Security & Safety Awareness For Københavns Lufthavne A/S, Roskilde RKE. Hvem, Hvorfor og Hvordan?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Security & Safety Awareness For Københavns Lufthavne A/S, Roskilde RKE. Hvem, Hvorfor og Hvordan?"

Transkript

1 Security & Safety Awareness For Københavns Lufthavne A/S, Roskilde RKE Hvem, Hvorfor og Hvordan?

2 Velkommen til RKE Sikkerheden i danske lufthavne er reguleret i både danske og internationale regler som foreskriver, at der skal ske uddannelse/instruktion af alle der arbejder på eller i danske lufthavne. Der er derudover bestemte krav til særlige stillingsfunktioner, men dette kursus er myndighedsbaseret basisviden til alle for at kunne færdes sikkert - og aktivt medvirke til, at sikkerheden i lufthavnen til enhver tid er optimal. Dette selvstudie henvender sig til alle, der skal have udstedt permanent ID-kort og derefter kan færdes uledsaget på airside i Roskilde lufthavn. Der er tale om en bred generel information, der ikke er målrettet til en konkret personalegruppe. Derfor kan dette kursus ikke stå alene, men skal følges op af den enkelte arbejdsgivers interne information og uddannelse af egne ansatte. Flere steder i teksten henviser vi til love eller andre bilag, hvor du kan læse mere om eller få præciseret de forskellige ting der gennemgås. Disse bilag finder du som links på sidste side i denne præsentation. Når du har gennemgået denne del af kursusinformationen skal du gennemgå en obligatorisk, praktisk opfølgning. Det skal du aftale med din nærmeste leder, som sammen med den sikkerhedsansvarlige er ansvarlig for, at du får mulighed for at komme rundt i lufthavnen og få suppleret teorien med praktiske indtryk for at fuldende formålet med dette sikkerheds bevidstgørelsesprogram. Såvel den teoretiske som praktiske del skal, hvis du er nyansat medarbejder, være afviklet inden du må færdes uledsaget i sikkerhedsområderne. Herefter skal kurset løbende følges op via de almindelige vedligeholdelsesprogrammer i dit firma eller afdeling. Hvis du har spørgsmål til selvstudiet eller til lufthavnssikkerheden i øvrigt skal du kontakte den sikkerhedsansvarlige i din virksomhed.

3 Indhold Du skal gennemgå samtlige de afsnit du finder her under for at have fuldført den teoretiske del af kurset. Det drejer sig om: Love og regelsæt Sikkerhedssystemer ID-kort Sikkerhed på jorden og under flyvning Sikkerhedskontrol af personer Sikkerhedskontrol af bagage og fragt Kontrol med luftfartøjer Terrorisme og trusler Brud på regler - sanktioner Din rolle - hvad kan du gøre? Færdsel på airside

4 Love og regler Hvor kommer reglerne fra? Der er efterhånden rigtig mange luftfartsregelsæt der skal efterleves, og mange af disse stammer fra international side, idet Danmark har tilsluttet sig såvel ICAO s (verdenssammenslutning under FN ) som ECAC s (europæisk sammenslutning ) bestemmelser. Derudover findes der en række andre konventioner vi skal efterleve. Senest har vi efter 11. september 2001 fået en del EU/EF forordninger som er lov i Danmark. Alle disse internationale regelsæt skal enten følges direkte eller er blevet omsat til nationale love og regelsæt. Nationalt har vi Luftfartsloven, der igennem bekendtgørelser og bestemmelser for luftfart ( BL ere ) samt sikkerhedsplaner der regulerer security i danske lufthavne. Hvis eller når trusselsbilledet ændrer sig går Politiet ind og stiller ekstraordinære krav til sikkerheden i danske lufthavne. På den måde er vi reguleret på mange leder og kanter. En del af lovgivningen er såkaldte rammelove, der kun i overordnede vendinger opstiller nogle krav. Disse krav skal så opfyldes/udfyldes af lufthavnene gennem lokale planer og tiltag, som efterfølgende skal godkendes af myndighederne. Derefter vil disse indgå som offentlige regelsæt med afsæt i en dansk lov. På den måde kan RKE gennem lovbeføjelser komme til at fremstå som en myndighed samtidig med, at vi er en privat virksomhed. Det er de forudsætninger der gælder for at kunne drive lufthavn, og den opgave løser RKE og som oftest i et samarbejde med vores lejere, brugere og kunder. Når det er gjort, har vi vores tilsynsmyndighed Trafikstyrelsen, der såvel administrativt som praktisk fører tilsyn med, at vi efterlever myndighedskravene. Sammen med Trafikstyrelsen fører EU tilsyn med, at RKE overholder sine internationale forpligtelser. Alt personale skal yde tilsynsmyndighederne den fornødne bistand i forbindelse med udførelsen af tilsynene. Politiet har det overordnede ansvar for sikkerheden i alle danske lufthavne, og de har egne planer og opgaver i forbindelse med opretholdelsen af sikkerheden i lufthavnene, som kun i mindre grad berører den daglige lufthavnsdrift. Politiets opgaver og indsats sker i samråd med - og i tæt samarbejde med - Trafikstyrelsen og de berørte lufthavnes sikkerhedschefer. Bestemmelser for luftfart (BL) BL 11-6 er flyvepladsreglementet hvor de generelle regler for adgang - ophold og færden er reguleret. Læs BL11-6 med særligt fokus på afsnit 3, 4, 5, 7, 9,11 og 13. Du finder alle de love og bestemmelser, som er vigtige for dig, på sidste side i denne præsentation. Udover BL 11-6 findes der andre særlige ordensregler for terminalen, som er opslået i området. Det er vigtigt, at alle opfører sig efter standardnormer i en lufthavn, således at mistænkeligheder og brud på normalbilledet kan opfanges. Der skal nødvendigvis være god ro og orden, så sikkerhedssystemerne har optimale vilkår at virke under.

5 Sikkerhed Lufthavnens indhegning og afgrænsning Hele lufthavnen er indhegnet, og der foretages altid adgangskontrol ved indpassage. Hegnet skal sikre mod uvedkommendes adgang og udgør en vigtig del af sikkerheden i lufthavnen. Hegnet er samtidig en sårbar del af sikkerhedskonceptet, og alle ansatte opfordres derfor til at assistere med overvågningen, således at hegnet til enhver tid er intakt, og eventuel mistænkelig adfærd anmeldes til Havnekontoret ( ) eller Politiet. Adgangsveje og sikkerhedszoner Kun de RKE-godkendte adgangsveje til og fra lufthavnen må benyttes. Adgang til airside skal være tjenstlig, når man indpasserer på sit ID-kort. Det er ligeledes vigtigt, at man kun færdes de steder, hvor man har et konkret arbejdsbetinget ærinde, ligesom ind- og udpassage kun sker ved lufthavnens officielle ind- og udgange. Du skal være opmærksom på, at der er forskellige regelsæt for passagerer, crew og øvrige lufthavnsansatte for så vidt gælder adgangskontrol til lufthavnen. Der er generelt to statusformer ved ind- og udpassage i en lufthavn. Adgangshjemmel som passager eller besætning på en billet /Crew Id-kort (jf. Bestemmelser for luftfart BL3-15) Adgangshjemmel for øvrige lufthavnsansatte med ID-kort (jf. BL 11-6). Hvis du har betalt for at rejse med fly, skal du derfor altid følge de regler, der gælder for passagerer, også selvom du har ID-kort til lufthavnen. Det betyder, at du som enhver anden passager checker ind, går igennem sikkerhedskontrollen og ved hjemkomsten forlader lufthavnen via den anviste udgang. Det er ikke tilladt at skifte status fra passager til jordpersonale eller omvendt undervejs. Ved adgang til og ophold på lufthavnens afspærrede område, er du altid forpligtet til at gennemgå et sikkerhedseftersyn af din person, køretøj og medbragte genstande, når en medarbejder fra Security beder om det. Lufthavnen har i dag to forskellige sikkerhedsområder: Det afspærrede område, airside er hele det indhegnede lufthavnsområde. Ved indpassage til og ophold på dette område er der fast adgangskontrol og stikprøvevise sikkerhedseftersyn. Du kan altså komme ud for at blive bedt om at gennemgå et sikkerhedseftersyn, når du passerer bomanlægget. C-SRA området (Critical parts of Security Restricted Area) er det område, hvor handling af kommercielle flyvninger foregår, og det er derfor det højst prioriterede sikkerhedsområde. Det kan forstås som et ekstra afspærret område inde på det afspærrede område med fast adgangskontrol og fast sikkerhedseftersyn af både personer, køretøjer og medbragte genstande. RKE s C-SRA område er dynamisk og vil være markeret med fysiske afspærringer og overvåget af RKE s personale. Man er selv pligtig til at opsøge security for sikkerhedseftersyn, INDEN man passerer C- SRA grænsen.

6 ID-kort ID-kort kan udstedes til alle, som har begrundet behov for at indpassere til lufthavnens afspærrede område. Udover at du skal være godkendt af Politiet for at få fast adgang, skal dit firma også medvirke til, at ansøgere til stillinger med havnekort kan fremvise en ren straffeattest. Der kan også udstedes ID-kort til private, hvis man er i besiddelse af ID-kort kan udstedes for en kortere eller længere periode og skal bruges jævnligt for at leve op til kriterierne for at have permanent ID-kort. Det betyder, at ID-kort som ikke benyttes i en tre-måneders periode spærres. ID-kortet er forsynet med en udløbsdato, ligesom der er angivet en adgangsbegrænsning nederst på kortet i form af en farvekode ID-kort skal altid tilbageleveres til RKE via arbejdsgiveren ved ophør af ansættelsesforhold eller, hvis behovet ikke længere er til stede. Ved fornyelse af ID-kortet skal ny ansøgning være RKE i hænde ca. 14 dage før udløb. ID-kortet er et strengt personligt dokument og må ikke udlånes til andre eller ligge frit tilgængeligt for uvedkommende. Du må kun benytte kortet i tjenstligt og lovligt lufthavnsrelateret ærinde. Under opholdet på airside må du kun færdes i de områder du er godkendt til og arbejdsmæssigt har behov for. ID-kortet skal altid bæres fuldt synligt uden på tøjet, når du er på arbejde, og det skal tjekkes elektronisk ved indpassage af vagten. Under ophold på lufthavnens afspærrede område skal du fremvise ID-kortet på forlangende, og vi har alle sammen både ret til, men også pligt til, at tjekke at alle bærer et gyldigt ID-kort. Kortere besøg, der ikke kræver et fast havnekort, kan ske på en midlertidig en-dags adgangshjemmel (Visitorkort). Adgang til airside med Visitorkort kan kun tillades 12 gange på 12 på hinanden følgende måneder. Husk at dit ID-kort altid skal bæres fuldt synligt overalt på lufthavnens område. Det er vigtigt, at alle hjælper med til at sikre dette ved at henvende sig til personer, som ikke bærer synligt ID-kort og minde om vigtigheden heraf. Er du i tvivl eller mener du, at du har set noget usædvanligt eller mistænkeligt, kontakt da havnekontoret på

7 ID-kort: Det udleverede ID-kort er strengt personligt. Kortet må ikke overdrages til andre. ID-kortet skal scannes elektronisk ved hver indpassage til airside. ID-kortet skal bæres synligt overalt på airside. ID-kortet giver kun adgang til airside i forbindelse med tjenstligt ærinde. De gængse regler er printet på bagsiden af kortet. Billede af indehaveren Navnet på indehaveren Tilknytning til RKE Tools & Driver bruges ikke pt. men implementeres senere ID-kortets udløbsdato

8 Områdezoner på ID-kort Hangarområdet Terminalområdet & Hangarområdet KD 03 SD 02 Terminalområdet & Hangarområdet samt kælder Terminalområdet & Hangarområdet samt kælder og bagdør Terminalområdet, Hangarområdet samt SAR slusen krum) B Terminalområdet & Hangarområdet samt Naviairs lokaler nser Overalt undtagen airside-landside grænser B B Securityuddannet personale Der udstedes kun ID-kort til den zone hvor man har et arbejdsbetinget behov. RKE forbeholder sig retten til at op/ned gradere zonen.

9 Ansvar ifm. sikkerhed Sikkerhed på jorden og under flyvning hvem har ansvaret for hvad? Ansvar og kompetencer hos henholdsvis lufthavne og flyselskaber er klart defineret i myndighedsplanen udstedt af Trafikstyrelsen. Planen kaldes det NAtionale SikkerhedsProgram (NASP) og gælder både lufthavne og flyselskaber. Planen indeholder desuden et særligt afsnit om ansvar og kompetencer for cargo- og andre fragtselskaber. Ud fra dette sikkerhedsprogram skal hver lufthavn og flyselskab udarbejde sine egne lokale sikkerhedsplaner med egne procedurebeskrivelser ud fra NASPens forskrifter. Disse lokale sikkerhedsplaner skal godkendes af Trafikstyrelsen og Politiet, hvorefter de har status som officielle myndighedsplaner. CPH har det generelle ansvar for, og beføjelser til, at regulere sikkerheden i lufthavnene i København og Roskilde. Flyselskabet har ansvaret for, og beføjelserne til, at regulere og kontrollere adgangen til både fly og egne områder med fly, bagage eller fragthandling, selvom det også indgår som en del af lufthavnens faste opgaver. På denne måde er ansvaret klart defineret og koordineret over hele leverancelinjen, hvad enten det drejer sig om lufthavnsfaciliteter, passagercheck, bagagehåndtering, fragt og godshåndtering osv. Sikkerhed og kompetence i luften Under flyvningen gælder der ligeledes strikse sikkerhedsregler. Myndigheden ombord på et fly er meget skarpt reguleret i Luftfartsloven. Luftfartøjschefen (flyets kaptajn) er politimyndigheden ombord som øverste ansvarlige for passagerernes og flyets sikkerhed. Kabinepersonalet har herigennem samme beføjelser til at sikre, at alle følger de gældende anvisninger, og at der hersker ro og orden. Opsætsighed eller anden adfærd, der kan forstyrre flyvningen, kan koste synderen dyrt i både bøder, flyveforbud og erstatningssager. Det er suverænt luftfartøjschefens - altså kaptajnens, afgørelse, hvem eller hvad der må være ombord på flyet både ved klargøring, boarding og i luften. Potentielt uregerlige personer og passagerer Som opfølgning på ovenstående, findes der særlige præventive regelsatte foranstaltninger for at undgå at visse personer kan komme til at udgøre en trussel under flyvningen. Helt fra check-in igennem securitychecket m.v., er der indberetningspligt, hvis en person viser tendenser til at kunne blive et problem på grund af ophidselse, beruselse, truende adfærd eller anden adfærd, der kan skabe utryghed eller uroligheder ombord på flyet. Lignende regler finder anvendelse for alle personer, hvis der i forbindelse med adgang og ophold udvises opsætsighed eller truende adfærd overfor sikkerhedspersonalet.

10 Sikkerhedskontrol af personer Sikkerhedskontrol af personer Alle som ønsker indpassage til, eller opholder sig på lufthavnens afspærrede område, skal deltage i sikkerhedseftersyn på sin person, medbragte effekter, køretøj m.v.. Ved indgangen til det særlige C-SRA område er der obligatorisk 100 % eftersyn ved hver passage, hvor der øvrige steder kun vil blive foretaget stikprøver. Eftersynet skal være grundigt, primært med brug af hænderne, evt. suppleret med en håndsøger. Eftersynet må ikke være mere videregående end det kontrolmæssige formål nødvendiggør. Dog er det op til den enkelte securitymedarbejder at vurdere det nødvendige omfang. Hvis securitymedarbejderen vurderer, at eftersynet skal gå videre end til den ydre beklædning, kan man kræve eftersynet udført af en securitymedarbejder af eget køn, ligesom man har krav på, at eftersynet foregår i et aflukket rum, med et vidne til stede, hvis det ønskes. Forbudte genstande Der findes en hel række af genstande, som myndighederne har defineret som forbudte at medtage i sikkerhedsområderne. Det drejer sig primært om alt det en passager heller ikke må medbringe på flyrejsen, inkl. skøjter, stænger, ildslukkere etc. Du finder en komplet liste over forbudte genstande på linksiden bagest i denne præsentation. Hvis du for at udføre dit arbejde har brug for at medbringe genstande, der betragtes som forbudte, skal du indhente en tilladelse fra RKE security. En bæretilladelse kan gives midlertidigt til en enkelt person. Midlertidig tilladelse fås ved henvendelse på havnekontoret. Til eksempelvis håndværkere, som arbejder fast i lufthavnen, kan der udstedes en permanent bæretilladelse. Ansøgning om permanent bæretilladelse rettes til Farligt gods Farligt gods er ligeledes en kategori, som personalet i lufthavne og flyselskaber skal kende. En væsentlig del af effekterne står opført på næste side og en komplet liste finder du bagest i denne præsentation. Det drejer sig typisk om alt der kan skabe brand, ætse, eksplodere eller forurene. Det er flyselskabets ansvar at sikre, at eventuelt farligt gods ombord i fly opfylder betingelserne i ICAOreglerne TI Doc I forbindelse med sikkerhedseftersynet inddrages farligt gods. Lightere er den type farligt gods der hyppigst inddrages i sikkerhedskontrollen, idet kun få passagerer er opmærksomme på, at det kun er tilladt at medbringe én lighter pr. person.

11 Følgende genstande må ikke medtages på airside (uden særlig tilladelse): Skydevåben og genstande eller dele heraf, der er fremstillet eller kan anvendes til angrebsformål. Granater, sprængstof, ammunition og tændsatser. Knive af enhver art (dog er det tilladt at medbringe foldeknive under 6 cm, såfremt de ikke kan låses). Værktøj der vurderes at kunne bruges til ulovlige handlinger i lufthavnen. Brandfarlige, ætsende eller giftige stoffer, herunder gasarter, hvad enten de er under tryk eller ej. Efterligninger inkl. legetøj af de ovennævnte genstande må heller ikke medtages. Eftersyn efter ovenstående genstande kan forekomme ved indpassage til airside samt ved spottjek på området. Du er forpligtiget til at medvirke til eftersynet.

12 Sikkerhedskontrol af bagage og fragt Sikkerhedskontrol af bagage og fragt Bagage Al lokalt indskreven bagage screenes via en PC styret X-ray maskine inden det køres ud til flyet. Bagage som checkes ind til befordring med fly må kun medtages, såfremt ejeren er med ombord i flyet. Dette hedder i fagsprog bagage reconcilliation. Der er særlige regler for, hvornår bagage må transporteres uden at ejeren er med ombord. Al bagage som checkes ind og som skal befordres med fly, bliver screenet. Bagagens vej igennem lufthavnen er derfor kontinuerligt overvåget, således at ingen uvedkommende kan komme i kontakt med den. I området, hvor der er mulighed for at komme i kontakt med afventende bagage, må der derfor kun opholde sig personer, som har et rent arbejdsrelateret ærinde i området, netop af denne årsag. Derfor er det ekstra vigtigt, at alle bærer deres ID-kort fuldt synligt, og at alle hjælper med til at identificere uvedkommende personer eller personer, der ikke bærer synligt ID-kort. Er du i tvivl eller mener du, at du har set noget usædvanligt eller mistænkeligt, kontakt da Havnekontoret på telefon Fragt Fragt håndteres helt separat fra den almindelige bagagehåndtering. Al fragt der skal befordres med fly, må kun sendes via en af Trafikstyrelsens godkendte fragtleverandører. Da fragt typisk er i meget uhåndterbare størrelser, er der udviklet et særligt fragtkontrolsystem, hvor såvel afsenderfirmaet, lagre, landevejstransporter mv. på vejen til et godkendt cargocenter, er underlagt skrappe kontrolkrav. Cargocentrene har lovhjemmel til selv at screene fragten ud fra de betingelser, der er opstillet i sikkerhedsplanerne. Dermed bliver alt der kommer ombord i et fly, underkastet kontrolforanstaltninger.

13 Kontrol med luftfartøjer Adgangskontrol til standplads og fly Kun personer og køretøjer der har en decideret handlingsopgave, har krav på adgang til standpladser med igangværende flyhandling. Flyselskaberne har både ret og pligt til at udføre adgangskontrol til det konkrete fly. Dette udføres typisk af handlingsselskabet på flyselskabets vegne. Flyets C-SRA område Fly betegnes som et suverænt selskabsområde, og/eller fremmed lands territorium. Fly i operation defineres som C-SRA område og personer, der skal have adgang hertil skal have C-SRA sikkerhedsstandard (100 % efterset til passagerstandard ). Alternativt skal flyet eller personer overvåges af en person, der i forvejen har C-SRA standard. Overvågningen skal have en sådan karakter, at den overvågede ikke kan komme i kontakt med personer eller genstande, der kompromitterer C-SRA standarderne. Flysikkerhedscheck (flyselskabet) For at flyselskaberne skal kunne leve op til myndighedernes sikkerhedskrav, skal flyselskabet, typisk besætningen, foretage sikkerhedskontrol/inspektion af flyets indre og ydre med henblik på at finde eventuelle forbudte genstande. Det er luftfartselskabets ansvar i henhold til deres egne planer hvornår og hvordan sådanne sikkerhedstjek skal udføres.

14 Terrorisme Hvad er terrorisme? Terrorisme kan defineres som velovervejede, gennemtænkte, systematiske, alvorlige og ulovlige handlinger, så som mord, lemlæstelse eller afstraffelse, der kan bruges til at skabe frygt eller opnå opfyldelse af et krav imod myndigheder eller privatpersoner. Handlinger der ofte har et politisk eller religiøst formål. Sårbarheden for lufthavne og fly Landes vigtigste infrastruktur, såsom den offentlige samfærdsel, er oplagte mål for terrorister, da anslag mod disse kan lamme samfundet og skabe frygt hos befolkningen. Derfor har luftfarten været et oplagt mål helt fra den nutidige terrorismes start i 1970 erne. Fly er sårbare og uhyre kostbare konstruktioner. Generelt kan man sige, at luftfart er den hurtigste og nemmeste måde at binde lande og kontinenter sammen, men måske også den skrøbeligste, hvis et anslag lykkes. Tendenserne viser, at terrorister undgår områder med høj sikkerhed. Terrorhandlingen i New York i 2001 har medført skærpede krav til luftfartssikkerheden, herunder i høj grad kravene til sikkerheden i lufthavne. Det er vigtigt at understrege, at luftfartssikkerhed er alles ansvar. Også dit og mit. Beredskab i en lufthavn er ikke kun myndighedskrav og planer, men i høj grad også, at de ansatte holder øjne og ører åbne i det daglige. Intet er bedre end at den, der kender sit eget område reagerer på unormale ting og hændelser. Derfor anmodes alle om at bidrage til sikkerheden, herunder at melde om unormale hændelser, mistænkelige personer og efterladte genstande. Rør aldrig ved en efterladt genstand, men anmeld fundet med det samme til Lufthavnens havnekontor på telefon RKE Security afpatruljerer døgnet rundt hele lufthavnens område. Lufthavnens havnekontor udfører den tekniske sikkerhedsovervågning af hegn, bygninger, døre, vinduer m.v. som er en del af afgrænsningen til airside, hvor alt overvåges elektronisk. Derudover overvåges dele af lufthavnen med CCTV kameraovervågning, såvel indendørs som udendørs, og alt optages til eventuel rekonstruktion og dokumentation. Politiet overvåger og patruljerer ligeledes hele lufthavnen efter egne planer og mønstre. Du kan ringe til Politiet i Roskilde på telefon Politiet kan også tilkaldes via havnekontoret på telefon eller ved hastesager på alarmnummer Ekstraordinære forhold trusler m.v. Lufthavne og flyselskaber har jævnligt trusler tæt inde på livet. Derfor skal alle parter have nøje godkendte og koordinerede planer for at kunne håndtere sådanne trusler og ekstraordinære situationer. Det er ikke nok at have planerne stående i reolen. Personalet skal også have kendskab til dem og vide, hvilket ansvar den enkelte har. Politiet har de overordnede planer for sikkerhedsberedskabet, men RKE har ligeledes overordnede planer, som gælder for hele lufthavnen. Derudover skal hvert selskab eller virksomhed have egne beredskabsplaner, som matcher RKE s. På den måde spiller hele beredskabet sammen om at yde størst mulig indsats, hvad enten vi taler om brand, ulykke eller trusselssituationer.

15 Din rolle og brud på reglerne Der er mange komplekse regler i en lufthavn, men det er bydende nødvendigt at alle følger spillereglerne. Derfor kræver myndighederne bl.a. med hjemmel i BL-11-6 at koncessionshaveren skal tilsikre og regulere, at alle der tillades adgang til lufthavnenes områder overholder reglerne. Brud på reglerne vil derfor blive påtalt overfor den arbejdsgiver, der har rekvireret ID-kort til den pågældende medarbejder. Arbejdsgiveren er i dette tilfælde medansvarlig for at medarbejderne altid er behørigt instrueret og bidrager aktivt til en problemfri drift. Arbejdsgiveren tilskrives i en dialog om, at få adfærdsreguleret den enkelte medarbejder, når en overtrædelse har fundet sted. I yderste konsekvens kan RKE begrænse personens adgang til at færdes på området, lige fra et krav om fast ledsagelse, midlertidig udelukkelse, og til en permanent udelukkelse fra området. Dette kan også være gældende for en hel virksomhed, hvis firmaet ikke overholder arbejdsgiveransvaret om at medvirke aktivt til at sikkerheden opretholdes. Hierarkiet for behandling af overtrædelser, kan generelt beskrives således fra laveste til højeste : Securitypersonalet kan give mundtlige påtaler. Optages der skriftlig rapport, vil det typisk afføde en skriftlig advarsel. At overhøre en i forvejen givet advarsel, vil typisk udløse en adgangs- eller færdselsrestriktion for en kortere eller længere periode. Grovere, eller flere gentagne overtrædelser (eksempelvis bevidste overtrædelser af C-SRA reglerne), vil typisk medføre udelukkelse fra at kunne opnå adgang til lufthavnen. Sanktionsbehandlingen kan godt være mere nuanceret, men følger i grove træk nævnte mønster. I det daglige er der en forventning om, at alle på en god og sober måde optræder som ambassadør for sikkerheden. Det vil sige, at man udviser et godt eksempel ved at bære sit ID-kort fuldt synligt og siger fra og påtaler, hvis andre afviger fra reglerne. At man selv altid overholder sikkerhedsreglerne, selvom det i visse pressede situationer, ville være mere bekvemt at springe over. Alle vil forhåbentligt opdage at det i længden betaler sig at være sikkerhedsbevidst og gøre de rigtige ting. Det gælder særligt i en lufthavn, hvor tilsyneladende små fejl kan afstedkomme voldsomme omkostninger, såvel menneskeligt som materielt. Når du bevæger dig rundt i lufthavnen håber vi at du er meget observant, ved at bemærke selv små afvigelser fra det kendte, eller bare reagere hvis du er i tvivl om et eller andet. Du er altid mere end velkommen til at informere/ anmelde observationer til RKE s Havnekontor, og vi ser frem til, at så mange som overhovedet muligt hjælper os med at være øjne og ører og gøre lufthavnen til et endnu mere sikkert sted at arbejde og opholde sig i. GENERELT : AL ALARMERING, herunder Brand, Uheld og Ulykker skal ske via RKE s Havnekontor på tlf.: ( modsvarer 112 ).

16 Adgang til lufthavnen sker via hovedporten eller gennem havnekontoret. Det er et ufravigeligt krav, at ID-kortet scannes ved hver indpassage. Kørende passanter scanner deres ID-kort og SKAL vente på grønt lys for at køre ind. Vær opmærksom på at der er ubetinget vigepligt når man har passeret bomanlægget. Det skal indskærpes, at færdselsloven er gældende på lufthavnens afspærrede område. Gående scanner deres ID-kort og kan åbne lågen, når der høres en hyletone. Færdsel på airside

17 Færdsel på airside Når man har passeret bomsystemet skal man være opmærksom på, at der er ubetinget vigepligt inden indkørsel til det afspærrede område. Ved kørsel til hangarområdet skal man passere 2 rulleveje beregnet for flytrafik. Der er fuld stop så man kan orientere sig inden man krydser og man har først krydset rullevejene når man har passeret 2 vejbump! Kørsel i hangarområdet foregår via Hangarvej G eller H til kørevejen der er i den nordlige ende af området. Kørsel efter forholdene skal efterkommes, da der kan krydse luftfartøjer på disse veje. Parkering på hangarvejene er IKKE tilladt mellem de 2 røde linjer der er malet på asfalten Hangarvejene er i hver ende forsynet med et indkørsel forbudt skilt ud til rullevejene. Undtaget for dette er RKE køretøjer som opfylder kravene beskrevet i BL Det er IKKE tilladt at køre under vinger eller rotorer på luftfartøjer.

18 Tilladte køreveje

19 Færdsel på airside Lufthavnens manøvreområde er markeret med skilte. Køretøjer skal have tilladelse fra RKE TOWER inden manøvreområde grænsen krydses. Det er kun personer med godkendt kørselscertifikat der må køre ind på manøvreområdet. Udkørsel fra lufthavnens afspærrede område sker gennem hovedporten. Bomsystemet må passeres når der er givet grønt lys. Bemærk at der er ubetinget vigepligt når man har passeret bommen.

20 Security & Safety Awareness for Københavns Lufthavne A/S, Roskilde RKE Tak for din opmærksomhed i dag og fremover!

21 Links Her findes en række links til relevant lovgivning. Luftfartsloven (Bekendtgørelse af lov om luftfart) BL 3-15 (Bestemmelser om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed) BL 11-6 (Bestemmelser om flyvepladsreglement for Roskilde lufthavn) Bekendtgørelse om politiets godkendelse af personer, der får adgangshjemmel (ID-kort) EU-forordning 300/2008 EU-forordning 272/2009 EU-forordning 297/2010 Forbudsliste for genstande der ikke må medbringes ombord på luftfartøjer.

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Velkommen til Security Awareness

Velkommen til Security Awareness Velkommen til Security Awareness Kursusinstruktion side 1/ud af 1 Kurset består af en del læsestof, som vi har suppleret med en række billeder og links til relevante dokumenter. Vi anbefaler, at du afsætter

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15.

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15. De- & Anti-icing af fly 01 OKTT 14 30 APR 15. 6. DA/Brugervejledning de/anti-icing af fly. 1. Generelle vilkår Denne vejledning omhandler operationelle retningslinjer for de/anti-icing i Københavns Lufthavn.

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser.

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser. Nyhedsbrev for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014 Indhold Dokumentation for Dette nyhedsbrev bedes fordelt til alt personale med lokomotivførerlicens.

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM guide til taxichauffører 2015 KÆRE CHAUFFØR Københavns Lufthavne A/S (CPH) får i disse år mange flere passagerer. Det betyder også et større behov for transport

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Radioreglement for Københavns Lufthavn

Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Kastrup JULI 2014 CPH Radioreglement - 2 - JULI 2014 Radioreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup juli 2014 Københavns Lufthavne

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Pas på vores værdifulde viden Vi fremskaffer og formidler viden. Elektronisk, skriftligt og mundtligt. Det er Københavns Universitets væsentligste aktivitet

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

City Parkeringsservice klarer effektivt dette problem.

City Parkeringsservice klarer effektivt dette problem. Vi udfører parkeringskontrol på private parkeringspladser Erfaringer viser desværre, at mange ikke har den mindste respekt for private parkeringspladser. Alt for mange kører ind på private områder, og

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed er en almennyttig og humanitær organisation Rådets for Større Badesikkerheds overordnede vision er at det

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Dato

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-1 Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup Udgave 2, 1. juli 2003 I medfør af 70, 70 a, 70 b, 149, stk. 10, og 153

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 549 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 549 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 549 Offentligt Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Att.: Kontorchef Frederik André Bork/ Fuldmægtig Michael Riis ØSTERGADE 38 POSTBOKS 2256

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD KONTRAKT mellem Naviair og Entreprenør vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD 1. Kontraktparter Denne kontrakts parter er Naviair Naviair Allé 1 DK 2770 Kastrup i det

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6005 Bevogtning fred. B. Kort navn BEVFCOBJ FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op?

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Budgetoplæg 2009-2012 Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Rudersdal Kommune Indkøb arbejder med udbud af varer, tjenesteydelser samt alle bygge- og anlægsopgaver under samme UDBUDSPOLITIK Vi

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Rådet for Digital Sikkerhed (RfDS) takker for høringsanmodningen fra Justitsministeriet i anledning af ovennævnte lovudkast.

Rådet for Digital Sikkerhed (RfDS) takker for høringsanmodningen fra Justitsministeriet i anledning af ovennævnte lovudkast. 30. april 2015 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att: Thomas Klyver jm@jm.dk thk@jm.dk Høringssvar vedr. udkast til forslag om lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751.

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr. 2011-010737 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Historie 2009 Skotske asfalts arbejdere i København 2010 Østeuropæere hærger København 2 Roma-aktioner på Amager Den varme seng 2010 Arbejdsgruppe nedsætte mhp.

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Arbejdsmiljøet i lufthavne har nogle særlige udfordringer, som naturligvis handler om

Læs mere

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed Udgivet af: ITEK og Dansk Industri Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-674-1 0.11.07 2 Beskyttelse af betalingskortoplysninger Summary

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere