1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N323-S1 Dato: Bygningsejer: BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A Treschowsgade Vejle. Afdeling: 49, HavneBo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N323-S1 Dato: 31-10-2014. Bygningsejer: BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A Treschowsgade 4 7100 Vejle. Afdeling: 49, HavneBo"

Transkript

1 1 ÅRS EFTERSYN Journal nr.: N323-S1 Dato: Bygningsejer: BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A Treschowsgade Vejle Afdeling: 49, HavneBo Byggeriets beliggenhed: Stævnen Vejle Byggeskadefonden Studiestræde København V Tlf E-Web: Kontaktperson: Jørgen Jonstrup Teknisk sagsbehandler Tlf. direkte: Eftersynet er foretaget af: Tegnestuen Østjylland AS, Åboulevarden 85, 8700 Horsens

2 Indholdsfortegnelse Indledning Bygningsejer skal herefter gøre 4 Opfølgning på 1 års eftersynet link til statuskort 4 Hvad forstås ved et byggeteknisk forhold 5 Beskrivelse af bebyggelsen 6 Byggetekniske forhold 1. Afløbsrør, ledninger i jord og under bygninger Manglende dokumentation for udførelse 2. Vandsystem, generelt Manglende dokumentation for udførelse 3. Altan, generelt Manglende dokumentation for beklædningsplader 3.2. Skjult afløb fra altan 3.3. Manglende statiske beregninger 4. Terrændæk, kælder Vand under kældergulv 5. Pælefundament, generelt Manglende dokumentation for udførelse 6. Loft, gennemføringer Manglende dokumentation for udførelse 7. Tagdækning, generelt Manglende dokumentation for udførelse 8. Vindue, generelt Manglende beskyttelse af sålbænke mod rust 8.2. Manglende beskyttelse mod misfarvning fra rust 8.3. Manglende dræn ved samling i altanparti 9. Indervæg, fugtig zone over terræn Manglende dokumentation for udførelse 9.2. Manglende dokumentation for udførelse 10. Indervæg, ikke vådrum kælder Manglende dokumentation for udførelse

3 10.2. Manglende dokumentation for udførelse 11. Indervæg, ikke vådrum over terræn Revner i vægge 12. Indervæg, vådzone over terræn Manglende dokumentation for udførelse 13. Ydervæg, ikke vådrum kælder Manglende sokkelpuds Manglende dokumentation for udførelse 14. Ydervæg, ikke vådrum over terræn Manglende dokumentation for udførelse 15. Ydervæg, taghuse for ventilationsanlæg Tagpap på væg buler 16. Tagnedløb, tag og altaner Manglende rensemulighed Manglende dokumentation udførelse Alle eftersete bygningsdele 40 Dokumentation 44 Supplerende bemærkninger 46

4 Indledning Dette er resultatet af Byggeskadefondens 1 års eftersyn, som hermed er afsluttet. De væsentligste bygningsdele er blevet gennemgået af eftersynsfirmaet, der samtidig har registreret, om der er byggetekniske forhold dvs. svigt eller byggeskader eller fejl og mangler i dokumentationen. I rapporten redegøres der for disse byggetekniske forhold, der afsluttes med fondens konklusion med anbefalinger om, hvad der skal gøres for at forebygge, at svigt fører til skader, eller at skader udvikler sig yderligere. Herefter er alle eftersete bygningsdele oplistet, uanset om der blev fundet svigt, skade eller fejl og mangler i dokumentation. Rapporten afsluttes med en oversigt over det dokumentationsmateriale, der er forelagt eftersynsfirmaet samt eventuelle supplerende bemærkninger til eftersynet. Bemærk, at fonden ikke ved eftersynet kan afgøre, hvem der har ansvaret for de registrerede svigt eller byggeskader m.v. Manglende kvalitetssikring Der er under flere bygningsdele rapporteret om manglende dokumentation af kvalitetssikring. Bygningsejer kan forlange den manglende dokumentation fremlagt. Det er en betingelse for dette byggeri, at det er kvalitetssikret for at undgå svigt og skader. Den manglende dokumentation for skjulte eller delvis skjulte bygningsdele medfører efter fondens opfattelse tvivl om, hvor vidt den konkrete udførelse af de pågældende konstruktioner er forskriftsmæssig. Hvis andet ikke er angivet under de enkelte bygningsdele skal tvivlen derfor som minimum fremover udløse en skærpet driftsindsats bestående af hyppige eftersyn så eventuelle tegn på skade i eller omkring den pågældende konstruktion opdages hurtigst mulig. Såfremt der ved eftersyn observeres tegn på skade eller andre unormale forhold, skal der gribes ind med nødvendig undersøgelse af bygningsdelene for at fastlægge behov for at gennemføre en eventuel udbedring. Manglende risikoerklæring Risikoerklæringen forelå kun delvist ved eftersynet, idet den forelagte erklæring om risikobehæftede forhold dels mangler underskrift fra såvel den 'ansvarlige for projektdelen' og 'bygherre/bygningsejer', og dels er det vedhæftede bilagsnotat ikke udfyldt for alle punkter. Det er en betingelse for støttetilsagnet, at de projekterende skal afgive en erklæring om risikobehæftede forhold. Erklæringen skal udfyldes af de projekterende parter og underskrives af disse og bygherren skal gøres bekendt med erklæringen og underskrive den. Erklæringen skal udfyldes uanset om projektet indeholder risikobehæftede forhold. Når erklæringen ikke foreligger med underskrifter, kan en evt. senere skadeanmeldelse afvises fra dækning i fonden. Læs mere herom i Vejledning om erklæring om risikobehæftede forhold på fondens hjemmeside. Bygningsejer skal herefter gøre: Inden 1 års fristens udløb skal ejer reklamere over registrerede svigt og byggeskader samt fejl og mangler i dokumentationen. Reklamationsbreve skal sendes til alle tænkeligt ansvarlige, fx rådgivere og underrådgivere, entreprenører og underentreprenører samt leverandører. Ejer skal meddele eventuelle garantistillere, at garantien ikke kan nedskrives, før de ansvarlige har foretaget udbedring. Ejer skal få de ansvarlige til snarest muligt at udbedre svigt og byggeskader, og få dem til at afhjælpe fejl og mangler i dokumentationen. Hvis de ansvarlige ikke foretager udbedring af svigt og byggeskader, skal bygningsejer indgå suspensionsaftale eller anlægge sag ved voldgiftsretten, før krav mod de ansvarlige forældes. Det sker 3 år efter, at ejeren bliver eller burde være blevet bekendt med svigt eller byggeskade m.v.. Sag kan ikke anlægges, før Byggeskadefonden har givet grønt lys. N323 S1 Side 4 af 46

5 Læs mere og brug disse paradigmer: Vejledning om forberedelse, udførelse og opfølgning af 1 års eftersyn Reklamation ved 1 års eftersyn Rykker for reaktion på reklamation ved 1 års eftersyn Underretning til garantistiller ved 1 års eftersyn Passivitet og forældelse Suspensionsaftale Opfølgning på 1 års eftersynet link til statuskort Bygningsejer kan løbende og skal senest 1½ år efter byggeriets aflevering logge ind på fondens web portal (http://portal.bsf.dk) og under fanebladet "Statuskort" registrere, hvordan der er fulgt op på 1 års eftersynet. Det skal her registreres, om der er reklameret, og om de byggetekniske forhold i rapporten er udbedret. Hvis der ikke er registreret byggetekniske forhold, vil der ikke ligge et statuskort til udfyldelse. Vi vil med denne registrering bl.a. sikre, at I har rejst krav over for de ansvarlige om udbedring af svigt m.v. i byggeriet. Hvad forstås ved et byggeteknisk forhold? Et byggeteknisk forhold er fællesbetegnelse for byggeteknisk svigt, fejl og mangler i dokumentationen eller byggeskade, som knytter sig til en bygningsdel eller en bestanddel. Byggeteknisk svigt: Hvis materialer, konstruktioner eller bygningsdele ved afleveringen af et byggeri/renovering savner egenskaber, som burde have været der i henhold til offentlige forskrifter eller almindelig god byggeskik. Der er også tale om svigt, hvis en ydelse helt mangler. Byggeskade: Hvis brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse i bygningen ikke er uvæsentlig, og hvis skaden skyldes forhold ved planlægning, projektering eller gennemførelse af nybyggeriet, ombygningen eller renoveringen. Fejl og mangler i dokumentationen: Hvis der er fejl i projektet, hvis der mangler et tilstrækkeligt projektgrundlag for udførelsen, eller hvis det ikke er dokumenteret, at udførelsen er i overensstemmelse med projektet. N323 S1 Side 5 af 46

6 Beskrivelse af bebyggelsen Bebyggelsen består af 1 bygning i 6 etager med lejligheder i 1 plan, med adgang fra trapperum og elevator. Bebyggelsen ligger i bymæssig bebyggelse; men på havnen ud mod vejle fjord Forberedt grund ved udgravning for, kælder, fundamenter og terrænregulering. Fundamenter under kælder er armerede bjælkefundamenter på pælefundering. Terrændæk i kælder vandtæt betonkonstruktion isolering, gulvbetonslidlag. Kælderydervægge af vægge i vandtæt in situ beton, isolering og puds. Ydervægge af helvægselementer af beton, isolering, vindplader og skærmtegl på stålskelet. Indervægge af helvægselementer af beton, porebetonplader og gipspladevægge. Etagedæk af betonhuldækelementer, isolering, betonafretningslag og parketgulv. Tage med tagpap, isolering, dampspærre og betonhuldækelemente. Vinduer og døre er træ aluelementer og aluelementer med termoglas. Afløbsinstallationer med brønde og ledninger i jord af PVC, og støbejernsrør i bygning. Vandforsyning er med fælles stik samt varmvandsbeholder til varmt brugsvand. Vandfordeling er fordelingsledninger af rustfri stål og koblingsledninger PEX RIR. Varmeforsyning er med fjernvarme, gulvvarme og radiatorer. Synlige fordelingsledninger af stålrør og koblingsledninger af PEX RIR og gulvvarme af PEX rør. Ventilationssystem er med fælles mekanisk udsugnings og indblæsningsanlæg. N323 S1 Side 6 af 46

7 1. Afløbsrør, ledninger i jord og under bygninger Bygningsdelens opbygning: Spildevandsledninger er ø 110 mm PVC, regnvandsledninger er ø 110 mm PVC Ledningerne er delvist ophængte og delvist beliggende i sætningsgivende jord Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Spildevand: Iht beskrivelse af udførelse af spildevandskloak skal: "Overgang fra fast opstroppet del af rørlednigner til rør beliggende i sætningsgivende jord skal udføres elastisk. Dette kan ske ved at anvende flere, korte rørstykker med fleksible samlinger. Den ikke understøttede del af systemet skal tillige udlægges med stort fald, så en lokal sætning ikke straks giver bagfald". Der er ikke beskrevet noget om opstropning eller andre foranstaltninger for at hindre skade for regnvandsledninger i sætningivende jord Der er ikke forelagt dokumentation for entreprenørens udførelse af installationen, herunder: Dokumentation for foranstaltninger for at hindre skade på regnvandsledninger i sætninggivende jord Dokumentation for, at overgang fra fast opstroppet del af rørledninger til rør beliggende i sætningsgivende jord er udført tilstrækkelig elastisk. Dokumentation for ophængsystemet af den fast opstroppet del af rørledninger Dokumentation for tætning af gennemføringer i kælderydervæg. Der er ikke forelagt fyldestgørende dokumentation for tilsyn med ovenstående. Der foreligger kun et tilsynsnotat med nogle fotos vedr. spildevandskloak på kælderydervæg hvor afløbsrørene kan ses. Der er ikke forelagt fotodokumentation af den "elastiske" overgang fra opførelse, eller fleksibel overgang fra rørgennemføring i kældervæg fra tagvand og afløb fra altaner. Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Tilsynsnotat nr. 14 fra ingeniør Ledningsplan fremtidige forhold Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Eventuelle svigt ved byggeriets regnsvandsafledning kan føre til rørbrud eller tilstopninger, som efterfølgende kan give anledning til vandskader på grund af utilstrækkelig vandafledning. Senest ved bygningsejers 1 års gennemgang af byggeriet, skal det manglende dokumentationsmateriale fremlægges for, at byggeriets regnsvandsafledning er forskriftsmæssig efter gældende normer og anvisninger. Der henvises herudover til afsnit om 'Manglende kvalitetssikring' på side 4. BYG-ERFA: (50) Opstropning af afløbsledninger N323 S1 Side 7 af 46

8 2. Vandsystem, generelt Bygningsdelens opbygning: Vandledninger i jord af PP plast 2.1. Manglende dokumentation for udførelse Byggeteknisk svigt Det kan ikke afgøres om installationerne indeholder skjulte svigt, idet de skjulte dele ikke kan efterses og pga. manglende dokumentation for udførelsen. Iht ingeniørbeskrivelse er der ikke noteret noget om at vandforsyningsledning i terræn langs bygningen skal etableres i sætningsgivende jord. Der er ikke anvisninger til at sikre vandledningerne med fleksible samlinger eller anden foranstaltning mod belastning når der sker sætninger i jorden. Der er ikke forelagt dokumentation for entreprenørens udførelse af installationen, der dokumenterer foranstaltning mod belastning når der sker sætninger i jorden. Der er byggeteknisk svigt hvis der ikke er foretaget foranstaltning mod belastning af vandforsyningsledning i terræn når der sker sætninger i jorden. Svigtet kan medføre at samlinger i vandforsyningsledningerne bliver utætte og tætninger ved gennemføringer i kælderydervæg bliver utætte. Lokalisering af hvor svigtet er registreret: Generelt ved vandforsyningsledning i terræn Omfang: Ved 35 af 35 eftersete boliger Stikprøve i %: 30 Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Fotos i vedhæftede tilsynsrapport viser vandledninger i terræn. Fejl eller mangler i dokumentation Iht ingeniørbeskrivelse er der ikke noteret noget om, at vandforsyningsledning i terræn langs bygningen skal etableres i sætningsgivende jord. Der er ikke anvisninger til at sikre vandledningerne med fleksible samlinger eller anden foranstaltning mod belastning når, der sker sætninger i jorden. Der er ikke forelagt dokumentation for entreprenørens udførelse af installationen, der dokumenterer foranstaltning mod belastning når der sker sætninger i jorden. N323 S1 Side 8 af 46

9 Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Det manglende dokumentationsmateriale skal fremlægges senest ved bygningsejers 1 års gennemgang af byggeriet. Der henvises herudover til afsnit om 'Manglende kvalitetssikring' på side 4. N323 S1 Side 9 af 46

10 3. Altan, generelt Bygningsdelens opbygning: Altanbund rammekonstruktion af C profilstål varmforzinket, mellemplade af stål til afvanding, underbeklædning af corten stålplader og gulv af terrassebrædder. Altansider med rammekonstruktion af C profilstål varmforzinket, med yderbeklædning af corten stålplader og inderbeklædning af fibercementplader. Altanværn af glas 3.1. Manglende dokumentation for beklædningsplader N323 S1 Side 10 af 46

11 Fejl eller mangler i dokumentation Følgende krav er stillet til smedearbejdet iht. Arkitektbeskrivelse: På baggrund af arkitekttegninger udarbejdes, produktionstegninger og beregninger til fuldstændig dokumentation for bygningsdele inkl. disses tilslutninger til omkringværende bygningsdele. I det forelagte dokumentationsmateriale for smedearbejdet foreligger der ikke produktionstegninger, beskrivelse af fastgørelse eller beregninger af fastgørelse af beklædningspladerne. Det er ret tunge stålplader og det kan ikke afgøres om beklædningspladerne på altansider og som underbeklædning er forsvarlig fastgjorte, som det fremgår af vedhæftede fotobilag er de monteret med små blindnitter af rustfrit stål. Altanerne og dermed beklædningspladerne er meget udsatte for vindpåvirkning og der er i det forelagte dokumentationsmateriale ikke angivet nogen krav om at fastgørelse af beklædningspladerne skal dimensioneres for dette. Beklædningsplader af cortenstål korroderer meget langsom under normale forhold, men i kystområder korroderer de hurtigere pga. saltindholdet i luften og steder hvor der kan samles vand på pladerne øges korrosionen også. Dette kan bevirke at der især omkring fastgørelser ved vandrette plader kan ske korrosion der bevirker at pladematerialet svækkes og fastgørelsen svigter. Det skønnes også at der er en øget korrosion i det bagvedliggende stålprofil hvor der er boret for blindnitterne. Der er i dokumentationsmaterialet ikke noget om levetid for pladerne, kontrol af fastgørelser mv. Der er ikke forlagt dokumentation for udførelse af fastgørelsen af beklædningspladerne, herunder dimension og materialekvalitet af blindnitter, udførelse på stedet mv. Ud over ovennævnte forhold ved pladebeklædningen sker der også en afsmitning med rust på hvide beklædningsplader indv. i altan, facader og terrænbelægning mv. Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Altanside på 4. sal med beklædningsplade Altanunderside med øget korrosion pga vandansamlinger på vandret pladebeklædning. Altanunderside med øget korrosion pga vandansamlinger på vandret pladebeklædning. N323 S1 Side 11 af 46

12 Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet, og den manglende dokumentation skal fremskaffes. Der skal fremlægges dokumentation for, at altanernes beklædningsplader af Corten stål på underside altangulv og altanside er fastgjort forskriftsmæssigt på såvel kort som lang sigt. Der skal ved dokumentationen tages hensyn til byggeriets beliggenhed tæt ved saltvand (Vejle fjord/havn). Det er Byggeskadefondens opfattelse, at de registrerede forhold med korrosion af stålplader og befæstigelser kan være kritisk på kort sigt, og at der må gennemføres nødvendige byggetekniske tiltag, som kan sikre altankonstruktionerne en acceptabel levetid. Byggeskadefonden vurderer, at der er mulighed for, at en eller flere Corten stålplader på kort sigt kan falde/blæse ned, hvilket ud over materielle skader, også kan kan give anledning til personskade. BYG-ERFA: (41) Korrosionstrægt stål som facadebeklædning (31) Skader på glasoverflader (23) Altaner ophængt i bærebeslag fugtgener og afvandingsforhold (99) Bygninger med udsat beliggenhed klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne N323 S1 Side 12 af 46

13 3.2. Skjult afløb fra altan Byggeteknisk svigt Afløb fra altaner er monteret i underside af altanrammens C profil, under altangulvet som består af store sektioner af træbrædder. Det er meget vanskelig at kontrollerer om afløbet er stoppet og det er meget vanskelig tilgængelig ifm. rensning. Svigtet kan medføre øget vandbelastning på underbeklædning. Lokalisering af hvor svigtet er registreret: Generelt ved altaner Omfang: Ved 35 af 35 eftersete boliger Stikprøve i %: 30 Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Nr. 3, 1. tv. Altan efter løft af gulvsektion. Nr. 5, 3. tv. Afløb ført fra inddækningskasse ind i ydervæg Konklusion: Der er byggeteknisk svigt. Svigtet skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Bygningsejer skal sikre sig ved skærpet kontrol, at altanernes skjulte afløb ikke tilstoppes, og som efterfølgende giver vandskader på tilstødende bygningsdele. Regelmæssig kontrol af byggeriets altanafløb skal indarbejdes i byggeriets driftsplan. Alle altaner skal forsynes med et 'NØDAFLØB' som kan sikre, at et evt. tilstopppet altanafløb, eller tilstoppet tagnedløb pga. byggetekniske svigt ved disse, jf. efterfølgende bygningsdel pkt. 16. Tagnedløb, tag og altaner, ikke giver anledning vandpåvirkning af ydervægskonstruktionen og efterfølgende vandindtrængning til bagvedliggende bygningsdele. BYG-ERFA: (23) Altaner ophængt i bærebeslag fugtgener og afvandingsforhold (41) Korrosionstrægt stål som facadebeklædning (31) Skader på glasoverflader N323 S1 Side 13 af 46

14 3.3. Manglende statiske beregninger Fejl eller mangler i dokumentation Følgende krav er stillet til smedearbejdet iht. Arkitektbeskrivelse: På baggrund af arkitekttegninger udarbejdes, produktionstegninger og beregninger til fuldstændig dokumentation for bygningsdele inkl. disses tilslutninger til omkringværende bygningsdele. I det forelagte dokumentationsmateriale for smedearbejdet foreligger der ikke produktionstegninger eller beregninger. Det kan ikke afgøres om altankonstruktionerne er forskriftsmæssig udformet og monteret eller indeholder skjulte svigt, idet de bærende konstruktioner, fastgørelse mv. er skjulte og ikke kan efterses samt pga. manglende dokumentation for udførelsen. Der mangler beregninger af selve altankonstruktionen samt af alle fastgørelser af altankonstruktionen til bygningen, der mangler tegninger med angivelse af udformning, dimensioner, samlinger og fastgørelser. Der er kun forelagt en simpel arkitekttegning af lille altan (se bilag) og nogle få fotos af beslag på vægge og dæk, samt tilsynsnotater med angivelse af fejl ifm. altanmontage, der er ikke forelagt tegninger af den store altan og altan med overbygning. Altanerne er meget udsatte for vindpåvirkning og der er i det forelagte dokumentationsmateriale ikke angivet nogen krav om at altanerne skal dimensioneres for dette. Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Arkitektbeskrivelse for altankonstruktioner Arkitekttegning 1.503, Det skal bemærkes at altanerne ikke er udført i overensstemmelse med denne tegning, tegningen er heller ikke påført "As built", men det er den eneste tegning, der er forelagt og på tegningslisten for As built tegninger er der ingen tegninger af altaner. Nr 3, 1. tv. Altankonstruktion under gulvsektion Stålbeslag til bæring af altan ført gennem skærmtegl og ind i ydervæg. N323 S1 Side 14 af 46

15 Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Eventuelle konstruktive svigt ved byggeriets altankonstruktioner kan give anledning til bæreevnesvigt, hvorved der er mulighed for personskade og skader på andre bygningsdele ved ophold og færdsel på og omkring disse. Der skal senest til bygningsejers 1 års gennemgang af byggeriet fremlægges statiske beregninger af alle typer altankonstruktioner [1) lille altan, 2) stor altan og 3) altan med overbygning] herunder de nødvendige produktinstegninger (as-built) som dokumenterer, at alle konstruktionsnormer er overholdt overalt. Hvis det ikke kan dokumenteres, at de faktisk udførte altankonstruktioner er i overensstemmelse med gældende forskrifter, skal der udføres nødvendige konstruktive tiltag ved byggeriets altankonstruktioner. BYG-ERFA: (23) Altaner ophængt i bærebeslag fugtgener og afvandingsforhold (41) Korrosionstrægt stål som facadebeklædning (99) Bygninger med udsat beliggenhed klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne N323 S1 Side 15 af 46

16 4. Terrændæk, kælder Bygningsdelens opbygning: Kælder generelt: 100 mm Gulvbeton 440 mm EPS-isolering 100 mm Letklinker 200 mm Armeret beton (vandtæt) Teknikrum i kælder: 100 mm Gulvbeton 100 mm EPS-isolering 100 mm Letklinker 200 mm Armeret beton (vandtæt) 4.1. Vand under kældergulv Byggeteknisk svigt Ved eftersynet konstateredes der vand i pumpesumpene i teknikrummene, med vandspejl 27 cm under gulvoverkant i teknikrum, hvilket svarer til ca. 3 cm vand over bundpladen. Der var ikke monteret permanente pumper i pumpesumpene, i en pumpesump var der monteret en midlertidig drænpump, men vippekontakten aktiverede først pumpen når vandspejlet var højere end de 27 cm under gulvoverkant. Pumpesumpene er projekteret og udført udfra den erkendelse, at selv ved omhyggelig udførelse af en "vandtæt" kælder, kan der være svigt i vandtætningen der medfører vandindtrængning i kælderen, som så kan pumpes væk inden vandet skader bygningsdele i kælderen. Der er svigt idet der ikke er projekteret eller udført permanente pumper med automatik der sikre at vandspejlet ikke stiger op over bundpladen, eller alarmsystem der varsler bygningsejer om for høj vandstand så manuelt pumpning kan iværksættes. Lokalisering af hvor svigtet er registreret: I hele kælderen Omfang: Generelt Stikprøve i %: 30 Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Kælder teknikrum opgang 3. Pumpesump i teknikrum med vandspejl 27 cm under gulvoverkant Detalje af pumpebrønd, tegningen viser pumpebrønd i "normal" kældergulv, i teknikrum er gulvet sænket 340 mm ift. detaljen. N323 S1 Side 16 af 46

17 Konklusion: Der er byggeteknisk svigt. Svigtet skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Permanente pumper med automatik skal etableres i de etablerede pumpesumpe i byggeriets teknikrum i kælder. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N323 S1 Side 17 af 46

18 5. Pælefundament, generelt Bygningsdelens opbygning: Nedrammede armerede betonpæle. Fundamentsbjælker af armeret beton støbt på stedet, sammenstøbt med pæle. Sokkel er som høj kældervæg Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Der foreligger tilsynsnotater fra tilsynsførende ingeniør, men der mangler dokumentation for udførelse fra den udførende entreprenør, herunder dokumentation for påtalte fejl og mangler i udførelsen iht. tilsynsnotaterne. Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Ingeniør Tilsynsnotat 04, eksempel på påtale vedr. armering, som ikke er besvaret eller dokumenteret afhjulpet af entreprenør Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation bør fremskaffes. Ud over henvisning til afsnit om 'Manglende kvalitetssikring' på side 4, har Byggeskadefonden ikke yderligere bemærkninger. N323 S1 Side 18 af 46

19 6. Loft, gennemføringer Bygningsdelens opbygning: Malede betonelementer 6.1. Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Det kan ikke afgøres om gennemføring af kanaler for ventilation og udluftning af kloak er udført tæt og forskriftmæssig eller indeholder skjulte svigt, idet de skjulte dele ikke kan efterses og pga. manglende dokumentation for udførelsen. Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation bør fremskaffes. Ud over henvisning til afsnit om 'Manglende kvalitetssikring' på side 4, har Byggeskadefonden ikke yderligere bemærkninger. N323 S1 Side 19 af 46

20 7. Tagdækning, generelt Bygningsdelens opbygning: 2 lag tagpap SBS 500 mm EPS-isolering Dampspærre 220 mm huldæk 7.1. Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Det kan ikke afgøres om tagdækning isolering mv. er forskriftsmæssig udført eller indeholder skjulte svigt, idet de skjulte dele ikke kan efterses og pga. mangelfuld dokumentation for udførelsen. Der foreligger kun nogle meget generelle afkrydsningsskemaer, en del fotodokumentation af bygningsdelen fra opførelse, samt enkelte tilsynsnotater vedrørende opførelsen; men ved gennemgang af det udleverede dokumentationsmateriale har det ikke været mulig at finde entydig og fyldestgørende dokumentation for, at forankring af tagisolering/tagbelægning opfylder gældende anvisninger og at der er udført tætning ved gennemføringer i dampspærre. Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Tag over opgang 3-7 Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Utilstrækkelig forankringer af tagisolering/tagbelægning samt utætte gennemføringer i dampspærre kan give anledning til fugtskader på tag og berørte bygningsdele, hvorfor det er vigtigt, at udførelsen er sket i overensstemmelse med gældende forskrifter. Ud over henvisning til anvisninger i vedhæftede BYG ERFA blade har Byggeskadefonden ikke yderligere bemærkninger. BYG-ERFA: (47) Udvendigt isolerede flade tage stormskader og mekanisk fastgørelse (37) Tekniske installationer på flade tage gennemføring i og montering på tagfladen N323 S1 Side 20 af 46

21 8. Vindue, generelt Bygningsdelens opbygning: Vinduer og altandøre af træ alukonstruktion fabrikat IdealCombi Fuger af elastiskfugemasse Sålbænke og udvendige tilsærninge af lakeret alu plader 8.1. Manglende beskyttelse af sålbænke mod rust Byggeteknisk svigt Iht BYG-ERFA blad (31) , 2. udgave, kan ubehandlede metaloverflader af Cortenstål korroderer, og metaloxider (rust) opløst i regnvandet, medføre af metalforbindelserne udfældes, som en svært opløselig belægning på de malede alu-plader omkring vinduer. Svigtet består i at der er ikke er foretaget effektive foranstaltninger som forhindre regnvand fra overliggende altankonstruktioner af Cortenstål i at blæse ind på sålbænke eller via facader løbe ned på sålbænke, hvor rustprtikler kan "ætse" ind i de malede overflader. Lokalisering af hvor svigtet er registreret: Der er rustpletter på ca. halvdelen af de eftersete sålbænke Omfang: Ved 18 af 35 eftersete boliger Stikprøve i %: 30 Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Nr. 5, 2. tv, Sålbænk ved altanparti Konklusion: Der er byggeteknisk svigt. Svigtet kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Hvis det byggetekniske svigt ikke udbedres, må der påregnes reduceret levetid for de påvirkede bygningsdele, hvilket skal indarbejdes i byggeriets driftsplan. Øget vedligeholdelse indebærer ligeledes. at alle glasoverflader skal vaskes minimum forår og efterår. Ud over henvisning til anvisninger i vedhæftede BYG ERFA blade, har Byggeskadefonden ikke yderligere bemærkninger. BYG-ERFA: (31) Skader på glasoverflader (41) Korrosionstrægt stål som facadebeklædning N323 S1 Side 21 af 46

22 8.2. Manglende beskyttelse mod misfarvning fra rust Byggeteknisk svigt Iht BYG-ERFA blad (31) , 2. udgave, kan ubehandlede metaloverflader af Cortenstål korroderer, og metaloxider (rust) opløst i regnvandet, medføre af metalforbindelserne udfældes, som en svært opløselig belægning på glasruder og malede flader på og omkring vinduer. Svigtet består i, at der er ikke er foretaget effektive foranstaltninger, som forhindre regnvand fra overliggende altankonstruktioner af Cortenstål i at blæse ind på vinduer eller via facader løbe ned over vinduer, hvor rustpartikler i regnvandet kan "ætser" ind i de malede overflader eller giver svært opløselig belægninger på glasruderne. Lokalisering af hvor svigtet er registreret: Der er rustpletter på ca halvdelen af de eftersete malede flader på og omkring vinduer, mht. belægning fra rustpåvirkning på glasruder var det vanskeligt at afgøre på eftersynstidspunktet, idet der var snavs og "saltfilm" på ruderne. Omfang: Ved 35 af 35 eftersete boliger Stikprøve i %: 30 Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Nr. 5, 3. tv, sålbænk ved altan, rustpletter på sålbænk og karm Konklusion: Der er byggeteknisk svigt. Svigtet kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. Hvis det byggetekniske svigt ikke udbedres, må der påregnes reduceret levetid for de påvirkede bygningsdele, hvilket skal indarbejdes i byggeriets driftsplan. Øget vedligeholdelse indebærer ligeledes. at alle glasoverflader skal vaskes minimum forår og efterår. Ud over henvisning til anvisninger i vedhæftede BYG ERFA blade, har Byggeskadefonden ikke yderligere bemærkninger. BYG-ERFA: (31) Skader på glasoverflader (41) Korrosionstrægt stål som facadebeklædning N323 S1 Side 22 af 46

23 8.3. Manglende dræn ved samling i altanparti Byggeteknisk svigt Der er svigt i forbindelse med udformning af samlinger mellem vinduespartier. Samlingen er projekteret og udført med alu afdækningskappe iht detalje Kappen er udvendig fuget fuldstændig tæt til vindueskarme, inddækning over vinduer og sålbænk, så evt. fugt der kondenserer på alukappens indvendige side ikke kan komme ud og det kan medføre ophobning af fugt og opfugtning af bagvedliggende trækarme. Lokalisering af hvor svigtet er registreret: Ved samlinger mellem altandøre og vinduespartier. Omfang: Ved 35 af 35 eftersete boliger Stikprøve i %: 30 Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Nr. 7, st. tv. altan samlinger mellem vinduespartier ved sålbænk Nr. 7, st. tv. altan samlinger mellem vinduespartier ved inddækning over vindue altandør. Arkitekt detalje N323 S1 Side 23 af 46

24 Konklusion: Der er byggeteknisk svigt. Svigtet skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Der skal etableres mulighed for afdræning af evt. kondensvand samt evt. indtrængende vand (slagregn) fra utætte fugesamlinger, så der ikke kan forekomme en ophobning af fugt med opfugtning og nedbrydning af organiske bygningsdele. Der henvises herudover til anvisninger i SBi anvisning 224 Fugt i bygninger, 2. udgave 2013, samt vedhæftet BYG ERFA blad. BYG-ERFA: (31) Glas /metalbeklædning ud for etageadskillelser udformning og fugtforhold i lette facader N323 S1 Side 24 af 46

25 9. Indervæg, fugtig zone over terræn Bygningsdelens opbygning: Indervægge af helvægselementer af beton og porebetonplader Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Det kan ikke afgøres, om vægge af porebetonplader er forskriftsmæssig udført eller indeholder skjulte svigt, idet de skjulte dele ikke kan efterses og pga. manglende dokumentation for udførelsen. Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation bør fremskaffes. Ud over henvisning til afsnit om 'Manglende kvalitetssikring' på side 4, har Byggeskadefonden ikke yderligere bemærkninger. N323 S1 Side 25 af 46

26 9.2. Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Det kan ikke afgøres, om vægge af beton er forskriftsmæssig udført eller indeholder skjulte svigt, idet de skjulte dele ikke kan efterses og pga. manglende dokumentation for udførelsen. Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation bør fremskaffes. Ud over henvisning til afsnit om 'Manglende kvalitetssikring' på side 4, har Byggeskadefonden ikke yderligere bemærkninger. N323 S1 Side 26 af 46

27 10. Indervæg, ikke vådrum kælder Bygningsdelens opbygning: Indervægge af helvægselementer af beton og porebetonplader Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Det kan ikke afgøres, om vægge af porebetonplader er forskriftsmæssig udført eller indeholder skjulte svigt, idet de skjulte dele ikke kan efterses og pga. manglende dokumentation for udførelsen. Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation bør fremskaffes. Ud over henvisning til afsnit om 'Manglende kvalitetssikring' på side 4, har Byggeskadefonden ikke yderligere bemærkninger. N323 S1 Side 27 af 46

28 10.2. Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Det kan ikke afgøres, om vægge af beton er forskriftsmæssig udført eller indeholder skjulte svigt, idet de skjulte dele ikke kan efterses og pga. manglende dokumentation for udførelsen. Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation bør fremskaffes. Ud over henvisning til afsnit om 'Manglende kvalitetssikring' på side 4, har Byggeskadefonden ikke yderligere bemærkninger. N323 S1 Side 28 af 46

29 11. Indervæg, ikke vådrum over terræn Bygningsdelens opbygning: Indervægge af helvægselementer af beton og porebetonplader Revner i vægge Byggeteknisk svigt Der er svigt i forbindelse med udførelse af vægge af betonelementer. Der revner i elementsamlinger. Årsagen til revnerne skønnes at være svigt i forbindelse med udtørring og udførelse af elementvæggene Lokalisering af hvor svigtet er registreret: Revnerne er konstateret som følger. I nr. 1, 5. th. i lejlighedsskelsvæg i stue. I nr. 1, 5. th. i væg mellem entre og stue Omfang: Ved 1 af 35 eftersete boliger Stikprøve i %: 30 Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: I nr. 1, 5. th. i væg mellem entre og stue Fejl eller mangler i dokumentation Der er ikke forelagt dokumentation for entreprenørens udførelse af elementvæggene. N323 S1 Side 29 af 46

30 Byggeteknisk skade Der er skade i vægge af betonelementer, der er konstateret lodrette revner i vægge fra loft til gulv med revnevidde på 0,4 mm. Årsagen til revnerne skønnes at være svigt i forbindelse med udtørring og udførelse af elementvæggene Lokalisering af hvor skaden er registreret: Revnerne er konstateret som følger. I nr. 1, 5. th. i lejlighedsskelsvæg i stue. I nr. 1, 5. th. i væg mellem entre og stue Omfang af skade i forhold til det eftersete: Ved 1 af 35 eftersete boliger Stikprøve i %: 30 Under hvilket forhold er det svigt, der har ført til skaden, beskrevet: Aktuelt forhold Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: I nr. 1, 5. th. i lejlighedsskelsvæg i stue. I nr. 1, 5. th. i væg mellem entre og stue Konklusion: Der er byggeteknisk svigt som har medført skade. Svigtet og skaden kan enten udbedres eller imødegås ved øget vedligeholdelse. De registrerede revner i vægge vurderes ikke at have konstruktiv betydning for bygningens bærende og stabiliserende bygningsdele. Bygningsejer kan derfor vælge at udbedre og reparere revnerne nu, eller gøre det i forbindelse med ordinær maleristandsættelse af boligernes vægge. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N323 S1 Side 30 af 46

31 12. Indervæg, vådzone over terræn Bygningsdelens opbygning: Betonelementvægge og vægge af porebeton Vådrumsmembran Fliser Gennemføring ved brusearmatur Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Det kan ikke afgøres om gennemføring af installation for brusearmaturer er forskriftsmæssig udført eller indeholder skjulte svigt, idet de skjulte dele ikke kan efterses og pga. manglende dokumentation for udførelsen. Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation bør fremskaffes. Ud over henvisning til afsnit om 'Manglende kvalitetssikring' på side 4, har Byggeskadefonden ikke yderligere bemærkninger. N323 S1 Side 31 af 46

32 13. Ydervæg, ikke vådrum kælder Bygningsdelens opbygning: Kælderydervægge er udført af vægge i in situ, vandtæt beton Isolering af EPS plader med facadepuds over terræn Manglende sokkelpuds Byggeteknisk svigt Der er svigt i forbindelse med puds på kælderydervægsisolering, der manglede puds på ca. 20 cm ydervægsisolering over terræn, EPS isolering er ikke beregnet til at stå ubeskyttet og kan blive skadet af UV stråling og mekaniske påvirkninger. Årsagen til svigtet er at der ikke er taget højde for sætninger i terræn, kombineret med at puds ikke er ført langt nok ned på isoleringen Lokalisering af hvor svigtet er registreret: Langs facade mod nord under hævet terrase. Omfang: Ved 8 af 35 eftersete boliger Stikprøve i %: 30 Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Kældervæg ved facade mod nord ud for Nr. 3 4 Fejl eller mangler i dokumentation Der er ikke forelagt dokumentation for entreprenørens udførelse af isolering og puds. Konklusion: Der er byggeteknisk svigt. Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Svigtet skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Manglende sokkelpuds skal etableres efter gældende anvisninger. N323 S1 Side 32 af 46

33 13.2. Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Der er ikke forelagt dokumentation for entreprenørens udførelse af væggene Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Ud over henvisning til afsnit om 'Manglende kvalitetssikring' på side 4, har Byggeskadefonden ikke yderligere bemærkninger. N323 S1 Side 33 af 46

34 14. Ydervæg, ikke vådrum over terræn Bygningsdelens opbygning: Bagvæg 150 mm helvægselementer af beton Isolering 250 mm mineraluld Skelet af 250 mm stålregler Vindplader af 9 mm Ivarsson windshield Forvæg 30 mm Ivarsson skærmtegl på stålskelet Manglende dokumentation for udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Der er ikke forelagt dokumentation for entreprenørens udførelse af bagmure af betonelementer Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation bør fremskaffes. Ud over henvisning til afsnit om 'Manglende kvalitetssikring' på side 4, har Byggeskadefonden ikke yderligere bemærkninger. N323 S1 Side 34 af 46

35 15. Ydervæg, taghuse for ventilationsanlæg Bygningsdelens opbygning: Taghuse for solcelleanlæg Vægge af træskelet beklædt med krydsfiner og tagpap Tagpap på væg buler Byggeteknisk svigt Der er svigt ved fastgørelse af tagpapbeklædning på væggene, der er områder hvor tagpappen er uden vedhæftning og buler ud, se bilag. Tagpap er beregnet til tagdækning, der foreligger ikke nogen anvisning på montage af tagpapbeklædning lodret og erfaringen viser, at når det praktiseres sker det ofte, at det buler ud og mister vedhæftningen. Taghusene har en meget udsat placering for vind og den manglende vedhæftning kan medføre, at beklædningen bliver revet af i forbindelse med storm. Lokalisering af hvor svigtet er registreret: Generelt ved taghusene Omfang: Ved 35 af 35 eftersete boliger Stikprøve i %: 30 Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Ydervæg på taghus med angivelse af områder hvor tagpap er uden vedhæftning Nærbillede af områder hvor tagpap er uden vedhæftning N323 S1 Side 35 af 46

36 Fejl eller mangler i dokumentation Det fremskaffede projektmateriale er meget generelt og angiver ikke præcis og fyldestgørende anvisning på opbygning og udførelse af konstruktionen. Der foreligger en tegning af "taghus", men den stemmer ikke overens med det, der er angivet snittegninger. Der er ikke forelagt dokumentation for entreprenørens udførelse af tagpapbeklædning på lodret væg på taghusene, herunder dokumentation for materialer og udførelsesmetode. Der er ikke forelagt fyldestgørende dokumentation for tilsyn med bygningsdelen under opbygning. Der er ikke forelagt fotodokumentation af bygningsdelen fra opførelse. Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Arkitekt tegning taghus Konklusion: Der er byggeteknisk svigt. Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Svigtet skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Ud over henvisning til afsnit om 'Manglende kvalitetssikring' på side 4, og byggeriets driftsplan skal tilpasses de aktuelle forhold, har Byggeskadefonden ikke yderligere bemærkninger. BYG-ERFA: (47) Dampbuler på tagpaptage forebyggelse og udbedring N323 S1 Side 36 af 46

37 16. Tagnedløb, tag og altaner Bygningsdelens opbygning: Tagvand: Iht Ingeniørbeskrivelse: Tagafvandingssystem skal være UV som fabr. Geberit eller Akasison. Iht tegning skal tagafvanding føres i tagisolering fra tagbrønde til indvendige faldstammer i installationsskakte. Afløb fra altaner: Afløb fra altaner er ikke beskrevet, men af fotos fremgår at det sansynligvis er udført af plastrør Manglende rensemulighed Byggeteknisk svigt Der er svigt i forbindelse med udformning af afløbssystemet fra altaner, fra rende i altan er rørføringen ført til faldstamme i ydervæg der udmunder mellem 0,3 og 0,5 under terræn (se fotobilag) fra udmunding i ydervæg er ledningen iht ledningsplan tilkoblet tørledning i terræn der udmunder i en rensebrønd. Der er følgende svigt. Der er ingen rensemulighed mellem rensebrønd i terræn og altan, ved altan er der en afløbsstuds på ca. 3 cm og der efter 2 stk. 90 graders bøjninger inden indløb i ydervæggen, der er yderligere 1 til 2 stk. 90 graders bøjninger i rørføring inde i ydervæggen, dvs. det ikke er mulig at rense afløbet fra altanen. Udmunding fra ydervæg under terræn består af 2 stk. 90 graders bøjninger hvilket også umuliggør rensning fra rensebrønden i terræn. Bygningen er 6 etager høj og afløbsinstallationen er skjult i ydervæggen uden rensemulighed. Ved terræn udmunder faldstammen ikke i frostfrit dybde (iht fotobilag) hvilket kan medføre at der kan opstå en isprop i afløbet under terræn ved frost i jorden, dette vil i tøperioder kunne medføre opstuvning af vand i faldstammen inde i ydervæggen. Lokalisering af hvor svigtet er registreret: Generelt ved altanafløb Omfang: Ved 35 af 35 eftersete boliger Stikprøve i %: 30 Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Foto kopieret fra arkitekt tilsynsrapport nr. 16. Foto af afløbssystem for altaner indbygget i ydervæg bag vindspærre og teglfacade. Bemærk de 2 stk. 90 graders bøjninger til højre inde i væggen, flere steder er de ved tilkobling til altanafløbet efterfulgt af yderligere 2 stk. 90 graders bøjninger. Foto kopieret fra arkitekt tilsynsrapport nr. 24 ved nordfacade under ophængt terrasse. Foto af fodbøjning i afløb for altaner indbygget i kælderydervæg. Bemærk der er 2 stk. 90 graders bøjninger og udløb lige under terrænoverflade. N323 S1 Side 37 af 46

38 Foto kopieret fra arkitekt tilsynsrapport nr. 23 ved sydfacade ved kældervindue. Foto af fodbøjning i afløb for altaner indbygget i kælderydervæg Fejl eller mangler i dokumentation Ud over fotos i tilsynsrapporter og enkeltet bemærkninger om afløbssystemet, er der ikke forelagt dokumentation for udførelsen eller tegninger og arbejdsbeskrivelse af afløb for altaner. Konklusion: Der er byggeteknisk svigt. Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Svigtet skal udbedres øget vedligeholdelse vil ikke være nok. Manglende dokumentation skal fremskaffes. De registrerede forhold bevirker bl.a., at der som beskrevet under bygningsdel pkt. 3. Altan, generelt, kan opstå problemer med afledning af vand fra byggeriets altaner, hvor manglende og/eller utilstrækkelig rensemulighed og tilfrysning af afløbsrør kan føre til vand og fugtskader på berørte bygningsdele. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N323 S1 Side 38 af 46

39 16.2. Manglende dokumentation udførelse Fejl eller mangler i dokumentation Det kan ikke afgøres om tagafvandingssystemet er forskriftsmæssig udført eller indeholder skjulte svigt, idet de skjulte dele ikke kan efterses og pga. manglende dokumentation for udførelsen. Der er ikke forelagt tegninger af rørføring i isolering eller beskrivelse af arbejdsprocessen, herunder fald på ledninger, udformning så der er rensemulighed mv. Der er ikke forelagt fyldestgørende fotodokumentation af bygningsdelen fra udførelse. Der er forelagt 2 tilsynsnotater med punkter vedrørende udførelse af tagarbejdet; men det omhandler ikke tagafvandingssystemet Vedhæftede billeder, tegninger eller andet: Tagflade over opgang 3-5 Arkitekt tilsynsnotat nr. 03 vedr. tagarbejde Arkitekt tilsynsnotat nr. 11 vedr. tagarbejde Konklusion: Der er mangler i dokumentationsmaterialet. Manglende dokumentation skal fremskaffes. Byggeskadefonden har ikke yderligere bemærkninger. N323 S1 Side 39 af 46

40 Alle eftersete bygningsdele Opbygning if. Forvaltnings Klassifikation (* = registrerede bemærkninger): Bygning, tekniske anlæg / installation» Ventilation» Ventilationsanlæg (samlet)» Ventilationsanlæg» Mekanisk indblæs/udsugning Anlæg» Fælles Bygning, tekniske anlæg / installation» Varme» Varmeproduktionsanlæg» Fjernvarmeanlæg» Via veksler Veksler» Separat u. alternativ energiforsyning Bygning, tekniske anlæg / installation» Varme» Røranlæg» Varmerør» To strengs anlæg Rør» Fordelingsledninger» Stål Rør» Koblingsledninger» Plast Bygning, tekniske anlæg / installation» Vand» Varmtvandsproduktionsanlæg» Varmtvandsproduktion Beholder» Separat Bygning, tekniske anlæg / installation» Vand» Røranlæg» Vandrør Rør» Fordelingsledninger» Rustfri stål Rør» Koblingsledninger» Plast Bygning, tekniske anlæg / installation» Vand» Målerarrangement» Vandmåler» Separat måler Bygning, tekniske anlæg / installation» Transport» Transportsystem (samlet)» Elevator» I indvendig elevatorskakt Bygning, tekniske anlæg / installation» Afløb» Røranlæg» Afløbsrør Støbejern Plast Bygning, tekniske anlæg / installation» Afløb» Opsamling» Tagnedløb Plast* Bygning, konstruktion» Væg» Ydervæg» Ikke vådrum» Over terræn Bagvæg» Betonelementer» Beton* Isolering Hulrum» Ventileret hulrum Forvæg» Pladebeklædning» Skærmtegl Inddækning Gennemføring Membran» Vindspærre af plade N323 S1 Side 40 af 46

41 Bygning, konstruktion» Væg» Ydervæg» Ikke vådrum» Over terræn Bagvæg» Træskeletvæg» Træ* Bygning, konstruktion» Væg» Ydervæg» Ikke vådrum» Kælder Bagvæg» In situ beton» Beton* Membran» Vandtætning Isolering» Ikke drænende* Bygning, konstruktion» Væg» Indervæg» Vådzone» Over terræn Beklædning» Fliser Membran» Vådrumsmembran Konstruktion» Betonelementer» Beton Konstruktion» Porebetonplader» Porebeton Gennemføring* Bygning, konstruktion» Væg» Indervæg» Ikke vådrum» Over terræn Konstruktion» Betonelementer» Beton* Konstruktion» Porebetonplader» Porebeton Konstruktion» Stålskeletvæg» Stål Bygning, konstruktion» Væg» Indervæg» Ikke vådrum» Kælder Konstruktion» Betonelementer» Beton* Konstruktion» Porebetonplader» Porebeton* Bygning, konstruktion» Væg» Indervæg» Fugtig zone» Over terræn Beklædning» Maling Konstruktion» Betonelementer» Beton* Gennemføring Konstruktion» Porebetonplader» Porebeton* Bygning, konstruktion» Vindue» Vindue Karm og ramme» Træ og aluminium* Fuge» Fugemasse Sålbænk» Aluminium* Bygning, konstruktion» Vindue» Ovenlys Karm og ramme» Træ Bygning, konstruktion» Tagkonstruktion» Tagkonstruktion Element» Betonelementer» Beton N323 S1 Side 41 af 46

42 Bygning, konstruktion» Tagkonstruktion» Tagkonstruktion Spær» Gitterspær Plader» Til afstivning af loftskiven Bygning, konstruktion» Tagdækning» Tagdækning» Mod uventileret konstruktion Beklædning» Varmt tag* Bygning, konstruktion» Tagdækning» Tagdækning» Mod ventileret konstruktion Beklædning» Tagpap på krydsfiner» Tagpap Bygning, konstruktion» Loft» Loft» Mod uventileret konstruktion Beklædning» Betonelementer» Beton Membran» Betonelementer Gennemføring* Bygning, konstruktion» Gulv» Gulv» Vådrum» Etage» På etagedæk, in situ Opbygning Membran» Vådrumsmembran Belægning» Klinker Gennemføring Bygning, konstruktion» Gulv» Gulv» Ikke vådrum» Kælder» På terrændæk Isolering Belægning Bygning, konstruktion» Gulv» Gulv» Ikke vådrum» Etage» På etagedæk Bygning, konstruktion» Fundament» Pælefundament Pæl» Beton Bjælke» In situ* Sokkel» Høj sokkel Bygning, konstruktion» Dør» Yderdør Karm og dørplade» Træ og aluminium Fuge» Fugemasse Sålbænk Bygning, konstruktion» Dækkonstruktion» Terrændæk» Kælder Plade Isolering Plade* N323 S1 Side 42 af 46

43 Bygning, konstruktion» Dækkonstruktion» Etagedæk Plade» Element» Beton Bygning, konstruktion» Altan» Altan Bjælker» Stål* Plader» Stål* Plader» Terrassebrædder af træ Terræn, tekniske anlæg / installation» Varme» Varmeanlæg (samlet)» Varmeanlæg Terræn, tekniske anlæg / installation» Vand» Vandsystem (samlet)» Vandsystem* Terræn, tekniske anlæg / installation» Afløb» Ledning/rør» Afløbsrør» Terræn Plast* Terræn, tekniske anlæg / installation» Afløb» Brønd» Afløbsbrønd» Terræn Plast og beton Terræn konstruktion» Opfyld» Alm. byggegrube» Under bygning N323 S1 Side 43 af 46

44 Dokumentation forelagt for eftersynsfirmaet 1. Myndigheder 1.1. Byggetilladelse Forelagt 1.2. Andet: 2. Aftaler, kontrakter og projekt 2.1. Aftaler Forelagt 2.2. Aftaler om forsøgsbyggeri 2.3. Byggeprogram o.l. til fastsættelse af kvalitetsniveau Ikke forelagt 2.4. Førsynsrapport ved ombygning 2.5. Geoteknisk rapport Forelagt 2.6. Arkitekttegninger Forelagt 2.7. Ingeniørtegninger Forelagt 2.8. Arkitektbeskrivelse Forelagt 2.9. Ingeniørbeskrivelse Forelagt Statiske beregninger Forelagt Kontrol- og tilsynsplaner Forelagt Andet: 3. Dokumentation for kvalitetssikring 3.1. Mødereferater Forelagt 3.2. Erklæring om risikobehæftede forhold Delvis forelagt 3.3. Tilsynsrapporter o.l. Forelagt 3.4. Kvalitetssikringsmateriale for: Tømrer, VVS, EL, Ventilation, og Malerarbejder Forelagt 3.5. Kvalitetssikringsmateriale for: Murer,- Beton,- Betonelementer,- Smedearbejde Delvis forelagt 3.6. Kvalitetssikringsmateriale for: Tagarbejdet Delvis forelagt 3.7. Andet: 3.8. Projektgranskning Ikke forelagt 4. Afleveringsforretning 4.1. Afleveringsprotokol Forelagt 4.2. Bygningsejerens mangellister Delvis forelagt 4.3. Andet: 5. Driftsplan 5.1. Driftsplan for byggeriet Delvis forelagt 5.2. Andet: Bemærkninger: Den forelagte erklæring om risikobehæftede forhold incl. notat af er kun delvis udfyldt og mangler N323 S1 Side 44 af 46

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N145-S1 (851-S310) Dato: 07-10-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg Afdeling: 64, Alexander Foss Gade, Eternitten Poul

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING klassifikation af MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING FORELØBIG VEJLEDNING FOR EJERE OG ADMINISTRATORER AF STØTTET BOLIGBYGGERI August 2005 KLASSIFIKATION AF MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING Denne vejledning

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Baggrund for etablering af BSF Store offentlige udgifter til byggeskader efter byggeboomet op gennem 1960 erne og 70 erne i det offentligt

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t maj 2008 kvalitetssikring m e d k a m e r a e t førregistrering udførelse tilsyn og kontrol aflevering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB : vi vil

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1.

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skæring Parkvej, Egå 114-1 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-891482 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Overordnet disponering

Overordnet disponering Overordnet disponering Mange variationer meget projektering, tilsyn ikke bygbart stor sandsynlighed for svigt i udførelsen store krav til driften Materialer med kort levetid Manglende konstruktiv beskyttelse

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Stammen 51 5220 Odense SØ 461-630359-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand Inddækninger, drypnæser og andet godt -effektiv bortledning af regnvand Flade tage, murkroner Plejehjem, Herluf Trolles Vej, Odense Flade tage, trapezplader med isolering og pap Mange sammenskæringer mellem

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Clara Pontoppidans Vej 2 2500 København 101-000000-000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rådyrvænget 65 5800 Nyborg 450-006236-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Gunnar Friborg, bips bips konference 16. september 2013, Nyborg Strand Agenda for gennemgangen arkitekt og konstruktion Hvorfor CCS klassifikation

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Herningvej 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-407807 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Tilbygningen består af en "hovedbygning" i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag.

Tilbygningen består af en hovedbygning i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hammelev Bygade 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-000000-000 Energikonsulent: Jens Kierstein Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalvejen 36 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-005853 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

BYGGESKADER UNDGÅ. i byfornyelsen. Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden. BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003

BYGGESKADER UNDGÅ. i byfornyelsen. Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden. BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003 UNDGÅ BYGGESKADER i byfornyelsen Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden WWW.BVB.DK BvB

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige

Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn Vejledning for byggesagkyndige Version 2 December 2013 Indhold Generelt... 2 Emne 1. Bygningsdele vedr. byggegruber, fundamenter og kælder... 3 Emne 2. Bygningsdele

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården 1 Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården Indehold: Indhold Forord... 2 Sammenfattende konklusion... 2 Registrering af eksisterende forhold... 3 Eksisterende tegning og projekt... 7 Beskrivelse

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere