byggeskadefonden 5-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "byggeskadefonden 5-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014"

Transkript

1 5-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 byggeskadefonden

2 tidsplan for 1-års og 5-års eftersyn 0 mdr. Faktisk aflevering 3 mdr. Orientering af bygningsejer og kommune om 1-års eftersyn 4 mdr. 1-års eftersynet påbegyndes (første eftersynsdato) 7 mdr. 1-års eftersynsrapport afsluttes af eftersynsfirma 11 mdr. 1-års konklusionsrapport afsluttes senest af Byggeskadefonden med mail til bygningsejer 1 år 6 mdr. Byggeskadefonden følger op på status for bygningsejers opfølgning på 1-års eftersynet 2 år 6 mdr. Byggeskadefonden følger op på status for opfølgning af resterende svigt m.v. fra 1-års eftersynet 4 år Orientering af bygningsejer og kommune om 5-års eftersyn 4 år 2 mdr. 5-års eftersyn påbegyndes (første eftersynsdato) 4 år 5 mdr. 5-års eftersynsrapport afsluttes af eftersynsfirmaet 4 år 10 mdr. 5-års konklusionsrapport afsluttes senest af Byggeskadefonden med mail til bygningsejer ved udvidet eftersyn Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års konklusion Ejers egen 1-års gennemgang Opfølgning af 1-års eftersyn Status for opfølgning Tilbagemelding Status for opfølgning af resterende svigt Eventuel tilbagemelding Forberedelse af 5-års eftersyn 5- års eftersyn 5- års konklusion Ejers egen 5-års gennemgang Opfølgning af 5-års eftersyn Eventuel skadeanmeldelse Eventuel skadedækning Studiestræde 50, 1554 København V Tel ,

3 byggeskadefondens 5-års eftersyn Denne vejledning orienterer om Byggeskadefondens 5-års eftersyn af offentligt støttede nybyggerier, ombygninger og renoveringer. Vejledningen beskriver hele forløbet af 5-års eftersynet og bygningsejerens opfølgning på eftersynet. Bygningsejeren (boligorganisationen/kommunen) kan have givet fuldmagt til en administrator, der varetager ejerens pligter og rettigheder, som er beskrevet i denne vejledning. Denne vejledning erstatter tidligere vejledninger om 5-års eftersyn. indhold Sammenfatning af vejledningen side 3 Forberedelse af 5-års eftersynet side 5 Udførelse af 5-års eftersynet side 6 Eftersynsfirmaets indberetning / registrering side 8 Byggeskadefondens konklusionsrapport side 9 Bygningsejerens opfølgning på eftersynet side 11 Forældelse og passivitet side 14 Eksempel på konklusionsrapport side 16 Byggeskadefonden August

4 2

5 sammenfatning af vejledningen forberedelse af 5-års eftersynet 5-års eftersynet gennemføres af et arkitekt- eller ingeniørfirma, som udpeges af Byggeskadefonden, og som har erfaringer fra projektering og drift af almene boliger. Eftersynsfirmaet tager initiativ til at aftale tidspunkt for eftersynet med bygningsejeren. Af hensyn til advisering af beboerne, skal dette ske snarest efter indgåelse af aftale om eftersynet. Bygningsejeren skal sørge for, at der er adgang til de boliger, tagrum, krybekældre mv., som eftersynsfirmaet har brug for at se. Bygningsejeren skal også før eftersynet fremskaffe den dokumentation, som fonden efterlyste ved 1-års eftersynet, og som blev vurderet som væsentlig for at kunne vurdere bygningsdelenes tilstand. udførelse af 5-års eftersynet Formålet med 5-års eftersynet er at kontrollere, at bygningsejeren har fået udbedret de væsentligste svigt fra 1-års eftersynet. Såfremt der efter 1-års eftersynet er opdaget andre svigt eller skader, registreres de også ved 5-års eftersynet. 5-års eftersynet drejer sig ligesom 1-års eftersynet kun om byggetekniske forhold vedrørende de væsentligste bygningsdele, som har betydning for bygningens levetid og boligernes indeklima. Eftersynsfirmaet indberetter på om der er svigt eller skade i de eftersete bygningsdele, som klassificeres efter Forvaltnings Klassifikation, således at informationerne let kan overføres til byggeriets driftsplan. konklusionsrapporten 5-års eftersynet afsluttes med en konklusionsrapport, der både indeholder eftersynsfirmaets registreringer og Byggeskadefondens konklusioner. Bygningsejeren, kommunen og eftersynsfirmaet får adgang til konklusionsrapporten via et link i en mail. Bygningsejeren kan til enhver tid få adgang til afsluttede konklusionsrapporter via bygningsejerens opfølgning på eftersynet Konklusionsrapporten er et nyttigt supplement til bygningsejerens forberedelse af 5-års gennemgangen og driften af byggeriet. Bygningsejeren skal sørge for, at der bliver reklameret og fulgt op med rykkere over for de ansvarlige og sørge for, at svigt og skader bliver udbedret og driftsplanen tilpasset. Det gælder både nye svigt ved 5-års eftersynet og svigt, der blev registreret ved 1-års eftersynet. 3

6 4

7 forberedelse af 5-års eftersynet AFTALE MED EFTERSYNSFIRMA Byggeskadefonden indgår senest 4 år efter afleveringen en aftale med et eftersynsfirma om at udføre 5-års eftersynet. Eftersynsfirmaet er oftest et arkitekt- eller ingeniørfirma med erfaringer fra projektering og drift af almene boliger. Firmaet må ikke have udført 1-års eftersynet og skal opfylde habilitetskravene. Eftersynsfirmaet må således på ingen måde have medvirket f.eks. som rådgiver eller projekterende ved projektets planlægning, opførelse eller drift eller på anden måde have interesser i projektet. Dette gælder såvel firmaet som dets indehaver(e), ledende medarbejdere og medarbejdere, der foretager eftersynet. Fonden skal omgående kontaktes, hvis kravene til habilitet ikke er opfyldt, eller hvis firmaet er i tvivl, om kravene er opfyldt. EJEREN OG KOMMUNEN ORIENTERES Byggeskadefonden orienterer ejeren og kommunen som tilsynsmyndighed om, hvilket eftersynsfirma der er indgået aftale med og om, hvornår firmaet kan påbegynde eftersynet (1. mulige eftersynsdato). Yderligere oplyses om, hvornår rapporten vil foreligge. Ejeren og kommunen får samtidig denne vejledning om 5-års eftersynet. Ejeren opfordres til snarest at fremskaffe dokumentation, der manglede og blev efterlyst ved 1-års eftersynet, og som stadig måtte mangle. I nogle tilfælde har eftersynsfirmaet brug for dokumentationen ved 5-års eftersynet. Kommunen opfordres til at kontakte eftersynsfirmaet snarest, hvis kommunen ønsker at være til stede under eftersynet. EFTERSYNSFIRMAET INDKALDER EJEREN Eftersynsfirmaet aftaler tidspunktet for eftersynet med bygningsejeren, ligesom det aftales, hvilke boliger, tagrum, krybekældre m.v., eftersynsfirmaet skal have adgang til. Det skal ske snarest, efter at eftersynsaftalen er indgået med fonden, da beboere, der skal åbne deres lejligheder, har krav på et rimeligt varsel. Formelt kan beboere kræve 6 ugers varsel. EJEREN INDKALDER REPRÆSENTANTER FOR BEBOERNE Bygningsejeren indkalder repræsentanter for beboerne til at deltage i eftersynet. INTET PLANLÆGNINGSMØDE Eftersynsfirmaet og ejeren afholder i modsætning til før 1-års eftersynet normalt ikke planlægningsmøde forud for 5-års eftersynet. EJERENS OPFØLGNING PÅ 1-ÅRS EFTERSYNET Bygningsejeren har indberettet på hvordan der er fulgt op på forholdene ved 1-års eftersynet. På portalen har ejeren indberettet både om udbedring af svigt og skader samt om fremskaffelse af projekt- og udførelsesdokumentation, som fonden efterlyste ved 1-års eftersynet. Oplysningerne om ejerens opfølgning er ligeledes til rådighed for eftersynsfirmaet på portalen. NYE SVIGT OG SKADER Bygningsejeren skal senest ved eftersynet orientere eftersynsfirmaet om eventuelle svigt og skader, som er konstateret efter 1-års eftersynet. 5

8 udførelse AF 5-ÅRS EFTERSYNET HVEM DELTAGER Bygningsejeren eller dennes repræsentant behøver kun at deltage i 5-års eftersynet i det omfang, ejeren eller eftersynsfirmaet synes, det er hensigtsmæssigt. Ejeren skal dog altid være repræsenteret ved eftersyn i boliger. formål Eftersynet er primært en kontrol af, om der er foretaget udbedring af de væsentligste byggetekniske forhold, der blev registreret ved 1-års eftersynet. Byggeskadefonden oplyser til eftersynsfirmaet, hvilke forhold det drejer sig om. Eftersynsfirmaet foretager endvidere en overordnet gennemgang af bebyggelsen. Der foretages en visuel besigtigelse af klimaskærmen facader, tag m.m. udefra samt en besigtigelse af enkelte boliger, tag- og kælderrum. Formålet hermed er at vurdere, om der er byggetekniske svigt og byggeskader, der ikke blev registreret ved 1-års eftersynet, eller om mindre skader registreret ved 1-års eftersynet har udviklet sig. Såfremt bygningsejeren efter 1-års eftersynet har opdaget andre svigt eller skader, skal de også registreres ved 5-års eftersynet. 5-ÅRS EFTERSYN Eftersynet gennemføres ved visuelt eftersyn og på baggrund af oplysningerne i: 1-års rapporten fra eftersynsfirmaet Byggeskadefondens konklusion på 1-års eftersynet Bygningsejerens oplysninger på portalen om status for opfølgning på 1-års eftersynet Dokumentationsmateriale som bygningsejeren har fremskaffet efter 1-års eftersynet Konstateres der en skade, der ikke skyldes forhold ved byggeriets opførelse, men forhold efter byggeriets aflevering f.eks. revnede tagsten på grund af færdsel på tagene er der ikke tale om en byggeskade, og den skal derfor ikke registreres. Skaden påtales på stedet over for bygningsejeren. Forhold, som umiddelbart kan være til fare for personsikkerheden, skal straks meddeles til bygningsejeren og til fonden. Det kan være svigt eller skader vedrørende el- eller gasinstallationer, manglende rækværk og lignende. UDVIDET 5-ÅRS EFTERSYN Et udvidet 5-års eftersyn foretages, hvis det aftales mellem eftersynsfirmaet og fonden. Det kan ske, hvis der fortsat mangler dokumentation om væsentlige bygningsdeles tilstand. Det udvidede eftersyn kan omfatte destruktive indgreb i tagkonstruktioner, ydervægge eller andet. Det kan også bestå i kontrol af beregninger af bærende og stabiliserende konstruktioner eller udførelse af laboratorieundersøgelser af materialer. Hvis det udvidede eftersyn kræver særlig viden, kan Byggeskadefonden vælge at lade det udføre af et specialfirma. 6

9 BYGGETEKNISK FORHOLD Et byggeteknisk forhold er en fællesbetegnelse for svigt, skade eller for fejl og mangler i dokumentationen, som knytter sig til en bygningsdel eller en bestanddel. Et forhold beskrives således ved en kombination af følgende oplysninger: Byggeteknisk svigt Hvis materialer, konstruktioner eller bygningsdele ved afleveringen af et byggeri/ renovering savner egenskaber, som burde have været der i henhold til offentlige forskrifter eller almindelig god byggeskik. Der er også tale om byggeteknisk svigt, hvis en ydelse helt mangler. Fejl og mangler i dokumentationen Hvis der er fejl i projektet, hvis der mangler et tilstrækkeligt projektgrundlag for udførelsen, eller hvis det ikke er dokumenteret, at udførelsen er i overensstemmelse med projektet. Byggeskade Hvis brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse i bygningen ikke er uvæsentlig, og hvis skaden skyldes forhold ved planlægning, projektering eller gennemførelse af nybyggeriet, ombygningen eller renoveringen. FORVALTNINGS KLASSIFIKATION Bygningsdelene betegnes ved hjælp af systematikken i Forvaltnings Klassifikation, således at informationer i konklusionsrapporten let kan overføres til byggeriets driftsplan. I Forvaltnings Klassifikation oplistes i alfabetisk orden alle de bygningsdele, som indgår i eftersynet. Bygningsdelene er samlet i to overordnede grupper, alt efter om de forekommer i terrænet eller i bygningen. Disse grupper er igen opdelt i: Terræn, konstruktion Terræn, tekniske anlæg / installation Terræn, inventar Terræn, beplantning Bygning, konstruktion Bygning, tekniske anlæg / installation Bygning, inventar Bygningsdele kan være opbygget af en række bestanddele. F.eks. er bygningsdelen vindue opbygget af bestanddelene karm og ramme, fuge samt sålbænk. Bygningsdele og bestanddele kan i systemet beskrives med nogle egenskaber som f.eks. konstruktionstype, miljøegenskaber, placering, materiale, fabrikat og produktnavn. F.eks. kan bygningsdelen altan været opbygget af bestanddelene plade og søjle, som er udført af materialet beton. 7

10 eftersynsfirmaets indberetning / registrering ADGANG TIL INDBERETNINGSPORTALEN OG SAGENS DOKUMENTER Ved hjælp af Digital Signatur eller Nem ID får firmaet via websiden adgang til den pulje af eftersyn, de er tildelt. For hvert byggeri er der adgang til rapporten fra 1-års eftersynet og Byggeskadefondens konklusion. Ligeledes er der adgang til en statusrapport, hvor bygningsejeren har registreret, hvordan der er fulgt op på de byggetekniske forhold, der blev registreret ved 1-års eftersynet. På portalen vises de bygningsdele, hvor der ved 1-års eftersynet blev registreret væsentlige byggetekniske forhold, og hvor Byggeskadefonden vurderede, at bygningsejerens opfølgning skulle kontrolleres ved 5-års eftersynet. REGISTRERINGER For hvert forhold skal eftersynsfirmaet i et kommentarfelt beskrive, om der er gennemført udbedring af eventuelle svigt og skader, og om eventuel efterlyst dokumentation er fremskaffet. Hvis der fortsat resterer svigt og skader, skal omfanget beskrives, og det skal oplyses, hvor de er registreret. Det gælder også, hvis omfanget har udviklet sig. Eventuelle nye forhold registreres på samme måde som ved 1-års eftersynet. Bygningsdelen med eventuelle bestanddele skal oprettes, og det nye forhold skal gives en titel. Herefter kan der registreres svigt, byggeskader eller fejl og mangler i dokumentationen eller alle tre dele under samme forhold. Ved byggeskade skal det angives, hvilket svigt der har ført til skaden. TIPS TIL EFTERSYNSFIRMAETS INDBERETNING Detaljeret vejledning til de enkelte skærmbilleder findes i Infobokse Videoklip, der orienterer om brug af systemet Tilføjelse af fotos, tegninger, bygningsdele m.m. Tilføjelse af bestanddel Registreringer ikke påbegyndt Registreringer påbegyndt 2 Registreringer afsluttet (2 forhold er registreret) Registreringer slettes 8

11 Bemærkninger om brandtekniske, lydmæssige eller andre funktionelle forhold, der ikke er omfattet af Byggeskadefondens eftersyn, beskrives eventuelt under fanebladet Supplerende bemærkninger. SVIGT REGISTRERES EFTER NUGÆLDENDE REGLER Byggetekniske svigt registreres i forhold til offentlige forskrifter og god byggeskik, der er gældende på eftersynstidspunktet. Hvis eftersynsfirmaet umiddelbart kan konstatere, at der på udførelsestidspunktet gjaldt andre bestemmelser, registreres det også. GENERERING OG GODKENDELSE AF RAPPORTEN Under fanebladet Afslut kan der genereres en rapport i pdf-format med alle de oplysninger og bilag, som er registreret. Rapporten er foreløbig, og der kan foretages ændringer eller tilføjelser i indberetningerne og dannes en ny rapport. Den endelige afslutning af rapporten sker ved godkendelse med Digital Signatur eller Nem ID. Fonden får herefter automatisk mailbesked om, at indberetningen er afsluttet, men fondens sagsansvarlige kan genåbne den for eftersynsfirmaet, hvis der senere skal foretages ændringer. byggeskadefondens konklusionsrapport FONDENS SAGSBEHANDLING Eftersynsfirmaets registreringer sagsbehandles i fonden, og herefter dannes den endelige 5-års eftersynsrapport - konklusionsrapporten. Rapporten gennemgår alle eftersete byggetekniske forhold. Både de forhold fra 1-års eftersynet hvor der er foretaget udbedring, og de forhold hvor der ikke er sket udbedring i tilstrækkeligt omfang. Rapporten gennemgår også, hvor der er registreret nye svigt eller skader. Det vil ligeledes fremgå af rapporten, hvis byggeriets parter fortsat ikke har afleveret fyldestgørende dokumentation for projekt og kontrol af udførelsen. Til hvert af disse forhold tilføjer Byggeskadefonden sin konklusion, der beskriver, hvilke tiltag der er nødvendige. Offentliggørelse af konklusionsrapporten Bygningsejeren, kommunen og eftersynsfirmaet orienteres herefter om afslutningen af 5-års eftersynet i en mail, der via et link giver adgang til konklusionsrapporten. 9

12 10

13 bygningsejerens opfølgning på 5-års eftersynet EJEREN HAR PLIGT TIL AT FØLGE OP PÅ 5-års EFTERSYNET Bygningsejeren beslutter selv, om der er et ansvar at gøre gældende over for de medvirkende parter. Det kan være svært entydigt at pege på, hvem der er ansvarlig for de registrerede svigt og skader, og det er derfor nødvendigt at reklamere over for alle mulige ansvarlige parter også selvom det er uklart, om parterne har begået fejl. Ansvarlige kan være alle de, der har medvirket. Det kan for eksempel være tekniske rådgivere og underrådgivere, entreprenører og underentreprenører, leverandører og evt. bygherrerådgiver eller fremmed bygherre. Det er særlig vigtigt at gøre ansvar gældende ved væsentlige svigt, men ejeren bør også gøre ansvar gældende for øvrige fejl og mangler i byggeriet/renoveringen. KRAV OM UDBETALING AF ENTREPRENØRGARANTIEN Særligt i forhold til entreprenører (håndværkere) og disses evt. underentreprenører skal bygningsejeren være opmærksom på, at entreprenører efter reglerne i AB92 skal stille en garanti svarende til en del af entreprisesummen. Efter 1 år fra byggeriets aflevering er garantien nedskrevet fra 10 % til 2 %. Garantien bortfalder, hvis bygningsejeren ikke inden 5 år fra afleveringsdagen har reklameret overfor entreprenøren og samtidig skriftligt har meddelt garantistilleren, at der er rejst krav om udbedring overfor entreprenøren. Der skal således sendes et brev til den, der har stillet garantien (typisk en bank eller et forsikringsselskab), hvori det meddeles, at der over for entreprenøren er rejst krav om at udbedre de påviste mangler (svigt og skader), og at garantien ikke kan bortfalde, før manglerne er afhjulpet af entreprenøren. Hvis entreprenøren ikke udbedrer de påviste svigt og skader, vil bygningsejeren under visse betingelser kunne kræve garantien udbetalt til dækning af udbedringsomkostningerne. EJERENS REKLAMATION Det er ejerens ansvar, at der snarest muligt sendes skriftlig reklamation til alle parter, der kan være ansvarlige for de svigt og eventuelle skader, der fremgår af rapporten fra 5-års eftersynet. Modparterne får dermed også mulighed for at foretage videre reklamation til ejerens ansvar for opfølgning Det er bygningsejerens ansvar at følge op på 5-års eftersynet. Bygningsejeren skal bruge eftersynsrapporten over for de ansvarlige ved 5-års gennemgangen. Hvis de ansvarlige ikke vil udbedre svigtene, kan ejeren under visse betingelser stille krav om udbetaling af entreprenørgarantien på 2 %. Hvis ejeren ikke stiller krav om garantien, bortfalder den automatisk på 5-årsdagen. 11

14 SAGKYNDIG BISTAND Bygningsejeren bør kende til dansk rets grundlæggende regler om ansvar. Byggeskadefonden råder ejeren til at søge hjælp hos en advokat, hvis der er den mindste tvivl. Fonden ser desværre ofte, at de ansvarlige slipper, fordi ejeren har overset en juridisk formalitet. Hvis der er uklarheder om tekniske forhold, bør ejeren ligeledes søge hjælp hos en uvildig teknisk rådgiver. Fonden dækker normalt 95 % af ejerens udgifter til juridisk og teknisk bistand til udbedring af svigt og skader, der er så alvorlige, at de normalt vil være dækningsberettigede i tilfælde af anmeldelse. Skriftlig reklamation hvem, hvad, hvordan, hvornår? Bygningsejeren skal reklamere overfor alle, der kan være ansvarlige for eventuelle svigt og eventuelle skader. Ejeren mister sine rettigheder over for de ansvarlige og kan miste sin dækning i Byggeskadefonden, hvis der indtræder forældelse, eller hvis der udvises passivitet. opfølgende VEDLIGEHOLDELSE Normal Normal drift og vedligeholdelse forudsætter, at bygningsdelene ikke har svigt eller byggeskade, og at der kan påregnes forventelige levetider og påvirkninger for den valgte udgangskvalitet for bygningsdelene. Driftsplanen udarbejdes specifikt til det konkrete byggeri efter de gældende regler og vejledninger om bygningsdrift. Der føres en driftsjournal over de gennemførte aktiviteter. Øget Øget vedligeholdelse er nødvendig, hvis bygningsdele har svigt eller mindre byggeskade, eller hvis de udsættes for unormale påvirkninger. 12

15 underentreprenører med flere. I øvrigt er det vigtigt, at bygningsejeren også reklamerer overfor evt. andre medvirkende parter, selvom bygningsejeren ikke selv har indgået aftaler med disse. For eksempel skal bygningsejeren, hvis et byggeri er opført af en fremmed bygherre, sørge for, at der også reklameres over for de rådgivere og entreprenører, som den fremmede bygherre har antaget i forbindelse med opførelsen af byggeriet. Tilsvarende gælder, hvis rådgivere eller entreprenører har antaget underrådgivere eller underentreprenører. FORMELLE KRAV TIL REKLAMATIONSBREVET Det skal anføres i reklamationsbrevet, at reklamationen sker på baggrund af 5-års eftersynet, og at ejeren skønner, at den pågældende rådgiver, entreprenør eller leverandør kan være ansvarlig. Modparten skal have en rimelig frist f.eks. en måned til at reagere. Forslag til reklamationsbrev findes på Link til brevet indgår i konklusionsrapporten. Reklamationsbreve skal overføres til bygningsejerens eget brevpapir og tilrettes de faktiske forhold. Brevene skal underskrives af dem, der tegner bygningsejeren over for omverdenen. Bygningsejeren skal følge op på ubesvarede eller afviste reklamationer. Ellers kan en efterfølgende sag tabes med henvisninger til passivitet, se side 14. Forslag til rykkerbrev kan ligeledes hentes via link i rapporten. OPFØLGNING VIA EJENDOMMENS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Hvis der er mindre væsentlige svigt, som ejeren ikke kan få de ansvarlige til at udbedre, skal driftsplanen justeres, - f.eks. således, at bygningsdele med mindre væsentlige svigt tilses oftere. Ejeren skal holde øje med, at svigtet ikke udvikler sig, og sætte ind med forebyggende vedligeholdelse, inden der udvikles skade, fordi det er langt bedre at forebygge end at helbrede. HVIS EJEREN IKKE FØLGER OP Hvis bygningsejeren ikke følger Byggeskadefondens anbefalinger om udbedring af byggetekniske forhold eller om øget vedligeholdelse, kan fonden senere afvise at dække en eventuel byggeskade. Fonden kan forlange dokumentation for vedligeholdelse, hvis forholdet senere anmeldes som byggeskade 13

16 Forældelse og passivitet KRAV KAN MISTES En almen bygningsejers krav over for modparter forældes normalt 3 år efter, kravet er opstået, men ejeren kan også miste kravet på grund af passivitet over for modparterne. Reglerne om forældelse og passivitet er komplicerede, og nedenfor beskrives kun hovedreglerne for alment byggeri. Det er i sidste ende voldgiftsretten, der kan afgøre, om et krav er mistet, hvis parterne ikke kan blive enige. GENERELT OM FORÆLDELSE De ansvarlige kan nægte at deltage i udbedringen, når forældelse er indtrådt. I nogle tilfælde forestår de ansvarlige dog alligevel udbedringen eller leverer byggematerialer uden beregning. Der er to sæt regler om forældelse af ansvar. Bemærk, at forældelse efter de to regelsæt løber samtidig. Forældelse indtræder, når forældelsestiden er gået efter et af de to regelsæt. lov OM FORÆLDELSE 3 ÅR Krav om afhjælpning eller om erstatning fra dem, der er ansvarlige for mangler/svigt/ skader, forældes på 3 år. Er der ikke udtaget klageskrift ved voldgiftsretten, vil kravet efter 3 år være ramt af forældelse. Fristen regnes fra den dag, bygningsejeren vidste eller burde vide, at han har et krav. Heraf følger, at det på tidspunktet for 5-års eftersynet vil være for sent at gøre krav gældende, hvis et svigt eller en byggeskade blev registreret allerede ved 1-års eftersynet. I nogle tilfælde regnes fristen fra et tidligere tidspunkt, f.eks. fra afleveringsdagen. Den løbende forældelsesfrist kan afbrydes midlertidigt suspenderes - ved udmeldelse af syn og skøn, ved reelle forligsforhandlinger mellem parterne eller ved aftale (suspensionsaftale, se side 15). Endelig afbrydelse sker naturligvis også, hvis de ansvarlige foretager fuld udbedring eller indgår skriftlig aftale om fuld udbedring/ aftale om fuld erstatning uden forbehold. Reklamation afbryder ikke forældelse efter forældelsesloven. BYGGEANSVAR FORÆLDELSE EFTER 5 ÅR Sideløbende med reglerne i lov om forældelse kan rådgivere, entreprenører og leverandører i almene byggerier, ombygninger og renoveringer normalt kun gøres ansvarlige for fejl og mangler i 5 år efter afleveringen. Det fremgår af AB/ABR-regelsættet, som skal anvendes for aftaler om almene boliger. Forældelse af byggeansvar afbrydes ved reklamation. passivitet Uanset reglerne både i lov om forældelse og om byggeansvaret kan ejeren miste sine krav mod de ansvarlige, hvis ejeren er passiv. Dermed kan ejeren også miste sit krav på dækning i Byggeskadefonden. Der er tale om passivitet, hvis ejeren gennem nogen tid har været klar over, at modparten kan være ansvarlig for fejl og mangler, uden at dette er gjort gældende over for modparten. Hvis problemerne er påpeget i rapporten fra 1-års eftersynet, kan ejeren ikke vente med 14

17 at reklamere, til der har været 5-års eftersyn. Allerede efter 1-1½ år kan kravet være mistet på grund af passivitet - og efter 3 år er det som nævnt på side 14 forældet. SUSPENSIONSAFTALE På grund af reglerne om forældelse (og retsfortabende passivitet) vil det i mange tilfælde være hensigtsmæssigt at indgå en suspensionsaftale mellem bygherren og dem, der har planlagt, projekteret og/eller udført byggeriet. Det kan også være relevant i forhold til f.eks. bygherrerådgiver eller leverandører af byggematerialer. Ved en suspensionsaftale sættes forældelsen på pause, og bygherren sikrer sine rettigheder til at gøre ansvar gældende på en ordentlig måde. Samtidig undgår rådgivere og udførende at blive mødt med måske unødvendige sager om syn og skøn eller voldgift. Tilsvarende kan det være hensigtsmæssigt at indgå suspensionsaftaler mellem de øvrige led i byggesagen, f.eks. mellem totalrådgiver og dennes underrådgivere, mellem hovedentreprenør og underentreprenører eller mellem entreprenør og leverandør. Se nærmere på hvor der også kan hentes et forslag til suspensionsaftale. Fonden tager forbehold for dækning af byggeskader, hvis bygningsejers adfærd måtte være årsag til, at et eventuelt regreskrav ikke kan gennemføres med succes. 15

18 eksempel på konklusionsrapport Eksempler på forside og emneside i konklusionsrapport 16

19 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en forsikringsordning for almene nybyggerier og ombygninger opført efter 1986 og for almene renoveringer, der er afleveret efter 1. juli 2011, uanset byggeriets alder. Byggeskadefonden er en selvejende institution oprettet ved lov i Fondens formål er: at forestå og af hol de udgifter til eftersyn af støttede boligbyggerier og renoveringer at yde støtte til dækning af byggeskader at bidrage til erfaringer om byggeprocessen og byggeriet til byggeriets parter med henblik på at forebygge byggeskader og fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet. Herudover kan fonden med ministeren for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse deltage i øvrige akiviteter, der har til formål at fremme byggeriets kvalitet og effektivitet. love og bekendtgørelser Lov om almene boliger m.v., kapitel 11 p.t. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2013 med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 740 af 27. juni 2011 om eftersyn af byggerier og renoveringer under Byggeskadefonden Bekendtgørelse nr. 770 af 27. juni 2011 om bygningsdrift Bekendtgørelse nr. 773 af 27. juni 2011 om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer Bekendtgørelse nr. 675 af 18. juni 2010 om nøgletal for alment byggeri m.v. Bekendtgørelse nr. 742 af 27. juni 2011 om skadedækning fra Byggeskadefonden 5-års eftersyn Forberedelse, udførelse, opfølgning Tekst: Byggeskadefonden Foto, layout: Tegnestuen Jens V. Nielsen Tryk: Production Facilities Byggeskadefonden, august 2014

20 Studiestræde 50, 1554 København V Tel ,

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

byggeskadefonden 1-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014

byggeskadefonden 1-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 1-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 byggeskadefonden tidsplan for 1-års og 5-års eftersyn 0 mdr. Faktisk aflevering 3 mdr. Orientering af bygningsejer og kommune om 1-års eftersyn

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. opfølgning af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. opfølgning af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN 1-ÅRS EFTERSYN FORBEREDELSE UDFØRELSE, OPFØLGNING

BYGGESKADEFONDEN 1-ÅRS EFTERSYN FORBEREDELSE UDFØRELSE, OPFØLGNING FORBEREDELSE UDFØRELSE, OPFØLGNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk BYGGESKADEFONDEN 1-ÅRS EFTERSYN TIDSPLAN FOR 1-ÅRS OG 5-ÅRS EFTERSYN 0 mdr. Faktisk

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. forberedelse af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. forberedelse af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

Juridiske forhold. Prøveudbud Eftersyn af renoveringer Fradrag i dækning Forældelse og reklamation

Juridiske forhold. Prøveudbud Eftersyn af renoveringer Fradrag i dækning Forældelse og reklamation Juridiske forhold Prøveudbud Eftersyn af renoveringer Fradrag i dækning Forældelse og reklamation Prøveudbud eftersyn Eftersyn spredt på mange firmaer Vidensdeling/erfaringspredning BSFs eftersyn er ikke

Læs mere

Januar 2009 HISTORISK. anmeldelse af Byggeskade

Januar 2009 HISTORISK. anmeldelse af Byggeskade V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e Januar 2009 anmeldelse af Byggeskade Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn 1-

Læs mere

Hvilke skader kan anmeldes. Inden du anmelder en byggeskade. Sådan udfylder du skadeanmeldelsen

Hvilke skader kan anmeldes. Inden du anmelder en byggeskade. Sådan udfylder du skadeanmeldelsen BvB information 2012 byggeskader Hvilke skader kan anmeldes Inden du anmelder en byggeskade Sådan udfylder du skadeanmeldelsen Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN Hovedemner Mangler Reklamation Forældelse Garanti og tilbagehold Projekteringsansvar Udviklingsskade Voldgift, syn & skøn Mindelighedsaftaler

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING klassifikation af MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING FORELØBIG VEJLEDNING FOR EJERE OG ADMINISTRATORER AF STØTTET BOLIGBYGGERI August 2005 KLASSIFIKATION AF MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING Denne vejledning

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato.

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato. årsberetning 2008 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og afholde udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri at yde støtte til dækning

Læs mere

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB Kort og godt om BvB en forsikring mod byggeskader hvem er BvB BvB gennemfører eftersyn af byfornyede ejendomme. BvB yder økonomisk støtte til udbedring af byggeskader på byfornyede ejendomme. BvB formidler

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N50-S1 (751-S562) Dato: 26-08-2013 Bygningsejer: Arbejdernes Andels Boligforening Langelandsgade 50 8100 Aarhus C Byggeriets beliggenhed: Helga Pedersens Gade

Læs mere

5-års eftersyn. efter AB 92

5-års eftersyn. efter AB 92 5-års eftersyn efter AB 92 Senest ajourført den 20. september 2017 Indhold Indledning... 3 Indkaldelse til eftersynet og frister... 3 Regler for 5-års eftersyn... 4 Mangler... 5 Generelt om 5-års eftersyn...

Læs mere

Byggeteknisk eftersyn

Byggeteknisk eftersyn Eftersyn, metodik Byggeteknisk eftersyn - handler om at fastslå ved direkte og indirekte eftersyn om der er svigt (og skader) i det fysiske byggeri, og om der er fejl og mangler i dokumentationen. Eftersyn

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N447-S1 Dato: 07-01-2016. Bygningsejer: Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N447-S1 Dato: 07-01-2016. Bygningsejer: Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V 1 ÅRS EFTERSYN Journal nr.: N447-S1 Dato: 07-01-2016 Bygningsejer: Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V Afdeling: 1030 Sundholm Syd Brydes All\351 28 Sundholmsvej 6 Byggeriets beliggenhed:

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Orienteringsmøde, jan om MgO-vindspærreplader ( crying boards )

Orienteringsmøde, jan om MgO-vindspærreplader ( crying boards ) Orienteringsmøde, jan. 2016 om MgO-vindspærreplader ( crying boards ) 12. februar 2015: Skadeanmeldelse af renovering af Alboa afd. 026, Kjærslund, 8260 Viby J, 381 boliger. 20. februar primo marts 2015:

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N43-S1 (751-S556) Dato: 18-07-2013 Bygningsejer: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1 A 8210 Aarhus V Afdeling: 36-1, Havnen I Grete Løchtes Gade 1 8000 Aarhus

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? Januar 2016 GMN

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? Januar 2016 GMN MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? Januar 2016 GMN Hovedemner Mangler Reklamation Forældelse Garanti og tilbagehold Projekteringsansvar Udviklingsskade Voldgift, syn & skøn Mindelighedsaftaler

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Orienteringsmøder 2005

Orienteringsmøder 2005 Orienteringsmøder 2005 Status for svigt/skader evt. ændringer af 1-års eftersyn v/ole Bønnelycke Gør eftersynsrapporterne bedre og mere præcise v/jørgen Wegener Eksempler på svigt og skader fra det virkelige

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V MODTAGET 13 MAJ 2011 BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50 Tlf.: 3376 2000 bsf@bsf.dk 1554 København V Fax: 3376 2010 www.bsf.dk Den 11.

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Statistikken er positiv

Statistikken er positiv Statistikken er positiv -men der er stadig mange mindre væsentlige svigt! v/ole Bønnelycke Bebyggelser afleveret 1992-2003 med svigt i gruppe 4 eller 5 og med anerkendt byggeskade Antal i pct. i forhold

Læs mere

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER SKOVBURREN UVENTILEREDE TAGKASSETTER STORE OVENLYSKASSER UTÆT DAMPSPÆRRE

Læs mere

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør.

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør. Advokatpartnerselskab Kalvebod Brygge 39-41 DK - 1560 København V Telefon: +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.lundelmersandager.dk CVR nr. 32 28 39 34 SENDT PR. E-MAIL: nir@ringsted.dk Ringsted Kommune

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring

UDKAST. Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 7 Offentligt 2. oktober 2007 UDKAST Sag 07/05004 anl/lsf Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring I medfør af 25 B, stk. 7, 25 C, stk. 5, 25 E, stk. 4 og 25 F, stk. 4 og

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Baggrund for etablering af BSF Store offentlige udgifter til byggeskader efter byggeboomet op gennem 1960 erne og 70 erne i det offentligt

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) - motivering af Kuben Managements ændringer og tilføjelser (AB92 ver. 25.02.2015) I det følgende anføres samt gives

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

2.1 Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Selskabet skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Anlægget.

2.1 Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Selskabet skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Anlægget. mellem CVR.nr. 64 50 20 18 Stengade 59 3000 Helsingør ( eller Kommunen ) og ALDI KARLSLUNDE K/S CVR.nr. 59260715 Rørgangen 1-5 2690 Karlslunde ( Selskabet ) hver for sig betegnet Part og sammen betegnet

Læs mere

Forældelse af mangelkrav

Forældelse af mangelkrav Forældelse af mangelkrav Ved Specialistadvokat, Eivind Einersen 2 Specialistadvokat Eivind Einersen, Bech-Bruun Forfatter til Forældelsesloven af 1908 med kommentarer Deltager i forældelsesudvalget, der

Læs mere

Årsberetning 2007 er illustreret med fotos af støttede boligbyggerier i Ørestad. Byggerierne rummer typisk både ejer, andels- og lejeboliger for at

Årsberetning 2007 er illustreret med fotos af støttede boligbyggerier i Ørestad. Byggerierne rummer typisk både ejer, andels- og lejeboliger for at årsberetning 2007 Fotos Årsberetning 2007 er illustreret med fotos af støttede boligbyggerier i Ørestad. Byggerierne rummer typisk både ejer, andels- og lejeboliger for at understøtte målet om en mangfoldig

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

renoveringer byggeskadeforsikring frivillig ordning vejledning for bygningsejere oktober 2012

renoveringer byggeskadeforsikring frivillig ordning vejledning for bygningsejere oktober 2012 vejledning fr bygningsejere ktber 2012 renveringer frivillig rdning byggeskadefrsikring Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk byggeskadefrsikring af renveringer

Læs mere

http://www.ebst.dk/publikationer/rapporter/bygherrevejl2/bygherrevejledning_2003/k...

http://www.ebst.dk/publikationer/rapporter/bygherrevejl2/bygherrevejledning_2003/k... Page 1 of 5 Publikationer "Bygherrevejledning 2003" Forsiden Resumé Indhold Kolofon Download Forrige Næste 15 Byggeriets afslutning Dette kapitel handler om de opgaver, som bygherren skal udføre i forbindelse

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder Bilag 11 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål Formålet med en BedreBolig-opfølgning efter 12 måneders anvendelse af det energirenoverede hus

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være professionelle, empatiske og værdiskabende, hvilket sikrer

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Bygningsinspektoratet Planlægning og Byggeri

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring Dagsorden

Obligatorisk byggeskadeforsikring Dagsorden Obligatorisk byggeskadeforsikring Dagsorden 1. Baggrund og formål 2. Kommunernes rolle ved - Ansøgning om byggetilladelse - Færdigmelding af byggeriet 3. Evaluering og kommende initiativer Hvorfor en byggeskadeforsikring?

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

HVORDAN HAR VIRKSOMHEDEN DET?

HVORDAN HAR VIRKSOMHEDEN DET? HVORDAN HAR VIRKSOMHEDEN DET? Tag en tur rundt om virksomheden i regnvejr og snestorm. KÆRE VIRKSOMHED. Undgå store økonomiske overraskelser. Bygninger er lige som biler de skal serviceres og Vedligeholdes,

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger og prisændringer STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

BESVARELSE AF SPØRGSMÅL STILLET AF EJERFORENINGEN / BYGGEMANGLER

BESVARELSE AF SPØRGSMÅL STILLET AF EJERFORENINGEN / BYGGEMANGLER E/F Copenhagen Golfpark c/o DEAS Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg 1. september 2012 J.nr.: 134709 KD/kbh Gammel Strand 44 1202 København K Telefon +45 33 63 74 00 Fax +45 33 63 74 01 CVR nr. 32

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen )

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) København Maj 2015 Sagsnr. 028156-0082 ham/liz Udbygningsaftale Mellem Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) og Rema Ejendom

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os VisuelHuse Nøglen til din drømmebolig ligger hos os Fiskerhuse VisuelHus No 13 - Fiskerhus 123 m 2 VisuelHus No 13 Fiskerhus 123 m 2 Indeholder: Stueplan: Entré, bryggers med indgang, et badeværelse, åbent,

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Til privat og erhverv

Til privat og erhverv Til privat og erhverv Tro mod fortiden til stede i nutiden Roager Tømrer og Snedker står for klassisk håndværk og kompromisløs kvalitet. Sammen med de nyeste tiltag inden for energi renovering og særligt

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

Hvilke beslutninger skal bestyrelsen træffe: Hvordan vi skal håndtere udbedringen af skaden (den praktiske del):

Hvilke beslutninger skal bestyrelsen træffe: Hvordan vi skal håndtere udbedringen af skaden (den praktiske del): Undervisningsministeriets beslutning om ikke at dække skaden betyder: At ministeriet ikke vil rådgive os eller hjælpe os med at træffe beslutninger. At bestyrelsen bliver den drivende beslutningstager

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere