Opgaver. Superledning fremtidens teknologi: Opgaver. FYSIK i perspektiv Side 1 af 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaver. Superledning fremtidens teknologi: Opgaver. FYSIK i perspektiv Side 1 af 13"

Transkript

1 FYSIK i perspektiv Side 1 af 13 Opgaver 1. Måling på en superleder 2. Opbevaring af flydende nitrogen 3. Flydende nitrogen 4. Opbevaring af carbondioxid 5. Køling af et superledende kabel 6. Energitab i elkabler 7. Sammenligning af elkabler 8. "Tab" af termisk energi i superledende kabel 9. Maglev tog 10. Maglev toget i Japan

2 FYSIK i perspektiv Side 2 af Måling på en superleder En superleders evne til at lede strømmen kan undersøges ved at måle spændingsforskellen over superlederen ved en bestemt strømstyrke og samtidig måle superlederens temperatur. a. De viste målinger i tabellen blev målt på en prøve af en superleder. Strømstyrken er konstant 100 ma. Beregn resistansen for hver måling. Brug grafisk lommeregner eller kopier måledata til et regneark. b. Brug de viste data til at lave en graf, der viser, hvordan resistansen afhænger af temperaturen. c. Brug grafen til at finde en værdi for den kritiske temperatur, T c. Undersøg hvilken superleder der kan være tale om fx ved hjælp af hjemmesiden 2.htm For temperaturer over T c opfører superlederen sig som en almindelig resistor. De fleste resistorer vil have en resistans, der vokser lineært som funktion af temperaturen. d. Vis at punkterne på grafen, der viser resistansen som funktion af temperaturen, tilnærmelsesvis ligger på en ret linie, når temperaturen er over 95 K. Brug den rette linie til at vurdere størrelsen af resistansen ved stuetemperatur. Spænding Temperatur Resistans mv K Ω 1, ,8 1, ,9 1, ,9 1, ,1 1, ,9 1, ,0 0, ,5 0, ,2 0, ,0 0, ,9 0, ,8 0, ,0 0, ,3 0, ,8 0, ,5 0, ,2 0, ,0 0, ,6 0, ,3 0, ,1 0, ,7 0, ,4 0, ,0 0, ,8-0, ,1-0, ,9 0, ,5-0, ,8 0, ,5 Ref.:

3 FYSIK i perspektiv Side 3 af Opbevaring af flydende nitrogen På et gymnasium har man en isolerende beholder med 5,0 L flydende nitrogen, der er blevet påfyldt mandag morgen. Den flydende nitrogen opbevares ved et tryk på 1 atm og temperaturen 77 K, som er kogepunktet for nitrogen ved 1 atm. Selvom beholderen er velisoleret, modtager den noget varme fra omgivelserne. Man kan regne med, at der i gennemsnit modtages varme med en effekt på 1,5 W. a. Hvor meget energi modtager beholderen i løbet af 1 døgn? Den tilførte energi til beholderen bruges til fordampning af nitrogen, som forsvinder fra beholderen ud i atmosfæren. Man håber nu, at der er flydende nitrogen til hele ugen. Ved trykket på 1 atm er fordampningsvarmen for nitrogen 199 kj/kg, og densiteten for flydende nitrogen er 0,804 kg/l. b. Beregn massen af den nitrogen, der fordamper fra beholderen i løbet af et døgn. c. Gør rede for, at der stadig er noget flydende nitrogen i beholderen fredag morgen, og vurder hvor mange liter flydende nitrogen, der er tilovers til brug i laboratoriet.

4 FYSIK i perspektiv Side 4 af Flydende nitrogen Tryk/kPa 3500 Mættet damptryk Nitrogen Temperatur/K Grafen ovenover viser, hvordan trykket fra mættede nitrogendampe afhænger af temperaturen. Det vil sige, at grafen viser hvor stort trykket vil være i en lukket beholder med flydende nitrogen. a. Flydende nitrogen ved et tryk på 1 atm fordamper ved temperaturen -196 C. Hvordan passer det med den viste graf? Ifølge sikkerhedsforskrifterne skal flydende nitrogen altid opbevares i en åben beholder, som beskrevet i opgaven 2. Opbevaring af flydende nitrogen. Hvis beholderen lukkes tæt, vil trykket stige og beholderen eksploderer - medmindre beholderen er konstrueret til at modstå meget høje tryk. En person, der desværre ikke kender sikkerhedsforskrifterne, køber 2 L nitrogen og hælder det på en plastikflaske og lukker skruelåget tæt til. Plastikflasken kan holde til et overtryk på 5 atm. b. Brug grafen til at vurdere, ved hvilken temperatur plastikflasken eksploderer. Du kan regne med at varmekapaciteten for flydende nitrogen er 2,04 kj/kg/k og at densiteten er 0,804 kg/l. Da flasken er helt fyldt med nitrogen, kan der ses bort fra energien til fordampning af nitrogen i flasken.

5 FYSIK i perspektiv Side 5 af 13 Beholderen anslås at modtage energi med en effekt på 20 W. Ved købet er nitrogenets temperatur 77 K. c. Brug de givne oplysninger til at vurdere hvor lang tid der vil gå, inden beholderen eksploderer. Ved så lave temperaturer, som man ser her, vil plastik være meget hårdt, og brudstykkerne vil være lige så skarpe som glas. Det er derfor særdeles farligt at lukke flydende nitrogen inde i en tæt beholder.

6 FYSIK i perspektiv Side 6 af Opbevaring af carbondioxid På næsten enhver skole har man en trykbeholder med flydende carbondioxid. Øverst i beholderen er der CO 2 på gasform, som man kan tappe af flasken ved at åbne for en hane. Grafen nedenfor viser mættede dampes tryk for carbondioxid - det samme som trykket i en lukket beholder med CO 2 - ved de viste temperaturer. a) Find den beholder, som skolen har til opbevaring af CO 2. Aflæs beholderens specifikationer, og gør rede for, at den er egnet til at opbevare CO 2 ved stuetemperatur. b) Forklar, hvorfor trykbeholderen skal fjernes i tilfælde af brand. Tryk/kPa 9000 Mættet damptryk Carbondioxid Temperatur/K

7 FYSIK i perspektiv Side 7 af Køling af et superledende kabel Energitabet i et superledende kabel er af en helt anden natur end i et almindeligt kabel af kobber eller aluminium. Der er forskellige kilder til dette tab, men det største problem er, at tabet i form af varme skal ledes bort af det flydende nitrogen. Det betyder at den kølemaskine, der laver det flydende nitrogen, skal lave et stort kølearbejde. Effektiviteten af en kølemaskine er givet ved h= Energi fjernet fra nitrogenet Energi tilført kølemaskinen Kølemaskinen tilføres energi i form af elektrisk energi. Energien fra det flydende nitrogen kommer fra omgivelserne, der jo er en del varmere. Kølemaskinen på Amager Koblingsstation har en effektivitet på 8,3 %. Kablet har en længde på 30 m, og man regner med, at effekttabet er 4,5 W pr. meter. a. Beregn, hvor meget energi der går tabt i løbet af 1 døgn. b. Hvor meget elektrisk energi skal der tilføres kølemaskinen i løbet af et døgn?

8 FYSIK i perspektiv Side 8 af Energitab i elkabler Der er især to kilder til energitab i et superledende kabel. Som nævnt i opgaven 5. Køling af et superledende kabel, medfører energitabet, at der skal tilføres energi til en kølemaskine. Det største tab sker i form af varmeenergi, da det ikke er muligt at lave en perfekt varmeisolering af kablet. Temperaturforskellen mellem omgivelserne, ved stuetemperatur, og det superledende kabel, ved 77 K, medfører en tilførsel af energi i form af varme fra omgivelserne. Derudover tabes der energi i form af såkaldt AC-tab. Når kablet bruges til at transmittere vekselstrøm, afsættes der energi i lederen. Dette skyldes især, at der samtidig induceres et varierende magnetfelt i lederen, og ved hver ændring af magnetfeltet afsættes der varmeenergi i lederen. En tilsvarende mekanisme er årsag til, at der afsættes energi i den metalliske indkapsling. Figur: Samlet tab i et elkabel til en spænding på 132 kv. Den tabte effekt pr. kabellængde i W pr. meter er vist som funktion af strømstyrken i ampere. HTS = HøjTemperaturSuperleder. Conventional cable = Almindeligt kabel. a. Aflæs tabet i det almindelige kabel ved strømstyrkerne 900 A og 1800 A. Forklar, hvorfor tabet bliver 4 gange større ved en fordobling af strømstyrken. b. Ved hvilke strømstyrker er et HTS-kabel energimæssigt bedre end et almindeligt kabel? Forklar, hvorfor der er et energitab i det superledende kabel, også når strømstyrken er lille. (Se teksten i indledningen til opgaven)

9 FYSIK i perspektiv Side 9 af Sammenligning af elkabler De følgende spørgsmål drejer sig om at undersøge den energimæssige rentabilitet ved at bruge et HT-superledende kabel i elsystemet. Figurerne nedenfor viser strømstyrken og effekttabet hen over et døgn for et kabel, der forbinder et kraftvarmeværk med elsystemet. Kabel til varmekraftværk a. Gør rede for, at HTS-kablet har det mindste gennemsnitlige effekttab i løbet af et døgn. b. Brug grafen der viser strømstyrken i kablet hen over et døgn samt grafen til opgave 6, og forklar, hvorfor effekttabet i HTS-kablet er mindre end i det konventionelle kabel.

10 FYSIK i perspektiv Side 10 af 13 Figurerne nedenfor viser strømstyrken og effekttabet hen over et år for et 4 km langt kabel, der er placeret i det forgrenede ledningsnet. Kablet kan overføre en maksimale strømstyrke på 2000 A. Kabel i det forgrenede ledningsnet c. Gør rede for, at HTS-kablet har det største gennemsnitlige effekttab i løbet af et år. Brug grafen, der viser strømstyrken i kablet hen over et år samt grafen til opgave 6, og forklar, hvorfor effekttabet i HTS-kablet er større end i det konventionelle kabel. d. Forklar, hvilken placering et HTS-kabel skal have i elnettet for at det vil være energiøkonomisk bedre end et konventionelt kabel. Figurerne stammer fra ASC2000, paper 4LGa10, "Energy losses of superconducting power transmission cables in the grid" af Jacob Østergaard, Jan Okholm, Karin Lomholt og Ole Tønnesen

11 FYSIK i perspektiv Side 11 af "Tab" af termisk energi i superledende kabel Tabet af termisk energi i et superledende kabel sker, fordi der er en stor temperaturforskel mellem den flydende nitrogen, T = 77 K, og omgivelserne, T 20 C. Der tilføres derfor energi til nitrogenet, som skal køles af kølemaskinen. Brug at kølemaskinens effektivitet er 8,3 %, se opgave 5. Den termiske energi, der overføres til kablet, er bestemt ved følgende formel for den overførte effekt pr. længde kabel: Ptermisk 2p l DT = længde ÊD0 ˆ lná Ë Di hvor λ er den termiske ledningsevne, T er temperaturforskellen mellem omgivelserne og den kolde leder. D 0 og D i er hhv. den ydre og indre diameter af isoleringen. mw For de bedste HTS-kabler fås l= 020, ved anvendelse af såkaldt multilagsisolation. mk Den indre diameter af isoleringen er 25 mm. For at diameteren af det færdige kabel skal være nogenlunde som for at almindeligt kabel, kan tykkelsen af isoleringen ikke være større end 10 mm. a. Beregn den effekt, som et 1 km langt HTS-kabel modtager fra omgivelserne. b. Beregn den tilførte effekt til kølemaskinen. Bemærk, at det samlede effekttab bliver en del større, når man begynder at sende strøm igennem kablet!, Sreen Dielectric Cryostat s/c former cooling = skærm = elektrisk isolering = termisk isolering = elektrisk leder = rør til kølemiddel = kølemiddel

12 FYSIK i perspektiv Side 12 af Maglev tog Det japanske maglevtog kører på en testbane der er 42,8 km lang, hvor der både er en bro, tunnel, dobbeltspor, skiftespor samt stigninger på op til 4,0 %. Banen har fået disse egenskaber, for at man kan teste maglevtoget ved forskellige omstændigheder. Maglevtoget har kørt med hastigheder op til 531 km/h med personer om bord. a. Hvor lang tid vil det tage toget at gennemkøre testbanen ved denne hastighed? I Tyskland planlægger man også at bygge et maglevtog. Man regner med, at det vil kunne accelerere op til 300 km/h på en strækning på 3,0 km. b. Bestem den gennemsnitlig acceleration for det tyske maglevtog. Et maglevtog i Danmark vil kunne nedsætte rejsetiden med tog betydeligt. De japanske erfaringer betyder, at man kan regne med en topfart på mindst 500 km/h og en gennemsnitlig acceleration ved start og stop af en størrelse på mindst 0,50 m/s 2. Disse størrelser vil betyde, at en togtur fra København til Århus med et stop i Odense kun tager meget kort tid. Afstanden fra København H. til Odense H. er 160,3 km, mens der er km mellem Odense H. og Århus H. c. Vurder rejsetiden for en tur med et maglevtog fra København til Århus med et stop på 5 min i Odense. Beregn den gennemsnitlige hastighed for den samlede togrejse. Se evt.

13 FYSIK i perspektiv Side 13 af Maglev toget i Japan Ved maglevtogets store hastigheder skal kurverne være meget store. For det japanske maglevtog har man forudsat, at en kurve, som en del af en cirkelbevægelse, skal have en radius på mindst 8,0 km. a. Bestem accelerationen for et maglevtog, der kører med en konstant hastighed på 531 km/h igennem en kurve med radius 8,0 km. Ved kørsel i en kurve er det en fordel at underlaget hælder ind imod centrum i cirkelbevægelsen. Med den rigtige hældning opnår man, at kraften fra banen på togvognen er vinkelret på vognens bund. Toget kører med en hastighed på 531 km/h. b. Bestem hældningen for banen, når kraften på toget fra banen ved denne hastighed skal være vinkelret på underlaget.

ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE. Vindenergi

ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE. Vindenergi ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE Vindenergi KAPITEL 1 Introduktion Our dependence on fossil fuels amounts to global pyromania, and the only fire extinguisher we have at our disposal is renewable energy.

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Solceller SOL ENERGI Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Solceller er inden for de seneste år blevet én af de muligheder, man som familie

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

2. En knallert må i Danmark køre 30 km/t. Hvordan er Dæmonens hastighed i toppen af loopet, i forhold til en knallert, der kører 30 km/t.?

2. En knallert må i Danmark køre 30 km/t. Hvordan er Dæmonens hastighed i toppen af loopet, i forhold til en knallert, der kører 30 km/t.? Inspirationsark 1. I Tivoli kan du lave et forsøg, hvor du får lov til at tage et plastikglas med lidt vand med op i Det gyldne Tårn. Hvad tror du der sker med vandet, når du bliver trukket ned mod jorden?

Læs mere

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet

Løsninger til udvalgte opgaver i opgavehæftet V3. Marstal solvarmeanlæg a) Den samlede effekt, som solfangeren tilføres er Solskinstiden omregnet til sekunder er Den tilførte energi er så: Kun af denne er nyttiggjort, så den nyttiggjorte energi udgør

Læs mere

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Oktober 2012 Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Da læreplanen for fysik på A-niveau i stx blev revideret i 2010, blev kernestoffet udvidet med emnet Elektriske

Læs mere

Det elektriske tog kan kun køre rundt, hvis elmotoren i toget er tilsluttet en elektrisk spændingsforskel.

Det elektriske tog kan kun køre rundt, hvis elmotoren i toget er tilsluttet en elektrisk spændingsforskel. El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 64 00 www.evu.nu - E-mail: mail@sekretariat.evu.nu Forfattere: Erland Andersen og Christian Petresch Vands kredsløb/kredsløb

Læs mere

Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus

Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus VUC AARHUS Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus Fysik B 2013 Indhold 1. Galileis faldlov... 3 2. Pendulbevægelse... 5 3. Batteri som spændingskilde... 10 4. Wheatstones bro og temperaturkoefficient...

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Kroppens energiomsætning

Kroppens energiomsætning Kroppens energiomsætning Stofskiftet Menneskets stofskifte består af tre dele: Hvilestofskiftet BMR (Basal Metabolic Rate), det fødeinducerede stofskifte FIT (Food Induced Thermogenesis) og stofskiftet

Læs mere

Gymnasium. Forsøgsvejledning

Gymnasium. Forsøgsvejledning Gymnasium Forsøgsvejledning Gymnasium Indhold Delforløb 1 Introduktion til CanSatBox Dataopsamling Lær CanSatBox at kende Delforløb 2 Design af CanSat og faldskærm Delforløb 3 Opsendelse og dataopsamling

Læs mere

Termisk modellering af højspændningskabler

Termisk modellering af højspændningskabler Termisk modellering af højspændningskabler P3 Projekt Gruppe EN3-303 Institut for Energiteknik Aalborg Universitet 19. december 2012 Institut for Energiteknik Pontoppidanstræde 101 9220 Aalborg Telefon

Læs mere

SO-projekt Marts 2014

SO-projekt Marts 2014 SO-projekt Marts 2014 Matematik A - IT B Kaffeafkøling Lavet af: Mads Hougaard, Philip Elbek og Frederik Bagger Under vejledning af: Jørn Christian Bendtsen og Karl Bjarnason Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Baggrund for indsats ved gasudslip

Baggrund for indsats ved gasudslip Baggrund for indsats ved gasudslip Tilstandsformer Det er alene kombinationen af temperatur og tryk, der bestemmer, om et givent stof er en gas, en væske eller et fast stof. Ved at sænke temperaturen og/eller

Læs mere

Når den nederste hylde er slået ned vil det hvide lysnetstik være til den indbyggede lampe der

Når den nederste hylde er slået ned vil det hvide lysnetstik være til den indbyggede lampe der Vejledning i brug af den mobile termokasse og datafangst af temperatur og fugtighed i forbindelse med måling af kroppens hvilestofskifte (BMR=basic metabolic rate). Ved hjælp af termokassen er det muligt

Læs mere

John Iversen - 1 - Min eksterne hukommelse. Revideret 15. nov. 12

John Iversen - 1 - Min eksterne hukommelse. Revideret 15. nov. 12 Indholdsfortegnelse Begreber og enheder...2 Energi...2 Effekt...2 Måleenheder...3 Nyttevirkning....3 SI systemet...4 Kort om SI enhederne...5 Præfikser...5 Trykenheder...6 Usikkerhedsberegning...7 Om øvelser

Læs mere

BRYGGE GUIDEN. Brugermanual

BRYGGE GUIDEN. Brugermanual BRYGGE GUIDEN Brugermanual Tillykke med din nye øl brygge maskine også kaldet The Beer Machine Når du brygger øl med The Beer Machine består det udelukkende af helt naturlige ingredienser: Vand, The Beer

Læs mere

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

R.I.C. BILEN resonant magnetic inductive coupling til trådløs opladning af el-biler under kørsel fra vejen

R.I.C. BILEN resonant magnetic inductive coupling til trådløs opladning af el-biler under kørsel fra vejen R.I.C. BILEN resonant magnetic inductive coupling til trådløs opladning af el-biler under kørsel fra vejen 1 ABSTRAKT Benzinbiler forurener luften med partikler, nitrogen og sulfur oxider, samt udsender

Læs mere

Grib fysikken. K E mek. ΔT g/mol. E = m. v 2 = v 0. + 2a. s 1 C Hz (= s 1 ) Pa. = E pot. + E kin. 2. udgave. ρ λ. v gns. = s t. s = s 0. t + ½.

Grib fysikken. K E mek. ΔT g/mol. E = m. v 2 = v 0. + 2a. s 1 C Hz (= s 1 ) Pa. = E pot. + E kin. 2. udgave. ρ λ. v gns. = s t. s = s 0. t + ½. Grib fysikken fysik på gymnasiets B-niveau 2. udgave Ω ρ λ s 1 C Hz (= s 1 ) Pa ΔT g/mol K E mek = E pot + E kin µ Morten Severinsen Bogfondens Forlag kg m/s 2 U = E = m Q c 2 s = s 0 + v 0 t + ½ A gas

Læs mere

Energiressourcer og fremtidens brintsamfund

Energiressourcer og fremtidens brintsamfund Energiressourcer og fremtidens brintsamfund 2 Ressource-kampen: Olien overhaler snart klimaet som globalt krisetema. Inf., 17.10.2007 4 Verden har brug for et nyt energisystem, Naturvidenskab for alle,

Læs mere

Rundt om i både Danmark og mange stedet i udlandet fejres Niels Bohr med foredrag, bøger, hæfter, konferencer og meget andet!

Rundt om i både Danmark og mange stedet i udlandet fejres Niels Bohr med foredrag, bøger, hæfter, konferencer og meget andet! Forord I 2013 er det netop 100 år siden Niels Bohr fremsatte 2 postulater som skulle ændre både fysikken og samfundet. Dette 100 års jubilæum skal selvfølgelig fejres! Rundt om i både Danmark og mange

Læs mere

Loftsvarmevejledning. Kontakt, oversigt, indeks. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Capella.

Loftsvarmevejledning. Kontakt, oversigt, indeks. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Capella. Kontakt, oversigt, indeks Vejledning til loftsvarme/kølelofter Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Drypac Belysning

Læs mere

Kopiark til 9 af grundbogens kapitler

Kopiark til 9 af grundbogens kapitler Kopiark til 9 af grundbogens kapitler LÆRERVEJLEDNING KOPIARK # TAL OG ENHEDER Kopiark Metersystemet, omregning mellem enheder Metersystemet, omregning mellem enheder Gennemsnitsfart Gennemsnitsfart Gennemsnitsfart

Læs mere

LED-tEknoLogi En introduktion

LED-tEknoLogi En introduktion DEL 2 undervisningsmateriale til ELEvEn undervisningsforløb til fysik b (og A) LED-tEknoLogi En introduktion niels iver Winstrup nielsen & Jens Jacob thomsen indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hvorfor

Læs mere