Lokalplan Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde. Nr. Bjertvej. arken Rytterskolevej. Drejensvej. Kastaniely.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 0531-17 Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde. Nr. Bjertvej. arken Rytterskolevej. Drejensvej. Kastaniely."

Transkript

1 Nr. Bjertvej arken Rytterskolevej Kastaniely Drejensvej Lavendelvej Vænget!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kamillevej!!!! Strædet!!!!!!! Bøgeløkke Skolebakken Lokalplan Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde k Agerøvej Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, den 17. september 2014

2 Om lokalplaner I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, ny bebyggelse, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen er bygget op med følgende indhold: Indledningen, der beskriver lokalplanområdets afgrænsning samt baggrunden for og formålet med lokalplanen. Bestemmelser, der fastlægger, hvordan lokalplanområdet kan anvendes. Redegørelsen, der i mere udførlig tekst og illustrationer forklarer og begrunder lokalplanens bestemmelser og beskriver planens forudsætninger. Vedtagelsespåtegning, der dokumenterer, at planen er forelagt og vedtaget i byrådet. Matrikelkort, som viser afgrænsningen af området i forhold til ejendomsskel. Lokalplankort, som knytter sig til lokalplanens bestemmelser og er juri- kortbilag. En illustrationsplan, der viser, hvordan bebyggelse og anlæg kan udføres efter planen. Illustrationsplanen er vejledende og ikke juridisk bindende. Hvornår skal der laves en lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder - herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Herudover har byrådet ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde en lokalplan, hvis man f.eks. ønsker at vurdere et projekt i en større sammenhæng i planlægningen eller en offentlig diskussion om udviklingen af et areal. I en lokalplan kan byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et område, for eksempel om: områdets anvendelse udstykning vej- og sti- og parkeringsforhold placering og udformning af bebyggelse og materialer sikring af resultater efter byfornyelse bevaring af bygninger og beplantning etablering af fællesanlæg

3 Lokalplan / Indholdsfortegnelse Indledning Lokalplanområdets beliggenhed 2 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og zonestatus 3 3 Områdets anvendelse 3 4 Udstykning 4 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 4 6 Tekniske anlæg 6 7 Bebyggelsens omfang og placering 7 8 Bebyggelsens udformning og fremtræden 7 9 Ubebyggede arealer 8 10 Terræn 8 11 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 8 12 Grundejerforening 8 13 Bevaring 9 14 Servitutter 9 15 Ophævelse af lokalplan eller byplanvedtægt 9 16 Retsvirkninger 10 Vedtagelsespåtegning 11 Forslag til offentlig høring 11 Endelig vedtagelse 11 Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde Redegørelse Eksisterende forhold 13 Lokalplanens indhold 13 Lokalplanens forhold til anden planlægning 16 Tilladelser efter anden lovgivning 17 Arkæologisk vurdering 17 Kortbilag Kortbilag Bilag Kortbilag 1 Matrikulære forhold 19 Kortbilag 2 Principiel udstykningsplan 20 Kortbilag 3 Friarealer og beplantning 21 Kortbilag 4 Illustrationsplan 22 Bilag B - Miljøscreening 24 Bilag C - Støjberegning 25 1

4 Indledning Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende i den sydligste del af Nr. Bjert mellem Rytterskolevej, Strædet, Skolebakken og Vænget. Området er omgivet af mod øst gården Banggård, mod nord og syd rækkehuse og parcelhuse, og mod vest af et grønt område med boldbaner, der støder op til Skolebakken. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at tillade en mindre boligudstykning til enfamiliehuse, der orienterer sig omkring et fælles friareal, hvor beplantningen skaber forbindelse mellem de grønne omgivelser mod øst og vest. Da området har karakter af huludfyldning i det eksisterende byområde, er der lagt vægt på, at bebyggelsen i sin udformning ikke skiller sig ud fra nabobebyggelserne. Lokalplanens baggrund Området henligger i dag som jordbrugsområde til afgræsning. Det er en del af landbrugsejendommen Banggård, der har sine hovedbygninger på Rytterskolevej ud for lokalplanområdet. Ønsket om at bebygge området er opstået i forbindelse med den kommende byudvikling på Banggårds øvrige jorder mellem Nr. Bjert og Drejens Boligby. Nr Bjertvej Skolebakken Degnevænget Rytterskolevej Bygmarken Drejensvej Vænget Lavendelvej Strædet Kamillevej Hvedemarken meter Lokalplanområde

5 Lokalplan / Bestemmelser Lavenergibebyggelse Som et bidrag til udviklingen af bæredygtige byer, udlægges nye lokalplanområder i Kolding Kommune til lavenergibebyggelse. Kravet om lavenergibebyggelse gælder de energirammer, der er fastsat i bygningsreglementet på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse. Energirammerne omfatter ved boliger det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. Ved erhverv omfatter energirammerne desuden alle faste belysningsanlæg. Skærpede energirammer kan opfyldes ved eksempelvis ekstra isoleringstykkelse i vægge, højisolerede ruder, udnyttelse af solindfald, energieffektiv ventilation og brug af materialer med en høj varmekapacitet. I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, som er nævnt i 2. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er: at sikre lokalplanens område til boligformål at muliggøre etablering af et velfungerende boligområde med åben - lav bebyggelse at sikre etablering af fælles grønne friarealer med forbindelse til de grønne omgivelser at sikre, at ny bebyggelse udføres som lavenergibebyggelse 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen, der afgrænses som vist på kortbilag 1, omfatter følgende ejendomme: Matr. nr.: 6o og 6u Nr. Bjert By, Nr. Bjert samt alle parceller, der efter den 13. juni 2014 udstykkes, arealoverføres eller matrikuleres inden for lokalplanens område. Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 2.2 Lokalplanområdet er i byzone og skal forblive i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanens område må kun anvendes til boligformål som haveboligbebyggelse. 3.2 Bebyggelse må kun ske som fritliggende boliger. 3.3 Boligerne må kun anvendes til helårsbeboelse. 3.4 De arealer, som på kortbilag 3 er markeret som grønne friarealer, må ikke bebygges. Der kan på disse arealer opstilles legeredskaber, bænke, pavilloner o.l. som understøtter anvendelse til leg og ophold, samt etableres anlæg til områdets tekniske forsyning. 3

6 3.5 Der må inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets tekniske forsyning, herunder energiforsyningsanlæg, kloakpumpestation, anlæg til håndtering af regnvand m.v. Der kan dog ikke opstilles vindmøller eller mobilantennemaster. 4 Udstykning 4.1 Grunde til boligbebyggelse må ikke udstykkes mindre end 700 m Grunde til boligbebyggelse må ikke udstykkes større end m Udstykning må kun ske efter principper vist på kortbilag 2, principiel udstykningsplan. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Der udlægges areal til nye veje, stier og parkeringsarealer i princippet som vist på kortbilag 3. Der skal sikres oversigtsarealer i henhold til vejreglerne. 5.2 Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Skolebakken som vist på kortbilag 3, dog må parcel langs Rytterskolevej samt matr. nr. 6u, Nr. Bjert By, Nr. Bjert kun have vejadgang fra Rytterskolevej. 5.3 Adgangsvejen A-A, som er vist på kortbilag 3, skal udlægges i en bredde af mindst 14 meter og anlægges med en kørebanebredde på mindst 5,5 meter. Illustration 1 Referencefoto af friareal med legeplads og parkering, Havremarken 4

7 Lokalplan / Områdets interne vejstrækninger skal anlægges på friarealerne som vist lav hastighedsklasse, eller som opholds- og legeområde. Træer indenfor 5.5 Ensrettede vejstrækninger anlægges med en kørebanebredde på 4 meter. 5.6 Der skal udlægges mindst 2 p-pladser pr. bolig på egen grund samt mindst 4 p-pladser på fælles friareal til fælles parkering. 5.7 Der skal plantes vejtræer efter principper som vist på kortbilag 3 og bilag 5.8 Stien b-b, som er vist på kortbilag 3, skal udlægges i en bredde på 4 meter og befæstes i 2 meters bredde. Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 5.9 Belysning af vej- og stiareal skal ske med ensartede armaturer med retningsbestemt lyskegle og med lyspunktshøjde på maks. 3,5 meter Der tillades ikke parkering af lastbiler, campingvogne og anhængere. Lystbåd og anhænger med op til 1,8 meters højde tillades opstillet på egen grund, såfremt de ikke er synlige fra vej. Illustration 2 5

8 6 Tekniske anlæg 6.1 Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger. Regnvand tillades dog opsamlet og bortledt i åbne render. 6.2 Ved bebyggelse af området kan der etableres anlæg til opsamling af regnvand som vist på kortbilag 3. Anlægget skal dimensioneres til at håndtere en ekstrem nedbør på op til 1 l pr. sek. pr. ha. Regnbede skal beplantes med stauder, græsser og træer, som er tilpasset forholdene med skiftende vandstand. 6.3 Anlæg til fælles opsamling af genbrugsmaterialer som papir, glas, metal og lignende skal placeres i henhold til angivelse M på kortbilag Anlæg til områdets tekniske forsyning jf. 3.4, må have en højde af maks. 2,5 meter over terræn, have et bebygget areal på højst 20 m 2 og skal udføres i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. 6.5 Der må ikke opsættes synlige sender- og modtagerantenner, herunder paraboler, på bygningerne. Antenneanlæg på terræn skal placeres, så antennens højeste punkt ikke er højere end 1,8 meter over terræn. 6.6 Der må ikke opsættes husstandsvindmøller - herunder minimøller. 6.7 Der skal som vist i bilag C, støjberegning etableres støjskærm op mod skel mod Skolebakken således, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for 6.8 Støjskærm skal placeres som vist på kortbilag i bilag C Støjberegning og skal respektere oversigtsarealer i henhold til vejreglerne. Skærmen må have en højde af maks. 1,8 meter og skal fremstå transparent eller tilplantet med fuldt dækkende stedsegrøn beplantning. Væ Illustration 3 Udsnit af kortbilag 3 Friarealer og beplantning. b b - A A Ry 6

9 Lokalplan / Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel må højst udgøre 30 %. 7.2 Bebyggelse må højst opføres i 1 etage og med en maks. højde på 6 meter. 7.3 Tage skal have en hældning på mellem 20 og 35 grader eller mindre end 5 grader. 7.4 Bebyggelse ud mod Rytterskolevej skal respektere byggelinje langs vejskel på 4 meter, som vist på kortbilag 2. 8 Bebyggelsens udformning og fremtræden 8.1 Bygninger inden for lokalplanens område skal have ydervægge i blank eller pudset mur. Mindre bygningsdele som f.eks. kviste, karnapper, vinduesfelter, indgangspartier og lignende må udføres i andre materialer. Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 8.2 Mindre bygninger som garager, carporte og udhuse må desuden udføres 8.3 Tage skal fremstå som sort eller i blanding af sort og hvid farve. 8.4 glanstal på over 14, bortset fra vinduespartier og anlæg til udnyttelse af 8.5 Anlæg til fælles opsamling af genbrugsmaterialer skal afskærmes med grøn, beplantet afskærmning eller tæt beplantning. Illustration 4 Foto af eksisterende bolig i lokalplanområdet set fra Skolebakken 7

10 9 Ubebyggede arealer 9.1 Befæstelsesgraden med uigennemtrængelig belægning må på den enkelte matrikel ikke være højere end 50 %. 9.2 Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til veje, stier, parkering, legeområde og lignende skal fremstå som tilsået eller beplantet areal. 9.3 Hegn i naboskel, mod veje og fælles friarealer må kun etableres som levende hegn. Hegn skal placeres på egen grund mindst 0,3 meter fra skel. 9.4 Vejtræer jf. 5.7 skal være paradisæble, røn med lav vækst eller lignede bær- eller frugtbærende art. Vejtræer skal opstammes til 1,9 meter. 9.5 Vejtræer jf. 5.7 plantet inden for vejudlægget må kun være af arter som ikke har dybtsøgende rødder, der kan beskadige forsyningsledninger m.m. 9.6 På fælles friarealer, som vist på kortbilag 3, tillades etableret opsamling af regnvand, faskiner eller regnbede beplantet med stauder og græsser, som er tilpasset forholdene med skiftende vandstand. 10 Terræn 10.1 Terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn tillades ikke. Dog undtaget terrænregulering i forbindelse med anlæg af vej og indkørsler samt etablering af teknisk forsyning, herunder regnvandsopsamling. Ibrugtagning En eventuel dispensation fra bestemmelserne i 11 kan gøres betinget af, at der over for kommunen stilles sikkerhed for de forventede omkostninger ved den senere etablering Der må ikke foretages terrænregulering nærmere end 1 meter fra naboskel. 11 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 11.1 Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før: de i 5 nævnte veje og stier er etableret; de i 5 nævnte parkeringsarealer er etableret; den i 6 nævnte støjafskærmning er etableret; de i 9 nævnte friarealer er etableret; de i 9 nævnte vejtræer er etableret. 12 Grundejerforening 12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område i lokalplanen, medmindre drive og vedligeholde fællesarealer og fællesanlæg. 8

11 Lokalplan / Grundejerforeningen skal efter krav fra byrådet optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Grundejerforeningen skal efter krav fra byrådet foreninger Grundejerforeningen skal oprettes når byrådet kræver det. Indkaldelse til et orienterende møde om grundejerforening skal ske på udstykkerens foranstaltning, senest når en tredjedel af grundene er bebyggede og ibrugtagne. På mødet vælges en arbejdsgruppe, som skal forestå udarbejdelse af forslag til vedtægter samt afholdelse af stiftende generalforsamling senest 3 måneder efter mødet Grundejerforeningen har pligt til at udarbejde og vedtage de vedtægter, der er nødvendige. Udgangspunktet er en standardvedtægt, der er udarbejdet af Kolding Kommune. Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af byrådet. Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 12.5 Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på og drive og vedligeholde de fællesarealer og fællesanlæg, der er nævnt i 3 og 9. Grundejerforeningen har også pligt til at tage skøde på vej- og stiarealer, som Kolding Kommune ikke optager som offentlige. Tilskødning skal ske for grundejerforeningens regning, når fællesarealer og fællesanlæg er anlagt. Der kan eventuelt være etaper. Vedligeholdelsen af fællesarealer og fællesanlæg overgår til grundejerforeningen, når de er anlagt, eventuelt i etaper. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. 13 Bevaring Ingen bestemmelser. 14 Servitutter 15 Ophævelse af lokalplan eller byplanvedtægt 15.1 Efter den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves lokalplan Shamrock - et boligområde i Nr. Bjert mellem Rytterskolevej og Skolebakken, tinglyst 28. august 1991, for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan. 9

12 16 Retsvirkninger Lokalplanens endelige retsvirkninger 16.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der ifølge 18 i Planloven ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om at etablere de anlæg m.v., der er omtalt i planen Kolding Byråd kan ifølge Planlovens 19 dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Videregående afvigelser kan kun foretages ved udarbejdelse af ny lokalplan Privatretslige tilstandsservitutter, som er uforenelige med planen, fortrænges af lokalplanens bestemmelser jf. Planlovens Tilstandsservitutter, hvis opretholdelse vil være i strid med lokalplanens formål, kan gøres ugyldige, når de angives i lokalplanen Nye servitutter om forhold, der kan reguleres i en lokalplan, kan kun pålægges en ejendom, når Kolding Byråd har givet samtykke hertil jf. Planlovens 42. Samtykket kan ikke gives, hvis forholdet kræver udarbejdelse af lokalplan jf. Planlovens 13 stk. 2. Dette gælder dog ikke servitutter, som pålægges af andre myndigheder med hjemmel i lovgivningen. Jf. Planlovens I henhold til Planlovens 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 10

13 Lokalplan / Vedtagelsespåtegning Forslag til offentlig høring By- og Udviklingsforvaltningen har den den 17. juli 2014 fremlagt lokalplanforslaget i offentlig høring i overensstemmelse med delegation af beslutningskompetencen for vedtagelse af lokalplaner som vedtaget af Kolding Byråd den 10. september Lokalplanforslaget er offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens 24, på Kolding Kommunes hjemmeside. Endelig vedtagelse Lokalplanen er endeligt vedtaget administrativt af By- og Udviklingsforvaltningen den 17. september 2014 i overensstemmelse med delegation af beslutningskompetencen for vedtagelse af lokalplaner som vedtaget af Kolding Byråd den 10. september Lokalplanen er offentligt bekendtgjort, jf. planlovens 30, på Kolding Kommunes hjemmeside den 17. september Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 11

14 12

15 Lokalplan / Redegørelse Redegørelsen har til formål at uddybe og forklare lokalplanens bestemmelser samt at redegøre for en række eksisterende forhold. Redegørelsen er ikke direkte bindende for den fremtidige anvendelse af lokalplanområdet, men indgår som en central del i forbindelse med den konkrete byggesagsbehandling. Her vil redegørelsens beskrivelser underbygge fortolkningen af lokalplanen og dens hensigter. Eksisterende forhold Området anvendes til jordbrugsformål og er relativt plant, dog er der sydligst i området foretaget en udstykning til et enfamiliehus. Mod vest langs Skolebakken er grunden afgrænset af et blandet, levende hegn med m høje popler, der fremstår markant i området. Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde Området ligger i byzone og er omfattet af lokalplan Shamrock - et boligområde mellem Rytterskolevej og Skolebakken. Bestemmelserne tillader kun opførelse af et enfamiliehus i nærværende lokalplans område. Lokalplanens indhold Lokalplanens bestemmelser skal danne grundlag for en boligbebyggelse med en selvstændig identitet omkring et friareal, der skaber en grøn forbindelse mellem boldbanerne vest for området og de nuværende åbne omgivelser mod øst. De relativt store parceller skal opfylde et ønske om at opføre centralt beliggende enfamiliehuse, der indpasser sig i omgivelsernes præg af landsbybebyggelse. Anvendelse Lokalplanområdet må kun anvendes til åben lav boligbebyggelse i en etage, for at sikre en ensartet karakter og en god indpasning i området. Der skal kunne anlægges grønne friarealer til ophold, og til opsamling og bortledning af regnvand, eksempelvis ved anlæg af gennemtrængelig vejbelægning, vandrender, trug og regnbede. Ambitionen er at mindske belastningen af spildevandssystemet med regnvand. Veje, stier og parkering Adgang til lokalplanområdet skal ske fra Skolebakken ad en samlet indog udkørsel. Områdets korte vejstrækninger med ensrettet kørsel skaber keringspladser, så uhensigtsmæssig parkering på vejarealet kan undgås. Bebyggelse og anlæg Bebyggelsen får en karakter svarende til bebyggelserne Havremarken og Hvedemarken syd for. Fællesskabet i bebyggelsen kan understøttes ved at undgå hegn mellem boligerne og de fælles friarealer, som vist på kortbilag 4, illustrationsplan. Tagene skal have en ensartet farveholdning for at sikre en helhedsvirkning. Nye boligers maksimale bygningshøjde er tilpasset den eksisterende bolig, der er opført i en etage med lav taghældning. 13

16 Friarealer og beplantning Vejarealer skal anlægges til færdsel på de cyklende og gåendes præmisser. Ved vejarealerne anlægges grønne friarealer og i deres forlængelse en grønning af rekreativ karakter, der orienterer sig mod øst mod Rytterskolevej. Mod nord anlægges en grøn havegang, der også skaber en respektafstand til rækkehusene ved Vænget. Færdselsarealerne anlægges delvis med gennemtrængelig belægning for at give arealerne en grøn karakter. Det bliver muligt at opsamle regnvandet i render ved vejene og på de grønne arealer, og lede vandet til regnbede. Render og belægninger skal anlægges med hensyntagen til gangbesværedes færdsel i området. De grønne fællesarealer beplantes med buske og træer for at give læ og skygge. Sammen med de åbne render til regnvand kan det skabe gode levesteder for blomster, kryb, insekter og fugle. Det levende hegn langs Skolebakken har en karakter og en højde, der drifts- og sikkerhedsmæssigt er uforenelig med områdets anvendelse til boligbebyggelse. Ved nyplantning er det taget udgangspunkt i trærækken langs Skolebakken syd for, så vejstrækningen får en ensartet karakter. Ved beplantning skal der tages hensyn til oversigtsforholdene ved udkørsel og til etablering af støjskærm langs Skolebakken. Natur og miljø Lokalplanen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Kolding Kommune har i en screening vurderet, at lokalplanen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, fordi lokalplanens indvirkninger på miljøet vurderes hverken hver for sig eller samlet set som væsentlige. Der er derfor ikke foretaget yderligere miljøvurdering. Screeningen er vedlagt lokalplanen som bilag B. Illustration 5. Udsnit fra kortbilag 4 illustrationsplanen, der viser områdets centrale fælles friarealer. 14

17 Lokalplan / Jordforurening Der er ikke kortlagt jordforurening inden for lokalplanens område. Hvis der i forbindelse med bygge- eller jordarbejde i øvrigt konstateres en ukendt forurening, skal arbejdet standses jf Jordforureningsloven. Forureningen skal anmeldes til Kolding Kommune og arbejdet må først genopta- terede forurening. enhver, der anvender sådan jord, skal sikre sig, at jorden ikke giver anledning til skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. En ejer eller bruger af et areal skal, før det ændrer anvendelsen af arealet til bolig, offentlig legeplads eller kolonihave sikre enten, at det øverste 50 cm s jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning. Der er udarbejdet en støjrapport, der belyser hvordan Miljøstyrelsens vejledende støjkrav kan overholdes for områdets boliger. Analysen viser, at støjkravene kan overholdes, såfremt der opstilles en afskærmning mod Skolebakken. Lokalplanen stiller derfor krav om, at der etableres en støjskærm. Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde støjpåvirkning ind i området. Der er derfor udlagt en byggelinje, der sikrer, at boligens facader ikke støjbelastes over de vejledende grænseværdier. Opholdsarealer kan placeres på parcellernes øvrige arealer. Støjberegningen er vedlagt lokalplanen som bilag C. Klima og bæredygtighed nedsivning af regnvand. Beplantningen i området har en vigtig klimaregulerende effekt ved at opsuge regnvand gennem rodnettet. Beplantningen er desuden skyggegiver og holder på luftfugtigheden ved tørkeperioder. Det er hensigten at anvende belægningstyper, der er vandgennemtrængelige, for at forsinke afstrømmende regn. Der kan desuden etableres anlæg til opsamling, nedsivning og fordampning af regnvand. Sundhed Udlæg af centrale, fælles opholdsarealer giver mulighed for fælles aktivitet, bevægelse og andet friluftsliv, og skaber gode gangforbindelser til de omgivende grønne områder. Grundejerforening Der stilles krav til etablering af en grundejerforening med medlemspligt for nye boligejere i området. 15

18 Lokalplanens forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt Området er omfattet af den eksisterende lokalplan Shamrock - et boligområde i Nr. Bjert mellem Rytterskolevej og Skolebakken. for den dels vedkommende, der omfattet af nærværende lokalplan. Lokalplanens forhold til kommuneplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med Trekantområdets fælles hovedstruktur og Kolding Kommuneplan og er indeholdt i rammeområde 0531-B3. Sektorplaner Renovation Inden for lokalplanområdet skal der i henhold til lokalplanen udlægges areal til affaldsstationer for indsamling af erhvervs- og husholdningsaffald i overensstemmelse med Kolding Kommunes retningslinjer og regulativer på affaldsområdet. Kommuneplanen Hovedstrukturen Hovedstrukturen for Kolding Kommunes Kommuneplan indeholder retningslinjer for arealanvendelsen i kommunen (og kommunerne) som helhed. Hovedstrukturen er udarbejdet sammen med de øvrige kommuner i Trekantområdet. Områdeplaner I Kolding Kommune er også udarbejdet områdeplaner, minikommuneplaner, for hvert af kommunens 14 planlægningsdistrikter. Områdeplanerne opsummerer lokale retningslinjer mv. fra hovedstrukturen, og indeholder desuden de generelle og særlige rammer for lokalplanlægningen. Varme Området forsynes med fjernvarme i henhold til kommunens varmeplan. Til lavenergihuse er der ikke tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg. Ved lavenergihuse forstås bygninger, hvor det kan dokumenteres, Spildevand Området forsynes med kloak fra offentlig spildevandsforsyning i henhold til kommunens spildevandsplan. Lokalplanen giver mulighed for at etablere anlæg til håndtering af regnvand, så udledningen af regnvandet til vandrecipient mindskes. Drikkevandsinteresser Området er ikke omfattet af særlige drikkevandsinteresser. Lokalplanområdets nærmeste busforbindelse er en bybuslinje med stoppested på Skolebakken, nær ved lokalplanområdet. Regionale interesser Jordbrugsinteresser Lokalplanområdets anvendelse er underlagt landbrugspligt, men området er overført til byzone. Ved anvendelse til boligbebyggelse skal landbrugspligten formelt søges ophævet. Kystnære dele af byzonen Lokalplanområdet er beliggende 1,3 km fra Kolding Fjord og er således inden for 3 km kystnærhedszonen. Den nye bebyggelse vil ikke synsmæssigt påvirke kystlandskabet, da lokalplanområdets boligbebyggelse er i en etage, beliggende bag tilsvarende boligbebyggelse i omtrent samme terrænkote. 16

19 Lokalplan / Tilladelser efter anden lovgivning Fortidsminder Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke ske ændringer i tilstanden for fortidsminder jf. Museumslovens 29e og 29f, før der er givet tilladelse hertil fra Museet på Koldinghus. Museet på Koldinghus skal i henhold til Museumsloven sikres mulighed for at foretage arkæologiske undersøgelser ved nedrivning, bebyggelse og anlæg. Hvis der under byggeri eller anlægsarbejde træffes på fortidsminder, skal arbejdet stoppes og Museet på Koldinghus underrettes, jf. Museumsloven. Jordforurening Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke etableres miljøfølsom anvendelse som f.eks. bolig, offentlig legeplads, rekreativt område eller alment tilgængeligt område på de arealer, som er registreret som jordforurenede, før Kolding Kommune har frigivet arealerne til formålet jf. Jordforureningsloven. Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde Vejanlæg Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling, jf. Færdselsloven. Landbrugspligt Der er landbrugspligt på ejendommen matr. nr. 6o, Nr. Bjert By, Nr. Bjert. I forbindelse med arealets erhvervelse til boligformål ophæves landbrugspligten som en del af den matrikulære sag. Arkæologisk vurdering Haderslev Museum har for Museet på Koldinghus foretaget en arkivalsk kontrol af lokalplanens område. på denne baggrund er der foretaget en arkæologisk forundersøgelse forud for udstykning lokalplanens område. På arealet fandtes cirka m2 med bebyggelsesspor samt kulturlag fra middelalder og renæssance (ca e.kr.). Der er tale om væsentlige jordfaste fortidsminder med stort videnskabeligt potentiale, som skal udgraves forud for anlægsarbejdets begyndelse eller friholdes for anlægsaktivitet. 17

20 18 Kortbilag

21 Kortbilag 1 Matrikulære forhold 19ah Skolebakken 12cy Vænget 13hf 13a 7cp 7cp 7k 7cq Kortbilag 7cr 6o Rytterskolevej 6a 7000x 12cx 6u 17g 17dm 17e 7000h 7000z meter Strædet 9b 9nl 17c 9nm 61 17d 2c 6i Lokalplanområde Ejerlav: Nr. Bjert By, Nr. Bjert Lokalplan / Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde

22 20 Kortbilag 2 Principiel udstykningsplan Vænget 4,00 Skolebakken 4,00 27,00 16,00 Rytterskolevej 14,00 Lokalplanområde Eksisterende udstykning Nye boligmatrikler meter Strædet Byggelinje Mindsteafstande i meter

23 Kortbilag 3 Friarealer og beplantning Vænget Skolebakken - A A b b Rytterskolevej meter Strædet Lokalplanområde Udlæg til regnvandsbassin Grøntfriareal Sti Byggelinje Træer Miljøstation Lokalplan / Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde

24 22 Kortbilag 4 Illustrationsplan

25 Lokalplan / Bilag Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 23

26 Bilag B - Miljøscreening 24

27 Lokalplan / Bilag C - Støjberegning Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 25

28 26

29 Lokalplan / Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 27

30 28

31 Lokalplan / Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde

32 30

33 Lokalplan / Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 31

34 32

35 Lokalplan / Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 33

36 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv Kolding

37 Endelig vedtagelse af lokalplan Ved Skolebakken og Rytterskolevej et haveboligområde By- og Udviklingsforvaltningen har den 17. september 2014 vedtaget lokalplan med virkning for området i den sydligste del af Nr. Bjert mellem Rytterskolevej, Strædet, Skolebakken og Vænget. Lokalplanen åbner mulighed for et område til boligformål med åben lav bebyggelse, samt etablering af fælles grønne friarealer med forbindelse til grønne omgivelser. Lokalplanen er uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 17. juli Retsvirkninger Med den offentlige bekendtgørelse må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre Byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Flere oplysninger Den endeligt vedtagne lokalplan kan ses på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding og på

38 Meddelelse og offentlig bekendtgørelse sker i henhold til planlovens 30 og 31 om offentliggørelse. Klagevejledning Hvad kan der klages over? Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til lokalplanen. Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. Hvem er klageinstans? Natur- og Miljøklagenævnet. Hvortil skal klagen sendes? Klager skal sendes til Kolding kommune, der sender den videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal sendes, så vidt muligt elektronisk pr mail til ellers pr. brev til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding, att. Planafdelingen. Hvad er klagefristen? Onsdag den 15. oktober Hvad er lovgrundlaget? Lov nr. 578 af 27/ om planlægning. Hvad koster det at klage? 500 kr. Gebyret vil efter modtagelse af klagen blive opkrævet af Natur- og Miljøklagenævnet. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på og Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra i dag.

39 By- og Udviklingsforvaltningen Plan Endelig vedtagelse af lokalplan Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde By- og Udviklingsforvaltningen vedtog den 17. september 2014 lokalplan Ved Skolebakken og Rytterskolevej et haveboligområde. Nytorv Kolding Telefon Telefax EAN CPR: Dato 17. september 2014 Sagsnr. 14/13571 Løbenr /14 Sagsbehandler Georg Unna Direkte telefon Lokalplanen er offentligt bekendtgjort på onsdag den 17. september Se vedlagte annonce for oplysninger om eventuelle ændringer af planerne i forhold til det offentliggjorte forslag, samt retsvirkninger og klagevejledning. Flere oplysninger Den endeligt vedtagne plan kan ses på By- og Udviklingsafdelingen, Nytorv 11, Kolding og på Meddelelse og offentlig bekendtgørelse sker i henhold til planlovens 30 og 31 om offentliggørelse. Hvis der er spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig. Venlig hilsen Georg Unna Arkitekt

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær Stadionvej Sk o vlu ej Høj b j ergv ve t ea ve j Bil lu i ta rs ve j Top Op Ru alv ej Sa fir bin j Tønderve Ly k ke v ej v ej gå rd ej 22. juni 2015 as v ej j otorv Lokalplan 0816-11 lb ergsvej Ho Ved

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde 0036-31 Lokalplan 0036-31 Østerbrogade Buen Ågade Skamlingvejen Ved Buen og Østerbrogade - et center- og uddannelsesområde 11. september 2006 Indhold Indledning 2 Lokalplanområdets beliggenhed 2 Baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

- et uddannelses- og vidensområde

- et uddannelses- og vidensområde An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e KOV0_Våben_Rød An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e 0036-41 Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Søndermarken, Give

L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Søndermarken, Give L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Søndermarken, Give 1 1 7 8 V E J L E K O M M U N E GIVE Give JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Endelig vedtaget den 1.10.2014 Offentliggjort den 6.10.2014 2 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere