byggeskadefonden 1-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "byggeskadefonden 1-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014"

Transkript

1 1-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 byggeskadefonden

2 tidsplan for 1-års og 5-års eftersyn 0 mdr. Faktisk aflevering 3 mdr. Orientering af bygningsejer og kommune om 1-års eftersyn 4 mdr. 1-års eftersynet påbegyndes (første eftersynsdato) 7 mdr. 1-års eftersynsrapport afsluttes af eftersynsfirma 11 mdr. 1-års konklusionsrapport afsluttes senest af Byggeskadefonden med mail til bygningsejer 1 år 6 mdr. Byggeskadefonden følger op på status for bygningsejers opfølgning på 1-års eftersynet 2 år 6 mdr. Byggeskadefonden følger op på status for opfølgning af resterende svigt m.v. fra 1-års eftersynet 4 år Orientering af bygningsejer og kommune om 5-års eftersyn 4 år 2 mdr. 5-års eftersyn påbegyndes (første eftersynsdato) 4 år 5 mdr. 5-års eftersynsrapport afsluttes af eftersynsfirmaet 4 år 10 mdr. 5-års konklusionsrapport afsluttes senest af Byggeskadefonden med mail til bygningsejer ved udvidet eftersyn Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års konklusion Ejers egen 1-års gennemgang Opfølgning af 1-års eftersyn Status for opfølgning Tilbagemelding Status for opfølgning af resterende svigt Eventuel tilbagemelding Forberedelse af 5-års eftersyn 5- års eftersyn 5- års konklusion Ejers egen 5-års gennemgang Opfølgning af 5-års eftersyn Eventuel skadeanmeldelse Eventuel skadedækning Studiestræde 50, 1554 København V Tel ,

3 byggeskadefondens 1-års eftersyn Denne vejledning orienterer om Byggeskadefondens 1-års eftersyn af offentligt støttede nybyggerier, ombygninger eller renoveringer. Vejledningen beskriver hele forløbet af 1-års eftersynet og bygningsejerens opfølgning på eftersynet. Efter 1-års eftersynet skal det færdige byggeri vurderes af to sagkyndige, der udpeges af Byggeskadefonden, og som oftest også vil være almene eller kommunale bygningsejere fra nabokommuner. Kravet gælder ikke renoveringer. Fonden kontakter bygningsejer, når de sagkyndige er udpeget. Bygningsejeren (boligorganisationen eller kommunen) kan have givet fuldmagt til en administrator, der varetager ejerens pligter og rettigheder, som er beskrevet i denne vejledning. Denne vejledning erstatter tidligere vejledninger om 1-års eftersyn. indhold Sammenfatning af vejledningen side 3 Forberedelse af 1-års eftersynet side 4 Udførelse af 1-års eftersynet side 6 Eftersynsfirmaets indberetning / registrering side 10 Byggeskadefondens konklusionsrapport side 12 Bygningsejerens opfølgning på eftersynet side 15 Forældelse og passivitet side 18 Eksempel på konklusionsrapport side 20 Byggeskadefonden August

4 2

5 sammenfatning af vejledningen forberedelse 1-års eftersynet gennemføres af et arkitekt- eller ingeniørfirma, som udpeges af Byggeskadefonden, og som har erfaringer fra projektering og drift af almene boliger. Eftersynsfirmaet tager initiativ til at aftale tidspunkt for eftersynet med bygningsejeren. Af hensyn til advisering af beboerne, skal dette ske snarest efter indgåelse af aftale om eftersynet. Bygningsejeren skal sørge for, at der er adgang til de boliger, tagrum, krybekældre mv., som eftersynsfirmaet har brug for at se. Bygningsejeren skal også før eftersynet fremskaffe al projekt- og udførelsesdokumentation fra byggeriet. Eftersynsfirmaet skal bruge dette for at kunne vurdere bygningsdelenes tilstand. udførelse Formålet med 1-års eftersynet er at kontrollere, at bygningerne og de enkelte bygningsdele er projekteret og udført i henhold til gældende regler, og at der således ikke forekommer byggetekniske svigt og skader eller fejl og mangler i dokumentationen. Eftersynet drejer sig kun om byggetekniske forhold vedrørende de væsentligste bygningsdele, som har betydning for bygningens levetid og boligernes indeklima. Eftersynet udføres ved stikprøver, og der kan derfor undtagelsesvis forekomme svigt m.v., som ikke bliver registreret. Eftersynet drejer sig som udgangspunkt ikke om byggeriets placering, udseende og indretning eller om mindre væsentlige bygningsdele som indvendige døre, nedhængte lofter, løst inventar m.v. Det drejer sig heller ikke om isolering, brandsikring og funktionelle forhold som f.eks. lydforhold. Eftersynsfirmaet indberetter på om der er svigt eller skade i de eftersete bygningsdele, som klassificeres efter Forvaltnings Klassifikation, således at informationerne let kan overføres til byggeriets driftsplan. konklusionsrapporten 1-års eftersynet afsluttes med en konklusionsrapport, der både indeholder eftersynsfirmaets registreringer og Byggeskadefondens konklusioner. Bygningsejeren, kommunen og eftersynsfirmaet får adgang til konklusionsrapporten via et link i en mail. Bygningsejeren kan til enhver tid få adgang til afsluttede konklusionsrapporter via BYGNINGSEJERENS OPFØLGNING PÅ EFTERSYNET Konklusionsrapporten er et nyttigt supplement til bygningsejerens forberedelse af 1-års gennemgangen og driften af byggeriet. Bygningsejeren skal sørge for, at der bliver reklameret og fulgt op med rykkere over for de ansvarlige og sørge for, at svigt og skader bliver udbedret og driftsplanen tilpasset. 3

6 forberedelse af 1-års eftersynet AFTALE MED EFTERSYNSFIRMA Byggeskadefonden indgår senest 3 måneder efter afleveringen af boligerne en aftale med et eftersynsfirma om at udføre 1-års eftersynet. Er datoen for afleveringen ikke indberettet rettidigt, kan det betyde, at konklusionsrapporten heller ikke fremsendes rettidigt til bygningsejeren. Eftersynsfirmaet er et arkitekt- eller ingeniørfirma med erfaringer fra projektering og drift af almene boliger. Firmaet skal opfylde habilitetskrav og må derfor på ingen måde have medvirket f.eks. som rådgiver eller projekterende ved projektets planlægning, opførelse eller drift eller på anden måde have interesser i projektet. Dette gælder såvel firmaet som dets indehaver(e), ledende medarbejdere og medarbejdere, der foretager eftersynet. Fonden skal omgående kontaktes, hvis kravene til habilitet ikke er opfyldt, eller hvis firmaet er i tvivl, om kravene er opfyldt. EJEREN OG KOMMUNEN ORIENTERES Byggeskadefonden orienterer ejeren og kommunen som tilsynsmyndighed om, hvilket eftersynsfirma der er indgået aftale med og om, hvornår firmaet kan påbegynde eftersynet (1. mulige eftersynsdato). Yderligere oplyses om, hvornår rapporten vil foreligge. Ejeren og kommunen får samtidig denne vejledning om 1-års eftersynet. Ejeren opfordres til snarest at fremskaffe al projekt- og udførelsesdokumentation, som eftersynsfirmaet skal bruge for at kunne vurdere bygningsdelenes tilstand. Kommunen opfordres samtidig til at kontakte eftersynsfirmaet snarest, hvis kommunen ønsker at være til stede under eftersynet. EFTERSYNSFIRMAET INDKALDER EJEREN Eftersynsfirmaet aftaler tidspunktet for eftersynet med bygningsejeren, ligesom det aftales, hvilke boliger, tagrum, krybekældre m.v., eftersynsfirmaet skal have adgang til. Det skal ske snarest efter, at eftersynsaftalen er indgået med fonden, da beboere, der skal åbne deres bolig, har krav på et rimeligt varsel. Formelt kan beboere kræve 6 ugers varsel. EJEREN INDKALDER REPRÆSENTANTER FOR BEBOERNE Bygningsejeren indkalder repræsentanter for beboerne til at deltage i eftersynet. PLANLÆGNINGSMØDE Som forberedelse af 1-års eftersynet skal der afholdes et planlægningsmøde mellem eftersynsfirmaet og bygningsejeren eller dennes repræsentant. Mødet kan afholdes samtidig med/samme dag som det egentlige eftersyn, men kan også om nødvendigt holdes før eftersynet. Eftersynsfirmaet skal indkalde til planlægningsmødet i god tid, men det må ikke afholdes før første eftersynsdato 4 måneder efter afleveringen. Det aftales med bygningsejeren, hvilke boliger, tagrum, krybekældre m.v., der ønskes adgang til under eftersynet, og eventuelle praktiske forhold afklares. Bygningsejeren kan 4

7 f.eks. stille en stige og andet til rådighed for eftersynet. I forbindelse med ombygninger og renoveringer skal det afklares nøje, hvad der er omfattet af ombygningen/renoveringen. DOKUMENTATIONSMATERIALE Senest ved planlægningsmødet skal eftersynsfirmaet fra bygningsejeren have alt projektog dokumentationsmateriale og alle de oplysninger, som kan have betydning for eftersynet. Er det ikke muligt at fremskaffe alt relevant materiale og oplysninger, må eftersynet gennemføres uden. Projekt- og dokumentationsmaterialet skal være let tilgængeligt og kan foreligge i papir, på cd-rom eller på en projektweb. Bygningsejeren leverer eller betaler for adgangen til materialet. dokumentationsmateriale Dokumentationsmaterialet kan bl.a. indeholde følgende: byggetilladelse aftaler for forsøgsbyggeri byggeprogram og lignende til fastsættelse af kvalitetsniveau førsynsrapport ved ombygning geoteknisk rapport arkitekt- og ingeniørtegninger arkitekt- og ingeniørbeskrivelser statiske beregninger kvalitetssikringsmateriale, herunder: erklæring(er) om risikobehæftede forhold projektgranskning totaløkonomiberegninger kontrol- og tilsynsplaner tilsynsrapporter o.l. mødereferater afleveringsprotokol bygningsejerens mangellister driftsplan for byggeriet 5

8 udførelse AF 1-ÅRS EFTERSYNET HVEM DELTAGER Bygningsejeren eller dennes repræsentant behøver kun at deltage i 1-års eftersynet i det omfang, ejeren eller eftersynsfirmaet synes, det er hensigtsmæssigt. Ejeren skal dog altid være repræsenteret ved eftersyn i boliger. FORMÅL Formålet med 1-års eftersynet er at kontrollere, at bygningerne og de enkelte bygningsdele er projekteret og udført i henhold til gældende regler, og at der således ikke forekommer byggetekniske svigt og skader eller fejl og mangler i dokumentationen. Eftersynet drejer sig kun om byggetekniske forhold vedrørende de væsentligste bygningsdele, som har betydning for bygningens levetid og boligernes indeklima. UDFØRELSE AF 1-ÅRS EFTERSYN Det normale 1-års eftersyn er primært et direkte, visuelt eftersyn af de bygnings- og bestanddele, der er synlige og let tilgængelige. Selv om en bygnings- eller bestanddel ikke er direkte synlig, skal den også efterses visuelt, hvis det kan ske ved simple indgreb såsom at løfte isolering og tagsten, åbne luger i skakte eller lemme til krybekældre. Registreres der svigt ved det direkte eftersyn, gennemgås den fremlagte projekt- og KSdokumentation. Derved kan det vurderes, om der er fejl i projektet, og hvem der er årsag til svigtet. 6

9 udførelse AF 1-ÅRS EFTERSYNET Det normale 1-års eftersyn er også et indirekte eftersyn af de bygnings- og bestanddele, som ikke er synlige og lettilgængelige. De efterses via dokumentationen. Det kan f.eks. dreje sig om vægges opbygning. Konstateres der en skade, der ikke skyldes forhold ved byggeriets opførelse, men forhold efter byggeriets aflevering f.eks. revnede tagsten på grund af færdsel på tagene er der ikke tale om en byggeskade, og den skal derfor ikke registreres. Skaden påtales på stedet over for bygningsejeren. Der er metodefrihed i udførelsen af eftersynet. Eftersynsfirmaet skal derfor selv vurdere, hvordan det udføres mest hensigtsmæssigt. Et væsentligt udgangspunkt er dog, at indsatsen bør skærpes ved de bygningsdele, hvor sandsynligheden for svigt er størst, og hvor omfanget af en eventuel skade kan blive stor. Eftersynet drejer sig som udgangspunkt ikke om byggeriets placering, udseende og indretning eller om mindre væsentlige bygningsdele som indvendige døre, nedhængte lofter, løst inventar m.v. Det drejer sig heller ikke om isolering, brandsikring og funktionelle forhold som f.eks. lydforhold. Forhold, som umiddelbart kan være til fare for personsikkerheden, skal straks meddeles til bygningsejeren og til fonden. Det kan være svigt eller skader vedrørende el- eller gasinstallationer, manglende rækværk og lignende. Stikprøver Eftersynet udføres ved stikprøver, og der kan derfor undtagelsesvis forekomme svigt m.v., som ikke bliver registreret. Eftersynsfirmaet beslutter antallet af stikprøver, således at eftersynsrapporten viser et repræsentativt og dækkende billede af omfanget af eventuelle svigt og skader. Fonden kan ikke på forhånd angive en fast procentdel. Eftersynet bør udføres efter et successivt princip, således at antallet af stikprøver øges i takt med, at der konstateres svigt. Skønnes det, at mulige svigt vil kunne medføre store skader, bør antallet af stikprøver også øges. I mindre sager, hvor en bygnings- eller bestanddel kun forekommer i få tilfælde, vil det være naturligt at efterse alle. UDVIDET 1-ÅRS EFTERSYN Et udvidet 1-års eftersyn foretages, hvis det aftales mellem eftersynsfirmaet og fonden. Det kan ske, hvis der mangler dokumentation om væsentlige bygningsdeles tilstand. Det udvidede eftersyn kan omfatte destruktive indgreb i tagkonstruktioner, ydervægge eller andet. Det kan også bestå i kontrol af beregninger af bærende og stabiliserende konstruktioner eller udførelse af laboratorieundersøgelser af materialer. Hvis det udvidede eftersyn kræver særlig viden, kan Byggeskadefonden vælge at lade det udføre af et specialfirma. 7

10 HVILKE BYGNINGER, BYGNINGS OG BESTANDDELE EFTERSES 1-års eftersynet drejer sig kun om byggetekniske forhold vedrørende de væsentligste bygningsdele, som har betydning for bygningens levetid og boligernes indeklima. På websiden er de væsentligste bygningsdele fremhævet med sort. Nybyggerier Ved nybyggerier skal alle væsentlige bygnings- og bestanddele efterses. Ombygninger og renoveringer Ved ombygninger og renoveringer efterses kun de bygningsdele, der omfattes af projektet, og som fremgår detaljeret af projekt- og dokumentationsmaterialet. I bilaget til eftersynsaftaler om renoveringer er entreprisesummer fordelt overordnet på tage, ydervægge og lignende grupper af de væsentligste bygningsdele. Eksempler ved ombygninger og renoveringer Hvis en ombygning eller renovering griber ind i bygningens konstruktive opbygning, eller hvis nye bygningsdeles bæreevne er baseret på eksisterende konstruktioner, skal bygningens bærende og stabiliserende konstruktioner også efterses. Hvis eftersynsfirmaet ser helt åbenlyse konstruktive problemer, der ikke vedrører projektet, skal sådanne problemer straks meddeles bygningsejeren og fonden, hvis de indebærer personrisiko. Ved efterisolering af en ydervæg efterses både den nye skalmur/beklædning/isolering og den eksisterende oprindelige væg. Etableres der et nyt baderum på en etageadskillelse, skal hele etageadskillelsens opbygning efterses. Det gælder også tilstødende vægge og loftkonstruktionen. Til gengæld berøres fundamenter og tagkonstruktioner sjældent af sådanne ombygninger og skal derfor ikke efterses. Ved vinduesudskiftninger skal tilstødende murværk, sålbænke og tilgang af udeluft (ventilationsforhold) til boligerne også efterses. Nogle renoveringsprojekter består i opførelse af beboerhus/fælleshus i en eksisterende boligafdeling. De efterses som nybyggerier. UDSTYR Eftersynsfirmaet bestemmer selv, hvilket udstyr det vil benytte ved eftersynet. Udstyret skal gøre det muligt at inspicere detaljer på stor afstand, fotografere, samt måle fugtindhold og revnevidder m.v. Eftersynsfirmaet skal selv medbringe stige, hvis der ikke på forhånd indgås aftale med bygningsejeren om at stille stige, lift eller lignende til rådighed. 8

11 BYGGETEKNISK FORHOLD Et byggeteknisk forhold er en fællesbetegnelse for svigt, skade eller for fejl og mangler i dokumentationen, som knytter sig til en bygningsdel eller en bestanddel. Et forhold beskrives således ved en kombination af følgende oplysninger: Byggeteknisk svigt Hvis materialer, konstruktioner eller bygningsdele ved afleveringen af et byggeri/ renovering savner egenskaber, som burde have været der i henhold til offentlige forskrifter eller almindelig god byggeskik. Der er også tale om byggeteknisk svigt, hvis en ydelse helt mangler. Fejl og mangler i dokumentationen Hvis der er fejl i projektet, hvis der mangler et tilstrækkeligt projektgrundlag for udførelsen, eller hvis det ikke er dokumenteret, at udførelsen er i overensstemmelse med projektet. Byggeskade Hvis brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse i bygningen ikke er uvæsentlig, og hvis skaden skyldes forhold ved planlægning, projektering eller gennemførelse af nybyggeriet, ombygningen eller renoveringen. FORVALTNINGS KLASSIFIKATION Bygningsdelene betegnes ved hjælp af systematikken i Forvaltnings Klassifikation, således at informationer i konklusionsrapporten let kan overføres til byggeriets driftsplan. I Forvaltnings Klassifikation oplistes i alfabetisk orden alle de bygningsdele, som indgår i eftersynet. Bygningsdelene er samlet i to overordnede grupper, alt efter om de forekommer i terrænet eller i bygningen. Disse grupper er igen opdelt i: Terræn, konstruktion Terræn, tekniske anlæg / installation Terræn, inventar Terræn, beplantning Bygning, konstruktion Bygning, tekniske anlæg / installation Bygning, inventar Bygningsdele kan være opbygget af en række bestanddele. F.eks. er bygningsdelen vindue opbygget af bestanddelene karm og ramme, fuge samt sålbænk. Bygningsdele og bestanddele kan i systemet beskrives med nogle egenskaber som f.eks. konstruktionstype, miljøegenskaber, placering, materiale, fabrikat og produktnavn. F.eks. kan bygningsdelen altan været opbygget af bestanddelene plade og søjle, som er udført af materialet beton. 9

12 eftersynsfirmaets indberetning / registrering ADGANG TIL INDBERETNINGSPORTALEN OG SAGENS DOKUMENTER Ved hjælp af Digital Signatur eller Nem ID får firmaet via websiden adgang til den pulje af eftersyn, de er tildelt, og hvor registreringer og indberetning skal foretages. REGISTRERING AF BYGNINGSDELE OG BESTANDDELE På websiden er alle grupper og bygningsdele oplistet. Nogle er sorte og andre gråtonede. De sorte har særligt fondens bevågenhed og skal derfor indberettes, hvis de forekommer i bebyggelsen eller i renoveringen. Der kan også foretages indberetning af de gråtonede, men det skal kun ske, hvis det skønnes, at det registrerede byggetekniske forhold har betydning for byggeriets eller for bygningsdelens levetid. Mange af bygningsdelene er opdelt i bestanddele, der beskriver opbygningen af bygningsdelen. Bestanddelene kan igen være sorte eller grå afhængig af, om de skal eller kan indberettes. F.eks. er alle bestanddele under en tagdækning sorte, så både beklædning, lægter, afstandslister, undertag, ventileret hulrum, gennemføring, vindskeder, sternbrædder og inddækninger skal indberettes, hvis de forekommer i tagopbygningen. Under f.eks. altaner indberettes bjælker, plader og søjler, da de er sorte, mens værn, som er grå, kun indberettes, hvis der er svigt og lignende. REGISTRERING AF SVIGT M.V. Byggetekniske svigt registreres i forhold til offentlige forskrifter og god byggeskik, der er gældende på eftersynstidspunktet. Hvis eftersynsfirmaet umiddelbart kan konstatere, at der på udførelsestidspunktet gjaldt andre bestemmelser, registreres det også. I tilfælde af svigt m.v. skal bygningsdelens opbygning beskrives detaljeret, og der kan oprettes et eller flere byggetekniske forhold. Hvert forhold gives en titel, som adskiller det fra de andre forhold, og som vil være overskriften for forholdet i den endelige rapport. Eksempler på titler: Tæring af brugsvandsrør, Manglende fald på vådrumsgulve, Opfugtning af skalmur. Der kan registreres svigt og byggeskader samt fejl og mangler i dokumentationen eller alle tre dele under samme forhold. Et eksempel på en bygningsdel med flere forhold kan være et undertag af banevare, hvor der er svigt i form af blafrende undertag (forhold 1), og hvor der også er svigt i form af, at undertaget ikke er korrekt afsluttet ved gavlene (forhold 2). Ved byggeskade skal svigtet, der har ført til skaden registreres, hvad enten det hører til samme bygningsdel eller til en anden. Eftersynsfirmaet skal ikke beskrive følgevirkninger ved de registrerede svigt. Forhold med personrisiko Forhold, som umiddelbart kan være til fare for personsikkerheden, skal straks meddeles til bygningsejeren og til fonden. Det kan være svigt eller skader vedrørende el- eller gasinstallationer, manglende rækværk og lignende. 10

13 Skader på bygningsdele, som ikke skyldes forhold i forbindelse med projektet Konstateres der en skade, der ikke skyldes forhold ved byggeriets opførelse, men forhold efter byggeriets aflevering f.eks. revnede tagsten på grund af færdsel på tagene er der ikke tale om en byggeskade, og den skal derfor ikke registreres. Skaden påtales på stedet over for bygningsejeren. TIPS TIL EFTERSYNSFIRMAETS INDBERETNING Et klik på det røde ikon giver mulighed for registrering af, om bygningsdelen/bestanddelen er uden svigt eller med svigt, skader eller fejl og mangler i dokumentationen. Registreringerne gemmes som kladde eller som afsluttet. Status kan senere ændres ved at klikke på ikonet. Andre bemærkninger om f.eks. brandtekniske eller lydmæssige forhold kan skrives under fanebladet Supplerende bemærkninger. GENERERING OG GODKENDELSE AF RAPPORTEN Under fanebladet Afslut kan der genereres en rapport i pdf-format med alle de oplysninger og bilag, som er registreret. Rapporten er foreløbig, og der kan foretages ændringer eller tilføjelser i indberetningerne og dannes en ny rapport. Den endelige afslutning af rapporten sker ved godkendelse med Digital Signatur eller Nem ID. Fonden får herefter automatisk besked om, at indberetningen er afsluttet, men fondens sagsansvarlige kan genåbne den for eftersynsfirmaet, hvis der senere skal foretages ændringer. TIPS TIL EFTERSYNSFIRMAETS INDBERETNING Detaljeret vejledning til de enkelte skærmbilleder findes i Infobokse Videoklip, der orienterer om brug af systemet Tilføjelse af fotos, tegninger, bygningsdele m.m. Tilføjelse af bestanddel Registreringer ikke påbegyndt Registreringer påbegyndt 2 Registreringer afsluttet (2 forhold er registreret) Registreringer slettes 11

14 byggeskadefondens konklusionsrapport Indhold og adgang til konklusionsrapporten Eftersynsfirmaets registreringer sagsbehandles i fonden, og herefter dannes den endelige 1-års eftersynsrapport konklusionsrapporten. I rapporten gennemgås alle bygningsdele, hvor eftersynsfirmaet har registret forhold (svigt, skade eller fejl og mangler ved dokumentationsmaterialet). For hvert forhold vurderer/ konkluderer fonden, om og hvornår der skal ske udbedring, eller om øget tilsyn og vedligeholdelse kan forebygge, at forholdet udvikler sig til byggeskade. Formålet med Byggeskadefondens vurderinger og konklusioner er, at bygningsdelene får en byggeteknisk normal levetid. Der kan også være link til BYG-ERFA blade. Uanset om fonden vurderer, at øget tilsyn og vedligeholdelse kan forebygge, at forholdet udvikler sig til byggeskade, har bygningsejeren krav på, at de ansvarlige også skal udbedre disse mindre væsentlige forhold. I rapporten oplistes også alle de eftersete bygningsdele, hvor der ikke er registreret forhold (svigt m.v.) Bygningsejeren, kommunen og eftersynsfirmaet orienteres om afslutningen af 1-års eftersynet i en mail, der via et link giver adgang til konklusionsrapporten. Bygningsejeren kan til enhver tid få adgang til afsluttede konklusionsrapporter via Ejerens registrering af status for opfølgning Byggeriets parters ansvar forældes 3 år efter det tidspunkt, hvor bygningsejeren vidste eller burde vide, at der er et krav mod den ansvarlige for svigt, fejl, mangler og skader. Yderligere kan et krav bortfalde ved passivitet. Læs mere herom på side 18 i afsnittet Lov om forældelse 3 år. Byggeskadefonden bistår ejeren med at undgå, at ansvaret forældes/bortfalder for de forhold, der er registreret i 1-års eftersynsrapporten. Derfor indeholder 1-års eftersynsrapporten et link til statusrapporten på dk, hvor bygningsejeren løbende og senest 1½ år efter afleveringen skal registrere, om der er reklameret over for de ansvarlige, om svigt og skader er udbedret, og om manglende dokumentation er fremskaffet. Når der er gået 1½ år, følger Byggeskadefonden op på, om ejerens registrerede opfølgning er tilstrækkelig. I modsat fald får ejeren en påmindelse og opfordres til at gøre det fornødne, der også løbende skal registreres på portalen. Fonden følger op igen 2½ år efter afleveringen. 12

15 rapportens indhold Indledning Indeholder en kort beskrivelse af rapportens indhold, samt eventuelle gennerelle bemærkninger til eftersynet. Indledningen indeholder også anvisninger om hvordan bygningsejer skal følge op på eftersynet, herunder at registrere sin opfølgning på Byggeskadefondens portal. Byggetekniske forhold For bygningsdele med svigt, byggeskader eller fejl og mangler i dokumentationen beskrives bygningsdelens opbygning, som eftersynsfirmaet har registreret den. En bygningsdel kan have flere forhold f.eks. flere forskellige svigt, som så beskrives hver for sig således: Beskrivelse af det byggetekniske forhold Lokalisering af, hvor forholdet er registreret, så det kan findes igen Omfang af forholdet - f.eks. i hvor mange af de eftersete boliger forholdet forekommer Stikprøve i % angiver f.eks. hvor mange af det samlede antal boliger, der er efterset Byggeskadefondens konklusion Alle eftersete bygningsdele Her oplistes alle de eftersete bygningsdele. Bygningsdelene er alene beskrevet ved hjælp af Forvaltnings Klassifikation. Dokumentation I et skema oplyses hvilket dokumentationsmateriale eftersynsfirmaet har haft til rådighed som grundlag for eftersynet. Supplerende bemærkninger Hvis der ved eftersynet registreres forhold, som ikke er omfattet af fonden f.eks. mangelfuld isolering af rør vil disse være omtalt under Supplerende bemærkninger sidst i rapporten. 13

16 14

17 bygningsejerens opfølgning på eftersynet Ejeren har pligt til at følge op på eftersynet Bygningsejeren beslutter selv, om der er et ansvar at gøre gældende over for de medvirkende parter. Det kan være svært entydigt at pege på, hvem der er ansvarlig for de registrerede svigt og skader, og det er derfor nødvendigt at reklamere over for alle mulige ansvarlige parter også selvom det er uklart, om parterne har begået fejl. Ansvarlige kan være alle de, der har medvirket. Det kan for eksempel være tekniske rådgivere og underrådgivere, entreprenører og underentreprenører, leverandører og evt. bygherrerådgiver eller fremmed bygherre. Det er særlig vigtigt at gøre ansvar gældende ved væsentlige svigt, men ejeren bør også gøre ansvar gældende for øvrige fejl og mangler. KRAV OM UDBETALING AF ENTREPRENØRGARANTIEN Særligt i forhold til entreprenører (håndværkere) og disses evt. underentreprenører skal bygningsejeren være opmærksom på, at entreprenører efter reglerne i AB92 skal stille en garanti svarende til en del af entreprisesummen. Garantien bliver nedskrevet fra 10 % til 2 %, når der er gået 1 år fra byggeriets aflevering, hvis bygningsejeren ikke inden 1-års fristens udløb har reklameret overfor entreprenøren og samtidig skriftligt har meddelt garantistilleren, at der er rejst krav om udbedring overfor entreprenøren. Der skal således sendes et brev til den, der har stillet garantien (typisk en bank eller et forsikringsselskab), hvori det meddeles, at der over for entreprenøren er rejst krav om at udbedre de påviste mangler (svigt og skader), og at garantien ikke kan nedskrives, før manglerne er afhjulpet af entreprenøren. Hvis entreprenøren ikke udbedrer de påviste svigt og skader, vil bygningsejeren kunne kræve garantien udbetalt til dækning af udbedringsomkostningerne. EJERS REKLAMATION Det er ejerens ansvar, at der snarest muligt sendes skriftlig reklamation til alle parter, der kan være ansvarlige for de svigt og eventuelle skader, der fremgår af rapporten fra 1-års eftersynet. Modparterne får dermed også mulighed for at foretage videre reklamation til underentreprenører med flere. I øvrigt er det vigtigt, at bygningsejeren også reklamerer ejerens ansvar for opfølgning Det er bygningsejerens ansvar at følge op på 1-års eftersynet. Bygningsejeren skal bruge eftersynsrapporten over for de ansvarlige ved 1-års gennemgangen. Hvis de ansvarlige ikke vil udbedre svigtene, kan ejeren under visse betingelser stille krav om udbetaling af entreprenørgarantien på 10%. Hvis ejeren ikke stiller krav om garantien, nedskrives den automatisk fra 10% til 2%. 15

18 bygningsejerens opfølgning på eftersynet overfor evt. andre medvirkende parter, selvom bygningsejeren ikke selv har indgået aftaler med disse. For eksempel skal bygningsejeren, hvis et byggeri er opført af en fremmed bygherre, sørge for, at der også reklameres over for de rådgivere og entreprenører, som den fremmede bygherre har antaget i forbindelse med opførelsen af byggeriet. Tilsvarende gælder, hvis rådgivere eller entreprenører har antaget underrådgivere eller underentreprenører. FORMELLE KRAV TIL REKLAMATIONSBREVET Det skal anføres i reklamationsbrevet, at reklamationen sker på baggrund af 1-års eftersynet, og at ejeren skønner, at den pågældende rådgiver, entreprenør eller leverandør kan være ansvarlig. Modparten skal have en rimelig frist f.eks. en måned til at reagere. Forslag til reklamationsbrev findes på Link til brevet indgår i konklusionsrapporten. Reklamationsbreve skal overføres til bygningsejerens eget brevpapir og tilrettes de faktiske forhold. Brevene skal underskrives af dem, der tegner bygningsejeren over for omverdenen. Bygningsejeren skal følge op på ubesvarede eller afviste reklamationer. Ellers kan en efterfølgende sag tabes med henvisninger til passivitet, se nederst side 18. Forslag til rykkerbrev kan ligeledes hentes via link i rapporten. Skriftlig reklamation - hvem, hvad, hvordan, hvornår? Bygningsejeren skal reklamere overfor alle, der kan være ansvarlige for eventuelle svigt og eventuelle skader. Ejeren mister sine rettigheder over for de ansvarlige og får ikke dækning i Byggeskadefonden, hvis der udvises passivitet, som kan indtræde allerede efter /2 år. 16

19 OPFØLGNING VIA EJENDOMMENS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Hvis der er mindre væsentlige svigt, som ejeren ikke kan få de ansvarlige til at udbedre, skal driftsplanen justeres f.eks. således, at bygningsdele med mindre væsentlige svigt tilses oftere. Ejeren skal holde øje med, at svigtet ikke udvikler sig, og sætte ind med forebyggende vedligeholdelse, inden der udvikles skade, fordi det er langt bedre at forebygge end at helbrede. HVIS EJEREN IKKE FØLGER OP Hvis bygningsejeren ikke følger Byggeskadefondens anbefalinger om udbedring af byggetekniske forhold eller om øget vedligeholdelse, kan fonden senere afvise at dække en eventuel byggeskade. Fonden kan forlange dokumentation for vedligeholdelse, hvis forholdet senere anmeldes som byggeskade. opfølgende vedligeholdelse Normal Normal drift og vedligeholdelse forudsætter, at bygningsdelene ikke har svigt eller byggeskade, og at der kan påregnes forventelige levetider og påvirkninger for den valgte udgangskvalitet for bygningsdelene. Driftsplanen udarbejdes specifikt til det konkrete byggeri efter de gældende regler og vejledninger om bygningsdrift. Der føres en driftsjournal over de gennemførte aktiviteter. Øget Øget vedligeholdelse er nødvendig, hvis bygningsdele har svigt eller mindre byggeskade, eller hvis de udsættes for unormale påvirkninger. SAGKYNDIG BISTAND Bygningsejeren bør kende til dansk rets grundlæggende regler om ansvar. Byggeskadefonden råder ejeren til at søge hjælp hos en advokat, hvis der er den mindste tvivl. Fonden ser desværre ofte, at de ansvarlige slipper, fordi ejeren har overset en juridisk formalitet. Hvis der er uklarheder om tekniske forhold, bør ejeren ligeledes søge hjælp hos en uvildig teknisk rådgiver. Fonden dækker normalt 95 % af ejerens udgifter til juridisk og teknisk bistand til udbedring af svigt og skader, der er så alvorlige, at de normalt vil være dækningsberettigede i tilfælde af anmeldelse. 17

20 Forældelse og passivitet krav kan mistes En almen bygningsejers krav over for modparter forældes normalt 3 år efter, kravet er opstået, men ejeren kan også miste kravet på grund af passivitet over for modparterne. Reglerne om forældelse og passivitet er komplicerede, og nedenfor beskrives kun hovedreglerne for alment byggeri. Det er i sidste ende voldgiftsretten, der kan afgøre, om et krav er mistet, hvis parterne ikke kan blive enige. GENERELT OM FORÆLDELSE De ansvarlige kan nægte at deltage i udbedringen, når forældelse er indtrådt. I nogle tilfælde forestår de ansvarlige dog alligevel udbedringen eller leverer byggematerialer uden beregning. Der er to sæt regler om forældelse af ansvar. Bemærk, at forældelse efter de to regelsæt løber samtidig. Forældelse indtræder, når forældelsestiden er gået efter et af de to regelsæt. LOV OM FORÆLDELSE 3 år Krav om afhjælpning eller om erstatning fra dem, der er ansvarlige for mangler/svigt/ skader, forældes på 3 år. Er der ikke udtaget klageskrift ved voldgiftsretten, vil kravet efter 3 år være ramt af forældelse. Fristen regnes fra den dag, bygningsejeren vidste eller burde vide, at han har et krav, det vil som hovedregel sige den dag, bygningsejeren har modtaget 1-års eftersynsrapporten fra fonden. Heraf følger, at det på tidspunktet for 5-års eftersynet vil være for sent at gøre krav gældende, hvis et svigt eller en byggeskade blev registreret allerede ved 1-års eftersynet. I nogle tilfælde regnes fristen fra et tidligere tidspunkt, f.eks. fra afleveringsdagen. Den løbende forældelsesfrist kan afbrydes midlertidigt suspenderes - ved udmeldelse af syn og skøn, ved reelle forligsforhandlinger mellem parterne eller ved aftale (suspensionsaftale, se side 19). Endelig afbrydelse sker naturligvis også, hvis de ansvarlige foretager fuld udbedring eller indgår skriftlig aftale om fuld udbedring/ aftale om fuld erstatning uden forbehold. Reklamation afbryder ikke forældelse efter forældelsesloven. BYGGEANSVAR forældelse efter 5 ÅR Sideløbende med reglerne i lov om forældelse kan rådgivere, entreprenører og leverandører i almene byggerier, ombygninger og renoveringer normalt kun gøres ansvarlige for fejl og mangler i 5 år efter afleveringen. Det fremgår af AB/ABR-regelsættet, som skal anvendes for aftaler om almene boliger. Forældelse af byggeansvar afbrydes ved reklamation. PASSIVITET Uanset reglerne både i lov om forældelse og om byggeansvaret kan ejeren miste sine krav mod de ansvarlige, hvis ejeren er passiv. Dermed kan ejeren også miste sit krav på dækning i Byggeskadefonden. Der er tale om passivitet, hvis ejeren gennem nogen tid har været klar over, at modparten kan være ansvarlig for fejl og mangler, uden at dette er gjort gældende 18

21 over for modparten. Hvis problemerne er påpeget i rapporten fra 1-års eftersynet, kan ejeren ikke vente med at reklamere, til der har været 5-års eftersyn. Allerede efter 1-1½ år kan kravet være mistet på grund af passivitet - og efter 3 år er det forældet. SUSPENSIONSAFTALE På grund af reglerne om forældelse (og retsfortabende passivitet) vil det i mange tilfælde være hensigtsmæssigt at indgå en suspensionsaftale mellem bygherren og dem, der har planlagt, projekteret og/eller udført byggeriet. Det kan også være relevant i forhold til f. eks. bygherrerådgiver eller leverandører af byggematerialer. Ved en suspensionsaftale sættes forældelsen på pause, og bygherren sikrer sine rettigheder til at gøre ansvar gældende på en ordentlig måde. Samtidig undgår rådgivere og udførende at blive mødt med måske unødvendige sager om syn og skøn eller voldgift. Tilsvarende kan det være hensigtsmæssigt at indgå suspensionsaftaler mellem de øvrige led i byggesagen, f.eks. mellem totalrådgiver og dennes underrådgivere, mellem hovedentreprenør og underentreprenører eller mellem entreprenør og leverandør. Se nærmere på hvor der også kan hentes et forslag til suspensionsaftale. Fonden tager forbehold for dækning af byggeskader, hvis bygningsejers adfærd måtte være årsag til, at et eventuelt regreskrav ikke kan gennemføres med succes. 19

22 eksempel på konklusionsrapport Eksempler på forside og emneside i konklusionsrapport 20

23 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en forsikringsordning for almene nybyggerier og ombygninger opført efter 1986 og for almene renoveringer, der er afleveret efter 1. juli 2011, uanset byggeriets alder. Byggeskadefonden er en selvejende institution oprettet ved lov i Fondens formål er: at forestå og af hol de udgifter til eftersyn af støttede boligbyggerier og renoveringer at yde støtte til dækning af byggeskader at bidrage til erfaringer om byggeprocessen og byggeriet til byggeriets parter med henblik på at forebygge byggeskader og fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet. Herudover kan fonden med ministeren for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse deltage i øvrige akiviteter, der har til formål at fremme byggeriets kvalitet og effektivitet. love og bekendtgørelser Lov om almene boliger m.v., kapitel 11 p.t. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2013 med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 740 af 27. juni 2011 om eftersyn af byggerier og renoveringer under Byggeskadefonden Bekendtgørelse nr. 770 af 27. juni 2011 om bygningsdrift Bekendtgørelse nr. 773 af 27. juni 2011 om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer Bekendtgørelse nr. 675 af 18. juni 2010 om nøgletal for alment byggeri m.v. Bekendtgørelse nr. 742 af 27. juni 2011 om skadedækning fra Byggeskadefonden 1-års eftersyn Forberedelse, udførelse, opfølgning Tekst: Byggeskadefonden Foto, layout: Tegnestuen Jens V. Nielsen Tryk: Production Facilities Byggeskadefonden, august 2014

24 Studiestræde 50, 1554 København V Tel ,

byggeskadefonden 5-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014

byggeskadefonden 5-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 5-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 byggeskadefonden tidsplan for 1-års og 5-års eftersyn 0 mdr. Faktisk aflevering 3 mdr. Orientering af bygningsejer og kommune om 1-års eftersyn

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN 1-ÅRS EFTERSYN FORBEREDELSE UDFØRELSE, OPFØLGNING

BYGGESKADEFONDEN 1-ÅRS EFTERSYN FORBEREDELSE UDFØRELSE, OPFØLGNING FORBEREDELSE UDFØRELSE, OPFØLGNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk BYGGESKADEFONDEN 1-ÅRS EFTERSYN TIDSPLAN FOR 1-ÅRS OG 5-ÅRS EFTERSYN 0 mdr. Faktisk

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. opfølgning af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. opfølgning af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. forberedelse af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. forberedelse af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Juridiske forhold. Prøveudbud Eftersyn af renoveringer Fradrag i dækning Forældelse og reklamation

Juridiske forhold. Prøveudbud Eftersyn af renoveringer Fradrag i dækning Forældelse og reklamation Juridiske forhold Prøveudbud Eftersyn af renoveringer Fradrag i dækning Forældelse og reklamation Prøveudbud eftersyn Eftersyn spredt på mange firmaer Vidensdeling/erfaringspredning BSFs eftersyn er ikke

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN Hovedemner Mangler Reklamation Forældelse Garanti og tilbagehold Projekteringsansvar Udviklingsskade Voldgift, syn & skøn Mindelighedsaftaler

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Hvilke skader kan anmeldes. Inden du anmelder en byggeskade. Sådan udfylder du skadeanmeldelsen

Hvilke skader kan anmeldes. Inden du anmelder en byggeskade. Sådan udfylder du skadeanmeldelsen BvB information 2012 byggeskader Hvilke skader kan anmeldes Inden du anmelder en byggeskade Sådan udfylder du skadeanmeldelsen Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N447-S1 Dato: 07-01-2016. Bygningsejer: Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N447-S1 Dato: 07-01-2016. Bygningsejer: Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V 1 ÅRS EFTERSYN Journal nr.: N447-S1 Dato: 07-01-2016 Bygningsejer: Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V Afdeling: 1030 Sundholm Syd Brydes All\351 28 Sundholmsvej 6 Byggeriets beliggenhed:

Læs mere

Januar 2009 HISTORISK. anmeldelse af Byggeskade

Januar 2009 HISTORISK. anmeldelse af Byggeskade V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e Januar 2009 anmeldelse af Byggeskade Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn 1-

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING klassifikation af MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING FORELØBIG VEJLEDNING FOR EJERE OG ADMINISTRATORER AF STØTTET BOLIGBYGGERI August 2005 KLASSIFIKATION AF MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING Denne vejledning

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Byggeteknisk eftersyn

Byggeteknisk eftersyn Eftersyn, metodik Byggeteknisk eftersyn - handler om at fastslå ved direkte og indirekte eftersyn om der er svigt (og skader) i det fysiske byggeri, og om der er fejl og mangler i dokumentationen. Eftersyn

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

5-års eftersyn. efter AB 92

5-års eftersyn. efter AB 92 5-års eftersyn efter AB 92 Senest ajourført den 20. september 2017 Indhold Indledning... 3 Indkaldelse til eftersynet og frister... 3 Regler for 5-års eftersyn... 4 Mangler... 5 Generelt om 5-års eftersyn...

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N50-S1 (751-S562) Dato: 26-08-2013 Bygningsejer: Arbejdernes Andels Boligforening Langelandsgade 50 8100 Aarhus C Byggeriets beliggenhed: Helga Pedersens Gade

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N43-S1 (751-S556) Dato: 18-07-2013 Bygningsejer: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1 A 8210 Aarhus V Afdeling: 36-1, Havnen I Grete Løchtes Gade 1 8000 Aarhus

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB Kort og godt om BvB en forsikring mod byggeskader hvem er BvB BvB gennemfører eftersyn af byfornyede ejendomme. BvB yder økonomisk støtte til udbedring af byggeskader på byfornyede ejendomme. BvB formidler

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato.

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato. årsberetning 2008 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og afholde udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri at yde støtte til dækning

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Orienteringsmøde, jan om MgO-vindspærreplader ( crying boards )

Orienteringsmøde, jan om MgO-vindspærreplader ( crying boards ) Orienteringsmøde, jan. 2016 om MgO-vindspærreplader ( crying boards ) 12. februar 2015: Skadeanmeldelse af renovering af Alboa afd. 026, Kjærslund, 8260 Viby J, 381 boliger. 20. februar primo marts 2015:

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Statistikken er positiv

Statistikken er positiv Statistikken er positiv -men der er stadig mange mindre væsentlige svigt! v/ole Bønnelycke Bebyggelser afleveret 1992-2003 med svigt i gruppe 4 eller 5 og med anerkendt byggeskade Antal i pct. i forhold

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V MODTAGET 13 MAJ 2011 BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50 Tlf.: 3376 2000 bsf@bsf.dk 1554 København V Fax: 3376 2010 www.bsf.dk Den 11.

Læs mere

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? Januar 2016 GMN

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? Januar 2016 GMN MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? Januar 2016 GMN Hovedemner Mangler Reklamation Forældelse Garanti og tilbagehold Projekteringsansvar Udviklingsskade Voldgift, syn & skøn Mindelighedsaftaler

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Orienteringsmøder 2005

Orienteringsmøder 2005 Orienteringsmøder 2005 Status for svigt/skader evt. ændringer af 1-års eftersyn v/ole Bønnelycke Gør eftersynsrapporterne bedre og mere præcise v/jørgen Wegener Eksempler på svigt og skader fra det virkelige

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER

VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER SKOVBURREN UVENTILEREDE TAGKASSETTER STORE OVENLYSKASSER UTÆT DAMPSPÆRRE

Læs mere

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør.

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør. Advokatpartnerselskab Kalvebod Brygge 39-41 DK - 1560 København V Telefon: +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.lundelmersandager.dk CVR nr. 32 28 39 34 SENDT PR. E-MAIL: nir@ringsted.dk Ringsted Kommune

Læs mere

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Baggrund for etablering af BSF Store offentlige udgifter til byggeskader efter byggeboomet op gennem 1960 erne og 70 erne i det offentligt

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring

UDKAST. Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 7 Offentligt 2. oktober 2007 UDKAST Sag 07/05004 anl/lsf Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring I medfør af 25 B, stk. 7, 25 C, stk. 5, 25 E, stk. 4 og 25 F, stk. 4 og

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N309-S1 Dato: 16-02-2015. Bygningsejer: Boligforeningen Århus Omegn Skanderborgvej 168 8260 Viby J

1 ÅRS EFTERSYN. Journal nr.: N309-S1 Dato: 16-02-2015. Bygningsejer: Boligforeningen Århus Omegn Skanderborgvej 168 8260 Viby J 1 ÅRS EFTERSYN Journal nr.: N309-S1 Dato: 16-02-2015 Bygningsejer: Boligforeningen Århus Omegn Skanderborgvej 168 8260 Viby J Afdeling: 19, Elevparken Engelstoft 41-115 8520 Lystrup Byggeriets beliggenhed:

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Forældelse af mangelkrav

Forældelse af mangelkrav Forældelse af mangelkrav Ved Specialistadvokat, Eivind Einersen 2 Specialistadvokat Eivind Einersen, Bech-Bruun Forfatter til Forældelsesloven af 1908 med kommentarer Deltager i forældelsesudvalget, der

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk Førsynsrapport Vedr.: Ryetbo Plejecenter - Bygning 5 og 7 Dato: 2015-02-25 Orientering: Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af en bygningsgennemgang d. 2015-02-19 og 2015-02-24, idet det er planlagt

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

http://www.ebst.dk/publikationer/rapporter/bygherrevejl2/bygherrevejledning_2003/k...

http://www.ebst.dk/publikationer/rapporter/bygherrevejl2/bygherrevejledning_2003/k... Page 1 of 5 Publikationer "Bygherrevejledning 2003" Forsiden Resumé Indhold Kolofon Download Forrige Næste 15 Byggeriets afslutning Dette kapitel handler om de opgaver, som bygherren skal udføre i forbindelse

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

2.1 Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Selskabet skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Anlægget.

2.1 Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Selskabet skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Anlægget. mellem CVR.nr. 64 50 20 18 Stengade 59 3000 Helsingør ( eller Kommunen ) og ALDI KARLSLUNDE K/S CVR.nr. 59260715 Rørgangen 1-5 2690 Karlslunde ( Selskabet ) hver for sig betegnet Part og sammen betegnet

Læs mere

Overordnet disponering

Overordnet disponering Overordnet disponering Mange variationer meget projektering, tilsyn ikke bygbart stor sandsynlighed for svigt i udførelsen store krav til driften Materialer med kort levetid Manglende konstruktiv beskyttelse

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

renoveringer byggeskadeforsikring frivillig ordning vejledning for bygningsejere oktober 2012

renoveringer byggeskadeforsikring frivillig ordning vejledning for bygningsejere oktober 2012 vejledning fr bygningsejere ktber 2012 renveringer frivillig rdning byggeskadefrsikring Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk byggeskadefrsikring af renveringer

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8184 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Nedbøjning/mellemrum af/ved facadebjælke over vinduesparti ses ved afstand mellem facadebjælke og rem/spær. Krav Ændring af afstivning af bærende

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3 Adresse: Søvangen 8 Postnr./ By: 8830 Tjele Dato: 28. oktober 2013 Sagnr.: 1084507 HE-nr.: 2698 Konsulent: Thomas Bach Sørensen OBH Ingeniørservice A/S Videncenter Tlf. 7021 7240 obh@obh-gruppen.dk www.obh-gruppen.dk

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t maj 2008 kvalitetssikring m e d k a m e r a e t førregistrering udførelse tilsyn og kontrol aflevering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB : vi vil

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25.

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. september 2007 Udkast til Vejledning om kommunernes mulighed for at

Læs mere

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være professionelle, empatiske og værdiskabende, hvilket sikrer

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) - motivering af Kuben Managements ændringer og tilføjelser (AB92 ver. 25.02.2015) I det følgende anføres samt gives

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Fejl, mangler og sikkerhed i byggeriet

Fejl, mangler og sikkerhed i byggeriet Byggeskadefondens orienteringsmøder Efteråret 2005 Fejl, mangler og sikkerhed i byggeriet Jørgen Nielsen Jens Dons Program Begreber og perspektivering Siemens Arena og andre kollapser Fokus på sikkerheden

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere