Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter"

Transkript

1 Ejendomsmæglernes Landsorganisation Vedtægter

2 Kapitel 1. Navn - Hjemsted Formål 1. Navn og hjemsted Organisationens navn er EJENDOMSMÆGLERNES LANDSORGANISATION, EL. Organisationens hjemsted er sekretariatets adresse. 2. Formål Organisationens formål er at varetage medlemmernes erhvervsinteresser og at fremme det kollegiale samarbejde medlemmerne imellem. Kapitel 2. Ledelsen - Generalforsamlingen 3. Ledelsen Generalforsamlingen er organisationens højeste myndighed i alle henseender. Generalforsamling afholdes skiftevis øst eller vest for Storebælt. Organisationen skal have sekretariatsfællesskab med GELO. 4. Afholdelse Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 1/3 af medlemmerne skriftligt, og med angivelse af, hvilke forslag der ønskes behandlet, overfor bestyrelsen begærer det, eller når mindst 1/2 af bestyrelsen kræver dette. 5. Indkaldelse Meddelelse om afholdelse af ordinær generalforsamling bekendtgøres over for medlemmerne i organisationens nyhedsbrev eller medlemsblad senest 30 dage før generalforsamlingens afholdelse. Nyhedsbrev eller medlemsblad kan fremsendes som elektronisk post. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker enten ved skriftlig meddelelse i form af til hvert medlem eller ved bekendtgørelse i EL s nyhedsbrev eller medlemsblad senest 10 dage før den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse. Nyhedsbrev eller medlemsblad kan fremsendes som elektronisk post. Indkaldelse skal angive stedet, hvor generalforsamlingen afholdes, samt indeholde fuldstændig dagsorden med oplysning om, hvilke forslag der skal behandles. 6. Dagsorden Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning om organisationens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent. 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af 1 suppleant. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være organisationens sekretariat i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse.

3 7. Dirigenten Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dens resultat. Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger protokolleres, og protokollen underskrives af dirigenten og protokolføreren. 8. Beslutninger På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag der har været optaget på dagsordenen samt ændringsforslag hertil. Alle beslutninger på generalforsamlingen, herunder vedtægtsændringer, fusion med andre foreninger og organisationens opløsning, træffes ved simpel stemmeflerhed. Afstemning skal være skriftlig, hvis blot ét medlem forlanger det. Hvert forretningssted har 1 stemmerettighed. Uanset om man er indehaver af flere forretningssteder, kan et medlem dog højest opnå to stemmerettigheder. Såfremt der er flere indehavere af samme forretningssted/forretningssteder, kan det samlede antal indehavere ligeledes højest opnå 2 stemmerettigheder. Der kan afgives stemme ved fuldmagt. En fuldmagt skal være skriftlig og forsynet med vitterlighedsvidner. En fuldmagt kan kun udstedes til en registreret ejendomsmægler, som er medlem af foreningen. Ingen kan udøve stemmeret med mere end 1 fuldmagt. En fuldmagt til den ordinære generalforsamling gælder også til den følgende ekstraordinære generalforsamling. 9. Bestyrelsen Organisationen ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Et hvert medlem af bestyrelsen skal være registreret i Erhvervsstyrelsen som ejendomsmægler. I den samlede bestyrelse må der ikke være mere end 2 medlemmer fra samme ejendomsmæglerkæde, sammenslutning, forening eller firma. 10. Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Konstituering finder sted i umiddelbar tilknytning til generalforsamlingen og meddeles organisationens medlemmer i førstkommende nummer af organisationens nyhedsbrev eller medlemsblad. Bestyrelsen antager sekretariatschef, der i samarbejde med bestyrelsens formand og næstformand varetager organisationens daglige ledelse. 11. Møder Bestyrelsesmøder afholdes i det omfang, bestyrelsen finder det nødvendigt. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker ved skriftlig meddelelse fra organisationens sekretariat senest 8 dage før mødets afholdelse. 12. Beslutninger Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer, heriblandt bestyrelsens formand eller næstformand, er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog 30. Ved stemmelighed er formandens, og i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

4 13. Protokol Bestyrelsens forhandlinger og beslutninger protokolleres, og protokollen underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer. 14. Udvalg Bestyrelsen nedsætter dels et medlemsudvalg, dels andre udvalg i det omfang, bestyrelsen finder dette nødvendigt og relevant. Medlemmer af sådanne udvalg kan være ethvert medlem af organisationen, heraf dog mindst et bestyrelsesmedlem. Udvalgsmøder afholdes i nødvendigt omfang og efter aftale med organisationens sekretariat. 15. Vederlag Bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer er ulønnede, men er berettigede til refusion af udlæg og udgifter afholdt i organisationens interesse. Sekretariatschefen er lønnet. Herudover kan bestyrelsen i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft. 16. Tegning Organisationen tegnes af bestyrelsesformanden og sekretariatschefen, eller et bestyrelsesmedlem i forening. 17. Hæftelse Der påhviler ikke organisationens medlemmer personlig hæftelse for de organisationen påhvilende forpligtigelser. Kapitel 3. Regnskab og formue 18. Regnskab Organisationens regnskabsår er perioden fra 01. januar til 31. december. 19. Formue Organisationens formue skal efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til enhver tid være anbragt på betryggende måde. 20. Revision Organisationens årsregnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 21. Opstilling Årsregnskabet opstilles i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af organisationens bestyrelse inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Revisoren kan til enhver tid foretage revision af årsregnskabet og forlange indsigt i organisationens regnskabsbilag og kassebeholdning, samt skal orientere bestyrelsen om eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

5 Kapitel 4. Medlemmerne - Optagelse 22. Optagelse Anmodning om optagelse som medlem af organisationen sker ved skriftlig henvendelse til organisationens sekretariat. Ansøgningen behandles i organisationens medlemsudvalg. Offentliggørelse af nye medlemmer kan ske i nyhedsbrev eller medlemsblad. 23. Krav For optagelse som medlem af organisationen stilles følgende krav: 1. Forretningsstedet der ansøger om optagelse skal have indgået aftale med en registreret ejendomsmægler om tilknytning til forretningsstedet. Den tilknyttede ejendomsmægler skal være forsikret igennem Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation. 2. Forretningsstedet skal godkendes af et enstemmigt medlemsudvalg. Såfremt der i udvalget ikke er enighed om optagelse af et forretningssted, behandles anmodningen af bestyrelsen. Medlemsudvalget og/eller bestyrelsen kan fastsætte særlige vilkår for medlemskab. 3. Såfremt forretningsstedet drives i selskabsform - interessentskab, aktieselskab eller anpartsselskab - skal samtlige indehavere opnå medlemskab af organisationen. 24. Prøvetid Nye medlemmer kan optages med prøvetid i henhold til de af medlemsudvalget fastsatte vilkår for ansøgerens medlemskab. 25. Oplysningspligt Hvert medlem er forpligtet til at give organisationens sekretariat meddelelse om navn på assistenter og øvrige ansatte hos dette medlem. Bestyrelsen er berettiget til at opkræve bod hvis der konstateres uregelmæssigheder. 26. Rettigheder og pligter Alle medlemmer har som betingelse for medlemskab pligt til: 1. at tilslutte sig den af organisationen anviste forsikringsordning; 2. at overholde den til enhver tid gældende lovgivning om ejendomsformidling og ejendomsmæglervirksomhed samt de af organisationen fastsatte etiske regler; 3. at drive forretning på uangribelig vis og ved annoncering anvende en tekst og annonceform, der, såvel i forhold til kolleger som overfor det emne der søges eller tilbydes, ikke kan virke anstødelig; samt 4. i videst muligt omfang at anvende de i organisationen autoriserede formularer. 5. såfremt bestyrelsen ønsker dokumentation for, at deponeringsregnskab lever op til gældende lovgivning, skal medlemmet efter anmodning fra sekretariatet snarest fremsende kopi af deponeringsregnskab, attesteret af egen revisor. Ønsker medlemmet ikke at efterkomme anmodningen, har bestyrelsen ret til, for medlemmets regning, at anmode foreningens revisor om at kontrollere deponeringsregnskabet. 27. Oplysning Organisationen udsender meddelelser til hvert enkelt medlem enten via nyhedsbrev eller via

6 medlemsbladet. Hvad der er meddelt gennem nyhedsbrevet eller medlemsbladet, betragtes som værende kommet til medlemmets kundskab. Nyhedsbrev og/eller medlemsblad kan udsendes elektronisk. 28. Udmeldelse Udmeldelse af organisationen skal ske skriftligt til sekretariatet med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Tilbagebetaling af indbetalt kontingent kan ikke finde sted. Betalt forsikringspræmie reguleres ved forsikringsperiodens udløb. 29. Eksklusion Ved kontingent- eller anden form for restance kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Foreningens bestyrelsesbeslutning om eksklusion skal være enstemmig og begrundet og skal meddeles det ekskluderede medlem ved anbefalet brev straks efter beslutningen. Ved restance kan bestyrelsen dog først beslutte at ekskludere et medlem, når foreningen til medlemmet før forfaldsdagen har sendt påkrav om betaling og efter forfaldsdagen har sendt to på hinanden følgende påmindelser om betaling, og medlemmet fortsat er i restance. Eksklusion kan ligeledes ske, såfremt medlemmet tilsidesætter sine pligter, og ikke overholder bestemmelserne i 30 Eksklusionen har øjeblikkelig virkning. Eksklusionen fritager ikke medlemmet for at betale kontingent for det regnskabsår i hvilket eksklusionen finder sted. 30. Tilsidesættelse af pligter Bestyrelsen kan ved simpelt flertal beslutte at ekskludere et medlem der: 1. - ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, jf. 23. nr. 1 og 3, og 26.; 2. - i forbindelse med sin virksomhed kan blive - eller er dømt - for forsætlig eller ved grov uagtsomhed, eller i gentagelsestilfælde ved simpel uagtsomhed at have tilsidesat sine lovgivningsmæssige pligter som ejendomsmægler i øvrigt handler til skade for organisationen og dens formål; 4. - har fået udbetalt erstatning gennem Garantiforeningen, og organisationen efterfølgende får mistanke om på grundlag af foreliggende skadesanmeldelser eller på anden måde - at Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation vil lide yderligere tab ikke efterkommer en afgørelse fra Disciplinærnævnet eller Klagenævnet for Ejendomsformidling. Ethvert medlem har dog ret til, at ansøge bestyrelsen om tilladelse til, at forsøge en sag prøvet for retten. Såfremt bestyrelsen meddeler begrundet afslag, er medlemmet pligtig til, at efterkomme bestyrelsens pålæg inden for 8 dage. Eksklusionen har øjeblikkelig virkning. Såfremt det ekskluderede medlem måtte have indsigelser imod eksklusionen, er dette medlem forpligtet til straks at tilvejebringe en garanti fra et pengeinstitut. Garantien, der skal stilles til fordel for organisationen, skal være uigenkaldelig og på anfordringsvilkår. Garantien skal mindst udgøre det beløb bestyrelsen skønner at foreningen kan tabe. 31. Kontingent Det årlige kontingent for medlemskab fastsættes af generalforsamlingen. 32. Indskud Indskud for nye medlemmer fastsættes af bestyrelsen.

7 Kapitel 5. Organisationens opløsning 33. Opløsning Beslutning om organisationens opløsning træffes på generalforsamlingen og vedtages med simpel stemmeflerhed, jf. 8. Samtidig med beslutning om organisationens opløsning skal generalforsamlingen træffe beslutning om, til hvilket formål organisationens formue skal skænkes. Vedtægterne er vedtaget den 5. december 1977 på den stiftende generalforsamling. Vedtægterne er senest ændret på den ordinære generalforsamling den Ålborg den 20. marts 2015 Bestyrelse Kent Alexander Bo Weiland Bo møller Nielsen Ole Mortensen Lars Gravel

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk VEDTÆGTER FOR KREATIVITET & KOMMUNIKATION 1. NAVN & HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Kreativitet & Kommunikation. Brancheforeningen for rådgivende kreative erhverv. 1.2 Foreningens hjemsted er København

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission Vedtægter for Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission. Foreningens hjemsted er København. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS)

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Bilag: Vedtægter for Helsingør Sejlklub (Sejlerafdelingen) Vedtægter for Motorbådsafdelingen LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere