Security & Safety Awareness For Københavns Lufthavne A/S, Roskilde RKE. Hvem, Hvorfor og Hvordan?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Security & Safety Awareness For Københavns Lufthavne A/S, Roskilde RKE. Hvem, Hvorfor og Hvordan?"

Transkript

1 Security & Safety Awareness For Københavns Lufthavne A/S, Roskilde RKE Hvem, Hvorfor og Hvordan?

2 Velkommen til RKE Sikkerheden i danske lufthavne er reguleret i både danske og internationale regler som foreskriver, at der skal ske uddannelse/instruktion af alle der arbejder på eller i danske lufthavne. Der er derudover bestemte krav til særlige stillingsfunktioner, men dette kursus er myndighedsbaseret basisviden til alle for at kunne færdes sikkert - og aktivt medvirke til, at sikkerheden i lufthavnen til enhver tid er optimal. Dette selvstudie henvender sig til alle, der skal have udstedt permanent ID-kort og derefter kan færdes uledsaget på airside i Roskilde lufthavn. Der er tale om en bred generel information, der ikke er målrettet til en konkret personalegruppe. Derfor kan dette kursus ikke stå alene, men skal følges op af den enkelte arbejdsgivers interne information og uddannelse af egne ansatte. Flere steder i teksten henviser vi til love eller andre bilag, hvor du kan læse mere om eller få præciseret de forskellige ting der gennemgås. Disse bilag finder du som links på sidste side i denne præsentation. Når du har gennemgået denne del af kursusinformationen skal du gennemgå en obligatorisk, praktisk opfølgning. Det skal du aftale med din nærmeste leder, som sammen med den sikkerhedsansvarlige er ansvarlig for, at du får mulighed for at komme rundt i lufthavnen og få suppleret teorien med praktiske indtryk for at fuldende formålet med dette sikkerheds bevidstgørelsesprogram. Såvel den teoretiske som praktiske del skal, hvis du er nyansat medarbejder, være afviklet inden du må færdes uledsaget i sikkerhedsområderne. Herefter skal kurset løbende følges op via de almindelige vedligeholdelsesprogrammer i dit firma eller afdeling. Hvis du har spørgsmål til selvstudiet eller til lufthavnssikkerheden i øvrigt skal du kontakte den sikkerhedsansvarlige i din virksomhed.

3 Indhold Du skal gennemgå samtlige de afsnit du finder her under for at have fuldført den teoretiske del af kurset. Det drejer sig om: Love og regelsæt Sikkerhedssystemer ID-kort Sikkerhed på jorden og under flyvning Sikkerhedskontrol af personer Sikkerhedskontrol af bagage og fragt Kontrol med luftfartøjer Terrorisme og trusler Brud på regler - sanktioner Din rolle - hvad kan du gøre? Færdsel på airside

4 Love og regler Hvor kommer reglerne fra? Der er efterhånden rigtig mange luftfartsregelsæt der skal efterleves, og mange af disse stammer fra international side, idet Danmark har tilsluttet sig såvel ICAO s (verdenssammenslutning under FN ) som ECAC s (europæisk sammenslutning ) bestemmelser. Derudover findes der en række andre konventioner vi skal efterleve. Senest har vi efter 11. september 2001 fået en del EU/EF forordninger som er lov i Danmark. Alle disse internationale regelsæt skal enten følges direkte eller er blevet omsat til nationale love og regelsæt. Nationalt har vi Luftfartsloven, der igennem bekendtgørelser og bestemmelser for luftfart ( BL ere ) samt sikkerhedsplaner der regulerer security i danske lufthavne. Hvis eller når trusselsbilledet ændrer sig går Politiet ind og stiller ekstraordinære krav til sikkerheden i danske lufthavne. På den måde er vi reguleret på mange leder og kanter. En del af lovgivningen er såkaldte rammelove, der kun i overordnede vendinger opstiller nogle krav. Disse krav skal så opfyldes/udfyldes af lufthavnene gennem lokale planer og tiltag, som efterfølgende skal godkendes af myndighederne. Derefter vil disse indgå som offentlige regelsæt med afsæt i en dansk lov. På den måde kan RKE gennem lovbeføjelser komme til at fremstå som en myndighed samtidig med, at vi er en privat virksomhed. Det er de forudsætninger der gælder for at kunne drive lufthavn, og den opgave løser RKE og som oftest i et samarbejde med vores lejere, brugere og kunder. Når det er gjort, har vi vores tilsynsmyndighed Trafikstyrelsen, der såvel administrativt som praktisk fører tilsyn med, at vi efterlever myndighedskravene. Sammen med Trafikstyrelsen fører EU tilsyn med, at RKE overholder sine internationale forpligtelser. Alt personale skal yde tilsynsmyndighederne den fornødne bistand i forbindelse med udførelsen af tilsynene. Politiet har det overordnede ansvar for sikkerheden i alle danske lufthavne, og de har egne planer og opgaver i forbindelse med opretholdelsen af sikkerheden i lufthavnene, som kun i mindre grad berører den daglige lufthavnsdrift. Politiets opgaver og indsats sker i samråd med - og i tæt samarbejde med - Trafikstyrelsen og de berørte lufthavnes sikkerhedschefer. Bestemmelser for luftfart (BL) BL 11-6 er flyvepladsreglementet hvor de generelle regler for adgang - ophold og færden er reguleret. Læs BL11-6 med særligt fokus på afsnit 3, 4, 5, 7, 9,11 og 13. Du finder alle de love og bestemmelser, som er vigtige for dig, på sidste side i denne præsentation. Udover BL 11-6 findes der andre særlige ordensregler for terminalen, som er opslået i området. Det er vigtigt, at alle opfører sig efter standardnormer i en lufthavn, således at mistænkeligheder og brud på normalbilledet kan opfanges. Der skal nødvendigvis være god ro og orden, så sikkerhedssystemerne har optimale vilkår at virke under.

5 Sikkerhed Lufthavnens indhegning og afgrænsning Hele lufthavnen er indhegnet, og der foretages altid adgangskontrol ved indpassage. Hegnet skal sikre mod uvedkommendes adgang og udgør en vigtig del af sikkerheden i lufthavnen. Hegnet er samtidig en sårbar del af sikkerhedskonceptet, og alle ansatte opfordres derfor til at assistere med overvågningen, således at hegnet til enhver tid er intakt, og eventuel mistænkelig adfærd anmeldes til Havnekontoret ( ) eller Politiet. Adgangsveje og sikkerhedszoner Kun de RKE-godkendte adgangsveje til og fra lufthavnen må benyttes. Adgang til airside skal være tjenstlig, når man indpasserer på sit ID-kort. Det er ligeledes vigtigt, at man kun færdes de steder, hvor man har et konkret arbejdsbetinget ærinde, ligesom ind- og udpassage kun sker ved lufthavnens officielle ind- og udgange. Du skal være opmærksom på, at der er forskellige regelsæt for passagerer, crew og øvrige lufthavnsansatte for så vidt gælder adgangskontrol til lufthavnen. Der er generelt to statusformer ved ind- og udpassage i en lufthavn. Adgangshjemmel som passager eller besætning på en billet /Crew Id-kort (jf. Bestemmelser for luftfart BL3-15) Adgangshjemmel for øvrige lufthavnsansatte med ID-kort (jf. BL 11-6). Hvis du har betalt for at rejse med fly, skal du derfor altid følge de regler, der gælder for passagerer, også selvom du har ID-kort til lufthavnen. Det betyder, at du som enhver anden passager checker ind, går igennem sikkerhedskontrollen og ved hjemkomsten forlader lufthavnen via den anviste udgang. Det er ikke tilladt at skifte status fra passager til jordpersonale eller omvendt undervejs. Ved adgang til og ophold på lufthavnens afspærrede område, er du altid forpligtet til at gennemgå et sikkerhedseftersyn af din person, køretøj og medbragte genstande, når en medarbejder fra Security beder om det. Lufthavnen har i dag to forskellige sikkerhedsområder: Det afspærrede område, airside er hele det indhegnede lufthavnsområde. Ved indpassage til og ophold på dette område er der fast adgangskontrol og stikprøvevise sikkerhedseftersyn. Du kan altså komme ud for at blive bedt om at gennemgå et sikkerhedseftersyn, når du passerer bomanlægget. C-SRA området (Critical parts of Security Restricted Area) er det område, hvor handling af kommercielle flyvninger foregår, og det er derfor det højst prioriterede sikkerhedsområde. Det kan forstås som et ekstra afspærret område inde på det afspærrede område med fast adgangskontrol og fast sikkerhedseftersyn af både personer, køretøjer og medbragte genstande. RKE s C-SRA område er dynamisk og vil være markeret med fysiske afspærringer og overvåget af RKE s personale. Man er selv pligtig til at opsøge security for sikkerhedseftersyn, INDEN man passerer C- SRA grænsen.

6 ID-kort ID-kort kan udstedes til alle, som har begrundet behov for at indpassere til lufthavnens afspærrede område. Udover at du skal være godkendt af Politiet for at få fast adgang, skal dit firma også medvirke til, at ansøgere til stillinger med havnekort kan fremvise en ren straffeattest. Der kan også udstedes ID-kort til private, hvis man er i besiddelse af ID-kort kan udstedes for en kortere eller længere periode og skal bruges jævnligt for at leve op til kriterierne for at have permanent ID-kort. Det betyder, at ID-kort som ikke benyttes i en tre-måneders periode spærres. ID-kortet er forsynet med en udløbsdato, ligesom der er angivet en adgangsbegrænsning nederst på kortet i form af en farvekode ID-kort skal altid tilbageleveres til RKE via arbejdsgiveren ved ophør af ansættelsesforhold eller, hvis behovet ikke længere er til stede. Ved fornyelse af ID-kortet skal ny ansøgning være RKE i hænde ca. 14 dage før udløb. ID-kortet er et strengt personligt dokument og må ikke udlånes til andre eller ligge frit tilgængeligt for uvedkommende. Du må kun benytte kortet i tjenstligt og lovligt lufthavnsrelateret ærinde. Under opholdet på airside må du kun færdes i de områder du er godkendt til og arbejdsmæssigt har behov for. ID-kortet skal altid bæres fuldt synligt uden på tøjet, når du er på arbejde, og det skal tjekkes elektronisk ved indpassage af vagten. Under ophold på lufthavnens afspærrede område skal du fremvise ID-kortet på forlangende, og vi har alle sammen både ret til, men også pligt til, at tjekke at alle bærer et gyldigt ID-kort. Kortere besøg, der ikke kræver et fast havnekort, kan ske på en midlertidig en-dags adgangshjemmel (Visitorkort). Adgang til airside med Visitorkort kan kun tillades 12 gange på 12 på hinanden følgende måneder. Husk at dit ID-kort altid skal bæres fuldt synligt overalt på lufthavnens område. Det er vigtigt, at alle hjælper med til at sikre dette ved at henvende sig til personer, som ikke bærer synligt ID-kort og minde om vigtigheden heraf. Er du i tvivl eller mener du, at du har set noget usædvanligt eller mistænkeligt, kontakt da havnekontoret på

7 ID-kort: Det udleverede ID-kort er strengt personligt. Kortet må ikke overdrages til andre. ID-kortet skal scannes elektronisk ved hver indpassage til airside. ID-kortet skal bæres synligt overalt på airside. ID-kortet giver kun adgang til airside i forbindelse med tjenstligt ærinde. De gængse regler er printet på bagsiden af kortet. Billede af indehaveren Navnet på indehaveren Tilknytning til RKE Tools & Driver bruges ikke pt. men implementeres senere ID-kortets udløbsdato

8 Områdezoner på ID-kort Hangarområdet Terminalområdet & Hangarområdet KD 03 SD 02 Terminalområdet & Hangarområdet samt kælder Terminalområdet & Hangarområdet samt kælder og bagdør Terminalområdet, Hangarområdet samt SAR slusen krum) B Terminalområdet & Hangarområdet samt Naviairs lokaler nser Overalt undtagen airside-landside grænser B B Securityuddannet personale Der udstedes kun ID-kort til den zone hvor man har et arbejdsbetinget behov. RKE forbeholder sig retten til at op/ned gradere zonen.

9 Ansvar ifm. sikkerhed Sikkerhed på jorden og under flyvning hvem har ansvaret for hvad? Ansvar og kompetencer hos henholdsvis lufthavne og flyselskaber er klart defineret i myndighedsplanen udstedt af Trafikstyrelsen. Planen kaldes det NAtionale SikkerhedsProgram (NASP) og gælder både lufthavne og flyselskaber. Planen indeholder desuden et særligt afsnit om ansvar og kompetencer for cargo- og andre fragtselskaber. Ud fra dette sikkerhedsprogram skal hver lufthavn og flyselskab udarbejde sine egne lokale sikkerhedsplaner med egne procedurebeskrivelser ud fra NASPens forskrifter. Disse lokale sikkerhedsplaner skal godkendes af Trafikstyrelsen og Politiet, hvorefter de har status som officielle myndighedsplaner. CPH har det generelle ansvar for, og beføjelser til, at regulere sikkerheden i lufthavnene i København og Roskilde. Flyselskabet har ansvaret for, og beføjelserne til, at regulere og kontrollere adgangen til både fly og egne områder med fly, bagage eller fragthandling, selvom det også indgår som en del af lufthavnens faste opgaver. På denne måde er ansvaret klart defineret og koordineret over hele leverancelinjen, hvad enten det drejer sig om lufthavnsfaciliteter, passagercheck, bagagehåndtering, fragt og godshåndtering osv. Sikkerhed og kompetence i luften Under flyvningen gælder der ligeledes strikse sikkerhedsregler. Myndigheden ombord på et fly er meget skarpt reguleret i Luftfartsloven. Luftfartøjschefen (flyets kaptajn) er politimyndigheden ombord som øverste ansvarlige for passagerernes og flyets sikkerhed. Kabinepersonalet har herigennem samme beføjelser til at sikre, at alle følger de gældende anvisninger, og at der hersker ro og orden. Opsætsighed eller anden adfærd, der kan forstyrre flyvningen, kan koste synderen dyrt i både bøder, flyveforbud og erstatningssager. Det er suverænt luftfartøjschefens - altså kaptajnens, afgørelse, hvem eller hvad der må være ombord på flyet både ved klargøring, boarding og i luften. Potentielt uregerlige personer og passagerer Som opfølgning på ovenstående, findes der særlige præventive regelsatte foranstaltninger for at undgå at visse personer kan komme til at udgøre en trussel under flyvningen. Helt fra check-in igennem securitychecket m.v., er der indberetningspligt, hvis en person viser tendenser til at kunne blive et problem på grund af ophidselse, beruselse, truende adfærd eller anden adfærd, der kan skabe utryghed eller uroligheder ombord på flyet. Lignende regler finder anvendelse for alle personer, hvis der i forbindelse med adgang og ophold udvises opsætsighed eller truende adfærd overfor sikkerhedspersonalet.

10 Sikkerhedskontrol af personer Sikkerhedskontrol af personer Alle som ønsker indpassage til, eller opholder sig på lufthavnens afspærrede område, skal deltage i sikkerhedseftersyn på sin person, medbragte effekter, køretøj m.v.. Ved indgangen til det særlige C-SRA område er der obligatorisk 100 % eftersyn ved hver passage, hvor der øvrige steder kun vil blive foretaget stikprøver. Eftersynet skal være grundigt, primært med brug af hænderne, evt. suppleret med en håndsøger. Eftersynet må ikke være mere videregående end det kontrolmæssige formål nødvendiggør. Dog er det op til den enkelte securitymedarbejder at vurdere det nødvendige omfang. Hvis securitymedarbejderen vurderer, at eftersynet skal gå videre end til den ydre beklædning, kan man kræve eftersynet udført af en securitymedarbejder af eget køn, ligesom man har krav på, at eftersynet foregår i et aflukket rum, med et vidne til stede, hvis det ønskes. Forbudte genstande Der findes en hel række af genstande, som myndighederne har defineret som forbudte at medtage i sikkerhedsområderne. Det drejer sig primært om alt det en passager heller ikke må medbringe på flyrejsen, inkl. skøjter, stænger, ildslukkere etc. Du finder en komplet liste over forbudte genstande på linksiden bagest i denne præsentation. Hvis du for at udføre dit arbejde har brug for at medbringe genstande, der betragtes som forbudte, skal du indhente en tilladelse fra RKE security. En bæretilladelse kan gives midlertidigt til en enkelt person. Midlertidig tilladelse fås ved henvendelse på havnekontoret. Til eksempelvis håndværkere, som arbejder fast i lufthavnen, kan der udstedes en permanent bæretilladelse. Ansøgning om permanent bæretilladelse rettes til Farligt gods Farligt gods er ligeledes en kategori, som personalet i lufthavne og flyselskaber skal kende. En væsentlig del af effekterne står opført på næste side og en komplet liste finder du bagest i denne præsentation. Det drejer sig typisk om alt der kan skabe brand, ætse, eksplodere eller forurene. Det er flyselskabets ansvar at sikre, at eventuelt farligt gods ombord i fly opfylder betingelserne i ICAOreglerne TI Doc I forbindelse med sikkerhedseftersynet inddrages farligt gods. Lightere er den type farligt gods der hyppigst inddrages i sikkerhedskontrollen, idet kun få passagerer er opmærksomme på, at det kun er tilladt at medbringe én lighter pr. person.

11 Følgende genstande må ikke medtages på airside (uden særlig tilladelse): Skydevåben og genstande eller dele heraf, der er fremstillet eller kan anvendes til angrebsformål. Granater, sprængstof, ammunition og tændsatser. Knive af enhver art (dog er det tilladt at medbringe foldeknive under 6 cm, såfremt de ikke kan låses). Værktøj der vurderes at kunne bruges til ulovlige handlinger i lufthavnen. Brandfarlige, ætsende eller giftige stoffer, herunder gasarter, hvad enten de er under tryk eller ej. Efterligninger inkl. legetøj af de ovennævnte genstande må heller ikke medtages. Eftersyn efter ovenstående genstande kan forekomme ved indpassage til airside samt ved spottjek på området. Du er forpligtiget til at medvirke til eftersynet.

12 Sikkerhedskontrol af bagage og fragt Sikkerhedskontrol af bagage og fragt Bagage Al lokalt indskreven bagage screenes via en PC styret X-ray maskine inden det køres ud til flyet. Bagage som checkes ind til befordring med fly må kun medtages, såfremt ejeren er med ombord i flyet. Dette hedder i fagsprog bagage reconcilliation. Der er særlige regler for, hvornår bagage må transporteres uden at ejeren er med ombord. Al bagage som checkes ind og som skal befordres med fly, bliver screenet. Bagagens vej igennem lufthavnen er derfor kontinuerligt overvåget, således at ingen uvedkommende kan komme i kontakt med den. I området, hvor der er mulighed for at komme i kontakt med afventende bagage, må der derfor kun opholde sig personer, som har et rent arbejdsrelateret ærinde i området, netop af denne årsag. Derfor er det ekstra vigtigt, at alle bærer deres ID-kort fuldt synligt, og at alle hjælper med til at identificere uvedkommende personer eller personer, der ikke bærer synligt ID-kort. Er du i tvivl eller mener du, at du har set noget usædvanligt eller mistænkeligt, kontakt da Havnekontoret på telefon Fragt Fragt håndteres helt separat fra den almindelige bagagehåndtering. Al fragt der skal befordres med fly, må kun sendes via en af Trafikstyrelsens godkendte fragtleverandører. Da fragt typisk er i meget uhåndterbare størrelser, er der udviklet et særligt fragtkontrolsystem, hvor såvel afsenderfirmaet, lagre, landevejstransporter mv. på vejen til et godkendt cargocenter, er underlagt skrappe kontrolkrav. Cargocentrene har lovhjemmel til selv at screene fragten ud fra de betingelser, der er opstillet i sikkerhedsplanerne. Dermed bliver alt der kommer ombord i et fly, underkastet kontrolforanstaltninger.

13 Kontrol med luftfartøjer Adgangskontrol til standplads og fly Kun personer og køretøjer der har en decideret handlingsopgave, har krav på adgang til standpladser med igangværende flyhandling. Flyselskaberne har både ret og pligt til at udføre adgangskontrol til det konkrete fly. Dette udføres typisk af handlingsselskabet på flyselskabets vegne. Flyets C-SRA område Fly betegnes som et suverænt selskabsområde, og/eller fremmed lands territorium. Fly i operation defineres som C-SRA område og personer, der skal have adgang hertil skal have C-SRA sikkerhedsstandard (100 % efterset til passagerstandard ). Alternativt skal flyet eller personer overvåges af en person, der i forvejen har C-SRA standard. Overvågningen skal have en sådan karakter, at den overvågede ikke kan komme i kontakt med personer eller genstande, der kompromitterer C-SRA standarderne. Flysikkerhedscheck (flyselskabet) For at flyselskaberne skal kunne leve op til myndighedernes sikkerhedskrav, skal flyselskabet, typisk besætningen, foretage sikkerhedskontrol/inspektion af flyets indre og ydre med henblik på at finde eventuelle forbudte genstande. Det er luftfartselskabets ansvar i henhold til deres egne planer hvornår og hvordan sådanne sikkerhedstjek skal udføres.

14 Terrorisme Hvad er terrorisme? Terrorisme kan defineres som velovervejede, gennemtænkte, systematiske, alvorlige og ulovlige handlinger, så som mord, lemlæstelse eller afstraffelse, der kan bruges til at skabe frygt eller opnå opfyldelse af et krav imod myndigheder eller privatpersoner. Handlinger der ofte har et politisk eller religiøst formål. Sårbarheden for lufthavne og fly Landes vigtigste infrastruktur, såsom den offentlige samfærdsel, er oplagte mål for terrorister, da anslag mod disse kan lamme samfundet og skabe frygt hos befolkningen. Derfor har luftfarten været et oplagt mål helt fra den nutidige terrorismes start i 1970 erne. Fly er sårbare og uhyre kostbare konstruktioner. Generelt kan man sige, at luftfart er den hurtigste og nemmeste måde at binde lande og kontinenter sammen, men måske også den skrøbeligste, hvis et anslag lykkes. Tendenserne viser, at terrorister undgår områder med høj sikkerhed. Terrorhandlingen i New York i 2001 har medført skærpede krav til luftfartssikkerheden, herunder i høj grad kravene til sikkerheden i lufthavne. Det er vigtigt at understrege, at luftfartssikkerhed er alles ansvar. Også dit og mit. Beredskab i en lufthavn er ikke kun myndighedskrav og planer, men i høj grad også, at de ansatte holder øjne og ører åbne i det daglige. Intet er bedre end at den, der kender sit eget område reagerer på unormale ting og hændelser. Derfor anmodes alle om at bidrage til sikkerheden, herunder at melde om unormale hændelser, mistænkelige personer og efterladte genstande. Rør aldrig ved en efterladt genstand, men anmeld fundet med det samme til Lufthavnens havnekontor på telefon RKE Security afpatruljerer døgnet rundt hele lufthavnens område. Lufthavnens havnekontor udfører den tekniske sikkerhedsovervågning af hegn, bygninger, døre, vinduer m.v. som er en del af afgrænsningen til airside, hvor alt overvåges elektronisk. Derudover overvåges dele af lufthavnen med CCTV kameraovervågning, såvel indendørs som udendørs, og alt optages til eventuel rekonstruktion og dokumentation. Politiet overvåger og patruljerer ligeledes hele lufthavnen efter egne planer og mønstre. Du kan ringe til Politiet i Roskilde på telefon Politiet kan også tilkaldes via havnekontoret på telefon eller ved hastesager på alarmnummer Ekstraordinære forhold trusler m.v. Lufthavne og flyselskaber har jævnligt trusler tæt inde på livet. Derfor skal alle parter have nøje godkendte og koordinerede planer for at kunne håndtere sådanne trusler og ekstraordinære situationer. Det er ikke nok at have planerne stående i reolen. Personalet skal også have kendskab til dem og vide, hvilket ansvar den enkelte har. Politiet har de overordnede planer for sikkerhedsberedskabet, men RKE har ligeledes overordnede planer, som gælder for hele lufthavnen. Derudover skal hvert selskab eller virksomhed have egne beredskabsplaner, som matcher RKE s. På den måde spiller hele beredskabet sammen om at yde størst mulig indsats, hvad enten vi taler om brand, ulykke eller trusselssituationer.

15 Din rolle og brud på reglerne Der er mange komplekse regler i en lufthavn, men det er bydende nødvendigt at alle følger spillereglerne. Derfor kræver myndighederne bl.a. med hjemmel i BL-11-6 at koncessionshaveren skal tilsikre og regulere, at alle der tillades adgang til lufthavnenes områder overholder reglerne. Brud på reglerne vil derfor blive påtalt overfor den arbejdsgiver, der har rekvireret ID-kort til den pågældende medarbejder. Arbejdsgiveren er i dette tilfælde medansvarlig for at medarbejderne altid er behørigt instrueret og bidrager aktivt til en problemfri drift. Arbejdsgiveren tilskrives i en dialog om, at få adfærdsreguleret den enkelte medarbejder, når en overtrædelse har fundet sted. I yderste konsekvens kan RKE begrænse personens adgang til at færdes på området, lige fra et krav om fast ledsagelse, midlertidig udelukkelse, og til en permanent udelukkelse fra området. Dette kan også være gældende for en hel virksomhed, hvis firmaet ikke overholder arbejdsgiveransvaret om at medvirke aktivt til at sikkerheden opretholdes. Hierarkiet for behandling af overtrædelser, kan generelt beskrives således fra laveste til højeste : Securitypersonalet kan give mundtlige påtaler. Optages der skriftlig rapport, vil det typisk afføde en skriftlig advarsel. At overhøre en i forvejen givet advarsel, vil typisk udløse en adgangs- eller færdselsrestriktion for en kortere eller længere periode. Grovere, eller flere gentagne overtrædelser (eksempelvis bevidste overtrædelser af C-SRA reglerne), vil typisk medføre udelukkelse fra at kunne opnå adgang til lufthavnen. Sanktionsbehandlingen kan godt være mere nuanceret, men følger i grove træk nævnte mønster. I det daglige er der en forventning om, at alle på en god og sober måde optræder som ambassadør for sikkerheden. Det vil sige, at man udviser et godt eksempel ved at bære sit ID-kort fuldt synligt og siger fra og påtaler, hvis andre afviger fra reglerne. At man selv altid overholder sikkerhedsreglerne, selvom det i visse pressede situationer, ville være mere bekvemt at springe over. Alle vil forhåbentligt opdage at det i længden betaler sig at være sikkerhedsbevidst og gøre de rigtige ting. Det gælder særligt i en lufthavn, hvor tilsyneladende små fejl kan afstedkomme voldsomme omkostninger, såvel menneskeligt som materielt. Når du bevæger dig rundt i lufthavnen håber vi at du er meget observant, ved at bemærke selv små afvigelser fra det kendte, eller bare reagere hvis du er i tvivl om et eller andet. Du er altid mere end velkommen til at informere/ anmelde observationer til RKE s Havnekontor, og vi ser frem til, at så mange som overhovedet muligt hjælper os med at være øjne og ører og gøre lufthavnen til et endnu mere sikkert sted at arbejde og opholde sig i. GENERELT : AL ALARMERING, herunder Brand, Uheld og Ulykker skal ske via RKE s Havnekontor på tlf.: ( modsvarer 112 ).

16 Adgang til lufthavnen sker via hovedporten eller gennem havnekontoret. Det er et ufravigeligt krav, at ID-kortet scannes ved hver indpassage. Kørende passanter scanner deres ID-kort og SKAL vente på grønt lys for at køre ind. Vær opmærksom på at der er ubetinget vigepligt når man har passeret bomanlægget. Det skal indskærpes, at færdselsloven er gældende på lufthavnens afspærrede område. Gående scanner deres ID-kort og kan åbne lågen, når der høres en hyletone. Færdsel på airside

17 Færdsel på airside Når man har passeret bomsystemet skal man være opmærksom på, at der er ubetinget vigepligt inden indkørsel til det afspærrede område. Ved kørsel til hangarområdet skal man passere 2 rulleveje beregnet for flytrafik. Der er fuld stop så man kan orientere sig inden man krydser og man har først krydset rullevejene når man har passeret 2 vejbump! Kørsel i hangarområdet foregår via Hangarvej G eller H til kørevejen der er i den nordlige ende af området. Kørsel efter forholdene skal efterkommes, da der kan krydse luftfartøjer på disse veje. Parkering på hangarvejene er IKKE tilladt mellem de 2 røde linjer der er malet på asfalten Hangarvejene er i hver ende forsynet med et indkørsel forbudt skilt ud til rullevejene. Undtaget for dette er RKE køretøjer som opfylder kravene beskrevet i BL Det er IKKE tilladt at køre under vinger eller rotorer på luftfartøjer.

18 Tilladte køreveje

19 Færdsel på airside Lufthavnens manøvreområde er markeret med skilte. Køretøjer skal have tilladelse fra RKE TOWER inden manøvreområde grænsen krydses. Det er kun personer med godkendt kørselscertifikat der må køre ind på manøvreområdet. Udkørsel fra lufthavnens afspærrede område sker gennem hovedporten. Bomsystemet må passeres når der er givet grønt lys. Bemærk at der er ubetinget vigepligt når man har passeret bommen.

20 Security & Safety Awareness for Københavns Lufthavne A/S, Roskilde RKE Tak for din opmærksomhed i dag og fremover!

21 Links Her findes en række links til relevant lovgivning. Luftfartsloven (Bekendtgørelse af lov om luftfart) BL 3-15 (Bestemmelser om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed) BL 11-6 (Bestemmelser om flyvepladsreglement for Roskilde lufthavn) Bekendtgørelse om politiets godkendelse af personer, der får adgangshjemmel (ID-kort) EU-forordning 300/2008 EU-forordning 272/2009 EU-forordning 297/2010 Forbudsliste for genstande der ikke må medbringes ombord på luftfartøjer.

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Procedure til behandling af overtrædelser af EU-forordning 300/2008, BL3-15, BL11-1 og Lokale Bestemmelser. Københavns Lufthavne Copenhagen Airports

Procedure til behandling af overtrædelser af EU-forordning 300/2008, BL3-15, BL11-1 og Lokale Bestemmelser. Københavns Lufthavne Copenhagen Airports Københavns Lufthavne Copenhagen Airports Procedure til behandling af overtrædelser af EU-forordning 300/2008, BL3-15, BL11-1 og Lokale Bestemmelser Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen

Læs mere

Velkommen til Security Awareness

Velkommen til Security Awareness Velkommen til Security Awareness Kursusinstruktion side 1/ud af 1 Kurset består af en del læsestof, som vi har suppleret med en række billeder og links til relevante dokumenter. Vi anbefaler, at du afsætter

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-15 Bestemmelser om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (Security) Udgave 2, 1. juni 1994 Denne BL indeholder en afskrift af

Læs mere

Security Awareness. Revideret December 2010 Copyright 1

Security Awareness. Revideret December 2010 Copyright 1 Indhold Indhold...1 Indledning...2 Terrorisme og trusler...3 Sikkerhed på jorden og under flyvning...4 Sikkerhedssystemer...5 ID-kort...6 Sikkerhedskontrol...7 Forbudte genstande og farligt gods...8 Sikkerhedskontrol

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland Bekendtgørelse nr. 124 af 22. februar 1995 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland I medfør af 52, 60, 70, 70a, 70b, 148, stk. 2, 149, stk. 10, og

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 864 af 19. december 1988 om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed

Bekendtgørelse nr. 864 af 19. december 1988 om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed Bekendtgørelse nr. 864 af 19. december 1988 om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed Kapitel 1 Definitioner Kapitel 2 Anvendelsesområde Kapitel 3 Generelle regler Kapitel 4 Koncessionshaverens

Læs mere

Procedure til behandling af overtrædelser af EU-forordning, BL11-1 og Lokale Bestemmelser. December 2013 Version 22

Procedure til behandling af overtrædelser af EU-forordning, BL11-1 og Lokale Bestemmelser. December 2013 Version 22 Procedure til behandling af overtrædelser af EU-forordning, BL11-1 og Lokale Bestemmelser December 2013 Version 22 Sanktionskatalog for Københavns Lufthavn: (Procedure til behandling af overtrædelser af

Læs mere

Security Projektmanual

Security Projektmanual BILAG 2 Security Projektmanual SEC PROM Bilag 2 Generelle vilkår for Adgang, ophold og færden i Københavns Lufthavn (CPH) under projekter, byggerier og større vedligeholdsarbejder. 1. Generelt: 1.1. Ethvert

Læs mere

REGELSÆT FOR ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT FOR ID-KORT og BILPAS REGELSÆT FOR ID-KORT og BILPAS 1 1 INDLEDNING... 4 2 OPRETTELSE AF FIRMA... 4 2.1 ID-KORTANSVARLIG... 5 2.2 ID-KORTBESTILLER... 5 2.3 ORIGINALE UNDERSKRIFTER... 6 3 POLITIGODKENDELSE... 6 4 BAGGRUNDSKONTROL...

Læs mere

Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn

Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn januar 2011 Anvendelse af højt grej 1) Højt grej defineres som arbejdsmateriel (kraner, betonpumper, lifte osv.) og køretøjer, hvis højde overstiger 5 meter

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat 25. august 2016 TS31711-00001 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed

Læs mere

Generelt. Dvs. entreprenørfirmaets navn, aktivitetens registreringsnummer og navn, sted i lufthavnen, samt nærmeste indkørselslåge.

Generelt. Dvs. entreprenørfirmaets navn, aktivitetens registreringsnummer og navn, sted i lufthavnen, samt nærmeste indkørselslåge. Juni 2003 Generelt Lufthavnens afspærrede område kaldes i daglig tale "airside", og området udenom betegnes "landside". Ordensreglerne gælder for airside samt CPH-matrikler uden for det afspærrede område.

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 91/7

Den Europæiske Unions Tidende L 91/7 3.4.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 91/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-3 Bestemmelser om flyvepladsreglement for Odense Lufthavn Udgave 1, 2. januar 1992 I medfør af 70, 70 a, 149, stk. 10, og 153 stk. 2, i lov

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 7.1 Alarmering ved uheld/hændelser på airside... 7-2 Vigtige telefonnumre 7.2 Indberetningspligt... 7-2 7.3 Flyvesikkerheden i Københavns Lufthavn... 7-3 7.4 Håndtering af diverse

Læs mere

Nye sikkerhedsregler. TØF - Luftfragtskonference 1. september 2011 Billund Lufthavn

Nye sikkerhedsregler. TØF - Luftfragtskonference 1. september 2011 Billund Lufthavn Nye sikkerhedsregler TØF - Luftfragtskonference 1. september 2011 Billund Lufthavn Foredragsholder Advokat, partner Henrik Kleis hk@delacourdania.dk mobiltelefon 4019 2300 DELACOUR DANIA mangeårig tradition

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Oktober 2010 Katalog over løsninger ved intern færdsel Kataloget over løsninger er tænkt som inspiration til virksomheder, der står overfor igangsætning

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål S og T i samråd d. 16. august Spørgsmål S:

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål S og T i samråd d. 16. august Spørgsmål S: Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 443 Offentligt Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål S og T i samråd d. 16. august 2006 Spørgsmål S: Med henvisning til redegørelse på TRU alm. del

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR KØBENHAVNS LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019

TAKSTREGULATIV FOR KØBENHAVNS LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019 TAKSTREGULATIV FOR KØBENHAVNS LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2. PASSAGERRELATEREDE AFGIFTER... 2 2.1 GENERELT... 2 2.2 PASSAGERAFGIFT... 3 2.3

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009.

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009. Indledning Denne beredskabsplan for Randers Social- og Sundhedsskole er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder Undervisningsministeriets vejledning Forebyggelse og håndtering af ulykkes-

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-14 Bestemmelser om flyvepladsreglement for Stauning Lufthavn Udgave 1, 15. april 1993 I medfør af 70, 70 a, 70 b, 149, stk. 10, og 153 stk.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Takstregulativ. Udgivet september 2010

Takstregulativ. Udgivet september 2010 Takstregulativ F Udgivet september 2010 Tak str egulativ Gyldig fra 1. november 2010 Godkendt af Statens Luftfartsvæsen, november 2000 Approved by the Civil Aviation Administration, November 2000 Den særlige

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 4.1 Særlige lufthavnsregler... 4-2 4.1.1 Generelt 4.1.2 Vigepligt på airside 4.1.3 Hastighedsbegrænsning på airside 4.1.4 Kørsel med motor i tomgang 4.1.5 Parkering på airside

Læs mere

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15.

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15. De- & Anti-icing af fly 01 OKTT 14 30 APR 15. 6. DA/Brugervejledning de/anti-icing af fly. 1. Generelle vilkår Denne vejledning omhandler operationelle retningslinjer for de/anti-icing i Københavns Lufthavn.

Læs mere

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 14. juni 2012 Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly Kommissionen har offentliggjort et sæt retningslinjer, der afklarer

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

Retningslinjer for brandvagter

Retningslinjer for brandvagter Retningslinjer for brandvagter Baggrund Når Haderslev Brand og Redning giver tilladelse til et arrangement, kan der, som vilkår for tilladelsen stilles krav om, at der under arrangementet skal være en

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 185/2010 af 4. marts 2010 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse

Læs mere

Takstregulativ. Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84

Takstregulativ. Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84 2016 Takstregulativ Gældende fra d. 01. januar 2016 Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84 Indhold A. Almindelige bestemmelser... 3 B. Startafgifter...

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-40 Bestemmelser om flyvepladsreglement for flyvepladser drevet af Grønlands Lufthavnsvæsen Udgave 1, 15. august 2003 I medfør af 70, 70 a, 70

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser.

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser. Nyhedsbrev for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014 Indhold Dokumentation for Dette nyhedsbrev bedes fordelt til alt personale med lokomotivførerlicens.

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-9 Bestemmelser om flyvepladsreglement for Aarhus Lufthavn Udgave 1, 10. juli 1998 I medfør af 70, 70 a, 149, stk. 10, og 153, stk. 2, i lov

Læs mere

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser Ved Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 8-10 om obligatorisk indberetning, er der udarbejdet et katalog over, hvilke typer flyvesikkerhedsmæssige begivenheder der er straffrie ved indberetning. Der er

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. Kapitel 1

Udkast til bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. Kapitel 1 Bekendtgørelse nr. xx af xx 2016 Udkast til bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland I medfør af 52, 60, stk. 1, 70, 70 a, stk. 1-4, 70 b, stk. 5 og

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Pas på vores værdifulde viden Vi fremskaffer og formidler viden. Elektronisk, skriftligt og mundtligt. Det er Københavns Universitets væsentligste aktivitet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0079/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Kommissionens redegørelse

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0079/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Kommissionens redegørelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 7.3.2007 B6-0079/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Ignasi Guardans Cambó, Jeanine

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Her hjælper vi og passer på hinanden

Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-3 Bestemmelser om civile flyveopvisninger Udgave 4, 31. januar 1990 I medfør af 75, stk. 3, 130, stk. 3, 149, stk. 10, og 151 i lov om luftfart,

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Retningslinjer for udstedelse af legitimationskort

Retningslinjer for udstedelse af legitimationskort Retningslinjer for udstedelse af legitimationskort BAGGRUND 1 Baggrunden for disse retningslinjer er, at personer, der skal færdes eller arbejde tættere end 4 meter fra nærmeste skinne i områder, hvor

Læs mere

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM guide til taxichauffører 2015 KÆRE CHAUFFØR Københavns Lufthavne A/S (CPH) får i disse år mange flere passagerer. Det betyder også et større behov for transport

Læs mere

Information til Banedanmarks leverandører: Procedure for sanktioner i Banedanmark ved sikkerhedsmæssige afvigelser m.m.

Information til Banedanmarks leverandører: Procedure for sanktioner i Banedanmark ved sikkerhedsmæssige afvigelser m.m. Information til Banedanmarks leverandører: Procedure for sanktioner i Banedanmark ved sikkerhedsmæssige afvigelser m.m. 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE Dette dokument gælder for alle sikkerhedsmæssige afvigelser, som

Læs mere

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Sikkerhed og persondata 16. marts 2017 Sikkerhed Hvad siger kontrakten om sikkerhed Leverandøren skal iagttage de sikkerhedsforanstaltninger, der følger af Bilag

Læs mere

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2017 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR

SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2017 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2017 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR SIKKERHEDSVEJLEDNING Har du et eventsted, hvad end det er et eventskib, -telt eller et privat eventsted, er du arrangør. Ligeledes

Læs mere

Afsnit Emne Side. 1.1 Om Lokale Bestemmelser... 1-2 1.2 Definitioner... 1-2. Bilag 1 Særlige lufthavnsmarkeringer, -skilte og -lys

Afsnit Emne Side. 1.1 Om Lokale Bestemmelser... 1-2 1.2 Definitioner... 1-2. Bilag 1 Særlige lufthavnsmarkeringer, -skilte og -lys Indhold Afsnit Emne Side 1.1 Om Lokale Bestemmelser... 1-2 1.2 Definitioner... 1-2 Bilag 1 Særlige lufthavnsmarkeringer, -skilte og -lys CPH Lokale Bestemmelser Trafikafdelingen (TRO) 30 JAN 15 1-1 1.1

Læs mere

Vi kender regler og procedurer, og vi overholder dem.

Vi kender regler og procedurer, og vi overholder dem. Forord Indhold 1 Ansvar... 5 2 Opmærksomhed på farer... 7 Oiltanking er forpligtet til at udføre alle aktiviteter på en sikker og effektiv måde. Vores mål er at forhindre alle ulykker, skader og erhvervssygdomme,

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START?

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? 2 Folketinget har vedtaget en lov, der fra den 01. januar 2017, giver 17 årige mulighed for at anskaffe sig et kørekort. Det betyder at flere unge kommer ud i trafikken,

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

Distrikts lejr 2015 (DL2015)

Distrikts lejr 2015 (DL2015) " En forudsætning for en god lejr " En forudsætning for en god lejr, er blandt andet at vi alle følger de almindelige regler for godt spejder arbejde. Dette betyder at vi er gode til at omgås og tager

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af legitimationsskort, der giver adgang til færden og arbejde på Banedanmarks infrastrukturområder

Retningslinier for udstedelse af legitimationsskort, der giver adgang til færden og arbejde på Banedanmarks infrastrukturområder 1 BAGGRUND Baggrunden for disse retninglinjer er, at personer, der skal færdes eller arbejde tættere end 4 meter fra nærmeste skinne i områder, hvor der normalt ikke er offentlig adgang, skal være i besiddelse

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

RÅD FRA POLITIET TIL UDLÆNDINGE, DER BESØGER WARSZAWA

RÅD FRA POLITIET TIL UDLÆNDINGE, DER BESØGER WARSZAWA KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/informator-dla-turystow/19528,rd-fra-politiet-til-udlndinge-der-besger-warszawa.html Wygenerowano: Środa, 28 grudnia 2016, 12:32 RÅD FRA POLITIET

Læs mere

Modifikationer i forhold til den gældende lovtekst i Danmark er desuden vist i anordningsudkastet med ændringsmarkeringer.

Modifikationer i forhold til den gældende lovtekst i Danmark er desuden vist i anordningsudkastet med ændringsmarkeringer. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat om kgl. anordning for Grønland Dette notat danner baggrund for et udkast til kgl. anordning

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

VILLAS FLORIDAS ORDENSREGLEMENT

VILLAS FLORIDAS ORDENSREGLEMENT ORDENSREGLEMENT 1. Med henvisning til dispositionerne af 6 spansk Lov om Ejerlejligheder (Ley de Propiedad Horizontal, LPH), ændret ved Lov 8/99, og 2 af vedtægter for Ejerforeningen angående reglementerne

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over BEK nr 967 af 12/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS220-000018 Senere ændringer til

Læs mere

Oversættelse ved Rigsombudsmanden på Færøerne

Oversættelse ved Rigsombudsmanden på Færøerne Skjal B-4 Oversættelse ved Rigsombudsmanden på Færøerne AH Lagtinget Erhvervsudvalget 12. marts 2009 Lm. nr. 75/2008-skjal A Rigsombudet Postboks 12 FO-110 Tórshavn Vedrørende lagtingssag nr. 75/2008:

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 81 Det aktuelle vejr i EKAH lufthavn angiver en meteorologisk sigtbarhed på mere end 10 kilometer og overskyet i 2100

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Stævne reglement. Børn og unge tri ved SGS og KHIF TRI

Stævne reglement. Børn og unge tri ved SGS og KHIF TRI Program(tentativ) 0800 : Registrering åbner 0800 : skitftezone åbner for chechk in 0930 : registrering og check in lukker 0930 : briefing for 1. afd. 0-2 klasse 0945 : skiftezone lukker 0955 : line up

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Sikkerhedsledelse. AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I

Sikkerhedsledelse. AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I Sikkerhedsledelse AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 5 Bekendtgørelse om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder nr. 14 I medfør af 21 h, 21 u og24 stk. 4, i lov om jernbane,

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået.

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået. 7. august 2017 N Y H V I D V A S K N I N G S L O V E R T R Å D T I K R A F T Indledning Folketinget implementerede den 2. juni 2017 den sidste del af det fjerde EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London

NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London NOTAT vedr. folketingsspørgsmål i forbindelse med højhusbranden i London Branden i Grenfell Tower i London natten til den 14. juni formodes foreløbig at have kostet 80 personer livet og ifølge det engelske

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Dato

Læs mere

Principper og regler for afholdelse af fredagsbarer, fester og andre arrangementer hvor der sælges alkohol

Principper og regler for afholdelse af fredagsbarer, fester og andre arrangementer hvor der sælges alkohol Principper og regler for afholdelse af fredagsbarer, fester og andre arrangementer hvor der sælges alkohol Gældende for studerende og studenterforeninger ved Aarhus Universitet 1. Indledning Fester, fredagsbarer

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Generelt om persondata og EU s persondataforordning

Generelt om persondata og EU s persondataforordning SSV-Udvikling aps 2017 1 Generelt om persondata og EU s persondataforordning Persondata er i Danmark allerede beskyttet af Persondataloven. Her stilles strenge krav til omgangen med persondata, og disse

Læs mere

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Roskilde Lufthavn

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Roskilde Lufthavn TAKSTREGULATIV for Københavns Lufthavne A/S Roskilde Lufthavn For perioden den 1. april 2012 til den 31. marts 2015 Gældende for perioden den 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Godkendt af Trafikstyrelsen

Læs mere

Radioreglement for Københavns Lufthavn

Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Kastrup JULI 2014 CPH Radioreglement - 2 - JULI 2014 Radioreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup juli 2014 Københavns Lufthavne

Læs mere