AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling"

Transkript

1 Capacent 24. april 2009

2 Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 3. Karakteristika hvem er udlejerne? 4 4. Generel holdning til tilbagebetalingsmodellerne 8 5. Sammenfatning 14

3 1. Indledning Som led i at Århus Byråd forventes at beslutte, at varmeforsyningskunder skal have éngangsudbetalt deres andel af en overdækning vedr. varmebetaling i perioden på i alt 575 mio. kr., har formålet med denne undersøgelse været at afdække, hvor stor en andel af de århusianske udlejere, ejendomsadministratorer og ejerforeningsmænd, der foretrækker enten en engangsudbetaling eller en fortsat takstnedsættelse. Denne rapportering er lavet på baggrund af i alt 253 gennemførte interview blandt udlejere, der er kunder hos AffaldVarme. Umiddelbart efter redegørelsen for undersøgelsens metode i kapitel 2, beskrives de adspurgte udlejeres karakteristika i kapitel 3. Kapitel 4 belyser den generelle holdning blandt udlejerne til tilbagebetalingsmodellerne. Afslutningsvist præsenteres en sammenfatning af hovedresultaterne i kapitel 5. Capacent står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis særlige analyser inden for bestemte områder ønskes. Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Capacent for AffaldVarme. 1

4 2. Metode 2.1 Dataindsamling Perioden 3. til 20. april Størrelse defineret ved forbrug I perioden 3. til 20. april 2009 har Capacent gennemført 253 telefoniske interview blandt udlejere, ejendomsadministratorer og ejerforeningsformænd i Århus, der alle er kunder hos AffaldVarme. Respondenterne er udvalgt via størrelsen af deres forbrug. Store udlejere er defineret ved et forbrug på mere end kwh. Mellemstore udlejere er defineret efter et forbrug på mellem kwh og kwh, og små udlejere er defineret ved et forbrug på under kwh. Store udlejere udgør ca. 11,4% af det samlede antal udlejere, mellemstore udlejere udgør ca. 28,9% af det samlede antal udlejere, og små udlejere udgør ca. 59,7% af det samlede antal udlejere. I indsamlingen af besvarelser er der i dataindsamlingen foretaget en overrepræsentation af store og mellemstore udlejere. Som følge af at eksempelvis; store udlejere ikke udgør mere end 11,4% af den samlede stikprøve, så har det været et fokus at sikre en højere procentvis besvarelse fra denne gruppe. Dette har ligeledes gjort sig gældende for gruppen af mellemstore udlejere. Formålet hermed er at sikre validiteten i svarene inden for grupperne af mellemstore og store udlejere. Vægtning af data Der er efterfølgende i databehandlingen foretaget en korrigering i forhold til den overrepræsentation de mellemstore og store udlejere har haft i dataindsamlingen. Dette er gjort ved, at der er foretaget en iterativ vægtning af datamaterialet i forhold til forbrugsstørrelse. Derfor vægter svarene for mellemstore og store udlejere ikke højere end deres oprindelige repræsentation i forhold til stikprøven. Udlejerne blev i undersøgelsen spurgt om, hvor mange lejemål de administrerede. Tabel 2.1 viser sammenhængen mellem størrelse i kwh og antallet af lejemål. Tabellen illustrerer validiteten i undersøgelsen. Den valgte fremgangsmåde viser at store kunder primært har over 35 lejemål (70%), mens størstedelen af de små kunder (78%) har 16 eller færre lejemål. 2

5 Kryds mellem størrelse af forbrug og spørgsmålet Hvor mange lejemål ejer/administrerer du/i? Tabel 2.1 Total n=(252) 26% 33% 20% 22% Små n=(148) 32% 46% 14% 7% Mellem n=(74) 19% 15% 35% 31% Store n=(30) 10% 10% 10% 70% 0% 20% 40% 60% 80% 100% op til 5 6 til til 35 over Analysemetoder Frekvensfordelinger og krydstabuleringer Rapporten viser først og fremmest frekvensfordelinger og krydstabuleringer. Med mindre andet er angivet, vises resultaterne som procentandele, dvs. i procent af de udlejere, der har svaret på det pågældende spørgsmål. Ikke alle krydstabuleringer er vist i rapporten, da dette ville resultere i et omfattende og uoverskueligt materiale. Derfor er særlig interessante krydstabeller udvalgt. Som det fremgår nedenfor i præsentationen af resultaterne (kapitel 4) foretrækker omkring en tredjedel af udlejerne éngangsudbetaling fremfor en takstnedsættelse. Spørgsmål i relation til at gennemføre éngangsudbetalinger er udelukkende stillet til denne tredjedel, og det bør således bemærkes, at konklusionerne til denne af rapporten er baseret på svar fra en mindre base (n=86). 3

6 3. Karakteristika hvem er udlejerne? I dette afsnit beskrives de adspurgte udlejere, herunder hvilken arbejdsmæssig funktion de besidder, samt hvad der karakteriserer lejemålene. Udlejernes arbejdsmæssige funktion Tabel 3.1 viser, at størstedelen på 62 % af de interviewede udlejere er ejere. 10 % er direktører og 12 % administratorer. De resterende 17 % fordeler sig på andre forskellige arbejdsmæssige funktioner. Alle respondenterne svarer desuden, at de er udlejere. Tabel 3.1 Hvilken arbejdsmæssig funktion besidder du? Direktør Ejer Administrator Forrentningsfører Formand Andet Total 10 % (25) 62 % (158) 12 % (29) 2 % (5) 8 % (19) 7 % (18) (254) Hvem har beslutningskompetence? Af tabel 3.2 fremgår det, at langt størstedelen - svarende til 80 % - af respondenterne har beslutningskompetence, i forhold til beslutningen om tilbagebetaling skal foregå som éngangsbetaling eller som den nuværende takstnedsættelse. Dette betyder, at det foreliggende datamateriale er validt, idet de rette respondenter er blevet interviewet. 4

7 Tabel 3.2 Hvem kan træffe beslutning om der skal foretages enten éngangsudbetaling eller fortsat takstreduktion? Det kan jeg Direktør eller lign. Bestyrelse eller lignende Forretningsfører Formand Ejer Andet Total 80 % (202) 3 % (8) 9 % (22) 2 % (4) 2 % (5) 1 % (4) 1 % (3) 3 % (7) (254) Lejemålets kategori Tabel 3.3 nedenfor viser, at 75 % af respondenterne repræsenterer private udlejere, 6 % udlejer kollegie- og ungdomsboliger, mens de øvrige udlejere er almene boligforeninger, ejerforeninger, andelsboliger og andre former for udlejning. Tabel 3.3 Hvilken af følgende kategorier af lejemål falder du/i indenfor? Almene boligforeninger Private udlejere inkl. Erhverv Kollegie- og ungdomsboliger Andelsboliger Ejerforeninger Andet Total 4 % (10) 75 % (189) 6 % (14) 5 % (13) 9 % (24) 1 % (3) (253) Antal lejemål Tabel 3.4 angiver, hvor mange lejemål udlejeren råder over. Fordelingen viser, at de fleste (65 %) har under 16 lejemål. Det ses, at 21 % af udlejerne har flere end 35 lejemål herunder har 4 % endda over 1000 lejemål. 5

8 Tabel 3.4 Hvor mange lejemål ejer/administrerer du/i? Op til Over 1000 Total 28 % (70) 37 % (95) 15 % (38) 7 % (18) 5 % (12) 4 % (10) 1 % (2) 4 % (9) (253) Antal lejere Af tabel 3.5 fremgår fordelingen af antal lejere i perioden Antallet af lejere er større end antallet af lejemål (tabel 2.4), hvorfor der har været fra og tilflytning i perioden, hvilket er helt forventeligt. 22 % haft flere end 35 lejere og 4 % har tilmed haft over 1000 lejere. Tabel 3.4 Hvor mange lejere har du/i haft i perioden ? Op til Over 1000 Total 26 % (64) 33 % (82) 20 % (50) 9 % (22) 5 % (12) 4 % (10) 0 % (1) 4 % (9) (251) Note: to svarede ved ikke. Disse er ikke inkluderet i ovenstående tabel. Tabel 3.6 viser andelen af lejere der er fortsat med at bo i lejemålet efter perioden For cirka halvdelen af udlejerne (52 %) udgør denne blivende andel 70 % eller mere, hvilket indikerer at udskiftningen af lejere er forholdsvis lille. 24 % af udlejerne har oplevet stor udskiftning af lejere, da kun 30 % eller færre er blevet i lejemålet i hele perioden. 6

9 Tabel 3.6 Cirka hvor stor en andel af alle lejere i perioden bor fortsat i samme lejemål? 100 pct. 90 pct. 80 pct. 70 pct. 60 pct. 50 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct. 10 pct. 0 pct. Total 13 % (33) 11 % (28) 13 % (34) 15 % (38) 7 % (18) 11 % (28) 5 % (13) 5 % (13) 6 % (16) 5 % (14) 8 % (21) (256) 7

10 4. Generel holdning til tilbagebetalingsmodellerne Dette afsnit afdækker, hvilken tilbagebetalingsmodel udlejerne foretrækker samt om betingelserne for éngangsudbetaling som mulighed er opfyldte. Afsnittet indeholder simple frekvensfordelinger men også krydstabeller, hvor svarene sammenholdes med udlejernes baggrundsforhold. 4.1 Foretrukken tilbagebetalingsmodel Engangsudbetaling eller takstnedsættelse? Tabel 4.1 Har forbrugsstørrelsen betydning? Tabel 4.1 viser, at ca. halvdelen (54 %) af de adspurgte ønsker at bibeholde takstnedsættelse frem for løsningen med éngangsudbetaling (34%) til lejerne i perioden Flertallet er således mest interesseret i at fastholde den nuværende løsning. 12 % af respondenter svarer, at de er i tvivl om, hvilken model de foretrækker. Hvis du skal vælge mellem at fordele engangsbeløbet med et administrationsbeløb herfor eller fortsætte med takstnedsættelsen, hvilken løsning vælger du/i så? Éngangsudbetaling til mine lejere i perioden , som vi selv administrer Takstnedsættelse som hidtil Total 34 % (86) 54 % (137) 12 % (31) (254) I udgangspunktet kunne man forvente, at større udlejere (i form af forbrug i kwh) ville være mere negativt indstillet over en engangsudbetalingsordning end små udlejere. Denne forventning undersøges ved at sammenholde kundestørrelse og valg af tilbagebetalingsmodel. Figur 4.2 illustrer, hvilken betalingsmodel der foretrækkes fordelt på kundestørrelse. Variationen er begrænset, og størrelsen har ikke umiddelbart be- 8

11 tydning for den foretrukne tilbagebetalingsmodel, dog et det værd at bemærke, at en større andel af de store udlejere foretrækker takstnedsættelse. Figur 4.2 Foretrukken betalingsløsning fordelt på kundestørrelse Total n=(254) 34% 54% 12% Små n=(152) 32% 55% 13% Mellem n=(73) 42% 48% 10% Store n=(29) 24% 62% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Éngangsudbetaling til mine lejere i perioden Takstnedsættelse som hidtil. Har graden af udskiftning i lejere betydning? Nedenstående tabel 4.3 viser sammenhængen mellem valg af tilbagebetalingsmodel og andel af lejere, der fortsat bor i samme lejemål. I figuren er udlejerne grupperet vertikalt efter, hvor stor en andel af lejerne der fortsat bor i lejemålet. Det viser sig, at udlejere, der har oplevet en stor udskiftning blandt lejere, i højere grad ønsker takstnedsættelse som hidtil, mens udlejere, der har oplevet en lille udskiftning i lejere, i højere grad foretrækker éngangsudbetaling. Denne sammenhæng synes logisk, men der er ikke tale om en signifikant sammenhæng. Foretrukken betalingsløsning fordelt på andelen af alle lejere i perioden der fortsat bor i samme lejemål. Figur 4.3 Total n=(256) 34% 54% 12% Flertal bor fortsat i lejemål n=(133) 44% 45% 11% Ca. halvdelen bor fortsat i lejemål n=(59) 20% 66% 14% Få bor fortsat i lejemål n=(64) 27% 61% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Éngangsudbetaling til mine lejere i perioden Takstnedsættelse som hidtil. Har lejemålets kategori betydning? Det er ligeledes interessant at belyse, om den af udlejeren foretrukne tilbagebetalingsmodel afhænger af, hvilken kategori udlejerens lejemål falder 9

12 indenfor. Nedenstående tabel 4.4 præsenterer denne sammenhæng. Variationen må tegnes som begrænset. Langt de fleste respondenter repræsenterer private udlejere, og disse følger den samlede tendens: 52 % svarer således, at de foretrækker takstnedsættelse, mens 35 % foretrækker engangsudbetaling. For udlejere, der repræsenterer ejerforeninger, er prioriteringen stort set identisk. Udlejere i almene boligforeninger samt kollegie- og ungdomsboliger foretrækker ligeledes takstnedsættelse som hidtil. Foretrukken betalingsløsning fordelt på lejemålets kategori. Figur 4.4 Total n=(253) Almene boligforeninger n=(11) 9% 34% 54% 82% 12% 9% Private udlejere inkl. erhverv n=(189) 35% 52% 13% Kollegie- og ungdomsboliger n=(13) 15% 77% 8% Andelsboliger n=(13) 38% 46% 15% Ejerforeninger n=(24) 38% 54% 8% Andet n=(3) 67% 33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Éngangsudbetaling til mine lejere i perioden Takstnedsættelse som hidtil. 4.2 Tilstedeværelse af forudsætninger for engangsudbetalingsmodellen Fokus på udlejere der foretrækker engangsudbetaling Besiddelse af varmeregnskab Blandt de 34 %, der foretrækker éngangsudbetalingsmodellen, er det interessant at analysere, hvorvidt det rent faktisk er muligt for disse udlejere at benytte sig af denne model. Den følgende analyse vil udelukkende indeholde svar fra respondenter, der svarede, at de foretrak en engangsudbetalingsmodel. 82 % af de respondenter, som foretrækker engangsudbetalingsmodellen, opfylder således forudsætningen om at være i besiddelse af varmeregnskaber, der dækker hele perioden fra % af respondenterne er ikke i besiddelse af varmeregnskaberne. Endeligt svarede 8 %, at de ikke vidste, om de havde varmeregnskaber for hele perioden. 10

13 Tabel 4.5 Er du/i besiddelse af varmeregnskaber, der dækker hele perioden for alle dine lejere? Ja Nej Antal besvarelser 82 % (70) 10 % (9) 8 % (7) (86) Få svarede således, at de ikke er i besiddelse af varmeregnskaberne men som nedenstående tabel 4.6 viser, er det dog også få blandt disse, der rent faktisk mener, det er muligt at fremskaffe varmeregnskaberne. Tabel 4.6 Hvis Nej: Vil du/i have mulighed for at fremskaffe varmeregnskaberne andetsteds? Ja Nej Antal besvarelser 9 % (1) 39 % (3) 52 % (4) (8) Udarbejdelse af varmefordelingsregnskab Tabel 3.4 Tabel 4.7 viser, hvordan udlejerne udarbejder varmefordelingsregnskaber. Det ses således, at flertallet nemlig 76 % - gør brug af et målerfirma, mens 24 % selv udarbejder varmefordelingsreskaber. Varetager du/i selv udarbejdelsen af varmefordelingsregnskaber eller har du/i et varmemålerfirma til at forestå varmeårsopgørelse? Vi varetager selv opgørelsen. Et målerfirma varetager opgørelsen og/eller ejendomsadminist Antal besvarelser 24 % (21) 76 % (65) (86) 4.3 Holdning til dokumentation Kontraktlignende aftale Tabel 4.8 angiver udlejernes holdning til dét at underskrive en kontraktlignende aftale med Århus Kommune, hvor de nærmere betingelser for at foretage tilbagebetalingen er beskrevet. Flertallet - nemlig 82 % - er indstillede på at underskrive en sådan kontrakt, mens 12 % svarer, at de ikke vil underskrive. 6 % svarer ved ikke til spørgsmålet. 11

14 Tabel 3.4 Århus Kommune vil gerne gøre forudsætninger tydelige for hver enkelt udlejer som foretager tilbagebetaling til deres lejere. Vil du være indstillet på at underskrive en kontraktlignende aftale med Århus Kommune, hvor de nærmere betingelser for at foretage tilbagebetalingen til lejerne er beskrevet over for udlejer? Ja Nej Antal besvarelser 82 % (71) 12 % (10) 6 % (5) (86) Dokumentation af tilbagebetaling Som nedenstående tabel 4.9 viser, er 90 % af udlejerne indstillet på, at dokumentere at tilbagebetalingen rent faktisk har fundet sted. 5 % svarer at de ikke er indstillet herpå, og 5 % svarer ved ikke til spørgsmålet. Vil du/i være indstillet på, at du skal dokumentere at tilbagebetalingen rent faktisk har fundet sted, fx udlevere kopier af udsendte breve, kontoudtog eller lignende til Århus Kommune ved stikprøvekontrol? Tabel 4.9 Ja Nej Antal besvarelser 90 % (77) 5 % (4) 5 % (4) (86) 4.4 Holdning til engangsudbetaling afslutningsvist Fortsat interesseret i engangsudbetaling? Efter ovenstående spørgsmål, der har udspecificeret betingelserne for at kunne gennemføre éngangsudbetalinger til lejere, blev udlejerne spurgt, om de stadig ønskede at foretage éngangsudbetaling. Som tabel 4.10 viser, ændrede nogle af deltagerne holdning. 89 % ønskede fortsat at anvende éngangsbetaling, 7 % ønskede ikke længere at anvende éngangsbetaling og 4 % var blevet usikre på spørgsmålet og svarede ved ikke. På baggrund af ovenstående forudsætninger for at kunne gennemføre éngangsudbetalinger til lejere, ønsker du fortsat at foretage éngangsudbetaling til dine lejere i perioden , som I selv administrerer? 12

15 Tabel 4.10 Ja Nej Antal besvarelser 89 % (76) 7 % (6) 4 % (3) (86) 13

16 5. Sammenfatning Som led i at Århus Byråd forventes at beslutte, at varmeforsyningskunder skal have éngangsudbetalt deres andel af en overdækning af varmebetaling i perioden på i alt 575 mio. kr., har formålet med denne undersøgelse været at afdække, hvor stor en andel af de århusianske udlejere, ejendomsadministratorer og ejerforeningsmænd der foretrækker enten en engangsudbetaling eller en fortsat takstnedsættelse. Denne rapportering er lavet på baggrund af i alt 253 gennemførte interview blandt udlejere, der er kunder hos AffaldVarme i perioden 3. til 20. April. 34 % foretrækker engangsudbetaling Undersøgelsen viser, at 34 % af udlejerne foretrækker tilbagebetaling i form af éngangsudbetaling, mens 54 % foretrækker takstnedsættelse som hidtil. 80 % af respondenterne indikerer, at de har beslutningskompetence i forhold til tilbagebetalingsmodellen, heraf har 62 % af de arbejdsmæssig funktion som ejer. De fleste respondenter repræsenterer private udlejere (inkl. erhverv), og antallet af lejemål varierer 28 % har færre end 6 lejemål, mens 21% har over 35 lejemål. For ca. halvdelen af udlejerne er 70 % eller flere af lejerne blivende lejere dvs. de har boet i lejemålet siden Sammenholdes den foretrukne tilbagebetalingsmodel med udlejernes størrelse i form af forbrug i kwh. er variationen begrænset dog foretrækker en større andel af de store udlejere takstnedsættelse fremfor engangsudbetaling. Udlejere, der har mange blivende lejere, foretrækker i højere grad modellen med engangsudbetaling. Blandt de respondenter, der foretrækker engangsudbetaling, er forudsætningerne for engangsudbetaling blevet undersøgt. 82 % svarer, at de er i besiddelse af varmeregnskaber for perioden, og 76 % angiver, at de anvender et målerfirma i forbindelse med varmefordelingsregnskaber. 82 % af udlejerne er indstillet på at underskrive en kontraktlignende aftale med Århus Kommune og 90 % er indstillet på at skulle dokumentere, at tilbagebetalingen rent faktisk har fundet sted. 14

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

AffaldVarme Århus. Undersøgelse af ny renovationsløsning Del III

AffaldVarme Århus. Undersøgelse af ny renovationsløsning Del III Capacent 9. november 2009 Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 2.1 Dataindsamling 2 2.2 Analysemetoder 3 3. Sammenfatning 4 4. Den generelle tilfredshed 6 4.1 Anvendelse af de nye nedgravede containere

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 60% 50% 51% 47% 40% 30% 22% 25% 28% 20% 15% 10% 0% 1% 4% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø

Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø Arbejdsgiver og/eller medarbejderrepræsentanter fra over 1000 primært mellemstore til store arbejdspladser har i en særlig undersøgelse udfyldt spørgeskemaet

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger November 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Irakiske asylansøgere

Irakiske asylansøgere DR Irakiske asylansøgere Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3 5 Undersøgelsens metode...3

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse -Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige Byggerier på forsiden: Billedet nederst til venstre:

Læs mere

Svinekød og svinetransporter

Svinekød og svinetransporter DR Svinekød og svinetransporter Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenser...6 4 Krydstabuleringer...7 5 Undersøgelsens

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Greve Kommune. Borgerservicepolitik og kanalstrategi

Greve Kommune. Borgerservicepolitik og kanalstrategi Greve Kommune Borgerservicepolitik og kanalstrategi Tabelrapport Capacent Epinion 4. juli 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Capacent Epinion...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenstabeller...6

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Danmarks første kvindelige statsminister

Danmarks første kvindelige statsminister DR Danmarks første kvindelige statsminister Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Indhold Side 1. Resumé... 1 2. Undersøgelsens resultater... 6 2.1

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK. Hilsner fra det offentlige sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.DK INDHOLD RESULTATERNE KORT...3 Hvordan skal et digitalt

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Segmentanalyse. Februar 2015. En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag. Projektansvarlige: Asger H. Nielsen Michael Ulff Larsen

Segmentanalyse. Februar 2015. En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag. Projektansvarlige: Asger H. Nielsen Michael Ulff Larsen Segmentanalyse En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag Februar 2015 Projektansvarlige: Asger H. Nielsen Michael Ulff Larsen Side 0 af 57 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder.

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. KOMPARATIV RAPPORT Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. Baseret på to uafhængige beboerundersøgelser, foretaget i Århus og Randers. BOLIGORGANISATIONERNE

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

Jeppe Kofoed. Rapport Capacent Epinion 30. marts 2008

Jeppe Kofoed. Rapport Capacent Epinion 30. marts 2008 DR Jeppe Kofoed Rapport Capacent Epinion 30. marts 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5 4 Krydstabuleringer med køn...9 5 Krydstabuleringer

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Vindmøllenaboers opfattelse af moderne vindmøller Opinionsanalyse udført af JYSK ANALYSE for VidenOmVind februar 2015

Vindmøllenaboers opfattelse af moderne vindmøller Opinionsanalyse udført af JYSK ANALYSE for VidenOmVind februar 2015 Vindmøllenaboers opfattelse af moderne vindmøller Opinionsanalyse udført af JYSK ANALYSE for VidenOmVind februar 2015 JYSK ANALYSE A/S Algade 31, 3. sal 9000 Aalborg Denmark Tlf.: + 45 9811 4090 Fax: +45

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Estimering af. administrative omkostninger. udbetaling af et. AffaldVarme Århus

Estimering af. administrative omkostninger. udbetaling af et. AffaldVarme Århus Estimering af administrative omkostninger. Estimering af administrative omkostninger i forbindelse med udbetaling af et engangsbeløb til nuværende og tidligere lejere i Århus Kommune som led i afvikling

Læs mere

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder.

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT AUGUST 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler

Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler Resultat af undersøgelse om virkningerne af kunde-, konkurrence- og kombinations klausuler DJØF Danske Sælgere IDA, Ingeniørforeningen i Danmark Kommunikation og Sprog Ledernes Hovedorganisation Dansk

Læs mere

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8 3F - Dagpenge 27. april 2006 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning... 4 3 Frekvenser... 5 4 Undersøgelsens metode... 8 Side 2 af 8 1 Kort om Epinion

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere