Mad og mikroorganismer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mad og mikroorganismer"

Transkript

1 ~ Mad og mikroorganismer Nr. 3 Indsamling af bakterier til antibiotikaresistensovervågning 1996

2 Indsamling af bakterier til antibiotikaresistensovervågning 1996 er udgivet som nr. 3 i serien Mad og mikroorganismer Veterinær- og Fødevaredirektoratet Ministeriet fol" Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Janual' 1998 TSSN lll', Veterinær- og Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade Søborg

3 Samarbejdsprojekt om indsamling af bakterier til antibiotikaresistens overvågning Sammendrag Et samarbejdsprojekt om indsamling af indikatorbakterier til resistensovervågning af levnedsmidler blev iværksat i 1996 med deltagelse fra II kommunale levnedsmiddelkontrolenheder og Veterinær- og Fødevaredirektoratet. Samarbejdsprojektet skulle danne grundlag for indsamling af indikatorbakterier til den permanente overvågning af antibiotikaresistens hos bakterier i levnedsmidler. Denne rapport præsenterer resultaterne af det praktiske arbejde i forbindelse med fremskaffelse af bakterieisolater fra levnedsmidler. De resistensdata, som blev genereret på dette grundlag er tidligere blevet offentliggjort i rapporten "Antibiotikaforbrug og overvågning af resistens hos bakterier fra produktionsdyr, levnedsmidler og mennesker i Danmark". Samarbejdsprojektet fungerede tilfredsstillende og er i 1997 blevet efterfulgt af endnu et samarbejdsprojekt med deltagelse fra 21 LKE laboratorier. Introduktion I 1996 fik det daværende Levnedsmiddelstyrelsen, nu Veterinær- og Fødevaredirektoratet, til opgave at starte det nationale program til overvågning af antibiotikaresistens hos bakterier i levnedsmidler. Veterinær- og Fødevaredirektoratet udfører denne overvågning i samarbejde med Statens Serum Institut og Statens Veterinære Serumlaboratorium, der overvåger antibiotikaresistens i henholdsvis de humane og veterinære bakterier. Overvågningsprogrammet hedder DANMAP, (Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring and Research Programme) Veterinær- og Fødevaredirektoratet indbød på denne baggrund til et samarbejdsprojekt med de kommunale levnedsmiddelkontolenheder omkring indsamling af indikatorbakterierne, Escherichia eau og Enleracoccus faeciuml E. faecaus til overvågningsprogrammet. Eftersom der endnu ikke i andre lande foretages en systematisk overvågning af antibiotikaresistens hos bakterier fra levnedsmidler var der ikke noget erfaringsgrundlag, som man fra dansk side kunne trække på. Samarbejdsprojektet skulle derfor være med til at sikre, at den fremtidige indsamling af indikatorbakterier kom til at foregå på en hensigtsmæssig måde, samt at sikre at isolateme kom til at repræsentere et bredt udsnit af levnedsmidler. l

4 Efter invitation til samarbejde meldte der sig II interesserede levnedsmiddelkontrolenheder (se Appendix I). Et indledende møde mellem deltagerne blev aflloldt i august 1996, hvorunder den praktiske tilrettelægning af projektet blev drøftet. Der blev herefter opstillet en tidsplan for projektet (Se Appendix 2). Med hensyn til betaling blev det besluttet at prisen skulle være 100 kr pr. forsøgt isolation af indikatorbakrerier, uanset om dette resulterede i et isolat eller ej. Indsamlingen af isolater blev afsluttet den 30. november 1996 og resultaterne af resistensundersøgelserne blev offentliggjort i februar 1997 i rapporten: "Antibiotikaforbrug og overvågning af resistens hos bakterier fra produktionsdyr, levnedsmidler og mennesker i Danmark". Rapporten blev udsendt til alle levnedsmiddelkontrolenheder ved udgivelsen. Ekstra eksemplarer kan bestilles ved henvendelse til Dansk Zoonosecenter. Formål Før starten af samarbejdsprojektet blev der opstillet følgende formål for projektet: - at opnå erfaring med isolering og håndtering af et forholdsvist stort antal isolater. - at foretage en vægtning af de forskellige levnedsmiddeltyper hvorfra bakterierne isoleres. - at implementere arbejdsrutiner vedrørende resistensbestemmelser ved VFD, herunder modtagelse af prøver, identifikation, resistensbestenunelse, registrering af resultater og kontrolprocedtrrer. - at få arbejdsrutiner i isolering samt forsendelse af isolater til overvågningen indført som rutine hos LKE laboratorierne. - at bedømme ressotrrce- og tidsforbruget til de enkelte opgaver: isolering, identifikation, forsendelse og resistensbestemmelse. - at opnå samarbejdserfaring og finde den optimale fordeling af arbejde mellem VFD og LKE laboratorierne. - at finde frem til en opdeling af levnedsmidler i forskellige hovedgrupper. - at identificere kritiske plmkter i overvågningen. 2

5 Prøveudtagning Arbejdet for de deltagende LKE laboratorier bestod i at isolere indikatorbakterier fra forskellige levnedsmiddeltyper efter nænnere angivne isolationsprocedurer. Den efterfølgende resistensbestemmelse foregik ved Veter.inær- og Fødevaredirektoratet I løbet af projektperioden var målet at isolere 350 E. coli og 350 enterokokker fra udvalgte levnedsmidler, fordelt med 50 isolater af hver art på hver af 7 levnedsmiddelkategorier. På basis af nedenstående prøvetagningsplan blev hver af de deltagende laboratorier bedt om i gennemsnit at indsamle ca. 50 isolater. Plan for indsamling afisolater til samarbejdsprojektet 1996 LKE okse- svme- fjerkræ/ mælke fisk frugt! andet kød kød æg -prod. grønt Thisted 5/5*) 5/5 4/4 10/10 O O OD) Vejle 5/5 5/5 4/4 O O 2/2 2/2 Ringsted 5/5 5/5 4/4 O O 5/5 O Nykøbing 5/5 5/5 O O O 3/3 5/5 Odense 5/5 5/5 10/10 15/ 15 18/ 18 5/5 O Slagelse 5/5 5/5 5/5 4/4 IS/ IS 5/5 O Århus 5/5 5/5 10/10 IO/ IO 5/ O Bornhohn 5/5 5/5 O O O 4/4 2/2 Haderslev 5/5 5/5 5/5 O 6/6 6/6 O Hillerød 5/5 5/5 5/5 10/10 O 2/2 O København 5/5 5/5 IO/ IO 10/10 20/ O antal 55/55 55/55 57/57 59/59 64/64 57/57 9/9 isolater 356/356 *) skal tolkes som 5 E. coli isolater og 5 fækale enterokok isolater D) I kategorien "andet" modtages endvidere udover det i tabeuen nævnte yderligere højst 4/4 isolater fra hver LKE. 3

6 . Metoder I det følgende beskrives kort de metoder, som blev anvendt til isolering af Escherichia coli og Enrerococcus Jaecalis og Enlerococcus JaeciulIl fra levnedsmidler med henblik på resistensbestenmlelse. Hovedprincip: Et levnedsmiddel, et E. coli og/eller et enterokok isola!. Metode til isolering af Esc"eric"ia coli: 5 g levnedsmiddel + 45 ml MacConkey bouillon eller Laktose-ttypton-Iawylsulfatbuillon. Inkubation nalten over ved 44 C Udsæd med stor øjepodennål til RVG agar, inkubation 24 timer ved 44 C. Aflæsning samt subkultur af suspekte kolonier til blodagar eller anden non-selektiv agar. For LKE laboratorieme var det valgfrit om man ville foretage verifikation. Ved VFD blev foretaget følgende verifikation: Præsumptive E. coli er indol positive, E. coli giver ++ved IMVC reaktioner. Det var valgfrit om man benyttede MacConkey- eller Lallrylslllfat-bollillon. Metode til isolering af Enterokokker: 5 g levnedsmiddel + 45 ml Azide Dextrose Bouillon (tilsendt af VFD). Inkubation nalten over ved 44 C Udsæd med stor øjepodennål til Slanetz agar, inkubation 2 døgn ved 44 C. Aflæsning samt subkultur af suspekte kolonier til blodagar evt. tilsat aesculin. For LKE laboratorierne var det valgfrit om man ville foretage verifikation. Ved VFD blev foretaget verifikation efter NMKL. 4

7 Medier: MacConkey bouillon: Som fonnuleret i NMKL metoden nr. 125, 3. udgave 1996 eller tilsvarende: Difco I -05, Merck No. 5396, Oxoid CM5a. Laktose-trypton-Iaurylsulfat-buil\on (LTLSB eller LST): Som fonm~eret i NMKL metoden nr. 125,3. udgave 1996 eller tilsvarende: Difco , Merck No , Oxoid CM45 I RYG: Slanetz-Bartleyagar: NMKL-metoder: Som formuleret i NMKL metode nr. 125, 3. udgave 1996 eller tilsvarende: Difco , Merck No. 1406, Oxoid CMI07. Som formuleret i NMKL 68, 2. udgave 1992 ener tilsvarende: Difco , Merck No. 5289, Oxoid CM377. Fækale enterokokker: NMKL 68, 1992,2. udgave Fækale coli: NMKL nr. 125, 1996,3. udgave med de i cirkulæret angivne modifikationer. Resultater I. Indsamling af isolater På baggrund af prøvetagningsplanen blev der indsamlet bakterieisolater til resistensbestemmelse. Tabellerne C og D er oversigter over indsamlingsresultateme for E. cali og enterokokker. N udtrykker antallet af undersøgte prøver, mens n udtrykker antallet af positive prøver, der resulterede i et isolat. Swnmen af holdne isolater ligger for begge arter ganske tæt på det oprindeligt pl~agte mål, som var 350 isolater af hver art. For E. cali har det været svært at opnå det ønskede antal isolater fra mælkeprodukter, fisk og grønt og frugt, hvorimod især isolater fra oksekød er overrepræsenteret. Der er tydeligvis variation i, hvor bogstaveligt man har fulgt indsarnlingsplanen på de forskellige LKE laboratorierer. Enkelte laboratorier har ændret i planen efter mundtlig aftale med YFD. Det blev ikke nødvendigt at anvende levnedsmiddelkategorien "andet", idet langt størstedelen af de indsamlede isolater kwme henføres direkte til en af de 6 øvrige levnedslniddelkategorier. linegative prøver" De undersøgte prøver resulterede ikke alle i et bakterieisolat. Det var i forvejen forventet at sådarme "negative prøver" ville forekomme, især indenfor fiske- og grøntprøverne. Overordnet set er der intet negativt i, at E. cali og fækale enterokokker ikke optræder i aue 5

8 levnedsmiddeltyper. For den konkrete resistensovervågning betyder det imidlertid, at et større antal prøver skal undersøges for at kmllle generere et datamateriale af en passende størrelse. I lagkagediagrammeme på figm A og B er andelen af de "negative prøver" angivet med hvid farve. Præsumptive og verificerede isolater De præsmuptive isolater af E. coli og enterokokker blev verificeret hos VFD inden resistensbestemmelsen. lait 38 af de præsmuptive E. coli isolater og IO af de præsmnptive enterokok isolater viste sig at tilhøre andre bakteriearter. l lagkagediagranuuerne på figm A og B er andelen af de indsamlede isolater, der ikke kunne verificeres angivet med sort farve. Succes rater Succesrater er beregnet som n : N x 100 % og er således et udtryk for, hvor stor en andel de positive prøver udgør af det samlede antal undersøgte prøver. Som det fremgår at tabel C og D var der betydelige forskelle på succesraterne for de forskellige levnedsmiddelkategorier. Specielt hos E. coli er variationen i succesrater stor: fra 85% i oksekødsprøver og ned til 14% i prøver af grønt og frugt. II.Isolationsprocedurer Isolationsprocedurerne til indsamling af præsmnptive E. coli og Enlerococcus jaecalis / E. jaeciulil blev udarbejdet med henblik på at skulle give stor sandsynligbed for at finde isolater med mindst mulig arbejdsbelastning i LKE laboratorierne. Med udgangspunkt i de føromtalte succesrater skønnes det, at isolationsprocedurerne fimgerer tilfredsstillende. Hovedprincippet, at der fra en levnedsmiddelprøve isoleres et bakterieisolat af hver type, sikrer at datamaterialet repræsenterer tilfældigt udvalgte isolater. Arbejdsrutiner, håndtering og forsendelse Samarbejdsprojektet har gjort det muligt for VFD at indkøre arbejdsrutiner med hensyn til prøveregistrering, verifikation, resistensbestemmelse og dataopsamling. Håodteringen af de godt 700 bakterieisolater fra LKE laboratorierne har i det store hele fimgeret fint. Enkelte svage punkter bør dog fremhæves. Fremsendelsen af isolater til VFD er i visse tilfælde sket i meget store portioner, hvilket har givet flaskehalsproblemer i laboratoriet på VFD. Endvidere bør skemaer med oplysninger om de fremsendte isolater følge forsendelsen. Opdeling af levnedsmidler på kategorier Opdelingen af levnedsmidleme på forskellige hovedkategorier giver mulighed for at simplificere overvågningen for at kunne følge hovedtræk i resistensudviklingen. Yderligere informationer om råvarerne kunne opnås ved at trække på den levnedsmiddelmikrobiologiske database. Som forventet kunne der isoleres fækale enterokokker og E. coli fra de fleste af de rå levnedsmidler af animalsk oprindelse. l modsætning til kategorierne "oksekød" og "svinekød" rmrunede kategorien "fjerkræ" prøver fra mange forskellige fjerkræarter. 6

9 Eftersom overvågningen i 1996 viste, at bakterieisolaterne fra fjerkrækød var hyppigst bærere af resistens er der behov for at lulderdele denne kategori for at kunne indkredse resistensproblemet. Derfor vil der i 1997 blive indsamlet prøver fra to fjerkrækategorier: "slagtekyllinger" og "andet fjerkræ". III. Samarbejdserfaring og kommunikation Kommunikationen mellem samarbejdsparteme har primært bestået i skriftbgt materiale udsendt fra VFD samt telefonsamtaler. På det ufonneiie plan har konununikationen været god. Der har været en vis forsinkelse, når det drejede sig om at fa regninger fra LKE laboratorierne i tide. Af hensyn til økonomien er det vigtigt at datoer for afregning overholdes. Samarbejdsprojektet har været baseret på en åben dialog mellem VFD og LKE laboratorierne. På de afholdte fællesmøder er der blevet diskuteret såvel praktiske som teoretiske problemer og deres mulige løsning. Der er blevet etableret et godt samarbejde, hvor LKE laboratorierne med deres erfaringsgrundlag har ydet en væsentlig indsats til projektets gennemførelse. Arbejdsdelingen mellem LKE laboratorier og VFD har i praksis vist sig at fungere efter hensigten. Ved indkald til samarbejde om resistensovervågning i 1997 har IO af de II deltagende LKE laboratorier meldt sig på ny som deltagere sanunen med yderligere II LKE laboratorier. Dette må tages som udtryk for engagement og interesse i projektet. Konklusion Resistensovervågning af levnedsmidler er en nyskabelse fra danske side, som bar international bevågenhed. Det har således været en ny og væsentlig opgave at fa etableret et netværk til indsaniling af indikatorbakterier, der repræsenterer tilfældigt udvalgte levnedsmidler i Danmark. Samarbejdsprojektet med LKE laboratorierne har udgjort et udmærket grundlag for indsamlingen af indikatorbakterierne. Denne rapport er udarbejdet af en redaktionsgruppe bestående af Sigrid Andersen, Jeppe Boel, Flennning Boisen og Morten østergaard. Alle deltagere i samarbejdsprojektet takkes hermed for deres arbejdsindsats. 7

10 Oksekød Fisk Svinekød Frugt og grønt Fjerkræ Mælkeprodukter Figur A. Indsamlede præsumptive E. coli-isolater. Hver lagkage repræsenterer det samlede antal af undersøgte prøver, N. Et gråt felt repræsenterer andelen af fundne E. CDU isolater., n. Et hvidt felt repræsenterer andelen af negative prøver, hvorfra der ikke kunne isoleres E. cali. Et sort felt repræsenterer andelen af indsamlede isolater, der ikke var E. coli. De eksakte talværdier kan aflæses i Tabel C. 8

11 Svinekød Fisk Oksekød Fjerkræ Frugt og grønt Figur B. Indsamlede præsumptive enterokok-isolater. Hver lagkage repræsenterer antallet af undersøgte prøver, N. Et gråt felt repræsenterer andelen affundne Enterokok isolater, n. Et hvidt felt repræsenterer andelen af negative prøver, hvorfra der ikke kunne isoleres enterokokker. Et sort felt repræsenterer andelen af indsamlede præsumptive isojater, der ikke var enterokokker. De eksakte talværdier fremgår af Tabel D. 9

12 Tabel C. Indsamlede præsumptive E.coli-isolater i resistens samarbejdsprojekt Tabellen angiver antallet af E. coli-isolater, som hvert laboratorium har fimdet ved analyse af levnedsmiddelprøver. Hvor kun et tal er nævnt svarede antallet af fundne isolater til antallet af undersøgte prøver. Angivelsen "4 ud af 5" indikerer, at 4 ud af 5 undersøgte prøver resulterede i et isolat. En streg ( - ) indikerer at der ikke er taget prøver. LKE Oksekød SVinekød Fjerkræ Mælkeprod Ask Grønt og frugt Sum af N Sumafn Sum af negative prøver Hillerød IO 2udaf Ringsted 4udaf5 8udaf Oudaf5 26 Il 9 Amus udaf 15 IO udaf udaf Bomho1m II II O Vejle 8 8udaf9 5 - ludaf Odense 3udaf4 2 10udafll 3 udaf 14 4udafl Thisted IIudafl2 II udafl2 3 udaf IO 4 udaf IO Nykøbing 35udaf40 16udaf IO Haderslev 5udafl0 5udafl0 5udaf8-5udafl 5udaf København udaf 18 IOaf33 4 udaf Slagelse 6udafl 2udaf5 9 udaf IO 1 udafll 4 af26 2udafll n N ikkee coli 4 6 IO II 5 2 succesrate 85% 15% 61% 26% 29% 14%

13 LKE Oksekød Svinekød Fjerkræ Mælkeprrxf. Ask Grønt og frugt SumafN Sumafn Sum af negative prøver Hillerød IO O Ringsted 2udaf4 12udafl5 Oudaf 5 2udaf IJ Arhus 5udaflO 6udaf8 9 ud af 20 10udaf J2 5udafl2 15udaf Bomho1m O Vejle IO O Odense 5 2 /I 6 udafl I 5udafl Thisled 12udaflJ 12udaflJ Judaf 6 IOudafl4 46 J1 9 NykøbingF. 2Oudaf26 9udafl Haderslev 5 5udaflO 5udaf 8 6udafl 1 J København udafl8 25udaf33 IOudafl Slagelse 9 5udaf6 8udafll 5udaf8 21udaf J1 8udafl J n J Tabel D. Indsamlede præsumptive Enterokok-isolater i resistens samarbejdsprojekt 1996 N J ikke enlerokok 2 O I O 5 2 succesrate 8J% 83% 10% 59% 66% 48% Tabellen angiver antallet af enterokok-isolater, som hvert laboratorium har fundet ved analyse af levnedsmiddel prøver. Hvor kun et tal er nævnt svarede antallet af fundne isolater ti l antallet af undersøgte prøver. Angivelsen "2 ud af 4" indikerer, at 2 ud af 4 undersøgte prøver resulterede i et isolat. En streg ( - ) indi kerer at der ikke er taget prøver. 11

14 Appendix I Deltagerlisle, Samarbejdsprojekt 1996 Tlf: Uffe S. Mikkelsen Levnedsmiddelkontrollen i Søndeljylland VS Ole Rømersvej Haderslev Tlf: Anne Rahbek Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen Huginsvej 2 B 3400 Hillerød TIL Peter AnneVUlla Møller Levnedsmiddelkontrollen i København Aæsketorvet København V Tlf. : Finn Madsen Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen for Lolland, Falster og Møn Tværgade2 Postboks Nykøbing F Tlf. : Flemming Boisen MLK Fyn VS Lille Tombjerg Vej Odense Sø Tlf. : Ditlev Svane Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen Set. Knudsgade Ringsted 12

15 Tlf. : Turid Smith Bornholms Levnedsmiddelkontrol Thorkildsvej Rønne Tlf. : Mogens Gammel Miljø- og Levnedsmiddelcentret Rugvænget Slagelse TIL Henrik Sørensen I Marius Olesen Miljø- og Levnedsmiddelkontrolenheden Ringvejen Thisted TIL Kirsten Sørensen LevnedsmiddelCenter Vejle US Dianavej Vejle TIL Erik DahmI Morten Østergaard MLK ØstjyUand US Gøteborg Alle Århus N Tlf. : Jeppe Boel / Sigrid Andersen Veterinær- og Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade Søborg 13

16 Appendix 2 TIDSPLAN for samarbejdsprojekt 1996 om indsamling afindikatorbakterier til overvågning af antibiotikaresistens uge 33 uge 36 uge 37 uge 38 indledende møde afholdt, anvisninger udsendt mødereferat udsendes forberedelse i laboratorierne indsamlingen afindikatorisolater starter, indsendelse afisolater til VFD uge 39 uge 40 indsamlingsperiode uge41 uge 42 uge 43 uge 44 uge 45 uge 46 uge 47 uge 48 de sidste isolater indsendes til VFD VFD afslutter identifikationer og resistens~bestemmelserne opsamling af resistenstaj, databehandling afsluttende møde for samarbejdsprojelctet afrapportering 14

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Gymnasiet HTX - Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Mad og mikroorganismer

Mad og mikroorganismer Mad og mikroorganismer Nr. 2 Escherichia coli 0157 i okse- og svinekød fra detailleddet i Danmark sept.-nov. 1996 Escherichia coli 0157 i okse- og svinekød fra detailleddet i Danmark sept.-nov. 1996 er

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen atur råvarer halv halvfabrikata, helfabrikata råvarer, HEL råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen udgivet af økonomaforeningen

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Askø, vest for Askø Havn. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Askø, vest for Askø Havn. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Askø, vest for Askø Havn Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Badevandsprofil Li. Haraldsted Sø

Badevandsprofil Li. Haraldsted Sø Badevandsprofil Li. Haraldsted Sø Teknik- og Miljøcenter teknikogmiljo@ringsted.dk Februar 2014 Medlemsstat Danmark Kommune Ringsted Kommune DKBW Nr. 1179 Stationsnummer 001A Stationsnavn Li. Haraldsted

Læs mere

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Undersøgelse af drabseffekten overfor mikroorganismer ved hjælp af Clean Air Systemet til rensning af cirkulationsluften og overflader i en kølecontainer.

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

identifikation & Fa Ellesskab O M

identifikation & Fa Ellesskab O M identifikation & Fa Ellesskab D A O M K E T R I Indhold Dette er en legende vurderingsøvelse, hvor eleverne på kort og i forhold til forskellige identifikationsmarkører skal bevæge sig rundt i forskellige

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

Badevandsprofil for Vilstrup Strand ved Hoptrup Kanal, Diernæs

Badevandsprofil for Vilstrup Strand ved Hoptrup Kanal, Diernæs Badevandsprofil Badevandsprofil for, Diernæs Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Sønderballe Strand, Sønderballe. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Sønderballe Strand, Sønderballe. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Sønderballe Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Præstø Strand, Præstø. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Præstø Strand, Præstø. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Præstø Strand, Præstø Ansvarlig myndighed: Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Email: post@vordingborg.dk Tlf. 55 36 36 36 Hvis

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kyndeløse Sydmark, Kirke Hyllinge. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf.

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kyndeløse Sydmark, Kirke Hyllinge. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf. Badevandsprofil Badevandsprofil for, Kirke Hyllinge Ansvarlig myndighed: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf.: 46 46 46 46 Hvis der observeres uregelmæssigheder eller uheld på stranden

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Flyvesandet. Side 1 af 8

Flyvesandet. Side 1 af 8 Flyvesandet Side 1 af 8 Badevandsprofil Badevandsprofil for Flyvesandet, Agernæs Ansvarlig myndighed: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.: 64 82 82 82 Email: post@nordfynskommune.dk Web: www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Præsentation af Fokus værktøjerne Fokus Fødevarer v/ Margit Dörffer og Erik Frydendal Fokus værktøjerne Hvad og hvem er Fokus? Fokus kravspecifikationer Fakta om grønt, pålæg, fjerkræ og kød Fokus hjemmesiderne

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dato: 14. august 2005/ LLU Sag: 21-06-02 Referat af 17. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på fødevareområdet: Sted: DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde

Læs mere

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD BILAG 1 Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD Denne ydelsesbeskrivelse indeholder følgende: Del 1. Generelle krav Del 2. Vejledning vedrørende gennemførelse af informationsydelsen Del 1. Generelle krav I. Informationsydelsen.

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Hesselbjerg Strand, Hesselbjerg. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Hesselbjerg Strand, Hesselbjerg. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Hesselbjerg Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00 Hvis der observeres

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010

Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010 Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010 Team Kødproduktion, Sundhed og Råvarekvalitet, Kvæg Videncentret for Landbrug SAMMENDRAG Mejeribranchen har efter branchens retningslinier gennemført rutinemæssige

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Husby Klit, Vedersø. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Husby Klit, Vedersø. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Husby Klit, Vedersø Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Kort fortalt. Mad og diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Mad og diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Mad og diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister Et medlemskab koster kun: >> Behov for at snakke? Ring til Diabeteslinjen på telefon [ ] A lmindeligt

Læs mere

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur Rapport fra Dansk Akvakultur Afrapportering for projekt Fiskesygdomskurser under tilskudsordningen til fremme af kompetanceudviklende aktiviteter indenfor fiskeri- og akvakultursektoren DATABLAD Serietitel:

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning Osteproduktion Vejledning Generelt vedrørende lærervejledningen en herunder er beskrevet tværfagligt for fagene kemi, biologi og bioteknologi. Som udgangspunkt er forløbets niveau tænkt som C-niveau for

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 19,00 8,00 3 25,00 16,00 30,00 19,00 Højst

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 10,00 7,00 14,50 12,50 16,50 15,00 Højst

Læs mere

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Memo Til: / Kontor: Fra: / Kontor: Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Statsautoriseret revisor Poul Erik Nielsen / PricewaterhouseCoopers Dato: 24. oktober 2006 Vedrørende: Status vedrørende

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Skåstrup V. Side 1 af 10

Skåstrup V. Side 1 af 10 Skåstrup V Side 1 af 10 Badevandsprofil Badevandsprofil for Skåstrup V, Skåstrup Ansvarlig myndighed: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.: 64 82 82 82 Email: post@nordfynskommune.dk Web: www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010 NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER GENERELLE OPLYSNINGER OM PROJEKTET SE NEDENSTÅENDE 01.09.2010 Demonstrationsanlæg for afprøvning af ny proces til raffinering

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Firmafrugt et sundt personalegode 2 Hvad er firmafrugt? 2 Hvorfor firmafrugt? 3 Kom godt i gang 4 Tips til mere frugt og grønt på arbejdspladsen

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg er et område som er tidskrævende og typisk vil involvere flere operatører.

Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg er et område som er tidskrævende og typisk vil involvere flere operatører. Rapport Proceskontrol Hjælp til justering af maskiner 30. januar 2012 Proj.nr.2000201 MAHD/THAN/HNH Torben Hansen og Marchen Hviid Baggrund Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg

Læs mere

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Natur og Landbrugskommissionen Den 19. dec. 2012 J.nr. Sekretariatet Ref. carni Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Beskæftigelse: Der er ca. 134.000 fuldtidsbeskæftigede i det jordbrugsindustrielle

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Smør, margarine og olie 2 To spiseskefulde er nok 2 Spar især på det hårde fedt 2 Skrab brødet 3 Smid stegefedtet ud 3 Olie 4 Smør 4

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bagenkop Sommerland, Bagenkop. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bagenkop Sommerland, Bagenkop. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Bagenkop Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00 Hvis der observeres

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 10,00 7,00 14,50 12,50 16,50 15,00 Højst

Læs mere

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Dorte Lau Baggesen, DVM, Ph.D. Afdeling for Produktion og Mikrobiologi DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

ebutler - din adgang til informationer om boligens el- og varmeforbrug

ebutler - din adgang til informationer om boligens el- og varmeforbrug ebutler - din adgang til informationer om boligens el- og varmeforbrug Denne introduktion beskriver: 1. hvordan du logger ind i ebutler Side 1 2. hvilke informationer du kan se i ebutler Side 2-5 3. fejlkilder

Læs mere

Rapport. Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol. Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge

Rapport. Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol. Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge Rapport Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol 29. maj 2015 Proj.nr. 2002286-15 Version 1 MDAG/EHBR/MT Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge Baggrund Formål Gennemførelse

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). Dyrkning (urin - vækst) 1

Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). Dyrkning (urin - vækst) 1 Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). 1 Indtast prøvenummer og søg prøven med [F8] (udfør søg). 2 Grundoplysninger, registreret i Forside-programmet, står nu i øverste blok, og indtastning af dyrkningssvar

Læs mere