Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 12. april 2012 fredag d. 13. april 2012 Sted: Trinity, Fredericia Tilstede: Marianne Kongsgaard (MK) Søren Qvist (SQ) Lars-Peter Jensen (LPJ) Poul Gørtz (PG) Bettina Lyngbak (BL) Jacob Nordholdt Hansen (JNH) Morten Høgh (MH), dog kun torsdag d. 12. april Prioritering af dagsorden Punktet repræsentantskabet fremrykkes på grund af, at MH kun deltager første dag. 2. Konstituering af bestyrelsen Formand: MK Næstformand og sekretær: SQ Kasserer: LPJ Registrering af nye medlemmer: LPJ UPP: MK Kontaktforum til fysioterapeutskolerne : LPJ og JNH Web-master: SQ og PG PG laver en opdatering af listen på hjemmesiden med bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter. 3. Evaluering af Fagfestival Årets klinik 6 klinikker var nominerede: 5 jyske og 1 sjællandsk. Der var 2 i opløbet, hvor Gudenådalens Fysioterapi vandt. Jens Stenbæk lagde meget vægt på tværfaglighed, Stig Langvad lagde meget vægt på tilgængelighed. Vi forsøger at få en artikel om klinikken gerne med interview i Fysioterapeuten. Der må meget gerne være fokus på klinikken som rollemodel. MK kontakter Anne Guldager. Evaluering: Det blev debatteret om det er en fordel, at kun lejerne indstiller til denne pris, der blev ikke opnået helt konsensus om emnet. Dommerpanelet synes, kriterierne var gode og gjorde arbejdet nemt. Der er stemning for at prisen ind til videre uddeles årligt.

2 Vores stand/økonomi Der var 11 indmeldinger på Fagfestival. Ud over dette kom der en umiddelbart efter. Det blev debatteret om det er for dyrt at deltage med stand, deltagergebyr, transport og logi for alle samt godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Det tæller for at lobbyarbejdet fylder en del på alle tidspunkter af Fagfestival. Der var konsensus om, at det er umiddelbart for dyrt. Et alternativ kunne være at betale for 2-3 personers fulde deltagelse og så betale deltagergebyr for de resterende bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at deltage. Det besluttes, at det skal afklares mere præcist inden næste møde af denne karakter, hvad vi ønsker at opnå og så planlægge ud fra dette. Michael Øland fra Jysk Pension var godt tilfreds med interessen på standen. Helle Harding fra UCSJ har vi ikke fået lavet egentligt evaluering med, men de fik flere interesserede, men har valgt at udskyde opstart til august Evaluering af generalforsamling En god generalforsamling, hvor det fungerede fint med en mundtligt beretning kun med hovedpunkter fra den skriftlige. Igen blev differentieret medlemskab og klinikdriftskurser nævnt. Vi fik også ros for vores aktive profil på selve generalforsamlingen og MK har efterfølgende modtaget flere mails med rosende ord. 5. Udarbejdelse af målsætning og handleplan for Følgende områder prioriteres i det kommende bestyrelsesår, dog skal punkterne fra aktionsplanen også tilgodeses: Kontakten til Danske Fysioterapeuter, herunder særligt hovedbestyrelsen Erhvervspolitik Kartotekopdatering Stakeholderanalyse Opdelt medlemskab Klinikdriftskurser Idekataloget omkring ydelser Forsikringsområdet Møderne juni 2012, Danske Fysioterapeuter, København 24. august 2012, Danske Fysioterapeuter, København oktober 2012, Trinity, Fredericia 6. december 2012, Danske Fysioterapeuter, København

3 6. Aktionsplanen Stakeholder: LPJ og MK forventer at holde fastlagte plan. Strategi for relation til Danske Fysioterapeuter- diskuteres på dette møde Presseklip udskydes til efteråret (Foreløbigt forventes det, at MH danner sig overblik og udfærdiger eventuelle udkast til holdninger vedrørende sagerne) Præsentationsmateriale Behandles på dette møde Gennemsyn af website færdigt Udvide kommunikation med elektroniske hjælpemidler SQ undersøger med DF hvilke muligheder der er for at linke til sociale medier. Kartoteksopdatering LPJ og SQ laver udkast til hvilke informationer, der skal være i databasen. Det kan overvejes om sundhed.dk kan bruges for at danne overblik over klinikker. Idekatalog/Gråzonen MH koordinerer. MH rundsender liste med ydelser og resten sender input i forlængelse af denne. Listen kvalificeres på næste møde. Nominering til året klinik færdig Bedre indtjening (Den gode historie) PG laver interviewramme til fysioterapeuter som vi skal i kontakt med. Fokusset skal være på processen. De 4 områder fra Health for Sale kan med fordel benyttes til at lave forskellige artikler. Kvalificeres yderligere på næste møde. Ikke godt nok Vi tager i første omgang Danske Fysioterapeuters udkast til standardkontrakt. PG, BL og LPJ. Deadline: 18. maj ELYK LPJ er tovholder. Erhvervspolitik Behandles på dette møde. Forsikringsområdet Behandles på dette møde. Strategi i forhold til Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse MK og LPJ aftaler møde med Dorthe Petersen, Bindslev med henblik på at udforme strategi. MK undersøger om man kan deltage som observatør ved den åbne dagsorden på HB møder. Erhvervspolitik Vi skal dække de behov som erhvervet har, som ikke dækkes af andre. DF kan på nogle områder have svært ved dette, da de også repræsenterer andre sektorer. Vi skal forsøge at afdække de behov, som vores medlemmer har. Det kan for eksempel være juridisk bistand, ledelsesudvikling og vækstideer. Disse behov kan i første omgang dækkes ved at formidle kontakt til andre aktører: for eksempel advokater. Et andet områder er vores indsats omkring definition af gråzone og udmelding om dette. MK har talt med Jette Frederiksen om, at vi komme med i planlægningen af fyraftensmøderne, hvor Health for Sale skal præsenteres. Vi kan eventuelt benytte disse til at præsentere vores ide om et idekatalog udarbejdet af medlemmerne. Da Health for Sale er finansieret af overenskomstmidler, har vi den holdning, at det virker rimeligt med brugerbetaling for deltagere uden for OK.

4 7. Pjecediskussion Det besluttes at bruge resten af oplaget af de eksisterende pjecer, men ikke fået lavet en ny pjece eller nyt oplag. Alternativt kan der laves visitkort med QR-kode med link til rekrutteringsside på vores hjemmeside. 8. Repræsentantskabsmøde Vi kan opstille 5 kandidater. Det bliver MK, SQ, LPJ, PG og JNH. 21. maj 2012 er frist for kandidaternes valgoplæg (max. 300 ord, Times New Roman pkt. 12, uden anvendelse af fed, kursiv og andre layoutfinurligheder). Der kan også vedhæftes portræt. MH opstiller for SMOF. Ved sidste repræsentantskab blev hovedbestyrelsen pålagt at foretage en analyse af den fremtidige politiske struktur. MK kontakter Janus Pill Christensen med henblik på at undersøge, hvordan det går med denne. Vi vil meget gerne byde ind med vores holdninger. Der blev vendt ideer til forslag til det kommende repræsentantskabsmøde. 9. Forsikringssituationen PreviaSundhed Vi har ikke hørt om nogen problemer ud over de tidligere behandlede med forkert mail til omkring 10 klinikker. PreviaSundhed er i dialog med forsikringsselskaberne og vi afventer at høre resultatet af denne. Falck-Healthcare (FHC) LPJ og SQ er ved at få møde i stand, da FHC også er interesseret i at samarbejde med klinikker med overenskomst. SQ har indledende redegjort for vores overordnede holdninger overfor vores kontakt Marianne Saaby Ringgaard. SQ har orienteret Esben Riis og afventer svar på Danske Fysioterapeuters holdning. Det besluttes at lave fast punkt på hjemmesiden omkring samarbejde omkring forsikringspatienter. Her skal der blandet andet fremgå hovedpunkter omkring samarbejdet med de forskellige selskaber. (SQ). Fremlægges på næste møde. Fremtiden hvem samarbejder vi med og hvordan? MK kontakter ER og JF omkring samarbejdet med os, da det ikke fremgår af UPP referat. 10. HK ønske om koordinering af vores sekretærkursustilbud I forbindelse med MKs deltagelse i overenskomstforhandlinger med HK om sekretærområdet, udviste de interesse i at lave kursustilbud sammen med os. MK vedligeholder kontakten omkring dette. Hvis det bliver aktuelt skal vi være opmærksomme på, at sekretærer uden for HK også skal kunne deltage.

5 I forbindelse med planlægning af fremtidige sekretærkurser besluttes det at afvente vores eget snarlige kursus og de endelige tilbagemeldingerne fra Frederikshavns Handelsskoles kursus. Dette foregår over 3 dage lagt med mellemrum, og der er foreløbigt meget positive tilkendegivelser fra de deltagere vi er i kontakt med. 11. Det kommende sekretærkursus 62 tilmeldte i Fredericia (2 heraf på venteliste) og 40 i Køge. Vi lader de 2 på venteliste komme med og lader den stå åben op til 65. MK overnatter i Fredericia mellem de 2 kurser. Fra PF deltager MK begge dage og BL i Fredericia uden honorering. Deltagerliste med navn, klinik og mail-adresse sendes til MK (SQ) Samlede indbetalinger overføres til foreningens konto (SQ) og oversigt over indbetalinger fremsendes til LPJ (SQ) 12. SøgeMedier opfølgning Vi har ikke fået svar på den mail MK udsendte til deltagerne på klinikejerkurset, vedrørende hvordan denne henvendelse opfattes. MK formulerer svar til SøgeMedier, hvor det fremgår, at da der ikke er medlemsfordele, vil vi ikke lave marketing selv om vi har flere medlemmer, der mener det er et godt produkt. 13. Meddelelser Formand Region Nordjylland kører for øjeblikket en sag, hvor de beder om tilbagebetaling af honorarer fra 6 fysioterapeuter i forbindelse med 17, da de sammenligner det med delte, limiterede ydernumre. MK orienterede om forløbet. Kontingent til Danske Fysioterapeuter: Det vurderes en adskillelse af kontingent i en faglig og en erhvervsmæssig del er for kompliceret. Undersøgelsen bunder i et sprøgsmål omkring fradragsret fra et af vores medlemmer. MK skriver artikel til hjemmeside. Aktivitets- og udviklingspulje: Der indbetales kr. 51,- pr. medlem af OK pr. kvartal. Brugen af midlerne har været behandlet på UPP. De bruges blandt andet til aflønning af Eva Rosendahl og Health for Sale -rapporten fra Lighthouse. Godadgang.dk: Mærkning af adgangsforhold til klinikkerne. Danske Fysioterapeuter vil lave samlet tilbud om indmeldelse for alle klinikker. For klinikker med overenskomst vil det blive betalt af Aktivitets- og Udviklingspuljen for oprettelsen. Klinikker uden overenskomst skal selv betale for tilmelding (fremgår ikke af referat UPP). Danske Fysioterapeuter laver samlet aftale om vedligeholdelsesgebyr, som så opkræves af den enkelte klinik. Der aflægges kontrolbesøg hver 3. år. DF laver kampagnemateriale med tilmeldingsmulighed. Særligt tidkrævende ydelser Information er udsendt af DF. Vi foretager os ikke yderligere.

6 Fagligt Udvalg NIP-fysioterapi lænderyg rapporten kommer snart. DF vil herfra forholde sig til rapportens anbefalinger. Kasserer Patientsikkerhedsråd i Region Hovedstaden omkring UTH. Det kniber med at få spredt viden om det ud til de enkelte klinikker. Vores holdning er, at det umiddelbart er en opgave for praksiskonsulenterne at informere om dette. Vi kan overveje at programsætte noget om det på en form for møde (f.eks. Fælles Årsmøde) med fremmøde af en konsulent fra en af regionerne. Medlemstal Der har nyligt været 2 udmeldelser en på grund af salg af klinik og en af uvis årsag (vedkommende er uden for overenskomst). 14. Eventuelt Jævnfør forretningsordnen indkaldes suppleanter til det andet møde efter generalforsamlingen til en orientering om målsætning og handleplan for det kommende år (MK). Forretningsorden Aktionsplanen vedlægges hver dagsorden og referat (MK og SQ) og hvert enkelt punkt behandles på mødet. De ansvarlige for aktionen sørger for indholdet til punktet. Evaluering af 2-dagesmødet Vi har fået skitseret, hvordan vi kan bruge aktionsplanen i vores arbejde. For referat: Søren Qvist

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag d. 18. januar 2012 Sted: Danske Fysioterapeuter Opgaver, der er uddelegeret til en eller flere personer er markeret med blå

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist,

Læs mere

Dato for møde: 20. aug. 2013

Dato for møde: 20. aug. 2013 Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i region hovedstaden Referant: Tenna von Cappeln Dato for møde: 20. aug. 2013 Dato for udarbejdelse: 6. sept. 2013 Referat til regionsbestyrelsesmøde 20.

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Introduktion til IFK s bestyrelse

Introduktion til IFK s bestyrelse Introduktion til IFK s bestyrelse Denne pjece er til IFK s bestyrelsesmedlemmer og giver en kort indføring i: Hvilket ansvar og opgaver har bestyrelsen? Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette J.

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening 26. august 2014 Indholdsfortegnelse side Formål med denne håndbog 2 Elektroteknisk Forenings struktur 2 Sektionerne Fælles opgaver for bestyrelsesmedlemmer

Læs mere