Mad og mikroorganismer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mad og mikroorganismer"

Transkript

1 ~ Mad og mikroorganismer Nr. 3 Indsamling af bakterier til antibiotikaresistensovervågning 1996

2 Indsamling af bakterier til antibiotikaresistensovervågning 1996 er udgivet som nr. 3 i serien Mad og mikroorganismer Veterinær- og Fødevaredirektoratet Ministeriet fol" Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Janual' 1998 TSSN lll', Veterinær- og Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade Søborg

3 Samarbejdsprojekt om indsamling af bakterier til antibiotikaresistens overvågning Sammendrag Et samarbejdsprojekt om indsamling af indikatorbakterier til resistensovervågning af levnedsmidler blev iværksat i 1996 med deltagelse fra II kommunale levnedsmiddelkontrolenheder og Veterinær- og Fødevaredirektoratet. Samarbejdsprojektet skulle danne grundlag for indsamling af indikatorbakterier til den permanente overvågning af antibiotikaresistens hos bakterier i levnedsmidler. Denne rapport præsenterer resultaterne af det praktiske arbejde i forbindelse med fremskaffelse af bakterieisolater fra levnedsmidler. De resistensdata, som blev genereret på dette grundlag er tidligere blevet offentliggjort i rapporten "Antibiotikaforbrug og overvågning af resistens hos bakterier fra produktionsdyr, levnedsmidler og mennesker i Danmark". Samarbejdsprojektet fungerede tilfredsstillende og er i 1997 blevet efterfulgt af endnu et samarbejdsprojekt med deltagelse fra 21 LKE laboratorier. Introduktion I 1996 fik det daværende Levnedsmiddelstyrelsen, nu Veterinær- og Fødevaredirektoratet, til opgave at starte det nationale program til overvågning af antibiotikaresistens hos bakterier i levnedsmidler. Veterinær- og Fødevaredirektoratet udfører denne overvågning i samarbejde med Statens Serum Institut og Statens Veterinære Serumlaboratorium, der overvåger antibiotikaresistens i henholdsvis de humane og veterinære bakterier. Overvågningsprogrammet hedder DANMAP, (Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring and Research Programme) Veterinær- og Fødevaredirektoratet indbød på denne baggrund til et samarbejdsprojekt med de kommunale levnedsmiddelkontolenheder omkring indsamling af indikatorbakterierne, Escherichia eau og Enleracoccus faeciuml E. faecaus til overvågningsprogrammet. Eftersom der endnu ikke i andre lande foretages en systematisk overvågning af antibiotikaresistens hos bakterier fra levnedsmidler var der ikke noget erfaringsgrundlag, som man fra dansk side kunne trække på. Samarbejdsprojektet skulle derfor være med til at sikre, at den fremtidige indsamling af indikatorbakterier kom til at foregå på en hensigtsmæssig måde, samt at sikre at isolateme kom til at repræsentere et bredt udsnit af levnedsmidler. l

4 Efter invitation til samarbejde meldte der sig II interesserede levnedsmiddelkontrolenheder (se Appendix I). Et indledende møde mellem deltagerne blev aflloldt i august 1996, hvorunder den praktiske tilrettelægning af projektet blev drøftet. Der blev herefter opstillet en tidsplan for projektet (Se Appendix 2). Med hensyn til betaling blev det besluttet at prisen skulle være 100 kr pr. forsøgt isolation af indikatorbakrerier, uanset om dette resulterede i et isolat eller ej. Indsamlingen af isolater blev afsluttet den 30. november 1996 og resultaterne af resistensundersøgelserne blev offentliggjort i februar 1997 i rapporten: "Antibiotikaforbrug og overvågning af resistens hos bakterier fra produktionsdyr, levnedsmidler og mennesker i Danmark". Rapporten blev udsendt til alle levnedsmiddelkontrolenheder ved udgivelsen. Ekstra eksemplarer kan bestilles ved henvendelse til Dansk Zoonosecenter. Formål Før starten af samarbejdsprojektet blev der opstillet følgende formål for projektet: - at opnå erfaring med isolering og håndtering af et forholdsvist stort antal isolater. - at foretage en vægtning af de forskellige levnedsmiddeltyper hvorfra bakterierne isoleres. - at implementere arbejdsrutiner vedrørende resistensbestemmelser ved VFD, herunder modtagelse af prøver, identifikation, resistensbestenunelse, registrering af resultater og kontrolprocedtrrer. - at få arbejdsrutiner i isolering samt forsendelse af isolater til overvågningen indført som rutine hos LKE laboratorierne. - at bedømme ressotrrce- og tidsforbruget til de enkelte opgaver: isolering, identifikation, forsendelse og resistensbestemmelse. - at opnå samarbejdserfaring og finde den optimale fordeling af arbejde mellem VFD og LKE laboratorierne. - at finde frem til en opdeling af levnedsmidler i forskellige hovedgrupper. - at identificere kritiske plmkter i overvågningen. 2

5 Prøveudtagning Arbejdet for de deltagende LKE laboratorier bestod i at isolere indikatorbakterier fra forskellige levnedsmiddeltyper efter nænnere angivne isolationsprocedurer. Den efterfølgende resistensbestemmelse foregik ved Veter.inær- og Fødevaredirektoratet I løbet af projektperioden var målet at isolere 350 E. coli og 350 enterokokker fra udvalgte levnedsmidler, fordelt med 50 isolater af hver art på hver af 7 levnedsmiddelkategorier. På basis af nedenstående prøvetagningsplan blev hver af de deltagende laboratorier bedt om i gennemsnit at indsamle ca. 50 isolater. Plan for indsamling afisolater til samarbejdsprojektet 1996 LKE okse- svme- fjerkræ/ mælke fisk frugt! andet kød kød æg -prod. grønt Thisted 5/5*) 5/5 4/4 10/10 O O OD) Vejle 5/5 5/5 4/4 O O 2/2 2/2 Ringsted 5/5 5/5 4/4 O O 5/5 O Nykøbing 5/5 5/5 O O O 3/3 5/5 Odense 5/5 5/5 10/10 15/ 15 18/ 18 5/5 O Slagelse 5/5 5/5 5/5 4/4 IS/ IS 5/5 O Århus 5/5 5/5 10/10 IO/ IO 5/ O Bornhohn 5/5 5/5 O O O 4/4 2/2 Haderslev 5/5 5/5 5/5 O 6/6 6/6 O Hillerød 5/5 5/5 5/5 10/10 O 2/2 O København 5/5 5/5 IO/ IO 10/10 20/ O antal 55/55 55/55 57/57 59/59 64/64 57/57 9/9 isolater 356/356 *) skal tolkes som 5 E. coli isolater og 5 fækale enterokok isolater D) I kategorien "andet" modtages endvidere udover det i tabeuen nævnte yderligere højst 4/4 isolater fra hver LKE. 3

6 . Metoder I det følgende beskrives kort de metoder, som blev anvendt til isolering af Escherichia coli og Enrerococcus Jaecalis og Enlerococcus JaeciulIl fra levnedsmidler med henblik på resistensbestenmlelse. Hovedprincip: Et levnedsmiddel, et E. coli og/eller et enterokok isola!. Metode til isolering af Esc"eric"ia coli: 5 g levnedsmiddel + 45 ml MacConkey bouillon eller Laktose-ttypton-Iawylsulfatbuillon. Inkubation nalten over ved 44 C Udsæd med stor øjepodennål til RVG agar, inkubation 24 timer ved 44 C. Aflæsning samt subkultur af suspekte kolonier til blodagar eller anden non-selektiv agar. For LKE laboratorieme var det valgfrit om man ville foretage verifikation. Ved VFD blev foretaget følgende verifikation: Præsumptive E. coli er indol positive, E. coli giver ++ved IMVC reaktioner. Det var valgfrit om man benyttede MacConkey- eller Lallrylslllfat-bollillon. Metode til isolering af Enterokokker: 5 g levnedsmiddel + 45 ml Azide Dextrose Bouillon (tilsendt af VFD). Inkubation nalten over ved 44 C Udsæd med stor øjepodennål til Slanetz agar, inkubation 2 døgn ved 44 C. Aflæsning samt subkultur af suspekte kolonier til blodagar evt. tilsat aesculin. For LKE laboratorierne var det valgfrit om man ville foretage verifikation. Ved VFD blev foretaget verifikation efter NMKL. 4

7 Medier: MacConkey bouillon: Som fonnuleret i NMKL metoden nr. 125, 3. udgave 1996 eller tilsvarende: Difco I -05, Merck No. 5396, Oxoid CM5a. Laktose-trypton-Iaurylsulfat-buil\on (LTLSB eller LST): Som fonm~eret i NMKL metoden nr. 125,3. udgave 1996 eller tilsvarende: Difco , Merck No , Oxoid CM45 I RYG: Slanetz-Bartleyagar: NMKL-metoder: Som formuleret i NMKL metode nr. 125, 3. udgave 1996 eller tilsvarende: Difco , Merck No. 1406, Oxoid CMI07. Som formuleret i NMKL 68, 2. udgave 1992 ener tilsvarende: Difco , Merck No. 5289, Oxoid CM377. Fækale enterokokker: NMKL 68, 1992,2. udgave Fækale coli: NMKL nr. 125, 1996,3. udgave med de i cirkulæret angivne modifikationer. Resultater I. Indsamling af isolater På baggrund af prøvetagningsplanen blev der indsamlet bakterieisolater til resistensbestemmelse. Tabellerne C og D er oversigter over indsamlingsresultateme for E. cali og enterokokker. N udtrykker antallet af undersøgte prøver, mens n udtrykker antallet af positive prøver, der resulterede i et isolat. Swnmen af holdne isolater ligger for begge arter ganske tæt på det oprindeligt pl~agte mål, som var 350 isolater af hver art. For E. cali har det været svært at opnå det ønskede antal isolater fra mælkeprodukter, fisk og grønt og frugt, hvorimod især isolater fra oksekød er overrepræsenteret. Der er tydeligvis variation i, hvor bogstaveligt man har fulgt indsarnlingsplanen på de forskellige LKE laboratorierer. Enkelte laboratorier har ændret i planen efter mundtlig aftale med YFD. Det blev ikke nødvendigt at anvende levnedsmiddelkategorien "andet", idet langt størstedelen af de indsamlede isolater kwme henføres direkte til en af de 6 øvrige levnedslniddelkategorier. linegative prøver" De undersøgte prøver resulterede ikke alle i et bakterieisolat. Det var i forvejen forventet at sådarme "negative prøver" ville forekomme, især indenfor fiske- og grøntprøverne. Overordnet set er der intet negativt i, at E. cali og fækale enterokokker ikke optræder i aue 5

8 levnedsmiddeltyper. For den konkrete resistensovervågning betyder det imidlertid, at et større antal prøver skal undersøges for at kmllle generere et datamateriale af en passende størrelse. I lagkagediagrammeme på figm A og B er andelen af de "negative prøver" angivet med hvid farve. Præsumptive og verificerede isolater De præsmuptive isolater af E. coli og enterokokker blev verificeret hos VFD inden resistensbestemmelsen. lait 38 af de præsmuptive E. coli isolater og IO af de præsmnptive enterokok isolater viste sig at tilhøre andre bakteriearter. l lagkagediagranuuerne på figm A og B er andelen af de indsamlede isolater, der ikke kunne verificeres angivet med sort farve. Succes rater Succesrater er beregnet som n : N x 100 % og er således et udtryk for, hvor stor en andel de positive prøver udgør af det samlede antal undersøgte prøver. Som det fremgår at tabel C og D var der betydelige forskelle på succesraterne for de forskellige levnedsmiddelkategorier. Specielt hos E. coli er variationen i succesrater stor: fra 85% i oksekødsprøver og ned til 14% i prøver af grønt og frugt. II.Isolationsprocedurer Isolationsprocedurerne til indsamling af præsmnptive E. coli og Enlerococcus jaecalis / E. jaeciulil blev udarbejdet med henblik på at skulle give stor sandsynligbed for at finde isolater med mindst mulig arbejdsbelastning i LKE laboratorierne. Med udgangspunkt i de føromtalte succesrater skønnes det, at isolationsprocedurerne fimgerer tilfredsstillende. Hovedprincippet, at der fra en levnedsmiddelprøve isoleres et bakterieisolat af hver type, sikrer at datamaterialet repræsenterer tilfældigt udvalgte isolater. Arbejdsrutiner, håndtering og forsendelse Samarbejdsprojektet har gjort det muligt for VFD at indkøre arbejdsrutiner med hensyn til prøveregistrering, verifikation, resistensbestemmelse og dataopsamling. Håodteringen af de godt 700 bakterieisolater fra LKE laboratorierne har i det store hele fimgeret fint. Enkelte svage punkter bør dog fremhæves. Fremsendelsen af isolater til VFD er i visse tilfælde sket i meget store portioner, hvilket har givet flaskehalsproblemer i laboratoriet på VFD. Endvidere bør skemaer med oplysninger om de fremsendte isolater følge forsendelsen. Opdeling af levnedsmidler på kategorier Opdelingen af levnedsmidleme på forskellige hovedkategorier giver mulighed for at simplificere overvågningen for at kunne følge hovedtræk i resistensudviklingen. Yderligere informationer om råvarerne kunne opnås ved at trække på den levnedsmiddelmikrobiologiske database. Som forventet kunne der isoleres fækale enterokokker og E. coli fra de fleste af de rå levnedsmidler af animalsk oprindelse. l modsætning til kategorierne "oksekød" og "svinekød" rmrunede kategorien "fjerkræ" prøver fra mange forskellige fjerkræarter. 6

9 Eftersom overvågningen i 1996 viste, at bakterieisolaterne fra fjerkrækød var hyppigst bærere af resistens er der behov for at lulderdele denne kategori for at kunne indkredse resistensproblemet. Derfor vil der i 1997 blive indsamlet prøver fra to fjerkrækategorier: "slagtekyllinger" og "andet fjerkræ". III. Samarbejdserfaring og kommunikation Kommunikationen mellem samarbejdsparteme har primært bestået i skriftbgt materiale udsendt fra VFD samt telefonsamtaler. På det ufonneiie plan har konununikationen været god. Der har været en vis forsinkelse, når det drejede sig om at fa regninger fra LKE laboratorierne i tide. Af hensyn til økonomien er det vigtigt at datoer for afregning overholdes. Samarbejdsprojektet har været baseret på en åben dialog mellem VFD og LKE laboratorierne. På de afholdte fællesmøder er der blevet diskuteret såvel praktiske som teoretiske problemer og deres mulige løsning. Der er blevet etableret et godt samarbejde, hvor LKE laboratorierne med deres erfaringsgrundlag har ydet en væsentlig indsats til projektets gennemførelse. Arbejdsdelingen mellem LKE laboratorier og VFD har i praksis vist sig at fungere efter hensigten. Ved indkald til samarbejde om resistensovervågning i 1997 har IO af de II deltagende LKE laboratorier meldt sig på ny som deltagere sanunen med yderligere II LKE laboratorier. Dette må tages som udtryk for engagement og interesse i projektet. Konklusion Resistensovervågning af levnedsmidler er en nyskabelse fra danske side, som bar international bevågenhed. Det har således været en ny og væsentlig opgave at fa etableret et netværk til indsaniling af indikatorbakterier, der repræsenterer tilfældigt udvalgte levnedsmidler i Danmark. Samarbejdsprojektet med LKE laboratorierne har udgjort et udmærket grundlag for indsamlingen af indikatorbakterierne. Denne rapport er udarbejdet af en redaktionsgruppe bestående af Sigrid Andersen, Jeppe Boel, Flennning Boisen og Morten østergaard. Alle deltagere i samarbejdsprojektet takkes hermed for deres arbejdsindsats. 7

10 Oksekød Fisk Svinekød Frugt og grønt Fjerkræ Mælkeprodukter Figur A. Indsamlede præsumptive E. coli-isolater. Hver lagkage repræsenterer det samlede antal af undersøgte prøver, N. Et gråt felt repræsenterer andelen af fundne E. CDU isolater., n. Et hvidt felt repræsenterer andelen af negative prøver, hvorfra der ikke kunne isoleres E. cali. Et sort felt repræsenterer andelen af indsamlede isolater, der ikke var E. coli. De eksakte talværdier kan aflæses i Tabel C. 8

11 Svinekød Fisk Oksekød Fjerkræ Frugt og grønt Figur B. Indsamlede præsumptive enterokok-isolater. Hver lagkage repræsenterer antallet af undersøgte prøver, N. Et gråt felt repræsenterer andelen affundne Enterokok isolater, n. Et hvidt felt repræsenterer andelen af negative prøver, hvorfra der ikke kunne isoleres enterokokker. Et sort felt repræsenterer andelen af indsamlede præsumptive isojater, der ikke var enterokokker. De eksakte talværdier fremgår af Tabel D. 9

12 Tabel C. Indsamlede præsumptive E.coli-isolater i resistens samarbejdsprojekt Tabellen angiver antallet af E. coli-isolater, som hvert laboratorium har fimdet ved analyse af levnedsmiddelprøver. Hvor kun et tal er nævnt svarede antallet af fundne isolater til antallet af undersøgte prøver. Angivelsen "4 ud af 5" indikerer, at 4 ud af 5 undersøgte prøver resulterede i et isolat. En streg ( - ) indikerer at der ikke er taget prøver. LKE Oksekød SVinekød Fjerkræ Mælkeprod Ask Grønt og frugt Sum af N Sumafn Sum af negative prøver Hillerød IO 2udaf Ringsted 4udaf5 8udaf Oudaf5 26 Il 9 Amus udaf 15 IO udaf udaf Bomho1m II II O Vejle 8 8udaf9 5 - ludaf Odense 3udaf4 2 10udafll 3 udaf 14 4udafl Thisted IIudafl2 II udafl2 3 udaf IO 4 udaf IO Nykøbing 35udaf40 16udaf IO Haderslev 5udafl0 5udafl0 5udaf8-5udafl 5udaf København udaf 18 IOaf33 4 udaf Slagelse 6udafl 2udaf5 9 udaf IO 1 udafll 4 af26 2udafll n N ikkee coli 4 6 IO II 5 2 succesrate 85% 15% 61% 26% 29% 14%

13 LKE Oksekød Svinekød Fjerkræ Mælkeprrxf. Ask Grønt og frugt SumafN Sumafn Sum af negative prøver Hillerød IO O Ringsted 2udaf4 12udafl5 Oudaf 5 2udaf IJ Arhus 5udaflO 6udaf8 9 ud af 20 10udaf J2 5udafl2 15udaf Bomho1m O Vejle IO O Odense 5 2 /I 6 udafl I 5udafl Thisled 12udaflJ 12udaflJ Judaf 6 IOudafl4 46 J1 9 NykøbingF. 2Oudaf26 9udafl Haderslev 5 5udaflO 5udaf 8 6udafl 1 J København udafl8 25udaf33 IOudafl Slagelse 9 5udaf6 8udafll 5udaf8 21udaf J1 8udafl J n J Tabel D. Indsamlede præsumptive Enterokok-isolater i resistens samarbejdsprojekt 1996 N J ikke enlerokok 2 O I O 5 2 succesrate 8J% 83% 10% 59% 66% 48% Tabellen angiver antallet af enterokok-isolater, som hvert laboratorium har fundet ved analyse af levnedsmiddel prøver. Hvor kun et tal er nævnt svarede antallet af fundne isolater ti l antallet af undersøgte prøver. Angivelsen "2 ud af 4" indikerer, at 2 ud af 4 undersøgte prøver resulterede i et isolat. En streg ( - ) indi kerer at der ikke er taget prøver. 11

14 Appendix I Deltagerlisle, Samarbejdsprojekt 1996 Tlf: Uffe S. Mikkelsen Levnedsmiddelkontrollen i Søndeljylland VS Ole Rømersvej Haderslev Tlf: Anne Rahbek Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen Huginsvej 2 B 3400 Hillerød TIL Peter AnneVUlla Møller Levnedsmiddelkontrollen i København Aæsketorvet København V Tlf. : Finn Madsen Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen for Lolland, Falster og Møn Tværgade2 Postboks Nykøbing F Tlf. : Flemming Boisen MLK Fyn VS Lille Tombjerg Vej Odense Sø Tlf. : Ditlev Svane Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen Set. Knudsgade Ringsted 12

15 Tlf. : Turid Smith Bornholms Levnedsmiddelkontrol Thorkildsvej Rønne Tlf. : Mogens Gammel Miljø- og Levnedsmiddelcentret Rugvænget Slagelse TIL Henrik Sørensen I Marius Olesen Miljø- og Levnedsmiddelkontrolenheden Ringvejen Thisted TIL Kirsten Sørensen LevnedsmiddelCenter Vejle US Dianavej Vejle TIL Erik DahmI Morten Østergaard MLK ØstjyUand US Gøteborg Alle Århus N Tlf. : Jeppe Boel / Sigrid Andersen Veterinær- og Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade Søborg 13

16 Appendix 2 TIDSPLAN for samarbejdsprojekt 1996 om indsamling afindikatorbakterier til overvågning af antibiotikaresistens uge 33 uge 36 uge 37 uge 38 indledende møde afholdt, anvisninger udsendt mødereferat udsendes forberedelse i laboratorierne indsamlingen afindikatorisolater starter, indsendelse afisolater til VFD uge 39 uge 40 indsamlingsperiode uge41 uge 42 uge 43 uge 44 uge 45 uge 46 uge 47 uge 48 de sidste isolater indsendes til VFD VFD afslutter identifikationer og resistens~bestemmelserne opsamling af resistenstaj, databehandling afsluttende møde for samarbejdsprojelctet afrapportering 14

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab?

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Resistens Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Robert Skov, overlæge Anette Hammerum, Seniorforsker Mikrobiologisk Overvågning og Forskning Statens Serum Institut Disposition Baggrund Antibiotikaforbrug

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Det danske overvågningsprogram for antibiotikaforbrug og -resistens DANMAP

Det danske overvågningsprogram for antibiotikaforbrug og -resistens DANMAP Det danske overvågningsprogram for antibiotikaforbrug og -resistens DANMAP Seniorforsker Vibeke Frøkjær Jensen, DTU Fødevareinstituttet Seniorforsker Anette M. Hammerum, Statens Serum Institut Formålet

Læs mere

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende:

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende: KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Vandmedicinering af fravænningsgrise J. nr.: 2013-13-795-00009 27. marts 2014 KONKLUSION, BAGGRUND OG FORMÅL Konklusion: Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold

Læs mere

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer Publikationsliste Forside. Komplet printvenlig version Om fødevarer ved midlertidige og lejlighedsvise arrangementer Denne folder handler om tilberedning og salg af mad i forbindelse med midlertidige og

Læs mere

ONE HEALTH STRATEGI MOD ANTIBIOTIKARESISTENS JULI 2017

ONE HEALTH STRATEGI MOD ANTIBIOTIKARESISTENS JULI 2017 ONE HEALTH STRATEGI MOD ANTIBIOTIKARESISTENS JULI 2017 One Health Strategi mod antibiotikaresistens Antibiotika skal bruges med omtanke Resistens over for antibiotika er et stigende globalt problem, der

Læs mere

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION Hvilke landbrugsprodukter er årsag til drivhusgasudledningen i landbruget? Klimarådet 8. december 2016 Konklusion del 1: Hovedparten af drivhusgasudledningerne

Læs mere

Vandværkerne i Viborg Kommune. den 15. november 2010

Vandværkerne i Viborg Kommune. den 15. november 2010 Vandværkerne i Viborg Kommune den 15. november 2010 Fusion mellem miljøafdelingerne i MLK Vestjylland og MLK Thisted gennemføres pr. 1/1 2000 17 kommuner i Ringkøbing amt 6 kommuner i Viborg amt Virksomhedens

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse

Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse Vejledning til surveyors og akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering

Læs mere

Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk?

Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk? Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk? John Elmerdahl Olsen Institut for veterinær sygdomsbiologi Københavns Universitet (Landbohøjskolen) DSF: Minimizing antibiotic resistance development

Læs mere

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet har i marts 2015 svaret på spørgsmål om køb af fødevarer og sæson. Resume og konklusioner Resume og konklusioner Køb af fødevarer: Næsten

Læs mere

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget 7. KONTOR 5. december 2014 Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget Baggrund 1. Mange års stigende forbrug af antibiotika i landbruget, særligt i svineproduktionen,

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Det veterinære beredskabs betydning og effektivitet i forhold til smitte til mennesker

Det veterinære beredskabs betydning og effektivitet i forhold til smitte til mennesker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregå Uddannelser 2011-12 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN 17. NOVEMBER

TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN 17. NOVEMBER Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 69 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. november 2010 TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2016 for privathospitaler

Vurderingsprincipper i DDKM af 2016 for privathospitaler Vurderingsprincipper i DDKM af 2016 for privathospitaler Vejledning til surveyors og akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 12 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 2 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Fremtidens fødevaresikkerhed

Fremtidens fødevaresikkerhed HANNE ROSENQUIST, PETER SANDØE, GEIR TVEIT, ANNE WINGSTRAND OG SØREN AABO (RED.) Fremtidens fødevaresikkerhed - nye veje mod sikrere kød i Danmark Fremtidens fødevaresikkerhed - nye veje mod sikrere kød

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT E. coli ESBL i dansk slagtefjerkræ og kyllingekød Projekt J. nr.: 2010-20-64-00284 BAGGRUND Som det fremgår af DANMAP rapporterne fra 2010 og 2011, er der tidligere påvist

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S).

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S). Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 347 Offentligt Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål AZ (MOF alm. del) stillet den 6. oktober 2016 af Flemming

Læs mere

Oversigt over eksportrestriktioner

Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over tredjelande, som har lukket for import af danske dyr og produkter, hvorfor der ikke kan eksporteres til nedenstående lande. Det skal bemærkes, at Danmark

Læs mere

Antibiotikaresistens-boblen kan godt punkteres kronik

Antibiotikaresistens-boblen kan godt punkteres kronik Antibiotikaresistens-boblen kan godt punkteres kronik Jette Elisabeth Kristiansen er speciallæge og dr.med., Søren Nielsen er dyrlæge, og Jens Laurits Larsen er professor, dr.med.vet. 28. februar 2016

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL RESULTATER. Der blev i alt analyseret 249 prøver. Oversigt over resultaterne er vist i nedenstående tabel.

BAGGRUND OG FORMÅL RESULTATER. Der blev i alt analyseret 249 prøver. Oversigt over resultaterne er vist i nedenstående tabel. LABORATORIEPROJEKTER SLUTRAPPORT DIOXIN OG PCB I FØDEVAREPRØVER - DIREKTIV 96/23 KONTROLRESULTATER 2015 Projekt J. nr.: 2009-20-65-00127 BAGGRUND OG FORMÅL Dioxin og PCB hører til gruppen af organiske

Læs mere

Kritisk eftersyn af systemerne til overvågning og kontrol med Salmonella

Kritisk eftersyn af systemerne til overvågning og kontrol med Salmonella Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 9. marts 2009/JAM/- Kritisk eftersyn af systemerne til overvågning og kontrol med Salmonella Problem Danmark har i mange år haft systemer

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis

Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1. Indledning... 3 1.1 Målet med vurderingen...

Læs mere

statens bekæmpelse af Salmonella

statens bekæmpelse af Salmonella Beretning til statsrevisorerne om statens bekæmpelse af Salmonella April 2000 RB A201/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Indledning

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

DNA fingeraftryk: Hvordan kan vi bruge DNA - baserede metoder ved drikkevandsforureninger? Anna Krestine Nørgaard Teknologisk Institut

DNA fingeraftryk: Hvordan kan vi bruge DNA - baserede metoder ved drikkevandsforureninger? Anna Krestine Nørgaard Teknologisk Institut DNA fingeraftryk: Hvordan kan vi bruge DNA - baserede metoder ved drikkevandsforureninger? Anna Krestine Nørgaard Teknologisk Institut INTRODUKTION Teknologisk Institut; - Hvem er vi?! Anvendte metoder

Læs mere

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden VANDET VI SPISER 2 Hvor meget vand spiser vi? Hvis man ser på, hvor meget vand en person dagligt spiser via sine fødevarer (altså hvor meget vand, der er brugt på at producere maden), så er det et sted

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse

Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse Vejledning til surveyors og akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering

Læs mere

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket

Læs mere

2 0.9245. Multiple choice opgaver

2 0.9245. Multiple choice opgaver Multiple choice opgaver Der gøres opmærksom på, at ideen med opgaverne er, at der er ét og kun ét rigtigt svar på de enkelte spørgsmål. Endvidere er det ikke givet, at alle de anførte alternative svarmuligheder

Læs mere

identifikation & Fa Ellesskab O M

identifikation & Fa Ellesskab O M identifikation & Fa Ellesskab D A O M K E T R I Indhold Dette er en legende vurderingsøvelse, hvor eleverne på kort og i forhold til forskellige identifikationsmarkører skal bevæge sig rundt i forskellige

Læs mere

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL NMKL NORDISK METODIKKOMITÉ FOR LEVNEDSMIDLER www.nmkl.org NMKL-PROTOKOLL NR. 2, 2006 (erstatter NMKL-RAPPORT NR. 19, 1998: Harmonisering af mikrobiologiske metoder) Harmonisering af mikrobiologiske metoder

Læs mere

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster Lene Herholdt Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster En undersøgelse af det danskfaglige potentiale i udeundervisningen i naturklassen på Rødkilde Skole Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag 2

Læs mere

Resistente bakterier

Resistente bakterier Resistente bakterier Udgør fødevarer en væsentlig risiko? Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut BAGGRUND OM MIG SELV Læge, speciallæge i klinisk mikrobiologi Områdechef for bakteriologisk overvågning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Gymnasiet HTX - Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm 2016 Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm Døvefilm ønsker med bruger- og seerundersøgelsen at holde sig opdateret omkring sine

Læs mere

Pro et Cons for akkreditering af højt specialiseret forsknings- og referencelaboratorium. Dorte Lau Baggesen, dyrlæge, Ph.D., MPG Afdelingschef

Pro et Cons for akkreditering af højt specialiseret forsknings- og referencelaboratorium. Dorte Lau Baggesen, dyrlæge, Ph.D., MPG Afdelingschef Pro et Cons for akkreditering af højt specialiseret forsknings- og referencelaboratorium Dorte Lau Baggesen, dyrlæge, Ph.D., MPG Afdelingschef Kort om og afd. for Fødevaremikrobiologi Den nationale referencelaboratorie

Læs mere

Epidemiologi, forskning og udfordringer

Epidemiologi, forskning og udfordringer Epidemiologi, forskning og udfordringer Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut UDFORDRINGER..? Svinekød bugner af farlige bakterier

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Rapport over forsøg finansieret af Fjerkræafgiftsfonden i projektåret 2007/2008 Forfattere: Lis Olesen,

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

BerryMeat. Statusmøde for Organic RDD og CORE Organic II. Rie Sørensen Centerchef. Onsdag den 16. november

BerryMeat. Statusmøde for Organic RDD og CORE Organic II. Rie Sørensen Centerchef. Onsdag den 16. november BerryMeat Statusmøde for Organic RDD og CORE Organic II Onsdag den 16. november 2011 Rie Sørensen Centerchef DMRI - Danish Meat Research Institute rs@teknologisk.dk BerryMeat baggrund Baggrund: Meget få

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 9 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Kobber og zink i dansk svinefoder Rapport om niveauet af kobber og zink i dansk svinefoder, produceret hos landbrug og foderstofvirksomheder ved

Kobber og zink i dansk svinefoder Rapport om niveauet af kobber og zink i dansk svinefoder, produceret hos landbrug og foderstofvirksomheder ved Kobber og zink i dansk svinefoder Rapport om niveauet af kobber og zink i dansk svinefoder, produceret hos landbrug og foderstofvirksomheder ved offentlig kontrol i 2007-2011 December 2012 Kolofon Denne

Læs mere

Uddannelse i fødevarehygiejne

Uddannelse i fødevarehygiejne Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser JULI 2004 i redningsberedskabet Uddannelse i fødevarehygiejne Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren en sådan viden og sådanne færdigheder,

Læs mere

Den digitale urafstemning var nem for medlemmerne

Den digitale urafstemning var nem for medlemmerne 15. april 2015 Den digitale urafstemning var nem for medlemmerne I forbindelse med urafstemningen om overenskomsten, OK15, har FOA gennemført en undersøgelse om afstemningen generelt og den elektroniske

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM?

HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM? HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM? PROCES- & YDELSESBESKRIVELSE Nærværende udkast til en proces- & ydelsesbeskrivelse er udarbejdet på baggrund af et møde mellem

Læs mere

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Rapport IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Sagsnr.: T210070 Side 1 af 14 16. november 2015 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling Capacent 24. april 2009 Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 3. Karakteristika hvem er udlejerne? 4 4. Generel holdning til tilbagebetalingsmodellerne 8 5. Sammenfatning 14 1. Indledning Som led i at Århus

Læs mere

LABORATORIEBASERET OVERVÅGNING AF SALMONELLA. Mia Torpdahl Fødevarebårne Infektioner Mikrobiologi & Infektionskontrol

LABORATORIEBASERET OVERVÅGNING AF SALMONELLA. Mia Torpdahl Fødevarebårne Infektioner Mikrobiologi & Infektionskontrol LABORATORIEBASERET OVERVÅGNING AF SALMONELLA Mia Torpdahl Fødevarebårne Infektioner Mikrobiologi & Infektionskontrol SALMONELLA OVERVÅGNINGEN Registrering: Laboratoriet: Registrering af patienter i TarmBakteriologisk

Læs mere

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 171 Offentligt LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Robert Skov, overlæge Bakteriologisk Overvågning og Infektionshygiejne Statens Serum

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Skive Teknisk Skole. Skolerapport. Svarprocent: 55% (183/330)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Skive Teknisk Skole. Skolerapport. Svarprocent: 55% (183/330) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Skive Teknisk Skole Svarprocent: 55% (1/330) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen Svarprocent: 59% (19/32) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Bilag 1-7: Rengøringsbesparende overflader på hospitalssenge

Bilag 1-7: Rengøringsbesparende overflader på hospitalssenge Bilag 1-7: Rengøringsbesparende overflader på hospitals Indhold Bilag 1: Den direkte effekt på bakterier af coatning.... 2 Bilag 2: Sengecoating incidensregistrering... 12 Bilag 3: Spørgeskema til rengøringsassistenter...

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

Bilag 1. Ydelsesbeskrivelse

Bilag 1. Ydelsesbeskrivelse Bilag 1. Ydelsesbeskrivelse 1. Danmarks Statistik er retlig forpligtet til hver måned at beregne et nettoprisindeks. Reglerne herfor er fastlagt i Lov om beregning et nettoprisindeks (Lbk. nr. 76 3. febr.

Læs mere

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI`

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` 1 INDHOLD Kære beboer 3 Fra jord til bord 4 Den rigtige kost til dig 4 Menuplaner 5 Din kostpakke 6 Tilpasset mad

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Rapport om kontrol i 215 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Juni 216 Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD BILAG 1 Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD Denne ydelsesbeskrivelse indeholder følgende: Del 1. Generelle krav Del 2. Vejledning vedrørende gennemførelse af informationsydelsen Del 1. Generelle krav I. Informationsydelsen.

Læs mere

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen atur råvarer halv halvfabrikata, helfabrikata råvarer, HEL råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen udgivet af økonomaforeningen

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s og 2014/ FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (03) 16.

ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s og 2014/ FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (03) 16. ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s 176-310288 og 2014/2 137-245539 FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (03) 16. oktober 2014 Dette dokument indeholder Albertslund Kommunes (herefter "Ordregiver")

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Svarprocent: 77% (10/13) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Undersøgelse af drabseffekten overfor mikroorganismer ved hjælp af Clean Air Systemet til rensning af cirkulationsluften og overflader i en kølecontainer.

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Social- og sundhedsassistentuddannelsen Svarprocent: 56% (10/18) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

Mad og mikroorganismer

Mad og mikroorganismer Mad og mikroorganismer Nr. 2 Escherichia coli 0157 i okse- og svinekød fra detailleddet i Danmark sept.-nov. 1996 Escherichia coli 0157 i okse- og svinekød fra detailleddet i Danmark sept.-nov. 1996 er

Læs mere

Markedsanalyse. Danskhed bliver vigtigere for fødevarer

Markedsanalyse. Danskhed bliver vigtigere for fødevarer Markedsanalyse 14. januar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskhed bliver vigtigere for fødevarer Dansk forbindes med bedre kontrol,

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2016-15-60-00155 01/09/2017 Slutrapport for kampagnen Antibiotikabehandling af yverbetændelse og bakteriologisk undersøgelse i forbindelse med behandlingerne INDLEDNING Siden 2010 har der i Danmark

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE NOTAT NR. 1417 Undersøgelser af sæd fra ornestationer i Danmark har vist, at der er antibiotikaresistente bakterier, bl.a. Proteus og Chlamydier, til stede i en

Læs mere

Badevandsprofil Li. Haraldsted Sø

Badevandsprofil Li. Haraldsted Sø Badevandsprofil Li. Haraldsted Sø Teknik- og Miljøcenter teknikogmiljo@ringsted.dk Februar 2014 Medlemsstat Danmark Kommune Ringsted Kommune DKBW Nr. 1179 Stationsnummer 001A Stationsnavn Li. Haraldsted

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

Legetøj der sælges i alternative butikker

Legetøj der sælges i alternative butikker Rapport over Overvågningsindsats 2010 RK2010 5c Legetøj der sælges i alternative butikker 332-32-00030 1 Indholdsfortegnelse Formål...2 Kort opgavebeskrivelse...2 Kort konklusion...2 Udførelse...3 Resultater...4

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Diagnostik af urinvejsinfektioner Diagnostik af urinvejsinfektioner Kirsten Paulsen Afsnitsledende bioanalytiker og laboratoriefaglig konsulent Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen, november 2015 Facts om UVI

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Fødevaredirektoratet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Fødevaredirektoratet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Fødevaredirektoratet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2000

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Præsentation af Fokus værktøjerne Fokus Fødevarer v/ Margit Dörffer og Erik Frydendal Fokus værktøjerne Hvad og hvem er Fokus? Fokus kravspecifikationer Fakta om grønt, pålæg, fjerkræ og kød Fokus hjemmesiderne

Læs mere