Transaktionsindberetning. v) Kim Bederholm Børskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transaktionsindberetning. v) Kim Bederholm Børskontoret"

Transkript

1 Transaktionsindberetning v) Kim Bederholm Børskontoret 1

2 Transaktionsindberetning Lov om værdipapirhandel m.v. (lovbekendtgørelse nr. 214 af 2. april 2008) Bekendtgørelse 1189/2007 om indberetning af transaktioner med værdipapirer Kommissionens forordning 1287/2006/EF 2

3 Transaktionsindberetning 33, stk. 2. En værdipapirhandler, der gennemfører transaktioner med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller på en alternativ markedsplads, skal hurtigst muligt og senest ved det pågældende markeds lukketid dagen efter transaktionens gennemførelse indberette oplysninger om transaktionen. Oplysningerne kan indberettes af værdipapirhandleren selv, en tredjemand på værdipapirhandlerens vegne, eller af et match- eller rapporteringssystem, der er godkendt af Finanstilsynet eller af det regulerede marked eller den multilaterale handelsfacilitet, gennem hvis systemer transaktionen er gennemført. 3

4 Transaktionsindberetning Hjemlandsindberetning (moderselskaber og datterselskaber) Filialer indberetter til værtsland Som udgangspunkt de transaktioner, der er lavet på værtslandets»territorium«filialen kan dog vælge at indberette alt til værtslandet, jf. CESR Level 3 Guidelines on MiFID Transaction reporting (CESR/07-301) 4

5 Transaktionsindberetning og outsourcing af værdipapirhandel Hvis dele af de væsentlige aktivitetsområder outsources skal bestyrelsen sikre at der foreligger retningslinier for varetagelsen af opgaven. Outsourcing af væsentlige aktivitetsområder skal besluttes af bestyrelsen. Løbende rapportering til bestyrelsen, der fører kontrol med opgaveløsningen. Bestyrelsens ansvar for opgavernes løsning kan ikke outsources. 5

6 Transaktionsindberetning»Transaktioner«frem for»handler«alle instrumenter (dog ikke råvarederivater/»non-securities derivatives«) MiFID: kun instrumenter der er optaget til handel på et RM Værdipapirhandelsloven udvidelse: Instrumenter på alternative markedspladser også omfattet Senest (bank) dagen efter transaktionens gennemførelse 6

7 Transaktionsindberetning Myndighederne udveksler indberetninger med hinanden Instrumenter:»det relevante marked«filialer: til hjemlandet Forespørgsler 7

8 Transaktionsindberetning Bkg. nr. 1189/2007-udvidelse: kunde-navn pr. 1/ Dog ikke på transaktioner i obligationer og investeringsforeningsbeviser. AII SI 8

9 NB-TRS Nordisk/baltisk samarbejde om et transaktionsindberetningssystem 9

10 Definitioner til eksempler Transaktion om samtlige de transaktioner, der systemmæssigt (teknisk) dannes i forhold til håndtering af bogføring og den øvrige styring hos den indberetningspligtige. Indberetning om transaktioner, der skal indberettes til Finanstilsynet i henhold til MiFID-reglerne. Indberetningspligtig om det rapporterende selskab og værdipapirhandler synonymt. Der henvises til tabel 1 i bilag I i gennemførelsesforordningen 1287/2006/EF) og de egentlige tekniske specifikationer i dokumentet TRS Report Format for reporting party. 10

11 Transaktioner 1. transaktioner, som værdipapirhandleren gennemfører på egne vegne (principal) 2. transaktioner, hvor værdipapirhandleren handler med en kunde mod egenbeholdningen (principal) 3. transaktioner, hvor værdipapirhandleren handler for en kundes regning eller på en kundes vegne (agent) 11

12 Principper bag felternes udfyldelse ved indberetning 1. Buy/sell-indikator: Handler vph'eren mod sin egenbeholdning ('principal' el. 'handel for egen regning') udfyldes feltet fra vph'erens perspektiv. Handler vph'eren på vegne af en kunde ('børshandel', 'agent' el. 'kommissionshandel'), udfyldes feltet fra kundens perspektiv. 2. Counterparty: Hvis modparten ikke er en anden vph'er, RM, MTF el. CCP (med MIC- el. BIC-kode), vil 'det andet ben' ikke blive indberettet. (Privatpersoner indberetter ikke.) 12

13 Indberetning Navn på felt Beskrivelse af indhold Obligatorisk 1. Technical Reporting Firm Identification 2. Reporting Firm Identification 3. Transaction Record Info Type 4. Transaction Reference Number En entydig 11-cifret kode til identificering af det selskab, der er godkendt til at sende transaktionen til Finanstilsynet. BIC-koden ift. ISO 9362 En entydig 11-cifret kode til identificering af det selskab, som gennemførte transaktionen. BIC-kode iht. ISO 9362 Indeholder data, der er relateret til indberetningen. Et unikt identifikationsnummer for transaktionen. Tildelt af det rapporterende selskab. Alfanumerisk felt på op til 40 tegn Den handelsdag, hvor transaktionen blev udført Datoformat: ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:mm:SS+hh, UTC-tid, skal derfor justeres iht. sommer- og vintertid. 5. Trading Date Time Ja Ja Ja Ja 13

14 Indberetning Navn på felt Beskrivelse af indhold Obligatorisk 6. Buy/Sell Indicator Ja Hvis rapporterende selskab handler som principal, skal feltet udfyldes fra det rapporterende selskabs synsvinkel. Hvis det rapporterende selskab handler som agent, skal feltet udfyldes fra kundens p erspektiv. B = Køb S = Salg Angiver, om selskabet udførte transaktionen: 7. Trading Capacity Ja For egen regning: P = Principal For en kundes regning eller på en kundes vegne: A = Agent (kommission) OBS: Værdierne M (Market maker), C (Own account as agent for a customer) og W (Warehousing) bruges ikke i Danmark. 12-ciftet ISIN kode jf. ISO Instrument Identification Ja OBS: I 2008 kommer der en alternativ kode (AII) for visse markeder i Europa. Indberetning med AII kræver justeringer i TRS-systemet. Ind til dette sker, skal transaktioner i instrumenter på disse markeder ikke indberettes. En oversigt over AII-markeder findes på adressen mifiddatabase.cesr.eu. 14

15 Indberetning Navn på felt Beskrivelse af indhold Obligatorisk 9. Unit Price Pris pr. værdipapir eller derivataftale eksklusive provision og (hvis relevant) påløbne renter (clean price ). Når der er tale om et gældsinstrument, kan prisen enten udtrykkes i en valuta eller som en procentsats. 10. Price Notation Den valuta, i hvilken prisen er angivet. ISO kode jf. ISO 4217 Ja 11. Quantity Antallet af andele i de finansielle instrumenter, obligationers nominelle Ja værdi eller antallet af derivataftaler, der indgår i transaktionen. For obligationer skal den totale nominelle værdi indsættes. Eksempel: nominelt til kurs 97 (i %) i en dansk obligation giver dette en kursværdi på *97/100 = (DKK) Ja 15

16 Indberetning Navn på felt Beskrivelse af indhold Obligatorisk 12. Counter Party Code & Counter Party Code Type Identificering af modparten i transaktionen. Identificeringen består i: hvis modparten er et investeringsselskab eller central modpart: B (code type ) + 11 cifret BIC-kode (ISO 9362) hvis modparten er et reguleret marked eller en MHF: M (code type ) + MIC-kode (ISO 10383) hvis modparten ikke er et investeringsselskab, et reguleret marked, en MHF eller et foretagende, der handler som central modpart C (code type ) + internt kundenummer (fx. konto- eller depotnummer, såfremt det er unikt for den enkelte kunde) Max. 40 tegn. OBS: Hvis modparten i en indberetning ikke er et rapporterende selskab, et reguleret marked, en MTF eller en central modpart, skal det andet ben af handlen ikke indberettes. Identificering af det handelssystem (marked), hvor transaktionen blev gennemført. Identificeringen består i: RM og MTF M (code type ) = MIC-kode (ISO 10383) 13. Venue Identification Ja Andet O (code type ) + XOFF Ja 16

17 Indberetning Navn på felt Beskrivelse af indhold Obligatorisk 14. Venue Reference Transaction Number Max. 40 tegn. For OMX cash = trade number For OMX derivater = deal number 15. Client Code Ja, hvis Max. 70 tegn. Identificerer den kunde på hvis vegne eller regning transaktionen er gennemført. Identificeringen består i: hvis kunden er et investeringsselskab: B (code type ) + 11 cifret BIC-kode (ISO 9362) hvis kunden ikke er et investeringsselskab: I (code type ) + internt kundenummer (fx. konto- eller depotnummer, såfremt det er unikt for den enkelte kunde) Ja Trading capacity = A 17

18 Indberetning Navn på felt Beskrivelse af indhold Obligatorisk 16. Cancellation Transaction Info Type Indeholder data, der er relateret til indberetningen. Skal bruges til at annullere eller slette en tidligere indberettet transaktion. 17. Cancelled Transaction Unique Identifier Transaktionsnummer på tidligere indberettet transaktion Ja, hvor relevant. 18. Cancellation Indicator 19. Client Name Indikerer annulleringstype. Identificeringen består i: C = annullering den tidligere indberettede transaktion. Max. 70 tegn. Ja, hvor relevant. Ja OBS: Træder først i kraft 1. juli

19 Indberetning Navn på felt Beskrivelse af indhold Obligatorisk 20. Client Identifier Local Bruges ikke i Danmark. Nej 21. Client Street Max. 70 tegn. Nej Kan udfyldes på frivillig b asis. 22. Client Zip Code Max. 70 tegn. (Bemærk, at anden dokumentation angiver max 20 tegn) Nej Kan udfyldes på frivillig b asis. 23. Client City Nej Max. 70 tegn. Kan udfyldes på frivillig b asis. 24. Client Country Max. 70 tegn. Nej Kan udfyldes på frivillig b asis. 25. Proxy Holder Bruges ikke i Danmark. Nej 19

20 Eksempler Eksemplerne er bygget efter følgende princip: Først beskrives handelstypen Dernæst beskrives transaktionerne Hvilke indberetninger der skal foretages til Finanstilsynet samt, hvordan de mest centrale felter for den indberetningsmæssige forståelse skal udfyldes. 20

21 Eksempler BIC-kode Navn Værdipapirhandler Rolle CAPDDK22XXX Capinordic Bank A/S VPH A RP SBXADKBBXXX BEC TRP DABADKKKXXX Danske Bank VPH B TRP og RP 21

22 Eksempler Værdipapir: Novo Nordisk B ISIN: DK Mest relevante marked: Copenhagen Stock Exchange (XCSE) Ansvarlig myndighed : Finanstilsynet - Denmark Antal: 100 aktier Kurs: 561,00 DKK Antagelse: Client code og counterparty code er udfyldt 22

23 Eksempel 1 VPH A køber 100 aktier til egenbeholdningen fra VPH B. Handelsscenarie Beskrivelse 2 Transaktioner 2 Indberetninger Handel for egen regning VPH A køber 100 aktier til egenbeholdningen fra VPH B VPH A køber 100 aktier fravph B VPH A indberetter et køb Buy/Sell indicator: B Trading Capacity: Principal Counter Party Code: VPH B Counter Party Code: BIC Client Code: VPH B sælger 100 aktier til VPH A VPH B indberetter et salg Buy/Sell indicator: S Trading Capacity: Principal Counter Party Code: VPH A Counter Party Code: BIC Client Code: 23

24 Eksempel 1 24

25 Eksempel 1 Data Field Name Content of report 1 Content of report 2 Technical Reporting Firm Identification SBXADKBBXXX DABADKKKXXX Reporting Firm Identification CAPDDK22XXX DABADKKKXXX Transaction Record Info Type Transaction Reference Number N567RF56TEST11 N TEST Trading Date Time T10:49: : T08:09: :00 Buy/Sell Indicator B S Trading Capacity P P Instrument Identification DK DK Unit Price 561,00 561,00 Price Notation DKK DKK Quantity Counter Party Code Type B B Counter Party Code DABADKKKXXX CAPDDK22XXX Venue Code Type O O Venue Identification XOFF XOFF 25

26 Eksempel 2 VPH A køber 100 aktier til egenbeholdningen fra K1 Handelsscenarie Beskrivelse 2 Transaktioner 1 Indberetning Handel for egen regning VPH A køber 100 aktier til egenbeholdningen fra K1 VPH A køber 100 aktier fra K1 K1 sælger 100 aktier til VPH A VPH A indberetter et købbuy/sell indicator: B Trading Capacity: Principal Counter Party Code: K1 (depotnummer) Counter Party Code: C Client Code: 26

27 Eksempel 2 Sell Buy Report 1 27

28 Data Field Name Content of report 1 Eksempel 2 Technical Reporting Firm Identification SBXADKBBXXX Reporting Firm Identification CAPDDK22XXX Transaction Record Info Type Transaction Reference Number N567RF59TEST0009 Trading Date Time T10:19: :00 Buy/Sell Indicator B Trading Capacity P Instrument Identification DK Unit Price 561,00 Price Notation DKK Quantity 100 Counter Party Code Type C Counter Party Code Venue Code Type O Venue Identification XOFF Venue Reference Transaction Number Client Code Type I Client Code Cancellation Transaction Info Type Cancellation transaction unique identifier Cancellation indicator Client Name John Doe 28

29 Eksempel 3 K1 køber ved en RM handel 100 aktier og VPH A køber som agent/kommissionær de 100 aktier til K1 Handelsscenarie Beskrivelse 4 Transaktioner 2 Indberetninger Handel på baggrund af kundeorder VPH A køber som agent/kommissionær 100 aktier til K1 K1 køber 100 aktier af VPH A VPH A sælger 100 aktier til K1 VPH B sælger som principal 100 aktier til VPH A VPH A køber 100 aktier af VPH B VPH B sælger 100 aktier til VPH A VPH A indberetter et køb Buy/Sell Indicator: B Trading capacity: Agent Counter Party Code: VPH B Counter Party Code Type: BIC Client Code: K1 (depotnummer) VPH B indberetter et salg Buy/Sell Indicator: S Trading capacity: Principal Counter Party Code: VPH A Counter Party Code Type: BIC Client Code: 29

30 Eksempel 3 30

31 Eksempel 3 Data Field Name Content of report 1 Content of report 2 Technical Reporting Firm Identification SBXADKBBXXX DABADKKKXXX Reporting Firm Identification CAPDDK22XXX DABADKKKXXX Transaction Record Info Type Transaction Reference Number N567RF57TEST77 DDB567RF58TEST77 Trading Date Time T10:59: : T10:59: :00 Buy/Sell Indicator B S Trading Capacity A P Instrument Identification DK DK Unit Price 561,00 561,00 Price Notation DKK DKK Quantity Counter Party Code Type B B Counter Party Code DABADKKKXXX CAPDDK22XXX Venue Code Type O O Venue Identification XOFF XOFF Venue Reference Transaction Number Client Code Type I Client Code Cancellation Transaction Info Type Cancellation transaction unique identifier Cancellation indicator Client Name John Doe 31

32 Eksempel 4 K1 sælger ved en OTC-handel 100 aktier til VPH A, der som principal køber de 100 aktier fra K1. K2 køber ved en OTC-handel de 100 aktier fra VPH A, der sælger som principal (sammenføring af to ordrer). Handelsscenarie Beskrivelse 4 Transaktioner 2 Indberetninger Handel på baggrund af kundeorder VPH A køber 100 aktier fra K1 VPH A sælger 100 aktier til K2 K1 sælger 100 aktier til VPH A VPH A køber 100 aktier fra K1 K2 køber 100 aktier fra VPH A VPH A sælger 100 aktier til K2 VPH A indberetter et køb Buy/Sell Indicator: B Trading capacity: Principal Counter Party Code: K1 (depotnummer) Counter Party Code Type: C Client Code: VPH A indberetter et salg Buy/Sell Indicator: S Trading capacity: Principal Counter Party Code: K2 Counter Party Code Type: C Client Code: 32

33 Eksempel 4 33

34 Eksempel 4 Data Field Name Content of report 1 Content of report 2 Technical Reporting Firm Identification SBXADKBBXXX SBXADKBBXXX Reporting Firm Identification CAPDDK22XXX CAPDDK22XXX Transaction Record Info Type Transaction Reference Number N567RF80TEST029 N567RF81TEST223 Trading Date Time T10:39: : T11:40: :00 Buy/Sell Indicator B S Trading Capacity A A Instrument Identification DK DK Unit Price 561,00 561,00 Price Notation DKK DKK Quantity Counter Party Code Type C C Counter Party Code Venue Code Type O O Venue Identification XOFF XOFF Venue Reference Transaction Number Client Code Type I I Client Code Cancellation Transaction Info Type Cancellation transaction unique identifier Cancellation indicator Client Name John Doe Jane Doe 34

35 Eksempel 5 K1 sælger ved en limiteret handel 100 aktier og K2 køber ved en limiteret handel de 100 aktier. VPH A køber som agent de 100 aktier af K1 og sælger som agent de 100 aktier til K2. Handelsscenarie Beskrivelse 4 Transaktioner 2 Indberetninger Handel på baggrund af kundeorder VPH A køber 100 aktier fra K1 K1 sælger 100 aktier til VPH A VPH A køber 100 aktier fra K1 VPH A indberetter et køb Buy/Sell Indicator: B Trading capacity: Agent Counter Party Code: K1 (depotnummer) Counter Party Code Type: C Client Code: K2 (depotnummer) VPH A sælger 100 aktier til K2 K2 køber 100 aktier fra VPH A VPH A sælger 100 aktier til K2 VPH A indberetter et salg Buy/Sell Indicator: S Trading capacity: Agent Counter Party Code: K2 (depotnummer) Counter Party Code Type: C Client Code: K1 (depotnummer) 35

36 Eksempel 5 36

37 Eksempel 5 Data Field Name Content of report 1 Content of report 2 Technical Reporting Firm Identification SBXADKBBXXX SBXADKBBXXX Reporting Firm Identification CAPDDK22XXX CAPDDK22XXX Transaction Record Info Type Transaction Reference Number N567RF80TEST029 N567RF81TEST223 Trading Date Time T10:39: : T10:39: :00 Buy/Sell Indicator B S Trading Capacity A A Instrument Identification DK DK Unit Price 561,00 561,00 Price Notation DKK DKK Quantity Counter Party Code Type C C Counter Party Code Venue Code Type O O Venue Identification XOFF XOFF Venue Reference Transaction Number Client Code Type I I Client Code Cancellation Transaction Info Type Cancellation transaction unique identifier Cancellation indicator Client Name John Doe Jane Doe 37

38 Eksempel 6 K1 køber ved en RM handel 100 aktier, hvor VPH A som agent køber de 100 aktier til K1. VPH B sælger som agent for K2 de 100 aktier til VPH A, og K2 sælger de 100 aktier ved børshandel. Handel forudsættes foretaget på et marked, hvor deltagerne er kendte i forhold til hinanden og derfor er modparten. Handelsscenarie Beskrivelse 6 Transaktioner 2 Indberetninger Handel på baggrund af kundeorder VPH A sælger 100 aktier til K1 K1 køber 100 aktier fra VPH A VPH A sælger 100 aktier til K1 VPH A køber 100 aktier fra VPH B VPH B køber 100 aktier fra K2 VPH A køber 100 aktier fra VPH B VPH A indberetter et køb Buy/Sell Indicator: B Trading capacity: Agent Counter Party Code: VPH B Counter Party Code Type: BIC Client Code: K1 (depotnummer) VPH B sælger 100 aktier til VHP A VPH B køber 100 aktier fra K2 VPH B indberetter et salg Buy/Sell Indicator: S Trading capacity: Agent Counter Party Code: VPH A Counter Party Code Type: BIC Client Code: K2 (depotnummer) K2 sælger 100 aktier til VPH B 38

39 Eksempel 6 39

40 Eksempel 6 Data Field Name Content of report 1 Content of report 2 Technical Reporting Firm Identification SBXADKBBXXX DABADKKKXXX Reporting Firm Identification CAPDDK22XXX DABADKKKXXX Transaction Record Info Type Transaction Reference Number N567RF90TEST288 N567RF91TEST Trading Date Time T08:19: : T08:20: :00 Buy/Sell Indicator B S Trading Capacity A A Instrument Identification DK DK Unit Price 561,00 561,00 Price Notation DKK DKK Quantity Counter Party Code Type B (M, hvis modparten er ukendt) B (M, hvis modparten er ukendt) Counter Party Code DABADKKKXXX (MIC-kode, hvis ukendt modpart): XCSE CAPDDK22XXX (MIC-kode, hvis ukendt modpart): XCSE Venue Code Type M M Venue Identification XCSE XCSE Venue Reference Transaction Number Client Code Type I I Client Code Cancellation Transaction Info Type Cancellation transaction unique identifier Cancellation indicator Client Name John Doe Jane Doe 40

41 Eksempel 7 Handelsscenarie Beskrivelse 6 Transaktioner 1 Indberetninger Handel på baggrund af kundeorder. Afregning via egen bog VPH A køber, 100 aktier fra hhv. K1, K2, K3, K4 og K5, i alt 500 aktier K1 sælger 100 aktier til VPH A K2 sælger 100 aktier til VPH A K3 sælger 100 aktier til VPH A K4 sælger 100 aktier til VPH A K5 sælger 100 aktier til VPH A VPH A køber 100 aktier fra hhv. K1, K2, K3, K4 og K5 i alt 500 aktier (Afhænger af værdipapir-handlerens system setup jf. transaktionen kan ses som 5 transaktioner ) VPH A indberetter et køb Buy/Sell Indicator: B Trading capacity: Principal Counter Party Code: SUM Counter Party Code Type: C Client Code: 41

42 Eksempel 7 VPH A køber som principal 500 aktier af K1, K2, K3, K4 og K5, der hver sælger 100 aktier (sumindberetning). 42

43 Eksempel 7 Data Field Name Content of report 1 Technical Reporting Firm Identification SBXADKBBXXX Reporting Firm Identification CAPDDK22XXX Transaction Record Info Type Transaction Reference Number N567RF59TEST0009 Trading Date Time T10:19: :00 Buy/Sell Indicator B Trading Capacity P Instrument Identification DK Unit Price 561,00 Price Notation DKK Quantity 500 Counter Party Code Type C Counter Party Code SUM Venue Code Type O Venue Identification XOFF Venue Reference Transaction Number Client Code Type Client Code 43

Transaktionsindberetning (TRS) - spørgsmål

Transaktionsindberetning (TRS) - spørgsmål Finanstilsynet 20. september 2007 J.nr. 6371-0006 /CMM Transaktionsindberetning (TRS) - spørgsmål Finanstilsynet har i forbindelse med implementeringen af systemet til transaktionsindberetning (TRS) løbende

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 17.3.2016 L 72/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/378 af 11. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en) 9165/16 ADD 1 EF 125 ECOFIN 439 DELACT 83 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 18. maj 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Indberetning og offentliggørelse af handler efter MiFID

Indberetning og offentliggørelse af handler efter MiFID Indberetning og offentliggørelse af handler efter MiFID Juni, 2008 Indberetning og offentliggørelse af værdipapirtransaktioner før og efter MiFID Indberetning vs. offentliggørelse Før MiFID Værdipapirhandler

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 52/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 148/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning.

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning. Sparekassen Ballings regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Balling. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt

Læs mere

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 314 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. marts 2006 Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39EF vedrørende registreringskrav

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39EF vedrørende registreringskrav Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 298 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. juni 2006 Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked Finanstilsynet Att.: Kristine Sachmann Høring om bekendtgørelse om indberetning af transaktioner med værdipapirer og bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Bind 2 Indholdsfortegnelse

Bind 2 Indholdsfortegnelse Bind 2 Indholdsfortegnelse Forord 11 Indledning 15 Bekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014 af lov om værdipapirhandel m.v. 27 afsnit i Indledende bestemmelser kapitel 1 Værdipapirhandel 27 kapitel 1A Kommunikation

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Disse betingelser gælder, når du har indgået aftale med BankNordik om handel med værdipapirer (finansielle instrumenter). 1. Før du handler 1.1. Inddeling af kunder

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II?

ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II? ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II? A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP A/S Made simple: MiFID II gennemfører omfattende ændringer i EU s håndtering af den finansielle sektor. Med et hovedfokus

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

købspris I alt, seneste meddelelse , juni , juni ,

købspris I alt, seneste meddelelse , juni , juni , Selskabsmeddelelse Aktietilbagekøb INVESTOR RELATIONS Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 64 29 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 12. juni

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Storaktionærmeddelelser

Storaktionærmeddelelser Storaktionærmeddelelser Dette afsnit indeholder den juridiske baggrund for udvalgte forhold vedrørende meddelelse til både selskab og Finanstilsynet om aktier m.v. For fyldestgørende informationer om de

Læs mere

Følgende transaktioner er foretaget under dette program: Værdi af programmet

Følgende transaktioner er foretaget under dette program: Værdi af programmet Selskabsmeddelelse INVESTOR RELATIONS Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 64 29 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Aktietilbagekøb Aktietilbagekøbet

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1178 af 11. oktober 2007 Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) I medfør af 18 b, stk. 4 og 5, 33 a, stk. 4, 33 b, stk.

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010 15. december 2010. Nr. 1652. Bekendtgørelse for Færøerne om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler I

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev REGULERING AF INVESTERINGS RÅDGIVERE 31.5.2017 Folketinget har den 30. maj 2017 vedtaget et lovforslag, hvorefter reguleringen af investeringsrådgivere

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Fynske Bank A/S, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende.

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og GRØNLANDSBANKEN har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens tilslutning til

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. januar 2015

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. januar 2015 Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. januar 2015 Bagsværd, den 2. februar 2015 - I henhold til Værdipapirhandelslovens 28a har virksomhedens

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006 Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København New York Meddelelse 8/2006 TDC indberetning af ledende medarbejderes disses nærtståendes transaktioner med TDC aktier tilknyttede værdipapirer København I

Læs mere

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015 Markedsmisbrugsforordningen EU Forum 25. marts 2015 Baggrund/Formål Revision af markedsmisbrugsdirektivet fra 2003 Forbud mod insiderhandel Forbud mod kursmanipulation Formål er at øge investorbeskyttelsen

Læs mere

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Sparekassen har d.d. i henhold tilaftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Andelskassen har d.d. i henhold til Aftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Handelsgennemsigtighed og muligheder for at fritage og udsætte offentliggørelse af oplysninger

Handelsgennemsigtighed og muligheder for at fritage og udsætte offentliggørelse af oplysninger 27. juni 2017 Handelsgennemsigtighed og muligheder for at fritage og udsætte offentliggørelse af oplysninger EU ønsker at fremme handelsgennemsigtigheden på de finansielle markeder i Europa. Med en større

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Ledende medarbejdere og nærtstående til disses transaktioner

Ledende medarbejdere og nærtstående til disses transaktioner Ledende medarbejdere og nærtstående til disses transaktioner Indhold Nærtstående til ledende medarbejder og storaktionærindberetninger... 1 Ledende medarbejdere og nærtstående til disses transaktioner...

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. kvartal 2015 MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: 6100048048 Rapporten er opgjort på handelsdag Dato: 12-31-2015 Aktivklasse

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 173/34 30.6.2016 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 London, 27. juli 2012 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning (EBA/GL/2012/4) Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.6.2016 L 175/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

O:\Økonomi-og Erhvervsministeriet\Særtryk\556288\Dokumenter\556288.fm 08-02-07 12:55 k02 bpe

O:\Økonomi-og Erhvervsministeriet\Særtryk\556288\Dokumenter\556288.fm 08-02-07 12:55 k02 bpe Lov nr. 108 af 7. februar 2007 Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Der er 3 måder at købe investeringsbeviser i investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra med fondskoden

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174 2017.10 I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du har indgået en aftale med banken om handel med værdipapirer

Læs mere

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 18. maj 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder... 4

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter inørre Nebel Sparekasse. I øvrigt gælder Nørre Nebel Sparekasses

Læs mere

27. august 2010 CVR nr. 24 25 67 82 Selskabsmeddelelse nr. 13/2010 Side 1 af 5

27. august 2010 CVR nr. 24 25 67 82 Selskabsmeddelelse nr. 13/2010 Side 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 13/2010 Side 1 af 5 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med TK Development A/S aktier

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere