Referat af korpsrådsmødet den 28. maj 2011 kl på Bycenter Rysensteen, København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af korpsrådsmødet den 28. maj 2011 kl. 9.00 20.00 på Bycenter Rysensteen, København"

Transkript

1 Referat af korpsrådsmødet den 28. maj 2011 kl på Bycenter Rysensteen, København Til stede: Signe Lund Christensen(SL), Niels Dam(ND), Pia D. Andersen(PD), Stine Algot(SA), Camilla Gaarden(CG), Ann Skagen Bylund(AS), Jesper Marcher(JM), Peter Krogh Jacobsen(PK) og Søren Olesen(SCO). Christine Strøm(CHS) indtil kl og Marie Keiding(MK) fra kl Afbud fra: Connie Schneider(COS) Referent: Carsten Thomsen(CWT) V = Vedtagelse, O= Orientering, D = Debat 0.Indledning. Søren Olesen og Peter Krogh Jakobsen blev budt velkommen som nyvalgte medlemmer af korpsrådet. Af hensyn til alle blev der gennemført en kort præsentationsrunde. 1.Formalia a. Godkendelse af dagsorden (V) Dagsordenen blev godkendt. b. Godkendelse af referatet fra mødet den 20. april 2011 Referatet, der var udsendt på forhånd, blev godkendt. Det henstilles at forkortelser først benyttes efter at ordet har været skrevet fuldt ud en gang. Ligeledes er det vigtigt at læserne forstår det skrevne og teksten ikke er for indforstået. Alle skal svare, når referatet sendes til godkendelse inden for 10 dages fristen. Der må ikke være tvivl om at alle har modtaget referatet til godkendelse. 2. FOKUS 2011(O) a. Evaluering Ca. 50 personer havde svaret på de udsendte evalueringsskemaer, men desværre var personlige kommentarer gået tabt undervejs. Vi må derfor nøjes med deltagernes evaluering på graferne. I tre grupper evaluerede Korpsrådet FOKUS SA opsamlede og tilføjede kommentarerne i skemaet. Vi nærmer os dermed den længe ønskede og savnede førerstævnemanual. Der var generel enighed om et veltilrettelagt førerstævne. b. Opfølgning på udviklingsplaner. Kredsenes skemaer med mål og fokuspunkter fra deres arbejde på Førerstævnet cirkulerede til orientering. Når kredsenes fokuspunkter er renskrevet er det planen at de skal sendes ud til kredsene så de kan kategoriseres under hvert af de 3 fokusområder, det vil give et bedre overblik. De renskrevne fokuspunkter udsendes også til Korpsrådet til almindelig orientering, og i særdeleshed til kredsfokusgruppen. Til næste års førerstævne skal kredsene fremlægge deres planer og mål. PD sørger for renskrivning af kredsenes fokuspunkter og sørger for fordeling til Korpsrådet. Opgavefordelingen i kredsfokusgruppen (CG,ND,AS,CHS,PD) fastholdes indtil KR-mødet i september. Gruppen fortsætter arbejdet og er ansvarlig for opfølgning overfor kredsene. KR skal på næste korpsrådsmøde igennem en lignende proces og udarbejde fokuspunkter for udviklingen på korpsplan ud fra fokusområderne. Side 1 af 7

2 c. Godkendelse af referat fra Førerstævnet. Referatudkastet, der var udsendt, er direkte kopi af referenters afleverede materiale. Det fremgår tydeligt at den udarbejdede referentmanual har været en stor hjælp for referenterne. Referenterne har lavet et flot arbejde stor ros til dem. ND havde en rettelse til side 5 pkt. 7. Forslaget blev vedtaget skal tilføjes med kursiv. Referatet blev godkendt og SL sørger for redaktionelle rettelser og CWT sørger for indhentning af underskrifter. 3. Udvalg og projektgrupper (O/D/V) a. Status på udvalg og projektgrupper, herunder behov for nye og fordeling af kontaktpersoner. Af hensyn til de nye medlemmer, skitserede SL strukturen på tavlen. Faste udvalg nedsættes til opgaver af vedvarende karakter. Pt. har vi Førertræningsudvalg, Kommunikationsudvalg, IT-udvalg og Øksedaludvalg. Kommissorier er udarbejdet. Projektgrupper kan nedsættes af KR og/eller faste udvalg til klart definerede opgaver (Kommissorium) der afsluttes, f.eks. FOKUS2011, Lejrudvalg, Afrikaprojekt og andre eksterne relationer og opgaver. Der udarbejdes kommissorium for hver projektgruppe. Udvalg og projektgruppers kontaktpersoner er fremover: Øksedaludvalget: JM Førertræningsudvalget: PK IT-udvalget: SL Kommunikationsudvalg: SCO og CG prøver at finde medlemmer til udvalget. Projektgruppe FOKUS 2012: JM og PK finder medlemmer til udvalget. Projektgruppe FOKUS 2012: STA og SL er ansvarlige for korpsrådets del af programmet. Projektgruppe Afrika: PD og SL Projektgruppe Central medlemsregistrering: ND og COS Kredsfokusgruppen: SCO, CG, AS og CHS Konsulentordning: ND Ressourcebank: JM + PK Idekatalog til Gilwell: STA + MK Nyt fra udvalg og grupper: ØKU v/jm: I sidste referat fra ØKU var der listet en række ønsker til indkøb. Korpslogoet til Jesperhus blev fundet på Brownsealejren. I forbindelse med tilkøb af mere jord, har udvalget flere planer på tegnebordet. Vedr. korpskontoret behandles tilbud om ny tagbelægning og ny belægning af forpladsen foran ejendommene. FTU V/PK: Brownsea lejren blev en god weekend med godt vejr. Desværre var der mange konfirmationer rundt i landet, og derfor var der ikke så mange deltagere som man kunne have ønsket. I uge 30/11 afholdes Gilwell-lejr på Øksedal. Staben er i gang med planlægningen Træningen Førerliv blev flyttet til den september 2011 på Øksedal. Rolandlejren er som tidligere nævnt flyttet til efterårsferien. Staben er næsten fuldtallig, der mangler dog lejrpræst og måske en enkelt mere til køkkenet. Rolandweekenderne i 2012 holdes fælles med én på Viggahus og én på Øksedal. Specialførertræningen 2010/11 (SFT) er næsten afsluttet og det med et godt resultat. Flere i projektgruppen har vist interesse for at være med igen. Overvejer om der skal laves et tilbud igen i 2012/13. Forinden skal der laves nye regler for betalingen i 6 rater, hvis det skal gentages. ND: Efterlyser mere omtale af træningen og bedre markedsføring af træningens formål i kredsene. SA: Vil gerne have en liste med deltagernavne fra SFT som mulige emner til Side 2 af 7

3 udvalg/projektgrupper. PK: Arbejdsgruppen om fælleskorpslig lederudvikling er genoplivet, idet deltagere fra NOPOLK 2009 mødes ca. 2 gange årligt. DDS har et kursus i ledelse af frivillige som de vil tilbyde deltagere fra KFUM og DBS. Støttet at vi bakker op om det og evt. bliver præsenteret i staben. Vi har afsat penge i budgettet til tilskud til deltagelse i andre korps træninger, da de er noget dyrere end vore egne. Puljen kan dog hurtigt blive brugt, hvis det griber om sig. SCO: Derfor er det også vigtigt med udarbejdelse af klare retningsliner for tilskud til kurser i andre korps. Sættes på dagsordenen på mødet i september. Et kursus i træn trænere er undervejs for ledere i Skandinavien. b. Ressourcebank Ressourcebanken indeholder oplysning om personer og hvad de gerne vil beskæftige sig med i vort korps. JM sørger for at listen over de indkomne emner fra FOKUS 2011 gøres tilgængelig. JM Kommer med oplæg om adgang til listen til mødet i september. c. Kommunikationsudvalg. Det er svært at få nedsat et udvalg, men vi har brug for det. Opgavebeskrivelsen findes i kommissoriet. Korpsrådet fremkom med nogle emner til udvalget. d. Valg af medlem til FTU. Jesper Wøhlk Bøttcher blev godkendt som nyt medlem af FTU. Meget fin ansøgning. SLC sender brev til ham om at han er meget velkommen til at lægge kræfterne i FTU. 4. Korpsrådets arbejde og interne organisering (D/V) a. Nedsættelse af undergrupper, inkl. generel snak om organisering, opgaver m.m FU foreslår at da vi på næste korpsrådsmøde har en hel weekend til rådighed og da vi på det møde skal arbejde med fokusområderne og i den forbindelse muligvis vil nedsætte nye arbejdsgrupper, derfor venter med en fuld reorganisering om omfordeling af opgaver til korpsrådsmødet i september. Korpsrådet støttede forslaget. b. Repræsentationer (Bilag) Orientering og opdatering. Ligeledes udsat til næste møde. 5. Økonomi (O) a. Jordkøb på Øksedal Jordbrugskommissionen har meddelt at landbrugspligten kan ophæves, hvis vi overtager det beskrevne areal og tillægger det til vores nuværende matrikel. Der er derfor ikke noget til hindrer for at vi overtager arealet på de aftalte vilkår. Nødvendige dokumenter vedr. skøde, arealoverførsel og finansiering blev underskrevet på mødet. b. Central medlemsregistrering. På førerstævnet blev der afholdt møde med deltagelse af COS, ND, Kenneth Yrke, Henrik Andersen og Andreas Højmark(BBU). BBU har besluttet at anskaffe et medlemssystem. I løbet af sommeren skal vi vælge mellem 2 3 systemer og have en indstilling klar til september mødet. Det skal sikres at lovgivning overholdes og at det er nemt at arbejde med. Side 3 af 7

4 Kredsene skal informeres om planerne om anskaffelse af et medlemssystem og i forbindelse med tilbuddet om at være med, skal der oplyses om alle fordele og ulemper. Informationsbrev sendes til kredse i juni med svar i august ND. 6. Muligt samarbejde med BBU om ansættelser (D/V) SL orienterede om drøftelserne med BBU og om tankerne bag arbejdet og lagde op til en drøftelse kun gående på principper. FU fik opbakning til at fortsætte drøftelserne og indgå en aftale med BBU om kontor- og ansættelsesfællesskab på Gl. Gugvej 21. Forinden skal dog aftales opgave- og arbejdsfordeling i detaljer, økonomi og ansættelsesaftaler for medarbejderne. 7. FOKUS 2012 a. Planlægning og organisering SL gennemgik fordelingen af arbejdsopgaver mellem Førerstævneprojektgruppen, Korpsrådsrepræsentanter samt korpsrådet(formanden). Erfaringen fra i år viser at forventningerne til hinanden skal afstemmes bedre. Der skal udpeges to medlemmer af KR samt nedsættes en projektgruppe på 5-6 personer og 2 fra SFT. Se pkt. 3a. 8. Nordisk lejr 2013 (D/V) a. Opfølgning på beslutning på Førerstævnet, inkl. rekruttering af person til planlægningen. Lejrledelsen har fremsat ønske om at 1 til 2 personer indgår i lejrledelsen. Som nævnt i Førerstævnereferatet er vi ikke forpligtet. ND laver opslag til Korpsnyt og hjemmeside om muligheden for at være med i planlægningen. 9. Kredsfokus (O) a. Nyt fra kredse PD og ND var i fredags i Aalborg 1. for at fejre dem som årets kreds i Der blev ikke udnævnt nogen ny kreds i år, da vi vurderer at det er tid at lade den pris ligge. Måske tages den op igen, eller også finder vi på noget helt nyt. Næsten alle kredse er besøgt. b. Konsulentordningen. 7 kredse søgte om deltagelse i ordningen og 4 er blevet udvalgt. Konsulentarbejdet sættes i gang i Aalborg 2., Århus og Herlev samt Lyngby efter sommerferien, da der nu er indgået aftale med 2 konsulenter som har erfaring fra DDS. ND følger arbejdet tæt. På mødet i september nedsættes udvalg til kredsførersamlingen. Den nuværende fordeling af kredse på KR-medlemmer følger fra AS. Pr. 31. maj er følgende oversigt fremsendt pr. mail til korpsrådet fra Ann Skagen Bylund: CHS: Holbæk, Rønne, Lyngby, Esbjerg 1. PD: Oure, Østervrå, Tølløse, Skee, Hjørring ND: Herlev, Aalborg 1., Aalborg 2., Odense, Roskilde CG: Sæby, Mosbjerg, Sindal, Østhimmerland Vårst, Viborg, Pandrup AS: Århus, Vrå, Jerup, Frederikshavn, Østhimmerland Hellum 10. Spejdernes Lejr 2012 (O) a. Orientering fra lejrledelsen. Claus Anesen er blevet medlem af sikkerhedsudvalget og deler chefopgaven sammen med en Side 4 af 7

5 Falck-kollega. Lejrledelsen har arbejdet meget med budgettet som pt. ligger på ca. 76 mill. kr. Deltagerprisen er offentliggjort til kr ,- incl. transport. Der er endnu ikke fastlagt søskenderabat m.m. Lejren opdeles i 5 byer og således at spejdere fra samme geografiske område kommer til at bo i samme del af en by. 11. Nationalt (O) a. BiD, herunder Missionsstævne og stand Der har været afholdt møde med BiD s ledelse, formanden for BBU samt PD og ledere af One vedr. Missionsstævnets fremtid. BBU har efterfølgende udarbejdet forslag til fremtidige missionsstævner, PD sender det videre til KR. Under festaftenen er det planlagt at 2 fra hver organisation dyster mod de andre. Vi skal fremsende 12 spørgsmål om korpset, hvert spørgsmål med 4 svarmuligheder. Der udloves en kontantpræmie som skal gå til et godt formål. Hvis vi vinder skal præmien gå til Spejderhjælpen. PD og CG deltager og repræsenterer korpset på Missionsstævne og Landskonference. Sørger selv for tilmelding. Vi bestiller plads til 2 roll-up samt PC. CG sørger for bestilling af plads samt opstilling. SL har deltaget i en temadag i Købnerkirken for migrantmenigheder. Præsenterede et oplæg om at være spejder. Der søges et KR-medlem til et tilsvarende møde i Århus den 1.okt b. BUS COS og SL repræsenterer korpset i BUS. I BUS skal der snart vælges en repræsentant til DUF s styrelse. SL arbejder på at DBS får en repræsentant i styrelsen, da vi står for tur. c. Spejderchefgruppen SA er udpeget til sekretær i spejderchefgruppen mens vi har formandskabet. Der søges penge fra Nordeafonden til et fælles kommunikationsprojekt. Vi vil lave en APP til smartphones med spejderaktiviteter som kan hentes hvor end man lige står og mangler gode ideer til aktiviteter i det fri. PD sidder med i arbejdsgruppen og sender en kopi af ansøgningen når den er færdig. 12. Internationalt (O) a. IC Nyt MK- der er ikke nyt pt. Forberedelserne til verdenskonferencen optager tiden bl.a. med at finde 8 10 kandidater som skal opstilles til valg til ledelsen. WAGGGS på verdensplan søger medlemmer til arbejdsgrupper. DUF tilbyder kursus/møder samt oprettelse af netværk for internationale koordinatorer. På FOKUS2011 var der mange som gerne vil ud at rejse og vide mere om Dronning Ingrids rejsefond m.m.. CHS har været på SANGAM i Indien. GAT materialet blev præsenteret på dansk på Førerstævnet og mærkerne er nu til salg på korpskontoret. Muligt at besøge Verdensjamboreen i Sverige den 27. juli til 8. august Et dagskort koster 110 SEK og toget kører lige til døren. b. Afrika projektarbejde. SL orienterede om baggrunden for vores deltagelse sammen med BBU i arbejdet i Rwanda. Medlemmerne i afrikaprojektgruppen har meddelt at de har trukket sig ud af arbejdet. PÅ mødet blev der foreslået nye medlemmer til projektgruppen. Side 5 af 7

6 PD og SL hjælpes ad med opgaven. 13. Nyt fra (O) Der er bestilt 160 uniformer, da de 150 indkøbte fra sidste år næsten er solgt. Tegn på god aktivitet i kredsene. Lotteriet er slut. Præmier skal afhentes inden 8. juni og afregning fra kredse skal ske senest den 15. juni. Kredsbonus modregnes i kontingentet. Korpsnyt har snart 200 medlemmer. Hvervekampagnen på Førerstævnet hjalp. Kan sagtens modtage flere input fra bl.a. KR også til hjemmesiden. Bilag sendes snart til Thomas Pilgaard til udarbejdelse af Førerstævneregnskab. Alle udgifter vedr. førerstævnet er med for at give et reelt billede af stævnet. Vi kan senere tage stilling til om der skal ske en opdeling som vi plejer hvis resultatet er for voldsomt. Ønske fra Gyldendals forlag om udlevering af adresser til et salgsbrev er blevet afvist. Har været et meget travlt forår med mange ekstraopgaver i forbindelse med træninger, førerstævne, lotteri og meget mere. Vil fremover sortere lidt mere i opgaverne, så den aftalte arbejdstid overholdes bare nogenlunde. 14. Kalender(O) a. Kommende arrangementer Kalender gennemgået Tilføjelse: er ferielukket fra august b. KR møder i 2011 og : september sted oplyses senere nov. På Øksedal fælles med BBU og BiD BBU sørger for mad. 2012: Pr. 31. maj er følgende datoer fremsendt pr. mail fra SL: 28. januar, København marts, fælles årsmøde med de andre korps 4. april, Tølløse (Førerstævne) maj, Øksedal 8. september, København november, Øksedal 13. Eventuelt. JM: Ved opgørelse af lotteriets vinderkreds benyttes statistikken. Det gør det svært at vinde i en kreds med mange voksne medlemmer. Til næste gang overvejes andre opgørelsesmetoder som kan være mere retfærdige. SL bliver taget af maillisten til FU og KR indtil 1. september 2012 på grund af arbejdet med den afsluttende eksamensopgave. Stedfortrædere er ND og PD. Dette referat godkendes af PD i stedet for SL. Fantastiske 5 min. SA : Helt fedt at være et helt Korpsråd igen MK: Fantastisk FOKUS2011 snakkede med mange der meget var tilfredse. Tak til de to nyvalgte frisk gjort at I har taget opgaven op. SCO: Glad for at være spejder igen rart at blive udfordret på en anden måde. PK: Godt planlagt korpsrådsmøde der er styr på det Tak til Signe for godt arbejde. Side 6 af 7

7 SA: Fedt at se hvor og hvordan vore venner bor dejligt at komme rundt og holde møder. Held og lykke til Signe med specialet. Slut kl Således opfattet: Aalborg, den 6. juni 2011 København, den 5. juni 2011 Carsten W. Thomsen Referent Pia D. Andersen Vicespejderchef Side 7 af 7

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Referat af Førerstævne den 1.-2. april 2010 i Aalborg

Referat af Førerstævne den 1.-2. april 2010 i Aalborg 1. Konstituering: A. Valg af dirigenter: Mikkel Nilsson, Herlev og Stine Suhr Skovgård, Herlev. Stævnets forretningsorden er overholdt i forhold til udsendelse af stævnehæfte, budget og regnskab. Dirigenterne

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tirsdag 10. juni kl. 17:00 21:00 (incl. fællesspisning med konsulenter) Inge Lars Lars Ligger

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby,

Læs mere

Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense!

Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense! DM GUIDE Så langt har Gud hjulpet os 2008 Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense! Igen i år samles vi i Store Bededagsferien på tværs af MU, MB, MM og MS til møder og fællesskab. Fredag er sat

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Referat fra landskonference I - 2013

Referat fra landskonference I - 2013 Referat fra landskonference I - 2013 Efter en mindestund, hvor vi mindedes dem, der var gået hjem til Gud siden sidste sommerstævne og takkede for nye medlemmer i vore menigheder, bød formanden velkommen.

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab.

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Ifm. revisionen af regnskabet for 2011 manglede der regnskaber fra

Læs mere

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00.

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Dagsorden for HB møde, CISV Danmark Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Min Start Stop Formalia Valg af

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Deltagere Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen, Thomas Brøgger, Karen Vejby, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 5 april 2012

LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 5 april 2012 LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 5 april 2012 Danske Baptistspejderes Landsgilde, stiftet 1956 Indhold: 1. Lejrnyt især for deltagere! 2. Nyt fra Den Blå Lilje 3. Referat fra førerstævnet i påsken 4. Gedebukke

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle

Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Christian Johansen

Læs mere

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014 Referat af s generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i i Aarhus, 8.-9. marts 2014 1. Valg af dirigent KMI valgt som dirigent. 2. Valg af referent JAM valgt som referent. 3. Valg af to stemmetællere

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Vinder af DM i Fri Carambole Anders Henriksen Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 11. april. 2014 Herved indbydes

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Frivillig i IDA - kom godt i gang

Frivillig i IDA - kom godt i gang Frivillig i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige i IDAs selskaber og regionale enheder April 2014 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780

Læs mere