Security & Safety Awareness For Københavns Lufthavne A/S, Roskilde RKE. Hvem, Hvorfor og Hvordan?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Security & Safety Awareness For Københavns Lufthavne A/S, Roskilde RKE. Hvem, Hvorfor og Hvordan?"

Transkript

1 Security & Safety Awareness For Københavns Lufthavne A/S, Roskilde RKE Hvem, Hvorfor og Hvordan?

2 Velkommen til RKE Sikkerheden i danske lufthavne er reguleret i både danske og internationale regler som foreskriver, at der skal ske uddannelse/instruktion af alle der arbejder på eller i danske lufthavne. Der er derudover bestemte krav til særlige stillingsfunktioner, men dette kursus er myndighedsbaseret basisviden til alle for at kunne færdes sikkert - og aktivt medvirke til, at sikkerheden i lufthavnen til enhver tid er optimal. Dette selvstudie henvender sig til alle, der skal have udstedt permanent ID-kort og derefter kan færdes uledsaget på airside i Roskilde lufthavn. Der er tale om en bred generel information, der ikke er målrettet til en konkret personalegruppe. Derfor kan dette kursus ikke stå alene, men skal følges op af den enkelte arbejdsgivers interne information og uddannelse af egne ansatte. Flere steder i teksten henviser vi til love eller andre bilag, hvor du kan læse mere om eller få præciseret de forskellige ting der gennemgås. Disse bilag finder du som links på sidste side i denne præsentation. Når du har gennemgået denne del af kursusinformationen skal du gennemgå en obligatorisk, praktisk opfølgning. Det skal du aftale med din nærmeste leder, som sammen med den sikkerhedsansvarlige er ansvarlig for, at du får mulighed for at komme rundt i lufthavnen og få suppleret teorien med praktiske indtryk for at fuldende formålet med dette sikkerheds bevidstgørelsesprogram. Såvel den teoretiske som praktiske del skal, hvis du er nyansat medarbejder, være afviklet inden du må færdes uledsaget i sikkerhedsområderne. Herefter skal kurset løbende følges op via de almindelige vedligeholdelsesprogrammer i dit firma eller afdeling. Hvis du har spørgsmål til selvstudiet eller til lufthavnssikkerheden i øvrigt skal du kontakte den sikkerhedsansvarlige i din virksomhed.

3 Indhold Du skal gennemgå samtlige de afsnit du finder her under for at have fuldført den teoretiske del af kurset. Det drejer sig om: Love og regelsæt Sikkerhedssystemer ID-kort Sikkerhed på jorden og under flyvning Sikkerhedskontrol af personer Sikkerhedskontrol af bagage og fragt Kontrol med luftfartøjer Terrorisme og trusler Brud på regler - sanktioner Din rolle - hvad kan du gøre? Færdsel på airside

4 Love og regler Hvor kommer reglerne fra? Der er efterhånden rigtig mange luftfartsregelsæt der skal efterleves, og mange af disse stammer fra international side, idet Danmark har tilsluttet sig såvel ICAO s (verdenssammenslutning under FN ) som ECAC s (europæisk sammenslutning ) bestemmelser. Derudover findes der en række andre konventioner vi skal efterleve. Senest har vi efter 11. september 2001 fået en del EU/EF forordninger som er lov i Danmark. Alle disse internationale regelsæt skal enten følges direkte eller er blevet omsat til nationale love og regelsæt. Nationalt har vi Luftfartsloven, der igennem bekendtgørelser og bestemmelser for luftfart ( BL ere ) samt sikkerhedsplaner der regulerer security i danske lufthavne. Hvis eller når trusselsbilledet ændrer sig går Politiet ind og stiller ekstraordinære krav til sikkerheden i danske lufthavne. På den måde er vi reguleret på mange leder og kanter. En del af lovgivningen er såkaldte rammelove, der kun i overordnede vendinger opstiller nogle krav. Disse krav skal så opfyldes/udfyldes af lufthavnene gennem lokale planer og tiltag, som efterfølgende skal godkendes af myndighederne. Derefter vil disse indgå som offentlige regelsæt med afsæt i en dansk lov. På den måde kan RKE gennem lovbeføjelser komme til at fremstå som en myndighed samtidig med, at vi er en privat virksomhed. Det er de forudsætninger der gælder for at kunne drive lufthavn, og den opgave løser RKE og som oftest i et samarbejde med vores lejere, brugere og kunder. Når det er gjort, har vi vores tilsynsmyndighed Trafikstyrelsen, der såvel administrativt som praktisk fører tilsyn med, at vi efterlever myndighedskravene. Sammen med Trafikstyrelsen fører EU tilsyn med, at RKE overholder sine internationale forpligtelser. Alt personale skal yde tilsynsmyndighederne den fornødne bistand i forbindelse med udførelsen af tilsynene. Politiet har det overordnede ansvar for sikkerheden i alle danske lufthavne, og de har egne planer og opgaver i forbindelse med opretholdelsen af sikkerheden i lufthavnene, som kun i mindre grad berører den daglige lufthavnsdrift. Politiets opgaver og indsats sker i samråd med - og i tæt samarbejde med - Trafikstyrelsen og de berørte lufthavnes sikkerhedschefer. Bestemmelser for luftfart (BL) BL 11-6 er flyvepladsreglementet hvor de generelle regler for adgang - ophold og færden er reguleret. Læs BL11-6 med særligt fokus på afsnit 3, 4, 5, 7, 9,11 og 13. Du finder alle de love og bestemmelser, som er vigtige for dig, på sidste side i denne præsentation. Udover BL 11-6 findes der andre særlige ordensregler for terminalen, som er opslået i området. Det er vigtigt, at alle opfører sig efter standardnormer i en lufthavn, således at mistænkeligheder og brud på normalbilledet kan opfanges. Der skal nødvendigvis være god ro og orden, så sikkerhedssystemerne har optimale vilkår at virke under.

5 Sikkerhed Lufthavnens indhegning og afgrænsning Hele lufthavnen er indhegnet, og der foretages altid adgangskontrol ved indpassage. Hegnet skal sikre mod uvedkommendes adgang og udgør en vigtig del af sikkerheden i lufthavnen. Hegnet er samtidig en sårbar del af sikkerhedskonceptet, og alle ansatte opfordres derfor til at assistere med overvågningen, således at hegnet til enhver tid er intakt, og eventuel mistænkelig adfærd anmeldes til Havnekontoret ( ) eller Politiet. Adgangsveje og sikkerhedszoner Kun de RKE-godkendte adgangsveje til og fra lufthavnen må benyttes. Adgang til airside skal være tjenstlig, når man indpasserer på sit ID-kort. Det er ligeledes vigtigt, at man kun færdes de steder, hvor man har et konkret arbejdsbetinget ærinde, ligesom ind- og udpassage kun sker ved lufthavnens officielle ind- og udgange. Du skal være opmærksom på, at der er forskellige regelsæt for passagerer, crew og øvrige lufthavnsansatte for så vidt gælder adgangskontrol til lufthavnen. Der er generelt to statusformer ved ind- og udpassage i en lufthavn. Adgangshjemmel som passager eller besætning på en billet /Crew Id-kort (jf. Bestemmelser for luftfart BL3-15) Adgangshjemmel for øvrige lufthavnsansatte med ID-kort (jf. BL 11-6). Hvis du har betalt for at rejse med fly, skal du derfor altid følge de regler, der gælder for passagerer, også selvom du har ID-kort til lufthavnen. Det betyder, at du som enhver anden passager checker ind, går igennem sikkerhedskontrollen og ved hjemkomsten forlader lufthavnen via den anviste udgang. Det er ikke tilladt at skifte status fra passager til jordpersonale eller omvendt undervejs. Ved adgang til og ophold på lufthavnens afspærrede område, er du altid forpligtet til at gennemgå et sikkerhedseftersyn af din person, køretøj og medbragte genstande, når en medarbejder fra Security beder om det. Lufthavnen har i dag to forskellige sikkerhedsområder: Det afspærrede område, airside er hele det indhegnede lufthavnsområde. Ved indpassage til og ophold på dette område er der fast adgangskontrol og stikprøvevise sikkerhedseftersyn. Du kan altså komme ud for at blive bedt om at gennemgå et sikkerhedseftersyn, når du passerer bomanlægget. C-SRA området (Critical parts of Security Restricted Area) er det område, hvor handling af kommercielle flyvninger foregår, og det er derfor det højst prioriterede sikkerhedsområde. Det kan forstås som et ekstra afspærret område inde på det afspærrede område med fast adgangskontrol og fast sikkerhedseftersyn af både personer, køretøjer og medbragte genstande. RKE s C-SRA område er dynamisk og vil være markeret med fysiske afspærringer og overvåget af RKE s personale. Man er selv pligtig til at opsøge security for sikkerhedseftersyn, INDEN man passerer C- SRA grænsen.

6 ID-kort ID-kort kan udstedes til alle, som har begrundet behov for at indpassere til lufthavnens afspærrede område. Udover at du skal være godkendt af Politiet for at få fast adgang, skal dit firma også medvirke til, at ansøgere til stillinger med havnekort kan fremvise en ren straffeattest. Der kan også udstedes ID-kort til private, hvis man er i besiddelse af ID-kort kan udstedes for en kortere eller længere periode og skal bruges jævnligt for at leve op til kriterierne for at have permanent ID-kort. Det betyder, at ID-kort som ikke benyttes i en tre-måneders periode spærres. ID-kortet er forsynet med en udløbsdato, ligesom der er angivet en adgangsbegrænsning nederst på kortet i form af en farvekode ID-kort skal altid tilbageleveres til RKE via arbejdsgiveren ved ophør af ansættelsesforhold eller, hvis behovet ikke længere er til stede. Ved fornyelse af ID-kortet skal ny ansøgning være RKE i hænde ca. 14 dage før udløb. ID-kortet er et strengt personligt dokument og må ikke udlånes til andre eller ligge frit tilgængeligt for uvedkommende. Du må kun benytte kortet i tjenstligt og lovligt lufthavnsrelateret ærinde. Under opholdet på airside må du kun færdes i de områder du er godkendt til og arbejdsmæssigt har behov for. ID-kortet skal altid bæres fuldt synligt uden på tøjet, når du er på arbejde, og det skal tjekkes elektronisk ved indpassage af vagten. Under ophold på lufthavnens afspærrede område skal du fremvise ID-kortet på forlangende, og vi har alle sammen både ret til, men også pligt til, at tjekke at alle bærer et gyldigt ID-kort. Kortere besøg, der ikke kræver et fast havnekort, kan ske på en midlertidig en-dags adgangshjemmel (Visitorkort). Adgang til airside med Visitorkort kan kun tillades 12 gange på 12 på hinanden følgende måneder. Husk at dit ID-kort altid skal bæres fuldt synligt overalt på lufthavnens område. Det er vigtigt, at alle hjælper med til at sikre dette ved at henvende sig til personer, som ikke bærer synligt ID-kort og minde om vigtigheden heraf. Er du i tvivl eller mener du, at du har set noget usædvanligt eller mistænkeligt, kontakt da havnekontoret på

7 ID-kort: Det udleverede ID-kort er strengt personligt. Kortet må ikke overdrages til andre. ID-kortet skal scannes elektronisk ved hver indpassage til airside. ID-kortet skal bæres synligt overalt på airside. ID-kortet giver kun adgang til airside i forbindelse med tjenstligt ærinde. De gængse regler er printet på bagsiden af kortet. Billede af indehaveren Navnet på indehaveren Tilknytning til RKE Tools & Driver bruges ikke pt. men implementeres senere ID-kortets udløbsdato

8 Områdezoner på ID-kort Hangarområdet Terminalområdet & Hangarområdet KD 03 SD 02 Terminalområdet & Hangarområdet samt kælder Terminalområdet & Hangarområdet samt kælder og bagdør Terminalområdet, Hangarområdet samt SAR slusen krum) B Terminalområdet & Hangarområdet samt Naviairs lokaler nser Overalt undtagen airside-landside grænser B B Securityuddannet personale Der udstedes kun ID-kort til den zone hvor man har et arbejdsbetinget behov. RKE forbeholder sig retten til at op/ned gradere zonen.

9 Ansvar ifm. sikkerhed Sikkerhed på jorden og under flyvning hvem har ansvaret for hvad? Ansvar og kompetencer hos henholdsvis lufthavne og flyselskaber er klart defineret i myndighedsplanen udstedt af Trafikstyrelsen. Planen kaldes det NAtionale SikkerhedsProgram (NASP) og gælder både lufthavne og flyselskaber. Planen indeholder desuden et særligt afsnit om ansvar og kompetencer for cargo- og andre fragtselskaber. Ud fra dette sikkerhedsprogram skal hver lufthavn og flyselskab udarbejde sine egne lokale sikkerhedsplaner med egne procedurebeskrivelser ud fra NASPens forskrifter. Disse lokale sikkerhedsplaner skal godkendes af Trafikstyrelsen og Politiet, hvorefter de har status som officielle myndighedsplaner. CPH har det generelle ansvar for, og beføjelser til, at regulere sikkerheden i lufthavnene i København og Roskilde. Flyselskabet har ansvaret for, og beføjelserne til, at regulere og kontrollere adgangen til både fly og egne områder med fly, bagage eller fragthandling, selvom det også indgår som en del af lufthavnens faste opgaver. På denne måde er ansvaret klart defineret og koordineret over hele leverancelinjen, hvad enten det drejer sig om lufthavnsfaciliteter, passagercheck, bagagehåndtering, fragt og godshåndtering osv. Sikkerhed og kompetence i luften Under flyvningen gælder der ligeledes strikse sikkerhedsregler. Myndigheden ombord på et fly er meget skarpt reguleret i Luftfartsloven. Luftfartøjschefen (flyets kaptajn) er politimyndigheden ombord som øverste ansvarlige for passagerernes og flyets sikkerhed. Kabinepersonalet har herigennem samme beføjelser til at sikre, at alle følger de gældende anvisninger, og at der hersker ro og orden. Opsætsighed eller anden adfærd, der kan forstyrre flyvningen, kan koste synderen dyrt i både bøder, flyveforbud og erstatningssager. Det er suverænt luftfartøjschefens - altså kaptajnens, afgørelse, hvem eller hvad der må være ombord på flyet både ved klargøring, boarding og i luften. Potentielt uregerlige personer og passagerer Som opfølgning på ovenstående, findes der særlige præventive regelsatte foranstaltninger for at undgå at visse personer kan komme til at udgøre en trussel under flyvningen. Helt fra check-in igennem securitychecket m.v., er der indberetningspligt, hvis en person viser tendenser til at kunne blive et problem på grund af ophidselse, beruselse, truende adfærd eller anden adfærd, der kan skabe utryghed eller uroligheder ombord på flyet. Lignende regler finder anvendelse for alle personer, hvis der i forbindelse med adgang og ophold udvises opsætsighed eller truende adfærd overfor sikkerhedspersonalet.

10 Sikkerhedskontrol af personer Sikkerhedskontrol af personer Alle som ønsker indpassage til, eller opholder sig på lufthavnens afspærrede område, skal deltage i sikkerhedseftersyn på sin person, medbragte effekter, køretøj m.v.. Ved indgangen til det særlige C-SRA område er der obligatorisk 100 % eftersyn ved hver passage, hvor der øvrige steder kun vil blive foretaget stikprøver. Eftersynet skal være grundigt, primært med brug af hænderne, evt. suppleret med en håndsøger. Eftersynet må ikke være mere videregående end det kontrolmæssige formål nødvendiggør. Dog er det op til den enkelte securitymedarbejder at vurdere det nødvendige omfang. Hvis securitymedarbejderen vurderer, at eftersynet skal gå videre end til den ydre beklædning, kan man kræve eftersynet udført af en securitymedarbejder af eget køn, ligesom man har krav på, at eftersynet foregår i et aflukket rum, med et vidne til stede, hvis det ønskes. Forbudte genstande Der findes en hel række af genstande, som myndighederne har defineret som forbudte at medtage i sikkerhedsområderne. Det drejer sig primært om alt det en passager heller ikke må medbringe på flyrejsen, inkl. skøjter, stænger, ildslukkere etc. Du finder en komplet liste over forbudte genstande på linksiden bagest i denne præsentation. Hvis du for at udføre dit arbejde har brug for at medbringe genstande, der betragtes som forbudte, skal du indhente en tilladelse fra RKE security. En bæretilladelse kan gives midlertidigt til en enkelt person. Midlertidig tilladelse fås ved henvendelse på havnekontoret. Til eksempelvis håndværkere, som arbejder fast i lufthavnen, kan der udstedes en permanent bæretilladelse. Ansøgning om permanent bæretilladelse rettes til Farligt gods Farligt gods er ligeledes en kategori, som personalet i lufthavne og flyselskaber skal kende. En væsentlig del af effekterne står opført på næste side og en komplet liste finder du bagest i denne præsentation. Det drejer sig typisk om alt der kan skabe brand, ætse, eksplodere eller forurene. Det er flyselskabets ansvar at sikre, at eventuelt farligt gods ombord i fly opfylder betingelserne i ICAOreglerne TI Doc I forbindelse med sikkerhedseftersynet inddrages farligt gods. Lightere er den type farligt gods der hyppigst inddrages i sikkerhedskontrollen, idet kun få passagerer er opmærksomme på, at det kun er tilladt at medbringe én lighter pr. person.

11 Følgende genstande må ikke medtages på airside (uden særlig tilladelse): Skydevåben og genstande eller dele heraf, der er fremstillet eller kan anvendes til angrebsformål. Granater, sprængstof, ammunition og tændsatser. Knive af enhver art (dog er det tilladt at medbringe foldeknive under 6 cm, såfremt de ikke kan låses). Værktøj der vurderes at kunne bruges til ulovlige handlinger i lufthavnen. Brandfarlige, ætsende eller giftige stoffer, herunder gasarter, hvad enten de er under tryk eller ej. Efterligninger inkl. legetøj af de ovennævnte genstande må heller ikke medtages. Eftersyn efter ovenstående genstande kan forekomme ved indpassage til airside samt ved spottjek på området. Du er forpligtiget til at medvirke til eftersynet.

12 Sikkerhedskontrol af bagage og fragt Sikkerhedskontrol af bagage og fragt Bagage Al lokalt indskreven bagage screenes via en PC styret X-ray maskine inden det køres ud til flyet. Bagage som checkes ind til befordring med fly må kun medtages, såfremt ejeren er med ombord i flyet. Dette hedder i fagsprog bagage reconcilliation. Der er særlige regler for, hvornår bagage må transporteres uden at ejeren er med ombord. Al bagage som checkes ind og som skal befordres med fly, bliver screenet. Bagagens vej igennem lufthavnen er derfor kontinuerligt overvåget, således at ingen uvedkommende kan komme i kontakt med den. I området, hvor der er mulighed for at komme i kontakt med afventende bagage, må der derfor kun opholde sig personer, som har et rent arbejdsrelateret ærinde i området, netop af denne årsag. Derfor er det ekstra vigtigt, at alle bærer deres ID-kort fuldt synligt, og at alle hjælper med til at identificere uvedkommende personer eller personer, der ikke bærer synligt ID-kort. Er du i tvivl eller mener du, at du har set noget usædvanligt eller mistænkeligt, kontakt da Havnekontoret på telefon Fragt Fragt håndteres helt separat fra den almindelige bagagehåndtering. Al fragt der skal befordres med fly, må kun sendes via en af Trafikstyrelsens godkendte fragtleverandører. Da fragt typisk er i meget uhåndterbare størrelser, er der udviklet et særligt fragtkontrolsystem, hvor såvel afsenderfirmaet, lagre, landevejstransporter mv. på vejen til et godkendt cargocenter, er underlagt skrappe kontrolkrav. Cargocentrene har lovhjemmel til selv at screene fragten ud fra de betingelser, der er opstillet i sikkerhedsplanerne. Dermed bliver alt der kommer ombord i et fly, underkastet kontrolforanstaltninger.

13 Kontrol med luftfartøjer Adgangskontrol til standplads og fly Kun personer og køretøjer der har en decideret handlingsopgave, har krav på adgang til standpladser med igangværende flyhandling. Flyselskaberne har både ret og pligt til at udføre adgangskontrol til det konkrete fly. Dette udføres typisk af handlingsselskabet på flyselskabets vegne. Flyets C-SRA område Fly betegnes som et suverænt selskabsområde, og/eller fremmed lands territorium. Fly i operation defineres som C-SRA område og personer, der skal have adgang hertil skal have C-SRA sikkerhedsstandard (100 % efterset til passagerstandard ). Alternativt skal flyet eller personer overvåges af en person, der i forvejen har C-SRA standard. Overvågningen skal have en sådan karakter, at den overvågede ikke kan komme i kontakt med personer eller genstande, der kompromitterer C-SRA standarderne. Flysikkerhedscheck (flyselskabet) For at flyselskaberne skal kunne leve op til myndighedernes sikkerhedskrav, skal flyselskabet, typisk besætningen, foretage sikkerhedskontrol/inspektion af flyets indre og ydre med henblik på at finde eventuelle forbudte genstande. Det er luftfartselskabets ansvar i henhold til deres egne planer hvornår og hvordan sådanne sikkerhedstjek skal udføres.

14 Terrorisme Hvad er terrorisme? Terrorisme kan defineres som velovervejede, gennemtænkte, systematiske, alvorlige og ulovlige handlinger, så som mord, lemlæstelse eller afstraffelse, der kan bruges til at skabe frygt eller opnå opfyldelse af et krav imod myndigheder eller privatpersoner. Handlinger der ofte har et politisk eller religiøst formål. Sårbarheden for lufthavne og fly Landes vigtigste infrastruktur, såsom den offentlige samfærdsel, er oplagte mål for terrorister, da anslag mod disse kan lamme samfundet og skabe frygt hos befolkningen. Derfor har luftfarten været et oplagt mål helt fra den nutidige terrorismes start i 1970 erne. Fly er sårbare og uhyre kostbare konstruktioner. Generelt kan man sige, at luftfart er den hurtigste og nemmeste måde at binde lande og kontinenter sammen, men måske også den skrøbeligste, hvis et anslag lykkes. Tendenserne viser, at terrorister undgår områder med høj sikkerhed. Terrorhandlingen i New York i 2001 har medført skærpede krav til luftfartssikkerheden, herunder i høj grad kravene til sikkerheden i lufthavne. Det er vigtigt at understrege, at luftfartssikkerhed er alles ansvar. Også dit og mit. Beredskab i en lufthavn er ikke kun myndighedskrav og planer, men i høj grad også, at de ansatte holder øjne og ører åbne i det daglige. Intet er bedre end at den, der kender sit eget område reagerer på unormale ting og hændelser. Derfor anmodes alle om at bidrage til sikkerheden, herunder at melde om unormale hændelser, mistænkelige personer og efterladte genstande. Rør aldrig ved en efterladt genstand, men anmeld fundet med det samme til Lufthavnens havnekontor på telefon RKE Security afpatruljerer døgnet rundt hele lufthavnens område. Lufthavnens havnekontor udfører den tekniske sikkerhedsovervågning af hegn, bygninger, døre, vinduer m.v. som er en del af afgrænsningen til airside, hvor alt overvåges elektronisk. Derudover overvåges dele af lufthavnen med CCTV kameraovervågning, såvel indendørs som udendørs, og alt optages til eventuel rekonstruktion og dokumentation. Politiet overvåger og patruljerer ligeledes hele lufthavnen efter egne planer og mønstre. Du kan ringe til Politiet i Roskilde på telefon Politiet kan også tilkaldes via havnekontoret på telefon eller ved hastesager på alarmnummer Ekstraordinære forhold trusler m.v. Lufthavne og flyselskaber har jævnligt trusler tæt inde på livet. Derfor skal alle parter have nøje godkendte og koordinerede planer for at kunne håndtere sådanne trusler og ekstraordinære situationer. Det er ikke nok at have planerne stående i reolen. Personalet skal også have kendskab til dem og vide, hvilket ansvar den enkelte har. Politiet har de overordnede planer for sikkerhedsberedskabet, men RKE har ligeledes overordnede planer, som gælder for hele lufthavnen. Derudover skal hvert selskab eller virksomhed have egne beredskabsplaner, som matcher RKE s. På den måde spiller hele beredskabet sammen om at yde størst mulig indsats, hvad enten vi taler om brand, ulykke eller trusselssituationer.

15 Din rolle og brud på reglerne Der er mange komplekse regler i en lufthavn, men det er bydende nødvendigt at alle følger spillereglerne. Derfor kræver myndighederne bl.a. med hjemmel i BL-11-6 at koncessionshaveren skal tilsikre og regulere, at alle der tillades adgang til lufthavnenes områder overholder reglerne. Brud på reglerne vil derfor blive påtalt overfor den arbejdsgiver, der har rekvireret ID-kort til den pågældende medarbejder. Arbejdsgiveren er i dette tilfælde medansvarlig for at medarbejderne altid er behørigt instrueret og bidrager aktivt til en problemfri drift. Arbejdsgiveren tilskrives i en dialog om, at få adfærdsreguleret den enkelte medarbejder, når en overtrædelse har fundet sted. I yderste konsekvens kan RKE begrænse personens adgang til at færdes på området, lige fra et krav om fast ledsagelse, midlertidig udelukkelse, og til en permanent udelukkelse fra området. Dette kan også være gældende for en hel virksomhed, hvis firmaet ikke overholder arbejdsgiveransvaret om at medvirke aktivt til at sikkerheden opretholdes. Hierarkiet for behandling af overtrædelser, kan generelt beskrives således fra laveste til højeste : Securitypersonalet kan give mundtlige påtaler. Optages der skriftlig rapport, vil det typisk afføde en skriftlig advarsel. At overhøre en i forvejen givet advarsel, vil typisk udløse en adgangs- eller færdselsrestriktion for en kortere eller længere periode. Grovere, eller flere gentagne overtrædelser (eksempelvis bevidste overtrædelser af C-SRA reglerne), vil typisk medføre udelukkelse fra at kunne opnå adgang til lufthavnen. Sanktionsbehandlingen kan godt være mere nuanceret, men følger i grove træk nævnte mønster. I det daglige er der en forventning om, at alle på en god og sober måde optræder som ambassadør for sikkerheden. Det vil sige, at man udviser et godt eksempel ved at bære sit ID-kort fuldt synligt og siger fra og påtaler, hvis andre afviger fra reglerne. At man selv altid overholder sikkerhedsreglerne, selvom det i visse pressede situationer, ville være mere bekvemt at springe over. Alle vil forhåbentligt opdage at det i længden betaler sig at være sikkerhedsbevidst og gøre de rigtige ting. Det gælder særligt i en lufthavn, hvor tilsyneladende små fejl kan afstedkomme voldsomme omkostninger, såvel menneskeligt som materielt. Når du bevæger dig rundt i lufthavnen håber vi at du er meget observant, ved at bemærke selv små afvigelser fra det kendte, eller bare reagere hvis du er i tvivl om et eller andet. Du er altid mere end velkommen til at informere/ anmelde observationer til RKE s Havnekontor, og vi ser frem til, at så mange som overhovedet muligt hjælper os med at være øjne og ører og gøre lufthavnen til et endnu mere sikkert sted at arbejde og opholde sig i. GENERELT : AL ALARMERING, herunder Brand, Uheld og Ulykker skal ske via RKE s Havnekontor på tlf.: ( modsvarer 112 ).

16 Adgang til lufthavnen sker via hovedporten eller gennem havnekontoret. Det er et ufravigeligt krav, at ID-kortet scannes ved hver indpassage. Kørende passanter scanner deres ID-kort og SKAL vente på grønt lys for at køre ind. Vær opmærksom på at der er ubetinget vigepligt når man har passeret bomanlægget. Det skal indskærpes, at færdselsloven er gældende på lufthavnens afspærrede område. Gående scanner deres ID-kort og kan åbne lågen, når der høres en hyletone. Færdsel på airside

17 Færdsel på airside Når man har passeret bomsystemet skal man være opmærksom på, at der er ubetinget vigepligt inden indkørsel til det afspærrede område. Ved kørsel til hangarområdet skal man passere 2 rulleveje beregnet for flytrafik. Der er fuld stop så man kan orientere sig inden man krydser og man har først krydset rullevejene når man har passeret 2 vejbump! Kørsel i hangarområdet foregår via Hangarvej G eller H til kørevejen der er i den nordlige ende af området. Kørsel efter forholdene skal efterkommes, da der kan krydse luftfartøjer på disse veje. Parkering på hangarvejene er IKKE tilladt mellem de 2 røde linjer der er malet på asfalten Hangarvejene er i hver ende forsynet med et indkørsel forbudt skilt ud til rullevejene. Undtaget for dette er RKE køretøjer som opfylder kravene beskrevet i BL Det er IKKE tilladt at køre under vinger eller rotorer på luftfartøjer.

18 Tilladte køreveje

19 Færdsel på airside Lufthavnens manøvreområde er markeret med skilte. Køretøjer skal have tilladelse fra RKE TOWER inden manøvreområde grænsen krydses. Det er kun personer med godkendt kørselscertifikat der må køre ind på manøvreområdet. Udkørsel fra lufthavnens afspærrede område sker gennem hovedporten. Bomsystemet må passeres når der er givet grønt lys. Bemærk at der er ubetinget vigepligt når man har passeret bommen.

20 Security & Safety Awareness for Københavns Lufthavne A/S, Roskilde RKE Tak for din opmærksomhed i dag og fremover!

21 Links Her findes en række links til relevant lovgivning. Luftfartsloven (Bekendtgørelse af lov om luftfart) BL 3-15 (Bestemmelser om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed) BL 11-6 (Bestemmelser om flyvepladsreglement for Roskilde lufthavn) Bekendtgørelse om politiets godkendelse af personer, der får adgangshjemmel (ID-kort) EU-forordning 300/2008 EU-forordning 272/2009 EU-forordning 297/2010 Forbudsliste for genstande der ikke må medbringes ombord på luftfartøjer.

Velkommen til Security Awareness

Velkommen til Security Awareness Velkommen til Security Awareness Kursusinstruktion side 1/ud af 1 Kurset består af en del læsestof, som vi har suppleret med en række billeder og links til relevante dokumenter. Vi anbefaler, at du afsætter

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Kørsel i Manøvreområdet

Kørsel i Manøvreområdet Kørsel i Manøvreområdet Oktober 2014 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse:... 2 2. Kursusplan... 3 3. Indledning... 4 4. Baggrund... 4 4.1 Hvor kommer reglerne fra?... 4 4.2 Tårnets (TOWER s)

Læs mere

Vejledning til Maritim Sikring. Havnefacilitetssikring. Juni 2012. Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk

Vejledning til Maritim Sikring. Havnefacilitetssikring. Juni 2012. Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Vejledning til Maritim Sikring Havnefacilitetssikring Juni 2012 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen... 2 2. Ordforklaring og forkortelser...

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Informationssikkerhedshåndbog

Informationssikkerhedshåndbog Aarhus Universitet Informationssikkerhedshåndbog Regler 1.0.4 13-10-2011 Indholdsfortegnelse Politik 2 Rektors forord 2 Informationssikkerhedspolitik - Aarhus Universitet 3 Regler 8 Indledning 8 1. Organisation

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Jobfunktioner og kompetencekrav hos transportmedarbejdere i danske lufthavne. CPH, Billund, Esbjerg, Roskilde og Gardermoen (Oslo)

Jobfunktioner og kompetencekrav hos transportmedarbejdere i danske lufthavne. CPH, Billund, Esbjerg, Roskilde og Gardermoen (Oslo) Jobfunktioner og kompetencekrav hos transportmedarbejdere i danske lufthavne CPH, Billund, Esbjerg, Roskilde og Gardermoen (Oslo) December 2009 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

Jobfunktioner og kompetencekrav hos transportmedarbejdere i danske lufthavne. CPH, Billund, Esbjerg, Roskilde og Gardermoen (Oslo)

Jobfunktioner og kompetencekrav hos transportmedarbejdere i danske lufthavne. CPH, Billund, Esbjerg, Roskilde og Gardermoen (Oslo) Jobfunktioner og kompetencekrav hos transportmedarbejdere i danske lufthavne CPH, Billund, Esbjerg, Roskilde og Gardermoen (Oslo) December 2009 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Disciplinærudvalget. Revideret 1/8-09 Niels J. Nielsen 03-08-2009. Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring:

Disciplinærudvalget. Revideret 1/8-09 Niels J. Nielsen 03-08-2009. Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring: Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring: 1 Hvorfor dukker projekt Hockey og godt miljø op i OIK lige nu? Det gør det af flere årsager OIK er en god klub, og samtidig en af de største i Danmark,

Læs mere

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Samlenotat. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0130 Bilag 5 Offentligt NOTAT. Indholdsfortegnelse

Samlenotat. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0130 Bilag 5 Offentligt NOTAT. Indholdsfortegnelse Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0130 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 24. januar 2014 2014-440 Samlenotat Indholdsfortegnelse Forslag til ændring af forordning (EF) 261/2004 om fælles bestemmelser om

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune 10. semester, forår 2008 Kandidatuddannelsen i Politik & Administration Speciale BILAG 1-10 - 1 - - 2 - Indholdsfortegnelse: Bilag 1. Projektbeskrivelse... 5 Bilag 2. Interviewguide mellemleder... 7 Bilag

Læs mere

Dæmp de uregerlige. - en vejledning til håndtering af unruly passengers. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Dæmp de uregerlige. - en vejledning til håndtering af unruly passengers. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Dæmp de uregerlige - en vejledning til håndtering af unruly passengers Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indhold Indledning... 1 Hvem er den unruly passenger?...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Instruks for håndtering og indberetning på voksen- og ældreområdet. Socialcenter og Sundheds- og omsorgscenter, Ringsted Kommune mab feb. 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE

VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEDRØRENDE KONTROLBESØG OG VIRKSOMHEDSTJEK Dette hæfte er udarbejdet af Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) i et samarbejde med et advokatfirma og Gadejuristen.

Læs mere