BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5"

Transkript

1 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo Privatbank gennemføre en ordre bedst muligt, eller (iii) Saxo Privatbank indgår en handelsaftale med en anden markedsdeltager. Saxo Privatbank er berettiget til at handle ordrer om køb eller salg af værdipapirer og valuta både helt og delvist. Saxo Privatbank forbeholder sig ret til at forøge eller begrænse antallet af de værdipapirer, der kan være genstand for købs- eller salgsordrer. Deres ordre kan blive handlet helt eller delvist afhængig af bud-/udbudsmængden på det pågældende regulerede 2. Afgivelse af ordrer De har to muligheder for at handle gennem Saxo Privatbank: Ved at afgive en købs- eller salgsordre via Systemet efter angivelse af brugernavn samt adgangs- og handelspassword, eller Ved telefonisk at afgive en købs- eller salgsordre til Saxo Privatbank mod oplysning af konto- og depotnummer. De gøres opmærksom på, at De ved telefonisk afgivelse af ordrer ikke har adgang til de informationer og tjenester, som stilles til rådighed i Systemet. Der betales et gebyr for telefonhandel, se Saxo Privatbanks prisliste, der er tilgængelig på Saxo Privatbanks hjemmeside, Ved at benytte en af ovennævnte handelsmuligheder giver De Saxo Privatbank instruks om at udføre det af ordren omfattede køb eller salg. De kan ikke afgive købs- eller salgsordrer til Saxo Privatbank på anden måde. Hurtigst muligt efter transaktionen, dog i forhold til detailkunder senest den første Bankdag efter transaktionen, modtager De som bekræftelse af handlen en elektronisk handelsnota. 2.1 Ordrer om køb af værdipapirer Hvis De ikke har indgået en kreditaftale, skal De, for at kunne købe et givent værdipapir, have hele det likvide beløb, dvs. både prisen, den maksimale rente til og med limiteringsdatoen samt alle handelsomkostninger, tilgængelig på kontoen, når ordren afgives. Saxo Privatbank kan således efter eget valg helt eller delvist undlade at udføre en ordre, såfremt der på kontoen på handelstidspunktet ikke findes tilstrækkelige midler til udførelsen heraf. På Deres konto vil der, når ordren er afgivet, blive reserveret et beløb svarende til ordren inklusiv kurtage således, at den disponible saldo på Deres konto formindskes. Saxo Privatbank forbeholder sig i overensstemmelse med gældende lovgivning ejendomsretten til værdipapirer, som De har købt, indtil endelig betaling finder sted. 2.2 Ordrer om salg af værdipapirer Ved salg af et værdipapir skal dette være til stede i Deres depot hos Saxo Privatbank. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil ordren ikke blive eksekveret, medmindre det pågældende værdipapir er erhvervet gennem Saxo Privatbank senest tre Bankdage før afgivelse af ordren om salg af det pågældende værdipapir, således at det er til rådighed på Deres depot på valørdagen for et sådant salg. Hvis kun en del af de værdipapirer, som er omfattet af salgsordren, er til stede i Deres depot, kan Saxo Privatbank udføre ordren helt eller delvist. Hvis De har indgået en aftale om kontantlån og aktielån i Saxo Privatbank, har De mulighed for at låne aktier med henblik på videresalg i markedet i forbindelse med indgåelse af korte positioner (short selling). De gøres i den forbindelse opmærksom på, at short selling i visse værdipapirer kan være forbudt i henhold til lovgivningen. 3. Gyldighed af ordrer Afgivne ordrer gælder alene den samme Børsdag, medmindre De har anført andet. Dette medfører, at ordrer, som afgives indenfor et reguleret markeds åbningstid, gælder indtil dette marked lukker samme dag. De kan vælge at forlænge en elektronisk afgiven ordres gyldighed i op til maksimalt et år. Ved problemer i forbindelse med afgivelsen af ordren kan De ringe til Saxo Privatbank i løbet af Saxo Privatbanks åbningstid, dvs. alle Bankdage mellem kl til kl Best execution Saxo Privatbank er i henhold til bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer (bekendtgørelse nr. 811 af 30. juni 2011 med senere ændringer) forpligtet til at tage alle rimelige skridt for at opnå det efter omstændighederne bedst mulige resultat for Dem, idet der tages hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af ordren. Der henvises i den forbindelse til Saxo Privatbanks ordreudførelsespolitik, der er tilgængelig på 5. Afregning af handler Alle ordrer, der videresendes til handel direkte på et reguleret marked, vil blive udført til kursen på værdipapiret på dette Hvis der bliver handlet på Saxo Privatbanks bud/udbud i markedet, vil De blive afregnet til denne kurs. Hvis Saxo Privatbank indgår en handel med en anden markedsdeltager uden om det pågældende reguleret marked, vil De blive afregnet til den af Saxo Privatbank opnåede pris, såfremt der ikke er en markedspris. Saxo Privatbank er altid berettiget, men ikke forpligtet, til at ændre Deres ordre med hensyn til kurs, såfremt den af De angivne pris ligger over/under det aktuelle bud/udbud i markedet på ordretidspunktet. 6. Annullering af handler De gøres opmærksom på, at NASDAQ OMX i ekstraordinære situationer kan annullere handler i deres handelssystem, for eksempel hvis OMX vurderer, at der foreligger visse fejl eller fejltagelser. Beslutter OMX at annullere en handel,

2 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 2 af 5 tilbagefører Saxo Privatbank de pågældende værdipapirer og midler. Omkostninger forbundet hermed pålægges Dem. Saxo Privatbank er tillige berettiget, men ikke forpligtet, til at annullere Deres handel, såfremt den er blevet udført fejlagtigt på det regulerede marked, eller hvis der i øvrigt er handlet til priser, der ikke afspejler den aktuelle markedsværdi. En sådan annullering af handler kan foretages på baggrund af priser stillet på det pågældende regulerede marked og fejlagtige priser i Systemet. 7. Telefonisk afgivelse af ordrer (telefonhandel) De kan afgive ordrer telefonisk til en dealer hos Saxo Privatbank. De får i den forbindelse oplyst bud-/udbudskursen for det pågældende værdipapir, som Saxo Privatbank kan tilbyde, hvorefter De kan beslutte, om der skal afgives en ordre. Afhængig af værdipapirets likviditet eller andre forhold kan der være situationer, hvor en ordre ikke kan blive afgivet eller gennemført, med mindre andet fremgår af anden aftale med banken. Ved telefonhandel vil Deres værdipapirbeholdning være opdateret i Systemet den efterfølgende Bankdag. Dette betyder, at der ikke vil blive reserveret penge eller værdipapirer i forbindelse med ordreafgivelsen. Det er i denne situation Deres pligt at sikre, at der er penge på kontoen, inden der afgives ordrer, og at der er værdipapirer i depotet, når der sælges værdipapirer. Det er muligt at afgive ordrer telefonisk inden for Saxo Privatbanks åbningstid, dvs. alle Bank dage mellem kl og De gøres opmærksom på, at Saxo Privatbanks åbningstid ikke er sammenfaldende med åbningstiderne på de regulerede markeder, som De kan handle på gennem Saxo Privatbank. Ordrer kan dog afgives og gennemføres uden for Saxo Privatbanks åbningstid via Systemet. Såfremt De vælger at afgive Deres ordre telefonisk til en dealer hos Saxo Privatbank gør vi opmærksom på, at Saxo Privatbank i denne situation ikke yder nogen form for rådgivning, herunder investeringsrådgivning. Ønsker De investeringsrådgivning, bedes De kontakte Deres rådgiver i Saxo Privatbank eller Deres rådgiver i Sirius Kapitalforvaltning. 8. Handelsformer Handel i Saxo Privatbank foregår enten som: (i) Børshandel, eller (ii) Over the counter (OTC). 8.1 Børshandel De kan gennem Systemet handle med visse danske, svenske, finske og norske værdipapirer noteret på NASDAQ OMX Copenhagen, NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Helsinki og Oslo Børs samt på OMX Derivatives på udvalgte markeder. Dette kaldes børshandel. Børshandel foregår ved, at ordren automatisk videresendes til det pågældende regulerede De kan gennem Systemet handle med amerikanske, hollandske, franske og tyske værdipapirer. De kan handle amerikanske, hollandske, franske og tyske værdipapirer noteret på New York Stock Exchange, NASDAQ og AMEXbørserne samt Frankfurt Stock Exchange. Såfremt De afgiver en ordre At market på de amerikanske markeder, vil ordren blive handlet fuldt ud, selvom der ikke er dækning på Deres konto, således at kontoen kan overtrækkes. Det er Deres ansvar at sørge for, at kontoen ikke bliver overtrukket samt at inddække et eventuelt overtræk straks. 8.2 Over the counter (OTC) For opnåelse af best execution kan banken vælge at udføre kundens ordre uden om et reguleret marked eller en MHF (OTC produkter). Ved accept af Saxo Privatbanks ordreudførelsespolitik accepterer kunden således også, at banken kan udføre kundens ordrer uden om et reguleret marked eller en MHF. 9. Selvindtræde Uanset hvilken handelsform, De vælger, vil De kunne komme ud for, at Saxo Privatbank kan have foretaget selvindtræde i handlen i medfør af kommissionsloven (lov nr. 636 af 15. september 1986 med senere ændringer), hvilket betyder, at Saxo Privatbank er modpart i handlen. 10. Ordretyper Det er muligt at afgive ordrer gennem Systemet på følgende måder: 10.1 Markedsordrer Ordren afgives og videresendes direkte til et reguleret marked, jf. dog punkt Stopordrer De har mulighed for at afgive stopordrer. En nærmere beskrivelse af stopordrefunktionen kan læses på Saxo Privatbanks hjemmeside, Saxo Privatbank forbeholder sig ret til at bestemme, hvilke markeder og værdipapirer, funktionen skal omfatte. Før anvendelse af stopordrefunktionen skal De sikre Dem, at De er fortrolig med funktionen, og at De er indforstået med, at der i den forbindelse gælder følgende vilkår: Ved anvendelse af stopordrer afgives en købs- eller salgsordre, der først indlægges i markedet, når der i markedet opnås en kurs, som er lig den af Dem angivne stopkurs (også kaldet trigger-kurs ), hvorefter købs- eller salgsordren skal aktiveres. Hvis trigger-kursen opnås og Deres ordre dermed bliver aktiveret, er ordren kun aktiv inden for samme dag. De kan vælge, at trigger-kursen skal være enten senest handlede kurs eller bedste bud/udbudskurs. Saxo Privatbank garanterer ikke gennemførelse af købs- og salgsordrer, når disse indlægges ved hjælp af stopordrefunktionen. Saxo Privatbank har ikke ansvar for fejl eller brister, som kan opstå i forbindelse med anvendelse af stopordrefunktionen og som ikke kan henregnes til Saxo Privatbank. De gøres opmærksom på, at De selv har ansvar for de risici, der er forbundet med anvendelse af stopordrer. De bør således være opmærksom på risici ved fejlagtig information fra de regulerede markeder, som for eksempel fejlagtig senest handlet, kurser der ikke afspejler en korrekt markedsværdi, kraftige kursudsving i en aktie med lav omsætning og handler på baggrund af kursmanipulation.

3 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 3 af 5 De er ansvarlig for de risici, der er forbundet med for eksempel fondsbørsmeddelelser, ændringer i et selskabs aktiekapital, aktiesplits og lignende hændelser og begivenheder, der kan påvirke kursen på en aktie, idet trigger-kursen ikke automatisk ændres i forbindelse hermed. De ovenstående risici kan betyde, at en stopordre bliver aktiveret på en fejlagtig kurs, således at Deres købs- eller salgsordre bliver indlagt til handel på det regulerede Saxo Privatbank har ikke ansvaret for direkte eller indirekte skader og tab, herunder tabt kursgevinst, som rammer Dem eller tredjemand som følge af fejl eller brister i stopordrefunktionens funktionalitet, tilgængelighed, pålidelighed eller andre omstændigheder end de ovenstående Limiterede ordrer Limiterede ordrer er ordrer, hvor De i Systemet ved køb af værdipapirer angiver en maksimal købspris og ved salg af værdipapirer en minimal salgspris ( Limitprisen ). En limiteret ordre vil først blive eksekveret, når markedsprisen er lig med Limitprisen, hvorved bevægelserne i markedet kan medføre, at ordrerne ikke straks bliver ekspederet. Limiterede ordrer vil gennem Systemet blive lagt direkte ud i markedet, hvorved limiterede ordrer vil blive offentliggjort på markedet Synligt antal Ved ordretypen Synligt antal / Iceberg-ordre bliver kun en del af ordrens samlede mængde synlig i markedet for de andre markedsdeltagere. Det synlige antal skal være større end 10 % af den samlede ordremængde. Hvis De for eksempel ønsker at købe stk. af en aktie, kan De således afgive en købsordre på i alt stk., hvoraf kun de 200 stk. er synlig i markedet. Når den synlige mængde er blevet handlet, vil yderligere 200 stk. blive synlige for de andre markedsdeltagere, indtil hele købsordren er blevet handlet. De mister dog tidsprioritet i markedet, således at den nye synlige mængde vil komme bagest i køen ved den pågældende pris. De gøres opmærksom på, at De ved handel med norske værdipapirer kan komme til at betale minimumskurtage for hver enkel handel. 11. Handel med udenlandske værdipapirer Ved handel med udenlandske værdipapirer kan De selv bestemme, om afregning skal ske i Basisvalutaen eller i den lokale valuta. Ved afgivelse af ordrer om køb af udenlandske værdipapirer vil der på Deres konto blive reserveret likvide midler svarende til et beløb, der fastsættes på baggrund af valutakursen på tidspunktet for ordreafgivelsen samt handelsomkostninger. Når ordren gennemføres, handles denne til den valutakurs, der fremgår af Systemet på handelstidspunktet. Såfremt der er tilstrækkelig dækning på Deres konto, kan De vælge at afregne handelen i værdipapirets lokale valuta. Såfremt Deres konto efter gennemførelse af køb af udenlandske værdipapirer har en negativ saldo, skal De straks indbetale midler til dækning heraf. Ved gennemførelse af salgsordrer vil provenuet blive indsat på Deres konto eller blive vekslet til Basisvalutaen efter den valutakurs, der fremgår af Systemet på handelstidspunktet. De kan selv bestemme hvilken valuta, der skal afregnes i. Saxo Privatbank er uden ansvar for tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat. Den pågældende udbytteskat kan afhænge af, om De har indleveret korrekt dokumentation for Deres skattemæssige forhold, hvilket er Deres eget ansvar. 12. Valutahandel De kan hos Saxo Privatbank købe og sælge valuta. Valutahandler afregnes til de kurser, der stilles i Systemet. Der gælder samme regler for handel med valuta som ved værdipapirhandel. Veksling af valuta på Saxo Privatbanks hjemmeside kan kun ske indenfor Saxo Privatbanks åbningstid mellem kl. 9:00 og 17: Handel med udtrukne obligationer Såfremt De har solgt en post obligationer, hvoraf en del viser sig at være udtrukket, er Saxo Privatbank berettiget til for Deres regning at købe en post obligationer, der svarer til de udtrukne. Deres porteføljeoversigt er ikke opdateret med udtrukne obligationer i de dage, hvor beregning og tildeling af udtrukket mængde foregår. Saxo Privatbank er forpligtet til at levere den solgte obligationsbeholdning til modparten uden en udtrukket del og er således nødt til at købe de udtrukne obligationer i markedet. Dette køb vil ske for Deres regning, idet De herefter vil modtage beløbet på udtrækningens valørdato. 14. Corporate actions Saxo Privatbank er ikke ansvarlig for, at De modtager oplysning om aktiesplits/ aktiesammenlægning, sletning og ophør, fondskodeskift, indløsningstilbud, fortegningsretsemissioner, ud stedelse af fondsaktier og nytegning, herunder konvertible obligationer med fortegningsret for eksisterende aktionærer og/eller obligationsejere, samt andre corporate action hændelser og begivenheder, der måtte undergå de noterede selskaber, som Deres værdipapirer eller ordrer vedrører ( Corporate Actions ). Corporate Actions indarbejdes hurtigst muligt i Systemet. De er ansvarlig for transaktioner, der gennemføres i perioden mellem offentliggørelsen af en Corporate Action og Saxo Privatbanks indarbejdelse heraf i Systemet. I tilfælde af, at en ombytning fra oprindelig fondskode til ny fondskode ikke går op, vil overskydende værdipairer blive solgt bedst muligt og/eller kontantspidser blive udbetalt. Hvis værdien ved salg af værdipapirer eller udbetaling af kontantspidser er mindre end Saxo Privatbanks kurtage kan Saxo Privatbank undlade at foretage disse handlinger.

4 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 4 af 5 Saxo Privatbank er berettiget til at opkræve gebyr eller kurtage for Corporate Actions Nytegning Hvis der gennemføres en nytegning af aktier eller obligationer, herunder konvertible obligationer, med fortegningsret for eksisterende aktionærer og/eller obligationsejere, skal De instruere Saxo Privatbank om, hvorvidt De ønsker at deltage i nytegning i tilstrækkelig tid for Saxo Privatbank til at kunne tegne aktierne eller obligationerne på Deres vegne. Saxo Privatbank indlægger de tildelte tegningsretter i Deres depot, hvorefter det er op til Dem selv at sælge eller supplere de ønskede tegningsretter. Såfremt Saxo Privatbank ikke inden for den angivne tidsfrist har modtaget Deres instruktioner, og/eller De ikke stiller midler til rådighed for tegningen, er Saxo Privatbank berettiget, men ikke forpligtet, til at sælge tegningsretterne bedst muligt for Deres regning. Saxo Privatbank påtager sig intet ansvar for et eventuelt salg. Hvis værdien af tegningsretterne er mindre end omkostningerne ved et eventuelt salg, kan Saxo Privatbank undlade at sælge tegningsretterne. VP vil efter endt tegningsperiode slette ikke benyttede tegningsretter uden meddelelse til Dem. Det er Deres ansvar, at tegningsretterne enten bliver solgt, eller at der foretages nytegning herunder at sikre sig, at der er tilstrækkeligt med midler på Deres konto Fondsaktier Hvis et selskab udsteder fondsaktier, vil Saxo Privatbank overføre størst muligt antal fondsaktier til Deres depot Konvertible obligationer I forbindelse med konvertering af konvertible obligationer kan Saxo Privatbank sætte en tidsfrist, inden for hvilken Saxo Privatbank skal modtage besked om, hvorvidt de konvertible obligationer skal konverteres til aktier. Hvis De ikke inden for fristen giver Saxo Privatbank instruks om, at De ønsker konvertering til aktier, vil Saxo Privatbank modtage betaling for de konvertible obligationer ved forfald og kreditere provenuet på Deres konto. 15. Kursinformation, analyser og øvrige tjenester Saxo Privatbank stiller visse finansielle informationer til rådighed for Dem i Systemet, som for eksempel finansnyheder, kursinformation, kontoudtog og analyser fra eksterne leverandører. Tillægstjenester kan ydes mod særskilt gebyr, hvilket fremgår af prislisten. De accepterer, at ovennævnte informationer og analyser ikke udgør investeringsrådgivning, men er oplysninger udarbejdet af tredjemand, som De selv vælger at søge adgang til og eventuelt benytte som grundlag for Deres investeringsbeslutning. De gøres opmærksom på, at Saxo Privatbank ikke foretager nogen efterprøvning af indholdet af sådanne informationer og analyser, herunder fuldstændigheden og nøjagtigheden heraf, og Saxo Privatbank kan ikke gøres ansvarlig for fejl eller mangler i informationerne eller analyserne. Saxo Privatbank forbeholder sig retten til uden forudgående varsel helt eller delvist at ophøre med at stille sådanne informationer og analyser til rådighed for Dem eller at ændre i arten eller sammensætningen af sådanne informationer og analyser Realtidsabonnementer Saxo Privatbank giver Dem mulighed for at abonnere på realtidsdata, så De kan se realtidskurserne for samtlige værdipapirer på NASDAQ OMX og de udenlandske værdipapirer, som De kan handle gennem Saxo Privatbank. De gøres opmærksom på, at Saxo Privatbank ikke er ansvarlig for fejlagtige kurser i Systemet. Realtidsabonnementer beregnes månedsvis forud og debiteres automatisk på Deres konto ultimo hver måned. De er forpligtet til at betale for tilmeldte realtidsabonnementer samt at stille den nødvendige likviditet til rådighed på Deres konto for betaling heraf. Såfremt der ikke den 8. i hver måned er dækning for de realtidsabonnementer, som De er tilmeldt, kan Saxo Privatbank uden varsel ophæve Deres realtidsabonnement. Betaling for realtidsabonnementer og telefoniske prisforespørgsler kan ikke debiteres pensionskonti. Hvis De ikke har realtidsabonnement, kan De i stedet forespørge telefonisk eller gennem Systemet om kurser ( Snapshots ). Priser for realtidsabonnement og Snapshots fremgår af Saxo Privatbanks prisliste, der er tilgængelig på Saxo Privatbanks hjemmeside, 16. Ophavsret Ophavsrettighederne til de kursinformationer, der vises på Saxo Privatbanks hjemmeside, tilhører Saxo Privatbank og det pågældende regulerede marked, der udsender denne information. De må ikke, hverken helt eller delvist, kopiere, ændre, sælge eller på anden måde overdrage eller gengive kurser fra Saxo Privatbanks hjemmeside. Saxo Privatbank videregiver i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere kursgrafer, markedsinformationer, analyser m.v. på Saxo Privatbanks hjemmeside. De må ikke, hverken helt eller delvist, kopiere, ændre, sælge eller på anden måde overdrage eller gengive disse data. 17. Udelukkende ordreudførelse ( Execution only ) Såfremt De vælger at afgive deres ordre via Systemet eller telefonisk til en dealer hos Saxo Privatbank vil De være omfattet af reglerne for Execution only. Som følge heraf har Saxo Privatbank ikke pligt til at vurdere det leverede eller tilbudte finansielle produkts eller den ydede eller tilbudte tjenesteydelses hensigtsmæssighed, når der er tale om ikkekomplekse finansielle produkter såsom aktier, obligationer og investeringsforeningsandele, og De er derfor ikke omfattet af beskyttelsen i 16 og 17 i Investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. De gøres dog opmærksom på, at handel med komplekse finansielle instrumenter såsom differencekontrakter (CFD er), optioner, futures og andre derivatkontrakter vil blive foretaget uden, at Saxo Privatbank yder investerings-

5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 5 af 5 rådgivning, men at Saxo Privatbank i sådanne situationer kræver at De udfylder en hensigtsmæssighedstest i overensstemmelse med Investorbeskyttelsesbekendtgørelsens 17. De gøres opmærksom på, at komplekse finansielle instrumenter ikke er hensigtsmæssige for alle detailkunder. Såfremt De vælger at afgive Deres ordre via Systemet eller telefonisk til en dealer hos Saxo Privatbank, altså som Execution only, henvises De til at søge individuel rådgivning hos Deres finansielle rådgiver, revisor eller advokat om økonomiske risici og skattemæssige konsekvenser i relation til Saxo Privatbanks ydelser til Dem. Ønsker De investeringsrådgivning, bedes De kontakte deres rådgiver i Saxo Privatbank eller Sirius Kapitalforvaltning.

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) 1 Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere