Lokalplan Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde. Nr. Bjertvej. arken Rytterskolevej. Drejensvej. Kastaniely.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 0531-17 Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde. Nr. Bjertvej. arken Rytterskolevej. Drejensvej. Kastaniely."

Transkript

1 Nr. Bjertvej arken Rytterskolevej Kastaniely Drejensvej Lavendelvej Vænget!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kamillevej!!!! Strædet!!!!!!! Bøgeløkke Skolebakken Lokalplan Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde k Agerøvej Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, den 17. september 2014

2 Om lokalplaner I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, ny bebyggelse, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen er bygget op med følgende indhold: Indledningen, der beskriver lokalplanområdets afgrænsning samt baggrunden for og formålet med lokalplanen. Bestemmelser, der fastlægger, hvordan lokalplanområdet kan anvendes. Redegørelsen, der i mere udførlig tekst og illustrationer forklarer og begrunder lokalplanens bestemmelser og beskriver planens forudsætninger. Vedtagelsespåtegning, der dokumenterer, at planen er forelagt og vedtaget i byrådet. Matrikelkort, som viser afgrænsningen af området i forhold til ejendomsskel. Lokalplankort, som knytter sig til lokalplanens bestemmelser og er juri- kortbilag. En illustrationsplan, der viser, hvordan bebyggelse og anlæg kan udføres efter planen. Illustrationsplanen er vejledende og ikke juridisk bindende. Hvornår skal der laves en lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder - herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Herudover har byrådet ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde en lokalplan, hvis man f.eks. ønsker at vurdere et projekt i en større sammenhæng i planlægningen eller en offentlig diskussion om udviklingen af et areal. I en lokalplan kan byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et område, for eksempel om: områdets anvendelse udstykning vej- og sti- og parkeringsforhold placering og udformning af bebyggelse og materialer sikring af resultater efter byfornyelse bevaring af bygninger og beplantning etablering af fællesanlæg

3 Lokalplan / Indholdsfortegnelse Indledning Lokalplanområdets beliggenhed 2 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og zonestatus 3 3 Områdets anvendelse 3 4 Udstykning 4 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 4 6 Tekniske anlæg 6 7 Bebyggelsens omfang og placering 7 8 Bebyggelsens udformning og fremtræden 7 9 Ubebyggede arealer 8 10 Terræn 8 11 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 8 12 Grundejerforening 8 13 Bevaring 9 14 Servitutter 9 15 Ophævelse af lokalplan eller byplanvedtægt 9 16 Retsvirkninger 10 Vedtagelsespåtegning 11 Forslag til offentlig høring 11 Endelig vedtagelse 11 Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde Redegørelse Eksisterende forhold 13 Lokalplanens indhold 13 Lokalplanens forhold til anden planlægning 16 Tilladelser efter anden lovgivning 17 Arkæologisk vurdering 17 Kortbilag Kortbilag Bilag Kortbilag 1 Matrikulære forhold 19 Kortbilag 2 Principiel udstykningsplan 20 Kortbilag 3 Friarealer og beplantning 21 Kortbilag 4 Illustrationsplan 22 Bilag B - Miljøscreening 24 Bilag C - Støjberegning 25 1

4 Indledning Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende i den sydligste del af Nr. Bjert mellem Rytterskolevej, Strædet, Skolebakken og Vænget. Området er omgivet af mod øst gården Banggård, mod nord og syd rækkehuse og parcelhuse, og mod vest af et grønt område med boldbaner, der støder op til Skolebakken. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at tillade en mindre boligudstykning til enfamiliehuse, der orienterer sig omkring et fælles friareal, hvor beplantningen skaber forbindelse mellem de grønne omgivelser mod øst og vest. Da området har karakter af huludfyldning i det eksisterende byområde, er der lagt vægt på, at bebyggelsen i sin udformning ikke skiller sig ud fra nabobebyggelserne. Lokalplanens baggrund Området henligger i dag som jordbrugsområde til afgræsning. Det er en del af landbrugsejendommen Banggård, der har sine hovedbygninger på Rytterskolevej ud for lokalplanområdet. Ønsket om at bebygge området er opstået i forbindelse med den kommende byudvikling på Banggårds øvrige jorder mellem Nr. Bjert og Drejens Boligby. Nr Bjertvej Skolebakken Degnevænget Rytterskolevej Bygmarken Drejensvej Vænget Lavendelvej Strædet Kamillevej Hvedemarken meter Lokalplanområde

5 Lokalplan / Bestemmelser Lavenergibebyggelse Som et bidrag til udviklingen af bæredygtige byer, udlægges nye lokalplanområder i Kolding Kommune til lavenergibebyggelse. Kravet om lavenergibebyggelse gælder de energirammer, der er fastsat i bygningsreglementet på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse. Energirammerne omfatter ved boliger det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. Ved erhverv omfatter energirammerne desuden alle faste belysningsanlæg. Skærpede energirammer kan opfyldes ved eksempelvis ekstra isoleringstykkelse i vægge, højisolerede ruder, udnyttelse af solindfald, energieffektiv ventilation og brug af materialer med en høj varmekapacitet. I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, som er nævnt i 2. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er: at sikre lokalplanens område til boligformål at muliggøre etablering af et velfungerende boligområde med åben - lav bebyggelse at sikre etablering af fælles grønne friarealer med forbindelse til de grønne omgivelser at sikre, at ny bebyggelse udføres som lavenergibebyggelse 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen, der afgrænses som vist på kortbilag 1, omfatter følgende ejendomme: Matr. nr.: 6o og 6u Nr. Bjert By, Nr. Bjert samt alle parceller, der efter den 13. juni 2014 udstykkes, arealoverføres eller matrikuleres inden for lokalplanens område. Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 2.2 Lokalplanområdet er i byzone og skal forblive i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanens område må kun anvendes til boligformål som haveboligbebyggelse. 3.2 Bebyggelse må kun ske som fritliggende boliger. 3.3 Boligerne må kun anvendes til helårsbeboelse. 3.4 De arealer, som på kortbilag 3 er markeret som grønne friarealer, må ikke bebygges. Der kan på disse arealer opstilles legeredskaber, bænke, pavilloner o.l. som understøtter anvendelse til leg og ophold, samt etableres anlæg til områdets tekniske forsyning. 3

6 3.5 Der må inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets tekniske forsyning, herunder energiforsyningsanlæg, kloakpumpestation, anlæg til håndtering af regnvand m.v. Der kan dog ikke opstilles vindmøller eller mobilantennemaster. 4 Udstykning 4.1 Grunde til boligbebyggelse må ikke udstykkes mindre end 700 m Grunde til boligbebyggelse må ikke udstykkes større end m Udstykning må kun ske efter principper vist på kortbilag 2, principiel udstykningsplan. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Der udlægges areal til nye veje, stier og parkeringsarealer i princippet som vist på kortbilag 3. Der skal sikres oversigtsarealer i henhold til vejreglerne. 5.2 Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Skolebakken som vist på kortbilag 3, dog må parcel langs Rytterskolevej samt matr. nr. 6u, Nr. Bjert By, Nr. Bjert kun have vejadgang fra Rytterskolevej. 5.3 Adgangsvejen A-A, som er vist på kortbilag 3, skal udlægges i en bredde af mindst 14 meter og anlægges med en kørebanebredde på mindst 5,5 meter. Illustration 1 Referencefoto af friareal med legeplads og parkering, Havremarken 4

7 Lokalplan / Områdets interne vejstrækninger skal anlægges på friarealerne som vist lav hastighedsklasse, eller som opholds- og legeområde. Træer indenfor 5.5 Ensrettede vejstrækninger anlægges med en kørebanebredde på 4 meter. 5.6 Der skal udlægges mindst 2 p-pladser pr. bolig på egen grund samt mindst 4 p-pladser på fælles friareal til fælles parkering. 5.7 Der skal plantes vejtræer efter principper som vist på kortbilag 3 og bilag 5.8 Stien b-b, som er vist på kortbilag 3, skal udlægges i en bredde på 4 meter og befæstes i 2 meters bredde. Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 5.9 Belysning af vej- og stiareal skal ske med ensartede armaturer med retningsbestemt lyskegle og med lyspunktshøjde på maks. 3,5 meter Der tillades ikke parkering af lastbiler, campingvogne og anhængere. Lystbåd og anhænger med op til 1,8 meters højde tillades opstillet på egen grund, såfremt de ikke er synlige fra vej. Illustration 2 5

8 6 Tekniske anlæg 6.1 Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger. Regnvand tillades dog opsamlet og bortledt i åbne render. 6.2 Ved bebyggelse af området kan der etableres anlæg til opsamling af regnvand som vist på kortbilag 3. Anlægget skal dimensioneres til at håndtere en ekstrem nedbør på op til 1 l pr. sek. pr. ha. Regnbede skal beplantes med stauder, græsser og træer, som er tilpasset forholdene med skiftende vandstand. 6.3 Anlæg til fælles opsamling af genbrugsmaterialer som papir, glas, metal og lignende skal placeres i henhold til angivelse M på kortbilag Anlæg til områdets tekniske forsyning jf. 3.4, må have en højde af maks. 2,5 meter over terræn, have et bebygget areal på højst 20 m 2 og skal udføres i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. 6.5 Der må ikke opsættes synlige sender- og modtagerantenner, herunder paraboler, på bygningerne. Antenneanlæg på terræn skal placeres, så antennens højeste punkt ikke er højere end 1,8 meter over terræn. 6.6 Der må ikke opsættes husstandsvindmøller - herunder minimøller. 6.7 Der skal som vist i bilag C, støjberegning etableres støjskærm op mod skel mod Skolebakken således, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for 6.8 Støjskærm skal placeres som vist på kortbilag i bilag C Støjberegning og skal respektere oversigtsarealer i henhold til vejreglerne. Skærmen må have en højde af maks. 1,8 meter og skal fremstå transparent eller tilplantet med fuldt dækkende stedsegrøn beplantning. Væ Illustration 3 Udsnit af kortbilag 3 Friarealer og beplantning. b b - A A Ry 6

9 Lokalplan / Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel må højst udgøre 30 %. 7.2 Bebyggelse må højst opføres i 1 etage og med en maks. højde på 6 meter. 7.3 Tage skal have en hældning på mellem 20 og 35 grader eller mindre end 5 grader. 7.4 Bebyggelse ud mod Rytterskolevej skal respektere byggelinje langs vejskel på 4 meter, som vist på kortbilag 2. 8 Bebyggelsens udformning og fremtræden 8.1 Bygninger inden for lokalplanens område skal have ydervægge i blank eller pudset mur. Mindre bygningsdele som f.eks. kviste, karnapper, vinduesfelter, indgangspartier og lignende må udføres i andre materialer. Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 8.2 Mindre bygninger som garager, carporte og udhuse må desuden udføres 8.3 Tage skal fremstå som sort eller i blanding af sort og hvid farve. 8.4 glanstal på over 14, bortset fra vinduespartier og anlæg til udnyttelse af 8.5 Anlæg til fælles opsamling af genbrugsmaterialer skal afskærmes med grøn, beplantet afskærmning eller tæt beplantning. Illustration 4 Foto af eksisterende bolig i lokalplanområdet set fra Skolebakken 7

10 9 Ubebyggede arealer 9.1 Befæstelsesgraden med uigennemtrængelig belægning må på den enkelte matrikel ikke være højere end 50 %. 9.2 Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til veje, stier, parkering, legeområde og lignende skal fremstå som tilsået eller beplantet areal. 9.3 Hegn i naboskel, mod veje og fælles friarealer må kun etableres som levende hegn. Hegn skal placeres på egen grund mindst 0,3 meter fra skel. 9.4 Vejtræer jf. 5.7 skal være paradisæble, røn med lav vækst eller lignede bær- eller frugtbærende art. Vejtræer skal opstammes til 1,9 meter. 9.5 Vejtræer jf. 5.7 plantet inden for vejudlægget må kun være af arter som ikke har dybtsøgende rødder, der kan beskadige forsyningsledninger m.m. 9.6 På fælles friarealer, som vist på kortbilag 3, tillades etableret opsamling af regnvand, faskiner eller regnbede beplantet med stauder og græsser, som er tilpasset forholdene med skiftende vandstand. 10 Terræn 10.1 Terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn tillades ikke. Dog undtaget terrænregulering i forbindelse med anlæg af vej og indkørsler samt etablering af teknisk forsyning, herunder regnvandsopsamling. Ibrugtagning En eventuel dispensation fra bestemmelserne i 11 kan gøres betinget af, at der over for kommunen stilles sikkerhed for de forventede omkostninger ved den senere etablering Der må ikke foretages terrænregulering nærmere end 1 meter fra naboskel. 11 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 11.1 Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før: de i 5 nævnte veje og stier er etableret; de i 5 nævnte parkeringsarealer er etableret; den i 6 nævnte støjafskærmning er etableret; de i 9 nævnte friarealer er etableret; de i 9 nævnte vejtræer er etableret. 12 Grundejerforening 12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område i lokalplanen, medmindre drive og vedligeholde fællesarealer og fællesanlæg. 8

11 Lokalplan / Grundejerforeningen skal efter krav fra byrådet optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Grundejerforeningen skal efter krav fra byrådet foreninger Grundejerforeningen skal oprettes når byrådet kræver det. Indkaldelse til et orienterende møde om grundejerforening skal ske på udstykkerens foranstaltning, senest når en tredjedel af grundene er bebyggede og ibrugtagne. På mødet vælges en arbejdsgruppe, som skal forestå udarbejdelse af forslag til vedtægter samt afholdelse af stiftende generalforsamling senest 3 måneder efter mødet Grundejerforeningen har pligt til at udarbejde og vedtage de vedtægter, der er nødvendige. Udgangspunktet er en standardvedtægt, der er udarbejdet af Kolding Kommune. Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af byrådet. Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 12.5 Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på og drive og vedligeholde de fællesarealer og fællesanlæg, der er nævnt i 3 og 9. Grundejerforeningen har også pligt til at tage skøde på vej- og stiarealer, som Kolding Kommune ikke optager som offentlige. Tilskødning skal ske for grundejerforeningens regning, når fællesarealer og fællesanlæg er anlagt. Der kan eventuelt være etaper. Vedligeholdelsen af fællesarealer og fællesanlæg overgår til grundejerforeningen, når de er anlagt, eventuelt i etaper. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. 13 Bevaring Ingen bestemmelser. 14 Servitutter 15 Ophævelse af lokalplan eller byplanvedtægt 15.1 Efter den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves lokalplan Shamrock - et boligområde i Nr. Bjert mellem Rytterskolevej og Skolebakken, tinglyst 28. august 1991, for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan. 9

12 16 Retsvirkninger Lokalplanens endelige retsvirkninger 16.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der ifølge 18 i Planloven ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om at etablere de anlæg m.v., der er omtalt i planen Kolding Byråd kan ifølge Planlovens 19 dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Videregående afvigelser kan kun foretages ved udarbejdelse af ny lokalplan Privatretslige tilstandsservitutter, som er uforenelige med planen, fortrænges af lokalplanens bestemmelser jf. Planlovens Tilstandsservitutter, hvis opretholdelse vil være i strid med lokalplanens formål, kan gøres ugyldige, når de angives i lokalplanen Nye servitutter om forhold, der kan reguleres i en lokalplan, kan kun pålægges en ejendom, når Kolding Byråd har givet samtykke hertil jf. Planlovens 42. Samtykket kan ikke gives, hvis forholdet kræver udarbejdelse af lokalplan jf. Planlovens 13 stk. 2. Dette gælder dog ikke servitutter, som pålægges af andre myndigheder med hjemmel i lovgivningen. Jf. Planlovens I henhold til Planlovens 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 10

13 Lokalplan / Vedtagelsespåtegning Forslag til offentlig høring By- og Udviklingsforvaltningen har den den 17. juli 2014 fremlagt lokalplanforslaget i offentlig høring i overensstemmelse med delegation af beslutningskompetencen for vedtagelse af lokalplaner som vedtaget af Kolding Byråd den 10. september Lokalplanforslaget er offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens 24, på Kolding Kommunes hjemmeside. Endelig vedtagelse Lokalplanen er endeligt vedtaget administrativt af By- og Udviklingsforvaltningen den 17. september 2014 i overensstemmelse med delegation af beslutningskompetencen for vedtagelse af lokalplaner som vedtaget af Kolding Byråd den 10. september Lokalplanen er offentligt bekendtgjort, jf. planlovens 30, på Kolding Kommunes hjemmeside den 17. september Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 11

14 12

15 Lokalplan / Redegørelse Redegørelsen har til formål at uddybe og forklare lokalplanens bestemmelser samt at redegøre for en række eksisterende forhold. Redegørelsen er ikke direkte bindende for den fremtidige anvendelse af lokalplanområdet, men indgår som en central del i forbindelse med den konkrete byggesagsbehandling. Her vil redegørelsens beskrivelser underbygge fortolkningen af lokalplanen og dens hensigter. Eksisterende forhold Området anvendes til jordbrugsformål og er relativt plant, dog er der sydligst i området foretaget en udstykning til et enfamiliehus. Mod vest langs Skolebakken er grunden afgrænset af et blandet, levende hegn med m høje popler, der fremstår markant i området. Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde Området ligger i byzone og er omfattet af lokalplan Shamrock - et boligområde mellem Rytterskolevej og Skolebakken. Bestemmelserne tillader kun opførelse af et enfamiliehus i nærværende lokalplans område. Lokalplanens indhold Lokalplanens bestemmelser skal danne grundlag for en boligbebyggelse med en selvstændig identitet omkring et friareal, der skaber en grøn forbindelse mellem boldbanerne vest for området og de nuværende åbne omgivelser mod øst. De relativt store parceller skal opfylde et ønske om at opføre centralt beliggende enfamiliehuse, der indpasser sig i omgivelsernes præg af landsbybebyggelse. Anvendelse Lokalplanområdet må kun anvendes til åben lav boligbebyggelse i en etage, for at sikre en ensartet karakter og en god indpasning i området. Der skal kunne anlægges grønne friarealer til ophold, og til opsamling og bortledning af regnvand, eksempelvis ved anlæg af gennemtrængelig vejbelægning, vandrender, trug og regnbede. Ambitionen er at mindske belastningen af spildevandssystemet med regnvand. Veje, stier og parkering Adgang til lokalplanområdet skal ske fra Skolebakken ad en samlet indog udkørsel. Områdets korte vejstrækninger med ensrettet kørsel skaber keringspladser, så uhensigtsmæssig parkering på vejarealet kan undgås. Bebyggelse og anlæg Bebyggelsen får en karakter svarende til bebyggelserne Havremarken og Hvedemarken syd for. Fællesskabet i bebyggelsen kan understøttes ved at undgå hegn mellem boligerne og de fælles friarealer, som vist på kortbilag 4, illustrationsplan. Tagene skal have en ensartet farveholdning for at sikre en helhedsvirkning. Nye boligers maksimale bygningshøjde er tilpasset den eksisterende bolig, der er opført i en etage med lav taghældning. 13

16 Friarealer og beplantning Vejarealer skal anlægges til færdsel på de cyklende og gåendes præmisser. Ved vejarealerne anlægges grønne friarealer og i deres forlængelse en grønning af rekreativ karakter, der orienterer sig mod øst mod Rytterskolevej. Mod nord anlægges en grøn havegang, der også skaber en respektafstand til rækkehusene ved Vænget. Færdselsarealerne anlægges delvis med gennemtrængelig belægning for at give arealerne en grøn karakter. Det bliver muligt at opsamle regnvandet i render ved vejene og på de grønne arealer, og lede vandet til regnbede. Render og belægninger skal anlægges med hensyntagen til gangbesværedes færdsel i området. De grønne fællesarealer beplantes med buske og træer for at give læ og skygge. Sammen med de åbne render til regnvand kan det skabe gode levesteder for blomster, kryb, insekter og fugle. Det levende hegn langs Skolebakken har en karakter og en højde, der drifts- og sikkerhedsmæssigt er uforenelig med områdets anvendelse til boligbebyggelse. Ved nyplantning er det taget udgangspunkt i trærækken langs Skolebakken syd for, så vejstrækningen får en ensartet karakter. Ved beplantning skal der tages hensyn til oversigtsforholdene ved udkørsel og til etablering af støjskærm langs Skolebakken. Natur og miljø Lokalplanen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Kolding Kommune har i en screening vurderet, at lokalplanen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, fordi lokalplanens indvirkninger på miljøet vurderes hverken hver for sig eller samlet set som væsentlige. Der er derfor ikke foretaget yderligere miljøvurdering. Screeningen er vedlagt lokalplanen som bilag B. Illustration 5. Udsnit fra kortbilag 4 illustrationsplanen, der viser områdets centrale fælles friarealer. 14

17 Lokalplan / Jordforurening Der er ikke kortlagt jordforurening inden for lokalplanens område. Hvis der i forbindelse med bygge- eller jordarbejde i øvrigt konstateres en ukendt forurening, skal arbejdet standses jf Jordforureningsloven. Forureningen skal anmeldes til Kolding Kommune og arbejdet må først genopta- terede forurening. enhver, der anvender sådan jord, skal sikre sig, at jorden ikke giver anledning til skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. En ejer eller bruger af et areal skal, før det ændrer anvendelsen af arealet til bolig, offentlig legeplads eller kolonihave sikre enten, at det øverste 50 cm s jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning. Der er udarbejdet en støjrapport, der belyser hvordan Miljøstyrelsens vejledende støjkrav kan overholdes for områdets boliger. Analysen viser, at støjkravene kan overholdes, såfremt der opstilles en afskærmning mod Skolebakken. Lokalplanen stiller derfor krav om, at der etableres en støjskærm. Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde støjpåvirkning ind i området. Der er derfor udlagt en byggelinje, der sikrer, at boligens facader ikke støjbelastes over de vejledende grænseværdier. Opholdsarealer kan placeres på parcellernes øvrige arealer. Støjberegningen er vedlagt lokalplanen som bilag C. Klima og bæredygtighed nedsivning af regnvand. Beplantningen i området har en vigtig klimaregulerende effekt ved at opsuge regnvand gennem rodnettet. Beplantningen er desuden skyggegiver og holder på luftfugtigheden ved tørkeperioder. Det er hensigten at anvende belægningstyper, der er vandgennemtrængelige, for at forsinke afstrømmende regn. Der kan desuden etableres anlæg til opsamling, nedsivning og fordampning af regnvand. Sundhed Udlæg af centrale, fælles opholdsarealer giver mulighed for fælles aktivitet, bevægelse og andet friluftsliv, og skaber gode gangforbindelser til de omgivende grønne områder. Grundejerforening Der stilles krav til etablering af en grundejerforening med medlemspligt for nye boligejere i området. 15

18 Lokalplanens forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt Området er omfattet af den eksisterende lokalplan Shamrock - et boligområde i Nr. Bjert mellem Rytterskolevej og Skolebakken. for den dels vedkommende, der omfattet af nærværende lokalplan. Lokalplanens forhold til kommuneplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med Trekantområdets fælles hovedstruktur og Kolding Kommuneplan og er indeholdt i rammeområde 0531-B3. Sektorplaner Renovation Inden for lokalplanområdet skal der i henhold til lokalplanen udlægges areal til affaldsstationer for indsamling af erhvervs- og husholdningsaffald i overensstemmelse med Kolding Kommunes retningslinjer og regulativer på affaldsområdet. Kommuneplanen Hovedstrukturen Hovedstrukturen for Kolding Kommunes Kommuneplan indeholder retningslinjer for arealanvendelsen i kommunen (og kommunerne) som helhed. Hovedstrukturen er udarbejdet sammen med de øvrige kommuner i Trekantområdet. Områdeplaner I Kolding Kommune er også udarbejdet områdeplaner, minikommuneplaner, for hvert af kommunens 14 planlægningsdistrikter. Områdeplanerne opsummerer lokale retningslinjer mv. fra hovedstrukturen, og indeholder desuden de generelle og særlige rammer for lokalplanlægningen. Varme Området forsynes med fjernvarme i henhold til kommunens varmeplan. Til lavenergihuse er der ikke tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg. Ved lavenergihuse forstås bygninger, hvor det kan dokumenteres, Spildevand Området forsynes med kloak fra offentlig spildevandsforsyning i henhold til kommunens spildevandsplan. Lokalplanen giver mulighed for at etablere anlæg til håndtering af regnvand, så udledningen af regnvandet til vandrecipient mindskes. Drikkevandsinteresser Området er ikke omfattet af særlige drikkevandsinteresser. Lokalplanområdets nærmeste busforbindelse er en bybuslinje med stoppested på Skolebakken, nær ved lokalplanområdet. Regionale interesser Jordbrugsinteresser Lokalplanområdets anvendelse er underlagt landbrugspligt, men området er overført til byzone. Ved anvendelse til boligbebyggelse skal landbrugspligten formelt søges ophævet. Kystnære dele af byzonen Lokalplanområdet er beliggende 1,3 km fra Kolding Fjord og er således inden for 3 km kystnærhedszonen. Den nye bebyggelse vil ikke synsmæssigt påvirke kystlandskabet, da lokalplanområdets boligbebyggelse er i en etage, beliggende bag tilsvarende boligbebyggelse i omtrent samme terrænkote. 16

19 Lokalplan / Tilladelser efter anden lovgivning Fortidsminder Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke ske ændringer i tilstanden for fortidsminder jf. Museumslovens 29e og 29f, før der er givet tilladelse hertil fra Museet på Koldinghus. Museet på Koldinghus skal i henhold til Museumsloven sikres mulighed for at foretage arkæologiske undersøgelser ved nedrivning, bebyggelse og anlæg. Hvis der under byggeri eller anlægsarbejde træffes på fortidsminder, skal arbejdet stoppes og Museet på Koldinghus underrettes, jf. Museumsloven. Jordforurening Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke etableres miljøfølsom anvendelse som f.eks. bolig, offentlig legeplads, rekreativt område eller alment tilgængeligt område på de arealer, som er registreret som jordforurenede, før Kolding Kommune har frigivet arealerne til formålet jf. Jordforureningsloven. Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde Vejanlæg Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling, jf. Færdselsloven. Landbrugspligt Der er landbrugspligt på ejendommen matr. nr. 6o, Nr. Bjert By, Nr. Bjert. I forbindelse med arealets erhvervelse til boligformål ophæves landbrugspligten som en del af den matrikulære sag. Arkæologisk vurdering Haderslev Museum har for Museet på Koldinghus foretaget en arkivalsk kontrol af lokalplanens område. på denne baggrund er der foretaget en arkæologisk forundersøgelse forud for udstykning lokalplanens område. På arealet fandtes cirka m2 med bebyggelsesspor samt kulturlag fra middelalder og renæssance (ca e.kr.). Der er tale om væsentlige jordfaste fortidsminder med stort videnskabeligt potentiale, som skal udgraves forud for anlægsarbejdets begyndelse eller friholdes for anlægsaktivitet. 17

20 18 Kortbilag

21 Kortbilag 1 Matrikulære forhold 19ah Skolebakken 12cy Vænget 13hf 13a 7cp 7cp 7k 7cq Kortbilag 7cr 6o Rytterskolevej 6a 7000x 12cx 6u 17g 17dm 17e 7000h 7000z meter Strædet 9b 9nl 17c 9nm 61 17d 2c 6i Lokalplanområde Ejerlav: Nr. Bjert By, Nr. Bjert Lokalplan / Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde

22 20 Kortbilag 2 Principiel udstykningsplan Vænget 4,00 Skolebakken 4,00 27,00 16,00 Rytterskolevej 14,00 Lokalplanområde Eksisterende udstykning Nye boligmatrikler meter Strædet Byggelinje Mindsteafstande i meter

23 Kortbilag 3 Friarealer og beplantning Vænget Skolebakken - A A b b Rytterskolevej meter Strædet Lokalplanområde Udlæg til regnvandsbassin Grøntfriareal Sti Byggelinje Træer Miljøstation Lokalplan / Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde

24 22 Kortbilag 4 Illustrationsplan

25 Lokalplan / Bilag Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 23

26 Bilag B - Miljøscreening 24

27 Lokalplan / Bilag C - Støjberegning Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 25

28 26

29 Lokalplan / Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 27

30 28

31 Lokalplan / Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde

32 30

33 Lokalplan / Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 31

34 32

35 Lokalplan / Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 33

36 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv Kolding

37 Endelig vedtagelse af lokalplan Ved Skolebakken og Rytterskolevej et haveboligområde By- og Udviklingsforvaltningen har den 17. september 2014 vedtaget lokalplan med virkning for området i den sydligste del af Nr. Bjert mellem Rytterskolevej, Strædet, Skolebakken og Vænget. Lokalplanen åbner mulighed for et område til boligformål med åben lav bebyggelse, samt etablering af fælles grønne friarealer med forbindelse til grønne omgivelser. Lokalplanen er uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 17. juli Retsvirkninger Med den offentlige bekendtgørelse må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre Byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Flere oplysninger Den endeligt vedtagne lokalplan kan ses på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding og på

38 Meddelelse og offentlig bekendtgørelse sker i henhold til planlovens 30 og 31 om offentliggørelse. Klagevejledning Hvad kan der klages over? Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til lokalplanen. Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. Hvem er klageinstans? Natur- og Miljøklagenævnet. Hvortil skal klagen sendes? Klager skal sendes til Kolding kommune, der sender den videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal sendes, så vidt muligt elektronisk pr mail til ellers pr. brev til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding, att. Planafdelingen. Hvad er klagefristen? Onsdag den 15. oktober Hvad er lovgrundlaget? Lov nr. 578 af 27/ om planlægning. Hvad koster det at klage? 500 kr. Gebyret vil efter modtagelse af klagen blive opkrævet af Natur- og Miljøklagenævnet. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på og Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra i dag.

39 By- og Udviklingsforvaltningen Plan Endelig vedtagelse af lokalplan Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde By- og Udviklingsforvaltningen vedtog den 17. september 2014 lokalplan Ved Skolebakken og Rytterskolevej et haveboligområde. Nytorv Kolding Telefon Telefax EAN CPR: Dato 17. september 2014 Sagsnr. 14/13571 Løbenr /14 Sagsbehandler Georg Unna Direkte telefon Lokalplanen er offentligt bekendtgjort på onsdag den 17. september Se vedlagte annonce for oplysninger om eventuelle ændringer af planerne i forhold til det offentliggjorte forslag, samt retsvirkninger og klagevejledning. Flere oplysninger Den endeligt vedtagne plan kan ses på By- og Udviklingsafdelingen, Nytorv 11, Kolding og på Meddelelse og offentlig bekendtgørelse sker i henhold til planlovens 30 og 31 om offentliggørelse. Hvis der er spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig. Venlig hilsen Georg Unna Arkitekt

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Kommuneplantillæg 47 Ved Seestvej

Kommuneplantillæg 47 Ved Seestvej Tillæg 47 Kommuneplantillæg 47 Ved Seestvej - offentligt område Kommuneplan 2010-2021 Områdeplan 08 Seest Kolding Kommune Tillæg 47 til Kommuneplan 2010-2021 Tillæg 47 til Kommuneplan 2010-2021 Omfang

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej Lokalplan 03-010-0006 Gl. Gjesing Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej marts 2013 LL Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN 4-18.1 Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget

LOKALPLAN 4-18.1 Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget LOKALPLAN 4-18.1 Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget KØGE KOMMUNE 2003 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-18.1, Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget Indholdsfortegnelse Redegørelse Oversigtskort...6

Læs mere

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre:

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre: INDLEDNING I 1993 vedtog Byrådet en lokalplan nr. 341 'for et boligområde øst for Lynge Center', som gav mulighed for opførelse af et antal boliger som dobbelthuse. Planen var udformet således et byggeri

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk FORSLAG TIL LOKALPLAN B 16.01.01 BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 vedtaget forslag til lokalplan

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 2008-6

FORSLAG. Lokalplan 2008-6 FORSLAG Lokalplan 2008-6 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Placering

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 17. Kommuneplan 2013-2025. FORSLAG 28. maj - 23. juli 2014. Vestergade 53, Vamdrup - boligområde i præstegårdshaven.

KOMMUNEPLANTILLÆG 17. Kommuneplan 2013-2025. FORSLAG 28. maj - 23. juli 2014. Vestergade 53, Vamdrup - boligområde i præstegårdshaven. Lindely KOMMUNEPLANTILLÆG 17 Vestergade 53, Vamdrup - boligområde i præstegårdshaven Vamdrupgårdsvej Områdeplan 12 Vestergade Herredsvej Grønvang Nygade Tværgade Savværket Danmarksgade Lindegade Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere