk og arkitektonisk godt projekt. Fyrrummet i kælderen samt depotet bag den gamle scenen med underliggende kælder nedrives ligeledes. Funktionelt opbygges bygningsanlægget omkring en ny fælles indgang med trapper og elevator til alle tre etager. Fra de fælles ankomstarealer er der adgang til alle mødeog forsamlingsrum. I forhusets stueplan placeres to mindre møderum, et stort fællesrum, der er blevet udvidet med eksisterende fl ugtvejsgang, tekøkken med depot samt et handicaptoilet. På 1. sal bliver der to mindre møderum, et større møderum med fl ugtvej ad eksisterende trappe, samt administrationen. Adgangen til administrationen samt det ene mindre møderum foregår ad en trappe med tre trin, men kunne gøres handicapvenlig med en lift. I baghuset ligger salen og terrassen, hvortil der etableres en lift. Salens oprindelige scene med skråt gulv genetableres, så den eksisterende podieopbygning kan fjernes, og dermed give mere gulvplads. Ligeledes genåbnes den oprindelige balkon modsat scenen, for at give mulighed for at genskabe de muligheder og den stemning, der var ved den gamle forsamlingssal med sang og feststemning. I rummet ved siden af balkonen etableres et teknikrum. I kælderen ud- og ombygges garderobe og toiletforhold. De øvrige kælderrum anvendes til fyrrum og depoter. med malede betongulve. Vægge repareres, glasfi lt opsættes og males. På vægge i salen nedtages de bløde massonitplader, der brandmæssigt ikke er gode. Gulve og vægge i kælderen udbedres og udtørres inden de males. Lofter af puds repareres, ellers bliver andre lofter af fast gips eller akustikgips og malet. VVS energi Der udføres et nyt kloaksystem under de nye toiletter og håndvaske. Der installeres nyt sanitet over alt. Der udføres et nyt brugsvandssystem i kælderen. Alle rør udskiftes. Den eksisterende kedel fjernes og der konverteres til fjernvarme. Der udføres et nyt sekundært rørsystem for radiatorkredse og et for ventilationsanlæggene. Der opsættes nye radiatorer over alt. Ventilation Der udføres et nyt ventilationsanlæg som betjener primære rum i bygningen. El Alle el-installationer i bygningen demonteres. Hovedtavle i forhus fl yttes til nyt teknikrum og elforsyning forlænges. Tavle i kælder fl yttes til depotrum i kælder. Der udføres nye installationer for lys og kraft, data og telefoni samt nyt belysningsanlæg i hele bygningen. Terrænbelysning tilpasses nye forhold. Der etableres fl ugtvejs- og panikvejsbelysning, ABA og varslingsanlæg i hele bygningen. Det skal nærmere undersøges om eksisterende anlæg for panikbelysning kan genanvendes. AIA anlæg tilpasses de nye forhold. Eksisterende central fl yttes til teknikrum i mellembygning. Der etableres nyt musikanlæg. Antenne på tag demonteres. Der etableres ikke ny antenne. I forbindelse med adgangsarealerne placeres fællesfunktionerne som toiletter, garderober, tekøkken, administration og depoter. Østfacade Kælderydervæggene sikres mod indtrængning af fugt. Samtidig etableres et omfangsdræn og der opsættes isolerende drænplader. Eksisterende betongulv ophugges og nyt terrændæk etableres. Der udlægges stikdræn under terrændæk og kælderen ventileres. Den udvendige renoverings omfang er en nybygning med hovedindgang, udformet som en nutidig bygning i glas og metal, en sænkning af terrænet mod Hvidovrevej, reparation og maling af alle facader, udskiftning af alle vinduer og døre, nyt tag med tagspån på forhuset, nyt tagpap på baghuset samt nye tagrender og nedløbsrør i zink. Den indvendige renoverings omfang er at alle gulve, vægge og lofter istandsættes med nye eller renoverede materialer, f.eks. slibning af trægulv i Pejsestuen. Møderum udføres med trægulve, gangarealer og toiletter med fl iser og depotrum i kælder Ikke udgravet Forhus Kælderplan Elevator Toil. Mellembygning Toiletter, kontorer m.v Møde, sal m.v. Tekn. Toil. Garderobe Ikke udgravet Baghus Side 10

11 Totalrenovering Vestfacade Snit i salen, terrassen, garderobe, toiletter og depot Østfacade Nordfacade Snit i mellemstuen, vestibulen og møde Snit i pejsestuen, vestibulen, salen, scenen, møde, toiletter og depot Toiletter, kontorer m.v. Møde, sal m.v. Kontor Toiletter, kontorer m.v Møde Slyngelstuen Køkken HCT Snit i Slyngelstue, depot og kontor Møde Billard Foyér Møde Elevator Lift Terrassen Dobbelt højt rum Db. højt rum Tekn. Pejsestuen Vestibule Salen Scene Møde Balkon Dobbelt højt rum Db. højt rum Snit i Slyngelstue, køkken og møde Forhus Stueplan Mellembygning Baghus Forhus 1. sal s plan Mellembygning Baghus Side 11

12 Istandsættelse Hovedideen er at istandsætte Risbjerggård til et nutidigt forsamlings/kulturhus, med mange forskellige rumstørrelser til møder, forsamlinger, udstillinger og fest. Istandsættelsen udføres så det samlede bygningsanlæg optimeres funktionelt og arkitektonisk. Der etableres ny trappe til 1. sal, men ikke til kælderen, da der bliver handicaptoilet i stueplan. Der udføres ikke elevator, men en lift der handicapmæssigt forbinder forhus og baghus. 1. sal, kælderen og terrassen er kun betjent ad trapper. Geometrisk placeres liften, så der senere kan etableres en elevator til 1. sal, men ikke til kælderen. Ligeledes vil der senere kunne udføres en lift til terrassen. Her ud over optimeres brand- og fl ugtvejsforhold samt energien. Nedrivninger foretages af de mange små tilbygninger, der er i dårlig stand, for at opnå et funktionelt, teknisk og arkitektonisk godt projekt. Funktionelt opbygges bygningsanlægget omkring en ny fælles indgang med trappe til 1. sal. Fra de fælles ankomstarealer er der adgang til alle møde- og forsamlingsrum. I forbindelse med adgangsarealerne placeres fællesfunktionerne som toiletter, garderober, tekøkken, administration og depoter. I forhusets stueplan placeres to mindre møderum, et stort fællesrum, tekøkken med depot samt et handicaptoilet. På 1. sal bliver der to mindre møderum. Adgangen til administrationen samt det ene mindre møderum foregår ad en trappe med tre trin. I baghuset ligger salen og terrassen. Den lukkede scene med bagved liggende depot samt de to kontorer bibeholdes som depoter. På 1. sal ved den gamle balkon etableres et depot. I kælderen ud- og ombygges garderobe og toiletforhold. De øvrige kælderrum anvendes til fyrrum og depoter. Vestfacade Den udvendige istandsættelses omfang er en nybygning med hovedindgang, udformet som en nutidig bygning i glas og metal, en sænkning af terrænet mod Hvidovrevej, reparation og maling af alle facader, udskiftning af alle vinduer og døre, nyt tag med tagspån på forhuset, nyt tagpap på baghuset samt nye tagrender og nedløbsrør i zink. Den indvendige istandsættelses omfang er at alle gulve, vægge og lofter istandsættes med nye eller renoverede materialer, f.eks. slibning af trægulv i Pejsestuen. Møderum udføres med trægulve, gangarealer og toiletter med fl iser og depotrum i kælder med malede betongulve. Vægge repareres, glasfi lt opsættes og males. På vægge i salen nedtages de bløde massonitplader, der brandmæssigt ikke er gode. gulve og vægge i kælderen udbedres og udtørres inden de males. Lofter af puds repareres, ellers bliver andre lofter af fast gips eller akustikgips og malet. Forskellen på totalrenovering og istandsættelse er hovedsagelig: Ved istandsættelse er der ingen elevator, ingen lift til terrassen, ingen ny trappe til kælder, ikke større Pejsestue, ikke udnyttet tagrum til møderum, ingen scene ingen balkon samt ingen nedrivning af depot bag gammel scene med underliggende kælder. De bygningsdele, udvendig som indvendig, der gøres noget ved udføres funktionelt, teknisk og arkitektonisk, så de vil kunne holde i mange år, og være et tilskud til det samlede VVS energi Der udføres et nyt kloaksystem under de nye toiletter og håndvaske. Der installeres nyt sanitet over alt. Brugsvandsrør bebeholdes hvor de menes brugbare. De eksisterende kedel fjernes og der konverteres til fjernvarme. Det eksisterende rørsystem og radiatorer bibeholdes. Der skiftes radiatorventiler. Der udføres et nyt sekundært rørsystem for ventilationsanlæggene. Ventilation Der udføres et nyt ventilationsanlæg som betjener rum i bygningen som bliver renoveret. Der forsøges at minimere omfanget af områder som skal ventileres. El El-installationer i forhus og baghus demonteres. Installationer i kælder, i mellembygning tilpasses til de nye forhold. Ikke udgravet Forhus Kælderplan Toil. Mellembygning Toil. Garderobe Toiletter, kontorer m.v. Møde, sal.v. Der udføres nye lys- og kraftinstallationer samt installationer for data og telefoni i forhuset. Eksisterende installationer i mellembygning bibeholdes og tilpasses nye forhold. Hovedtavle i forhus fl yttes til nyt teknikrum og elforsyning forlænges. Tavle i kælder fl yttes til depotrum i kælder og gruppekabler forlænges. Belysningsarmaturer i mellembygningen bibeholdes og 10 stk. PH pendler og 12 skt. glaspendler genanvendes. Øvrige belysningsarmaturer udskiftes. Terrænbelysning tilpasses nye forhold. Der etableres fl ugt- og panikvejsbelysning, ABA og varslingsanlæg i hele bygningen. Flugtvejsbelysning og panikbelysning i mellembygning genanvendes. AIA anlæg tilpasses de nye forhold. Eksisterende central fl yttes til teknikrum i mellembygning. Eksisterende højtalere genanvendes i mellembygning. Antenne på tag demonteres. Der etableres ikke ny antenne. Tekn. Baghus Ikke udgravet Side 12

13 Istandsættelse Snit i slyngelstuen, depot og kontor Snit i slyngelstuen, køkken, møde og gang Snit i mellemstuen, vestibule, møde og gang Snit i pejsestuen, vestibule,, salen, scene, møde, toiletter, garderobe, depot, møde og gang Nordfacade Snit i salen, terrassen, garderobe, toiletter og depot Østfacade Slyngelstuen Køkken HCT Toiletter, kontorer m.v. Møde, sal m.v. Møde Kontor Toiletter, kontorer m.v. øde, sal m.v. Billard Foyér Møde Lift Terrassen Dobbelt højt rum Db. højt rum Tekn. Pejsestuen Vestibule Salen Dobbelt højt rum Db. højt rum Tag Entré Forhus Mellembygning Baghus Forhus Mellembygning Baghus Stueplan 1. sal s plan Side 13

14 Totalrenovering Istandsættelse Forslaget, totalrenovering indeholder: Økonomi Forslaget, istandsættelse indeholder: Økonomi. Nedrivninger. Nybygning. Terræn mod Hvidovrevej. Fundamenter, udtørring af kældervægge. Facader, gesimser, skorstene. Nedløb, tagrender. Tage. Vinduer og kviste. Brandsektionering, fl ugtveje. Gulve, vægge, lofter, aptering. Elevator til 1. sal og kælder. Lift til terrassen. Toiletter, garderober. Tekøkken. er. rum. Energioptimering. El, VVS og ventilation Forskellen mellem bygningsdele der totalrenoveres og istandsættes sættes til 100 % og 80 %. Håndværkerudgifter Uforudsigelige udgifter Udgifter ialt Rådgivning Omkostninger I alt ekskl. moms Ekskl. grund, parkering, belægninger, have Arealer Areal, område 1 Areal, område 2 Areal, område 3 areal Areal ialt m² 512 m² 146 m² 0 m² m². Nedrivninger. Nybygning. Terræn mod Hvidovrevej. Fundamenter, udtørring af kældervægge. Facader, gesimser, skorstene. Nedløb, tagrender. Tage. Vinduer og kviste. Brandsektionering, fl ugtveje. Gulve, vægge, lofter, aptering. Lift mellem de to stueetager. Toiletter, garderober. Tekøkken. er. rum. Energioptimering. El, VVS og ventilation Istandsættes ikke:. Tagrum i forhuset. Scene, balkon. Ikke større pejsestue. Ikke nedrivning af depot bag scene Håndværkerudgifter Uforudsigelige udgifter Udgifter ialt Rådgivning Omkostninger I alt ekskl. moms Ekskl. grund, parkering, belægninger, have Arealer Areal, område 1 Areal, område 2 Areal, område 3 areal (1. sal, forhus) Areal ialt m² 512 m² 204 m² 80 m² m² TOTALRENOVERING TOTALRENOVERING ISTANDSÆTTELSE DELVIS RENOVERING ISTANDSÆTTELSE DELVIS RENOVERING UUDNYTTET AREAL Istandsættelse Totalrenovering Totalrenovering Totalrenovering Istandsættelse Istandsættelse Område 1 Område 2 Område 3 Område 1 Område 2 Område 3 Side 14

15 Totalrenovering, sal delvis Istandsættelse, sal delvis Forslaget svarer til, forslaget for totalrenovering, indtil skellet mellem vestibulen og salen, både i stue- og kælderplan. Salen og terrassen istandsættes, således at bløde plader nedtages og væggene repareres. rum bag scenen totalrenoveres ikke. Økonomi Håndværkerudgifter Uforudsigelige udgifter Udgifter ialt Rådgivning Omkostninger Forslaget svarer til, forslaget for istandsættelse, indtil skellet mellem vestibulen og salen, både i stue- og kælderplan. Salen og terrassen istandsættes, således at bløde plader nedtages og væggene repareres. rum bag scenen istandsættes ikke. Økonomi Håndværkerudgifter Uforudsigelige udgifter Udgifter ialt Rådgivning Omkostninger Kælderrum inkl. toiletter totalrenoveres ikke, men eksisterende fyrrum nedrives og nyt fyr opstilles i kælderen. I alt ekskl. moms Ekskl. grund, parkering, belægninger, have Kælderrum inkl. toiletter istandsættes ikke, men eksisterende fyrrum nedrives og nyt fyr opstilles i kælderen. I alt ekskl. moms Ekskl. grund, parkering, belægninger, have Kælderrum udtørres. Kælderrum udtørres. Arealer Arealer Areal, område 1 Areal, område 2 Areal, område 3 areal 753 m² 512 m² 204 m² 0 m² Areal, område 1 Areal, område 2 Areal, område 3 areal (1. sal, forhus) 648 m² 512 m² 204 m² 80 m² Areal ialt m² Areal ialt m² TOTALRENOVERING TOTALRENOVERING ISTANDSÆTTELSE DELVIS RENOVERING ISTANDSÆTTELSE DELVIS RENOVERING UUDNYTTET AREAL Istandsættes Totalrenovering Nyt teknikrum Nyt teknikrum Delvis renovering Ingen istandsættelse Delvis istandsættelse Ingen istandsættelse Område 1 Område 2 Område 3 Område 1 Område 2 Område 3 Side 15

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek.

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek. Rapportdata.: Denne rapport er bestil af Lasse Kvist Johansen, Juridisk Kontor, Vejle Kommune. Formålet med denne tilstandsvurdering, er at give et bedre billede af Give Bibliotek, til brug for sælger

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

_PAVILLION I KUNSTHAVEN, KROSTUE, KRÆMMERBODERNE OG BROGADE 3

_PAVILLION I KUNSTHAVEN, KROSTUE, KRÆMMERBODERNE OG BROGADE 3 PROJEKTFORSLAG OMRÅDEFORNYELSE VARDE MIDTBY _PAVILLION I KUNSTHAVEN, KROSTUE, KRÆMMERBODERNE OG BROGADE 3 BROGADE, FISKERGADE, KRÆMMERPASSAGE KARRÉEN PAVILLIONEN I KUNSTHAVEN Ny kileformet bygning i tæt

Læs mere

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017.

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017. Torben Nielsen og Mette Dollerup Tlf. 40519531 Mail torben@toloni.com Helsinge, d. 11. oktober 2017. ALMEVEJ 75, 3250 TISVILDELEJE. Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712. Købmagergade 50. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712. Købmagergade 50. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712 Købmagergade 50 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Trinitatis Annekset, Købmagergade

Læs mere

UDKAST PRÆSTEMOSEN FRITIDSHJEM - HVIDOVRE KOMMUNE - PROJEKTFORSLAG - 09.07.2010 - RAMBØLL A/S - MANGOR & NAGEL A/S ARKITEKTFIRMA

UDKAST PRÆSTEMOSEN FRITIDSHJEM - HVIDOVRE KOMMUNE - PROJEKTFORSLAG - 09.07.2010 - RAMBØLL A/S - MANGOR & NAGEL A/S ARKITEKTFIRMA UDKAST PRÆSTEMOSEN FRITIDSHJEM - HVIDOVRE KOMMUNE - PROJEKTFORSLAG - 09.07.2010 - RAMBØLL A/S - MANGOR & NAGEL A/S ARKITEKTFIRMA Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Overordnet

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen blev totalrenoveret i 1999. Skolen er i 2 plan

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

HEIMDALSPARKEN

HEIMDALSPARKEN FOLKESKOLE HANDELSSKOLE HHX HTX TEKNISKSKOLE HEIMDALSPARKEN 151-171 KØBMAND BØRNEHAVE MV. GYMNASIUM STX FOLKESKOLE PELJEHJEM MV. HOLSTEBO CENTRUM KIRKE OVERSIGTSKORT - Heimdalsparken er centralt beliggende

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

PROJEKTUDVIKLING VESTERSKOVVEJ 4-6

PROJEKTUDVIKLING VESTERSKOVVEJ 4-6 PROJEKTUDVIKLING VESTERSKOVVEJ 4-6 Skanderborg sygehus Dato: 26.09. 2013 SCENARIE 1 Erhverv og boliger i eksisterende bygninger. SCENARIE 2 a+b Boliger og erhverv i nybyggeri. 02 INDHOLD Side Side Side

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

Ø. Brønderslev Forsamlingshus.

Ø. Brønderslev Forsamlingshus. Ø. Brønderslev Forsamlingshus. Oplæg til fremtidig driftsudgift. (Alle beløb er i tkr) Tidligere årsregnskaber Forventet efter renovering 1997 1998 1999 2000 2001 2006 Indtægter Udgifter Bemærkninger.

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh VURDERING AF TILSTAND OG BEVARINGSVÆRDI Jespervej 274, 3480 Fredensborg Rekvirent: Ole Worm Christensen Jespervej 274 3480 Fredensborg Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole Marts 2009 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 8172 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 8168 lejl@gentofte.dk

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Slotsgade Tranekær. Ansøgning om tilskud til renovering med midler fra Landsbypulje.

Slotsgade Tranekær. Ansøgning om tilskud til renovering med midler fra Landsbypulje. Slotsgade 18 5953 Tranekær Ansøgning om tilskud til renovering med midler fra Landsbypulje. 2015-07-29 Ansøgning om midler fra Landsbypulje til renovering af Slotsgade 18, Tranekær. Vi ansøger hermed om

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2 FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 Bygnings navn: Nørre Allé

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indgåelse af lejemålet Grønbjergvej 26, 6971 Spjald til brug for åbne pladser på Den sikrede institution Koglen

Bilag. Region Midtjylland. Indgåelse af lejemålet Grønbjergvej 26, 6971 Spjald til brug for åbne pladser på Den sikrede institution Koglen Region Midtjylland Indgåelse af lejemålet Grønbjergvej 26, 6971 Spjald til brug for åbne pladser på Den sikrede institution Koglen Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 24 Bilag

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Holmegårdsskolen Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Rekvirent Hvidovre Kommune, KTMA, Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre v/mette Forslunde

Læs mere

Villa Majorgården V11

Villa Majorgården V11 Villa Majorgården V11 V11 Majorgården Eksklusiv totalrenoveret villa til den store familie med 7 soveværelser og 3 badeværelser. Renoveringen er foregået med respekt for husets oprindelige sjæl og historie,

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond SAXKJØBING FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET SAXKJØBING SUKKERFABRIK SUKKERFABRIK FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET JUNI 2004 ETN ARKITEKTER INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB ENERGIKLASSE 1 - BOLIGER VED SØNDERBYVEJ I SØNDER BJERT Visionen Bofællesskabet vil bestå af dels grundens eksisterende bebyggelse, hvor der indrettes

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 788,1. Område 8, Tåstrup, Højbakkegård Allé (bygn. 1-18 og 40-41 og 55-89)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 788,1. Område 8, Tåstrup, Højbakkegård Allé (bygn. 1-18 og 40-41 og 55-89) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 788,1 Område 8, Tåstrup, Højbakkegård Allé (bygn. 1-18 og 40-41 og 55-89) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere