I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres."

Transkript

1 VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af et samarbejde mellem en række kommuner og KL. Standardmodellen er således baseret på kommunernes tværgående drøftelser af hvilke omkostningselementer, der skal indgå i standardprisberegningen i forbindelse med udbud af plejecentre. Vejledningen falder i to dele. Første del indeholder en grundlæggende forudsætninger i forbindelse med opgørelsen af omkostninger. Anden del af vejledningen knytter sig mere overordnet til de tre omkostningskategorier standardmodellen er baseret på. De tre kategorier er: Direkte omkostninger, indirekte omkostninger og overhead omkostninger. Den 8. februar Jnr G60 Sagsid Ref UJO/PEB/MSI Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /6 I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. Er der spørgsmål til udfyldelsen af regnearket eller vejledningen bedes de rettet til: - Ulrik Johansen hvis spørgsmål til vejledning og indholdsmæssig karakter. - Mads Ole Seiersen hvis spørgsmål af teknisk karakter ifm. udfyldelse af regnearket. Grundlæggende overvejelser i forbindelse med omkostning s- beregning i relation til udbud. Når kommunen skal opgøre sine omkostninger med henblik på beregning af en pladspris til brug i udbudssammenhæng skal det sikres at kommunen og den private budgiver stilles lige. Det betyder, at kommunen inden ud-

2 buddet udfærdiges skal gøre sig klart hvor meget udbuddet omfatter. Fx skal kommunen overveje om kommunens evt. demenskonsulenter stilles til rådighed for den private udbyder, hvorledes fælles-/servicearealer indgår i udbuddet, APV-hjælpemidler m.v. Beslutningen herom afgør om den pågældende udgift skal medregnes eller ej i pladsprisen således, at hvis fx demenskonsulenterne også stilles til rådighed for en privat leverandør, så skal udgiften hertil ikke medregnes. Herudover bør man gøre sig klart inden man begynder at bruge værktøjet om man har følgeomkostninger forbundet med et evt. udbud af et plejecenter. Følgeomkostninger kan være huslejeudgifter for evt. tomme lokaler, leasingkontrakter for APV-hjælpemidler, der løber efter en ekstern leverandør overtager driften el.lign. Samtidig skal kapitalomkostninger holdes ude af beregningen såfremt de ikke skal med i udbudsprisen. Standardmodellen indeholder følgende grundlæggende rammer gældende for opgørelsen af omkostninger på et udvalgt plejecenter: Udgifter opgøres som bruttoudgifter. Kommunale udgifter til servicepakker og/eller madordninger opgøres som kommunens bruttoudgift til produktion. I de tilfælde, hvor maden produceres centralt anføres udgiftsandelen til det udvalgte plejecenter. Hvis køkkenet producerer til flere brugergrupper med forskellig kostsammensætning kan der lægges en gennemsnitlig produktionspris til grund. Vedrørende opgørelse af udgifter til nattevagter og sygepleje mv., hvor denne opgave helt eller delvist er organiseret i en fælles kommunal enhed der dækker flere plejecentre, indberettes det udvalgte plejecenters andel af udgiften hertil. Kommunen skal fastlægge en fordelingsnøgle til brug ved fordeling af udgifter til servicearealer, udenomsarealer, bygningsvedligeholdelse, inventar mv. Fordelingsnøglen skal udtrykke fordelingen mellem plejehjemsbeboernes brug af faciliteterne og udefrakommende brugeres brug. o Udgifter til diverse aktiviteter, hvor både beboere og udefrakommende kan deltage, skal medregnes efter fordelingsnøglen Andel af elever og vejledere skal ikke indgå i fordelingsnøglen eller prisberegningen i øvrigt. Udgifter til ADL-træning skal indregnes som en del af pladsprisen Udgiften til eksterne vikarer indregnes som en del af de direkte omkostninger Negative udgifter, såsom dagpengerefusion, medgår i opgørelsen Udgift til APV-hjælpemidler medregnes under indirekte omkostninger Udgifter til aktiviteter medgår i opgørelsen under direkte omkostninger 2

3 De tre omkostningskategorier Ovenstående er de tre omkostningskategorier der udgør elementerne i prisberegningen. For hver kategori er anført eksempler på udgifter der knytter sig til kategorien, men er ikke tænkt som udtømmende. I det tilhørende indberetningsark er der oprettet en fane for hver kategori. Direkte omkostninger Direkte omkostninger er de omkostninger, som kan henføres direkte til udførelsen af plejeopgaven samt de ydelser der eventuelt leveres i tilknytning hertil på det enkelte plejecenter. Direkte omkostninger kan godt omfatte ydelser som retter sig mod både beboere og udefrakommende. Det gælder fx aktiviteter på plejecentrene som er åbne for deltagelse. I disse tilfælde indberettes den andel af udgiften som via fordelingsnøglen kan henregnes som beboernes andel. Indirekte omkostninger Indirekte omkostninger er omkostningerne på det pågældende plejecenter til de funktioner, der understøtter leverancen af plejeopgaven samt relaterede ydelser. Udgifter til ejendomsdrift, fælles- og servicearealer, udenomsarealer er eksempler på indirekte udgifter. Det gælder også lønudgifter til ledelse og øvrig administration på plejecenteret samt it-udgifter mm. Indirekte udgifter vil formentlig i de fleste tilfælde skulle fastlægges efter en fordelingsnøgle. Fællesomkostninger er omkostninger det pågældende plejecenter deler med øvrige plejecentre, som fx fælles nattevagter, sygeplejehold mv. Fælles omkostninger udgøres tillige af den fælles administration og ledelse, som konteres på 3

4 hovedkonto 5. Fællesomkostninger indgår som en del af de indirekte omkostninger. Plejecenterets andel af fællesomkostningerne skal herefter fordeles efter en fordelingsnøglen, som udtrykker fordelingen mellem plejecentrene og evt. hjemmepleje og derefter for det valgte plejecenter fordelingen mellem beboere og udefrakommende. Det er vigtigt, at der i angivelsen af fællesomkostninger skelnes fra overheadomkostninger. Fællesomkostninger i denne model er således ikke identisk med fællesomkostninger, som den opgøres i timeprisberegningen på frit valgsområdet. Som et særligt punkt under indirekte omkostninger indgår tjenestemandspensioner til tjenestemænd ansat på plejecentret. Udgiften til tjenestemandspension beregnes som 20,3 % af den pensionsgivende løn og tillægges som indirekte omkostning. Overhead omkostninger Overhead omkostninger er således de omkostninger, der hovedsageligt er konteret på hovedkonto 6, der dækker plejecenterets andel af kommunens fælles omkostninger, herunder særligt generel administration og puljer. Nedenstående vejledning følger den vejledning, som er udarbejdet til beregning af timepriser på frit valgs området. Har kommunen en fordelingsnøgle i forvejen til fordeling af overhead kan denne anvendes. Gør gerne opmærksom på, om den anvendte nøgle er generel eller specifikt vurderet. Der er overordnet tre opgaver forbundet med at beregne fællesomkostninger: 1. Identifikation af fællesomkostninger 2. Fordeling af kommunens fællesomkostninger til hhv. ældreområdet og øvrige områder. 3. Beregning af plejecenterets andel af ældreområdets andel af kommunens fællesomkostninger Identifikation af fællesomkostninger omfatter processen med at få defineret hvilke udgifter primært fra hovedkonto 6, der bør regnes med som udgifter, der er henførbare til ældreområdet. Udgifterne omfatter bl.a.: Centrale stabsfunktioner som Økonomi-, Personale- og it-afdeling Socialforvaltning Eventuel del af central bygningsvedligeholdelse placeret på teknisk forvaltnings område Øvrige puljer og konti på hovedkonto 6 der vedrører ældreområdet fx puljer til forsikring, uddannelse, IT, pension, leasingudgifter mv. Særligt den sidste kategori af udgifter kan være vanskelige at få overblik over, men en mulighed kan være en generel gennemgang af hovedkonto 6 mhp. at få fordelt alle udgifter til hhv. udgifter, der vedrører den politiske organisation, udgifter der vedrører de ydelser kommunen udfører på serviceområderne og 4

5 endelig udgifter der vedrører administrative serviceydelser i sig selv som fx. sagsbehandling af sygedagpengesager mv. En genvej hertil kan være, at anvende den samme opgørelse af fællesomkostningerne på konto 6 som anvendes på fritvalgsområdet. 5

6 Vejledning til anvendelse af regnea rk til beregning af plad s- pris. Excelarket er opdelt i fire faneblade Direkte omkostninger, Indirekte omkostninger, Overhead omkostninger og Opsamlingsark. Generelt skal de grønne celler udfyldes, mens de hvide ikke skal udfyldes. Alle beløb skal indtastes i hele kr. Ønsker man flere linjer end der er afsat i det enkelte faneblad indsættes en linje i regnearket. Herefter trækkes formlen i kolonne (6) og (7) med ned i den nye række. Øverst til venstre i arket Direkte omkostninger er der plads til at man udfylder hvor mange pladser der er på plejecentret. Dette felt skal udfyldes ellers virker skemaet ikke. I arket Direkte omkostninger bruges kolonnerne (1), (2) og (3) til indsættelse af funktion og navn på funktionen for Regnskab I (4) indsættes beløbet for plejecentret. I (5) skal man tage stilling til om hele beløbet skal med i prisen for pladsen. Ønsker man, at det kun er en del af beløbet der skal bruges til beregning af pladsen indtastes J for Ja. Skal hele beløbet med i beregningen trykkes N for Nej. I (6) indtastes sats der skal med i beregningen. Ønskes det f.eks. at 80% af beløbet indtastet i (4) skal med, så indtastes 0,80. I kolonne (7) skal der ikke skrives noget. Dette er en opsamlingskolonne hvor man kan se, hvor stort et beløb, der bruges til beregning af pris pr. plads. Samme model bruges i arkene Indirekte omkostninger, og Overhead omkostninger I fanebladet Opsamlingsark opregnes omkostningerne for hver kategori område samt den endelige pladspris. 6

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning Bilag til takstprincipper 2014 Vejledning til regneark til takstberegning Juni 2013 1 Indledning Indberetningen af takster og andre ydelsesoplysninger til Styringsaftale 2014 foregår direkte via det elektroniske

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2010 Gældende for takstberegningen i budget 2011 - 2

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne

Januar 2013. Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Januar 2013 Foranalyse af stordriftspotentiale i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Sikringsområdet 5 3. Madservice 16 4. It-drift 28 Kontakt Spørgsmål til denne rapport indhold kan stilles

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Kommunal ejendomsadministration

Kommunal ejendomsadministration Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Kasper Lemvigh Kommunal ejendomsadministration Foranalyse af mulighederne for benchmarking, beregning af produktivitetspotentiale og inspiration til realisering

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Bo Panduro og Carsten V. Frandsen Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Validering af nøgletal

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE?

HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE? fremtiden starter her... HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE? Kan man sammenligne pærer med bananer? 2 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 3 Indhold Hvad koster

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere