BYGGESKADEFONDEN 1-ÅRS EFTERSYN FORBEREDELSE UDFØRELSE, OPFØLGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGESKADEFONDEN 1-ÅRS EFTERSYN FORBEREDELSE UDFØRELSE, OPFØLGNING"

Transkript

1 FORBEREDELSE UDFØRELSE, OPFØLGNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel , BYGGESKADEFONDEN 1-ÅRS EFTERSYN

2 TIDSPLAN FOR 1-ÅRS OG 5-ÅRS EFTERSYN 0 mdr. Faktisk aflevering 3 mdr. Orientering af bygningsejer og kommune om 1-års eftersyn 4 mdr. 1-års eftersynet påbegyndes (første eftersynsdato) 6 mdr. 1-års eftersynsrapport senest til Byggeskadefonden 8 mdr. Rapport fra Byggeskadefonden senest til bygningsejer samt 1. statuskort 11 mdr. Rapport fra Byggeskadefonden senest til bygningsejer ved udvidet eftersyn samt 1. statuskort 1 år 6 mdr. 1. statuskort retur fra bygningsejer 2 år 6 mdr. 2. statuskort til bygningsejer om nødvendigt 2 år 9 mdr. 2. statuskort retur fra bygningsejer 4 år Orientering af bygningsejer og kommune om 5-års eftersyn 4 år 2 mdr. 5-års eftersyn påbegyndes (første eftersynsdato) 4 år 5 mdr. 5-års eftersynsrapport senest til Byggeskadefonden 4 år 7 mdr. Rapport fra Byggeskadefonden senest til bygningsejer 4 år 10 mdr. Rapport fra Byggeskadefonden senest til bygningsejer ved udvidet eftersyn Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års sagsbehandling Ejers egen 1-års gennemgang Opfølgning af 1-års eftersyn 1. statuskort Tilbagemelding 2. statuskort om nødvendigt Tilbagemelding Forberedelse af 5-års eftersyn 5- års eftersyn 5- års sagsbehandling Ejers egen 5-års gennemgang Opfølgning af 5-års eftersyn Eventuel skadeanmeldelse Eventuel skadedækning Studiestræde 50, 1554 København V Tel ,

3 byggeskadefondens 1-års eftersyn Denne vejledning orienterer om Byggeskadefondens 1-års eftersyn af offentligt støttede nybyggerier, ombygninger eller renoveringer. Vejledningen beskriver hele forløbet af 1-års eftersynet og bygningsejerens opfølgning på eftersynet. Bygningsejeren kan have givet fuldmagt til en administrator, der varetager ejerens pligter og rettigheder beskrevet i denne vejledning. Vejledningen erstatter tidligere vejledninger om 1-års eftersyn, senest vejledning af oktober 2012 om forberedelse og udførelse af 1-års eftersyn. indhold Sammenfatning af vejledningen side 3 Hvad er et 1-års eftersyn side 4 Planlægning af 1-års eftersynet side 5 Udførelse af 1-års eftersynet side 6 Registreringer ved 1-års eftersynet side 6 Eftersynsfirmaets indberetning side 10 Eftersynsrapporten side 12 Bygningsejerens opfølgning på eftersynet side 15 Forældelse og passivitet side 18 Statuskort side 19 Byggeskadefonden April

4 2

5 sammenfatning af vejledningen forberedelse Byggeskadefondens 1-års eftersyn gennemføres af et eftersynsfirma, som udpeges af fonden. Eftersynsfirmaet er oftest et arkitekt- eller ingeniørfirma med erfaringer fra projektering og drift af almene boliger. Bygningsejer skal forsyne eftersynsfirmaet med alle data og oplysninger om byggeriet/ renoveringen, som kan have betydning for eftersynet. udførelse og eftersynsrapport Bygningsejer får senest 11 måneder efter byggeriets/renoveringens aflevering en rapport, der både indeholder eftersynsfirmaets registreringer af eventuelle svigt, byggeskader samt fejl og mangler i dokumentationen, og som indeholder Byggeskadefondens konklusioner. 1-års eftersynet drejer sig kun om byggetekniske forhold vedrørende de væsentligste bygningsdele, som har betydning for bygningens levetid og boligernes indeklima. Rapporten omhandler som udgangspunkt derfor ikke byggeriets placering, udseende, indretning og funktion eller mindre væsentlige bygningsdele som indvendige døre, nedhængte lofter, løst inventar m.v. Den omhandler heller ikke manglende isolering, brandsikring og andre funktionelle forhold som f.eks. lydforhold. Bygningsdelene beskrives ved hjælp af Forvaltnings Klassifikation, således at informationer i rapporten let kan overføres til byggeriets driftsplan. 1-års eftersynet udføres ved stikprøver, og der kan derfor undtagelsesvis forekomme svigt m.v. i byggeriet/renoveringen, som ikke fremgår af rapporten. Bygningsejeren og kommunen får adgang til rapporten via et link i en mail. Rapporten er et nyttigt supplement til ejerens og rådgivernes forberedelse af 1-års gennemgangen. Rapporten ligger også på opfølgning Bygningsejeren skal sørge for, at der bliver reklameret over for de ansvarlige og sørge for, at svigt m.v. bliver udbedret og driftsplanen tilpasset. Uafhængig af eftersynsfirmaets 1-års eftersyn skal det færdige byggeri senere vurderes af to sagkyndige, der udpeges af Byggeskadefonden, og som oftest også vil være almene eller kommunale bygningsejere fra nabokommuner. Kravene herom gælder kun nybyggeri og findes i bekendtgørelsen om nøgletal for almene byggerier. Bygningsejer vil blive kontaktet, når de sagkyndige er udpeget. Der vil også blive foretaget et 5-års eftersyn med det formål at finde ud af, om de svigt m.v., der blev registreret ved 1-års eftersynet, er blevet udbedret, og om der er opstået skader. 3

6 hvad er et 1-års eftersyn formålet med 1-års eftersynet Formålet med 1-års eftersyn af nybyggerier, ombygninger og renoveringer er at registrere den byggetekniske tilstand, dvs. om der er svigt og skader, og om der er fejl og mangler i dokumentationen. NORMALT 1-ÅRS EFTERSYN Det normale 1-års eftersyn er primært et direkte, visuelt eftersyn af de bygnings- og bestanddele, der er synlige og let tilgængelige. Det gælder også bygningsdele, der er inspicerbare efter simple indgreb såsom at løfte isolering eller tagsten. Registreres der svigt ved det direkte eftersyn, gennemgås den fremlagte projekt- og KS-dokumentation. Derved kan det vurderes, om der er fejl i projektet, og hvem der er årsag til svigtet. Det normale 1-års eftersyn er også et indirekte eftersyn af de bygnings- og bestanddele, som ikke er synlige og lettilgængelige. De efterses via dokumentationen. Det kan f.eks. dreje sig om vægges opbygning. Forhold, som umiddelbart kan være til fare for personsikkerheden, skal straks meddeles til bygningsejer og til fonden. Det kan være svigt eller skader vedrørende el- eller gasinstallationer, manglende rækværk og lignende. UDVIDET 1-ÅRS EFTERSYN Et udvidet 1-års eftersyn skal kun foretages, hvis det aftales mellem eftersynsfirmaet og fonden. Det sker som regel kun, hvis der helt mangler dokumentation om væsentlige, skjulte bygningsdele. Ved det udvidede eftersyn kan der blive foretaget destruktive indgreb. Det kan f.eks. dreje sig om eftersyn af lukkede tagkonstruktioner. Det udvidede eftersyn kan også dreje sig om at foretage efterregninger af bærende og stabiliserende konstruktioner eller udførelse af laboratorieundersøgelser af materialer. Hvis det udvidede eftersyn kræver særlig viden, kan Byggeskadefonden vælge at lade det udføre af et specialfirma. eftersynsfirmaets habilitet Firmaet må på ingen måde have medvirket f.eks. som rådgiver eller projekterende ved bebyggelsens/renoveringens planlægning, opførelse eller drift eller på anden måde have interesser i bebyggelsen/renoveringen. Dette gælder såvel firmaet som dets indehaver(e), ledende medarbejdere og medarbejdere, der foretager eftersynet. Fonden skal omgående kontaktes, hvis kravene til habilitet ikke er opfyldt, eller hvis firmaet er i tvivl, om kravene er opfyldt. 4

7 PLANLÆGNING AF 1-ÅRS EFTERSYNET EJEREN OG KOMMUNEN ORIENTERES Inden eftersynet sender Byggeskadefonden en mail til ejeren og kommunen (som tilsynsmyndighed) med orientering om det kommende eftersyn og med oplysninger om hvilket firma, der vil stå for eftersynet. I mailen til kommunen opfordres kommunen til at kontakte eftersynsfirmaet snarest, hvis kommunen ønsker at være til stede under eftersynet. Bygningsejeren indkalder repræsentanter for beboerne. PLANLÆGNINGSMØDE Som forberedelse af 1-års eftersynet skal der afholdes et planlægningsmøde mellem eftersynsfirmaet og bygningsejeren eller dennes repræsentant. Mødet kan afholdes samtidig med/samme dag som det egentlige eftersyn, men kan også om nødvendigt holdes før eftersynet. Eftersynsfirmaet skal indkalde til planlægningsmødet i god tid, men det må ikke afholdes før første eftersynsdato (4 måneder efter afleveringen, som det fremgår af eftersynsaftalen). Det aftales med bygningsejeren, hvilke boliger, tagrum, krybekældre m.v., der ønskes adgang til under eftersynet, og eventuelle praktiske forhold afklares. Bygningsejeren kan f.eks. stille en stige og andet til rådighed for eftersynet. I forbindelse med ombygninger og renoveringer skal det afklares nøje, hvad der er omfattet af ombygningen/renoveringen. DOKUMENTATIONSMATERIALE Senest ved planlægningsmødet skal eftersynsfirmaet fra bygningsejeren have alt det materiale og alle de oplysninger om bebyggelsen/renoveringen, som kan have betydning for eftersynet. Er det ikke muligt at fremskaffe alle relevante materialer og oplysninger, må eftersynet gennemføres uden. Dokumentationsmaterialet kan foreligge i papir, på cd-rom eller på en projektweb. Bygningsejeren leverer eller betaler for adgangen til dokumenterne. Dokumentationsmaterialet kan bl.a. indeholde følgende: byggetilladelse aftaler for forsøgsbyggeri byggeprogram og lignende til fastsættelse af kvalitetsniveau førsynsrapport ved ombygning geoteknisk rapport arkitekt- og ingeniørtegninger arkitekt- og ingeniørbeskrivelser statiske beregninger kvalitetssikringsmateriale, herunder: erklæring(er) om risikobehæftede forhold projektgranskning totaløkonomiberegninger kontrol- og tilsynsplaner tilsynsrapporter o.l. mødereferater afleveringsprotokol bygningsejerens mangellister driftsplan for byggeriet 5

8 udførelse AF 1-ÅRS EFTERSYNET HVEM DELTAGER Bygningsejeren eller dennes repræsentant behøver kun at deltage i 1-års eftersynet i det omfang, ejeren eller eftersynsfirmaet synes, det er hensigtsmæssigt. Ejeren skal dog altid være repræsenteret ved eftersyn i boliger. HVILKE BYGNINGER, BYGNINGS OG BESTANDDELE EFTERSES Ved nybyggeri skal alle væsentlige bygnings- og bestanddele efterses. De er markeret i indberetningssystemet med sort tekst. Ved ombygninger og renoveringer efterses kun de bygnings- og bestanddele, der omfattes af projektet. De fremgår af et bilag til eftersynsaftalen. Bærende og stabiliserende konstruktioner skal normalt efterses, hvis en ombygning eller renovering griber ind i bygningens konstruktive opbygning, eller hvis nye bygningsdeles bæreevne er baseret på eksisterende konstruktioner. Helt åbenlyse konstruktive problemer, der ikke vedrører projektet, og som tilfældigt ses ved eftersynet, meddeles straks bygningsejeren og fonden, hvis de indebærer personrisiko. Ved efterisolering af en ydervæg efterses både den nye skalmur/beklædning/isolering og den eksisterende oprindelige væg. Etableres der et nyt baderum på en etageadskillelse, skal hele etageadskillelsens opbygning efterses. Det gælder også tilstødende vægge og loftkonstruktionen. Til gengæld be- 6

9 udførelse AF 1-ÅRS EFTERSYNET røres fundamenter og tagkonstruktioner sjældent af sådanne ombygninger og skal derfor ikke efterses. Ved vinduesudskiftninger skal tilstødende murværk, sålbænke og tilgang af udeluft (ventilationsforhold) til boligerne også efterses. Nogle renoveringsprojekter består i opførelse af beboerhus/fælleshus i en eksisterende boligafdeling. De efterses som andre nybyggerier. UDSTYR Eftersynsfirmaet bestemmer selv, hvilket udstyr det vil benytte ved eftersynet. Udstyret skal gøre det muligt at inspicere detaljer på stor afstand, fotografere, samt måle fugtindhold og revnevidder m.v. Eftersynsfirmaet skal selv medbringe stige, hvis der ikke på forhånd indgås aftale med bygningsejeren om at stille stige, lift eller lignende til rådighed. TILRETTELÆGGELSE AF SELVE EFTERSYNET Eftersynsfirmaet planlægger eftersynet ud fra det foreliggende dokumentationsmateriale: Tegninger, beskrivelser, statiske beregninger, geoteknisk rapport, kontrol- og tilsynsjournaler, afleveringsprotokol, driftsplan m.v. Der er metodefrihed i udførelsen af eftersynet. Eftersynsfirmaet skal derfor selv vurdere, hvordan det udføres mest hensigtsmæssigt. Et væsentligt udgangspunkt er dog, at indsatsen bør skærpes ved de bygningsdele, hvor sandsynligheden for svigt er størst, og hvor omfanget af en eventuel skade kan blive stor. SERVICEAREALER efterses ikke Servicearealer (kontorer og terapirum m.v.) i forbindelse med ældreboliger, plejeboliger og bosteder for særlige befolkningsgrupper er ikke omfattet af Byggeskadefonden, og de efterses derfor ikke. Det kan i praksis være svært at se i en bygning, hvad der er gangareal i servicedelen, og hvad der er fællesareal i boligdelen. Hvis eftersynsfirmaet er i tvivl, kan afgrænsningen ske ved at se på de(n) landinspektørkort og -fortegnelse, der viser opdelingen i ejerlejligheder. SMÅ FRITLIGGENDE BYGNINGER OG TERRÆN efterses ikke altid Fritliggende bygninger på mindre end 10 m 2 og fritliggende bygninger uden fundamenter til frostfri dybde efterses ikke. Terræn, parkerings- og legepladser efterses heller ikke, med mindre arealet har fald ind mod bygningerne, så f.eks. ydervægge opfugtes. Det registreres under Fundament Sokkel. 7

10 Registreringer ved 1-års eftersynet SVIGT REGISTRERES EFTER NUGÆLDENDE REGLER Byggetekniske svigt registreres i forhold til offentlige forskrifter og god byggeskik, der er gældende på eftersynstidspunktet. Hvis eftersynsfirmaet umiddelbart kan konstatere, at der på opførelses-/renoveringstidspunktet gjaldt andre bestemmelser, noteres det i rapporten. KUN BYGGETEKNISKE FORHOLD EFTERSES Eftersynet drejer sig alene om, hvorvidt der er byggetekniske forhold (svigt, skade eller fejl og mangler i dokumentationen), der kan få betydning for bygningsdelens levetid og boligernes indeklima. Hverken byggeriets udseende eller funktion er således omfattet af eftersynet. Mangelfuld isolering er ofte et funktionelt forhold og skal derfor kun rapporteres, hvis der er fejl, der kan medføre kuldebroer, skadelig kondens og skimmelsvamp i boliger. Det vil dog være naturligt at orientere bygningsejeren om svigt vedrørende funktionelle forhold, der ikke rapporteres til fonden. Eftersynsfirmaet skal ikke beskrive følgevirkninger ved de registrerede svigt. ANTALLET AF STIKPRØVER 1-års eftersynet foretages stikprøvevis i et omfang, der sikrer, at det er repræsentativt for bebyggelsen/renoveringen. Omfanget må helt afhænge af det aktuelle byggeri/renovering. Fonden kan ikke på forhånd angive en fast procentdel. Skønnes det, at mulige svigt vil kunne medføre store skader, er det naturligt at planlægge med en større procentdel. I mindre byggerier/renoveringer og i byggerier/renoveringer, hvor en bygnings- og bestanddel kun forekommer i få tilfælde, vil det være naturligt at efterse alle. Eftersynet bør udføres ud fra et successivt princip, hvor antallet af stikprøver øges i takt med, at der konstateres byggetekniske svigt. Fejl af brand- og funktionsmæssig betydning skal ikke registreres under bygningsdelene, men kan beskrives under fanebladet Supplerende bemærkninger, da de ikke er omfattet af Byggeskadefonden. Eftersynsfirmaet skal påtale disse fejl over for bygningsejerens repræsentant på stedet. Fonden orienterer i alvorlige tilfælde bygningsejeren og bygningsmyndigheden, samtidig med at sagsbehandlingen af eftersynet afsluttes. 8

11 BYGGETEKNISK FORHOLD Et byggeteknisk forhold er en fællesbetegnelse for svigt, skade eller for fejl og mangler i dokumentationen, som knytter sig til en bygningsdel eller en bestanddel. Et forhold beskrives således ved en kombination af følgende oplysninger: Byggeteknisk svigt Hvis materialer, konstruktioner eller bygningsdele ved afleveringen af et byggeri/ renovering savner egenskaber, som burde have været der i henhold til offentlige forskrifter eller almindelig god byggeskik. Der er også tale om byggeteknisk svigt, hvis en ydelse helt mangler. Fejl og mangler i dokumentationen Hvis der er fejl i projektet, hvis der mangler et tilstrækkeligt projektgrundlag for udførelsen, eller hvis det ikke er dokumenteret, at udførelsen er i overensstemmelse med projektet. Byggeskade Hvis brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse i bygningen ikke er uvæsentlig, og hvis skaden skyldes forhold ved planlægning, projektering eller gennemførelse af nybyggeriet, ombygningen eller renoveringen. FORVALTNINGS KLASSIFIKATION Eftersynet gennemføres efter systematikken i Forvaltnings Klassifikation, der også anvendes i ejendomsforvaltning i den almene sektor. I Forvaltnings Klassifikation oplistes i alfabetisk orden alle de bygningsdele, som indgår i et byggeri. Bygningsdelene er samlet i to overordnede grupper, alt efter om de forekommer i terrænet eller i bygningen. Disse grupper er igen opdelt i: Terræn, konstruktion Terræn, tekniske anlæg / installation Terræn, inventar Terræn, beplantning Bygning, konstruktion Bygning, tekniske anlæg / installation Bygning, inventar Bygningsdele kan være opbygget af en række bestanddele. F.eks. er bygningsdelen vindue opbygget af bestanddelene karm og ramme, fuge samt sålbænk. Bygningsdele og bestanddele kan i systemet beskrives med nogle egenskaber som f.eks. konstruktionstype, miljøegenskaber, placering, materiale, fabrikat og produktnavn. F.eks. kan bygningsdelen altan været opbygget af bestanddelene plade og søjle, som er udført af materialet beton. 9

12 EFTERSYNSFIRMAETS INDBERETNING INDBERETNING AF BYGNINGSDELE OG BESTANDDELE Ved hjælp af Digital Signatur / Nem ID får firmaet via websiden adgang til puljen, hvor eftersynene indberettes. På websiden er alle grupper og bygningsdele oplistet. Nogle er sorte og andre gråtonede. De sorte har særligt fondens bevågenhed og skal derfor indberettes, hvis de forekommer i bebyggelsen eller i renoveringen. Der kan også foretages indberetning af de gråtonede, men det skal kun ske, hvis det skønnes, at det registrerede byggetekniske forhold har betydning for byggeriets eller for bygningsdelens levetid. Mange af bygningsdelene er opdelt i bestanddele, der beskriver opbygningen af bygningsdelen. Bestanddelene kan igen være sorte eller grå afhængig af, om de skal eller kan indberettes. F.eks. er alle bestanddele under en tagdækning sorte, så både beklædning, lægter, afstandslister, undertag, ventileret hulrum, gennemføring, vindskeder, sternbrædder og inddækninger skal indberettes, hvis de forekommer i tagopbygningen. Under f.eks. altaner indberettes bjælker, plader og søjler, da de er sorte, mens værn, som er grå, kun indberettes, hvis der er svigt o.l. TIPS TIL EFTERSYNSFIRMAETS INDBERETNING Et klik på det røde ikon giver mulighed for registrering af, om bygningsdelen/bestanddelen er uden svigt eller med svigt, skader eller fejl og mangler i dokumentationen. TIPS TIL EFTERSYNSFIRMAETS INDBERETNING Detaljeret vejledning til de enkelte skærmbilleder findes i Infobokse Videoklip, der orienterer om brug af systemet Tilføjelse af fotos, tegninger, bygningsdele m.m. Tilføjelse af bestanddel Registreringer ikke påbegyndt Registreringer påbegyndt 2 Registreringer afsluttet (2 forhold er registreret) Registreringer slettes 10

13 I tilfælde af svigt m.v. skal bygningsdelens opbygning beskrives detaljeret, og der skal oprettes et eller flere byggetekniske forhold. Hvert forhold gives en titel, som adskiller det fra de andre forhold, og som vil være overskriften for forholdet i den endelige rapport. Eksempler på titler: Tæring af brugsvandsrør, Manglende fald på vådrumsgulve, Opfugtning af skalmur. Et eksempel på en bygningsdel med flere forhold kan være et undertag af banevare, hvor der er svigt i form af blafrende undertag (forhold 1), og hvor der også er svigt i form af, at undertaget ikke er korrekt afsluttet ved gavlene (forhold 2). Der kan registreres svigt, byggeskader samt fejl og mangler i dokumentationen eller alle tre dele under samme forhold. Ved byggeskade skal svigtet, der har ført til skaden registreres, hvad enten det hører til det samme forhold eller til et andet. Registreringerne gemmes som kladde eller som afsluttet. Status kan senere ændres ved at klikke på ikonet. Andre bemærkninger om f.eks. brandtekniske eller lydmæssige forhold kan skrives under fanebladet Supplerende bemærkninger. AFSLUTNING AF indberetningen Under fanebladet Afslut kan der genereres en rapport i pdf-format med alle de oplysninger og bilag, som er indberettet. Rapporten er foreløbig, og der kan foretages ændringer eller tilføjelser i indberetningerne og dannes en ny rapport. Den endelige afslutning af rapporten sker ved godkendelse med Digital Signatur / Nem ID. Fonden får herefter automatisk besked om, at indberetningen er afsluttet, men fonden kan genåbne den for eftersynsfirmaet, hvis der skal foretages ændringer. 11

14 den endelige rapport FONDENS SAGSBEHANDLING Eftersynsfirmaets rapport sagsbehandles i fonden, og der dannes herefter en endelig 1-års eftersynsrapport i pdf-format, der både indeholder eftersynsfirmaets indberetninger og Byggeskadefondens konklusioner. Konklusionerne er Byggeskadefondens bemærkninger til de byggetekniske forhold. Her beskrives først kort hvilke tiltag, der er nødvendige, og fonden kan supplere med en mere uddybende beskrivelse, hvis det findes nødvendigt. Det kan være, at ejeren ved øget tilsyn og vedligeholdelse kan forebygge, at forholdet udvikler sig til skade. Konklusionen kan også indeholde link til BYG-ERFA blade. Bygningsejeren, kommunen og eftersynsfirmaet orienteres herefter om afslutning af 1-års eftersynet i en mail, der via et link giver dem adgang til den endelige rapport. Rapporten findes også på BYGNINGSDELE MED BYGGETEKNISKE FORHOLD For bygningsdele med svigt, byggeskader samt fejl og mangler i dokumentationen beskrives først bygningsdelens opbygning, som eftersynsfirmaet har registreret den. En bygningsdel kan have flere forhold f.eks. flere forskellige svigt, som så beskrives hver for sig således: Beskrivelse af det byggetekniske forhold Lokalisering af, hvor forholdet er registreret, så det kan findes igen Omfang af forholdet - f.eks. i hvor mange af de eftersete boliger forholdet forekommer Stikprøve i % angiver f.eks. hvor mange af det samlede antal boliger, der er efterset ALLE EFTERSETE BYGNINGSDELE Her oplistes alle de eftersete bygningsdele. Bygningsdelene er alene beskrevet ved hjælp af Forvaltnings Klassifikation. SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER Hvis der ved eftersynet har været registreret forhold, som ikke er omfattet af fonden f.eks. mangelfuld isolering af rør vil disse være omtalt under Supplerende bemærkninger sidst i rapporten. 12

15 Stamdata Indberetning af bygningsdele 13

16 14

17 bygningsejerens opfølgning på eftersynet Ejeren har pligt til at følge op på eftersynet Bygningsejeren beslutter selv, om der er et ansvar at gøre gældende over for parterne i byggeriet/renoveringen. Det kan være svært entydigt at pege på, hvem der er ansvarlig for de registrerede svigt og skader, og det er derfor nødvendigt at reklamere over for alle mulige ansvarlige parter også selvom det er uklart, om de firmaer har begået fejl. Ansvarlige kan være alle de, der har medvirket ved byggeriet/renoveringen. Det kan for eksempel være tekniske rådgivere og underrådgivere, entreprenører og underentreprenører, leverandører og evt. bygherrerådgiver eller fremmed bygherre. Det er særlig vigtigt at gøre ansvar gældende ved væsentlige svigt, men ejeren bør også gøre ansvar gældende for øvrige fejl og mangler i byggeriet/renoveringen. KRAV OM UDBETALING AF ENTREPRENØRGARANTIEN Særligt i forhold til entreprenører (håndværkere) og disses evt. underentreprenører skal bygningsejeren være opmærksom på, at entreprenører efter reglerne i AB92 skal stille en garanti svarende til en del af entreprisesummen. Garantien bliver nedskrevet fra 10 % til 2 %, når der er gået 1 år fra byggeriets aflevering, hvis bygningsejeren ikke inden 1-års fristens udløb har reklameret overfor entreprenøren og samtidig skriftligt har meddelt garantistilleren, at der er rejst krav om udbedring overfor entreprenøren. Der skal således sendes et brev til den, der har stillet garantien (typisk en bank eller Dansk Kaution), hvori det meddeles, at der over for entreprenøren er rejst krav om at udbedre de påviste mangler (svigt og skader), og at garantien ikke kan nedskrives, før manglerne er afhjulpet af entreprenøren. Hvis entreprenøren ikke udbedrer de påviste svigt og skader, vil bygningsejeren kunne kræve garantien udbetalt til dækning af udbedringsomkostningerne. EJERS REKLAMATION Det er ejerens ansvar, at der snarest muligt sendes skriftlig reklamation til alle parter, der kan være ansvarlige for de svigt og eventuelle skader, der fremgår af rapporten om 1-års eftersynet. Modparterne får dermed også mulighed for at foretage videre reklamation til ejerens ansvar for opfølgning Det er bygningsejerens ansvar at følge op på 1-års eftersynet. Bygningsejeren skal bruge eftersynsrapporten over for de ansvarlige ved 1-års gennemgangen. Hvis de ansvarlige ikke vil udbedre svigtene, kan ejeren under visse betingelser stille krav om udbetaling af entreprenørgarantien på 10%. Hvis ejeren ikke stiller krav om garantien, nedskrives den automatisk fra 10% til 2%. 15

18 bygningsejerens opfølgning på eftersynet underentreprenører med flere. I øvrigt er det vigtigt, at bygningsejeren også reklamerer overfor evt. andre medvirkende parter, selvom bygningsejeren ikke selv har indgået aftaler med disse. For eksempel skal bygningsejeren, hvis et byggeri er opført af en fremmed bygherre, sørge for, at der også reklameres over for de rådgivere og entreprenører, som den fremmede bygherre har antaget i forbindelse med opførelsen af byggeriet. Tilsvarende gælder, hvis rådgivere eller entreprenører har antaget underrådgivere eller underentreprenører. FORMELLE KRAV TIL REKLAMATIONSBREVET Det skal anføres i reklamationsbrevet, at reklamationen sker på baggrund af 1-års eftersynet, og at ejeren skønner, at den pågældende rådgiver, entreprenør eller leverandør kan være ansvarlig. Modparten skal have en rimelig frist f.eks. en måned til at reagere. Forslag til reklamationsbrev findes på Link til brevet indgår i rapporten. Reklamationsbreve skal overføres til bygningsejerens eget brevpapir og tilrettes de faktiske forhold. Brevene skal underskrives af dem, der tegner bygningsejeren over for omverdenen. Bygningsejeren skal følge op på ubesvarede eller afviste reklamationer. Ellers kan en efterfølgende sag tabes med henvisninger til passivitet, se nedenfor. Forslag til rykkerbrev kan ligeledes hentes via link i rapporten. Skriftlig reklamation - hvem, hvad, hvordan, hvornår? Bygningsejeren skal reklamere overfor alle, der kan være ansvarlige for eventuelle svigt og eventuelle skader i byggeriet/renoveringen. Ejeren mister sine rettigheder over for de ansvarlige og får ikke dækning i Byggeskadefonden, hvis der udvises passivitet, som kan indtræde allerede efter /2 år. 16

19 bygningsejerens opfølgning på eftersynet OPFØLGNING VIA EJENDOMMENS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Hvis der er mindre væsentlige svigt, som ejeren ikke kan få de ansvarlige til at udbedre, skal driftsplanen justeres, - f.eks. således, at bygningsdele med mindre væsentlige svigt tilses oftere. Ejeren skal holde øje med, at svigtet ikke udvikler sig, og sætte ind med forebyggende vedligeholdelse, inden der udvikles skade, fordi det er langt bedre at forebygge end at helbrede. HVIS EJEREN IKKE FØLGER OP Hvis bygningsejeren ikke følger Byggeskadefondens anbefalinger om udbedring af byggetekniske forhold eller om øget vedligeholdelse, kan fonden senere afvise at dække en eventuel byggeskade. Fonden kan forlange dokumentation for øget vedligeholdelse, hvis forholdet senere anmeldes som byggeskade. VEDLIGEHOLDELSE Normal Når bygningsejeren udarbejder en fornuftig driftsplan og gennemfører driftsplanens aktiviteter. Driftsplaner udarbejdes specifikt til det enkelte byggeri efter de gældende regler og vejledninger om bygningsdrift. Øget Kan pålægges af Byggeskadefonden for at sikre, at et svigt ikke udvikler sig til en byggeskade. SAGKYNDIG BISTAND Bygningsejeren bør kende til dansk rets grundlæggende regler om ansvar. Byggeskadefonden råder ejeren til at søge hjælp hos en advokat, hvis der er den mindste tvivl. Fonden ser desværre ofte, at de ansvarlige slipper, fordi ejeren har overset en juridisk formalitet. Hvis der er uklarheder om tekniske forhold, bør ejeren ligeledes søge hjælp hos en uvildig teknisk rådgiver. Fonden dækker normalt 95 % af ejerens udgifter til juridisk og teknisk bistand til udbedring af svigt og skader, der er så alvorlige, at de normalt er dækningsberettigede. 17

20 Forældelse og passivitet krav kan mistes En almen bygningsejers krav over for modparter forældes normalt 3 år efter, kravet er opstået, men ejeren kan også miste kravet på grund af passivitet over for modparterne. Reglerne om forældelse og passivitet er komplicerede, og nedenfor beskrives kun hovedreglerne for alment byggeri. Det er i sidste ende voldgiftsretten, der kan afgøre, om et krav er mistet, hvis parterne ikke kan blive enige. GENERELT OM FORÆLDELSE De ansvarlige kan nægte at deltage i udbedringen, når forældelse er indtrådt. I nogle tilfælde forestår de ansvarlige dog alligevel udbedringen eller leverer byggematerialer uden beregning. Der er to sæt regler om forældelse af ansvar. Bemærk, at forældelse efter de to regelsæt løber samtidig. Forældelse indtræder, når forældelsestiden er gået efter et af de to regelsæt. LOV OM FORÆLDELSE 3 år Ansvar forældes efter denne lov 3 år efter det tidspunkt, hvor bygningsejeren vidste eller burde vide, at ejeren har et krav mod den ansvarlige. Det vil sige fra det tidspunkt, hvor fejlen eller mangel opdages - eller burde være opdaget. Ejeren bliver måske klar over fejlen eller manglen, når ejeren får fondens rapport efter 1-års eftersynet. I andre tilfælde kan tidspunktet være kort efter byggeriets ibrugtagelse eller i forbindelse med 5-års eftersynet. Forældelse kan afbrydes ved anlæg af sag ved domstol eller voldgiftsret, eller ved at en ansvarlig erkender sit ansvar. Midlertidig afbrydelse af forældelse kan ske ved udmeldelse af syn og skøn og ved forligsforhandlinger. Reklamation afbryder ikke forældelse efter disse regler. BYGGEANSVAR forældelse efter 5 ÅR Sideløbende med reglerne i lov om forældelse kan rådgivere. entreprenører og leverandører i almene byggerier/renoveringer normalt kun gøres ansvarlige for fejl og mangler i 5 år, efter at byggeriet/renoveringen er afleveret. Det fremgår af AB/ABR-regelsættet, som SYN OG SKØN SAMT RETS- ELLER VOLDGIFTSSAG Ejeren kan kun begære udmeldelse af syn og skøn eller anlægge rets- eller voldgiftssag, hvis forholdene er uden betydning for fonden. Ønsker ejeren selv at køre sag ved voldgiftsnævnet eller domstolene i tilfælde, der kan ende med anmeldelse, skal fonden forud godkende sagens anlæg m.v. Fonden kan afvise at dække, hvis ejeren har anlagt sag m.v. uden fondens godkendelse. 18

21 skal anvendes for aftaler om byggeri/renovering af almene boliger. Forældelse af byggeansvar afbrydes ved reklamation. PASSIVITET Uanset reglerne både i lov om forældelse og om byggeansvaret kan ejeren miste sine krav mod de ansvarlige, hvis ejeren er passiv. Dermed mister ejeren også sit krav på dækning i Byggeskadefonden. Der er tale om passivitet, hvis ejeren gennem nogen tid har været klar over, at modparten kan være ansvarlig for fejl og mangler, uden at dette er gjort gældende over for modparten. Hvis problemerne er påpeget i rapporten fra 1-års eftersynet, kan ejeren ikke vente med at reklamere, til der har været 5-års eftersyn. Allerede efter 1-1½ år kan kravet være mistet på grund af passivitet - og efter 3 år er det som nævnt ovenfor forældet. Fonden forbeholder sig at nægte dækning, hvis ejeren er passiv. statuskort STATUSKORT Mailen med linket til 1-års rapporten indeholder også et link til et statuskort, som bygningsejeren senest 1½ år efter afleveringen skal udfylde og indsende. På kortet skal det oplyses, om der er reklameret over for de ansvarlige, om svigt og skader er udbedret, og om manglende dokumentation er fremskaffet. Hvis der herefter er byggetekniske forhold, som fortsat ikke er udbedret, vil bygningsejeren ca. 2½ år efter afleveringen skulle udfylde og indsende endnu et statuskort om opfølgningen. 5-ÅRS EFTERSYNET Cirka 4 år efter byggeriets/renoveringens aflevering iværksættes 5-års eftersynet. 19

22 20

23 BYGGESKADEFONDEN Byggeskadefonden er en forsikringsordning for almene nybyggerier og ombygninger opført efter 1986 og for almene renoveringer, der er afleveret efter 1. juli 2011, uanset byggeriets alder. Byggeskadefonden er en selvejende institution oprettet ved lov i Fondens formål er: at forestå og af hol de udgifter til eftersyn af støttede boligbyggerier og renoveringer at yde støtte til dækning af byggeskader at bidrage til erfaringer om byggeprocessen og byggeriet til byggeriets parter med henblik på at forebygge byggeskader og fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet. Herudover kan fonden med ministeren for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse deltage i øvrige akiviteter, der har til formål at fremme byggeriets kvalitet og effektivitet. LOVE OG BEKENDTGØRELSER Lov om almene boliger m.v., kapitel 11 p.t. lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011 med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 740 af 27. juni 2011 om eftersyn af byggerier og renoveringer under Byggeskadefonden Bekendtgørelse nr. 770 af 27. juni 2011 om bygningsdrift Bekendtgørelse nr. 773 af 27. juni 2011 om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer Bekendtgørelse nr. 675 af 18. juni 2010 om nøgletal for alment byggeri m.v. Bekendtgørelse nr. 742 af 27. juni 2011 om skadedækning fra Byggeskadefonden FORBEREDELSE, UDFØRELSE OG OPFØLGNING AF 1-ÅRS EFTERSYN Tekst: Byggeskadefonden Foto, layout: Tegnestuen Jens V. Nielsen Tryk: Vilhelm Jensen & Partnere Byggeskadefonden, april 2013

24 FORBEREDELSE UDFØRELSE, OPFØLGNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel , BYGGESKADEFONDEN 1-ÅRS EFTERSYN

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

byggeskadefonden 5-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014

byggeskadefonden 5-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 5-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 byggeskadefonden tidsplan for 1-års og 5-års eftersyn 0 mdr. Faktisk aflevering 3 mdr. Orientering af bygningsejer og kommune om 1-års eftersyn

Læs mere

byggeskadefonden 1-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014

byggeskadefonden 1-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 1-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 byggeskadefonden tidsplan for 1-års og 5-års eftersyn 0 mdr. Faktisk aflevering 3 mdr. Orientering af bygningsejer og kommune om 1-års eftersyn

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. opfølgning af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. opfølgning af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. forberedelse af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. forberedelse af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Januar 2009 HISTORISK. anmeldelse af Byggeskade

Januar 2009 HISTORISK. anmeldelse af Byggeskade V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e Januar 2009 anmeldelse af Byggeskade Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn 1-

Læs mere

Hvilke skader kan anmeldes. Inden du anmelder en byggeskade. Sådan udfylder du skadeanmeldelsen

Hvilke skader kan anmeldes. Inden du anmelder en byggeskade. Sådan udfylder du skadeanmeldelsen BvB information 2012 byggeskader Hvilke skader kan anmeldes Inden du anmelder en byggeskade Sådan udfylder du skadeanmeldelsen Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN Hovedemner Mangler Reklamation Forældelse Garanti og tilbagehold Projekteringsansvar Udviklingsskade Voldgift, syn & skøn Mindelighedsaftaler

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N447-S1 Dato: 07-01-2016. Bygningsejer: Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N447-S1 Dato: 07-01-2016. Bygningsejer: Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V 1 ÅRS EFTERSYN Journal nr.: N447-S1 Dato: 07-01-2016 Bygningsejer: Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V Afdeling: 1030 Sundholm Syd Brydes All\351 28 Sundholmsvej 6 Byggeriets beliggenhed:

Læs mere

Byggeteknisk eftersyn

Byggeteknisk eftersyn Eftersyn, metodik Byggeteknisk eftersyn - handler om at fastslå ved direkte og indirekte eftersyn om der er svigt (og skader) i det fysiske byggeri, og om der er fejl og mangler i dokumentationen. Eftersyn

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Juridiske forhold. Prøveudbud Eftersyn af renoveringer Fradrag i dækning Forældelse og reklamation

Juridiske forhold. Prøveudbud Eftersyn af renoveringer Fradrag i dækning Forældelse og reklamation Juridiske forhold Prøveudbud Eftersyn af renoveringer Fradrag i dækning Forældelse og reklamation Prøveudbud eftersyn Eftersyn spredt på mange firmaer Vidensdeling/erfaringspredning BSFs eftersyn er ikke

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING klassifikation af MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING FORELØBIG VEJLEDNING FOR EJERE OG ADMINISTRATORER AF STØTTET BOLIGBYGGERI August 2005 KLASSIFIKATION AF MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING Denne vejledning

Læs mere

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato.

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato. årsberetning 2008 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og afholde udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri at yde støtte til dækning

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N43-S1 (751-S556) Dato: 18-07-2013 Bygningsejer: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1 A 8210 Aarhus V Afdeling: 36-1, Havnen I Grete Løchtes Gade 1 8000 Aarhus

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N50-S1 (751-S562) Dato: 26-08-2013 Bygningsejer: Arbejdernes Andels Boligforening Langelandsgade 50 8100 Aarhus C Byggeriets beliggenhed: Helga Pedersens Gade

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør.

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør. Advokatpartnerselskab Kalvebod Brygge 39-41 DK - 1560 København V Telefon: +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.lundelmersandager.dk CVR nr. 32 28 39 34 SENDT PR. E-MAIL: nir@ringsted.dk Ringsted Kommune

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

5-års eftersyn. efter AB 92

5-års eftersyn. efter AB 92 5-års eftersyn efter AB 92 Senest ajourført den 20. september 2017 Indhold Indledning... 3 Indkaldelse til eftersynet og frister... 3 Regler for 5-års eftersyn... 4 Mangler... 5 Generelt om 5-års eftersyn...

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Orienteringsmøde, jan om MgO-vindspærreplader ( crying boards )

Orienteringsmøde, jan om MgO-vindspærreplader ( crying boards ) Orienteringsmøde, jan. 2016 om MgO-vindspærreplader ( crying boards ) 12. februar 2015: Skadeanmeldelse af renovering af Alboa afd. 026, Kjærslund, 8260 Viby J, 381 boliger. 20. februar primo marts 2015:

Læs mere

Statistikken er positiv

Statistikken er positiv Statistikken er positiv -men der er stadig mange mindre væsentlige svigt! v/ole Bønnelycke Bebyggelser afleveret 1992-2003 med svigt i gruppe 4 eller 5 og med anerkendt byggeskade Antal i pct. i forhold

Læs mere

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB Kort og godt om BvB en forsikring mod byggeskader hvem er BvB BvB gennemfører eftersyn af byfornyede ejendomme. BvB yder økonomisk støtte til udbedring af byggeskader på byfornyede ejendomme. BvB formidler

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Baggrund for etablering af BSF Store offentlige udgifter til byggeskader efter byggeboomet op gennem 1960 erne og 70 erne i det offentligt

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Orienteringsmøder 2005

Orienteringsmøder 2005 Orienteringsmøder 2005 Status for svigt/skader evt. ændringer af 1-års eftersyn v/ole Bønnelycke Gør eftersynsrapporterne bedre og mere præcise v/jørgen Wegener Eksempler på svigt og skader fra det virkelige

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V MODTAGET 13 MAJ 2011 BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50 Tlf.: 3376 2000 bsf@bsf.dk 1554 København V Fax: 3376 2010 www.bsf.dk Den 11.

Læs mere

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER SKOVBURREN UVENTILEREDE TAGKASSETTER STORE OVENLYSKASSER UTÆT DAMPSPÆRRE

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring

UDKAST. Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 7 Offentligt 2. oktober 2007 UDKAST Sag 07/05004 anl/lsf Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring I medfør af 25 B, stk. 7, 25 C, stk. 5, 25 E, stk. 4 og 25 F, stk. 4 og

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N309-S1 Dato: 16-02-2015. Bygningsejer: Boligforeningen Århus Omegn Skanderborgvej 168 8260 Viby J

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N309-S1 Dato: 16-02-2015. Bygningsejer: Boligforeningen Århus Omegn Skanderborgvej 168 8260 Viby J 1 ÅRS EFTERSYN Journal nr.: N309-S1 Dato: 16-02-2015 Bygningsejer: Boligforeningen Århus Omegn Skanderborgvej 168 8260 Viby J Afdeling: 19, Elevparken Engelstoft 41-115 8520 Lystrup Byggeriets beliggenhed:

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Overordnet disponering

Overordnet disponering Overordnet disponering Mange variationer meget projektering, tilsyn ikke bygbart stor sandsynlighed for svigt i udførelsen store krav til driften Materialer med kort levetid Manglende konstruktiv beskyttelse

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? Januar 2016 GMN

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? Januar 2016 GMN MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? Januar 2016 GMN Hovedemner Mangler Reklamation Forældelse Garanti og tilbagehold Projekteringsansvar Udviklingsskade Voldgift, syn & skøn Mindelighedsaftaler

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

2.1 Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Selskabet skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Anlægget.

2.1 Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Selskabet skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Anlægget. mellem CVR.nr. 64 50 20 18 Stengade 59 3000 Helsingør ( eller Kommunen ) og ALDI KARLSLUNDE K/S CVR.nr. 59260715 Rørgangen 1-5 2690 Karlslunde ( Selskabet ) hver for sig betegnet Part og sammen betegnet

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk Førsynsrapport Vedr.: Ryetbo Plejecenter - Bygning 5 og 7 Dato: 2015-02-25 Orientering: Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af en bygningsgennemgang d. 2015-02-19 og 2015-02-24, idet det er planlagt

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

Fejl, mangler og sikkerhed i byggeriet

Fejl, mangler og sikkerhed i byggeriet Byggeskadefondens orienteringsmøder Efteråret 2005 Fejl, mangler og sikkerhed i byggeriet Jørgen Nielsen Jens Dons Program Begreber og perspektivering Siemens Arena og andre kollapser Fokus på sikkerheden

Læs mere

renoveringer byggeskadeforsikring frivillig ordning vejledning for bygningsejere oktober 2012

renoveringer byggeskadeforsikring frivillig ordning vejledning for bygningsejere oktober 2012 vejledning fr bygningsejere ktber 2012 renveringer frivillig rdning byggeskadefrsikring Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk byggeskadefrsikring af renveringer

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

http://www.ebst.dk/publikationer/rapporter/bygherrevejl2/bygherrevejledning_2003/k...

http://www.ebst.dk/publikationer/rapporter/bygherrevejl2/bygherrevejledning_2003/k... Page 1 of 5 Publikationer "Bygherrevejledning 2003" Forsiden Resumé Indhold Kolofon Download Forrige Næste 15 Byggeriets afslutning Dette kapitel handler om de opgaver, som bygherren skal udføre i forbindelse

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25.

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. september 2007 Udkast til Vejledning om kommunernes mulighed for at

Læs mere

CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK

CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK CARLSBERG BYEN P/S 1 NÅR DU KØBER DIN DRØMMEBOLIG I CARLSBERG BYEN... En guide til køb af projektlejligheder Det er en stor beslutning at købe en ny

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Orienteringsmøder 2015

Orienteringsmøder 2015 Orienteringsmøder 2015 MgO-vindspærreplader DUKO dampspærresystemer Krav om nøgletal ophævet Forslag om ændring af byggelov - Skadesager bliver meget dyrere v/ole Bønnelycke Udvendig efterisolering Klimaskærmen

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Spiloppen Mosevangen 2 5683 Haarby Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Spiloppen Opvarmning: Fjernvarme Anvendelse: Børnehave Kontaktperson:

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Til privat og erhverv

Til privat og erhverv Til privat og erhverv Tro mod fortiden til stede i nutiden Roager Tømrer og Snedker står for klassisk håndværk og kompromisløs kvalitet. Sammen med de nyeste tiltag inden for energi renovering og særligt

Læs mere

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t maj 2008 kvalitetssikring m e d k a m e r a e t førregistrering udførelse tilsyn og kontrol aflevering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB : vi vil

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere