Mad og mikroorganismer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mad og mikroorganismer"

Transkript

1 ~ Mad og mikroorganismer Nr. 3 Indsamling af bakterier til antibiotikaresistensovervågning 1996

2 Indsamling af bakterier til antibiotikaresistensovervågning 1996 er udgivet som nr. 3 i serien Mad og mikroorganismer Veterinær- og Fødevaredirektoratet Ministeriet fol" Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Janual' 1998 TSSN lll', Veterinær- og Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade Søborg

3 Samarbejdsprojekt om indsamling af bakterier til antibiotikaresistens overvågning Sammendrag Et samarbejdsprojekt om indsamling af indikatorbakterier til resistensovervågning af levnedsmidler blev iværksat i 1996 med deltagelse fra II kommunale levnedsmiddelkontrolenheder og Veterinær- og Fødevaredirektoratet. Samarbejdsprojektet skulle danne grundlag for indsamling af indikatorbakterier til den permanente overvågning af antibiotikaresistens hos bakterier i levnedsmidler. Denne rapport præsenterer resultaterne af det praktiske arbejde i forbindelse med fremskaffelse af bakterieisolater fra levnedsmidler. De resistensdata, som blev genereret på dette grundlag er tidligere blevet offentliggjort i rapporten "Antibiotikaforbrug og overvågning af resistens hos bakterier fra produktionsdyr, levnedsmidler og mennesker i Danmark". Samarbejdsprojektet fungerede tilfredsstillende og er i 1997 blevet efterfulgt af endnu et samarbejdsprojekt med deltagelse fra 21 LKE laboratorier. Introduktion I 1996 fik det daværende Levnedsmiddelstyrelsen, nu Veterinær- og Fødevaredirektoratet, til opgave at starte det nationale program til overvågning af antibiotikaresistens hos bakterier i levnedsmidler. Veterinær- og Fødevaredirektoratet udfører denne overvågning i samarbejde med Statens Serum Institut og Statens Veterinære Serumlaboratorium, der overvåger antibiotikaresistens i henholdsvis de humane og veterinære bakterier. Overvågningsprogrammet hedder DANMAP, (Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring and Research Programme) Veterinær- og Fødevaredirektoratet indbød på denne baggrund til et samarbejdsprojekt med de kommunale levnedsmiddelkontolenheder omkring indsamling af indikatorbakterierne, Escherichia eau og Enleracoccus faeciuml E. faecaus til overvågningsprogrammet. Eftersom der endnu ikke i andre lande foretages en systematisk overvågning af antibiotikaresistens hos bakterier fra levnedsmidler var der ikke noget erfaringsgrundlag, som man fra dansk side kunne trække på. Samarbejdsprojektet skulle derfor være med til at sikre, at den fremtidige indsamling af indikatorbakterier kom til at foregå på en hensigtsmæssig måde, samt at sikre at isolateme kom til at repræsentere et bredt udsnit af levnedsmidler. l

4 Efter invitation til samarbejde meldte der sig II interesserede levnedsmiddelkontrolenheder (se Appendix I). Et indledende møde mellem deltagerne blev aflloldt i august 1996, hvorunder den praktiske tilrettelægning af projektet blev drøftet. Der blev herefter opstillet en tidsplan for projektet (Se Appendix 2). Med hensyn til betaling blev det besluttet at prisen skulle være 100 kr pr. forsøgt isolation af indikatorbakrerier, uanset om dette resulterede i et isolat eller ej. Indsamlingen af isolater blev afsluttet den 30. november 1996 og resultaterne af resistensundersøgelserne blev offentliggjort i februar 1997 i rapporten: "Antibiotikaforbrug og overvågning af resistens hos bakterier fra produktionsdyr, levnedsmidler og mennesker i Danmark". Rapporten blev udsendt til alle levnedsmiddelkontrolenheder ved udgivelsen. Ekstra eksemplarer kan bestilles ved henvendelse til Dansk Zoonosecenter. Formål Før starten af samarbejdsprojektet blev der opstillet følgende formål for projektet: - at opnå erfaring med isolering og håndtering af et forholdsvist stort antal isolater. - at foretage en vægtning af de forskellige levnedsmiddeltyper hvorfra bakterierne isoleres. - at implementere arbejdsrutiner vedrørende resistensbestemmelser ved VFD, herunder modtagelse af prøver, identifikation, resistensbestenunelse, registrering af resultater og kontrolprocedtrrer. - at få arbejdsrutiner i isolering samt forsendelse af isolater til overvågningen indført som rutine hos LKE laboratorierne. - at bedømme ressotrrce- og tidsforbruget til de enkelte opgaver: isolering, identifikation, forsendelse og resistensbestemmelse. - at opnå samarbejdserfaring og finde den optimale fordeling af arbejde mellem VFD og LKE laboratorierne. - at finde frem til en opdeling af levnedsmidler i forskellige hovedgrupper. - at identificere kritiske plmkter i overvågningen. 2

5 Prøveudtagning Arbejdet for de deltagende LKE laboratorier bestod i at isolere indikatorbakterier fra forskellige levnedsmiddeltyper efter nænnere angivne isolationsprocedurer. Den efterfølgende resistensbestemmelse foregik ved Veter.inær- og Fødevaredirektoratet I løbet af projektperioden var målet at isolere 350 E. coli og 350 enterokokker fra udvalgte levnedsmidler, fordelt med 50 isolater af hver art på hver af 7 levnedsmiddelkategorier. På basis af nedenstående prøvetagningsplan blev hver af de deltagende laboratorier bedt om i gennemsnit at indsamle ca. 50 isolater. Plan for indsamling afisolater til samarbejdsprojektet 1996 LKE okse- svme- fjerkræ/ mælke fisk frugt! andet kød kød æg -prod. grønt Thisted 5/5*) 5/5 4/4 10/10 O O OD) Vejle 5/5 5/5 4/4 O O 2/2 2/2 Ringsted 5/5 5/5 4/4 O O 5/5 O Nykøbing 5/5 5/5 O O O 3/3 5/5 Odense 5/5 5/5 10/10 15/ 15 18/ 18 5/5 O Slagelse 5/5 5/5 5/5 4/4 IS/ IS 5/5 O Århus 5/5 5/5 10/10 IO/ IO 5/ O Bornhohn 5/5 5/5 O O O 4/4 2/2 Haderslev 5/5 5/5 5/5 O 6/6 6/6 O Hillerød 5/5 5/5 5/5 10/10 O 2/2 O København 5/5 5/5 IO/ IO 10/10 20/ O antal 55/55 55/55 57/57 59/59 64/64 57/57 9/9 isolater 356/356 *) skal tolkes som 5 E. coli isolater og 5 fækale enterokok isolater D) I kategorien "andet" modtages endvidere udover det i tabeuen nævnte yderligere højst 4/4 isolater fra hver LKE. 3

6 . Metoder I det følgende beskrives kort de metoder, som blev anvendt til isolering af Escherichia coli og Enrerococcus Jaecalis og Enlerococcus JaeciulIl fra levnedsmidler med henblik på resistensbestenmlelse. Hovedprincip: Et levnedsmiddel, et E. coli og/eller et enterokok isola!. Metode til isolering af Esc"eric"ia coli: 5 g levnedsmiddel + 45 ml MacConkey bouillon eller Laktose-ttypton-Iawylsulfatbuillon. Inkubation nalten over ved 44 C Udsæd med stor øjepodennål til RVG agar, inkubation 24 timer ved 44 C. Aflæsning samt subkultur af suspekte kolonier til blodagar eller anden non-selektiv agar. For LKE laboratorieme var det valgfrit om man ville foretage verifikation. Ved VFD blev foretaget følgende verifikation: Præsumptive E. coli er indol positive, E. coli giver ++ved IMVC reaktioner. Det var valgfrit om man benyttede MacConkey- eller Lallrylslllfat-bollillon. Metode til isolering af Enterokokker: 5 g levnedsmiddel + 45 ml Azide Dextrose Bouillon (tilsendt af VFD). Inkubation nalten over ved 44 C Udsæd med stor øjepodennål til Slanetz agar, inkubation 2 døgn ved 44 C. Aflæsning samt subkultur af suspekte kolonier til blodagar evt. tilsat aesculin. For LKE laboratorierne var det valgfrit om man ville foretage verifikation. Ved VFD blev foretaget verifikation efter NMKL. 4

7 Medier: MacConkey bouillon: Som fonnuleret i NMKL metoden nr. 125, 3. udgave 1996 eller tilsvarende: Difco I -05, Merck No. 5396, Oxoid CM5a. Laktose-trypton-Iaurylsulfat-buil\on (LTLSB eller LST): Som fonm~eret i NMKL metoden nr. 125,3. udgave 1996 eller tilsvarende: Difco , Merck No , Oxoid CM45 I RYG: Slanetz-Bartleyagar: NMKL-metoder: Som formuleret i NMKL metode nr. 125, 3. udgave 1996 eller tilsvarende: Difco , Merck No. 1406, Oxoid CMI07. Som formuleret i NMKL 68, 2. udgave 1992 ener tilsvarende: Difco , Merck No. 5289, Oxoid CM377. Fækale enterokokker: NMKL 68, 1992,2. udgave Fækale coli: NMKL nr. 125, 1996,3. udgave med de i cirkulæret angivne modifikationer. Resultater I. Indsamling af isolater På baggrund af prøvetagningsplanen blev der indsamlet bakterieisolater til resistensbestemmelse. Tabellerne C og D er oversigter over indsamlingsresultateme for E. cali og enterokokker. N udtrykker antallet af undersøgte prøver, mens n udtrykker antallet af positive prøver, der resulterede i et isolat. Swnmen af holdne isolater ligger for begge arter ganske tæt på det oprindeligt pl~agte mål, som var 350 isolater af hver art. For E. cali har det været svært at opnå det ønskede antal isolater fra mælkeprodukter, fisk og grønt og frugt, hvorimod især isolater fra oksekød er overrepræsenteret. Der er tydeligvis variation i, hvor bogstaveligt man har fulgt indsarnlingsplanen på de forskellige LKE laboratorierer. Enkelte laboratorier har ændret i planen efter mundtlig aftale med YFD. Det blev ikke nødvendigt at anvende levnedsmiddelkategorien "andet", idet langt størstedelen af de indsamlede isolater kwme henføres direkte til en af de 6 øvrige levnedslniddelkategorier. linegative prøver" De undersøgte prøver resulterede ikke alle i et bakterieisolat. Det var i forvejen forventet at sådarme "negative prøver" ville forekomme, især indenfor fiske- og grøntprøverne. Overordnet set er der intet negativt i, at E. cali og fækale enterokokker ikke optræder i aue 5

8 levnedsmiddeltyper. For den konkrete resistensovervågning betyder det imidlertid, at et større antal prøver skal undersøges for at kmllle generere et datamateriale af en passende størrelse. I lagkagediagrammeme på figm A og B er andelen af de "negative prøver" angivet med hvid farve. Præsumptive og verificerede isolater De præsmuptive isolater af E. coli og enterokokker blev verificeret hos VFD inden resistensbestemmelsen. lait 38 af de præsmuptive E. coli isolater og IO af de præsmnptive enterokok isolater viste sig at tilhøre andre bakteriearter. l lagkagediagranuuerne på figm A og B er andelen af de indsamlede isolater, der ikke kunne verificeres angivet med sort farve. Succes rater Succesrater er beregnet som n : N x 100 % og er således et udtryk for, hvor stor en andel de positive prøver udgør af det samlede antal undersøgte prøver. Som det fremgår at tabel C og D var der betydelige forskelle på succesraterne for de forskellige levnedsmiddelkategorier. Specielt hos E. coli er variationen i succesrater stor: fra 85% i oksekødsprøver og ned til 14% i prøver af grønt og frugt. II.Isolationsprocedurer Isolationsprocedurerne til indsamling af præsmnptive E. coli og Enlerococcus jaecalis / E. jaeciulil blev udarbejdet med henblik på at skulle give stor sandsynligbed for at finde isolater med mindst mulig arbejdsbelastning i LKE laboratorierne. Med udgangspunkt i de føromtalte succesrater skønnes det, at isolationsprocedurerne fimgerer tilfredsstillende. Hovedprincippet, at der fra en levnedsmiddelprøve isoleres et bakterieisolat af hver type, sikrer at datamaterialet repræsenterer tilfældigt udvalgte isolater. Arbejdsrutiner, håndtering og forsendelse Samarbejdsprojektet har gjort det muligt for VFD at indkøre arbejdsrutiner med hensyn til prøveregistrering, verifikation, resistensbestemmelse og dataopsamling. Håodteringen af de godt 700 bakterieisolater fra LKE laboratorierne har i det store hele fimgeret fint. Enkelte svage punkter bør dog fremhæves. Fremsendelsen af isolater til VFD er i visse tilfælde sket i meget store portioner, hvilket har givet flaskehalsproblemer i laboratoriet på VFD. Endvidere bør skemaer med oplysninger om de fremsendte isolater følge forsendelsen. Opdeling af levnedsmidler på kategorier Opdelingen af levnedsmidleme på forskellige hovedkategorier giver mulighed for at simplificere overvågningen for at kunne følge hovedtræk i resistensudviklingen. Yderligere informationer om råvarerne kunne opnås ved at trække på den levnedsmiddelmikrobiologiske database. Som forventet kunne der isoleres fækale enterokokker og E. coli fra de fleste af de rå levnedsmidler af animalsk oprindelse. l modsætning til kategorierne "oksekød" og "svinekød" rmrunede kategorien "fjerkræ" prøver fra mange forskellige fjerkræarter. 6

9 Eftersom overvågningen i 1996 viste, at bakterieisolaterne fra fjerkrækød var hyppigst bærere af resistens er der behov for at lulderdele denne kategori for at kunne indkredse resistensproblemet. Derfor vil der i 1997 blive indsamlet prøver fra to fjerkrækategorier: "slagtekyllinger" og "andet fjerkræ". III. Samarbejdserfaring og kommunikation Kommunikationen mellem samarbejdsparteme har primært bestået i skriftbgt materiale udsendt fra VFD samt telefonsamtaler. På det ufonneiie plan har konununikationen været god. Der har været en vis forsinkelse, når det drejede sig om at fa regninger fra LKE laboratorierne i tide. Af hensyn til økonomien er det vigtigt at datoer for afregning overholdes. Samarbejdsprojektet har været baseret på en åben dialog mellem VFD og LKE laboratorierne. På de afholdte fællesmøder er der blevet diskuteret såvel praktiske som teoretiske problemer og deres mulige løsning. Der er blevet etableret et godt samarbejde, hvor LKE laboratorierne med deres erfaringsgrundlag har ydet en væsentlig indsats til projektets gennemførelse. Arbejdsdelingen mellem LKE laboratorier og VFD har i praksis vist sig at fungere efter hensigten. Ved indkald til samarbejde om resistensovervågning i 1997 har IO af de II deltagende LKE laboratorier meldt sig på ny som deltagere sanunen med yderligere II LKE laboratorier. Dette må tages som udtryk for engagement og interesse i projektet. Konklusion Resistensovervågning af levnedsmidler er en nyskabelse fra danske side, som bar international bevågenhed. Det har således været en ny og væsentlig opgave at fa etableret et netværk til indsaniling af indikatorbakterier, der repræsenterer tilfældigt udvalgte levnedsmidler i Danmark. Samarbejdsprojektet med LKE laboratorierne har udgjort et udmærket grundlag for indsamlingen af indikatorbakterierne. Denne rapport er udarbejdet af en redaktionsgruppe bestående af Sigrid Andersen, Jeppe Boel, Flennning Boisen og Morten østergaard. Alle deltagere i samarbejdsprojektet takkes hermed for deres arbejdsindsats. 7

10 Oksekød Fisk Svinekød Frugt og grønt Fjerkræ Mælkeprodukter Figur A. Indsamlede præsumptive E. coli-isolater. Hver lagkage repræsenterer det samlede antal af undersøgte prøver, N. Et gråt felt repræsenterer andelen af fundne E. CDU isolater., n. Et hvidt felt repræsenterer andelen af negative prøver, hvorfra der ikke kunne isoleres E. cali. Et sort felt repræsenterer andelen af indsamlede isolater, der ikke var E. coli. De eksakte talværdier kan aflæses i Tabel C. 8

11 Svinekød Fisk Oksekød Fjerkræ Frugt og grønt Figur B. Indsamlede præsumptive enterokok-isolater. Hver lagkage repræsenterer antallet af undersøgte prøver, N. Et gråt felt repræsenterer andelen affundne Enterokok isolater, n. Et hvidt felt repræsenterer andelen af negative prøver, hvorfra der ikke kunne isoleres enterokokker. Et sort felt repræsenterer andelen af indsamlede præsumptive isojater, der ikke var enterokokker. De eksakte talværdier fremgår af Tabel D. 9

12 Tabel C. Indsamlede præsumptive E.coli-isolater i resistens samarbejdsprojekt Tabellen angiver antallet af E. coli-isolater, som hvert laboratorium har fimdet ved analyse af levnedsmiddelprøver. Hvor kun et tal er nævnt svarede antallet af fundne isolater til antallet af undersøgte prøver. Angivelsen "4 ud af 5" indikerer, at 4 ud af 5 undersøgte prøver resulterede i et isolat. En streg ( - ) indikerer at der ikke er taget prøver. LKE Oksekød SVinekød Fjerkræ Mælkeprod Ask Grønt og frugt Sum af N Sumafn Sum af negative prøver Hillerød IO 2udaf Ringsted 4udaf5 8udaf Oudaf5 26 Il 9 Amus udaf 15 IO udaf udaf Bomho1m II II O Vejle 8 8udaf9 5 - ludaf Odense 3udaf4 2 10udafll 3 udaf 14 4udafl Thisted IIudafl2 II udafl2 3 udaf IO 4 udaf IO Nykøbing 35udaf40 16udaf IO Haderslev 5udafl0 5udafl0 5udaf8-5udafl 5udaf København udaf 18 IOaf33 4 udaf Slagelse 6udafl 2udaf5 9 udaf IO 1 udafll 4 af26 2udafll n N ikkee coli 4 6 IO II 5 2 succesrate 85% 15% 61% 26% 29% 14%

13 LKE Oksekød Svinekød Fjerkræ Mælkeprrxf. Ask Grønt og frugt SumafN Sumafn Sum af negative prøver Hillerød IO O Ringsted 2udaf4 12udafl5 Oudaf 5 2udaf IJ Arhus 5udaflO 6udaf8 9 ud af 20 10udaf J2 5udafl2 15udaf Bomho1m O Vejle IO O Odense 5 2 /I 6 udafl I 5udafl Thisled 12udaflJ 12udaflJ Judaf 6 IOudafl4 46 J1 9 NykøbingF. 2Oudaf26 9udafl Haderslev 5 5udaflO 5udaf 8 6udafl 1 J København udafl8 25udaf33 IOudafl Slagelse 9 5udaf6 8udafll 5udaf8 21udaf J1 8udafl J n J Tabel D. Indsamlede præsumptive Enterokok-isolater i resistens samarbejdsprojekt 1996 N J ikke enlerokok 2 O I O 5 2 succesrate 8J% 83% 10% 59% 66% 48% Tabellen angiver antallet af enterokok-isolater, som hvert laboratorium har fundet ved analyse af levnedsmiddel prøver. Hvor kun et tal er nævnt svarede antallet af fundne isolater ti l antallet af undersøgte prøver. Angivelsen "2 ud af 4" indikerer, at 2 ud af 4 undersøgte prøver resulterede i et isolat. En streg ( - ) indi kerer at der ikke er taget prøver. 11

14 Appendix I Deltagerlisle, Samarbejdsprojekt 1996 Tlf: Uffe S. Mikkelsen Levnedsmiddelkontrollen i Søndeljylland VS Ole Rømersvej Haderslev Tlf: Anne Rahbek Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen Huginsvej 2 B 3400 Hillerød TIL Peter AnneVUlla Møller Levnedsmiddelkontrollen i København Aæsketorvet København V Tlf. : Finn Madsen Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen for Lolland, Falster og Møn Tværgade2 Postboks Nykøbing F Tlf. : Flemming Boisen MLK Fyn VS Lille Tombjerg Vej Odense Sø Tlf. : Ditlev Svane Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen Set. Knudsgade Ringsted 12

15 Tlf. : Turid Smith Bornholms Levnedsmiddelkontrol Thorkildsvej Rønne Tlf. : Mogens Gammel Miljø- og Levnedsmiddelcentret Rugvænget Slagelse TIL Henrik Sørensen I Marius Olesen Miljø- og Levnedsmiddelkontrolenheden Ringvejen Thisted TIL Kirsten Sørensen LevnedsmiddelCenter Vejle US Dianavej Vejle TIL Erik DahmI Morten Østergaard MLK ØstjyUand US Gøteborg Alle Århus N Tlf. : Jeppe Boel / Sigrid Andersen Veterinær- og Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade Søborg 13

16 Appendix 2 TIDSPLAN for samarbejdsprojekt 1996 om indsamling afindikatorbakterier til overvågning af antibiotikaresistens uge 33 uge 36 uge 37 uge 38 indledende møde afholdt, anvisninger udsendt mødereferat udsendes forberedelse i laboratorierne indsamlingen afindikatorisolater starter, indsendelse afisolater til VFD uge 39 uge 40 indsamlingsperiode uge41 uge 42 uge 43 uge 44 uge 45 uge 46 uge 47 uge 48 de sidste isolater indsendes til VFD VFD afslutter identifikationer og resistens~bestemmelserne opsamling af resistenstaj, databehandling afsluttende møde for samarbejdsprojelctet afrapportering 14

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Borgeres holdning til dyrekloning

Borgeres holdning til dyrekloning Borgeres holdning til dyrekloning Af Rikke Pedersen Ulla Vincentsen Ida-Elisabeth Andersen Teknologirådet for BioTIK-sekretariatet København 2004 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport over revision af Fødevaredirektoratets kontrol med fødevarer i 2003

Rapport over revision af Fødevaredirektoratets kontrol med fødevarer i 2003 Rapport over revision af Fødevaredirektoratets kontrol med fødevarer i 2003 Udarbejdet af Revisionsenheden: Kåre Degn Johansson Tina Sørensen Emilie Sloth Nanna Jansson Cebina Hansen Betina Bengtsen Rapport

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen December 2014 Fødevarestyrelsen INDHOLD Formål med ekspertgruppens arbejde... 4 Fakta om Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA)... 5 Bakterien

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kulinarisk madkvalitet på sygehusene i Region Sjælland

Kulinarisk madkvalitet på sygehusene i Region Sjælland Kulinarisk madkvalitet på sygehusene i Region Sjælland Afrapportering af brugerundersøgelserne 2008/200 - samt indblik i køkkenernes erfaringer og oplevelser med projektet April 200 Kulinarisk madkvalitet

Læs mere

Overvågning af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde (VOV)

Overvågning af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde (VOV) Overvågning af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde (VOV) Thomas Fløcke, Hans Sønderstrup-Andersen, Christian Roepstorff, Kim Lyngby Mikkelsen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Målerteknologier til måling af varmeforbrug. og forbrug af varmt vand 101. Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation 155

Indholdsfortegnelse. Målerteknologier til måling af varmeforbrug. og forbrug af varmt vand 101. Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation 155 Indholdsfortegnelse Bilag 2: Bilag 3: Side Kortlægning af brugen af vandmålere i Danmark 5 Målerteknologier til måling af varmeforbrug og forbrug af varmt vand 11 Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug

Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug Tove Christensen Søren Bøye Olsen Niels Kærgård Alex Dubgaard 2014 / 3 IFRO Dokumentation 2014 / 3 Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug Forfattere:

Læs mere

360 -EVALUERING I SPECIALLÆGE- UDDANNELSE EVALUERING

360 -EVALUERING I SPECIALLÆGE- UDDANNELSE EVALUERING 360 -EVALUERING I SPECIALLÆGE- UDDANNELSE EVALUERING JENS SEEBERG WWW.HRACONSULT.DK MAJ 2006 360 -EVALUERING I SPECIALLÆGE-UDDANNELSE EVALUERING INDHOLD FORORD...3 INDLEDNING...4 BAGGRUND...4 PROJEKTETS

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Kontorchef Mette Marcker Christiansen og kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen I november 2010 indgik KL og Miljøministeriet en aftale om opdatering

Læs mere

Skaτ Februar 2008. Skatteministeriet

Skaτ Februar 2008. Skatteministeriet Skaτ Februar 2008 Skatteministeriet Skaτ Februar 2008 Udgiver: Skatteministeriet København 2008 Tryk: Schultz A/S ISBN: 87-90922-81-6 ISBN: 87-90922-82-4 (Internet) Yderligere eksemplarer kan bestilles

Læs mere

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser Cast Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Winsløwparken 19,3 5000 Odense C tlf.: 6550 1000 Fax: 6591 8296 Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og

Læs mere

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Dato 11. maj 2010 SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Dansk Sundhedsinstitut Juni 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005)

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) Skrift nr. 28 Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) 2006 IDA Spildevandskomiteen Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) - Spildevandskomiteen,

Læs mere

INPUT TIL ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET UDBUDSRÅDET

INPUT TIL ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET UDBUDSRÅDET Til Udbudsrådet Dokumenttype Teknisk rapport Dato Januar 2011 INPUT TIL ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET UDBUDSRÅDET INPUT TIL ANALYSE AF KONKURRENCE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET UDBUDSRÅDET Revision

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009 Salmonellahandlingsplan - svin 2009 2013 August 2009 1 Indledning...4 2 Sammendrag...5 3 Status og udvikling i handlingsplaner...6 4 Initiativer i EU...7 5 Multiresistent Salmonella DT104...8 6 Mål for

Læs mere