18. januar 2008 FM 2008/43. Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "18. januar 2008 FM 2008/43. Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger"

Transkript

1 18. januar 2008 FM 2008/43 Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger I medfør af l i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde med videre 1. Denne landstingsforordning finder anvendelse på andelsboligforeninger, som har til formål enten at opføre, erhverve, eje og administrere andelsboliger til brug for andelsboligforeningens medlemmer. Stk. 2. En andelsboligforening skal bestå af mindst fire boliger. Stk. 3. Andelsboliger skal opføres som etagebyggeri eller som tæt eller lavt boligbyggeri, og hver enkelt andelsbolig skal være forsynet med egen indgang, eget køkken eller kogeniche samt bad og toilet. Andelsboligerne skal fremtræde som en naturlig helhed. Stk. 4. Landsstyret kan i særlige tilfælde tillade andelsboliger opført eller overtaget som enkelthuse eller dobbelthuse. 2. Boligarealet i en andelsbolig beregnes som arealet af samtlige rum i boligen. Depotrum, udhus, terrasse, garage eller carport, beliggende udenfor klimaskærmen eller adskilt fra boligen, medregnes ikke, medmindre de umiddelbart kan isoleres og inddrages til beboelse. Stk. 2. Boligarealet beregnes således: 1) Boligarealet for kælderetagen opgøres som længde gange bredde målt fra ydersiden af kælderens ydervægge. Hvis der ikke er fuld kælder, opgøres boligarealet fra midten af de indvendige vægge, som afgrænser de medregnede rum. Rum uden gulv med fuld cement eller betonbelægning medregnes ikke. 2) Beregning af boligarealet i normaletagen opgøres som længde gange bredde målt i den enkelte bolig fra ydersiden af ydervægge eller ydersiden af tag, jf. nr. 3, og fra midten af lejlighedsskel. Gavle i flerfamiliehuse indgår i beregningen som et halvt lejlighedsskel. Ved 1 på 2 bræddebeklædning måles der fra ydersiden af underbrættet. 3) Boligarealet for tagetagen opgøres som længde gange bredde. Længden måles som normaletage, mens bredden måles som afstanden mellem de udvendige tagflader i en højde af 1,5 meter over tagetagens gulv. Udbygninger, for eksempel kviste, måles til ydersiden af de rumafgrænsende vægge. Stk. 3. Boligarealet for kælderetagen og tagetagen, jf. stk. 2, nr. 1 og nr. 3, medregnes kun i det omfang, der er foretaget indretning til beboelse. Stk. 4. Arealer uden fast gulv medregnes ikke, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Trapper i boligen medregnes i hver af de etager, som trappen betjener. Fælles entre, trapper og repos, der er beliggende inden for den opvarmede klimaskærm medregnes forholdsmæssigt, dog maksimalt med 11 kvadratmeter. 3. En andelsboligforening kan erhverve boliger på følgende måder: 1) Ved opførelse af nye boliger, hvor andelsboligforeningen er bygherre, jf. kapitel 2. FM 2008/43 J.nr

2 2) Ved en privat bygherres overdragelse af nyopførte boliger til andelsboligforeningen, jf. kapitel 3. 3) Ved Hjemmestyrets eller kommunens overdragelse af nyopførte boliger til andelsboligforeningen, jf. kapitel 4. 4) Ved Hjemmestyrets eller kommunens overdragelse af eksisterende lejeboliger til en andelsboligforening, jf. kapitel Hjemmestyret og kommunen yder et rente- og afdragsfrit lån til andelsboligforeninger efter reglerne i kapitel Landsstyret og kommunalbestyrelsen kan ikke ved bevilling af lån betinge sig indflydelse på ejendommens eller andelsboligforeningens drift udover, hvad der følger af reglerne i denne landstingsforordning. Stk. 2. Den, der finansierer en andelshavers indskud i en andelsboligforening, en privat bygherres opførelse af andelsboliger, eller en andelsboligforenings lån i andelsboliger, kan ikke betinge sig nogen indflydelse på ejendommens eller foreningens drift udover, hvad der følger af reglerne i denne landstingsforordning. Kapitel 2 Opførelse af nye boliger, hvor andelsboligforeningen er bygherre 6. Kapitlet finder anvendelse hvor en andelsboligforening opfører nye boliger til brug for andelsboligforeningens medlemmer. 7. Hjemmestyret og kommunen kan til en andelsboligforenings opførelse af boliger efter 6 yde et rente- og afdragsfrit lån på 50 % af de samlede opførelsesudgifter inden for de arealog beløbsgrænser, der er fastsat i stk. 2. Lånet ydes med halvdelen af kommunen og halvdelen af Hjemmestyret. Stk. 2. Hjemmestyrets og kommunens lån kan maksimalt ydes til 110 kvadratmeter af en boligs boligareal, uanset om boligen er større, og maksimalt til en samlet opførelsesudgift på kroner per kvadratmeter, uanset om opførelsesudgiften er større. Stk. 3. Hjemmestyrets og kommunens lån kan kun ydes, såfremt den enkelte andelshaver, i form af et kontant indskud, selv afholder 5 % af opførelsesudgifterne eller den regulerede indbyrdes værdi, jf. 49, stk. 2, for den bolig, hvortil andelshaveren får brugsret. Stk. 4. Den resterende del af de samlede opførelsesudgifter, skal andelsboligforeningen selv finansiere. 8. Andelsboligens opførelsesudgifter per kvadratmeter opgøres på grundlag af en gennemsnitsmetode, hvor andelsboligforeningens samlede opførelsesudgifter divideres med andelsboligernes samlede antal kvadratmeter. Stk. 2. De samlede opførelsesudgifter kan som minimum indeholde samtlige udgifter, der er forbundet med opførelsen, herunder udgifter til projektering, håndværkerudgifter, byggelånsrenter, byggemodning, tilslutningsafgifter, byggeadministration, teknisk og økonomisk rådgivning, juridisk rådgivning, finansiel rådgivning, administration, finansielle omkostninger, udfærdigelse af skøde og pantebreve samt stempelafgifter. 9. Hjemmestyrets og kommunens lån udbetales tidligst, når boligerne er færdiggjorte og kun mod fremvisning af ibrugtagningstilladelse, endelig uafhængigt bekræftet byggeregnskab og et originalt anmærkningsfrit registreret og stemplet pantebrev samt forsikring.. 4

3 Stk. 2. Lånene sikres ved pant i andelsboligforeningens ejendom med sideordnet prioritet. Sikkerhed for lånene respekterer lån, ydet mod sikkerhed i ejendommen, til finansiering af den resterende del af de samlede opførelsesudgifter, jf. 7, stk Ansøgning om lån til opførelse af boliger indsendes til behandling hos kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Ansøgningen skal være vedlagt: 1) Stiftelsesoverenskomst underskrevet af samtlige stiftere. 2) Andelsboligforeningens vedtægter. 3) Projektbeskrivelse med oplysninger om antal boliger og samlet boligareal. 4) Overslag over de samlede opførelsesudgifter ved byggeriet. 5) Foreløbigt tilsagn om arealtildeling fra kommunalbestyrelsen. 6) Dokumentation for at andelshavernes og andelsboligforeningens egenfinansiering kan tilvejebringes. 11. På grundlag af den fremsendte ansøgning tager kommunalbestyrelsen stilling til, om det ansøgte tilsagn kan gives. Stk. 2. Bevilling af lån forudsætter, at: 1) Der ikke er indgået bindende entreprisekontrakter, og at byggearbejderne ikke er igangsat. 2) Andelsboligforeningen har antaget professionel rådgivning til opgaven som bygherre. 3) Byggeriet opfylder gældende bygge- og planlovgivning på opførelsestidspunktet. 12. Giver kommunalbestyrelsen tilsagn om lån, meddeler kommunalbestyrelsen dette til Landsstyret. Stk. 2. Andelsboligforeningen har krav på tilsagn om lån fra Landsstyret, når kommunalbestyrelsen har givet tilsagn om lån. Hjemmestyrets lån forudsætter bevilling af lån fra kommunen. 13. Yder Hjemmestyret og kommunen lån, udsteder Landsstyret og kommunalbestyrelsen et lånetilsagn, hvoraf lånets foreløbige størrelse og vilkårene for lånet fremgår. Stk. 2. Lånets endelige størrelse beregnes på baggrund af det endelige bekræftede byggeregnskab. Stk. 3. Sker der ændringer i det overslag over opførelsesudgifter, der har dannet grundlag for bevilling af lån, og får ændringen indflydelse på lånenes endelige størrelse, skal andelsboligforeningen uden ugrundet ophold meddele dette til Landsstyret og kommunalbestyrelsen. I modsat fald vil de endelige lån ikke kunne udgøre større beløb, end der er givet tilsagn om. 14. Byggeriet skal være påbegyndt inden 2 år samt færdiggjort og ibrugtaget inden 3 år fra datoen for udstedelse af tilsagnsskrivelsen fra Landsstyret om lån. I modsat fald bortfalder tilsagnet uden varsel. Stk. 2. Andelsboligforeningen skal inden 2 år fra datoen for udstedelse af tilsagnsskrivelsen indsende oplysninger til Landsstyret om, hvorvidt byggeriet er igangsat eller ej. Såfremt byggeriet er igangsat, skal der vedlægges en erklæring herom udstedt af andelsboligforeningen og bekræftet af kommunalbestyrelsen. Stk. 3. Andelsboligforeningen skal inden 3 år fra datoen for udstedelse af tilsagnsskrivelsen fra Landsstyret indsende kopi af ibrugtagningstilladelsen til Hjemmestyret og kommunen. Stk. 4. Landsstyret kan i tilfælde af forsinkelse af byggeriet dispensere fra den i stk. 1 anførte tidsgrænse, efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. I givet fald rykker det i stk. 3 anførte tidspunkt i overensstemmelse med dispensationen. 5

4 Kapitel 3 En privat bygherres opførelse af nye boliger, der overdrages til en andelsboligforening 15. En privat bygherre kan opføre nye boliger med henblik på at overdrage dem til en andelsboligforening. 16. Landsstyret og kommunalbestyrelsen kan til opførelse af boliger efter 15, hver især give et tilsagn om et rente- og afdragsfrit lån på 25 % af de samlede opførelsesudgifter indenfor de areal- og beløbsgrænser, der er fastsat i stk. 2. Stk. 2. Hjemmestyrets og kommunens lån kan maksimalt ydes til 110 kvadratmeter af en boligs boligareal, uanset om boligen er større og maksimalt til en samlet opførelsesudgift på kroner per kvadratmeter, uanset om opførelsesudgiften er større. Stk. 3. Tilsagn om lån kan kun gives, såfremt den private bygherre selv afholder den resterende del af de samlede opførelsesudgifter. Stk. 4. Lånetilsagn fra Landsstyret og kommunalbestyrelsen skal overdrages til en andelsboligforening sammen med boligerne. 17. Ansøgning om tilsagn om lån til opførelse af boliger, indsendes til behandling hos kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Ansøgningen skal være vedlagt: 1) Projektbeskrivelse med oplysninger om antal boliger og samlet boligareal. 2) Overslag over de samlede opførelsesudgifter ved byggeriet. 3) Foreløbigt tilsagn om arealtildeling fra kommunalbestyrelsen. 4) Dokumentation for, at den private bygherre kan tilvejebringe den resterende del af de samlede opførelsesudgifter. 18. På grundlag af den fremsendte ansøgning tager kommunalbestyrelsen stilling til, om det ansøgte tilsagn kan gives. Stk. 2. Bevilling af lån forudsætter, at: 1) Der ikke er indgået bindende entreprisekontrakter, eller at byggeriet ikke er igangsat. 2) Byggeriet opfylder gældende bygge- og planlovgivning på opførelsestidspunktet. 19. Giver kommunalbestyrelsen tilsagn om lån, meddeler kommunalbestyrelsen dette til Landsstyret. Stk. 2. Den private bygherre har krav på et tilsagn om lån fra Landsstyret, når kommunalbestyrelsen har givet tilsagn om lån. Hjemmestyrets lån forudsætter bevilling af lån fra kommunen. 20. Yder Hjemmestyret og kommunen lån, udsteder Landsstyret og kommunalbestyrelsen et lånetilsagn til den private bygherre, hvoraf lånets foreløbige størrelse og vilkårene for lånet fremgår. Stk. 2. Lånets endelige størrelse beregnes på baggrund af det endelige uafhængigt bekræftede byggeregnskab. Stk. 3. Sker der ændringer i det overslag over opførelsesudgifter, der har dannet baggrund for bevilling af lån, og får ændringen indflydelse på lånenes endelige størrelse, skal den private bygherre uden ugrundet ophold meddele dette til Landsstyret og kommunalbestyrelsen. I modsat fald vil de endelige lån ikke kunne udgøre større beløb, end der er givet tilsagn om. 6

5 21. Byggeriet skal være påbegyndt inden 2 år samt færdiggjort og ibrugtaget inden 3 år fra datoen for udstedelse af tilsagnsskrivelsen fra Landsstyret om lån. I modsat fald bortfalder tilsagnet uden yderligere varsel. Stk. 2. Den private bygherre skal senest 2 år fra datoen for udstedelse af tilsagnet indsende oplysninger til Landsstyret om, hvorvidt byggeriet er igangsat eller ej. Såfremt byggeriet er igangsat, skal der vedlægges en erklæring herom udstedt af den private bygherre og bekræftet af kommunalbestyrelsen. Stk. 3. Den private bygherre skal senest 3 år fra datoen for udstedelse af tilsagnskrivelsen fra Landsstyret indsende kopi af ibrugtagningstilladelsen til Hjemmestyret og kommunen. Stk. 4. Landsstyret kan i tilfælde af forsinkelse dispensere fra den i stk. 1 anførte tidsgrænse, efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. I givet fald rykker det i stk. 3 anførte tidspunkt i overensstemmelse med dispensationen. 22. Den private bygherre skal senest på tidspunktet for udstedelse af ibrugtagningstilladelse overdrage boligerne til en andelsboligforening til en samlet købspris fastsat af bygherren. I modsat fald bortfalder lånetilsagnet, medmindre Landsstyret bestemmer andet. Stk. 2. Den samlede købspris skal som minimum indeholde samtlige udgifter, der er forbundet med købet, herunder udgifter til teknisk og økonomisk rådgivning, juridisk rådgivning, finansiel rådgivning, administration, finansielle omkostninger, udfærdigelse af skøde og pantebreve samt stempelafgifter. 23. Såfremt antallet af boliger, opført af en privat bygherre, overstiger antallet af medlemmer i andelsboligforeningen, skal bygherren tilbyde kommunen at indtræde som andelshaver i de ledige andele. Stk. 2. Såfremt kommunen ikke ønsker at tage imod tilbuddet om at indtræde i andelsboligforeningen som andelshaver, skal bygherren tilbyde Hjemmestyret at indtræde som andelshaver i de ledige andele. Stk. 3. Såfremt Hjemmestyret ikke ønsker at tage imod tilbuddet om at indtræde i andelsboligforeningen som andelshaver, skal bygherren selv indtræde som andelshaver i andelsboligforeningen. 24. Kommunen, Hjemmestyret eller bygherren kan ikke, ved indtræden som andelshaver i andelsboligforeningen, betinge sig nogen indflydelse på andelsboligforeningens drift, udover hvad der fremgår af denne landstingsforordning. Stk. 2. Andelsboligforeningen opkræver kommunen, Hjemmestyret eller bygherren, der indtræder som andelshaver, den boligafgift, der er fastsat for den bolig, hvortil brugsretten er knyttet. Hjemmestyret, kommunen eller bygherren kan herefter udleje boligen efter de til enhver tid gældende regler om privat udlejning i landstingsforordning om leje af boliger. Stk. 3. Kommunen, Hjemmestyret eller bygherren er forpligtet til at søge at overdrage deres andele til personer, der med andelsboligforeningens godkendelse, kan optages som medlemmer af andelsboligforeningen. 25. Landsstyrets og kommunalbestyrelsens tilsagn om lån til den private bygherre overdrages til andelsboligforeningen. Stk. 2. Hjemmestyrets og kommunens lån kan kun udbetales, såfremt den enkelte andelshaver, i form af et kontant indskud, selv afholder 5 % af købsprisen eller den regulerede indbyrdes værdi, jf. 49, stk. 2, for den bolig, hvortil andelshaveren får brugsret. Stk. 3. Den resterende del af den samlede købspris, skal andelsboligforeningen selv finansiere. 7

6 26. Meddelelse om overdragelse af boliger indsendes til Landsstyret og kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Meddelelsen skal være vedlagt: 1) Stiftelsesoverenskomst for andelsboligforeningen, der er underskrevet af samtlige stiftere. 2) Andelsboligforeningens vedtægter. 3) Underskrevet købsaftale. 4) Dokumentation for at andelshavernes og andelsboligforeningens egenfinansiering kan tilvejebringes. 27. Hjemmestyrets og kommunens lån udbetales tidligst, når boligerne er færdiggjorte og kun mod fremvisning af ibrugtagningstilladelse, underskrevet købsaftale, registreret og stemplet pantebrev samt forsikring. Stk. 2. Lånene sikres ved pant i andelsboligforeningens ejendom med sideordnet prioritet. Sikkerheden for lånene respekterer lån, ydet mod sikkerhed i ejendommen, til finansiering af den resterende del af den samlede købspris, jf. 25, stk Andelsboligens pris per kvadratmeter boligareal opgøres på grundlag af en gennemsnitsmetode, hvor andelsboligernes samlede købspris divideres med andelsboligernes samlede boligareal i kvadratmeter. Kapitel 4 Hjemmestyrets og kommunens opførelse af boliger med henblik på overdragelse 29. Hjemmestyret og kommunen kan hver især opføre nye boliger med henblik på overdragelse til en andelsboligforening, herunder en andelsboligforening med Hjemmestyret eller kommunen som eneandelshaver. Kapitel 3 finder tilsvarende anvendelse, dog undtaget 24, stk. 3. Stk. 2. Hjemmestyret eller kommunen yder et rente- og afdragsfrit lån på 50 % af de samlede støtteberettigede opførelsesudgifter. Stk. 3. Hjemmestyrets eller kommunens lån efter stk. 2, kan maksimalt ydes til 110 kvadratmeter af en boligs boligareal, uanset om boligen er større, og maksimalt til en samlet opførelsesudgift på kroner per kvadratmeter, uanset om opførelsesudgiften er større. Kapitel 5 Overtagelse af offentlige udlejningsboliger som andelsboliger 30. Lejere i en offentlig udlejningsejendom har ret til at stifte en andelsboligforening og overtage deres lejeboliger som andelsboliger, jf. dog stk. 2 og 4. Stk. 2. Lejerne i en udlejningsejendom, som ønsker at overtage deres lejeboliger som andelsboliger, skal mindst udgøre 55 % af det samlede antal lejere i udlejningsejendommen. Der medregnes 1 lejer per bolig, uanset antallet som står anført på lejekontrakten. Stk. 3. Samtlige lejere i udlejningsejendommen skal af andelsboligforeningen have skriftligt tilbud om medlemskab af andelsboligforeningen. Stk. 4. Retten til overtagelse gælder ikke for: 1) Enfamilie- og dobbelthuse. 2) Boliger, der er specielt opført eller indrettet til handicappede eller bevægelseshæmmede og klassificerede egentlige tjenesteboliger. 3) Boliger, der anvendes som vakantboliger eller til indkvartering. 8

7 4) Boliger eller ejendomme, der af ejeren er reserveret til bestemte formål eller personalegrupper. 5) Boliger, der anvendes til opfyldelse af Hjemmestyrets eller kommunernes genhusningsbehov i forbindelse med renoveringer og saneringer. 6) Boliger, der stilles til rådighed for kommunen til løsning af boligsociale problemer. 31. En offentlig udlejningsejendom, der indeholder flere boliger, kan kun overtages som en helhed, således at andelsboligforeningen får ejendomsret til hele udlejningsejendommen. Stk. 2. Kan en ejendom opdeles i flere ejendomme som følge af naturlige vertikale skel, for eksempel i form af forskudt klimaskærm, individuelle trappeopgange eller selvstændige adgangsforhold, kan hver enkelt ejendom overtages selvstændigt. Stk. 3. Flere ejendomme kan overtages af den samme andelsboligforening, såfremt ejendommene fremtræder som en naturlig helhed. 32. Ansøgninger fra lejere om overtagelse af offentlige udlejningsejendomme som andelsboliger indsendes til udlejningsejendommens ejer, det vil sige enten Hjemmestyret eller kommunen. Ansøgningen vedlægges stiftelsesoverenskomst underskrevet af samtlige stiftere og andelsboligforeningens vedtægter. 33. Efter modtagelse af ansøgning foretager Hjemmestyret og kommunen en fysisk gennemgang af udlejningsejendommen og udarbejder en teknisk-økonomiske vurdering, ligesom andelsboligforeningen antager en byggesagkyndig rådgiver, som udarbejder en tilstandsrapport. Stk. 2. Den teknisk-økonomiske vurdering og tilstandsrapporten skal i forening danne grundlag for Landsstyrets eller kommunalbestyrelsens købstilbud, som fremsendes til andelsboligforeningen uden ugrundet ophold. Stk. 3. Købstilbudet skal indeholde oplysninger om eventuelle registrerede panterettigheder og servitutter på udlejningsejendommen. Købstilbudet kan indeholde vilkår om, at andelsboligforeningen i videst mulig omfang overtager lån med pant i udlejningsejendommen. 34. Den byggesagkyndige skal have erfaring i bygningseftersyn og bygningsprojektering og må ikke have særlig tilknytning til ejendommen. Den byggesagkyndige skal være dækket af en erhvervsansvarsforsikring. Stk. 2. Andelsboligforeningen skal antage en finansiel rådgiver, der bistår andelsboligforeningen i forbindelse med overtagelse af udlejningsejendommen. 35. En lejer, som ikke ønsker at overtage sin lejebolig som andelsbolig, kan: 1) Forblive boende i sin lejebolig. 2) Anmode Landsstyret eller kommunalbestyrelsen om at tilbyde en anden lejebolig i samme by, såfremt den til enhver tid gældende landstingsforordning om leje af boliger giver mulighed for det. Stk. 2. Hjemmestyret eller kommunen indtræder som andelshaver i andelsboligforeningen med brugsretten til de boliger, der bebos af lejere, som ikke ønsker at overtage deres lejebolig som andelsbolig. Andelsboligforeningen opkræver Hjemmestyret eller kommunen boligafgift for de boliger, de har opnået brugsretten til. Stk. 3. Huslejen for den lejer, som forbliver i ejendommen, fastsættes efter de almindelige regler for beregning af husleje af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger i den til enhver tid gældende landstingsforordning om leje af boliger. 9

8 Stk. 4. Bestemmelser i andelsboligforeningens vedtægter, herunder om opretholdelse af ro og orden er bindende for den lejer, som forbliver lejer i ejendommen. 36. En lejer, som ikke ønsker at overtage sin lejebolig som andelsbolig, og som forbliver lejer i ejendommen, kan på et hvilket som helst tidspunkt overtage sin lejebolig som andelsbolig. Andelsboligforeningen kan ikke modsætte sig overdragelse af andelen. 37. Tager en lejer imod tilbuddet om at leje en anden bolig, skal Landsstyret eller kommunalbestyrelsen tilbyde lejeren en bolig, der svarer til lejerens husstands størrelse. Hjemmestyret eller kommunen afholder rimelige flytteomkostninger for lejeren. Stk. 2. Fraflytter en lejer sin bolig, skal Hjemmestyret eller kommunen overdrage sin bolig til den øverste på andelsboligforeningens venteliste, der opfylder bestemmelserne om forholdet mellem husstandens og boligens størrelse i den til enhver tid gældende landstingsforordning om leje af boliger. Samtidig skal personen på ventelisten afgive en offentlig udlejningsbolig. Opfylder ingen på ventelisten betingelserne for at overtage andelen, har Landsstyret eller kommunalbestyrelsen anvisningsretten. 38. Andelsboligforeningen skal umiddelbart efter sin stiftelse oprette en venteliste for personer, der ønsker at blive medlem af andelsboligforeningen. Stk. 2. Overdragelse af en andel, ejet af Hjemmestyret eller en kommune skal ske til en person på andelsboligforeningens venteliste. 39. Hjemmestyret eller kommunen kan til en andelsboligforenings overtagelse af offentlige udlejningsboliger som andelsboliger, yde et rente- og afdragsfrit lån på 50 % af den samlede købspris. Ejendommens ejer yder lånet på de 50 %. Stk. 2. Lån kan kun ydes, såfremt den enkelte andelshaver selv afholder 5 % af den samlede købspris for den bolig, hvortil andelshaveren får brugsret. Stk. 3. Den resterende del af den samlede købspris, skal andelsboligforeningen selv finansiere. 40. I overensstemmelse med tilstandsrapporten, fastsættes den samlede købspris for en offentlig udlejningsejendom til ejendommens teknisk- økonomiske værdi, der svarer til ejendommens genanskaffelsespris med fradrag for afskrivninger og manglende vedligehold. Hertil lægges et bidrag på 2 % til dækning af de udgifter, der er forbundet med overtagelsen, herunder udgifter til teknisk og økonomisk rådgivning, juridisk rådgivning, finansiel rådgivning, administration, finansielle omkostninger, udfærdigelse af skøde og pantebreve samt stempelafgifter. Stk. 2. Lider ejendommen af manglende vedligeholdelse på tidspunktet for overtagelsen, kan andelsboligforeningen optage et lån til dækning af udgifter til genoprettende vedligeholdelse. Lånet har prioritet forud for Hjemmestyrets og kommunens lån. Stk. 3. Ejendommens og de enkelte boligers andel i en boligafdelings opsparede henlæggelser tilfalder ikke andelsboligforeningen ved overtagelse af en udlejningsejendom. 41. Overtages en nyopført udlejningsejendom inden 1 år efter færdiggørelse og ibrugtagning, fastsættes købsprisen til ejendommens opførelsesudgifter ifølge godkendt byggeregnskab med tillæg af 2 % til dækning af de udgifter, der er forbundet med overtagelsen, herunder udgifter til teknisk og økonomisk rådgivning, juridisk rådgivning, finansiel rådgivning, administration, finansielle omkostninger, udfærdigelse af skøde og pantebreve samt stempelafgifter. 10

9 Stk. 2. Ejendommens og de enkelte boligers andel i en boligafdelings opsparede henlæggelser tilfalder andelsboligforeningen ved overtagelse af ejendommen. Stk om teknisk-økonomisk vurdering finder ikke anvendelse. 42. Landsstyret kan beslutte, at en udlejningsejendom kan overtages til en lavere pris end den, der er fastsat efter 40 og 41, såfremt forholdene særligt tilsiger dette. Købsprisen kan ikke overstige markedsværdien på ejendommen. 43. Hjemmestyret eller kommunen kan i forbindelse med en andelsboligforenings overtagelse af en udlejningsejendom indgå aftale med andelsboligforeningen om etablering af individuelle forbrugs- og afregningsmålere for el, vand og varme. Omkostningen til denne etablering tillægges købsprisen. 44. Overtages en udlejningsejendom, der modtager fjernvarme eller er omfattet af et fælles forsyningsnet, kloaknet eller andre fælles faciliteter, skal andelsboligforeningen, efter overtagelsen, opretholde den hidtidige forsyning. Der skal indgås aftale herom mellem andelsboligforeningen og leverandøren. Aftalen skal registreres på ejendomsbladet ved Grønlands Landsret for ejendommen. 45. Hjemmestyret eller kommunen afholder de udgifter, der er forbundet med overtagelsen. For eksempel udgifter til rådgivning, administration, udfærdigelse af skøde samt stempelafgifter. 46. Hjemmestyrets eller kommunens lån sikres ved pant i andelsboligforeningens ejendom. Sikkerheden for lånet respekterer lån, ydet mod sikkerhed i ejendommen, til finansiering af den resterende del af den samlede købspris, jf. 39, stk Hjemmestyret eller kommunen kan i forbindelse med en andelsboligforenings overtagelse af en udlejningsejendom betinge sig ret til at leje lokaler fra andelsboligforeningen på nærmere aftalte vilkår. Ligeledes kan overtagelsen betinges af, at lejere og andre, der har en brugsret, som vedrører ejendommen, herunder retten til at drive erhverv, bevarer denne efter overtagelsen. Kapitel 6 Andelsboligforeningen 48. Et medlem af en andelsboligforening kan kun opnå brugsret til 1 bolig. Stk. 2. En andel kan kun ejes af én person. Stk. 3. Kun fysiske og myndige personer kan være medlem af en andelsboligforening. Stk. 4. Stk. 1 og 3 gælder ikke, når Hjemmestyret eller kommunen eller en privat bygherre er indtrådt i en andelsboligforening som andelshaver. 49. Andelshaverne har del i andelsboligforeningens formue i forhold til andelenes indbyrdes brøk, der opgøres som den enkelte andelsboligs boligareal i forhold til andelsboligforeningens samlede boligareal. Stk. 2. Senest ved ibrugtagning kan generalforsamlingen foretage regulering af andelenes indbyrdes værdi. Stk. 3. Andelshavernes del i andelsboligforeningens formue kan ikke gøres til genstand for pantsætning eller retsforfølgning. 11

10 Stk. 4. En andelshaver kan alene give transport til sikkerhed i et eventuelt nettosalgsprovenu. Transporthaver kan ikke begære andelen solgt. Transport skal noteres hos andelsboligforeningsbestyrelsen. 50. En andelshaver hæfter alene med sit kontantindskud for forpligtelser, der vedrører andelsboligforeningen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Har generalforsamlingen besluttet, at der i foreningens ejendom skal optages lån sikret med pant i ejendommen, hæfter andelshaverne personligt og solidarisk for denne gæld, hvis långiveren skriftligt har stillet krav herom. Stk. 3. En andelshaver eller dennes bo hæfter efter stk. 1 og 2, indtil en ny andelshaver har overtaget andelsboligen og gældsforpligtelsen. 51. Andelsboligforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. På generalforsamlingen har hver andel 1 stemme. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre denne landstingsforordning, andelsboligforeningens vedtægter eller almindelige foreningsretlige regler bestemmer andet. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er den, hvis navn står på andelsbeviset. Stk. 2. Generalforsamlingen fastsætter den årlige boligafgift, som skal opkræves den enkelte andelshaver. Stk. 3. Andelsboligforeningens vedtægter skal som minimum indeholde normalvedtægterne, jf. bilag 1, indeholdende afstemningsregler for generalforsamlingen, regler om overdragelse af andele og regler om opløsning af andelsboligforeningen. 52. Til at forestå den daglige ledelse vælger generalforsamlingen en bestyrelse og eventuelt en administrator. Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetager bestyrelsen den daglige administration af andelsboligforeningen. Kun foreningens medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Stk. 2. Varetager bestyrelsen den daglige administrationen af andelsboligforeningen, skal andelsboligforeningen tegne en bestyrelsesansvarsforsikring som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar overfor andelsboligforeningen. 53. Foreningen udsteder et andelsbevis for andelen, der lyder på andelshaverens navn. Stk. 2. Bortkommer andelsbeviset, kan der udstedes et nyt, som skal angive, at det træder i stedet for det bortkomne. 54. En andelsbolig må ikke anvendes erhvervsmæssigt, jf. dog stk. 2, og 47. Stk. 2. Generalforsamlingen kan give tilladelse til, at andelsboligen delvist anvendes erhvervsmæssigt, når den erhvervsmæssige anvendelse ikke medfører kundebesøg og ikke er dominerende i forhold til den beboelsesmæssige anvendelse. Kapitel 7 Forsikring, vedligeholdelse og forandring 55. En andelsboligforenings ejendom skal til enhver tid være forsikret mod brand- og stormskade. 56. En andelsboligforenings ejendom og de enkelte boliger skal holdes forsvarligt ved lige. Vedligeholdelsesarbejder skal udføres håndværksmæssigt korrekt. Andelsboligforeningen udarbejder vedligeholdelsesanvisningen for deres boliger med udgangspunkt i bilag 2. 12

11 Stk. 2. Vedligeholdelse af indvendig fast inventar påhviler den enkelte andelshaver og skal ske for dennes regning. Øvrig vedligeholdelse vedrørende andelsboligen påhviler andelsboligforeningen og skal ske for dennes regning, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Generalforsamlingen kan vedtage et indvendigt og udvendigt vedligeholdelsesreglement, som den enkelte andelshaver har pligt til at respektere og efterkomme. Stk. 4. Bestyrelsen skal udarbejde en plan for planlagt periodisk vedligeholdelse, og den enkelte andelshaver opkræves bidrag til planlagt periodisk vedligeholdelse via boligafgiften. 57. Har Hjemmestyret og kommunen pant i en andelsboligforenings ejendom og holdes andelsboligforeningens ejendom og de enkelte boliger ikke forsvarligt ved lige, kan Hjemmestyret og kommunen opsige lånet, jf. 81, stk. 1, nr. 4, eller skriftligt meddele en andelsboligforening pålæg om at foretage vedligeholdelsesarbejder inden for en nærmere fastsat rimelig frist. Stk. 2. Har andelsboligforeningen trods 3 skriftlige pålæg fra Hjemmestyret eller kommunen ikke foretaget vedligeholdelse, kan Hjemmestyret eller kommunen lade vedligeholdelsen foretage for andelsboligforeningens regning. Pålæg fremsendes til andelsboligforeningens formands postadresse med almindeligt og anbefalet brev. 58. Forsømmer en andelshaver sin indvendige vedligeholdelsespligt, skal bestyrelsen give skriftligt pålæg om, at vedligeholdelse skal foretages inden for en nærmere fastsat rimelig frist. Bestyrelsen har efter fristens udløb ret til at besigtige boligen for at konstatere, om vedligeholdelse er foretaget. Stk. 2. Har andelshaveren trods 3 skriftlige pålæg fra bestyrelsen ikke foretaget vedligeholdelse, kan bestyrelsen lade vedligeholdelse foretage af andelsboligforeningen for andelshaverens regning. Det gælder dog ikke, såfremt generalforsamlingen beslutter at ekskludere andelshaveren, jf. 79, stk Andelshaveren er berettiget til at foretage almindelige mindre forandringer inde i boligen. Iværksættelse af indvendige indgribende forandringer skal godkendes af bestyrelsen. Iværksættelse af udvendige forandringer skal godkendes af generalforsamlingen. Stk. 2. Forandringerne udvendigt skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med gældende bygge- og planlovgivning. 60. Hjemmestyrets og kommunens sikkerhed kan rykke i prioritetsrækken for lån til planlagt periodisk vedligehold, lån til forbedringer eller lån til ombygninger af andelsboligforeningens ejendom. Rykning af Hjemmestyrets eller kommunens sikkerhed forudsætter, at efterstående pantehæftelser tilsvarende accepterer at rykke i prioritetsrækken. Stk. 2. Hjemmestyrets og kommunens sikkerhed rykker ikke i prioritetsrækken for andelsboligforeningens lån til genopretning af manglende vedligeholdelse. Stk. 3. Hjemmestyrets eller kommunens sikkerhed respekterer omlægning af andelsboligforeningens foranstående lån, såfremt det nye lån ikke indebærer en forlængelse af løbetiden eller en forøgelse af det nye låns størrelse i forbindelse med udbetaling af provenu. Kapitel 8 Bopælspligt, leje og tilladelse til fremleje 61. En andelshaver har pligt til at bebo den bolig, hvortil andelshaveren har brugsret. Bopælspligten er opfyldt, når andelshaveren eller en person, der tilhører andelshaverens husstand sammenlagt overnatter i andelsboligen i mindst 6 måneder ud af et år. 13

12 62. Bestyrelsen kan give en andelshaver tilladelse til at udleje et enkelt værelse i sin andelsbolig til myndige fysiske personer. Der kan ikke ske udlejning til umyndige eller juridiske personer, og der kan ikke ske udleje af et enkelt værelse for kortere tidsrum end 3 måneder. Stk. 2. Ved udleje af et enkelt værelse skal lejens størrelse og vilkårene for lejeaftalen godkendes af bestyrelsen. Lejen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til en forholdsmæssig del af boligafgiften, der beregnes som andelsboligens samlede antal kvadratmeter divideret med værelsets samlede antal kvadratmeter. Stk. 3. Lejer betaler husleje direkte til andelshaveren. Stk. 4. I forhold til andelsboligforeningen kan lejers dispositioner overføres direkte på den udlejende andelshaver. 63. Bestyrelsen skal give en andelshaver tilladelse til at fremleje sin andelsbolig til myndige fysiske personer, når andelshaverens fravær er midlertidigt og for eksempel skyldes sygdom, uddannelse, anstaltsanbringelse eller midlertidig forflyttelse hos andelshaveren selv eller en person, der tilhører andelshaverens husstand. Der kan ikke ske fremleje for kortere tidsrum end 3 måneder, ligesom der ikke kan ske udlejning til umyndige og juridiske personer. Stk. 2. En andelsboligforenings bestyrelse kan give tilladelse til fremleje af andelsboligen for en periode på maksimalt 3 år. 64. Ved fremleje af andelsboligen skal lejens størrelse og vilkårene for fremlejemålet godkendes af bestyrelsen. Lejen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til boligafgiften. Indgår bohave i fremlejeaftalen, kan betalingen fastsættes til et højere beløb, dog maksimalt svarende til boligafgiften tillagt 10 %. Fremlejetager betaler husleje direkte til andelshaveren. Stk. 2. En aftale om fremleje må ikke betinges af, at fremlejetageren indgår andre aftaler med andelsboligforeningen, andelshaveren eller tredjemand. Er der indgået sådanne aftaler er disse ugyldige. Selve fremlejeaftalen består, men uden den tilknyttede betingelse. Der kan dog træffes aftale om, at fremlejetager skal aflevere andelsboligen i væsentlig samme stand, som den blev modtaget i. Stk. 3. En aftale om fremleje er personlig, og fremlejetager kan hverken med eller uden bestyrelsens samtykke, viderefremleje eller overlade brugen af den fremlejede andelsbolig til andre. 65. Såfremt Hjemmestyret eller kommunen indtræder i en andelsboligforening, har Hjemmestyret eller kommunen ret til at fortsætte det bestående lejeforhold. 66. Ved indgåelse af leje- eller fremlejeaftalen skal andelshaveren skriftligt oplyse lejer eller fremlejetager om indskrænkning i dennes rettigheder, jf. 81, stk. 1. Såfremt Hjemmestyret eller kommunen indtræder i en andelsboligforening, skal lejer skriftligt oplyses herom på tidspunktet for overdragelsen af lejeboligerne til andelsboligforeningen. Stk. 2. Ved manglende skriftlig oplysning ifaldes erstatningsansvar. Lejer eller fremlejers tab opgøres i overensstemmelse med de almindelige erstatningsretlige regler. Kapitel 9 Overdragelse af andel 67. En andelshaver kan anmode bestyrelsen i andelsboligforeningen om at overdrage sin andel til en ny andelshaver, jf. 77, stk

13 Stk. 2. Andelshaver forbliver medlem af andelsboligforeningen indtil andel med tilhørende rettigheder og forpligtelser er overdraget til en ny andelshaver. Stk. 3. Førend bestyrelsen iværksætter overdragelsesprocessen, skal bestyrelsen sikre sig, at andelshaverens anmodning er ledsaget af ægtefællens skriftlige samtykke, når boligen tjener som fælles bolig. 68. Ved overdragelse af en andel må prisen for andelen ikke overstige summen af: 1) Andelshaverens indskud. 2) Andelshaverens andel af betalte afdrag på lån optaget af andelsboligforeningen til andelsboligernes erhvervelse. 3) Værdien af forbedringer foretaget i andelsboligen. 4) Værdien af manglende vedligeholdelse i andelsboligen og i ejendommen. 5) Værdien af andelshaverens andel i andelsboligforeningens akkumulerede driftsoverskud og frie henlæggelser. Stk. 2. Beløbene i stk. 1, nr. 1 og 2, opskrives årligt den 1. januar med diskontoen tillagt 1,5 %. Indskud opskrives fra tidspunktet for erhvervelse af andelen, dog tidligst fra datoen for udstedelse af ibrugtagningstilladelse. Afdragene opskrives fra forfaldstidspunktet dog tidligst fra datoen for udstedelse af ibrugtagningstilladelse. Stk. 3. Indtil der er udstedt en ibrugtagningstilladelse, sker overdragelse af en andel til en pris svarende til andelshaverens indskud. 69. Ved forbedringer forstås, at foranstaltningen har tilført boligen en ny funktionalitet eller en øget brugsværdi. Der sker fradrag for eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage. Stk. 2. Forbedringer skal, for at kunne medregnes i overdragelsesprisen, skriftligt være godkendt af bestyrelsen senest 6 måneder efter, at forbedringsarbejdet er færdiggjort. 70. Ved en andelshavers død har den efterlevende ægtefælle ret til at få overdraget andelen og fortsætte som andelshaver. Ægtefællen får udstedt et andelsbevis i sit navn. Prisen på andelen må ikke overstige prisen beregnet efter 68. Stk. 2. Samme ret har en person, der i mindst 2 år før andelshaverens død har haft fælles husstand med andelshaveren. 71. Flytter andelshaveren på plejehjem eller lignende, finder 70 tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Bestyrelsen kan modsætte sig overdragelsen, såfremt der er vægtige grunde hertil. 72. Ved en andelshavers separation eller skilsmisse eller ved omstødelse af andelshaverens ægteskab afgøres det, om nødvendigt ved bevilling eller dom, hvem af ægtefællerne, der har ret til at fortsætte som andelshaver. Såfremt der sker overdragelse, må prisen på andelen ikke overstige prisen beregnet efter 68. Stk. 2. Bestyrelsen kan modsætte sig overdragelsen, såfremt der er vægtige grunde hertil. 73. Ved en andelshavers ophævelse af samliv, kan andelshaveren overdrage andelen til samleveren, såfremt de har haft fælles husstand i andelsboligen i mindst 2 år før samlivets ophør. Prisen på andelen må ikke overstige prisen beregnet efter 68. Stk. 2. Bestyrelsen kan modsætte sig overdragelsen, såfremt der er vægtige grunde hertil. 74. Overdrages en andel ved arv til en person, der ikke bebor boligen, skal overdragelsen godkendes af bestyrelsen. 15

14 Stk. 2. Bestyrelsen kan modsætte sig overdragelsen, såfremt der er vægtige grunde hertil. I sådanne tilfælde skal bestyrelsen udbetale arvtager salgsprovenuet. Prisen på andelen må ikke overstige prisen beregnet efter Overdragelse af andele i andre tilfælde end de i nævnte, kan ske efter regler fastsat i andelsboligforeningens vedtægter. Prisen på andelen må ikke overstige prisen beregnet efter Når en andelshaver har anmodet bestyrelsen om at overdrage sin andel, træffer bestyrelsen og andelshaveren skriftlig aftale om fraflytningstidspunkt og tidspunktet for besigtigelse af andelsboligen. Andelshaveren har ret til at deltage i besigtigelsen, også sammen med en sagkyndig. Stk. 2. Ved besigtigelsen skal bestyrelsen udarbejde en besigtigelsesrapport, hvori der anføres eventuelle mangler og misrøgt, som bestyrelsen mener, at andelshaveren er ansvarlig for. Er andelshaveren uenig heri, skal dette anføres i besigtigelsesrapporten med angivelse af andelshaverens synspunkter. Besigtigelsesrapporten skal underskrives af begge parter i forbindelse med besigtigelsen, såfremt begge parter deltager. Andelshaveren eller dennes repræsentant skal umiddelbart efter besigtigelsen have udleveret en kopi af rapporten. Stk. 3. Såfremt andelshaveren eller dennes fuldmægtig undlader at møde op til besigtigelsen, er bestyrelsen berettiget til at lægge besigtigelsesrapporten til grund for de arbejder, der skal udføres for andelshaverens regning. Stk. 4. Udgifterne til de arbejder, der skal udføres for andelshaverens regning, modregnes i salgsprovenuet. Andelsboligforeningens udækkede udgifter skal indbetales til andelsboligforeningen af den fraflyttende andelshaver. 77. Bestyrelsen formidler salg og anden overdragelse af en andel. Bestyrelsen har enekompetence til at indgå aftale om salg og anden overdragelse af en andel. Stk. 2. Inden overdragelsen skal bestyrelsen udlevere følgende til den indtrædende andelshaver: 1) Eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter. 2) Kopi af seneste årsregnskab og budget. 3) Specificeret opstilling over, hvorledes overdragelsesprisen for andelen er beregnet. 4) Et eksemplar af den til enhver tid gældende landstingforordning om andelsboliger. Stk. 3. Prisen for andelen indbetales til andelsboligforeningen, som efter fradrag af eventuelle tilgodehavender, udbetaler resten til den udtrædende andelshaver. Stk. 4. Overdragelsen må ikke betinges af, at den indtrædende andelshaver indgår andre aftaler med den udtrædende andelshaver, bortset fra køb af nagelfast inventar, der særligt er tilpasset eller installeret i andelsboligen. Kapitel 10 Eksklusion 78. Bestyrelsen har pligt til at ekskludere en andelshaver og bringe dennes brugsret til ophør når en andelshaver: 1) Ikke har betalt skyldige beløb senest 7 hverdage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem. 2) Er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal betales sammen med denne, og andelshaveren ikke har betalt restancen senest 7 hverdage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem. 16

15 3) Fremlejer sin andelsbolig uden bestyrelsens samtykke og ikke bringer forholdet i orden senest 14 hverdage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem. 4) Ikke bebor sin andelsbolig og ikke bringer forholdet i orden senest 30 hverdage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem. 5) Undlader at efterkomme vedligeholdelsesreglementet senest 30 hverdage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem. 79. Generalforsamlingen har pligt til at ekskludere en andelshaver og bringe dennes brugsret til ophør, når en andelshaver forsømmer sin pligt til at overholde bestemmelser i andelsboligforeningens vedtægter om opretholdelse af ro og orden efter, at mindst 3 forgæves påkravsskrivelser herom fra bestyrelsen er kommet frem indenfor 12 på hinanden følgende måneder. Stk. 2. Generalforsamlingen kan ekskludere en andelshaver, såfremt andelshaveren trods 3 skriftlige pålæg fra bestyrelsen ikke foretager indvendig vedligeholdelse, jf. 58, som kan medføre varig skade på andelsboligforeningens ejendom. 80. Skriftligt påkrav, jf. 78 og 79, fremsendes både som almindeligt og anbefalet brev til andelshaverens postadresse. I de i 78, nr. 3 og 4, nævnte situationer skal påkravet herudover afleveres af 2 bestyrelsesmedlemmer på den andelsbolig, som andelshaveren har brugsret til. Såfremt andelshaveren ikke træffes, skal bestyrelsesmedlemmerne underskrive en erklæring om, at brevet er afleveret på den andelsbolig, som andelshaveren har brugsret til. Kopi af erklæringen skal straks afleveres til andelsboligforeningens formand. Stk. 2. Generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning om at ekskludere en andelshaver skal være skriftlig og ledsaget af følgende skriftlige oplysninger: 1) Begrundelsen for eksklusionen med angivelse af hjemlen hertil. 2) Hvornår andelsboligen skal være fraflyttet og tømt for bohave. 3) Hvornår nøglerne til andelsboligen skal være afleveret til bestyrelsen. 4) Hvornår besigtigelse af andelsboligen finder sted. 5) Indtil hvilket tidspunkt, der skal betales boligafgift, varme med videre. 6) Hvilke øvrige udgifter andelshaveren skal erstatte andelsboligforeningen. Stk. 3. Ved eksklusion på grundlag af 78, nr. 1 og 2, og 79 kan brugsretten tidligst bringes til ophør med 1 måneds varsel. Ved eksklusion på grundlag af 78, nr. 3-5, kan brugsretten til boligen bringes til øjeblikkelig ophør. Stk. 4. Meddelelse om beslutning, jf. stk. 2, skal fremsendes på samme vis som påkrav, jf. stk Eksluderes en andelshaver, ophører samtidig en aftale om leje eller fremleje af den til andelen hørende bolig. Dette gælder, selvom lejer eller fremlejertager ikke har misligholdt aftalen. Stk. 2. Modtager andelshaveren et påkrav, som medfører eksklusion hvis påkravet ikke efterkommes, og vælger andelshaveren ikke at efterkomme påkravet, skal andelshaveren orientere lejer eller fremlejetager om eksklusionen. Orienteringen skal afsendes med både almindeligt og anbefalet brev til lejers eller fremlejetagers postadresse senest 5 hverdage efter, at påkravsfristen er udløbet. Kapitel 11 Forfald af rente- og afdragsfrie lån 17

16 82. Medmindre Landsstyret eller kommunalbestyrelsen bestemmer andet, forfalder de offentlige rente- og afdragsfrie lån til betaling i følgende tilfælde: 1) Ved væsentlig misligholdelse af vilkårene for lånet. 2) Når andelsboligforeningens bestyrelse eller generalforsamling ikke efterlever sin pligt til at ekskludere en andelshaver i henhold til 78 og 79. 3) Når andre lån end de offentlige lån, sikret ved pant i andelsboligforeningens ejendom, opsiges til betaling. 4) Når låntager undlader at holde boligen forsvarligt ved lige, og der er risiko for forringelse af långivers sikkerhed. 5) Såfremt andelsboligforeningens ejendom ikke som minimum er forsikret mod brand- og stormskade. 6) Såfremt boliger i andelsboligforeningens ejendom anvendes i strid med 54. 7) Når andelsboligforeningen uberettiget nægter långiver eller dennes repræsentant adgang til at efterse ejendommen. 8) Når andelsboligforeningen ikke gennemfører review af deres årsregnskab eller nægter at indsende andelsboligforeningens årsregnskab til de offentlige långivere. 9) Når regnskabsførelsen i andelsboligforeningen er bevislig objektiv utilstrækkelig i forhold til sædvanlig regnskabspraksis. 10) Når andelsboligforeningen ikke opkræver og henlægger tilstrækkelige midler til planlagt og periodisk vedligehold. 11) Når andelsboligforeningen ikke har udarbejdet en plan for planlagt og periodisk vedligeholdelse. 12) Når andelsboligforeningen opløses, eller dens ejendom overgår til anden anvendelse end andelsboliger. Stk. 2. Forinden Hjemmestyret eller kommunen opsiger de offentlige rente- og afdragsfri lån, jf. stk. 1, skal der skriftligt meddeles andelsboligforeningen en frist på 1 måned til at bringe forholdet i orden. Kapitel 12 Budget og regnskab 83. En andelsboligforenings regnskabsår skal omfatte 12 måneder. Dog kan andelsboligforeningens første regnskabsperiode omfatte et kortere eller længere tidsrum, dog højst 18 måneder. Samme adgang til kortere eller længere regnskabsperiode gælder i forbindelse med en omlægning af andelsboligforeningens regnskabsperiode. Stk. 2. Andelsboligforeningen skal antage en statsautoriseret eller registreret revisor til at gennemføre et review af årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. Stk. 3. Pligten til at anvende statsautoriseret eller registreret revisor, indtræder på det tidligste af følgende tidspunkter: 1) Ved registrering af adkomst. 2) Ved faktisk ibrugtagning af andelsboligforeningens andelsboliger. Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler om andelsboligforeningers udarbejdelse og opstilling af budget, årsregnskab, noter og nøgletal. 84. En andelsboligforening, der har erhvervet andelsboliger med lån fra Hjemmestyret eller kommunen, skal straks efter godkendelse af årsregnskabet på generalforsamlingen, indsende kopi af årsregnskabet til Hjemmestyret og kommunen. 18

17 Kapitel 13 Opløsning af andelsboligforeningen 85. Generalforsamlingen kan beslutte, at en andelsboligforening skal opløses og andelsboligforeningens boliger sælges som ejerlejligheder. Stk. 2. Beslutning om opløsning af andelsboligforeningen med henblik på salg af boligerne som ejerlejligheder, kræver tilslutning fra samtlige andelshavere. Stk. 3. Opløsningen forestås af to personer, hvoraf den ene skal være bestallingshavende advokat, mens den anden vælges af generalforsamlingen. Det afsluttende opløsningsregnskab skal revideres af andelsboligforeningens revisor og indsendes til Hjemmestyret og kommunen, såfremt der er ydet lån til andelsboligforeningen. Stk. 4. Efter opløsning af andelsboligforeningen deles nettoformuen mellem andelshaverne i forhold til de enkelte andeles indbyrdes værdi. 86. I forbindelse med salget, jf. 85, stk. 1, kan Hjemmestyret og kommunens lån, ydet til andelsboligforeningen, kræves ombyttet til et ombytningslån på 40 % af boligens andel i de oprindelige overtagelses- eller opførelsesomkostninger for andelsboligforeningen, dog maksimalt kroner per kvadratmeter og maksimalt for 110 kvadratmeter boligareal. Lånet ydes forholdsmæssigt fra Hjemmestyret og kommunen med samme fordeling som de lån, der ombyttes. Stk. 2. Er den opløste andelsboligforening højest 15 år på opløsningsdatoen, er ombytningslånet rente- og afdragsfrit i 15 år fra datoen for købsaftalens underskrift, hvorefter det afvikles som annuitetslån over 10 år. Ombytningslånet forrentes herefter årligt den 1. januar med diskontosatsen tillagt 3 %-point den 1. januar. Stk. 3. Er den opløste andelsboligforening mere end 15 år gammel på opløsningsdatoen, er ombytningslånet rente- og afdragsfrit i 10 år fra datoen for købsaftalens underskrift, hvorefter det afvikles som annuitetslån over 10 år. Ombytningslånet forrentes herefter årligt den 1. januar med diskontosatsen tillagt 3 %-point den 1. januar. Stk. 4. Differencen mellem de oprindelige offentlige lån, ydet til andelsboligforeningen og ombytningslånet, udredes kontant af køberen af ejerlejligheden, ligesom køberen af ejerlejligheden selv sørger for den øvrige finansiering. Stk. 5. Hjemmestyrets og kommunens lån sikres ved pant i ejerlejligheden med sideordnet prioritet. Sikkerheden for lånene respekterer lån, ydet mod sikkerhed i boligen, til finansiering af den resterende købspris, jf. stk. 4, der maksimalt udgør 90 % af markedsprisen, fratrukket lån ydet efter stk. 2 eller stk. 3. Stk. 6. Ved ejerskifte respekterer Hjemmestyrets og kommunens lån efter stk. 2 og stk. 3 lån, der maksimalt udgør et beløb svarende til 90 % af købsprisen fratrukket summen af de lån, der er ydet efter stk. 2 og stk. 3. Stk. 7. Lån efter 86, stk. 1, respekterer ikke belåning af friværdien i boligen. Lånene respekterer dog lån til værdiforøgende istandsættelser og forbedringer, ud over den almindelige vedligeholdelse af boligen, samt til udvidelser af boligen. Lånene respekterer alene de dokumenterede udgifter dog maksimalt den værdiforøgelse som følge af til istandsættelser, forbedringer og udvidelser. Stk. 8. Boligen skal til enhver tid være forsikret mod brand- og stormskade. 87. Køberen af en ejerlejlighed betaler de udgifter, der er forbundet med købet, herunder udgifter til teknisk og økonomisk rådgivning, juridisk rådgivning, administration, finansiel rådgiver, finansielle omkostninger, udfærdigelse af skøde samt stempelafgifter. 19

18 88. Ombytningslån efter 86 forfalder ikke til betaling ved ejerskifte. Stk. 2. Ombytningslånet forfalder dog til betaling, når: 1) Renter og afdrag på lånet ikke betales, og låntager ikke har betalt restancen senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til låntager. 2) Låntager undlader at holde ejerlejligheden forsvarligt ved lige, og der er risiko for forringelse af långivers sikkerhed. 3) Ejerlejligheden udlejes eller fremlejes på vilkår, der er i strid med den til enhver tid gældende landstingsforordning om leje af boliger. 4) Boligen ikke som minimum er forsikret mod brand- og stormskade. Stk. 3. Låntager har til en hver tid adgang til at indfri ombytningslånet med tillæg af påløbne, men ikke betalte renter. 89. Opløses en andelsboligforening, hvis boliger førhen var offentlige udlejningsboliger, og besluttes det ikke samtidigt, at andelsboligforeningens boliger sælges som ejerlejligheder, da overgår boligerne til almindelige udlejningsboliger til de hidtidige ejere. De hidtidige andelshavere har ret til at blive boende som lejere. Udlejer kan forlange, at der indbetales 4 måneders husleje. Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om en andelsboligforenings boligers overgang til almindelige udlejningsboliger i forbindelse med opløsning, herunder regler om tilbagebetaling af lån ydet til andelsboligforeningen, økonomisk mellemværende i øvrigt, retsstillingen for lejer samt fastsættelse af den fremtidige husleje for lejerne. Kapitel 14 Ikrafttrædelsesbestemmelser og overgangsbestemmelser 90. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Samtidig ophæves: 1) Landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger. 2) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 27. august 1990 om godkendelsesprocedure ved andelsboligbyggeri. 3) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 25. juni 1992 om normalvedtægt for andelsboligforeninger. Stk. 3. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. maj 2003 om teknisk- økonomisk vurdering af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger forbliver i kraft, indtil den ændres eller ophæves ved bestemmelser udfærdiget i medfør af denne landstingsforordning. 91. For andelsboligforeninger, der er opført eller overtaget før den 1. juli 2008 anvendes den efter de hidtil gældende regler beregnede maksimalpris per 31. december 2007 som grundlag for den videre maksimalprisberegning. 92. Andelsboligforeninger, som den1. juli 2008 har fået tilsagn om lån fra Hjemmestyret og kommunen, uden at lånet endnu er udbetalt, kan efter ansøgning hos Landsstyret få tilladelse til at optage realkreditlån, udover kroner per kvadratmeter boligareal. 93. Andelsboligforeninger, som den 1. juli 2008 har fået tilsagn om lån fra Hjemmestyret og kommunen, uden at lånet endnu er udbetalt, kan efter ansøgning hos Landsstyret og kommunalbestyrelsen få erstattet lånetilsagnet med et lånetilsagn efter reglerne i denne landstingsforordning. 20

19 Grønlands Hjemmestyre, den xx 2008 Hans Enoksen / Kim Kielsen 21

20 Bilag 1 NORMALVEDTÆGT FOR ANDELSBOLIGFORENINGER Navn og hjemsted 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen XXXX. Andelsboligforeningens hjemsted er i XXXX kommune. Formål 2. Andelsboligforeningens formål er at opføre, erhverve, eje og administrere (én eller flere vælges) andelsboliger til brug for andelsboligforeningens medlemmer. Medlemmer 3. Som medlem af andelsboligforeningen kan kun optages den, som opnår brugsret til en andelsbolig i andelsboligforeningens ejendom. Medlemskabet kan kun vedrøre den andelsbolig, brugsretten omfatter. Et medlem kan kun have brugsret til én andelsbolig. Indskud 4. For beboere, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer med det formål at erhverve andelsboliger, udgør indskuddet et beløb svarende til 5% af købesummen med tillæg af omkostninger i forbindelse med erhvervelsen, for den størrelse andelsbolig medlemmet ønsker, og hvortil medlemmets brugsret er knyttet. Stk. 2. Medlemmet skal inden tegning af en andel, af andelsboligforeningens formand og kasserer, have oplysning om andelsindskuddets forventede endelige størrelse. Et beløb svarende hertil betales kontant eller deponeres på en konto i et grønlandsk pengeinstitut efter generalforsamlingens bestemmelse. Når den endelige købesum er godkendt, giver generalforsamlingen hvert enkelt medlem besked om det endelige indskuds størrelse, hvorefter medlemmet straks skal indbetale et resterende beløb eller have udbetalt et for meget indbetalt beløb. Stk. 3. Ved optagelsen af et nyt medlem efter stiftelsen skal der udover indskud indbetales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris, som godkendes efter 17. Stk. 4. Indskuddet og tillægsbeløbet indgår i andelsboligforeningens formue som ansvarlig kapital og forrentes ikke af andelsboligforeningen. Hæftelse 5. En andelshaver hæfter alene med sit kontantindskud for forpligtelser, der vedrører andelsboligforeningen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Har generalforsamlingen besluttet, at der i andelsboligforeningens ejendom skal optages lån mod pant i ejendommen, hæfter andelshaverne personligt og solidarisk for denne gæld, hvis långiveren udtrykkeligt har stillet krav herom. 1

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering I medfør af 1 i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov finder anvendelse på lån til opførelse, istandsættelse, udvidelse og forbedring af

Læs mere

Vores bolig! Andelsboliger

Vores bolig! Andelsboliger Vores bolig! Andelsboliger 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig! Andelsboliger

Læs mere

18. januar 2008 FM 2008/43. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

18. januar 2008 FM 2008/43. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 18. januar 2008 FM 2008/43 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget vil erstatte den gældende landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger. Den gældende

Læs mere

I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes:

I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes: Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 18. januar 2008 FM 2008/43 Bemærkninger til forslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Forslaget vil erstatte den gældende landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger. Den gældende

Læs mere

3. august 2007 EM 2007/44. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af dd. mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse,

3. august 2007 EM 2007/44. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af dd. mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, 3. august 2007 EM 2007/44 Forslag til Landstingsforordning nr. xx af dd. mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. I medfør af l i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

22. december 2006 FM2007/21

22. december 2006 FM2007/21 22. december 2006 FM2007/21 Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering. I medfør af 1 i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes:

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET KOLLEGIET GLANSHATTEN LEJLIGHED XX.

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET KOLLEGIET GLANSHATTEN LEJLIGHED XX. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET KOLLEGIET GLANSHATTEN LEJLIGHED XX. NAVN OG FORMÅL: 1: Selskabets navn er "Andelsselskabet Kollegiet Glanshatten lejlighed XX". stk. 2: Selskabets formål er at erhverve ejerlejlighed

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Navn, formål oq hjemsted:

VEDTÆGTER. for. Navn, formål oq hjemsted: VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Navn, formål oq hjemsted: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Foreningen). (i det følgende benævnt 2. Foreningens formål er at erhverve og drive andelslejligheden

Læs mere

Din bolig. Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur & Boliger.

Din bolig. Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur & Boliger. Din bolig Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur & Boliger. Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Lejer til ejer 4 Køb af bolig 4 Ansøgning 5 Lejerens anciennitet 5 Nedslag 5 Udgifter

Læs mere

A/B GLADBOHUS VEDTÆGTER.

A/B GLADBOHUS VEDTÆGTER. A/B GLADBOHUS VEDTÆGTER. 1 KAPITEL 1. Navn 1. Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gladbohus. KAPITIL 2. Formål og hjemsted. 2. Stk. 1. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN GLASVEJ - FREDERIKSBORGVEJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN GLASVEJ - FREDERIKSBORGVEJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN GLASVEJ - FREDERIKSBORGVEJ (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Glasvej - Frederiksborgvej. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

VEDTÆGTER. vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006

VEDTÆGTER. vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006 VEDTÆGTER vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006 Med indføjning af vedtagne ændringer ved generalforsamlingen 18. marts 2014 i 4 og ved indsættelse af valg af administrator i 16 punkt 7 vedr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 Navn, hjemsted og formål: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 6. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte Vedtægter for Andelsboligforeningen Tølløse Bymidte Indholdsfortegnelse: 1 Foreningens navn og hjemstad 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Indskud 5 Hæftelse 6 Andel 7 Boligafgift 8 Vedligeholdelse 9 Forandringer

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Veksøhuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommene

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. a.m.b.a VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Andelsselskabet Råbylille Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo---

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo--- V E D T Æ G T E R For AB Rørmosen II ---ooooo--- Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rørmosen II. Foreningens hjemsted er i Furesø kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Funder Kirkeby Vandværk I/S

Funder Kirkeby Vandværk I/S Funder Kirkeby Vandværk I/S Vedtægter for Funder Kirkeby Vandværk I/S. Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis fulde navn er Funder Kirkeby Vandværk I/S. 1 Selskabet har hjemme i Silkeborg

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN!

AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! AFTALE OM SALG/OVERTAGELSE AF ANDEL i ANDELSFORENINGEN! Navn. Undertegnede overdrager herved min andel beliggende til fraflytning pr. den til medunderskrevne Pris. Prisen for andelen kan opgøres således:

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening 27. december 2006 Sag B-5783-398 /nyh Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Indledning Andelsboligloven indeholder kun ganske få bestemmelser, som regulerer forholdet mellem andelsboligforeningen

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, stiftet den 9. maj 1962, er et andelsselskab, hvis navn er Tranbjerggårdens Vandværk. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A 2014 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54A 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Solbjerg. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bolderslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aabenraa Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Galten Vandværk

Vedtægter for Galten Vandværk 1 Navn og hjemsted Vedtægter for Galten Vandværk Selskabet, der er stiftet den 6. maj 1929, er et andelsselskab ved navn Galten Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg kommune. 2 Formål Selskabets

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 2. oktober, 2014 VEDTÆGTER for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. [1/8] 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 1.2 Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Vedtægter for Foreningen, DC grundens private spildevandslaug (Herefter benævnt spildevandslauget)

Vedtægter for Foreningen, DC grundens private spildevandslaug (Herefter benævnt spildevandslauget) H. P. Hanssens Gade 42 Postboks 239 6200 Aabenraa Tlf: (+45) 74 31 31 31 Fax: (+45) 74 31 31 47 www.dahlguldager.dk #SkjulVedPrint J.nr. 26094/PDA/dvp 27. marts 2012 Vedtægter for Foreningen, DC grundens

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Garager

Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. maj 1972 og ændret på de ekstraordinære generalforsamlinger den 6. oktober 1977, den 7. oktober 1982, den 26. august 1998

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Dall Villaby Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1 Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. A/B Skibelunden

VEDTÆGTER FOR. A/B Skibelunden VEDTÆGTER FOR A/B Skibelunden 1984 1 1.1 Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SKIBELUNDEN. Dens hjemsted er Københavns kommune. Dens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr.

Læs mere