Transaktionsindberetning. v) Kim Bederholm Børskontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transaktionsindberetning. v) Kim Bederholm Børskontoret"

Transkript

1 Transaktionsindberetning v) Kim Bederholm Børskontoret 1

2 Transaktionsindberetning Lov om værdipapirhandel m.v. (lovbekendtgørelse nr. 214 af 2. april 2008) Bekendtgørelse 1189/2007 om indberetning af transaktioner med værdipapirer Kommissionens forordning 1287/2006/EF 2

3 Transaktionsindberetning 33, stk. 2. En værdipapirhandler, der gennemfører transaktioner med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller på en alternativ markedsplads, skal hurtigst muligt og senest ved det pågældende markeds lukketid dagen efter transaktionens gennemførelse indberette oplysninger om transaktionen. Oplysningerne kan indberettes af værdipapirhandleren selv, en tredjemand på værdipapirhandlerens vegne, eller af et match- eller rapporteringssystem, der er godkendt af Finanstilsynet eller af det regulerede marked eller den multilaterale handelsfacilitet, gennem hvis systemer transaktionen er gennemført. 3

4 Transaktionsindberetning Hjemlandsindberetning (moderselskaber og datterselskaber) Filialer indberetter til værtsland Som udgangspunkt de transaktioner, der er lavet på værtslandets»territorium«filialen kan dog vælge at indberette alt til værtslandet, jf. CESR Level 3 Guidelines on MiFID Transaction reporting (CESR/07-301) 4

5 Transaktionsindberetning og outsourcing af værdipapirhandel Hvis dele af de væsentlige aktivitetsområder outsources skal bestyrelsen sikre at der foreligger retningslinier for varetagelsen af opgaven. Outsourcing af væsentlige aktivitetsområder skal besluttes af bestyrelsen. Løbende rapportering til bestyrelsen, der fører kontrol med opgaveløsningen. Bestyrelsens ansvar for opgavernes løsning kan ikke outsources. 5

6 Transaktionsindberetning»Transaktioner«frem for»handler«alle instrumenter (dog ikke råvarederivater/»non-securities derivatives«) MiFID: kun instrumenter der er optaget til handel på et RM Værdipapirhandelsloven udvidelse: Instrumenter på alternative markedspladser også omfattet Senest (bank) dagen efter transaktionens gennemførelse 6

7 Transaktionsindberetning Myndighederne udveksler indberetninger med hinanden Instrumenter:»det relevante marked«filialer: til hjemlandet Forespørgsler 7

8 Transaktionsindberetning Bkg. nr. 1189/2007-udvidelse: kunde-navn pr. 1/ Dog ikke på transaktioner i obligationer og investeringsforeningsbeviser. AII SI 8

9 NB-TRS Nordisk/baltisk samarbejde om et transaktionsindberetningssystem 9

10 Definitioner til eksempler Transaktion om samtlige de transaktioner, der systemmæssigt (teknisk) dannes i forhold til håndtering af bogføring og den øvrige styring hos den indberetningspligtige. Indberetning om transaktioner, der skal indberettes til Finanstilsynet i henhold til MiFID-reglerne. Indberetningspligtig om det rapporterende selskab og værdipapirhandler synonymt. Der henvises til tabel 1 i bilag I i gennemførelsesforordningen 1287/2006/EF) og de egentlige tekniske specifikationer i dokumentet TRS Report Format for reporting party. 10

11 Transaktioner 1. transaktioner, som værdipapirhandleren gennemfører på egne vegne (principal) 2. transaktioner, hvor værdipapirhandleren handler med en kunde mod egenbeholdningen (principal) 3. transaktioner, hvor værdipapirhandleren handler for en kundes regning eller på en kundes vegne (agent) 11

12 Principper bag felternes udfyldelse ved indberetning 1. Buy/sell-indikator: Handler vph'eren mod sin egenbeholdning ('principal' el. 'handel for egen regning') udfyldes feltet fra vph'erens perspektiv. Handler vph'eren på vegne af en kunde ('børshandel', 'agent' el. 'kommissionshandel'), udfyldes feltet fra kundens perspektiv. 2. Counterparty: Hvis modparten ikke er en anden vph'er, RM, MTF el. CCP (med MIC- el. BIC-kode), vil 'det andet ben' ikke blive indberettet. (Privatpersoner indberetter ikke.) 12

13 Indberetning Navn på felt Beskrivelse af indhold Obligatorisk 1. Technical Reporting Firm Identification 2. Reporting Firm Identification 3. Transaction Record Info Type 4. Transaction Reference Number En entydig 11-cifret kode til identificering af det selskab, der er godkendt til at sende transaktionen til Finanstilsynet. BIC-koden ift. ISO 9362 En entydig 11-cifret kode til identificering af det selskab, som gennemførte transaktionen. BIC-kode iht. ISO 9362 Indeholder data, der er relateret til indberetningen. Et unikt identifikationsnummer for transaktionen. Tildelt af det rapporterende selskab. Alfanumerisk felt på op til 40 tegn Den handelsdag, hvor transaktionen blev udført Datoformat: ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:mm:SS+hh, UTC-tid, skal derfor justeres iht. sommer- og vintertid. 5. Trading Date Time Ja Ja Ja Ja 13

14 Indberetning Navn på felt Beskrivelse af indhold Obligatorisk 6. Buy/Sell Indicator Ja Hvis rapporterende selskab handler som principal, skal feltet udfyldes fra det rapporterende selskabs synsvinkel. Hvis det rapporterende selskab handler som agent, skal feltet udfyldes fra kundens p erspektiv. B = Køb S = Salg Angiver, om selskabet udførte transaktionen: 7. Trading Capacity Ja For egen regning: P = Principal For en kundes regning eller på en kundes vegne: A = Agent (kommission) OBS: Værdierne M (Market maker), C (Own account as agent for a customer) og W (Warehousing) bruges ikke i Danmark. 12-ciftet ISIN kode jf. ISO Instrument Identification Ja OBS: I 2008 kommer der en alternativ kode (AII) for visse markeder i Europa. Indberetning med AII kræver justeringer i TRS-systemet. Ind til dette sker, skal transaktioner i instrumenter på disse markeder ikke indberettes. En oversigt over AII-markeder findes på adressen mifiddatabase.cesr.eu. 14

15 Indberetning Navn på felt Beskrivelse af indhold Obligatorisk 9. Unit Price Pris pr. værdipapir eller derivataftale eksklusive provision og (hvis relevant) påløbne renter (clean price ). Når der er tale om et gældsinstrument, kan prisen enten udtrykkes i en valuta eller som en procentsats. 10. Price Notation Den valuta, i hvilken prisen er angivet. ISO kode jf. ISO 4217 Ja 11. Quantity Antallet af andele i de finansielle instrumenter, obligationers nominelle Ja værdi eller antallet af derivataftaler, der indgår i transaktionen. For obligationer skal den totale nominelle værdi indsættes. Eksempel: nominelt til kurs 97 (i %) i en dansk obligation giver dette en kursværdi på *97/100 = (DKK) Ja 15

16 Indberetning Navn på felt Beskrivelse af indhold Obligatorisk 12. Counter Party Code & Counter Party Code Type Identificering af modparten i transaktionen. Identificeringen består i: hvis modparten er et investeringsselskab eller central modpart: B (code type ) + 11 cifret BIC-kode (ISO 9362) hvis modparten er et reguleret marked eller en MHF: M (code type ) + MIC-kode (ISO 10383) hvis modparten ikke er et investeringsselskab, et reguleret marked, en MHF eller et foretagende, der handler som central modpart C (code type ) + internt kundenummer (fx. konto- eller depotnummer, såfremt det er unikt for den enkelte kunde) Max. 40 tegn. OBS: Hvis modparten i en indberetning ikke er et rapporterende selskab, et reguleret marked, en MTF eller en central modpart, skal det andet ben af handlen ikke indberettes. Identificering af det handelssystem (marked), hvor transaktionen blev gennemført. Identificeringen består i: RM og MTF M (code type ) = MIC-kode (ISO 10383) 13. Venue Identification Ja Andet O (code type ) + XOFF Ja 16

17 Indberetning Navn på felt Beskrivelse af indhold Obligatorisk 14. Venue Reference Transaction Number Max. 40 tegn. For OMX cash = trade number For OMX derivater = deal number 15. Client Code Ja, hvis Max. 70 tegn. Identificerer den kunde på hvis vegne eller regning transaktionen er gennemført. Identificeringen består i: hvis kunden er et investeringsselskab: B (code type ) + 11 cifret BIC-kode (ISO 9362) hvis kunden ikke er et investeringsselskab: I (code type ) + internt kundenummer (fx. konto- eller depotnummer, såfremt det er unikt for den enkelte kunde) Ja Trading capacity = A 17

18 Indberetning Navn på felt Beskrivelse af indhold Obligatorisk 16. Cancellation Transaction Info Type Indeholder data, der er relateret til indberetningen. Skal bruges til at annullere eller slette en tidligere indberettet transaktion. 17. Cancelled Transaction Unique Identifier Transaktionsnummer på tidligere indberettet transaktion Ja, hvor relevant. 18. Cancellation Indicator 19. Client Name Indikerer annulleringstype. Identificeringen består i: C = annullering den tidligere indberettede transaktion. Max. 70 tegn. Ja, hvor relevant. Ja OBS: Træder først i kraft 1. juli

19 Indberetning Navn på felt Beskrivelse af indhold Obligatorisk 20. Client Identifier Local Bruges ikke i Danmark. Nej 21. Client Street Max. 70 tegn. Nej Kan udfyldes på frivillig b asis. 22. Client Zip Code Max. 70 tegn. (Bemærk, at anden dokumentation angiver max 20 tegn) Nej Kan udfyldes på frivillig b asis. 23. Client City Nej Max. 70 tegn. Kan udfyldes på frivillig b asis. 24. Client Country Max. 70 tegn. Nej Kan udfyldes på frivillig b asis. 25. Proxy Holder Bruges ikke i Danmark. Nej 19

20 Eksempler Eksemplerne er bygget efter følgende princip: Først beskrives handelstypen Dernæst beskrives transaktionerne Hvilke indberetninger der skal foretages til Finanstilsynet samt, hvordan de mest centrale felter for den indberetningsmæssige forståelse skal udfyldes. 20

21 Eksempler BIC-kode Navn Værdipapirhandler Rolle CAPDDK22XXX Capinordic Bank A/S VPH A RP SBXADKBBXXX BEC TRP DABADKKKXXX Danske Bank VPH B TRP og RP 21

22 Eksempler Værdipapir: Novo Nordisk B ISIN: DK Mest relevante marked: Copenhagen Stock Exchange (XCSE) Ansvarlig myndighed : Finanstilsynet - Denmark Antal: 100 aktier Kurs: 561,00 DKK Antagelse: Client code og counterparty code er udfyldt 22

23 Eksempel 1 VPH A køber 100 aktier til egenbeholdningen fra VPH B. Handelsscenarie Beskrivelse 2 Transaktioner 2 Indberetninger Handel for egen regning VPH A køber 100 aktier til egenbeholdningen fra VPH B VPH A køber 100 aktier fravph B VPH A indberetter et køb Buy/Sell indicator: B Trading Capacity: Principal Counter Party Code: VPH B Counter Party Code: BIC Client Code: VPH B sælger 100 aktier til VPH A VPH B indberetter et salg Buy/Sell indicator: S Trading Capacity: Principal Counter Party Code: VPH A Counter Party Code: BIC Client Code: 23

24 Eksempel 1 24

25 Eksempel 1 Data Field Name Content of report 1 Content of report 2 Technical Reporting Firm Identification SBXADKBBXXX DABADKKKXXX Reporting Firm Identification CAPDDK22XXX DABADKKKXXX Transaction Record Info Type Transaction Reference Number N567RF56TEST11 N TEST Trading Date Time T10:49: : T08:09: :00 Buy/Sell Indicator B S Trading Capacity P P Instrument Identification DK DK Unit Price 561,00 561,00 Price Notation DKK DKK Quantity Counter Party Code Type B B Counter Party Code DABADKKKXXX CAPDDK22XXX Venue Code Type O O Venue Identification XOFF XOFF 25

26 Eksempel 2 VPH A køber 100 aktier til egenbeholdningen fra K1 Handelsscenarie Beskrivelse 2 Transaktioner 1 Indberetning Handel for egen regning VPH A køber 100 aktier til egenbeholdningen fra K1 VPH A køber 100 aktier fra K1 K1 sælger 100 aktier til VPH A VPH A indberetter et købbuy/sell indicator: B Trading Capacity: Principal Counter Party Code: K1 (depotnummer) Counter Party Code: C Client Code: 26

27 Eksempel 2 Sell Buy Report 1 27

28 Data Field Name Content of report 1 Eksempel 2 Technical Reporting Firm Identification SBXADKBBXXX Reporting Firm Identification CAPDDK22XXX Transaction Record Info Type Transaction Reference Number N567RF59TEST0009 Trading Date Time T10:19: :00 Buy/Sell Indicator B Trading Capacity P Instrument Identification DK Unit Price 561,00 Price Notation DKK Quantity 100 Counter Party Code Type C Counter Party Code Venue Code Type O Venue Identification XOFF Venue Reference Transaction Number Client Code Type I Client Code Cancellation Transaction Info Type Cancellation transaction unique identifier Cancellation indicator Client Name John Doe 28

29 Eksempel 3 K1 køber ved en RM handel 100 aktier og VPH A køber som agent/kommissionær de 100 aktier til K1 Handelsscenarie Beskrivelse 4 Transaktioner 2 Indberetninger Handel på baggrund af kundeorder VPH A køber som agent/kommissionær 100 aktier til K1 K1 køber 100 aktier af VPH A VPH A sælger 100 aktier til K1 VPH B sælger som principal 100 aktier til VPH A VPH A køber 100 aktier af VPH B VPH B sælger 100 aktier til VPH A VPH A indberetter et køb Buy/Sell Indicator: B Trading capacity: Agent Counter Party Code: VPH B Counter Party Code Type: BIC Client Code: K1 (depotnummer) VPH B indberetter et salg Buy/Sell Indicator: S Trading capacity: Principal Counter Party Code: VPH A Counter Party Code Type: BIC Client Code: 29

30 Eksempel 3 30

31 Eksempel 3 Data Field Name Content of report 1 Content of report 2 Technical Reporting Firm Identification SBXADKBBXXX DABADKKKXXX Reporting Firm Identification CAPDDK22XXX DABADKKKXXX Transaction Record Info Type Transaction Reference Number N567RF57TEST77 DDB567RF58TEST77 Trading Date Time T10:59: : T10:59: :00 Buy/Sell Indicator B S Trading Capacity A P Instrument Identification DK DK Unit Price 561,00 561,00 Price Notation DKK DKK Quantity Counter Party Code Type B B Counter Party Code DABADKKKXXX CAPDDK22XXX Venue Code Type O O Venue Identification XOFF XOFF Venue Reference Transaction Number Client Code Type I Client Code Cancellation Transaction Info Type Cancellation transaction unique identifier Cancellation indicator Client Name John Doe 31

32 Eksempel 4 K1 sælger ved en OTC-handel 100 aktier til VPH A, der som principal køber de 100 aktier fra K1. K2 køber ved en OTC-handel de 100 aktier fra VPH A, der sælger som principal (sammenføring af to ordrer). Handelsscenarie Beskrivelse 4 Transaktioner 2 Indberetninger Handel på baggrund af kundeorder VPH A køber 100 aktier fra K1 VPH A sælger 100 aktier til K2 K1 sælger 100 aktier til VPH A VPH A køber 100 aktier fra K1 K2 køber 100 aktier fra VPH A VPH A sælger 100 aktier til K2 VPH A indberetter et køb Buy/Sell Indicator: B Trading capacity: Principal Counter Party Code: K1 (depotnummer) Counter Party Code Type: C Client Code: VPH A indberetter et salg Buy/Sell Indicator: S Trading capacity: Principal Counter Party Code: K2 Counter Party Code Type: C Client Code: 32

33 Eksempel 4 33

34 Eksempel 4 Data Field Name Content of report 1 Content of report 2 Technical Reporting Firm Identification SBXADKBBXXX SBXADKBBXXX Reporting Firm Identification CAPDDK22XXX CAPDDK22XXX Transaction Record Info Type Transaction Reference Number N567RF80TEST029 N567RF81TEST223 Trading Date Time T10:39: : T11:40: :00 Buy/Sell Indicator B S Trading Capacity A A Instrument Identification DK DK Unit Price 561,00 561,00 Price Notation DKK DKK Quantity Counter Party Code Type C C Counter Party Code Venue Code Type O O Venue Identification XOFF XOFF Venue Reference Transaction Number Client Code Type I I Client Code Cancellation Transaction Info Type Cancellation transaction unique identifier Cancellation indicator Client Name John Doe Jane Doe 34

35 Eksempel 5 K1 sælger ved en limiteret handel 100 aktier og K2 køber ved en limiteret handel de 100 aktier. VPH A køber som agent de 100 aktier af K1 og sælger som agent de 100 aktier til K2. Handelsscenarie Beskrivelse 4 Transaktioner 2 Indberetninger Handel på baggrund af kundeorder VPH A køber 100 aktier fra K1 K1 sælger 100 aktier til VPH A VPH A køber 100 aktier fra K1 VPH A indberetter et køb Buy/Sell Indicator: B Trading capacity: Agent Counter Party Code: K1 (depotnummer) Counter Party Code Type: C Client Code: K2 (depotnummer) VPH A sælger 100 aktier til K2 K2 køber 100 aktier fra VPH A VPH A sælger 100 aktier til K2 VPH A indberetter et salg Buy/Sell Indicator: S Trading capacity: Agent Counter Party Code: K2 (depotnummer) Counter Party Code Type: C Client Code: K1 (depotnummer) 35

36 Eksempel 5 36

37 Eksempel 5 Data Field Name Content of report 1 Content of report 2 Technical Reporting Firm Identification SBXADKBBXXX SBXADKBBXXX Reporting Firm Identification CAPDDK22XXX CAPDDK22XXX Transaction Record Info Type Transaction Reference Number N567RF80TEST029 N567RF81TEST223 Trading Date Time T10:39: : T10:39: :00 Buy/Sell Indicator B S Trading Capacity A A Instrument Identification DK DK Unit Price 561,00 561,00 Price Notation DKK DKK Quantity Counter Party Code Type C C Counter Party Code Venue Code Type O O Venue Identification XOFF XOFF Venue Reference Transaction Number Client Code Type I I Client Code Cancellation Transaction Info Type Cancellation transaction unique identifier Cancellation indicator Client Name John Doe Jane Doe 37

38 Eksempel 6 K1 køber ved en RM handel 100 aktier, hvor VPH A som agent køber de 100 aktier til K1. VPH B sælger som agent for K2 de 100 aktier til VPH A, og K2 sælger de 100 aktier ved børshandel. Handel forudsættes foretaget på et marked, hvor deltagerne er kendte i forhold til hinanden og derfor er modparten. Handelsscenarie Beskrivelse 6 Transaktioner 2 Indberetninger Handel på baggrund af kundeorder VPH A sælger 100 aktier til K1 K1 køber 100 aktier fra VPH A VPH A sælger 100 aktier til K1 VPH A køber 100 aktier fra VPH B VPH B køber 100 aktier fra K2 VPH A køber 100 aktier fra VPH B VPH A indberetter et køb Buy/Sell Indicator: B Trading capacity: Agent Counter Party Code: VPH B Counter Party Code Type: BIC Client Code: K1 (depotnummer) VPH B sælger 100 aktier til VHP A VPH B køber 100 aktier fra K2 VPH B indberetter et salg Buy/Sell Indicator: S Trading capacity: Agent Counter Party Code: VPH A Counter Party Code Type: BIC Client Code: K2 (depotnummer) K2 sælger 100 aktier til VPH B 38

39 Eksempel 6 39

40 Eksempel 6 Data Field Name Content of report 1 Content of report 2 Technical Reporting Firm Identification SBXADKBBXXX DABADKKKXXX Reporting Firm Identification CAPDDK22XXX DABADKKKXXX Transaction Record Info Type Transaction Reference Number N567RF90TEST288 N567RF91TEST Trading Date Time T08:19: : T08:20: :00 Buy/Sell Indicator B S Trading Capacity A A Instrument Identification DK DK Unit Price 561,00 561,00 Price Notation DKK DKK Quantity Counter Party Code Type B (M, hvis modparten er ukendt) B (M, hvis modparten er ukendt) Counter Party Code DABADKKKXXX (MIC-kode, hvis ukendt modpart): XCSE CAPDDK22XXX (MIC-kode, hvis ukendt modpart): XCSE Venue Code Type M M Venue Identification XCSE XCSE Venue Reference Transaction Number Client Code Type I I Client Code Cancellation Transaction Info Type Cancellation transaction unique identifier Cancellation indicator Client Name John Doe Jane Doe 40

41 Eksempel 7 Handelsscenarie Beskrivelse 6 Transaktioner 1 Indberetninger Handel på baggrund af kundeorder. Afregning via egen bog VPH A køber, 100 aktier fra hhv. K1, K2, K3, K4 og K5, i alt 500 aktier K1 sælger 100 aktier til VPH A K2 sælger 100 aktier til VPH A K3 sælger 100 aktier til VPH A K4 sælger 100 aktier til VPH A K5 sælger 100 aktier til VPH A VPH A køber 100 aktier fra hhv. K1, K2, K3, K4 og K5 i alt 500 aktier (Afhænger af værdipapir-handlerens system setup jf. transaktionen kan ses som 5 transaktioner ) VPH A indberetter et køb Buy/Sell Indicator: B Trading capacity: Principal Counter Party Code: SUM Counter Party Code Type: C Client Code: 41

42 Eksempel 7 VPH A køber som principal 500 aktier af K1, K2, K3, K4 og K5, der hver sælger 100 aktier (sumindberetning). 42

43 Eksempel 7 Data Field Name Content of report 1 Technical Reporting Firm Identification SBXADKBBXXX Reporting Firm Identification CAPDDK22XXX Transaction Record Info Type Transaction Reference Number N567RF59TEST0009 Trading Date Time T10:19: :00 Buy/Sell Indicator B Trading Capacity P Instrument Identification DK Unit Price 561,00 Price Notation DKK Quantity 500 Counter Party Code Type C Counter Party Code SUM Venue Code Type O Venue Identification XOFF Venue Reference Transaction Number Client Code Type Client Code 43

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 623 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Indberetning og offentliggørelse af handler efter MiFID

Indberetning og offentliggørelse af handler efter MiFID Indberetning og offentliggørelse af handler efter MiFID Juni, 2008 Indberetning og offentliggørelse af værdipapirtransaktioner før og efter MiFID Indberetning vs. offentliggørelse Før MiFID Værdipapirhandler

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S Saxo Bank ønsker, at Kunden får det bedst

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er

Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er Indhold 1 Generelt om MFIFO-indberetningen... 2 2 Læsevejledning... 12 3 Masterdata (Ark masterdata)... 16 4 Virksomhedsark Skal ikke indberettes...

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Indberetning af finansielle mellemværender til Danmarks Nationalbank årlig for forsikrings- og pensionsselskaber Vejledning og skemaer dberetning af finansielle mellemværender Indber

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere