ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2012-2013"

Transkript

1 ÅRSBERETNING Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark De praktiserendes samlede stemme i Danmark

2 Indhold Præsentation af bestyrelsen... 2 Indledning... 3 PF Ansættelseskontrakt for fysioterapeuter på klinik... 9 De kommende overenskomstforhandlinger Repræsentantskabsmødet Sekretærkursus Studerende i praktik Forsikringsområdet Mødeaktiviteter 2012/ Side 1

3 Præsentation af bestyrelsen Marianne Kongsgaard (MK) Formand, Udvalg for Praksis & Privat (UPP), Landssamarbejdsudvalget (LSU), HKoverenskomsten Søren Qvist (SQ) Næstformand, sekretær, forsikringsområdet, Webredaktør, PR-gruppe Lars-Peter Jensen (LPJ) Kasserer, PR-gruppe, Kontaktforum (skolerne), forsikringsområdet, videreuddannelse af klinikejere Poul Gørtz (PG) Webredaktør, PR-gruppe, Bettina Lyngbak (BL) Årsmøde Jacob Nordholt Hansen (JNH) Kontaktforum (skolerne) Morten Høgh (MH) HB-medlem, Fagligt udvalg Læs mere om bestyrelsesmedlemmerne på Side 2

4 Indledning Det forgangne år er første år, hvor bestyrelsen har arbejdet på en anden måde end tidligere; vi har arbejdet efter PF s strategi og aktionsplan: PF Professionaliseringen af vores arbejde er sket både på medlems- og på omverdensniveau. Vi har arbejdet ud fra nedenstående mål. PF s mål på medlemsniveau har vi defineret som følgende: Reagere hurtigt og professionelt på konkrete sager Gøre det muligt for medlemmerne at implementere politikken på området Bidrage til at klinikkerne bliver fremtidssikret i forhold til ledelse og arbejdsvilkår Repræsentere 2/3 af klinikkerne inden udgangen af 2016 PF s mål på omverdensniveau er defineret som følgende: At knytte personlig kontakt til større organisationer/interessenter Deltage i flere høringer/debatter Kommunikere PF s stemme til Danske Fysioterapeuter og andre aktører Større indflydelse i Danske Fysioterapeuter og særlig i beslutningsprocessen vedrørende forhold for praktiserende fysioterapeuter Vi mener, at vi løbende kommer i mål med vores opgaver for eksempel kan forsikringsområdet nævnes. Her mener vi, at en hurtig og professionel reaktion har været til gavn for vores medlemmer, idet vi både har meldt en generel holdning og flere aftaler ud. Ikke at forglemme har vi omkring aftalerne været i positiv dialog med Danske Fysioterapeuter. På omverdensniveau kan det overenskomstmæssige område nævnes. Her gør vi, hvad vi kan for at komme med nye ideer, sparre med Udvalg for Privat og Praksis og sætte et PF-aftryk. Ligeledes har bestyrelsens HB-medlem mulighed for at gøre sin indflydelse gældende omkring praksisrelaterede områder. Side 3

5 Den kommende overenskomstforhandling handler om at få endnu bedre fodfæste end tidligere forstået på den måde, at PF mener, at man skal kvalificere de ydelser, som vi allerede har og nok være tilbageholdende med nye ydelser. Penge til kvalitetssikring og kliniske retningslinjer er og bliver vigtigt. I regionerne pågår der i øjeblikket et arbejde med at få Sundhedsstyrelsens visitationsretningslinjer implementeret. Visitationsretningslinjer lægger sig helt op ad de kliniske retningslinjer og er en rettesnor for, hvordan et patientforløb mest optimalt ser ud. Der arbejdes på rygforløb, på knæartroseforløb og indenfor skulderområdet arbejdes der med forløb for impingement og rotator-cuff-skader. I implementeringsøjemed mødes vi mere og mere med pakkeløsninger en ny måde at blive honoreret på og en ny udfordring for praksissektoren. Health for Sale har været en øjenåbner for alle sektorer. Selv om det overordnede afsæt fra Danske Fysioterapeuters side har været at skabe arbejdspladser til de mange nye fysioterapeuter, som uddannes inden for ganske få år, så viser undersøgelsen vækstmuligheder i praksissektoren. Bestyrelsen er overbevist om, at alle praktiserende ved, at det fremadrettet bliver nødvendigt med arbejdsmuligheder også uden for sygesikringen, hvis vi skal overleve. Derfor er det om at gribe boldene i Health for Sale og tænke i fysioterapeutens fremtidige rolle og således se på de markeder, som beskrives. Det være sig forbedringsmarkedet ekspertydelser baseret på nyeste viden og forskning kommer i spil her og ikke nødvendigvis under sygesikringen; på forebyggelsesmarkedet forebyggelse af sygdom, rådgivning og vejledning, ydelser som delvis kommer i spil i vores nuværende overenskomst, men som i høj grad kan udbygges; og endelig genopbygningsmarkedet hvor rehabiliteringsbegrebet retænkes, og hvor vi kan være den drivende kraft i at udvikle nye ydelser og services, formodentlig uden for sygesikringen. Sluttelig vil bestyrelsen igen opfordre til, at man tilmelder sig PF s nyhedsbrev. Det er her I ser, hvad der rører sig i øjeblikket, og hvilket fokus bestyrelsen aktuelt tager. Bestyrelsen i Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Side 4

6 PF 2016 På sidste års generalforsamling præsenterede vi PF s strategiplan indtil Hvordan er det så gået med dette arbejdsredskab? Bestyrelsen er meget tilfreds med, at have fået bestyrelsesarbejdet professionaliseret væsentligt. Vi føler, at der er en rød tråd i vores arbejde og i de arbejdsopgaver, som vi igangsætter. De fire største udfordringer frem mod 2016 ser vi som følgende: At rumme alle medlemmer og sikre synlighed og solidaritet At turde gøre noget nyt og bryde vaner i forhold til Danske Fysioterapeuter At vise hvad PF kan og vil At reagere på ejer, lejers og ansattes forskellige behov Vores synlighed i forhold til Danske Fysioterapeuter er øget væsentligt eller også har vi fået opbygget en respekt som gør, at vi bliver husket og taget med omkring bordet, når det gælder holdninger og meninger, ja politik vedrørende praksis, hvilket vi hilser meget velkommen. Vi mener, at vi i den sammenhæng både er proaktive og lobbyister og således med til at fremme de praktiserende fysioterapeuters muligheder og vilkår såvel arbejdsmæssigt som indtjeningsmæssigt. Synligheden til jer medlemmer tror vi, som nævnt i indledningen, er blevet stor i forbindelse med især forsikringsområdet, hvor vi har vist holdning og ageren i forhold til alle forsikringsaktørerne. Én af de opgaver, som pågår løbende er stakeholderanalyserne. Formålet med stakeholderindsatsen er dels at analysere, hvilken værdi kendskab til PF vil skabe hos hver enkelt interessent, og dels at opbygge netværk til vores samarbejdspartnere. I den forbindelse har vi udarbejdet en interessentliste, en skabelon for analyse af PF`s interessenter, en skabelon for 1. henvendelsesbrev samt en skabelon for 1. møde. Vi har afholdt to møder, ét med Side 5

7 hovedbestyrelsen i Danske Fysioterapeuter og ét med Danske Patienter. Vi har inviteret PLO og rettet utallige henvendelser, men det er ikke lykkedes os at få blot et lille hul igennem hertil endnu. Et andet emne af strategisk vigtighed er medlems-kartoteksopdatering. Dette set i lyset af, at vi har som mål, at 2/3 af klinikkerne skal være medlem af PF i Vi har som mål, at have et fuldstændigt opdateret medlemskartotek på medlemmernes status med hensyn til arbejdsplads, tilhørsforhold (ejer/lejer/ansat), arbejde indenfor/udenfor sygesikringen, e- mailadresser og sms-numre. Samtidig er målet, at have en komplet oversigt over samtlige klinikker i DK. Dette arbejdes der på i øjeblikket. Bedre indtjening - nytænkning og vækst i praksissektoren - endnu et led i PF-2016 planen. Her har bestyrelsen søsat et interviewprojekt, for at kaste lys over forholdene for iværksættere i praksissektoren. I har muligvis allerede stiftet bekendtskab med projektet via PF s nyhedsmail eller på hjemmesiden. Vi efterlyser fysioterapeuter, som har gjort sig erfaringer med vækst udenfor overenskomsten. Målet er at få overblik over de barrier, der forhindrer vækst på dette område, så vi kan påvirke de relevante aktører, samt vidensdele de indsamlede erfaringer, så flere får mod på vækst udenfor overenskomsten. Det er vigtigt, at vi får skabt så gode rammer som muligt så de, der går med nogle gode ideer, får mod på at føre dem ud i livet og får succes med det. Én af vores øvrige indsatser drejer sig om gråzonen; gråzonen imellem overenskomsten og sundhedsydelser uden offentligt tilskud. PF s mål er her, at tage ejerskab af at definere ydelser, der i øjeblikket ligger i gråzonen for overenskomsten, så det bliver nemmere for medlemmerne at agerer korrekt i forhold til denne. De seneste Landssamarbejdsudvalgsafgørelser se: nr.2 s. 18 Bøder til flere fysioterapeuter - viser med al tydelighed, at tiden er inde til en definition af, hvad der hører under og ikke under overenskomsten. Det er ikke hensigtsmæssigt, at vores ydelser i gråzonen defineres i Landssamarbejdsudvalget. Side 6

8 PF er sammen med Danske Fysioterapeuter i øjeblikket i gang med at definere et spektrum af ydelser fra klart under OK til klart udenfor OK med fokus på de ydelser, der allerede findes på klinikkerne. Erhvervspolitik et indsatsområde PF i det forgangne år har arbejdet en del med. Målet var i første omgang at definere vores krav til en erhvervspolitik samt at stimulere og hjælpe klinikkerne til at udvikle sig på det erhvervsmæssige område og endelig at finde PF s ben i forhold til Danske Fysioterapeuters erhvervspolitiske tiltag. Health for Sale -analysen - en analyse af det private marked for fysioterapeutiske ydelser og interessentanalysen - en analyse af de interesser, der påvirker foreningens erhvervspolitik, har været med til at vise vejen for en del af erhvervspolitikken. Begge analyser blev igangsat af Danske Fysioterapeuter og for den første analyses vedkommende deltog PF ved formanden. Analyserne er én del af erhvervspolitikken en anden del er Projekt Privatansatte. Projektet skal sikre bedre vilkår for privatansatte medlemmer, samtidig med, at der gøres en særlig indsats for at fortælle, hvilken hjælp og bistand de kan få i foreningen. Ligeledes et tiltag, som PF hilser velkommen. PF mener, at vores opgave ligger i et forsøg på at afdække de behov, som vores medlemmer har, og som ikke bliver dækket af andre. Det kan for eksempel være juridisk bistand, ledelsesudvikling og vækstideer. Det ser ud til, at ovennævnte krav for en stor dels vedkommende vil opfyldes, idet en strategisk plan i skrivende stund er blevet godkendt af Hovedbestyrelsen i Danske Fysioterapeuter. PF synes, at planen ser fornuftig ud og vil støtte op om den, ligesom vi vil følge den tæt. Det drejer sig om følgende indsatser: - Erhvervsstrategi; både en politisk interessevaretagelse på det erhvervspolitiske område samt erhvervsservice, altså services og rådgivning. Kurser i salg og marketing er lige på trapperne, ligesom en ny erhvervsblog har set dagens lys på fysio.dk Side 7

9 - Arbejdsgiverrådgivning; denne rådgivning er for en etårig prøveperiode outsourcet i Tandlægeforeningen fra april/maj måned dette år. Herefter opsamles erfaringer og ideer til det videre arbejde på området. - Særlig indsats for lejere; der vil blive sat fokus på at videreudvikle og målrette tilbuddet til lejere. Der vil blive nedsat et lejerpanel, som skal give input hertil. Samtidig vil der komme fokus på kontrakterne, som i dag er meget forskellige. Ejer og lejer har fremadrettet hver sin rådgiver. I den forbindelse vil der ske nyansættelse til ejer-rådgivningen og Danske Fysioterapeuter vil tage sig af rådgivning til lejerne. - Kvalitetsudvikling i rådgivning; via den seneste tilfredshedsundersøgelse er der kommet rigtig mange gode input til videreudvikling af Danske Fysioterapeuters rådgivning bredt over samtlige områder. Der vil blive sat fokus på de enkelte områder, således også på praksisområdet. Med hensyn til at hjælpe klinikkerne til at udvikle sig på det erhvervsmæssige område, det at få skabt nye arbejdspladser, er Health for Sale -analysen lige i skabet. Der er mange penge i det private sundhedsmarked. Analysen viser, at små 18 milliarder kroner bruges af danskerne på sundhed af egen lomme. Som fysioterapeut på det private marked arbejder vi typisk inden for lidelser i bevægeapparatet, men forbrugerens fokus er ved at flytte sig fra sygdom til sundhed, og hvis fysioterapeuterne flytter med, er der penge at hente. Fire workshops som Danske Fysioterapeuter afholdt rundt i landet i september måned var med til at vise mulighederne for iværksætteri, vækst og afklaring af fysioterapeuternes muligheder for at positionere sig på markedet. Vi blev her blandet andet præsenteret for de regionale væksthuse, hvorfra hjælpen er gratis PF tror, at det er en ide med uanede muligheder. Læs selv PF s nyhedsbrev omkring vækstkaution og vækstlån et tilbud til små og mellemstore virksomheder, der har problemer med at få finansieret nye tiltag: En årlig nominering af Årets klinik hører også med til PF s indsatsområder. Målet er, at sætte fokus på, hvad der skal til for at skabe en god arbejdsplads, så vi kan fastholde og tiltrække Side 8

10 gode kolleger; med andre ord sætte fokus på arbejdsglæde, arbejdsmiljø og faglig udvikling. Den valgte klinik skal vise sig som rollemodel for andre klinikker, der således kan finde inspiration til, hvordan de får endnu mere arbejdsglæde og faglig udvikling ind i hverdagen på klinikken Prisen er på kr ,- Læs selv hvilken betydning nomineringen har haft på første års vinder af prisen på: Ansættelseskontrakt for fysioterapeuter på klinik Sidste forår udarbejdede Udvalg for Privat og Praksis (UPP) et forslag til en kontrakt for de fysioterapeuter, som i stigende grad bliver ansat i praksissektoren. PF har givet kommentarer til det første udkast og mener, at kontrakten er landet på en gylden standard for, hvad man skal huske at have med, altså en hjælp til både ejer og ansat. Vi var med til at få indført, at det som er lovmæssigt bestemt står beskrevet i vejledningen, noget som tæller på positivsiden for vores vedkommende. Når man er ansat på en klinik eller hos en privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er man ansat på en individuel kontrakt. En sådan individuel kontraktansættelse kan indebære mange spørgsmål om for eksempel løn, arbejdstid, ferie, pension og meget mere, og kontrakten skal gerne afspejle den enkeltes egne mål og ambitioner. Som ansat på individuel kontrakt fremgår nogle af ansættelsesvilkårene af funktionærloven. Funktionærloven gælder for alle fysioterapeuter, der er ansat minimum otte timer om ugen, og loven regulerer nogle områder af en ansættelse, for eksempel opsigelse, løn under sygdom, kunde- og konkurrenceklausuler med videre. Det som funktionærloven ikke regulerer, er for eksempel løn, pension, barselsvilkår, børns sygdom og arbejdstid. Man skal være opmærksom på, at det at være ansat på en individuel kontrakt ikke er det samme som at være dækket af en overenskomst. PF har modtaget en del henvendelser omkring det problematiske heri og vil følge udviklingen tæt. PF kan ikke sidde overhørigt, at Side 9

11 nogle af vores kollegaer tilbydes særdeles ringe arbejds- og lønvilkår. Derfor denne opmærksomhed. De kommende overenskomstforhandlinger Overenskomsten (OK) 2013 står for døren, og I har tidligere haft mulighed for at give jeres mening, ønsker og tanker til kende via den spørgeskemaundersøgelse, som blev iværksat af Danske Fysioterapeuter sidst på året I skrivende stund har Regionernes Lønnings- og Takstnævn anmodet om at få forhandlingerne med Danske Fysioterapeuter udskudt i 9 måneder. Begrundelsen er manglende personalemæssige ressourcer, da der er forsinkelse i forhandlingerne på almen lægeområde og samtidig forhandlinger på lønområdet. Det betyder, at der er et år til udveksling af krav; januar 2014 og at selve forhandlingsperioden strækker sig fra februar til juni 2014 således, at en ny overenskomst kan træde i kraft til oktober PF har gjort sig overvejelser omkring økonomi, enkelthed, fleksibilitet, produktivitet, ydelser og kvalitet. PF består som bekendt af både ejere og lejere, hvorfor der ikke på alle områder kan dannes konsensus om følge én bestemt retning. Her følger nogle af vores overvejelser: Økonomi her har vi diskuteret betydningen af omsætning pr. ydernummer eller pr. klinik. Vil det lette arbejdet på klinikkerne, at den enkelte klinik gøres ansvarlig for forholdene til overenskomsten således, at klinikken frit kan disponere over timer, vikarer og så videre? Hvad siger lejerne til denne model? Det vil betyde, at den enkelte skal tage hensyn til klinikkens samlede omsætningsmulighed og således i mindre grad vil have mulighed for frit at kunne disponere over sit ydernummer. Vores drøftelser er også gået i retning af ændring i andel af patientbetaling jævnfør tandlægerne, hvor patienten selv betaler 80 %. Yderligere har vi drøftet fjernelse af ydelse 0114 særlig tidskrævende ydelse til fordel for enten at få dette honorar lagt på førstegangsydelsen eller få det indregnet i de almindelige honorarer. Enkelthed rummer de samme elementer omkring klinikken som en administrativ enhed frem for de enkelte ydere som nævnt ovenfor. Fleksibilitet skal man prioritere at få klare og enkle regler vedrørende omsætningsmuligheder for et ydernummer henholdsvis over og under 30 timer? En Side 10

12 fleksibilitet vi har haft, men som der igen og igen i nyere tid stilles spørgsmålstegn ved og som forsøges begrænset. Hvordan skal omsætningsniveauet beregnes ens over hele landet eller ud fra den givne omsætning? Ydelser her kommer vores tidligere nævnte gråzoneydelser på tale som ydelser udenfor sygesikringen. Skal vi stille krav om nye ydelser? For eksempel presser ultralydsscanning sig på også set i lyset af, at kiropraktorerne fik ydelsen ind ved sidste overenskomstforhandling. Eller skal vi hellere prioritere en række ydelser uden for overenskomsten og håbe på en bedre indtjening herved? Vi ser området lidt som gyngerne og karrusellerne skal vi presse på for at få nye ydelser ind og samtidig begrænse den økonomiske vækst? Eller skal vi bibeholde de nuværende ydelser og vækste på disse og herudover skaffe os øget indtjening på ydelser uden for overenskomsten? Kvalitet - her er vores diskussioner gået på vigtigheden af at få afsat midler til kvalitetsudvikling af vores ydelser, men der skal to til tango, hvorfor dette synspunkt kun er gældende, hvis vores modpart byder ind med et tilsvarende beløb til opgaven. Vi har ligeledes været omkring fast afsatte midler til uddannelse af kliniske vejledere, både til studieafgift og til tabt arbejdsfortjeneste. Vi ser dette punkt væsentligt for fremadrettet at reklamere for vores del af faget samtidig med, at væksten i fysioterapeutiske stillinger skal findes i praksis jævnfør Health for Sale. Repræsentantskabsmødet Danske Fysioterapeuters højeste myndighed, repræsentantskabet, holdt todages møde i november Det er her, at retningen for vores fag sættes for de næste par år. PF deltog med 4 repræsentanter. I vores optik var det et godt møde, hvor vi følte dels, at PF`s tanker og ideer kom i spil, at vi blev lyttet til og sidst men ikke mindst fik vi Morten Høgh - repræsenterende praksissektoren- valgt ind i Hovedbestyrelsen. Ét af PF s mål i forhold til repræsentantskabsmødet var, at få et medlem fra bestyrelsen valgt ind. Det giver god og lige adgang til det politiske niveau et mandat vi forventer os meget af. Side 11

13 PF`s forslag om Åbne hovedbestyrelsesmøder var det forslag, som vakte allermest diskussion og et ønske om time-out fra HB`s side. Vores forslag gik på, at de indvalgte i repræsentantskabet kan møde op som tilhørere i den åbne dagsorden på HB-møderne i den valgte periode. Begrundelsen er, at sikre åbenhed om Danske Fysioterapeuters politik og handlinger og en sikring af, at de politiske budskaber i højere grad spredes. Åbenhed er jævnfør Den Danske ordbog at oplyse om sine beslutninger og handlinger og derved gøre det nemt for andre at gennemskue og få indsigt i dem. PF tror, at en øget gennemsigtighed i, hvordan beslutningerne træffes er med til at øge forståelsen for HB`arbejde. Vi tror også, at denne gennemsigtighed og indsigt kan være med til at øge opbakningen til HB s beslutninger, ja deres arbejde altså en win-win-situation for alle parter. Helt sådan opfattede HB ikke vores forslag eller rettere, har vi nok forskellig opfattelse af, hvad åbenhed indbefatter. HB henviser til, at referaterne allerede ligger frit tilgængelige på fysio.dk og at åbenheden således er til stede. Det er den ikke for os. Et er det skrevne, et anden er den diskussion, de aspekter og de vinkler, som har været i spil inden beslutningen kan skrives til referat. Den ide var ikke lige til at sluge for HB. Der var modargumenter dels omkring pladsmangel, om den hæmning af talestrøm hos den enkelte, som et åbent møde vil give og meget mere. Ja man fristes til at spørge, om der var en berøringsangst for forslaget? Læs selv: Sekretærkursus Foråret 2012 bød på to identiske sekretærkurser ét øst, ét vest - under overskriften: Sekretæren/klinikassistenten som blæksprutte. Knap 100 deltagere fandt vej til Køge og Fredericia for at få deres kompetencer på stress eller ikke stress og på kundeservice opdateret. Højt humør, stor trang til at netværke, til at tale på tværs og fine evalueringer kendetegnede også denne gang PF s kursus. Side 12

14 Fremtiden for sekretærkurser i PF-regi er talt. I forbindelse med Danske Fysioterapeuters tiltag på erhvervsområdet, er vi blevet enige med foreningen om, at de fremover tager ansvaret for afholdelse af disse. Det betyder for PF s bestyrelse, at vi fritstiller ressourcer til andre områder og opgaver. Vores ønske omkring sekretærkurserne er, at vi gerne vil være med på sidelinjen, og at kurserne ikke må blive væsentlig dyrere end i PF-regi. PF håber, at I bifalder denne beslutning og støtter op om Danske Fysioterapeuter tilbud til jeres sekretærer i Studerende i praktik Nogen vil tænke igen, igen men det er en alvorlig sag, at klinikker i Region Nordjylland, som genansøger om at være praktiksted jævnfør overenskomstens 2, nyt anmærkning til 2 modtager besked om, at praktikaftalen er godkendt under forudsætning af, at hele klinikken limiteres, idet man anser klinikken for at have en merindtjening via de studerende. Det er en gordisk knude, som vi ikke kan løse på regionsniveau, hvorfor det må og skal bringes højere op i systemet. PF s holdning er helt klart, at det skal ind i overenskomsten, identisk med de sundhedsfaglige uddannelser i det offentlige regi. Ca. 1/3 af fysioterapeuterne i DK arbejder i praksissektoren, hvorfor det er af største betydning, at man også kan få en praktikperiode inden for denne sektor. Det er et felt, vi vil gå efter ved de kommende OK-forhandlinger. Forsikringsområdet Markedet for forsikringsbetalte behandlinger har igen i år fyldt meget i bestyrelsesarbejdet. Aftalen med PreviaSundhed kørte fornuftigt og der var perspektiver for at udvide samarbejdet, men så købte Falck Healthcare PreviaSundhed af Tryghedsgruppen, hvilket gør Falck Helathcare til den absolut største aktør på markedet. Udover aktiviteterne i PreviaSundhed forsøger Falck at komme ind på markedet med lægehenviste behandlinger, men Danske Fysioterapeuter og PF er stadig i dialog med dem. Vi har ikke været enige om vilkårene, og har derfor anbefalet klinikkerne til at vente med at indgå samarbejdsaftale med Falck Healthcare. Dialogen fortsætter og vi har nu forhåbninger om, at vi måske snart kan blive enige. Vi vil orientere i nyhedsmail og på hjemmesiden, så snart der er nyt. Side 13

15 En anden aktør, nemlig Prescriba, har vi været i dialog med af to omgange og der foreligger nu en aftale, som kan downloades på vores hjemmeside. Prescriba er for nyligt begyndt at rekruttere klinikker, og vi venter spændt på at høre fra klinikkerne, hvordan samarbejdet kører. Der har meldt sig endnu ny aktør på markedet, nemlig SOS International. De har en ny model for samarbejde uden om overenskomsten. Den består af en fast betaling pr. behandlingsforløb. Danske Fysioterapeuter og PF har haft en dialog med dem og er nået frem til en aftale, som er budt ud til klinikker. Da det er en ny ordning følger vi den, og har aftalt, at vi sammen med Danske Fysioterapeuter evaluerer og eventuelt justerer efter ½ år. Der er muligheder for at udvide klinikkernes omsætning i denne form for aftale, da den er uden for overenskomsten. Man skal dog være opmærksom på dels honoreringen, dels patientgruppen og endelig have orden på den interne afregning på klinikkerne. Indadtil har vi også arbejdet med forsikringsområdet. Vi har fået en tydeligere afklaring af samarbejdet med Danske Fysioterapeuter. Vi har drøftet og afklaret vores overordnede holdning til forsikringsordninger og har på den baggrund udarbejdet et notat som er tilgængeligt på hjemmesiden. Vi orienterer løbende i nyhedsbreve og på hjemmesiden om, hvad der sker af nyt på området, og vil meget gerne have meldinger fra jer, når noget ikke fungerer tilfredsstillende i hverdagen på klinikkerne. Medlemsfordele PF s samarbejde med JyskPension har været en succes for alle parter. Forsikringsmæssigt er der tale om sundhedsforsikringer og om pensions/tryghedspakker. Der har været en meget stor interesse og tilslutning til begge, og der har været rigtig meget at spare for mange. Side 14

16 PF gør opmærksom på, at muligheden for at tegne ovennævnte forsikringer stadigvæk er til stede. Vi har modtaget et par positive tilkendegivelser omkring forsikring af børn. Læs selv hvilke: Mødeaktiviteter 2012/2013 MK: Marianne Kongsgaard Jensen, BL: Bettina Lyngbak,, JNH: Jacob Norholdt Hansen, LPJ: Lars-Peter Jensen MH: Morten Høgh, PG: Poul Gørtz, SQ: Søren Qvist januar Bestyrelsesmøde, København MK SQ LPJ PG JNH BL MH 24. januar Landssamarbejdsudvalgsmøde (LSU) MK 24. januar PR-møde, Analyse-møde, København MK LP 31. januar Bestyrelsesmøde på SKYPE MK SQ LPJ PG MH 2. februar Møde med sundhedsdoktor SQ 23. februar Bestyrelsesmøde, Århus MK SQ LPJ PG JNH BL MH marts Generalforsamling, Fagfestival, Odense MK SQ LPJ PG JNH BL MH 27. marts HK forhandling vedr. sekret. Khb MK 30. marts Udvalg for Privat & Praksis, Kbh MK april Bestyrelsesmøde, Frederica MK SQ LPJ PG JNH BL MH 23. april Møde m Falck Health Care SQ LPJ 24. april Sekretærkursus, Øst MK 25. april Sekretærkursus, Vest MK 26. april Møde m Prescriba SQ 11. maj Analyse-strategimøde, København MK LPJ 15. maj Møde m. Falck Health Care SQ LPJ 7. juni Møde i DF om forsikring, Kbh SQ Side 15

17 11. juni Fagligt udvalg, Kbh MH 11. juni Udvalg for Privat & Praksis, Kbh MK 12. juni Bestyrelsesmøde, København MK SQ LPJ PG JNH BL MH 14. juni Møde i DF om forsikring, Kbh SQ 26. juli Møde m SOS, Kbh SQ 14. august Møde m. PreviaSundhed SQ 21. august Strategimøde m Hovedbesty. Kbh MK SQ 24. august Bestyrelsesmøde, København MK SQ PG JNH BL MH 3. september Møde JNH 6. september Møde i DF om forsikring, Kbh SQ 10. september Udvalg f. Sundhedspolitik og Analyse MK 11. september Møde m Danske Patienter, Kbh MK, LPJ 13. september Fagligt udvalg, Kbh MH 1. oktober Udvalg for Privat & Praksis, Kbh MK 12. oktober Møde om erhversserviceydelser, DF MK oktober Bestyrelsesmøde, Middelfart MK SQ LPJ PG JNH BL MH 29. november Landssamarbejdsudvalgsmøde, Kbh MK 2-3. november Repræsentantskabet, Nyborg MK SQ LPJ MH 12. november Møde m. SOS SQ 19. november Kontaktforum, København LPJ JNH 22. november Bestyrelsesmøde, Skype MK SQ LPJ PG JNH BL MH 13. december Bestyrelsesmøde, København MK SQ LPJ PG JNH BL 19. december Fagligt udvalg, Kbh MH januar Møde om medlemskartotek SQ, LPJ 21. januar Sundhed.dk om kvalitetsdeklaret. Kbh MK 25. januar Bestyrelsesmøde, København MK SQ LPJ PG JNH BL 25. januar Afskedsreceptions Johnny Kuhr MK SQ LPJ PG JNH BL 19. februar Bestyrelsesmøde, København MK SQ LPJ PG BL 19, februar Møde m. Falck Health Care LP Side 16

18 20. februar Udvalg for Privat & Praksis, Kbh MK 15. marts Generalforsamling, Kolding MK SQ LPJ PG JNH BL MH Side 17

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 12. april 2012 fredag d. 13. april 2012 Sted: Trinity, Fredericia Tilstede: Marianne Kongsgaard (MK) Søren Qvist (SQ)

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag d. 18. januar 2012 Sted: Danske Fysioterapeuter Opgaver, der er uddelegeret til en eller flere personer er markeret med blå

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 27. - 28. januar 2011 Sted: Trinity, Fredericia Opgaver, der er uddelegeret til en eller flere personer er markeret med

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Tid: Mandag d. 11. april 2011 Sted: Vesterbro Torv 1-3, Aarhus Opgaver, der er uddelegeret til en eller flere personer er markeret med

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Tid: Mandag d. 22. august tirsdag d. 23. august 2011 Sted: Trinity, Snoghøj Opgaver, der er uddelegeret til en eller flere personer er

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer.

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer. Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision er at sætte dagsorden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed og sikrer fysioterapeuter

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009-2010

ÅRSBERETNING 2009-2010 Præsentation af bestyrelsen Marianne Kongsgaard (MK) Region Nordjylland marianne@kfft-dronninglund.dk ÅRSBERETNING 2009-2010 Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark www.praktiserendefysioterapeuter.dk

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark De praktiserendes samlede stemme i Danmark Indhold Præsentation af bestyrelsen... 2 Indledning... 3 Overenskomstforhandlingerne 2010 2011...

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014-2015

ÅRSBERETNING 2014-2015 ÅRSBERETNING 2014-2015 Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark De praktiserendes samlede stemme i Danmark Indhold PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN... 2 INDLEDNING... 3 OK-FORHANDLINGERNE OG RESULTATET... 5

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Referat. Ordinær Generalforsamling 2016

Referat. Ordinær Generalforsamling 2016 Referat Ordinær Generalforsamling 2016 PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK Fredag d. 11. marts 2016 kl. 15.15 - Nimb, Rotunden v. Tivoli i København. Velkomst v. Formand Marianne Kongsgaard Marianne

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh Referat af møde i Udvalg for praksisoverenskomster (UP) den 12-09-2013 l Dato for udarbejdelse: 18-09-2013 Deltagere Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013 Vederlagsfri fysioterapi Tirsdag den 28. maj 2013 Resume 1989: 22 mio.kr. i overskud. 1990 erne: Ordningen vokser og vokser Overflytning i 2008. KL ønskede at overtage hele opgaven. Aktion om behandlingskrævende

Læs mere

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ DS2022 DS2022 Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ Principper for udviklingen: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætning:

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 180 Offentligt Til: Folketingets sundhedsudvalg Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 3675 1777 Fax: 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde, Region Onsdag d. 15. 6. 2011, kl. 18-21 Syddanmark. Mødet afholdt v. Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, Mødelokale K 2, 6000 Kolding

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Profil for forbundsformand

Profil for forbundsformand Profil for forbundsformand Som formand er du den daglige politiske leder af forbundet og har derfor til hovedopgave at kæmpe for de bedst mulige vilkår for professionen og medlemmerne og skabe synlighed

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Annonceringsmateriale Annoncering af ydernummer i Grenå by med klinikopstart 1. februar 2016

Annonceringsmateriale Annoncering af ydernummer i Grenå by med klinikopstart 1. februar 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale Annoncering af ydernummer i Grenå by med klinikopstart

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE FOR LEJERE, ANSATTE OG ejere Arbejdsforhold for lejere, ansatte og ejere I takt med at arbejdsforholdene i praksis er i bevægelse og står til forandring har PF besluttet, at sætte fokus på de regler og

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

STANDARD FOR KONTINUITET I PLEJE OG BEHANDLING

STANDARD FOR KONTINUITET I PLEJE OG BEHANDLING STANDARD FOR KONTINUITET I PLEJE OG BEHANDLING Kvalitetsmål Målet er at sikre kontinuitet i pleje og behandling af familien fra før fødsel eller ved akut indlæggelse til udskrivelse med evt. ambulant kontrol.

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

BDOKR i Aarhus Transport i bil fra KL, Weidekampsgade 10 kl. 7.30 præcis hjemtransport med tog kl. 15.27 fra Aarhus H.. Allan Graversen, KL.

BDOKR i Aarhus Transport i bil fra KL, Weidekampsgade 10 kl. 7.30 præcis hjemtransport med tog kl. 15.27 fra Aarhus H.. Allan Graversen, KL. Mødedato/-tid: 11. marts 2015 kl. 10.30 15.00 Mødested: Deltagere: Afbud fra: BDOKR i Aarhus Transport i bil fra KL, Weidekampsgade 10 kl. 7.30 præcis hjemtransport med tog kl. 15.27 fra Aarhus H.. Allan

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer

Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Mellem undertegnede indehaver(e) af KLINIK FOR FYSIOTERAPI (i det følgende betegnet klinikken): Navn(e) Klinikadresse CVR.nr. og ejerydernummerindehaver

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

1. dag - Modul 1A. Velkomst og præsentation. Indflydelse og interessevaretagelse. Frokost (kl. 13-14) TR-spillet. Arbejdstid. Middag (kl.

1. dag - Modul 1A. Velkomst og præsentation. Indflydelse og interessevaretagelse. Frokost (kl. 13-14) TR-spillet. Arbejdstid. Middag (kl. 1. dag - Modul 1A Velkomst og præsentation Indflydelse og interessevaretagelse Frokost (kl. 13-14) TR-spillet Arbejdstid Middag (kl. 18-19) Overraskelse (kl. 19.30-21) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere