Transaktionsindberetning. v) Kim Bederholm Børskontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transaktionsindberetning. v) Kim Bederholm Børskontoret"

Transkript

1 Transaktionsindberetning v) Kim Bederholm Børskontoret 1

2 Transaktionsindberetning Lov om værdipapirhandel m.v. (lovbekendtgørelse nr. 214 af 2. april 2008) Bekendtgørelse 1189/2007 om indberetning af transaktioner med værdipapirer Kommissionens forordning 1287/2006/EF 2

3 Transaktionsindberetning 33, stk. 2. En værdipapirhandler, der gennemfører transaktioner med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller på en alternativ markedsplads, skal hurtigst muligt og senest ved det pågældende markeds lukketid dagen efter transaktionens gennemførelse indberette oplysninger om transaktionen. Oplysningerne kan indberettes af værdipapirhandleren selv, en tredjemand på værdipapirhandlerens vegne, eller af et match- eller rapporteringssystem, der er godkendt af Finanstilsynet eller af det regulerede marked eller den multilaterale handelsfacilitet, gennem hvis systemer transaktionen er gennemført. 3

4 Transaktionsindberetning Hjemlandsindberetning (moderselskaber og datterselskaber) Filialer indberetter til værtsland Som udgangspunkt de transaktioner, der er lavet på værtslandets»territorium«filialen kan dog vælge at indberette alt til værtslandet, jf. CESR Level 3 Guidelines on MiFID Transaction reporting (CESR/07-301) 4

5 Transaktionsindberetning og outsourcing af værdipapirhandel Hvis dele af de væsentlige aktivitetsområder outsources skal bestyrelsen sikre at der foreligger retningslinier for varetagelsen af opgaven. Outsourcing af væsentlige aktivitetsområder skal besluttes af bestyrelsen. Løbende rapportering til bestyrelsen, der fører kontrol med opgaveløsningen. Bestyrelsens ansvar for opgavernes løsning kan ikke outsources. 5

6 Transaktionsindberetning»Transaktioner«frem for»handler«alle instrumenter (dog ikke råvarederivater/»non-securities derivatives«) MiFID: kun instrumenter der er optaget til handel på et RM Værdipapirhandelsloven udvidelse: Instrumenter på alternative markedspladser også omfattet Senest (bank) dagen efter transaktionens gennemførelse 6

7 Transaktionsindberetning Myndighederne udveksler indberetninger med hinanden Instrumenter:»det relevante marked«filialer: til hjemlandet Forespørgsler 7

8 Transaktionsindberetning Bkg. nr. 1189/2007-udvidelse: kunde-navn pr. 1/ Dog ikke på transaktioner i obligationer og investeringsforeningsbeviser. AII SI 8

9 NB-TRS Nordisk/baltisk samarbejde om et transaktionsindberetningssystem 9

10 Definitioner til eksempler Transaktion om samtlige de transaktioner, der systemmæssigt (teknisk) dannes i forhold til håndtering af bogføring og den øvrige styring hos den indberetningspligtige. Indberetning om transaktioner, der skal indberettes til Finanstilsynet i henhold til MiFID-reglerne. Indberetningspligtig om det rapporterende selskab og værdipapirhandler synonymt. Der henvises til tabel 1 i bilag I i gennemførelsesforordningen 1287/2006/EF) og de egentlige tekniske specifikationer i dokumentet TRS Report Format for reporting party. 10

11 Transaktioner 1. transaktioner, som værdipapirhandleren gennemfører på egne vegne (principal) 2. transaktioner, hvor værdipapirhandleren handler med en kunde mod egenbeholdningen (principal) 3. transaktioner, hvor værdipapirhandleren handler for en kundes regning eller på en kundes vegne (agent) 11

12 Principper bag felternes udfyldelse ved indberetning 1. Buy/sell-indikator: Handler vph'eren mod sin egenbeholdning ('principal' el. 'handel for egen regning') udfyldes feltet fra vph'erens perspektiv. Handler vph'eren på vegne af en kunde ('børshandel', 'agent' el. 'kommissionshandel'), udfyldes feltet fra kundens perspektiv. 2. Counterparty: Hvis modparten ikke er en anden vph'er, RM, MTF el. CCP (med MIC- el. BIC-kode), vil 'det andet ben' ikke blive indberettet. (Privatpersoner indberetter ikke.) 12

13 Indberetning Navn på felt Beskrivelse af indhold Obligatorisk 1. Technical Reporting Firm Identification 2. Reporting Firm Identification 3. Transaction Record Info Type 4. Transaction Reference Number En entydig 11-cifret kode til identificering af det selskab, der er godkendt til at sende transaktionen til Finanstilsynet. BIC-koden ift. ISO 9362 En entydig 11-cifret kode til identificering af det selskab, som gennemførte transaktionen. BIC-kode iht. ISO 9362 Indeholder data, der er relateret til indberetningen. Et unikt identifikationsnummer for transaktionen. Tildelt af det rapporterende selskab. Alfanumerisk felt på op til 40 tegn Den handelsdag, hvor transaktionen blev udført Datoformat: ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:mm:SS+hh, UTC-tid, skal derfor justeres iht. sommer- og vintertid. 5. Trading Date Time Ja Ja Ja Ja 13

14 Indberetning Navn på felt Beskrivelse af indhold Obligatorisk 6. Buy/Sell Indicator Ja Hvis rapporterende selskab handler som principal, skal feltet udfyldes fra det rapporterende selskabs synsvinkel. Hvis det rapporterende selskab handler som agent, skal feltet udfyldes fra kundens p erspektiv. B = Køb S = Salg Angiver, om selskabet udførte transaktionen: 7. Trading Capacity Ja For egen regning: P = Principal For en kundes regning eller på en kundes vegne: A = Agent (kommission) OBS: Værdierne M (Market maker), C (Own account as agent for a customer) og W (Warehousing) bruges ikke i Danmark. 12-ciftet ISIN kode jf. ISO Instrument Identification Ja OBS: I 2008 kommer der en alternativ kode (AII) for visse markeder i Europa. Indberetning med AII kræver justeringer i TRS-systemet. Ind til dette sker, skal transaktioner i instrumenter på disse markeder ikke indberettes. En oversigt over AII-markeder findes på adressen mifiddatabase.cesr.eu. 14

15 Indberetning Navn på felt Beskrivelse af indhold Obligatorisk 9. Unit Price Pris pr. værdipapir eller derivataftale eksklusive provision og (hvis relevant) påløbne renter (clean price ). Når der er tale om et gældsinstrument, kan prisen enten udtrykkes i en valuta eller som en procentsats. 10. Price Notation Den valuta, i hvilken prisen er angivet. ISO kode jf. ISO 4217 Ja 11. Quantity Antallet af andele i de finansielle instrumenter, obligationers nominelle Ja værdi eller antallet af derivataftaler, der indgår i transaktionen. For obligationer skal den totale nominelle værdi indsættes. Eksempel: nominelt til kurs 97 (i %) i en dansk obligation giver dette en kursværdi på *97/100 = (DKK) Ja 15

16 Indberetning Navn på felt Beskrivelse af indhold Obligatorisk 12. Counter Party Code & Counter Party Code Type Identificering af modparten i transaktionen. Identificeringen består i: hvis modparten er et investeringsselskab eller central modpart: B (code type ) + 11 cifret BIC-kode (ISO 9362) hvis modparten er et reguleret marked eller en MHF: M (code type ) + MIC-kode (ISO 10383) hvis modparten ikke er et investeringsselskab, et reguleret marked, en MHF eller et foretagende, der handler som central modpart C (code type ) + internt kundenummer (fx. konto- eller depotnummer, såfremt det er unikt for den enkelte kunde) Max. 40 tegn. OBS: Hvis modparten i en indberetning ikke er et rapporterende selskab, et reguleret marked, en MTF eller en central modpart, skal det andet ben af handlen ikke indberettes. Identificering af det handelssystem (marked), hvor transaktionen blev gennemført. Identificeringen består i: RM og MTF M (code type ) = MIC-kode (ISO 10383) 13. Venue Identification Ja Andet O (code type ) + XOFF Ja 16

17 Indberetning Navn på felt Beskrivelse af indhold Obligatorisk 14. Venue Reference Transaction Number Max. 40 tegn. For OMX cash = trade number For OMX derivater = deal number 15. Client Code Ja, hvis Max. 70 tegn. Identificerer den kunde på hvis vegne eller regning transaktionen er gennemført. Identificeringen består i: hvis kunden er et investeringsselskab: B (code type ) + 11 cifret BIC-kode (ISO 9362) hvis kunden ikke er et investeringsselskab: I (code type ) + internt kundenummer (fx. konto- eller depotnummer, såfremt det er unikt for den enkelte kunde) Ja Trading capacity = A 17

18 Indberetning Navn på felt Beskrivelse af indhold Obligatorisk 16. Cancellation Transaction Info Type Indeholder data, der er relateret til indberetningen. Skal bruges til at annullere eller slette en tidligere indberettet transaktion. 17. Cancelled Transaction Unique Identifier Transaktionsnummer på tidligere indberettet transaktion Ja, hvor relevant. 18. Cancellation Indicator 19. Client Name Indikerer annulleringstype. Identificeringen består i: C = annullering den tidligere indberettede transaktion. Max. 70 tegn. Ja, hvor relevant. Ja OBS: Træder først i kraft 1. juli

19 Indberetning Navn på felt Beskrivelse af indhold Obligatorisk 20. Client Identifier Local Bruges ikke i Danmark. Nej 21. Client Street Max. 70 tegn. Nej Kan udfyldes på frivillig b asis. 22. Client Zip Code Max. 70 tegn. (Bemærk, at anden dokumentation angiver max 20 tegn) Nej Kan udfyldes på frivillig b asis. 23. Client City Nej Max. 70 tegn. Kan udfyldes på frivillig b asis. 24. Client Country Max. 70 tegn. Nej Kan udfyldes på frivillig b asis. 25. Proxy Holder Bruges ikke i Danmark. Nej 19

20 Eksempler Eksemplerne er bygget efter følgende princip: Først beskrives handelstypen Dernæst beskrives transaktionerne Hvilke indberetninger der skal foretages til Finanstilsynet samt, hvordan de mest centrale felter for den indberetningsmæssige forståelse skal udfyldes. 20

21 Eksempler BIC-kode Navn Værdipapirhandler Rolle CAPDDK22XXX Capinordic Bank A/S VPH A RP SBXADKBBXXX BEC TRP DABADKKKXXX Danske Bank VPH B TRP og RP 21

22 Eksempler Værdipapir: Novo Nordisk B ISIN: DK Mest relevante marked: Copenhagen Stock Exchange (XCSE) Ansvarlig myndighed : Finanstilsynet - Denmark Antal: 100 aktier Kurs: 561,00 DKK Antagelse: Client code og counterparty code er udfyldt 22

23 Eksempel 1 VPH A køber 100 aktier til egenbeholdningen fra VPH B. Handelsscenarie Beskrivelse 2 Transaktioner 2 Indberetninger Handel for egen regning VPH A køber 100 aktier til egenbeholdningen fra VPH B VPH A køber 100 aktier fravph B VPH A indberetter et køb Buy/Sell indicator: B Trading Capacity: Principal Counter Party Code: VPH B Counter Party Code: BIC Client Code: VPH B sælger 100 aktier til VPH A VPH B indberetter et salg Buy/Sell indicator: S Trading Capacity: Principal Counter Party Code: VPH A Counter Party Code: BIC Client Code: 23

24 Eksempel 1 24

25 Eksempel 1 Data Field Name Content of report 1 Content of report 2 Technical Reporting Firm Identification SBXADKBBXXX DABADKKKXXX Reporting Firm Identification CAPDDK22XXX DABADKKKXXX Transaction Record Info Type Transaction Reference Number N567RF56TEST11 N TEST Trading Date Time T10:49: : T08:09: :00 Buy/Sell Indicator B S Trading Capacity P P Instrument Identification DK DK Unit Price 561,00 561,00 Price Notation DKK DKK Quantity Counter Party Code Type B B Counter Party Code DABADKKKXXX CAPDDK22XXX Venue Code Type O O Venue Identification XOFF XOFF 25

26 Eksempel 2 VPH A køber 100 aktier til egenbeholdningen fra K1 Handelsscenarie Beskrivelse 2 Transaktioner 1 Indberetning Handel for egen regning VPH A køber 100 aktier til egenbeholdningen fra K1 VPH A køber 100 aktier fra K1 K1 sælger 100 aktier til VPH A VPH A indberetter et købbuy/sell indicator: B Trading Capacity: Principal Counter Party Code: K1 (depotnummer) Counter Party Code: C Client Code: 26

27 Eksempel 2 Sell Buy Report 1 27

28 Data Field Name Content of report 1 Eksempel 2 Technical Reporting Firm Identification SBXADKBBXXX Reporting Firm Identification CAPDDK22XXX Transaction Record Info Type Transaction Reference Number N567RF59TEST0009 Trading Date Time T10:19: :00 Buy/Sell Indicator B Trading Capacity P Instrument Identification DK Unit Price 561,00 Price Notation DKK Quantity 100 Counter Party Code Type C Counter Party Code Venue Code Type O Venue Identification XOFF Venue Reference Transaction Number Client Code Type I Client Code Cancellation Transaction Info Type Cancellation transaction unique identifier Cancellation indicator Client Name John Doe 28

29 Eksempel 3 K1 køber ved en RM handel 100 aktier og VPH A køber som agent/kommissionær de 100 aktier til K1 Handelsscenarie Beskrivelse 4 Transaktioner 2 Indberetninger Handel på baggrund af kundeorder VPH A køber som agent/kommissionær 100 aktier til K1 K1 køber 100 aktier af VPH A VPH A sælger 100 aktier til K1 VPH B sælger som principal 100 aktier til VPH A VPH A køber 100 aktier af VPH B VPH B sælger 100 aktier til VPH A VPH A indberetter et køb Buy/Sell Indicator: B Trading capacity: Agent Counter Party Code: VPH B Counter Party Code Type: BIC Client Code: K1 (depotnummer) VPH B indberetter et salg Buy/Sell Indicator: S Trading capacity: Principal Counter Party Code: VPH A Counter Party Code Type: BIC Client Code: 29

30 Eksempel 3 30

31 Eksempel 3 Data Field Name Content of report 1 Content of report 2 Technical Reporting Firm Identification SBXADKBBXXX DABADKKKXXX Reporting Firm Identification CAPDDK22XXX DABADKKKXXX Transaction Record Info Type Transaction Reference Number N567RF57TEST77 DDB567RF58TEST77 Trading Date Time T10:59: : T10:59: :00 Buy/Sell Indicator B S Trading Capacity A P Instrument Identification DK DK Unit Price 561,00 561,00 Price Notation DKK DKK Quantity Counter Party Code Type B B Counter Party Code DABADKKKXXX CAPDDK22XXX Venue Code Type O O Venue Identification XOFF XOFF Venue Reference Transaction Number Client Code Type I Client Code Cancellation Transaction Info Type Cancellation transaction unique identifier Cancellation indicator Client Name John Doe 31

32 Eksempel 4 K1 sælger ved en OTC-handel 100 aktier til VPH A, der som principal køber de 100 aktier fra K1. K2 køber ved en OTC-handel de 100 aktier fra VPH A, der sælger som principal (sammenføring af to ordrer). Handelsscenarie Beskrivelse 4 Transaktioner 2 Indberetninger Handel på baggrund af kundeorder VPH A køber 100 aktier fra K1 VPH A sælger 100 aktier til K2 K1 sælger 100 aktier til VPH A VPH A køber 100 aktier fra K1 K2 køber 100 aktier fra VPH A VPH A sælger 100 aktier til K2 VPH A indberetter et køb Buy/Sell Indicator: B Trading capacity: Principal Counter Party Code: K1 (depotnummer) Counter Party Code Type: C Client Code: VPH A indberetter et salg Buy/Sell Indicator: S Trading capacity: Principal Counter Party Code: K2 Counter Party Code Type: C Client Code: 32

33 Eksempel 4 33

34 Eksempel 4 Data Field Name Content of report 1 Content of report 2 Technical Reporting Firm Identification SBXADKBBXXX SBXADKBBXXX Reporting Firm Identification CAPDDK22XXX CAPDDK22XXX Transaction Record Info Type Transaction Reference Number N567RF80TEST029 N567RF81TEST223 Trading Date Time T10:39: : T11:40: :00 Buy/Sell Indicator B S Trading Capacity A A Instrument Identification DK DK Unit Price 561,00 561,00 Price Notation DKK DKK Quantity Counter Party Code Type C C Counter Party Code Venue Code Type O O Venue Identification XOFF XOFF Venue Reference Transaction Number Client Code Type I I Client Code Cancellation Transaction Info Type Cancellation transaction unique identifier Cancellation indicator Client Name John Doe Jane Doe 34

35 Eksempel 5 K1 sælger ved en limiteret handel 100 aktier og K2 køber ved en limiteret handel de 100 aktier. VPH A køber som agent de 100 aktier af K1 og sælger som agent de 100 aktier til K2. Handelsscenarie Beskrivelse 4 Transaktioner 2 Indberetninger Handel på baggrund af kundeorder VPH A køber 100 aktier fra K1 K1 sælger 100 aktier til VPH A VPH A køber 100 aktier fra K1 VPH A indberetter et køb Buy/Sell Indicator: B Trading capacity: Agent Counter Party Code: K1 (depotnummer) Counter Party Code Type: C Client Code: K2 (depotnummer) VPH A sælger 100 aktier til K2 K2 køber 100 aktier fra VPH A VPH A sælger 100 aktier til K2 VPH A indberetter et salg Buy/Sell Indicator: S Trading capacity: Agent Counter Party Code: K2 (depotnummer) Counter Party Code Type: C Client Code: K1 (depotnummer) 35

36 Eksempel 5 36

37 Eksempel 5 Data Field Name Content of report 1 Content of report 2 Technical Reporting Firm Identification SBXADKBBXXX SBXADKBBXXX Reporting Firm Identification CAPDDK22XXX CAPDDK22XXX Transaction Record Info Type Transaction Reference Number N567RF80TEST029 N567RF81TEST223 Trading Date Time T10:39: : T10:39: :00 Buy/Sell Indicator B S Trading Capacity A A Instrument Identification DK DK Unit Price 561,00 561,00 Price Notation DKK DKK Quantity Counter Party Code Type C C Counter Party Code Venue Code Type O O Venue Identification XOFF XOFF Venue Reference Transaction Number Client Code Type I I Client Code Cancellation Transaction Info Type Cancellation transaction unique identifier Cancellation indicator Client Name John Doe Jane Doe 37

38 Eksempel 6 K1 køber ved en RM handel 100 aktier, hvor VPH A som agent køber de 100 aktier til K1. VPH B sælger som agent for K2 de 100 aktier til VPH A, og K2 sælger de 100 aktier ved børshandel. Handel forudsættes foretaget på et marked, hvor deltagerne er kendte i forhold til hinanden og derfor er modparten. Handelsscenarie Beskrivelse 6 Transaktioner 2 Indberetninger Handel på baggrund af kundeorder VPH A sælger 100 aktier til K1 K1 køber 100 aktier fra VPH A VPH A sælger 100 aktier til K1 VPH A køber 100 aktier fra VPH B VPH B køber 100 aktier fra K2 VPH A køber 100 aktier fra VPH B VPH A indberetter et køb Buy/Sell Indicator: B Trading capacity: Agent Counter Party Code: VPH B Counter Party Code Type: BIC Client Code: K1 (depotnummer) VPH B sælger 100 aktier til VHP A VPH B køber 100 aktier fra K2 VPH B indberetter et salg Buy/Sell Indicator: S Trading capacity: Agent Counter Party Code: VPH A Counter Party Code Type: BIC Client Code: K2 (depotnummer) K2 sælger 100 aktier til VPH B 38

39 Eksempel 6 39

40 Eksempel 6 Data Field Name Content of report 1 Content of report 2 Technical Reporting Firm Identification SBXADKBBXXX DABADKKKXXX Reporting Firm Identification CAPDDK22XXX DABADKKKXXX Transaction Record Info Type Transaction Reference Number N567RF90TEST288 N567RF91TEST Trading Date Time T08:19: : T08:20: :00 Buy/Sell Indicator B S Trading Capacity A A Instrument Identification DK DK Unit Price 561,00 561,00 Price Notation DKK DKK Quantity Counter Party Code Type B (M, hvis modparten er ukendt) B (M, hvis modparten er ukendt) Counter Party Code DABADKKKXXX (MIC-kode, hvis ukendt modpart): XCSE CAPDDK22XXX (MIC-kode, hvis ukendt modpart): XCSE Venue Code Type M M Venue Identification XCSE XCSE Venue Reference Transaction Number Client Code Type I I Client Code Cancellation Transaction Info Type Cancellation transaction unique identifier Cancellation indicator Client Name John Doe Jane Doe 40

41 Eksempel 7 Handelsscenarie Beskrivelse 6 Transaktioner 1 Indberetninger Handel på baggrund af kundeorder. Afregning via egen bog VPH A køber, 100 aktier fra hhv. K1, K2, K3, K4 og K5, i alt 500 aktier K1 sælger 100 aktier til VPH A K2 sælger 100 aktier til VPH A K3 sælger 100 aktier til VPH A K4 sælger 100 aktier til VPH A K5 sælger 100 aktier til VPH A VPH A køber 100 aktier fra hhv. K1, K2, K3, K4 og K5 i alt 500 aktier (Afhænger af værdipapir-handlerens system setup jf. transaktionen kan ses som 5 transaktioner ) VPH A indberetter et køb Buy/Sell Indicator: B Trading capacity: Principal Counter Party Code: SUM Counter Party Code Type: C Client Code: 41

42 Eksempel 7 VPH A køber som principal 500 aktier af K1, K2, K3, K4 og K5, der hver sælger 100 aktier (sumindberetning). 42

43 Eksempel 7 Data Field Name Content of report 1 Technical Reporting Firm Identification SBXADKBBXXX Reporting Firm Identification CAPDDK22XXX Transaction Record Info Type Transaction Reference Number N567RF59TEST0009 Trading Date Time T10:19: :00 Buy/Sell Indicator B Trading Capacity P Instrument Identification DK Unit Price 561,00 Price Notation DKK Quantity 500 Counter Party Code Type C Counter Party Code SUM Venue Code Type O Venue Identification XOFF Venue Reference Transaction Number Client Code Type Client Code 43

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

Indberetning og offentliggørelse af handler efter MiFID

Indberetning og offentliggørelse af handler efter MiFID Indberetning og offentliggørelse af handler efter MiFID Juni, 2008 Indberetning og offentliggørelse af værdipapirtransaktioner før og efter MiFID Indberetning vs. offentliggørelse Før MiFID Værdipapirhandler

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 314 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. marts 2006 Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II?

ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II? ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II? A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP A/S Made simple: MiFID II gennemfører omfattende ændringer i EU s håndtering af den finansielle sektor. Med et hovedfokus

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Andelskassen har d.d. i henhold til Aftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. januar 2015

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. januar 2015 Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. januar 2015 Bagsværd, den 2. februar 2015 - I henhold til Værdipapirhandelslovens 28a har virksomhedens

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006 Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København New York Meddelelse 8/2006 TDC indberetning af ledende medarbejderes disses nærtståendes transaktioner med TDC aktier tilknyttede værdipapirer København I

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

27. august 2010 CVR nr. 24 25 67 82 Selskabsmeddelelse nr. 13/2010 Side 1 af 5

27. august 2010 CVR nr. 24 25 67 82 Selskabsmeddelelse nr. 13/2010 Side 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 13/2010 Side 1 af 5 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med TK Development A/S aktier

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet D E N D A N S K E B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C 18. august 2006 Finansrådets Hus Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S Saxo Bank ønsker, at Kunden får det bedst

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 1. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder...

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

UDVIDET INVESTERING I NETBANK

UDVIDET INVESTERING I NETBANK UDVIDET INVESTERING I NETBANK Udvidet investering i netbank er en integreret del af Danske Netbank og giver dig et bedre overblik over dine værdipapirhandler, depoter og afkast. Du kan også bruge Udvidet

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskri- velse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Københavns Andelskasse (herefter benævnt

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Importere kunderegister

Importere kunderegister Importere kunderegister Pacsoft Online 25-09-2014 2 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Eksport fra et andet system... 3 1.2 Importfilens opbygning... 3 1.3 Importere filen... 6 1.4 Vedligehold af modtagere...

Læs mere

Retningslinjer. 24 February 2012 ESMA/2012/122 (DA)

Retningslinjer. 24 February 2012 ESMA/2012/122 (DA) Retningslinjer Systemer og kontrolforanstaltninger i et automatiseret handelsmiljø for handelsplatforme, investeringsselskaber og kompetente myndigheder 24 February 2012 ESMA/2012/122 (DA) Dato: 24 February

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

2. september 2013 CVR nr. 24256782 Selskabsmeddelelse nr. 27/2013 Side 1 af 5

2. september 2013 CVR nr. 24256782 Selskabsmeddelelse nr. 27/2013 Side 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 27/2013 Side 1 af 5 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med TK Development A/S aktier

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 652 endelig 2011/0296 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om værdipapirhandel

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatforme bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatforme

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning til rapportering

Spillemyndighedens vejledning til rapportering Spillemyndighedens vejledning til rapportering af spil Dato Version Beskrivelse 1.7.2015 1.0 Dette dokument samler kravene direkte relateret til rapportering af spil data ved brug af standard records.

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere