BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5"

Transkript

1 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo Privatbank gennemføre en ordre bedst muligt, eller (iii) Saxo Privatbank indgår en handelsaftale med en anden markedsdeltager. Saxo Privatbank er berettiget til at handle ordrer om køb eller salg af værdipapirer og valuta både helt og delvist. Saxo Privatbank forbeholder sig ret til at forøge eller begrænse antallet af de værdipapirer, der kan være genstand for købs- eller salgsordrer. Deres ordre kan blive handlet helt eller delvist afhængig af bud-/udbudsmængden på det pågældende regulerede 2. Afgivelse af ordrer De har to muligheder for at handle gennem Saxo Privatbank: Ved at afgive en købs- eller salgsordre via Systemet efter angivelse af brugernavn samt adgangs- og handelspassword, eller Ved telefonisk at afgive en købs- eller salgsordre til Saxo Privatbank mod oplysning af konto- og depotnummer. De gøres opmærksom på, at De ved telefonisk afgivelse af ordrer ikke har adgang til de informationer og tjenester, som stilles til rådighed i Systemet. Der betales et gebyr for telefonhandel, se Saxo Privatbanks prisliste, der er tilgængelig på Saxo Privatbanks hjemmeside, Ved at benytte en af ovennævnte handelsmuligheder giver De Saxo Privatbank instruks om at udføre det af ordren omfattede køb eller salg. De kan ikke afgive købs- eller salgsordrer til Saxo Privatbank på anden måde. Hurtigst muligt efter transaktionen, dog i forhold til detailkunder senest den første Bankdag efter transaktionen, modtager De som bekræftelse af handlen en elektronisk handelsnota. 2.1 Ordrer om køb af værdipapirer Hvis De ikke har indgået en kreditaftale, skal De, for at kunne købe et givent værdipapir, have hele det likvide beløb, dvs. både prisen, den maksimale rente til og med limiteringsdatoen samt alle handelsomkostninger, tilgængelig på kontoen, når ordren afgives. Saxo Privatbank kan således efter eget valg helt eller delvist undlade at udføre en ordre, såfremt der på kontoen på handelstidspunktet ikke findes tilstrækkelige midler til udførelsen heraf. På Deres konto vil der, når ordren er afgivet, blive reserveret et beløb svarende til ordren inklusiv kurtage således, at den disponible saldo på Deres konto formindskes. Saxo Privatbank forbeholder sig i overensstemmelse med gældende lovgivning ejendomsretten til værdipapirer, som De har købt, indtil endelig betaling finder sted. 2.2 Ordrer om salg af værdipapirer Ved salg af et værdipapir skal dette være til stede i Deres depot hos Saxo Privatbank. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil ordren ikke blive eksekveret, medmindre det pågældende værdipapir er erhvervet gennem Saxo Privatbank senest tre Bankdage før afgivelse af ordren om salg af det pågældende værdipapir, således at det er til rådighed på Deres depot på valørdagen for et sådant salg. Hvis kun en del af de værdipapirer, som er omfattet af salgsordren, er til stede i Deres depot, kan Saxo Privatbank udføre ordren helt eller delvist. Hvis De har indgået en aftale om kontantlån og aktielån i Saxo Privatbank, har De mulighed for at låne aktier med henblik på videresalg i markedet i forbindelse med indgåelse af korte positioner (short selling). De gøres i den forbindelse opmærksom på, at short selling i visse værdipapirer kan være forbudt i henhold til lovgivningen. 3. Gyldighed af ordrer Afgivne ordrer gælder alene den samme Børsdag, medmindre De har anført andet. Dette medfører, at ordrer, som afgives indenfor et reguleret markeds åbningstid, gælder indtil dette marked lukker samme dag. De kan vælge at forlænge en elektronisk afgiven ordres gyldighed i op til maksimalt et år. Ved problemer i forbindelse med afgivelsen af ordren kan De ringe til Saxo Privatbank i løbet af Saxo Privatbanks åbningstid, dvs. alle Bankdage mellem kl til kl Best execution Saxo Privatbank er i henhold til bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer (bekendtgørelse nr. 811 af 30. juni 2011 med senere ændringer) forpligtet til at tage alle rimelige skridt for at opnå det efter omstændighederne bedst mulige resultat for Dem, idet der tages hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af ordren. Der henvises i den forbindelse til Saxo Privatbanks ordreudførelsespolitik, der er tilgængelig på 5. Afregning af handler Alle ordrer, der videresendes til handel direkte på et reguleret marked, vil blive udført til kursen på værdipapiret på dette Hvis der bliver handlet på Saxo Privatbanks bud/udbud i markedet, vil De blive afregnet til denne kurs. Hvis Saxo Privatbank indgår en handel med en anden markedsdeltager uden om det pågældende reguleret marked, vil De blive afregnet til den af Saxo Privatbank opnåede pris, såfremt der ikke er en markedspris. Saxo Privatbank er altid berettiget, men ikke forpligtet, til at ændre Deres ordre med hensyn til kurs, såfremt den af De angivne pris ligger over/under det aktuelle bud/udbud i markedet på ordretidspunktet. 6. Annullering af handler De gøres opmærksom på, at NASDAQ OMX i ekstraordinære situationer kan annullere handler i deres handelssystem, for eksempel hvis OMX vurderer, at der foreligger visse fejl eller fejltagelser. Beslutter OMX at annullere en handel,

2 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 2 af 5 tilbagefører Saxo Privatbank de pågældende værdipapirer og midler. Omkostninger forbundet hermed pålægges Dem. Saxo Privatbank er tillige berettiget, men ikke forpligtet, til at annullere Deres handel, såfremt den er blevet udført fejlagtigt på det regulerede marked, eller hvis der i øvrigt er handlet til priser, der ikke afspejler den aktuelle markedsværdi. En sådan annullering af handler kan foretages på baggrund af priser stillet på det pågældende regulerede marked og fejlagtige priser i Systemet. 7. Telefonisk afgivelse af ordrer (telefonhandel) De kan afgive ordrer telefonisk til en dealer hos Saxo Privatbank. De får i den forbindelse oplyst bud-/udbudskursen for det pågældende værdipapir, som Saxo Privatbank kan tilbyde, hvorefter De kan beslutte, om der skal afgives en ordre. Afhængig af værdipapirets likviditet eller andre forhold kan der være situationer, hvor en ordre ikke kan blive afgivet eller gennemført, med mindre andet fremgår af anden aftale med banken. Ved telefonhandel vil Deres værdipapirbeholdning være opdateret i Systemet den efterfølgende Bankdag. Dette betyder, at der ikke vil blive reserveret penge eller værdipapirer i forbindelse med ordreafgivelsen. Det er i denne situation Deres pligt at sikre, at der er penge på kontoen, inden der afgives ordrer, og at der er værdipapirer i depotet, når der sælges værdipapirer. Det er muligt at afgive ordrer telefonisk inden for Saxo Privatbanks åbningstid, dvs. alle Bank dage mellem kl og De gøres opmærksom på, at Saxo Privatbanks åbningstid ikke er sammenfaldende med åbningstiderne på de regulerede markeder, som De kan handle på gennem Saxo Privatbank. Ordrer kan dog afgives og gennemføres uden for Saxo Privatbanks åbningstid via Systemet. Såfremt De vælger at afgive Deres ordre telefonisk til en dealer hos Saxo Privatbank gør vi opmærksom på, at Saxo Privatbank i denne situation ikke yder nogen form for rådgivning, herunder investeringsrådgivning. Ønsker De investeringsrådgivning, bedes De kontakte Deres rådgiver i Saxo Privatbank eller Deres rådgiver i Sirius Kapitalforvaltning. 8. Handelsformer Handel i Saxo Privatbank foregår enten som: (i) Børshandel, eller (ii) Over the counter (OTC). 8.1 Børshandel De kan gennem Systemet handle med visse danske, svenske, finske og norske værdipapirer noteret på NASDAQ OMX Copenhagen, NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Helsinki og Oslo Børs samt på OMX Derivatives på udvalgte markeder. Dette kaldes børshandel. Børshandel foregår ved, at ordren automatisk videresendes til det pågældende regulerede De kan gennem Systemet handle med amerikanske, hollandske, franske og tyske værdipapirer. De kan handle amerikanske, hollandske, franske og tyske værdipapirer noteret på New York Stock Exchange, NASDAQ og AMEXbørserne samt Frankfurt Stock Exchange. Såfremt De afgiver en ordre At market på de amerikanske markeder, vil ordren blive handlet fuldt ud, selvom der ikke er dækning på Deres konto, således at kontoen kan overtrækkes. Det er Deres ansvar at sørge for, at kontoen ikke bliver overtrukket samt at inddække et eventuelt overtræk straks. 8.2 Over the counter (OTC) For opnåelse af best execution kan banken vælge at udføre kundens ordre uden om et reguleret marked eller en MHF (OTC produkter). Ved accept af Saxo Privatbanks ordreudførelsespolitik accepterer kunden således også, at banken kan udføre kundens ordrer uden om et reguleret marked eller en MHF. 9. Selvindtræde Uanset hvilken handelsform, De vælger, vil De kunne komme ud for, at Saxo Privatbank kan have foretaget selvindtræde i handlen i medfør af kommissionsloven (lov nr. 636 af 15. september 1986 med senere ændringer), hvilket betyder, at Saxo Privatbank er modpart i handlen. 10. Ordretyper Det er muligt at afgive ordrer gennem Systemet på følgende måder: 10.1 Markedsordrer Ordren afgives og videresendes direkte til et reguleret marked, jf. dog punkt Stopordrer De har mulighed for at afgive stopordrer. En nærmere beskrivelse af stopordrefunktionen kan læses på Saxo Privatbanks hjemmeside, Saxo Privatbank forbeholder sig ret til at bestemme, hvilke markeder og værdipapirer, funktionen skal omfatte. Før anvendelse af stopordrefunktionen skal De sikre Dem, at De er fortrolig med funktionen, og at De er indforstået med, at der i den forbindelse gælder følgende vilkår: Ved anvendelse af stopordrer afgives en købs- eller salgsordre, der først indlægges i markedet, når der i markedet opnås en kurs, som er lig den af Dem angivne stopkurs (også kaldet trigger-kurs ), hvorefter købs- eller salgsordren skal aktiveres. Hvis trigger-kursen opnås og Deres ordre dermed bliver aktiveret, er ordren kun aktiv inden for samme dag. De kan vælge, at trigger-kursen skal være enten senest handlede kurs eller bedste bud/udbudskurs. Saxo Privatbank garanterer ikke gennemførelse af købs- og salgsordrer, når disse indlægges ved hjælp af stopordrefunktionen. Saxo Privatbank har ikke ansvar for fejl eller brister, som kan opstå i forbindelse med anvendelse af stopordrefunktionen og som ikke kan henregnes til Saxo Privatbank. De gøres opmærksom på, at De selv har ansvar for de risici, der er forbundet med anvendelse af stopordrer. De bør således være opmærksom på risici ved fejlagtig information fra de regulerede markeder, som for eksempel fejlagtig senest handlet, kurser der ikke afspejler en korrekt markedsværdi, kraftige kursudsving i en aktie med lav omsætning og handler på baggrund af kursmanipulation.

3 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 3 af 5 De er ansvarlig for de risici, der er forbundet med for eksempel fondsbørsmeddelelser, ændringer i et selskabs aktiekapital, aktiesplits og lignende hændelser og begivenheder, der kan påvirke kursen på en aktie, idet trigger-kursen ikke automatisk ændres i forbindelse hermed. De ovenstående risici kan betyde, at en stopordre bliver aktiveret på en fejlagtig kurs, således at Deres købs- eller salgsordre bliver indlagt til handel på det regulerede Saxo Privatbank har ikke ansvaret for direkte eller indirekte skader og tab, herunder tabt kursgevinst, som rammer Dem eller tredjemand som følge af fejl eller brister i stopordrefunktionens funktionalitet, tilgængelighed, pålidelighed eller andre omstændigheder end de ovenstående Limiterede ordrer Limiterede ordrer er ordrer, hvor De i Systemet ved køb af værdipapirer angiver en maksimal købspris og ved salg af værdipapirer en minimal salgspris ( Limitprisen ). En limiteret ordre vil først blive eksekveret, når markedsprisen er lig med Limitprisen, hvorved bevægelserne i markedet kan medføre, at ordrerne ikke straks bliver ekspederet. Limiterede ordrer vil gennem Systemet blive lagt direkte ud i markedet, hvorved limiterede ordrer vil blive offentliggjort på markedet Synligt antal Ved ordretypen Synligt antal / Iceberg-ordre bliver kun en del af ordrens samlede mængde synlig i markedet for de andre markedsdeltagere. Det synlige antal skal være større end 10 % af den samlede ordremængde. Hvis De for eksempel ønsker at købe stk. af en aktie, kan De således afgive en købsordre på i alt stk., hvoraf kun de 200 stk. er synlig i markedet. Når den synlige mængde er blevet handlet, vil yderligere 200 stk. blive synlige for de andre markedsdeltagere, indtil hele købsordren er blevet handlet. De mister dog tidsprioritet i markedet, således at den nye synlige mængde vil komme bagest i køen ved den pågældende pris. De gøres opmærksom på, at De ved handel med norske værdipapirer kan komme til at betale minimumskurtage for hver enkel handel. 11. Handel med udenlandske værdipapirer Ved handel med udenlandske værdipapirer kan De selv bestemme, om afregning skal ske i Basisvalutaen eller i den lokale valuta. Ved afgivelse af ordrer om køb af udenlandske værdipapirer vil der på Deres konto blive reserveret likvide midler svarende til et beløb, der fastsættes på baggrund af valutakursen på tidspunktet for ordreafgivelsen samt handelsomkostninger. Når ordren gennemføres, handles denne til den valutakurs, der fremgår af Systemet på handelstidspunktet. Såfremt der er tilstrækkelig dækning på Deres konto, kan De vælge at afregne handelen i værdipapirets lokale valuta. Såfremt Deres konto efter gennemførelse af køb af udenlandske værdipapirer har en negativ saldo, skal De straks indbetale midler til dækning heraf. Ved gennemførelse af salgsordrer vil provenuet blive indsat på Deres konto eller blive vekslet til Basisvalutaen efter den valutakurs, der fremgår af Systemet på handelstidspunktet. De kan selv bestemme hvilken valuta, der skal afregnes i. Saxo Privatbank er uden ansvar for tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat. Den pågældende udbytteskat kan afhænge af, om De har indleveret korrekt dokumentation for Deres skattemæssige forhold, hvilket er Deres eget ansvar. 12. Valutahandel De kan hos Saxo Privatbank købe og sælge valuta. Valutahandler afregnes til de kurser, der stilles i Systemet. Der gælder samme regler for handel med valuta som ved værdipapirhandel. Veksling af valuta på Saxo Privatbanks hjemmeside kan kun ske indenfor Saxo Privatbanks åbningstid mellem kl. 9:00 og 17: Handel med udtrukne obligationer Såfremt De har solgt en post obligationer, hvoraf en del viser sig at være udtrukket, er Saxo Privatbank berettiget til for Deres regning at købe en post obligationer, der svarer til de udtrukne. Deres porteføljeoversigt er ikke opdateret med udtrukne obligationer i de dage, hvor beregning og tildeling af udtrukket mængde foregår. Saxo Privatbank er forpligtet til at levere den solgte obligationsbeholdning til modparten uden en udtrukket del og er således nødt til at købe de udtrukne obligationer i markedet. Dette køb vil ske for Deres regning, idet De herefter vil modtage beløbet på udtrækningens valørdato. 14. Corporate actions Saxo Privatbank er ikke ansvarlig for, at De modtager oplysning om aktiesplits/ aktiesammenlægning, sletning og ophør, fondskodeskift, indløsningstilbud, fortegningsretsemissioner, ud stedelse af fondsaktier og nytegning, herunder konvertible obligationer med fortegningsret for eksisterende aktionærer og/eller obligationsejere, samt andre corporate action hændelser og begivenheder, der måtte undergå de noterede selskaber, som Deres værdipapirer eller ordrer vedrører ( Corporate Actions ). Corporate Actions indarbejdes hurtigst muligt i Systemet. De er ansvarlig for transaktioner, der gennemføres i perioden mellem offentliggørelsen af en Corporate Action og Saxo Privatbanks indarbejdelse heraf i Systemet. I tilfælde af, at en ombytning fra oprindelig fondskode til ny fondskode ikke går op, vil overskydende værdipairer blive solgt bedst muligt og/eller kontantspidser blive udbetalt. Hvis værdien ved salg af værdipapirer eller udbetaling af kontantspidser er mindre end Saxo Privatbanks kurtage kan Saxo Privatbank undlade at foretage disse handlinger.

4 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 4 af 5 Saxo Privatbank er berettiget til at opkræve gebyr eller kurtage for Corporate Actions Nytegning Hvis der gennemføres en nytegning af aktier eller obligationer, herunder konvertible obligationer, med fortegningsret for eksisterende aktionærer og/eller obligationsejere, skal De instruere Saxo Privatbank om, hvorvidt De ønsker at deltage i nytegning i tilstrækkelig tid for Saxo Privatbank til at kunne tegne aktierne eller obligationerne på Deres vegne. Saxo Privatbank indlægger de tildelte tegningsretter i Deres depot, hvorefter det er op til Dem selv at sælge eller supplere de ønskede tegningsretter. Såfremt Saxo Privatbank ikke inden for den angivne tidsfrist har modtaget Deres instruktioner, og/eller De ikke stiller midler til rådighed for tegningen, er Saxo Privatbank berettiget, men ikke forpligtet, til at sælge tegningsretterne bedst muligt for Deres regning. Saxo Privatbank påtager sig intet ansvar for et eventuelt salg. Hvis værdien af tegningsretterne er mindre end omkostningerne ved et eventuelt salg, kan Saxo Privatbank undlade at sælge tegningsretterne. VP vil efter endt tegningsperiode slette ikke benyttede tegningsretter uden meddelelse til Dem. Det er Deres ansvar, at tegningsretterne enten bliver solgt, eller at der foretages nytegning herunder at sikre sig, at der er tilstrækkeligt med midler på Deres konto Fondsaktier Hvis et selskab udsteder fondsaktier, vil Saxo Privatbank overføre størst muligt antal fondsaktier til Deres depot Konvertible obligationer I forbindelse med konvertering af konvertible obligationer kan Saxo Privatbank sætte en tidsfrist, inden for hvilken Saxo Privatbank skal modtage besked om, hvorvidt de konvertible obligationer skal konverteres til aktier. Hvis De ikke inden for fristen giver Saxo Privatbank instruks om, at De ønsker konvertering til aktier, vil Saxo Privatbank modtage betaling for de konvertible obligationer ved forfald og kreditere provenuet på Deres konto. 15. Kursinformation, analyser og øvrige tjenester Saxo Privatbank stiller visse finansielle informationer til rådighed for Dem i Systemet, som for eksempel finansnyheder, kursinformation, kontoudtog og analyser fra eksterne leverandører. Tillægstjenester kan ydes mod særskilt gebyr, hvilket fremgår af prislisten. De accepterer, at ovennævnte informationer og analyser ikke udgør investeringsrådgivning, men er oplysninger udarbejdet af tredjemand, som De selv vælger at søge adgang til og eventuelt benytte som grundlag for Deres investeringsbeslutning. De gøres opmærksom på, at Saxo Privatbank ikke foretager nogen efterprøvning af indholdet af sådanne informationer og analyser, herunder fuldstændigheden og nøjagtigheden heraf, og Saxo Privatbank kan ikke gøres ansvarlig for fejl eller mangler i informationerne eller analyserne. Saxo Privatbank forbeholder sig retten til uden forudgående varsel helt eller delvist at ophøre med at stille sådanne informationer og analyser til rådighed for Dem eller at ændre i arten eller sammensætningen af sådanne informationer og analyser Realtidsabonnementer Saxo Privatbank giver Dem mulighed for at abonnere på realtidsdata, så De kan se realtidskurserne for samtlige værdipapirer på NASDAQ OMX og de udenlandske værdipapirer, som De kan handle gennem Saxo Privatbank. De gøres opmærksom på, at Saxo Privatbank ikke er ansvarlig for fejlagtige kurser i Systemet. Realtidsabonnementer beregnes månedsvis forud og debiteres automatisk på Deres konto ultimo hver måned. De er forpligtet til at betale for tilmeldte realtidsabonnementer samt at stille den nødvendige likviditet til rådighed på Deres konto for betaling heraf. Såfremt der ikke den 8. i hver måned er dækning for de realtidsabonnementer, som De er tilmeldt, kan Saxo Privatbank uden varsel ophæve Deres realtidsabonnement. Betaling for realtidsabonnementer og telefoniske prisforespørgsler kan ikke debiteres pensionskonti. Hvis De ikke har realtidsabonnement, kan De i stedet forespørge telefonisk eller gennem Systemet om kurser ( Snapshots ). Priser for realtidsabonnement og Snapshots fremgår af Saxo Privatbanks prisliste, der er tilgængelig på Saxo Privatbanks hjemmeside, Ophavsret Ophavsrettighederne til de kursinformationer, der vises på Saxo Privatbanks hjemmeside, tilhører Saxo Privatbank og det pågældende regulerede marked, der udsender denne information. De må ikke, hverken helt eller delvist, kopiere, ændre, sælge eller på anden måde overdrage eller gengive kurser fra Saxo Privatbanks hjemmeside. Saxo Privatbank videregiver i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere kursgrafer, markedsinformationer, analyser m.v. på Saxo Privatbanks hjemmeside. De må ikke, hverken helt eller delvist, kopiere, ændre, sælge eller på anden måde overdrage eller gengive disse data. 17. Udelukkende ordreudførelse ( Execution only ) Såfremt De vælger at afgive deres ordre via Systemet eller telefonisk til en dealer hos Saxo Privatbank vil De være omfattet af reglerne for Execution only. Som følge heraf har Saxo Privatbank ikke pligt til at vurdere det leverede eller tilbudte finansielle produkts eller den ydede eller tilbudte tjenesteydelses hensigtsmæssighed, når der er tale om ikkekomplekse finansielle produkter såsom aktier, obligationer og investeringsforeningsandele, og De er derfor ikke omfattet af beskyttelsen i 16 og 17 i Investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. De gøres dog opmærksom på, at handel med komplekse finansielle instrumenter såsom differencekontrakter (CFD er), optioner, futures og andre derivatkontrakter vil blive foretaget uden, at Saxo Privatbank yder investerings-

5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 5 af 5 rådgivning, men at Saxo Privatbank i sådanne situationer kræver at De udfylder en hensigtsmæssighedstest i overensstemmelse med Investorbeskyttelsesbekendtgørelsens 17. De gøres opmærksom på, at komplekse finansielle instrumenter ikke er hensigtsmæssige for alle detailkunder. Såfremt De vælger at afgive Deres ordre via Systemet eller telefonisk til en dealer hos Saxo Privatbank, altså som Execution only, henvises De til at søge individuel rådgivning hos Deres finansielle rådgiver, revisor eller advokat om økonomiske risici og skattemæssige konsekvenser i relation til Saxo Privatbanks ydelser til Dem. Ønsker De investeringsrådgivning, bedes De kontakte deres rådgiver i Saxo Privatbank eller Sirius Kapitalforvaltning.

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S 1. GENERELT Saxo Privatbanks depotbetingelser indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og GRØNLANDSBANKEN har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens tilslutning til

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank 14.06.2016 Vilkår for handel med værdipapirer via netbank Side 2/11 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7

Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7 Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7 Kurtagesatser Frie midler Danske værdipapirer: Min. handelsstørrelse Aktier og noterede investeringsbeviser 0,10% min. 29 DKK 1.00

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174 2017.10 I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du har indgået en aftale med banken om handel med værdipapirer

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S Saxo Bank ønsker, at Kunden får det bedst

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning.

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning. Sparekassen Ballings regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Balling. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Sparekassen har d.d. i henhold tilaftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Andelskassen har d.d. i henhold til Aftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Der er 3 måder at købe investeringsbeviser i investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra med fondskoden

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter inørre Nebel Sparekasse. I øvrigt gælder Nørre Nebel Sparekasses

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatforme På Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du fx handle

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Fynske Bank A/S, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Disse betingelser gælder, når du har indgået aftale med BankNordik om handel med værdipapirer (finansielle instrumenter). 1. Før du handler 1.1. Inddeling af kunder

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 25 Dokumentnummer 2013-06-06-13.26.57.222384 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået

Læs mere

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Side 1 af 12 FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte,

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatforme bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatforme

Læs mere

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1 Investering Webhandel Hurtig genvej til værdipapirer Webhandel 1 Webhandel Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på inter nettet. Alt, hvad du behøver, er at klikke ind på vores Netbank:

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Dronninglund Sparekasse er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale med BankenPFA Bank (herefter Banken). Banken er legitimeret og bemyndiget til at

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 I CVR-nr. 31843219 J.nr. 15918-FRS opdateret 8. december 2017 Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Lollands Bank er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt

Læs mere

Grindsted. betalingskonto.

Grindsted. betalingskonto. Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Side 1 af 15 Parter Kunden Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted CPR-nr./CVR-nr. Undertegnede [kunden] (herefter

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Merkur er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt marked

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatforme bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatforme

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet Aftale om værdipapirhandel(erhverv) Side 1 af 10 Parter Kunden Pengeinstitut Salling Bank A/S Hovedkontoret Frederiksgade 6 7800 Skive CPR-nr./CVR-nr. 4280014503 Indhold Undertegnede Therodor Estesen von

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatforme På Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du fx handle værdipapirer,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Bilag GENERELLE VILKÅR Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ( Selskabet ) har den 23. oktober 2013 udstedt og tildelt warrants til en række af dets ansatte ( Warrants ). Warrants er tildelt hver enkelt medarbejder

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

GENERELLE VILKÅR Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ( Selskabet ) har den 23. oktober 2013 udstedt og tildelt warrants til en række af dets ansatte ( Warrants ). Warrants er tildelt hver enkelt medarbejder

Læs mere

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 OPRETTELSE AF DEPOT... 2 TILKNYTTET KONTO... 2 OPBEVARING... 2 UDSKRIFTER OG INFORMATION.... 3 KONVERTERING OG OMBYTNING... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vilkår for handel med finansielle produkter

Vilkår for handel med finansielle produkter Vilkår for handel med finansielle produkter 14.06.2016 Side 2/11 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og banken, medmindre andet

Læs mere

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten?

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Kom godt i gang Uanset om du er hjemme eller på farten, giver vi dig mulighed for at følge dine investeringer. Du kan logge på Netbanken fra en

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S I forbindelse med optagelse af et nyt realkreditlån eller omlægning, refinansiering eller indfrielse af et eksisterende realkreditlån er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere