Referat af korpsrådsmødet den 28. maj 2011 kl på Bycenter Rysensteen, København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af korpsrådsmødet den 28. maj 2011 kl. 9.00 20.00 på Bycenter Rysensteen, København"

Transkript

1 Referat af korpsrådsmødet den 28. maj 2011 kl på Bycenter Rysensteen, København Til stede: Signe Lund Christensen(SL), Niels Dam(ND), Pia D. Andersen(PD), Stine Algot(SA), Camilla Gaarden(CG), Ann Skagen Bylund(AS), Jesper Marcher(JM), Peter Krogh Jacobsen(PK) og Søren Olesen(SCO). Christine Strøm(CHS) indtil kl og Marie Keiding(MK) fra kl Afbud fra: Connie Schneider(COS) Referent: Carsten Thomsen(CWT) V = Vedtagelse, O= Orientering, D = Debat 0.Indledning. Søren Olesen og Peter Krogh Jakobsen blev budt velkommen som nyvalgte medlemmer af korpsrådet. Af hensyn til alle blev der gennemført en kort præsentationsrunde. 1.Formalia a. Godkendelse af dagsorden (V) Dagsordenen blev godkendt. b. Godkendelse af referatet fra mødet den 20. april 2011 Referatet, der var udsendt på forhånd, blev godkendt. Det henstilles at forkortelser først benyttes efter at ordet har været skrevet fuldt ud en gang. Ligeledes er det vigtigt at læserne forstår det skrevne og teksten ikke er for indforstået. Alle skal svare, når referatet sendes til godkendelse inden for 10 dages fristen. Der må ikke være tvivl om at alle har modtaget referatet til godkendelse. 2. FOKUS 2011(O) a. Evaluering Ca. 50 personer havde svaret på de udsendte evalueringsskemaer, men desværre var personlige kommentarer gået tabt undervejs. Vi må derfor nøjes med deltagernes evaluering på graferne. I tre grupper evaluerede Korpsrådet FOKUS SA opsamlede og tilføjede kommentarerne i skemaet. Vi nærmer os dermed den længe ønskede og savnede førerstævnemanual. Der var generel enighed om et veltilrettelagt førerstævne. b. Opfølgning på udviklingsplaner. Kredsenes skemaer med mål og fokuspunkter fra deres arbejde på Førerstævnet cirkulerede til orientering. Når kredsenes fokuspunkter er renskrevet er det planen at de skal sendes ud til kredsene så de kan kategoriseres under hvert af de 3 fokusområder, det vil give et bedre overblik. De renskrevne fokuspunkter udsendes også til Korpsrådet til almindelig orientering, og i særdeleshed til kredsfokusgruppen. Til næste års førerstævne skal kredsene fremlægge deres planer og mål. PD sørger for renskrivning af kredsenes fokuspunkter og sørger for fordeling til Korpsrådet. Opgavefordelingen i kredsfokusgruppen (CG,ND,AS,CHS,PD) fastholdes indtil KR-mødet i september. Gruppen fortsætter arbejdet og er ansvarlig for opfølgning overfor kredsene. KR skal på næste korpsrådsmøde igennem en lignende proces og udarbejde fokuspunkter for udviklingen på korpsplan ud fra fokusområderne. Side 1 af 7

2 c. Godkendelse af referat fra Førerstævnet. Referatudkastet, der var udsendt, er direkte kopi af referenters afleverede materiale. Det fremgår tydeligt at den udarbejdede referentmanual har været en stor hjælp for referenterne. Referenterne har lavet et flot arbejde stor ros til dem. ND havde en rettelse til side 5 pkt. 7. Forslaget blev vedtaget skal tilføjes med kursiv. Referatet blev godkendt og SL sørger for redaktionelle rettelser og CWT sørger for indhentning af underskrifter. 3. Udvalg og projektgrupper (O/D/V) a. Status på udvalg og projektgrupper, herunder behov for nye og fordeling af kontaktpersoner. Af hensyn til de nye medlemmer, skitserede SL strukturen på tavlen. Faste udvalg nedsættes til opgaver af vedvarende karakter. Pt. har vi Førertræningsudvalg, Kommunikationsudvalg, IT-udvalg og Øksedaludvalg. Kommissorier er udarbejdet. Projektgrupper kan nedsættes af KR og/eller faste udvalg til klart definerede opgaver (Kommissorium) der afsluttes, f.eks. FOKUS2011, Lejrudvalg, Afrikaprojekt og andre eksterne relationer og opgaver. Der udarbejdes kommissorium for hver projektgruppe. Udvalg og projektgruppers kontaktpersoner er fremover: Øksedaludvalget: JM Førertræningsudvalget: PK IT-udvalget: SL Kommunikationsudvalg: SCO og CG prøver at finde medlemmer til udvalget. Projektgruppe FOKUS 2012: JM og PK finder medlemmer til udvalget. Projektgruppe FOKUS 2012: STA og SL er ansvarlige for korpsrådets del af programmet. Projektgruppe Afrika: PD og SL Projektgruppe Central medlemsregistrering: ND og COS Kredsfokusgruppen: SCO, CG, AS og CHS Konsulentordning: ND Ressourcebank: JM + PK Idekatalog til Gilwell: STA + MK Nyt fra udvalg og grupper: ØKU v/jm: I sidste referat fra ØKU var der listet en række ønsker til indkøb. Korpslogoet til Jesperhus blev fundet på Brownsealejren. I forbindelse med tilkøb af mere jord, har udvalget flere planer på tegnebordet. Vedr. korpskontoret behandles tilbud om ny tagbelægning og ny belægning af forpladsen foran ejendommene. FTU V/PK: Brownsea lejren blev en god weekend med godt vejr. Desværre var der mange konfirmationer rundt i landet, og derfor var der ikke så mange deltagere som man kunne have ønsket. I uge 30/11 afholdes Gilwell-lejr på Øksedal. Staben er i gang med planlægningen Træningen Førerliv blev flyttet til den september 2011 på Øksedal. Rolandlejren er som tidligere nævnt flyttet til efterårsferien. Staben er næsten fuldtallig, der mangler dog lejrpræst og måske en enkelt mere til køkkenet. Rolandweekenderne i 2012 holdes fælles med én på Viggahus og én på Øksedal. Specialførertræningen 2010/11 (SFT) er næsten afsluttet og det med et godt resultat. Flere i projektgruppen har vist interesse for at være med igen. Overvejer om der skal laves et tilbud igen i 2012/13. Forinden skal der laves nye regler for betalingen i 6 rater, hvis det skal gentages. ND: Efterlyser mere omtale af træningen og bedre markedsføring af træningens formål i kredsene. SA: Vil gerne have en liste med deltagernavne fra SFT som mulige emner til Side 2 af 7

3 udvalg/projektgrupper. PK: Arbejdsgruppen om fælleskorpslig lederudvikling er genoplivet, idet deltagere fra NOPOLK 2009 mødes ca. 2 gange årligt. DDS har et kursus i ledelse af frivillige som de vil tilbyde deltagere fra KFUM og DBS. Støttet at vi bakker op om det og evt. bliver præsenteret i staben. Vi har afsat penge i budgettet til tilskud til deltagelse i andre korps træninger, da de er noget dyrere end vore egne. Puljen kan dog hurtigt blive brugt, hvis det griber om sig. SCO: Derfor er det også vigtigt med udarbejdelse af klare retningsliner for tilskud til kurser i andre korps. Sættes på dagsordenen på mødet i september. Et kursus i træn trænere er undervejs for ledere i Skandinavien. b. Ressourcebank Ressourcebanken indeholder oplysning om personer og hvad de gerne vil beskæftige sig med i vort korps. JM sørger for at listen over de indkomne emner fra FOKUS 2011 gøres tilgængelig. JM Kommer med oplæg om adgang til listen til mødet i september. c. Kommunikationsudvalg. Det er svært at få nedsat et udvalg, men vi har brug for det. Opgavebeskrivelsen findes i kommissoriet. Korpsrådet fremkom med nogle emner til udvalget. d. Valg af medlem til FTU. Jesper Wøhlk Bøttcher blev godkendt som nyt medlem af FTU. Meget fin ansøgning. SLC sender brev til ham om at han er meget velkommen til at lægge kræfterne i FTU. 4. Korpsrådets arbejde og interne organisering (D/V) a. Nedsættelse af undergrupper, inkl. generel snak om organisering, opgaver m.m FU foreslår at da vi på næste korpsrådsmøde har en hel weekend til rådighed og da vi på det møde skal arbejde med fokusområderne og i den forbindelse muligvis vil nedsætte nye arbejdsgrupper, derfor venter med en fuld reorganisering om omfordeling af opgaver til korpsrådsmødet i september. Korpsrådet støttede forslaget. b. Repræsentationer (Bilag) Orientering og opdatering. Ligeledes udsat til næste møde. 5. Økonomi (O) a. Jordkøb på Øksedal Jordbrugskommissionen har meddelt at landbrugspligten kan ophæves, hvis vi overtager det beskrevne areal og tillægger det til vores nuværende matrikel. Der er derfor ikke noget til hindrer for at vi overtager arealet på de aftalte vilkår. Nødvendige dokumenter vedr. skøde, arealoverførsel og finansiering blev underskrevet på mødet. b. Central medlemsregistrering. På førerstævnet blev der afholdt møde med deltagelse af COS, ND, Kenneth Yrke, Henrik Andersen og Andreas Højmark(BBU). BBU har besluttet at anskaffe et medlemssystem. I løbet af sommeren skal vi vælge mellem 2 3 systemer og have en indstilling klar til september mødet. Det skal sikres at lovgivning overholdes og at det er nemt at arbejde med. Side 3 af 7

4 Kredsene skal informeres om planerne om anskaffelse af et medlemssystem og i forbindelse med tilbuddet om at være med, skal der oplyses om alle fordele og ulemper. Informationsbrev sendes til kredse i juni med svar i august ND. 6. Muligt samarbejde med BBU om ansættelser (D/V) SL orienterede om drøftelserne med BBU og om tankerne bag arbejdet og lagde op til en drøftelse kun gående på principper. FU fik opbakning til at fortsætte drøftelserne og indgå en aftale med BBU om kontor- og ansættelsesfællesskab på Gl. Gugvej 21. Forinden skal dog aftales opgave- og arbejdsfordeling i detaljer, økonomi og ansættelsesaftaler for medarbejderne. 7. FOKUS 2012 a. Planlægning og organisering SL gennemgik fordelingen af arbejdsopgaver mellem Førerstævneprojektgruppen, Korpsrådsrepræsentanter samt korpsrådet(formanden). Erfaringen fra i år viser at forventningerne til hinanden skal afstemmes bedre. Der skal udpeges to medlemmer af KR samt nedsættes en projektgruppe på 5-6 personer og 2 fra SFT. Se pkt. 3a. 8. Nordisk lejr 2013 (D/V) a. Opfølgning på beslutning på Førerstævnet, inkl. rekruttering af person til planlægningen. Lejrledelsen har fremsat ønske om at 1 til 2 personer indgår i lejrledelsen. Som nævnt i Førerstævnereferatet er vi ikke forpligtet. ND laver opslag til Korpsnyt og hjemmeside om muligheden for at være med i planlægningen. 9. Kredsfokus (O) a. Nyt fra kredse PD og ND var i fredags i Aalborg 1. for at fejre dem som årets kreds i Der blev ikke udnævnt nogen ny kreds i år, da vi vurderer at det er tid at lade den pris ligge. Måske tages den op igen, eller også finder vi på noget helt nyt. Næsten alle kredse er besøgt. b. Konsulentordningen. 7 kredse søgte om deltagelse i ordningen og 4 er blevet udvalgt. Konsulentarbejdet sættes i gang i Aalborg 2., Århus og Herlev samt Lyngby efter sommerferien, da der nu er indgået aftale med 2 konsulenter som har erfaring fra DDS. ND følger arbejdet tæt. På mødet i september nedsættes udvalg til kredsførersamlingen. Den nuværende fordeling af kredse på KR-medlemmer følger fra AS. Pr. 31. maj er følgende oversigt fremsendt pr. mail til korpsrådet fra Ann Skagen Bylund: CHS: Holbæk, Rønne, Lyngby, Esbjerg 1. PD: Oure, Østervrå, Tølløse, Skee, Hjørring ND: Herlev, Aalborg 1., Aalborg 2., Odense, Roskilde CG: Sæby, Mosbjerg, Sindal, Østhimmerland Vårst, Viborg, Pandrup AS: Århus, Vrå, Jerup, Frederikshavn, Østhimmerland Hellum 10. Spejdernes Lejr 2012 (O) a. Orientering fra lejrledelsen. Claus Anesen er blevet medlem af sikkerhedsudvalget og deler chefopgaven sammen med en Side 4 af 7

5 Falck-kollega. Lejrledelsen har arbejdet meget med budgettet som pt. ligger på ca. 76 mill. kr. Deltagerprisen er offentliggjort til kr ,- incl. transport. Der er endnu ikke fastlagt søskenderabat m.m. Lejren opdeles i 5 byer og således at spejdere fra samme geografiske område kommer til at bo i samme del af en by. 11. Nationalt (O) a. BiD, herunder Missionsstævne og stand Der har været afholdt møde med BiD s ledelse, formanden for BBU samt PD og ledere af One vedr. Missionsstævnets fremtid. BBU har efterfølgende udarbejdet forslag til fremtidige missionsstævner, PD sender det videre til KR. Under festaftenen er det planlagt at 2 fra hver organisation dyster mod de andre. Vi skal fremsende 12 spørgsmål om korpset, hvert spørgsmål med 4 svarmuligheder. Der udloves en kontantpræmie som skal gå til et godt formål. Hvis vi vinder skal præmien gå til Spejderhjælpen. PD og CG deltager og repræsenterer korpset på Missionsstævne og Landskonference. Sørger selv for tilmelding. Vi bestiller plads til 2 roll-up samt PC. CG sørger for bestilling af plads samt opstilling. SL har deltaget i en temadag i Købnerkirken for migrantmenigheder. Præsenterede et oplæg om at være spejder. Der søges et KR-medlem til et tilsvarende møde i Århus den 1.okt b. BUS COS og SL repræsenterer korpset i BUS. I BUS skal der snart vælges en repræsentant til DUF s styrelse. SL arbejder på at DBS får en repræsentant i styrelsen, da vi står for tur. c. Spejderchefgruppen SA er udpeget til sekretær i spejderchefgruppen mens vi har formandskabet. Der søges penge fra Nordeafonden til et fælles kommunikationsprojekt. Vi vil lave en APP til smartphones med spejderaktiviteter som kan hentes hvor end man lige står og mangler gode ideer til aktiviteter i det fri. PD sidder med i arbejdsgruppen og sender en kopi af ansøgningen når den er færdig. 12. Internationalt (O) a. IC Nyt MK- der er ikke nyt pt. Forberedelserne til verdenskonferencen optager tiden bl.a. med at finde 8 10 kandidater som skal opstilles til valg til ledelsen. WAGGGS på verdensplan søger medlemmer til arbejdsgrupper. DUF tilbyder kursus/møder samt oprettelse af netværk for internationale koordinatorer. På FOKUS2011 var der mange som gerne vil ud at rejse og vide mere om Dronning Ingrids rejsefond m.m.. CHS har været på SANGAM i Indien. GAT materialet blev præsenteret på dansk på Førerstævnet og mærkerne er nu til salg på korpskontoret. Muligt at besøge Verdensjamboreen i Sverige den 27. juli til 8. august Et dagskort koster 110 SEK og toget kører lige til døren. b. Afrika projektarbejde. SL orienterede om baggrunden for vores deltagelse sammen med BBU i arbejdet i Rwanda. Medlemmerne i afrikaprojektgruppen har meddelt at de har trukket sig ud af arbejdet. PÅ mødet blev der foreslået nye medlemmer til projektgruppen. Side 5 af 7

6 PD og SL hjælpes ad med opgaven. 13. Nyt fra (O) Der er bestilt 160 uniformer, da de 150 indkøbte fra sidste år næsten er solgt. Tegn på god aktivitet i kredsene. Lotteriet er slut. Præmier skal afhentes inden 8. juni og afregning fra kredse skal ske senest den 15. juni. Kredsbonus modregnes i kontingentet. Korpsnyt har snart 200 medlemmer. Hvervekampagnen på Førerstævnet hjalp. Kan sagtens modtage flere input fra bl.a. KR også til hjemmesiden. Bilag sendes snart til Thomas Pilgaard til udarbejdelse af Førerstævneregnskab. Alle udgifter vedr. førerstævnet er med for at give et reelt billede af stævnet. Vi kan senere tage stilling til om der skal ske en opdeling som vi plejer hvis resultatet er for voldsomt. Ønske fra Gyldendals forlag om udlevering af adresser til et salgsbrev er blevet afvist. Har været et meget travlt forår med mange ekstraopgaver i forbindelse med træninger, førerstævne, lotteri og meget mere. Vil fremover sortere lidt mere i opgaverne, så den aftalte arbejdstid overholdes bare nogenlunde. 14. Kalender(O) a. Kommende arrangementer Kalender gennemgået Tilføjelse: er ferielukket fra august b. KR møder i 2011 og : september sted oplyses senere nov. På Øksedal fælles med BBU og BiD BBU sørger for mad. 2012: Pr. 31. maj er følgende datoer fremsendt pr. mail fra SL: 28. januar, København marts, fælles årsmøde med de andre korps 4. april, Tølløse (Førerstævne) maj, Øksedal 8. september, København november, Øksedal 13. Eventuelt. JM: Ved opgørelse af lotteriets vinderkreds benyttes statistikken. Det gør det svært at vinde i en kreds med mange voksne medlemmer. Til næste gang overvejes andre opgørelsesmetoder som kan være mere retfærdige. SL bliver taget af maillisten til FU og KR indtil 1. september 2012 på grund af arbejdet med den afsluttende eksamensopgave. Stedfortrædere er ND og PD. Dette referat godkendes af PD i stedet for SL. Fantastiske 5 min. SA : Helt fedt at være et helt Korpsråd igen MK: Fantastisk FOKUS2011 snakkede med mange der meget var tilfredse. Tak til de to nyvalgte frisk gjort at I har taget opgaven op. SCO: Glad for at være spejder igen rart at blive udfordret på en anden måde. PK: Godt planlagt korpsrådsmøde der er styr på det Tak til Signe for godt arbejde. Side 6 af 7

7 SA: Fedt at se hvor og hvordan vore venner bor dejligt at komme rundt og holde møder. Held og lykke til Signe med specialet. Slut kl Således opfattet: Aalborg, den 6. juni 2011 København, den 5. juni 2011 Carsten W. Thomsen Referent Pia D. Andersen Vicespejderchef Side 7 af 7

Referat for Korpsrådsmøde 1.-2. september 2012 på Bycenter Rysensteen

Referat for Korpsrådsmøde 1.-2. september 2012 på Bycenter Rysensteen Referat for Korpsrådsmøde 1.-2. september 2012 på Bycenter Rysensteen O=Orientering, V=Vedtagelse, D=Debat Til stede: Kathrine Færløv Christensen (KFC), Connie Schneider (COS), Sarah Basnov (SB), Niels

Læs mere

Referat af korpsrådsmødet den 17. september 2011 kl. 10.00 den 18. september 2011 kl. 14.00 på Tølløse Efterskole.

Referat af korpsrådsmødet den 17. september 2011 kl. 10.00 den 18. september 2011 kl. 14.00 på Tølløse Efterskole. Referat af korpsrådsmødet den 17. september 2011 kl. 10.00 den 18. september 2011 kl. 14.00 på Tølløse Efterskole. Til stede: Signe Lund Christensen(SL), Niels Dam(ND), Pia D. Andersen(PD), Connie Schneider(COS)(Søndag),

Læs mere

Referat for Korpsrådsmøde 26. januar 2013 på DUF, København

Referat for Korpsrådsmøde 26. januar 2013 på DUF, København Referat for Korpsrådsmøde 26. januar 2013 på DUF, København Til stede: Stine Algot Nielsen (SA), Niels Dam (ND), Signe Lund Christensen (SL), Christine Strøm (CHS), Kathrine Færløv Christensen (KFC), Sarah

Læs mere

Referat af korpsrådsmødet den 19.-21. november 2010 på Øksedal

Referat af korpsrådsmødet den 19.-21. november 2010 på Øksedal Referat af korpsrådsmødet den 19.-21. november 2010 på Øksedal Samtidig med korpsrådsmødet afholdt BiD s og BBU s ledelse deres møder på Øksedal ud fra ønsket om at vi vil lære hinanden bedre at kende

Læs mere

Referat af korpsrådsmødet den 12. sept. 2010 i København

Referat af korpsrådsmødet den 12. sept. 2010 i København Referat af korpsrådsmødet den 12. sept. 2010 i København Til stede: Signe Lund Christensen(SL), Niels Dam(ND), Pia D. Andersen(PD), Connie Schneider(COS), Stine Algot(STA), Christine Strøm(CHS), Camilla

Læs mere

Referat for Korpsrådsmøde 12. september 2009 kl. 9.30-19.00 i BiD s lokaler i Lærdalsgade 7, 2300 Kbh. S

Referat for Korpsrådsmøde 12. september 2009 kl. 9.30-19.00 i BiD s lokaler i Lærdalsgade 7, 2300 Kbh. S Referat for Korpsrådsmøde 12. september 2009 kl. 9.30-19.00 i BiD s lokaler i Lærdalsgade 7, 2300 Kbh. S Til stede: Martin Søttrup (MS), Søren Agerdal (SØA), Lars Kildelund(LK), Marie Keiding(MK), Peter

Læs mere

Referat af Korpsrådsmøde Øksedal 23.-25. november 2012

Referat af Korpsrådsmøde Øksedal 23.-25. november 2012 Referat af Korpsrådsmøde Øksedal 23.-25. november 2012 Til stede:stine Algot Nielsen (SA), Niels Dam (ND), Signe Lund Christensen (SL), Ann Skagen Bylund (AS), Christine Strøm (CHS) (fra lørdag kl. 13:00),

Læs mere

Referat af Førerstævne den 1.-2. april 2010 i Aalborg

Referat af Førerstævne den 1.-2. april 2010 i Aalborg 1. Konstituering: A. Valg af dirigenter: Mikkel Nilsson, Herlev og Stine Suhr Skovgård, Herlev. Stævnets forretningsorden er overholdt i forhold til udsendelse af stævnehæfte, budget og regnskab. Dirigenterne

Læs mere

Danske Baptisters Spejderkorps

Danske Baptisters Spejderkorps Danske Baptisters Spejderkorps Korpsrådet Referat af korpsrådsmøde den 14 15. november 2008 på Øksedal Til stede: Niels Dam, Pia Duebjerg Andersen, Nikolaj Lam, Peter Krogh Jacobsen, Lars Kildelund, Martin

Læs mere

Referat af Korpsrådsmøde

Referat af Korpsrådsmøde Referat af Korpsrådsmøde 23.-25. november 2013 på Øksedal Til stede: Sarah Basnov (SB), Kathrine Færløv (KF), Connie Schneider (COS), Ann Bidstrup Lebech (AB), Niels Dam (ND) og Signe Lund Christensen

Læs mere

Referat af korpsrådsmødet den 24.-25. januar 2009 i Tølløse

Referat af korpsrådsmødet den 24.-25. januar 2009 i Tølløse WEB Referat af korpsrådsmødet den 24.-25. januar 2009 i Tølløse Til Stede: Niels Dam (ND), Pia D. Andersen (PD), Martin Søttrup (MS), Thomas Ledet Pilgaard(TP), Søren Agerdal(SØA), Jane Emmering(JE), Lars

Læs mere

Referat af korpsrådsmødet den 28.-30. maj 2010 på Øksedal

Referat af korpsrådsmødet den 28.-30. maj 2010 på Øksedal Referat af korpsrådsmødet den 28.-30. maj 2010 på Øksedal Til stede: Signe Lund Christensen(SL), Niels Dam(ND), Pia D. Andersen(PD), Connie Schneider(COS), Stine Algot(STA), Christine Strøm(CHS), Camilla

Læs mere

Referat for Korpsrådsmøde oktober 2016, Øksedal

Referat for Korpsrådsmøde oktober 2016, Øksedal Referat for Korpsrådsmøde 1.-2. oktober 2016, Øksedal Til stede: Ann Bidstrup Lebech (AB), Christine Engel Walther (CW), Inge Burmeister (IB), Sanne Lund Sørensen (SS), Annette Olesen (AO), Connie Schneider

Læs mere

Korpsnyt nr. 8 den 13. marts 2015

Korpsnyt nr. 8 den 13. marts 2015 Korpsnyt nr. 8 den 13. marts 2015 Baptistspejderne udvikles og udfordres gennem åbne, attraktive og sunde fællesskaber Kære læser af Korpsnyt Nu er der lige lidt over en måned til, at vi mødes på Førerstævnet

Læs mere

REFERAT AF KR-MØDE DEN 28.-30 NOVEMBER 2014 I VIGGAHUS, GANLØSE

REFERAT AF KR-MØDE DEN 28.-30 NOVEMBER 2014 I VIGGAHUS, GANLØSE REFERAT AF KR-MØDE DEN 28.-30 NOVEMBER 2014 I VIGGAHUS, GANLØSE Til stede: Sarah Basnov (SB), Niels Dam (ND), Kathrine Færløv Christensen (KF), Connie Schneider (COS), Klaus Agerskov (KA), Teresa Kildelund

Læs mere

Referat for Korpsrådsmøde 24.-25. maj 2013 på Roskilde Vandrehjem

Referat for Korpsrådsmøde 24.-25. maj 2013 på Roskilde Vandrehjem Referat for Korpsrådsmøde 24.-25. maj 2013 på Roskilde Vandrehjem Til stede: Stine Algot Nielsen (SA), Niels Dam (ND), Signe Lund Christensen (SL), Sarah Basnov (SB), Connie Schneider (COS), Kathrine Færløv

Læs mere

Baptistspejdernes Førerstævne

Baptistspejdernes Førerstævne Referat af FOKUS 2013 Baptistspejdernes Førerstævne 14. april 2013 1. KONSTITUERING A. Valg af dirigenter Lise Lybeck, Lyngby og Andreas Højmark Andersen, Aalborg 1. blev valgt som dirigenter for førerstævnet.

Læs mere

iii. Øksedal (BF) Det er afklaret med ØKU, at rafter osv. kan indgå som en variabel enhed i regnskabet på den kommende divisionslejr.

iii. Øksedal (BF) Det er afklaret med ØKU, at rafter osv. kan indgå som en variabel enhed i regnskabet på den kommende divisionslejr. Referat af Korpsrådsmøde 21.-22. november 2015, Viggahus Til stede: Sarah Basnov (SB), Niels Dam (ND), Kathrine Færløv Christensen (KF), Connie Schneider (COS), Annette Olesen (AO), Mikkel Nilsson (MN),

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE LØRDAG DEN 24. JANUAR 2015 I ÅRHUS

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE LØRDAG DEN 24. JANUAR 2015 I ÅRHUS REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE LØRDAG DEN 24. JANUAR 2015 I ÅRHUS Deltagere: Sarah Basnov (SB), Niels Dam (ND), Klaus Agerskov (KA), Mikkel Nilsson (MN), Teresa Kildelund (TK), Majvi Weiss (MW), Connie Schneider

Læs mere

Referat af Korpsrådsmøde 13. september 2014, Lærdalsgade, København

Referat af Korpsrådsmøde 13. september 2014, Lærdalsgade, København Referat af Korpsrådsmøde 13. september 2014, Lærdalsgade, København HUSK AT SE Til stede: Sarah Basnov (SB), Kathrine Færløv Christensen (KF), Connie Schneider (COS), Niels Dam (ND), Mikkel Nilsson (MN),

Læs mere

Januar ikke december i overskriften. I pkt. 9c tilføjes Årsmødet på Holmen samt andre møder I pkt. 6 erstattes PD af MK

Januar ikke december i overskriften. I pkt. 9c tilføjes Årsmødet på Holmen samt andre møder I pkt. 6 erstattes PD af MK Referat af Korpsrådsmødet den 30. januar. Mødet afholdes lørdag kl. 10.30-20.00 i Købnerkirken, Shetlandsgade, 2300 Kbh. S Til stede: Martin Søttrup(MS), Niels Dam(ND), Pia D. Andersen(PD), Jane Emmering(JE),

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2009 18. - 20. september 2009 SPEJDERLIV En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Referat af Baptistspejdernes Førerstævne 18.-19. april 2015

Referat af Baptistspejdernes Førerstævne 18.-19. april 2015 1. KONSTITUERING a. Valg af dirigenter Søren Bøgh Vidmar, Aalborg 1., og Trine Engbo, Aalborg 1., blev valgt som dirigenter for førerstævnet. Dirigenterne indledte med at konstatere, at førerstævnet var

Læs mere

Korpsnyt nr. 16 den 14. august 2015

Korpsnyt nr. 16 den 14. august 2015 Korpsnyt nr. 16 den 14. august 2015 Baptistspejderne udvikles og udfordres gennem åbne, attraktive og sunde fællesskaber Kære læser af Korpsnyt Velkommen hjem fra ferier, lejre, træninger, verdensjamboree

Læs mere

Referat af Korpsrådsmøde maj 2016, Øksedal

Referat af Korpsrådsmøde maj 2016, Øksedal Referat af Korpsrådsmøde 21.-22. maj 2016, Øksedal Til stede: Inge Burmeister (IB), Mikkel Nilsson (MN), Majvi Weiss (MW), Connie Schneider (CS) (ikke til stede søndag), Christine Walther (CW), Annette

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere.

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere. Forår 2010 BROWNSEA I 1907 afholdt Baden-Powell den første spejderlejr i verden. Lejren blev afholdt for en gruppe drenge på Brownsea Island, en lille ø nær Pool i det sydvestlige England. Her boede og

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. februar 2013

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. februar 2013 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. februar 2013 Mødedeltagere: Afbud: Jan Lemser Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Ulla Loren Hansen Jesper Olesen Ebbe Merkelsen Henrik Bjørn Hansen Søren

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

T H I S T E D S P E J D E R N E

T H I S T E D S P E J D E R N E Bestyrelsesmøde onsdag den 12.10.2016. Tid: onsdag den 12.10.2016 kl. 19-21.30. Til stede: Gitte, Susanne, Jesper, Søren, Bodil, Ole Afbud: Conny, Lind, Anna Dagsorden: Punkt Emne Referat 1 Godkendelse

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Kompasset. Spejderne indtog Øksedal. - din vejviser. Lejravis nr. 1 Lørdag den 5. juli Spejderliv viser vej Øksedal 2014

Kompasset. Spejderne indtog Øksedal. - din vejviser. Lejravis nr. 1 Lørdag den 5. juli Spejderliv viser vej Øksedal 2014 Kompasset - din vejviser Lejravis nr. 1 Lørdag den 5. juli Spejderliv viser vej Øksedal 2014 Spejderne indtog Øksedal Lørdag ankom spejdere fra DBS i hele landet til Øksedal i Nordjylland. På årets sommerlejr

Læs mere

De Gule Spejdere i Danmark Arbejde i organisationen Årshjul

De Gule Spejdere i Danmark Arbejde i organisationen Årshjul De Gule Spejdere i Danmark Arbejde i organisationen Årshjul Turneringer Forretnings-udvalg Ledertræf Korpsstyrelses-møder Korpsråd Måned Forretningsudvalg Arrangementer Januar Februar Marts Godkendelse

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 30. august 31. august 2013 Referat

Korpsledelsesmøde den 30. august 31. august 2013 Referat Korpsledelsesmøde den 30. august 31. august 2013 Referat Mødested og tid Holmen Fredag den 30/8-2013 kl. 19:10 22:50 Lørdag 31/8-2013 kl. 8:00 14:40 Deltagere Marianne Karstensen (punkt 1-8 herefter afbud),

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

KORPSNYT NR. 13 DEN 15. AUGUST 2014

KORPSNYT NR. 13 DEN 15. AUGUST 2014 KORPSNYT NR. 13 DEN 15. AUGUST 2014 BAPTISTSPEJDERNE UDVIKLES OG UDFORDRES GENNEM ÅBNE, ATTRAKTIVE OG SUNDE FÆLLESSKABER Hvor herligt at starte sommerferietiden med en fantastisk lejr på Øksedal. Der skal

Læs mere

Danske Baptisters Spejderkorps

Danske Baptisters Spejderkorps Referat af korpsrådsmøde den 8.-9. september 2007 på Øksedal Til stede: Trine Engbo Larsen, Pia D. Andersen (fra lørdag kl.13.00), Niels Dam, Martin Søttrup, Søren Jacobsen, Peter Krogh, Lars Kildelund,

Læs mere

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2008 SPEJDERLIV 1 26. - 28. september 2008 En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K Spejdernes bestyrelse Mandag d. 26. juni 2017 kl. 17.00-21.00 Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K REFERAT Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink,

Læs mere

Lone M (Forældrerepræsentant, Store Vigerslevgård) Julie (Næstformand og forældrerepræsentant, Troldehøj)

Lone M (Forældrerepræsentant, Store Vigerslevgård) Julie (Næstformand og forældrerepræsentant, Troldehøj) Klynge VA2 Valby Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2012 Til stede: Camilla (formand og forældrerepræsentant, Valnødden) Henrik (klyngeleder) Anette (pædagogisk lederrepræsentant, Valnødden) Rikke

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Samarbejdsudvalgsmøde 5-05/08 Dato Mandag, den 25. juni kl. 17.00. Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Forbundsledelsen: Jan F. Ludvigsen, Annie Nielsen, Peter

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Status på aktiviteter/projekter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation... 4 5. Status på udvalgsarbejde... 4 6. Nyt fra international... 4 7. Akutte

Læs mere

Skagen Rådhus, Byrådssalen

Skagen Rådhus, Byrådssalen Page 1 of 8 Referat Direktionsgruppen Ordinært møde Dato Tid Sted 13. januar 2005 09:00 Skagen Rådhus, Byrådssalen NB. Der serveres en let frokost i kantinen kl. 12.00. Sekretariatschef Henriette B. Wandborg

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Referat. Menighedsrådsmøde Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1.

Referat. Menighedsrådsmøde  Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 12. marts 2013, side 1 af 6 Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Flemming

Læs mere

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden)

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Dagsorden til Ungdomsudvalgsmøde Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Forberedelse: Emne Formål Hvad skal vi udrette? Behandling Hvad er processen? Tid

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Kirsten

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU)

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Lørdag den 12. april 2008 kl. 11 40 16 00 Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. tv, 2200 København N Dagsorden: 1. Oplæsning af AA's formålserklæring og indledning

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

2 Valg af ordstyrer Beslutning Lars Bonde og Toke Nielsen. 3 Valg af referent Beslutning Kim Madsen og Pernille Knudsen

2 Valg af ordstyrer Beslutning Lars Bonde og Toke Nielsen. 3 Valg af referent Beslutning Kim Madsen og Pernille Knudsen Dagsorden, 3F Ungdomsudvalg d. 5. september 2015 Punkt Hvem har stillet punktet Type 1 Velkomst Orientering/gennemgang af dagsordenen Referat Praktiske oplysninger 2 Valg af ordstyrer Beslutning Lars Bonde

Læs mere

Korpsnyt nr. 5 den 21. marts 2014

Korpsnyt nr. 5 den 21. marts 2014 Korpsnyt nr. 5 den 21. marts 2014 Baptistspejderne udvikles og udfordres gennem åbne, attraktive og sunde fællesskaber Det vælter ind med gode tilbud om mangeartede oplevelser og opgaver. I dette Korpsnyt

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Borgmester Lars

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

Der er aftalt, at Palle Ravn noterer sig beslutninger fra mødet til efterfølgende referatskrivning.

Der er aftalt, at Palle Ravn noterer sig beslutninger fra mødet til efterfølgende referatskrivning. Handicaprådet referat Møde 26. oktober 2016 kl. 16:00 i mødelokal 1, kælderen Indgang C Rådhuset. Mødedeltagere: Palle Ravn, Gert Lund, Mona Rask, Per Ravn, Jeanette Juul Quaade Steen Jakobsen, Anna Maria

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Niels

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Danske Baptisters Spejderkorps. Budget 2013 og 2014 Behandlet og godkendt på korpsrådemødet i januar 2013 Til godkendelse på førerstævnet i 2013

Danske Baptisters Spejderkorps. Budget 2013 og 2014 Behandlet og godkendt på korpsrådemødet i januar 2013 Til godkendelse på førerstævnet i 2013 Danske Baptisters Spejderkorps Gl. Gugvej 21 9000 Aalborg CVR-nr. 27 42 28 10 Budget 2013 og 2014 Behandlet og godkendt på korpsrådemødet i januar 2013 Til godkendelse på førerstævnet i 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 UIG: Anne-Mette Lund (formand) AML, Marianne Hulgaard MHU, Ralf Petersen RPE, Henning Johansen HJO, Camilla Møntegaard (CMA) og Ditte Vadsgaard (DVA). Dirigent:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper Janholm, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland

Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Kredsbestyrelsen DSR Kreds Sjælland Dagsorden Der indkaldes til konstituerende kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. november 2015 kl. 13.00 til 17.00 Mødet afholdes på kredsens kontor Møllevej 13, 4140

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat Dato: 06.06.13, kl 18.00 Sted: Helle Engelsen Kærvej 16 7850 Stoholm Tilstede: Jens Andersen, Claus Christensen, Helle Engelsen og Ane Gleerup Afbud: Mette Stubkjær (barsel) 1. Valg af mødeleder:

Læs mere

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne.

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne. Referat fra OI-regionsmøde søndag d. 25. maj 2008 Tilstede: Thomas (Midtjylland), Peter/Kim/Sofie (Nordjylland), Anita (Syddanmark) og Karsten (OIK). Afbud: Louise (SOV) og Johnny (KBH). Ad.1. Karsten

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

c. Godkendelse af Førerstævnereferat AB korrekturlæser, hvorefter det bliver sendt rundt til KR til tilføjelser/kommentarer og godkendelse.

c. Godkendelse af Førerstævnereferat AB korrekturlæser, hvorefter det bliver sendt rundt til KR til tilføjelser/kommentarer og godkendelse. Referat af Korpsrådsmøde Tølløse, 4.-6. juni 2015 Tilstede: Sarah Basnov (SB), Niels Dam, (ND), Kathrine Færløv Christensen (KF), Connie Schneider (COS), Mikkel Nilsson (MN), Klaus Agerskov (KA), Annette

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Referat. Dagsordenen er godkendt med enkelte tilføjelser.. 3. Godkendelse af referat fra seneste møde:

Referat. Dagsordenen er godkendt med enkelte tilføjelser.. 3. Godkendelse af referat fra seneste møde: Referat Dato: 15.05.13, kl 18.00 Sted: Jens Andersen Forssavej 54 7600 Struer Tilstede: Claus Christensen, Jens Andersen, Helle Engelsen og Ane Gleerup Afbud: Anne Marie Henriksen og Mette Stubkjær (Barsel)

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-skoleleder-2006.02.16.htm. Dato. 16. februar 2006. Tid 9:00. Sted. Sæby Skole NB.

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-skoleleder-2006.02.16.htm. Dato. 16. februar 2006. Tid 9:00. Sted. Sæby Skole NB. Page 1 of 8 Referat Skoleleder Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 16. februar 2006 9:00 Sæby Skole Referent Tommy Hammer Indholdsfortegnelse 1. Sundhed på skoleskemaet Åben sag 2. Danskkursus

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Tid og sted for næste møde: Tirsdag den 8. september 2009 kl.19:00-21:00 i Spejdergården, Helsingør

Tid og sted for næste møde: Tirsdag den 8. september 2009 kl.19:00-21:00 i Spejdergården, Helsingør 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS www.1helsingor.dk Mødereferat Dato: Ref.: 12. juni 2008 ULRIK BIRK 1 af 7 Vedr.: Bestyrelsesmøde Deltagere: Navn: Lone Littré Andreasen Jeanette Carlsen Vibeke

Læs mere

Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1

Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1 Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1 Referat af 12. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 30. april 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre

Læs mere

Referat for Møde i Forretningsudvalget Den 17. marts kl. 16-18 i Pinsestuen på Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1D (3. sal).

Referat for Møde i Forretningsudvalget Den 17. marts kl. 16-18 i Pinsestuen på Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1D (3. sal). Referat for Møde i Forretningsudvalget Den 17. marts kl. 16-18 i Pinsestuen på Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1D (3. sal). Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere