Love for Grundejerforeningen Strandlyst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for Grundejerforeningen Strandlyst"

Transkript

1 Love for Grundejerforeningen Strandlyst

2 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Strandlyst. Dens hjemsted er København under hvis jurisdiktion den hører, og dens område er den del af matr. Nr. 331 af Vigerslev, der blev udstykket i 1914, og som omfatter matr. Nr. 436, , , 2290 og 2635 af Vigerslev samt diverse vejarealer, stig og plads; mod øst begrænset af Gl. Køge Landevej og mod vest af Vigerslevvej. FORMÅL 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, derunder vedligeholdelse af veje, stier, anlæg m.m. samt at virke for forbedring af offentlige foranstaltninger, der kan komme medlemmerne til gode. MEDLEMSFORHOLD 3. Ejerne (iflg. skød af de under 1 nævnte matr.nr., er i henhold til det oprindelige skøde på parcellerne forpligtet til at være medlemmer af foreningen. Andre medlemmer kan ikke optages. Der påhviler ikke medlemmerne som helhed noget solidarisk ansvar i anledning af enkelte medlemmers dispositioner. BESTYRELSE 4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at formanden vælges i år med ulige endetal, og kassereren og sekretæren i år med lige endetal. Endvidere vælger generalforsamlingen en bestyrelsessuppleant, en revisor og en revisorsuppleant alle for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens medlemmer skal være bosiddende inden for foreningens område. Honorar til bestyrelse og revisor fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsens opgave er at varetage foreningens interesser i henhold til lovene og generalforsamlingens beslutninger samt at føre nøjagtigt regnskab over foreningens indtægter og udgifter. Endvidere at optage referat af bestyrelsesmøder og generalforsamling og at udsende til medlemmerne et kort referat af generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsordning og er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede. Revisoren reviderer regnskabet efter behov, dog altid efter regnskabsårets udløb. Foreningen tegnes ved formanden. Ved erhvervelse, salg eller behæftelse af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 2

3 GENERALFORSAMLING 5. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ultimo februar måned og indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmernes sidst opgivne bopæl med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 1. februar. Indkaldelsen skal være ledsaget af en dagsorden indeholdende de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1: Valg til dirigent. 2: Årsberetning. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab. 4: Indkomne forslag. 5: Fastsættelse af honorarer. 6: Fastsættelse af kontingent. 7: Valg i henhold til 4. 8: Udvalg. ): Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter mindst ¼ af medlemmernes skriftlige anmodning til bestyrelsen med angivelse af en dagsorden. I sidste tilfælde afholdes generalforsamling senest 14 dage efter anmodningens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel ved skriftlig meddelelse indeholdende dagsorden til medlemmernes sidst opgivne bopæl. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Alle beslutninger vedtages med almindeligt stemmeflertal: dog kan lovændringer kun vedtages, når de forud har været indvarslet, og mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for lovændringen. f) Hvert medlem har een stemme på generalforsamlingen, men stemmeretten bortfalder, hvis vedkommende ophører at have rådighed over ejendommen. g) Et medlem har ret til ved skriftlig fuldmagt at lade sig repræsentere ved et ikke medlem. h) Hvis 2 eller flere i forening ejer en ejendom, har disse ejere kun een stemme. i) Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis mindst 2 medlemmer forlanger det. 3

4 REGNSKABSÅR KONTINGENT 6. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår skal forelægges på den ordinære generalforsamling, og et ekstrakt af regnskabet tilstilles medlemmerne samtidig med indvarsling til denne. Ejere af ejendomme, beliggende til privat fællesvej, betaler et ensartet kontingent til den almene drift, vejvedligeholdelse og evt. snerydning. Ejere af ejendomme, beliggende til offentlig vej, betaler et ensartet kontingent til den almene drift. Ejere af ejendomme, hvorfra der drives erhvervsvirksomhed og dette efter generalforsamlingens skøn giver uforholdsmæssigt stort slid på vej m.v., kan pålægges et større kontingent til vejvedligeholdelse. Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, og det er forfaldent til betaling 1. april og 1. oktober for henholdsvis regnskabsårets 1. og 2. halvår. Kommer et medlem i restance med sit kontingent i over 6 uger efter forfaldsdagen, opfordres der skriftligt til at berigtige restancen, og sker dette ikke inden 14 dage, er foreningen i henhold til det oprindelige skøde på parcellerne berettiget til ad retslig vej at indkassere beløbet plus de dermed forbundne omkostninger. ALMINDELIGE ORDENSREGLER 7. Ethvert medlem er pligtig til at overholde følgende: Såfremt et medlem skifter bopæl, skal det senest 14 dage efter flytningen skriftligt meddeles bestyrelsen. Grundene skal holdes således fri for ukrudt at væsentlige ulemper for de omboende undgås. Gødning og affald må ikke henligge utildækket. Afbrænding af haveaffald o. lign. sker på eget ansvar og efter politiets og brandvæsenets anvisning og skal foretages på tid og sted, der ikke generer de omboende. Fjerkræ og andre husdyr skal holdes indenfor ejendommens grænser. Opgravning i vejene ved indlæggelse af kloak ell. lign., må kun foretages af dertil autoriserede folk, og efterreparation af vejene skal foretages senest 4 uger efter arbejdets udførelse og bekostes af det pågældende medlem, f) Sommerhuse må ikke udlejes til helårsbeboelse. g) Findes der bil stationeret på grunden, skal overkørslen fra vej til fortov og derover udføres i henhold til derom gældende bestemmelser for offentlige veje. Anlæg og vedligeholdelse påhviler ejeren. h) Fortove og veje holdes rene, og i vintertiden må snerydning og grusning i glat føre foretages i henhold til politivedtægten. 4

5 i) Hække klippes således, at de ikke rager ud over vejlinien, der er 2,5 m fra vejens kantsten. Træer og buske beskæres således, at de ikke kan volde ulempe for forbipasserende. Såfremt disse regler efter bestyrelsens skøn i væsentlig grad forsømmes, er det dens pligt at give pågældende medlem besked herom, og hvis forholdet inden for en bestemt frist ikke er bragt i orden, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for vedkommende medlems regning. BYPLANVEDTÆGT 8. På foreningens område er de d. 19. februar 1945 tinglyst følgende byplanvedtægt: I. Vejlinierne indenfor området fastsættes således: Østergårds Allé, Urtehaven og Englodden opretholdes med de nuværende udlægsbredder på 18,83 m og anlægsbredde på 10 m. Matr.nr opretholdes som en 3,5 m bred sti. Matr.nr 331 opretholdes som plads. For Stakhaven og Vigerslevvej fastsættes vejlinien i det nordlige skel af matr.nr og det nordøstlige skel af matr.nr II. Byplanens område fastlægges i sin helhed som et boligkvarter for åben og lav bebyggelse, for hvilken følgende bestemmelser er gældende: På hver grund må kun opføres een beboelsesbygning med højst 2 til beboelse indrettede etager (beboelseslag) foruden enkelte kvistværelser, der dog ikke må være indrettede til selvstændig beboelse. Hver etage (beboelseslag) må kun tjene som bolig for en enkelt familie. I kælderen må indrettes dagopholdsrum. Mindre udhuse til beboernes behov må opføres på grunden. Uanset de til enhver tid gældende byggelovsbestemmelser om udnyttelsesgrad må kun 1/3 af hver grund bebygges. Ved grunden forstås som hidtil dens areal efter fradrag af udlagt gadeareal. Bygninger på grunden skal holdes mindst 2,5 m fra naboskel. Sammenbygning til een side med bygningen på nabogrunden skal dog være tilladt, hvis ejerne af de pågældende grunde ved tinglyst deklaration med magistraten som eneste påtaleberettigede forpligter sig og fremtidige ejere til stedse ved grundens bebyggelse at opføre deres bygninger i tilslutning til hinanden og på en sådan måde, at den sidst opførte af de to bygninger, efter magistatens skøn, i højde, udseende og iøvrigt harmonerer med den først opførte. De mod nabogrund vendende ydermure skal udstyres som facademure, selv om der ikke anbringes vinduer i dem. Enhver grunds ubebyggede areal, derunder også arealet mellem vejenes anlægslinie og henholdsvis udlægslinie eller byggelinie, skal anlægges og vedligeholdes som have. Grundene skal indhegnes med et for kvarteret passende hegn såvel mod vej som nabogrund, medmindre der i henhold til den til enhver tid gældende byggelov gives fritagelse for opsætning af hegn. 5

6 f) Foruden at byggelovens krav om tegninger m.m. skal opfyldes, må en situationsplan, der viser grundens og bebyggelsens benyttelse samt tegning af hegnet forelægges magistratens til godkendelse. III. Såvel bygningerne som grundene skal benyttes således, at kvarterets præg som villakvarter ikke lider skade. Der må derfor intet finde sted, der efter magistratens skøn er til ulempe for de omboende, såsom ved at forårsage røg, støj, ilde lugt eller ubehageligt skue. Bygningerne og grundene må således foruden til beboelse og have kun benyttes til sådan mindre handels-, værksteds- eller anden virksomhed, der ikke kommer i strid hermed, hvorved særligt bemærkes, at butikshandel kun skal være tilladt på parceller med facade mod Gl. Køge Landevej, Stakhaven og Vigerslevvej. Virksomhederne må ikke ved deres art, reklamering eller udstilling gå ud over, hvad der efter magistratens skøn hører hjemme i et villakvarter. De herefter tilladelige virksomheder må kun drives af beboere i den pågældende ejendom og kun ved beboere selv. IV. Den i post II f nævnte situationsplan samt tegning af hegn skal kun forelægges magistraten for ny eller ændret benyttelse af grunde eller bygninger, men ikke for den ved nærværende byplans vedtagelse eksisterende benyttelse. V. Den i deklarationen af 27. april 1915 lyst d. 31. maj 1915 indeholdte Byggeservitut III ophæves fra den dag, nærværende byplanvedtægt træder i kraft. VI. Kun Københavns Magistrat har påtaleret for overtrædelse af nærværende vedtægt. Den samlede Magistrat kan indrømme mindre lempelser i vedtægtens bestemmelser. VII. Forandringer i nærværende byplan kan ske ved kommunalbestyrelsens beslutning og Indenrigsministeriets godkendelse efter reglerne om vedtagelse og godkendelse af nye planer, jfr. byplanlovens 5. (Denne paragrafs bestemmelser kan ikke ændres ved generalforsamlingsbeslutning). OVERGANGSBESTEMMELSER 9. Nærværende love er således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. februar 1987 og ophæver samtidig alle tidligere love og bestemmelser. 6

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER gældende for GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN Dragør Side 1 FORENINGENS NAVN OG DENS FORMAL: VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN, DRAGØR Foreningens navn er

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Nygårdspark". Dens hjemsted er Farum Kommune. Grundejerforeningens områder er matr.nr. 16 cb Farum by og sogn og parceller

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang

Andelshaveforeningen Engvang Andelshaveforeningen Engvang www.hf-engvang.dk Englandsvej 160, 2300 København S. Love & Vedtægter Opdateret d. 7. Maj. 2009 1 FORENINGEN FORENINGEN 01. Foreningens navn er Andelshaveforeningen Engvang

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN LYKKESHOLM NEJEDE 3400 HILLERØD www.lykkesholm.info

GRUNDEJERFORENINGEN LYKKESHOLM NEJEDE 3400 HILLERØD www.lykkesholm.info GRUNDEJERFORENINGEN LYKKESHOLM NEJEDE 3400 HILLERØD www.lykkesholm.info l. Foreningens navn er Grundejerforeningen "Lykkesholm". Dens område er parceller udstykket fra ejendommen matr. nr. 9 a Nejede by,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark

Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark 1 * G R U N D E J E R F O R E N I N G E N N I V Å P A R K Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark A. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Nivåpark Foreningens hjemsted

Læs mere

UDKAST Vedtægter for Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby per 17. marts 2015. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby

UDKAST Vedtægter for Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby per 17. marts 2015. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby 2 Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Kapitel 2: Foreningens område og medlemskreds 3 Stk. 1:

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere