Lokalplan Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde. Nr. Bjertvej. arken Rytterskolevej. Drejensvej. Kastaniely.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 0531-17 Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde. Nr. Bjertvej. arken Rytterskolevej. Drejensvej. Kastaniely."

Transkript

1 Nr. Bjertvej arken Rytterskolevej Kastaniely Drejensvej Lavendelvej Vænget!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kamillevej!!!! Strædet!!!!!!! Bøgeløkke Skolebakken Lokalplan Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde k Agerøvej Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, den 17. september 2014

2 Om lokalplaner I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, ny bebyggelse, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen er bygget op med følgende indhold: Indledningen, der beskriver lokalplanområdets afgrænsning samt baggrunden for og formålet med lokalplanen. Bestemmelser, der fastlægger, hvordan lokalplanområdet kan anvendes. Redegørelsen, der i mere udførlig tekst og illustrationer forklarer og begrunder lokalplanens bestemmelser og beskriver planens forudsætninger. Vedtagelsespåtegning, der dokumenterer, at planen er forelagt og vedtaget i byrådet. Matrikelkort, som viser afgrænsningen af området i forhold til ejendomsskel. Lokalplankort, som knytter sig til lokalplanens bestemmelser og er juri- kortbilag. En illustrationsplan, der viser, hvordan bebyggelse og anlæg kan udføres efter planen. Illustrationsplanen er vejledende og ikke juridisk bindende. Hvornår skal der laves en lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder - herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Herudover har byrådet ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde en lokalplan, hvis man f.eks. ønsker at vurdere et projekt i en større sammenhæng i planlægningen eller en offentlig diskussion om udviklingen af et areal. I en lokalplan kan byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et område, for eksempel om: områdets anvendelse udstykning vej- og sti- og parkeringsforhold placering og udformning af bebyggelse og materialer sikring af resultater efter byfornyelse bevaring af bygninger og beplantning etablering af fællesanlæg

3 Lokalplan / Indholdsfortegnelse Indledning Lokalplanområdets beliggenhed 2 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og zonestatus 3 3 Områdets anvendelse 3 4 Udstykning 4 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 4 6 Tekniske anlæg 6 7 Bebyggelsens omfang og placering 7 8 Bebyggelsens udformning og fremtræden 7 9 Ubebyggede arealer 8 10 Terræn 8 11 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 8 12 Grundejerforening 8 13 Bevaring 9 14 Servitutter 9 15 Ophævelse af lokalplan eller byplanvedtægt 9 16 Retsvirkninger 10 Vedtagelsespåtegning 11 Forslag til offentlig høring 11 Endelig vedtagelse 11 Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde Redegørelse Eksisterende forhold 13 Lokalplanens indhold 13 Lokalplanens forhold til anden planlægning 16 Tilladelser efter anden lovgivning 17 Arkæologisk vurdering 17 Kortbilag Kortbilag Bilag Kortbilag 1 Matrikulære forhold 19 Kortbilag 2 Principiel udstykningsplan 20 Kortbilag 3 Friarealer og beplantning 21 Kortbilag 4 Illustrationsplan 22 Bilag B - Miljøscreening 24 Bilag C - Støjberegning 25 1

4 Indledning Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende i den sydligste del af Nr. Bjert mellem Rytterskolevej, Strædet, Skolebakken og Vænget. Området er omgivet af mod øst gården Banggård, mod nord og syd rækkehuse og parcelhuse, og mod vest af et grønt område med boldbaner, der støder op til Skolebakken. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at tillade en mindre boligudstykning til enfamiliehuse, der orienterer sig omkring et fælles friareal, hvor beplantningen skaber forbindelse mellem de grønne omgivelser mod øst og vest. Da området har karakter af huludfyldning i det eksisterende byområde, er der lagt vægt på, at bebyggelsen i sin udformning ikke skiller sig ud fra nabobebyggelserne. Lokalplanens baggrund Området henligger i dag som jordbrugsområde til afgræsning. Det er en del af landbrugsejendommen Banggård, der har sine hovedbygninger på Rytterskolevej ud for lokalplanområdet. Ønsket om at bebygge området er opstået i forbindelse med den kommende byudvikling på Banggårds øvrige jorder mellem Nr. Bjert og Drejens Boligby. Nr Bjertvej Skolebakken Degnevænget Rytterskolevej Bygmarken Drejensvej Vænget Lavendelvej Strædet Kamillevej Hvedemarken meter Lokalplanområde

5 Lokalplan / Bestemmelser Lavenergibebyggelse Som et bidrag til udviklingen af bæredygtige byer, udlægges nye lokalplanområder i Kolding Kommune til lavenergibebyggelse. Kravet om lavenergibebyggelse gælder de energirammer, der er fastsat i bygningsreglementet på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse. Energirammerne omfatter ved boliger det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. Ved erhverv omfatter energirammerne desuden alle faste belysningsanlæg. Skærpede energirammer kan opfyldes ved eksempelvis ekstra isoleringstykkelse i vægge, højisolerede ruder, udnyttelse af solindfald, energieffektiv ventilation og brug af materialer med en høj varmekapacitet. I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, som er nævnt i 2. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er: at sikre lokalplanens område til boligformål at muliggøre etablering af et velfungerende boligområde med åben - lav bebyggelse at sikre etablering af fælles grønne friarealer med forbindelse til de grønne omgivelser at sikre, at ny bebyggelse udføres som lavenergibebyggelse 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen, der afgrænses som vist på kortbilag 1, omfatter følgende ejendomme: Matr. nr.: 6o og 6u Nr. Bjert By, Nr. Bjert samt alle parceller, der efter den 13. juni 2014 udstykkes, arealoverføres eller matrikuleres inden for lokalplanens område. Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 2.2 Lokalplanområdet er i byzone og skal forblive i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanens område må kun anvendes til boligformål som haveboligbebyggelse. 3.2 Bebyggelse må kun ske som fritliggende boliger. 3.3 Boligerne må kun anvendes til helårsbeboelse. 3.4 De arealer, som på kortbilag 3 er markeret som grønne friarealer, må ikke bebygges. Der kan på disse arealer opstilles legeredskaber, bænke, pavilloner o.l. som understøtter anvendelse til leg og ophold, samt etableres anlæg til områdets tekniske forsyning. 3

6 3.5 Der må inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets tekniske forsyning, herunder energiforsyningsanlæg, kloakpumpestation, anlæg til håndtering af regnvand m.v. Der kan dog ikke opstilles vindmøller eller mobilantennemaster. 4 Udstykning 4.1 Grunde til boligbebyggelse må ikke udstykkes mindre end 700 m Grunde til boligbebyggelse må ikke udstykkes større end m Udstykning må kun ske efter principper vist på kortbilag 2, principiel udstykningsplan. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Der udlægges areal til nye veje, stier og parkeringsarealer i princippet som vist på kortbilag 3. Der skal sikres oversigtsarealer i henhold til vejreglerne. 5.2 Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Skolebakken som vist på kortbilag 3, dog må parcel langs Rytterskolevej samt matr. nr. 6u, Nr. Bjert By, Nr. Bjert kun have vejadgang fra Rytterskolevej. 5.3 Adgangsvejen A-A, som er vist på kortbilag 3, skal udlægges i en bredde af mindst 14 meter og anlægges med en kørebanebredde på mindst 5,5 meter. Illustration 1 Referencefoto af friareal med legeplads og parkering, Havremarken 4

7 Lokalplan / Områdets interne vejstrækninger skal anlægges på friarealerne som vist lav hastighedsklasse, eller som opholds- og legeområde. Træer indenfor 5.5 Ensrettede vejstrækninger anlægges med en kørebanebredde på 4 meter. 5.6 Der skal udlægges mindst 2 p-pladser pr. bolig på egen grund samt mindst 4 p-pladser på fælles friareal til fælles parkering. 5.7 Der skal plantes vejtræer efter principper som vist på kortbilag 3 og bilag 5.8 Stien b-b, som er vist på kortbilag 3, skal udlægges i en bredde på 4 meter og befæstes i 2 meters bredde. Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 5.9 Belysning af vej- og stiareal skal ske med ensartede armaturer med retningsbestemt lyskegle og med lyspunktshøjde på maks. 3,5 meter Der tillades ikke parkering af lastbiler, campingvogne og anhængere. Lystbåd og anhænger med op til 1,8 meters højde tillades opstillet på egen grund, såfremt de ikke er synlige fra vej. Illustration 2 5

8 6 Tekniske anlæg 6.1 Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger. Regnvand tillades dog opsamlet og bortledt i åbne render. 6.2 Ved bebyggelse af området kan der etableres anlæg til opsamling af regnvand som vist på kortbilag 3. Anlægget skal dimensioneres til at håndtere en ekstrem nedbør på op til 1 l pr. sek. pr. ha. Regnbede skal beplantes med stauder, græsser og træer, som er tilpasset forholdene med skiftende vandstand. 6.3 Anlæg til fælles opsamling af genbrugsmaterialer som papir, glas, metal og lignende skal placeres i henhold til angivelse M på kortbilag Anlæg til områdets tekniske forsyning jf. 3.4, må have en højde af maks. 2,5 meter over terræn, have et bebygget areal på højst 20 m 2 og skal udføres i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. 6.5 Der må ikke opsættes synlige sender- og modtagerantenner, herunder paraboler, på bygningerne. Antenneanlæg på terræn skal placeres, så antennens højeste punkt ikke er højere end 1,8 meter over terræn. 6.6 Der må ikke opsættes husstandsvindmøller - herunder minimøller. 6.7 Der skal som vist i bilag C, støjberegning etableres støjskærm op mod skel mod Skolebakken således, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for 6.8 Støjskærm skal placeres som vist på kortbilag i bilag C Støjberegning og skal respektere oversigtsarealer i henhold til vejreglerne. Skærmen må have en højde af maks. 1,8 meter og skal fremstå transparent eller tilplantet med fuldt dækkende stedsegrøn beplantning. Væ Illustration 3 Udsnit af kortbilag 3 Friarealer og beplantning. b b - A A Ry 6

9 Lokalplan / Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel må højst udgøre 30 %. 7.2 Bebyggelse må højst opføres i 1 etage og med en maks. højde på 6 meter. 7.3 Tage skal have en hældning på mellem 20 og 35 grader eller mindre end 5 grader. 7.4 Bebyggelse ud mod Rytterskolevej skal respektere byggelinje langs vejskel på 4 meter, som vist på kortbilag 2. 8 Bebyggelsens udformning og fremtræden 8.1 Bygninger inden for lokalplanens område skal have ydervægge i blank eller pudset mur. Mindre bygningsdele som f.eks. kviste, karnapper, vinduesfelter, indgangspartier og lignende må udføres i andre materialer. Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 8.2 Mindre bygninger som garager, carporte og udhuse må desuden udføres 8.3 Tage skal fremstå som sort eller i blanding af sort og hvid farve. 8.4 glanstal på over 14, bortset fra vinduespartier og anlæg til udnyttelse af 8.5 Anlæg til fælles opsamling af genbrugsmaterialer skal afskærmes med grøn, beplantet afskærmning eller tæt beplantning. Illustration 4 Foto af eksisterende bolig i lokalplanområdet set fra Skolebakken 7

10 9 Ubebyggede arealer 9.1 Befæstelsesgraden med uigennemtrængelig belægning må på den enkelte matrikel ikke være højere end 50 %. 9.2 Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til veje, stier, parkering, legeområde og lignende skal fremstå som tilsået eller beplantet areal. 9.3 Hegn i naboskel, mod veje og fælles friarealer må kun etableres som levende hegn. Hegn skal placeres på egen grund mindst 0,3 meter fra skel. 9.4 Vejtræer jf. 5.7 skal være paradisæble, røn med lav vækst eller lignede bær- eller frugtbærende art. Vejtræer skal opstammes til 1,9 meter. 9.5 Vejtræer jf. 5.7 plantet inden for vejudlægget må kun være af arter som ikke har dybtsøgende rødder, der kan beskadige forsyningsledninger m.m. 9.6 På fælles friarealer, som vist på kortbilag 3, tillades etableret opsamling af regnvand, faskiner eller regnbede beplantet med stauder og græsser, som er tilpasset forholdene med skiftende vandstand. 10 Terræn 10.1 Terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn tillades ikke. Dog undtaget terrænregulering i forbindelse med anlæg af vej og indkørsler samt etablering af teknisk forsyning, herunder regnvandsopsamling. Ibrugtagning En eventuel dispensation fra bestemmelserne i 11 kan gøres betinget af, at der over for kommunen stilles sikkerhed for de forventede omkostninger ved den senere etablering Der må ikke foretages terrænregulering nærmere end 1 meter fra naboskel. 11 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 11.1 Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før: de i 5 nævnte veje og stier er etableret; de i 5 nævnte parkeringsarealer er etableret; den i 6 nævnte støjafskærmning er etableret; de i 9 nævnte friarealer er etableret; de i 9 nævnte vejtræer er etableret. 12 Grundejerforening 12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens område i lokalplanen, medmindre drive og vedligeholde fællesarealer og fællesanlæg. 8

11 Lokalplan / Grundejerforeningen skal efter krav fra byrådet optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Grundejerforeningen skal efter krav fra byrådet foreninger Grundejerforeningen skal oprettes når byrådet kræver det. Indkaldelse til et orienterende møde om grundejerforening skal ske på udstykkerens foranstaltning, senest når en tredjedel af grundene er bebyggede og ibrugtagne. På mødet vælges en arbejdsgruppe, som skal forestå udarbejdelse af forslag til vedtægter samt afholdelse af stiftende generalforsamling senest 3 måneder efter mødet Grundejerforeningen har pligt til at udarbejde og vedtage de vedtægter, der er nødvendige. Udgangspunktet er en standardvedtægt, der er udarbejdet af Kolding Kommune. Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af byrådet. Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 12.5 Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på og drive og vedligeholde de fællesarealer og fællesanlæg, der er nævnt i 3 og 9. Grundejerforeningen har også pligt til at tage skøde på vej- og stiarealer, som Kolding Kommune ikke optager som offentlige. Tilskødning skal ske for grundejerforeningens regning, når fællesarealer og fællesanlæg er anlagt. Der kan eventuelt være etaper. Vedligeholdelsen af fællesarealer og fællesanlæg overgår til grundejerforeningen, når de er anlagt, eventuelt i etaper. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. 13 Bevaring Ingen bestemmelser. 14 Servitutter 15 Ophævelse af lokalplan eller byplanvedtægt 15.1 Efter den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves lokalplan Shamrock - et boligområde i Nr. Bjert mellem Rytterskolevej og Skolebakken, tinglyst 28. august 1991, for den del, der er omfattet af nærværende lokalplan. 9

12 16 Retsvirkninger Lokalplanens endelige retsvirkninger 16.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der ifølge 18 i Planloven ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om at etablere de anlæg m.v., der er omtalt i planen Kolding Byråd kan ifølge Planlovens 19 dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Videregående afvigelser kan kun foretages ved udarbejdelse af ny lokalplan Privatretslige tilstandsservitutter, som er uforenelige med planen, fortrænges af lokalplanens bestemmelser jf. Planlovens Tilstandsservitutter, hvis opretholdelse vil være i strid med lokalplanens formål, kan gøres ugyldige, når de angives i lokalplanen Nye servitutter om forhold, der kan reguleres i en lokalplan, kan kun pålægges en ejendom, når Kolding Byråd har givet samtykke hertil jf. Planlovens 42. Samtykket kan ikke gives, hvis forholdet kræver udarbejdelse af lokalplan jf. Planlovens 13 stk. 2. Dette gælder dog ikke servitutter, som pålægges af andre myndigheder med hjemmel i lovgivningen. Jf. Planlovens I henhold til Planlovens 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 10

13 Lokalplan / Vedtagelsespåtegning Forslag til offentlig høring By- og Udviklingsforvaltningen har den den 17. juli 2014 fremlagt lokalplanforslaget i offentlig høring i overensstemmelse med delegation af beslutningskompetencen for vedtagelse af lokalplaner som vedtaget af Kolding Byråd den 10. september Lokalplanforslaget er offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens 24, på Kolding Kommunes hjemmeside. Endelig vedtagelse Lokalplanen er endeligt vedtaget administrativt af By- og Udviklingsforvaltningen den 17. september 2014 i overensstemmelse med delegation af beslutningskompetencen for vedtagelse af lokalplaner som vedtaget af Kolding Byråd den 10. september Lokalplanen er offentligt bekendtgjort, jf. planlovens 30, på Kolding Kommunes hjemmeside den 17. september Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 11

14 12

15 Lokalplan / Redegørelse Redegørelsen har til formål at uddybe og forklare lokalplanens bestemmelser samt at redegøre for en række eksisterende forhold. Redegørelsen er ikke direkte bindende for den fremtidige anvendelse af lokalplanområdet, men indgår som en central del i forbindelse med den konkrete byggesagsbehandling. Her vil redegørelsens beskrivelser underbygge fortolkningen af lokalplanen og dens hensigter. Eksisterende forhold Området anvendes til jordbrugsformål og er relativt plant, dog er der sydligst i området foretaget en udstykning til et enfamiliehus. Mod vest langs Skolebakken er grunden afgrænset af et blandet, levende hegn med m høje popler, der fremstår markant i området. Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde Området ligger i byzone og er omfattet af lokalplan Shamrock - et boligområde mellem Rytterskolevej og Skolebakken. Bestemmelserne tillader kun opførelse af et enfamiliehus i nærværende lokalplans område. Lokalplanens indhold Lokalplanens bestemmelser skal danne grundlag for en boligbebyggelse med en selvstændig identitet omkring et friareal, der skaber en grøn forbindelse mellem boldbanerne vest for området og de nuværende åbne omgivelser mod øst. De relativt store parceller skal opfylde et ønske om at opføre centralt beliggende enfamiliehuse, der indpasser sig i omgivelsernes præg af landsbybebyggelse. Anvendelse Lokalplanområdet må kun anvendes til åben lav boligbebyggelse i en etage, for at sikre en ensartet karakter og en god indpasning i området. Der skal kunne anlægges grønne friarealer til ophold, og til opsamling og bortledning af regnvand, eksempelvis ved anlæg af gennemtrængelig vejbelægning, vandrender, trug og regnbede. Ambitionen er at mindske belastningen af spildevandssystemet med regnvand. Veje, stier og parkering Adgang til lokalplanområdet skal ske fra Skolebakken ad en samlet indog udkørsel. Områdets korte vejstrækninger med ensrettet kørsel skaber keringspladser, så uhensigtsmæssig parkering på vejarealet kan undgås. Bebyggelse og anlæg Bebyggelsen får en karakter svarende til bebyggelserne Havremarken og Hvedemarken syd for. Fællesskabet i bebyggelsen kan understøttes ved at undgå hegn mellem boligerne og de fælles friarealer, som vist på kortbilag 4, illustrationsplan. Tagene skal have en ensartet farveholdning for at sikre en helhedsvirkning. Nye boligers maksimale bygningshøjde er tilpasset den eksisterende bolig, der er opført i en etage med lav taghældning. 13

16 Friarealer og beplantning Vejarealer skal anlægges til færdsel på de cyklende og gåendes præmisser. Ved vejarealerne anlægges grønne friarealer og i deres forlængelse en grønning af rekreativ karakter, der orienterer sig mod øst mod Rytterskolevej. Mod nord anlægges en grøn havegang, der også skaber en respektafstand til rækkehusene ved Vænget. Færdselsarealerne anlægges delvis med gennemtrængelig belægning for at give arealerne en grøn karakter. Det bliver muligt at opsamle regnvandet i render ved vejene og på de grønne arealer, og lede vandet til regnbede. Render og belægninger skal anlægges med hensyntagen til gangbesværedes færdsel i området. De grønne fællesarealer beplantes med buske og træer for at give læ og skygge. Sammen med de åbne render til regnvand kan det skabe gode levesteder for blomster, kryb, insekter og fugle. Det levende hegn langs Skolebakken har en karakter og en højde, der drifts- og sikkerhedsmæssigt er uforenelig med områdets anvendelse til boligbebyggelse. Ved nyplantning er det taget udgangspunkt i trærækken langs Skolebakken syd for, så vejstrækningen får en ensartet karakter. Ved beplantning skal der tages hensyn til oversigtsforholdene ved udkørsel og til etablering af støjskærm langs Skolebakken. Natur og miljø Lokalplanen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Kolding Kommune har i en screening vurderet, at lokalplanen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, fordi lokalplanens indvirkninger på miljøet vurderes hverken hver for sig eller samlet set som væsentlige. Der er derfor ikke foretaget yderligere miljøvurdering. Screeningen er vedlagt lokalplanen som bilag B. Illustration 5. Udsnit fra kortbilag 4 illustrationsplanen, der viser områdets centrale fælles friarealer. 14

17 Lokalplan / Jordforurening Der er ikke kortlagt jordforurening inden for lokalplanens område. Hvis der i forbindelse med bygge- eller jordarbejde i øvrigt konstateres en ukendt forurening, skal arbejdet standses jf Jordforureningsloven. Forureningen skal anmeldes til Kolding Kommune og arbejdet må først genopta- terede forurening. enhver, der anvender sådan jord, skal sikre sig, at jorden ikke giver anledning til skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. En ejer eller bruger af et areal skal, før det ændrer anvendelsen af arealet til bolig, offentlig legeplads eller kolonihave sikre enten, at det øverste 50 cm s jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning. Der er udarbejdet en støjrapport, der belyser hvordan Miljøstyrelsens vejledende støjkrav kan overholdes for områdets boliger. Analysen viser, at støjkravene kan overholdes, såfremt der opstilles en afskærmning mod Skolebakken. Lokalplanen stiller derfor krav om, at der etableres en støjskærm. Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde støjpåvirkning ind i området. Der er derfor udlagt en byggelinje, der sikrer, at boligens facader ikke støjbelastes over de vejledende grænseværdier. Opholdsarealer kan placeres på parcellernes øvrige arealer. Støjberegningen er vedlagt lokalplanen som bilag C. Klima og bæredygtighed nedsivning af regnvand. Beplantningen i området har en vigtig klimaregulerende effekt ved at opsuge regnvand gennem rodnettet. Beplantningen er desuden skyggegiver og holder på luftfugtigheden ved tørkeperioder. Det er hensigten at anvende belægningstyper, der er vandgennemtrængelige, for at forsinke afstrømmende regn. Der kan desuden etableres anlæg til opsamling, nedsivning og fordampning af regnvand. Sundhed Udlæg af centrale, fælles opholdsarealer giver mulighed for fælles aktivitet, bevægelse og andet friluftsliv, og skaber gode gangforbindelser til de omgivende grønne områder. Grundejerforening Der stilles krav til etablering af en grundejerforening med medlemspligt for nye boligejere i området. 15

18 Lokalplanens forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt Området er omfattet af den eksisterende lokalplan Shamrock - et boligområde i Nr. Bjert mellem Rytterskolevej og Skolebakken. for den dels vedkommende, der omfattet af nærværende lokalplan. Lokalplanens forhold til kommuneplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med Trekantområdets fælles hovedstruktur og Kolding Kommuneplan og er indeholdt i rammeområde 0531-B3. Sektorplaner Renovation Inden for lokalplanområdet skal der i henhold til lokalplanen udlægges areal til affaldsstationer for indsamling af erhvervs- og husholdningsaffald i overensstemmelse med Kolding Kommunes retningslinjer og regulativer på affaldsområdet. Kommuneplanen Hovedstrukturen Hovedstrukturen for Kolding Kommunes Kommuneplan indeholder retningslinjer for arealanvendelsen i kommunen (og kommunerne) som helhed. Hovedstrukturen er udarbejdet sammen med de øvrige kommuner i Trekantområdet. Områdeplaner I Kolding Kommune er også udarbejdet områdeplaner, minikommuneplaner, for hvert af kommunens 14 planlægningsdistrikter. Områdeplanerne opsummerer lokale retningslinjer mv. fra hovedstrukturen, og indeholder desuden de generelle og særlige rammer for lokalplanlægningen. Varme Området forsynes med fjernvarme i henhold til kommunens varmeplan. Til lavenergihuse er der ikke tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg. Ved lavenergihuse forstås bygninger, hvor det kan dokumenteres, Spildevand Området forsynes med kloak fra offentlig spildevandsforsyning i henhold til kommunens spildevandsplan. Lokalplanen giver mulighed for at etablere anlæg til håndtering af regnvand, så udledningen af regnvandet til vandrecipient mindskes. Drikkevandsinteresser Området er ikke omfattet af særlige drikkevandsinteresser. Lokalplanområdets nærmeste busforbindelse er en bybuslinje med stoppested på Skolebakken, nær ved lokalplanområdet. Regionale interesser Jordbrugsinteresser Lokalplanområdets anvendelse er underlagt landbrugspligt, men området er overført til byzone. Ved anvendelse til boligbebyggelse skal landbrugspligten formelt søges ophævet. Kystnære dele af byzonen Lokalplanområdet er beliggende 1,3 km fra Kolding Fjord og er således inden for 3 km kystnærhedszonen. Den nye bebyggelse vil ikke synsmæssigt påvirke kystlandskabet, da lokalplanområdets boligbebyggelse er i en etage, beliggende bag tilsvarende boligbebyggelse i omtrent samme terrænkote. 16

19 Lokalplan / Tilladelser efter anden lovgivning Fortidsminder Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke ske ændringer i tilstanden for fortidsminder jf. Museumslovens 29e og 29f, før der er givet tilladelse hertil fra Museet på Koldinghus. Museet på Koldinghus skal i henhold til Museumsloven sikres mulighed for at foretage arkæologiske undersøgelser ved nedrivning, bebyggelse og anlæg. Hvis der under byggeri eller anlægsarbejde træffes på fortidsminder, skal arbejdet stoppes og Museet på Koldinghus underrettes, jf. Museumsloven. Jordforurening Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke etableres miljøfølsom anvendelse som f.eks. bolig, offentlig legeplads, rekreativt område eller alment tilgængeligt område på de arealer, som er registreret som jordforurenede, før Kolding Kommune har frigivet arealerne til formålet jf. Jordforureningsloven. Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde Vejanlæg Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling, jf. Færdselsloven. Landbrugspligt Der er landbrugspligt på ejendommen matr. nr. 6o, Nr. Bjert By, Nr. Bjert. I forbindelse med arealets erhvervelse til boligformål ophæves landbrugspligten som en del af den matrikulære sag. Arkæologisk vurdering Haderslev Museum har for Museet på Koldinghus foretaget en arkivalsk kontrol af lokalplanens område. på denne baggrund er der foretaget en arkæologisk forundersøgelse forud for udstykning lokalplanens område. På arealet fandtes cirka m2 med bebyggelsesspor samt kulturlag fra middelalder og renæssance (ca e.kr.). Der er tale om væsentlige jordfaste fortidsminder med stort videnskabeligt potentiale, som skal udgraves forud for anlægsarbejdets begyndelse eller friholdes for anlægsaktivitet. 17

20 18 Kortbilag

21 Kortbilag 1 Matrikulære forhold 19ah Skolebakken 12cy Vænget 13hf 13a 7cp 7cp 7k 7cq Kortbilag 7cr 6o Rytterskolevej 6a 7000x 12cx 6u 17g 17dm 17e 7000h 7000z meter Strædet 9b 9nl 17c 9nm 61 17d 2c 6i Lokalplanområde Ejerlav: Nr. Bjert By, Nr. Bjert Lokalplan / Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde

22 20 Kortbilag 2 Principiel udstykningsplan Vænget 4,00 Skolebakken 4,00 27,00 16,00 Rytterskolevej 14,00 Lokalplanområde Eksisterende udstykning Nye boligmatrikler meter Strædet Byggelinje Mindsteafstande i meter

23 Kortbilag 3 Friarealer og beplantning Vænget Skolebakken - A A b b Rytterskolevej meter Strædet Lokalplanområde Udlæg til regnvandsbassin Grøntfriareal Sti Byggelinje Træer Miljøstation Lokalplan / Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde

24 22 Kortbilag 4 Illustrationsplan

25 Lokalplan / Bilag Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 23

26 Bilag B - Miljøscreening 24

27 Lokalplan / Bilag C - Støjberegning Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 25

28 26

29 Lokalplan / Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 27

30 28

31 Lokalplan / Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde

32 30

33 Lokalplan / Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 31

34 32

35 Lokalplan / Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde 33

36 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv Kolding

37 Endelig vedtagelse af lokalplan Ved Skolebakken og Rytterskolevej et haveboligområde By- og Udviklingsforvaltningen har den 17. september 2014 vedtaget lokalplan med virkning for området i den sydligste del af Nr. Bjert mellem Rytterskolevej, Strædet, Skolebakken og Vænget. Lokalplanen åbner mulighed for et område til boligformål med åben lav bebyggelse, samt etablering af fælles grønne friarealer med forbindelse til grønne omgivelser. Lokalplanen er uændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 17. juli Retsvirkninger Med den offentlige bekendtgørelse må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre Byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Flere oplysninger Den endeligt vedtagne lokalplan kan ses på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding og på

38 Meddelelse og offentlig bekendtgørelse sker i henhold til planlovens 30 og 31 om offentliggørelse. Klagevejledning Hvad kan der klages over? Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til lokalplanen. Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. Hvem er klageinstans? Natur- og Miljøklagenævnet. Hvortil skal klagen sendes? Klager skal sendes til Kolding kommune, der sender den videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal sendes, så vidt muligt elektronisk pr mail til ellers pr. brev til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding, att. Planafdelingen. Hvad er klagefristen? Onsdag den 15. oktober Hvad er lovgrundlaget? Lov nr. 578 af 27/ om planlægning. Hvad koster det at klage? 500 kr. Gebyret vil efter modtagelse af klagen blive opkrævet af Natur- og Miljøklagenævnet. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på og Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra i dag.

39 By- og Udviklingsforvaltningen Plan Endelig vedtagelse af lokalplan Ved Skolebakken og Rytterskolevej - et haveboligområde By- og Udviklingsforvaltningen vedtog den 17. september 2014 lokalplan Ved Skolebakken og Rytterskolevej et haveboligområde. Nytorv Kolding Telefon Telefax EAN CPR: Dato 17. september 2014 Sagsnr. 14/13571 Løbenr /14 Sagsbehandler Georg Unna Direkte telefon Lokalplanen er offentligt bekendtgjort på onsdag den 17. september Se vedlagte annonce for oplysninger om eventuelle ændringer af planerne i forhold til det offentliggjorte forslag, samt retsvirkninger og klagevejledning. Flere oplysninger Den endeligt vedtagne plan kan ses på By- og Udviklingsafdelingen, Nytorv 11, Kolding og på Meddelelse og offentlig bekendtgørelse sker i henhold til planlovens 30 og 31 om offentliggørelse. Hvis der er spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig. Venlig hilsen Georg Unna Arkitekt

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo Lokalplan 360-72 Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo December 2014 Offentlig bekendtgørelsesdato: 20. december 2014 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR NEDRIVNING AF SYGEPLEJEBOLIGER VED

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Lokalplan 1018-15. Nord for Idyl i Dalby. - et haveboligområde

Lokalplan 1018-15. Nord for Idyl i Dalby. - et haveboligområde Lokalplan 1018-15 Skamlingvejen Idyl Nord for Idyl i Dalby - et haveboligområde 20. april 2009 1018-15 Indhold Indledning 3 Lokalplanområdets beliggenhed 3 Baggrund og formål 3 Bestemmelser 5 1 Formål

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere