BUT. Entreprise 03 Grøfter og rabatter Vejcenter Sjælland Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato: INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUT. Entreprise 03 Grøfter og rabatter Vejcenter Sjælland Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato: 08.05.2008 INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 1 BUT INDHOLDSFORTEGNELSE side 1 Orientering 2 2 Udbuddet 2 3 Tilbudsgrundlag 2 4 Forbehold og alternativer 3 5 Tidsrammer og vedståelse 3 6 Tilbudsfasen 3 7 Tilbudsafgivelse 4 8 Tilbud på flere entrepriser med eller uden rabat 5 9 Tilbuddets indhold 5 10 Udelukkelse og egnethedsbedømmelse 5 11 Tildelingen 6 12 Indgåelse af partnering aftale og entreprisekontrakt 6 Bilag BUT-1: Grundlag for egnethedsvurderingen (udvælgelseskriterier) Bilag BUT-2: Tildelingsmodellen Bilag BUT-3: Oplæg til partnering rammeaftale

2 2 1 Orientering Dette udbud omfatter drift og vedligehold af autoværn på statsveje i. Arbejdet udbydes for en periode på fire år, med mulighed for forlængelse af kontrakten med 2 gange 1 år. Entreprisen vil blive gennemført i partneringsamarbejde. Der virksomhedsoverdrages medarbejdere til denne entreprise i det omfang det fremgår af "Udkast til entreprisekontrakt Ordregiver er Vejdirektoratet Vejdirektoratet Storebæltsbroens vejforbindelse er ikke omfattet af dette udbud. 2 Udbuddet Entreprisen udbydes i offentligt udbud, iht. EU's direktiv nr. 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Bekendtgørelsen er indrykket den 8. maj 2008 og findes på Vejdirektoratets køberprofil: Samtidigt med denne entreprise udbydes en række andre vejdriftentrepriser i Vejdirektoratets 6 vejcentre. Der kan bydes på flere af disse entrepriser og afgives rabatfradrag ved overdragelse af flere entrepriser. De entrepriser, som udbydes med mulighed for at afgive rabat ved samlet tildeling, er: 01 Renhold på strækninger 02 Brønde og ledninger 03 Grøfter og rabatter 04 Skilte 05 Autoværn 06 Beplantning på strækninger 07 Græsslåning på strækninger 08 Sideanlæg/rastepladser Entreprise 8 udbydes dog ikke i vejcenter Hovedstaden og vejcenter Sjælland. 3 Tilbudsgrundlag Grundlag for tilbudsafgivelsen er: - denne BUT med bilag

3 3 - udkast til entreprisekontrakt med bilag - FB og SAB med bilag - TBL og TAG med bilag 4 Forbehold og alternativer Organisationernes standardforbehold vil kunne tages i forbindelse med tilbudsgivningen. Hvis tilbudet indeholder væsentlige forbehold herunder forudsætninger og bestemmelser, som strider mod grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, vil dette medføre, at Vejdirektoratet erklærer et sådant tilbud for ukonditionsmæssigt, hvorved dette ikke antages til bedømmelse. Eventuelle, ikke væsentlige forbehold vil blive prissat af Vejdirektoratet og tillagt tilbuddet. Ved denne prissætning vil en evt. usikkerhed om forbeholdets indhold som udgangspunkt øge det tillæg, som gives til tilbudssummen. Entreprenørerne kan pga. EU reglerne ikke blive spurgt om et evt. forbeholds prissætning. Entreprenørerne anmodes derfor nøje om at overveje karakteren og omfanget af evt. forbehold, og søge alle evt. usikkerheder afklarede i tilbudsfasen inden tilbudsafgivelsen. Vejdirektoratet modtager alternative tilbud. Alternative tilbud skal omfatte alle entreprisens opgaver, men kan indeholde ændringer af kvalitet og udførelsesmetoder, af tider/frekvenser for udførelse og af samtidig udførelse af flere opgaver, mv. Der skal afgives hovedtilbud på udførelseskrav. 5 Vedståelse og tidsrammer Tilbudet skal vedstås til den 1. november Aftaleindgåelse kan forudsættes senest den 15.oktober Entreprisen skal påbegyndes den og løber i 4 år med mulighed for forlængelse (option) på to gange ét år. 6 Tilbudsfasen Udbudsmaterialet er gjort tilgængeligt for entreprenørerne på Vejdirektoratets køberprofil hvor efterfølgende meddelelser fra Vejdirektoratet ligeledes vil blive offentliggjort. De bydende entreprenører skal løbende holde sig orienterede om meddelelser, mv. på hjemmesiden. Der afholdes orienteringsmøder og spørgemøder efter følgende plan: Vejcenter Orienteringsmøder Spørgemøder VN , kl , kl VMV , kl , k VØ , kl , kl VSD , kl , kl

4 4 VH , kl , kl VSJ , kl , kl Møderne holdes i de respektive vejcentre. Tilmelding skal ske til det respektive vejcenter senest 3 dage før mødet. Ved orienteringsmødet vil Vejdirektoratet kort orientere om entrepriserne, og entreprenørerne vil få lejlighed til at stille spørgsmål. Det henstilles til entreprenørerne at fremsende evt. spørgsmål til udbudsmaterialet i god tid inden spørgemøderne, pr. til anførte kontaktperson i hvert enkelt vejcenter (se herunder). Sidste frist for modtagelse af spørgsmål er 6 arbejdsdage inden tilbudsafgivelsen. Entreprenørerne opfordres til at stille spørgsmål tidligere, og senest 10 arbejdsdage før tilbudsafgivelsen. Al kommunikation i tilbudsfasen skal ske til vejcentret: Vejdirektoratet, Toldbuen Næstved. Henvendelse kan ske pr. brev eller (foretrukket) e- mail. Spørgsmål skal således fremsendes skriftligt og vil blive besvaret på Vejdirektoratets køberprofil på 7 Tilbudsafgivelsen Entreprenøren skal ved afgivelse af såvel hoved tilbud på udførelseskrav og eventuelt alternativt tilbud på tilstandskrav udfylde hele tilbudslisten, samt afgive de i tilbudslisten og i denne BUT krævede oplysninger. Tilbudslisterne udleveres såvel som pdf-filer som på Excel regneark. Vejdirektoratet har indarbejdet regnefunktioner i regnearket, men påtager sig ikke ansvaret for disse funktioner. Evt. fejl i Vejdirektoratets regnefunktioner vil blive korrigeret inden tilbuddene vurderes. Tilbud skal afgives i én original og én kopi udskrevet på papir samt på CD-Rom. Alle bilag skal være mærket med entreprenørs navn. Tilbud skal afleveres i lukket emballage. Der modtages ikke elektronisk afgivne tilbud. Tilbud mærket "Entreprise 03 Grøfter og rabatter, og påført afsender, adresse og telefonnummer indleveres til: Vejdirektoratet Toldbuen Næstved. senest den 1. juli 2008 kl. 10:00 på hvilket tidspunkt tilbudene åbnes i overværelse af de bydende

5 5 entreprenører eller deres repræsentanter, der måtte være til stede. Tilbud, der fremsendes pr. post eller afleveres pr. bud, skal være modtaget hos: Vejdirektoratet Toldbuen Næstved. senest den 30. juni 2008, kl. 12:00. Hvis der afgives samlet tilbud på entrepriser i flere vejcentre, skal tilbud afleveres i alle omfattede vejcentre. Såfremt der bydes på flere entrepriser kan dokumenter og oplysninger (iht. bilag BUT-1), og tilbudsmateriale, som er fælles for disse tilbud, placeres i én mappe/ét ringbind, som er tydeligt mærket med Fællesmateriale for følgende tilbud: Entreprise xx, Entreprise yy, osv.. Denne mappe skal i så fald afleveres i én original og én kopi udskrevet på papir samt på CD-Rom. Ved regnefejl i entreprenørens tilbud skal tilbudslistens priser korrigeres på en måde, der kan godkendes af Vejdirektoratet, således at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssummen. 8 Tilbud på flere entrepriser med eller uden rabat Ved tilbud på samlet overdragelse af flere entrepriser skal eventuel rabat anføres i TBL. Rabatten skal anføres som den samme procentuelle reduktion af tilbudspriser i alle de omfattede entrepriser. 9 Tilbuddets indhold Tilbuddet skal indeholde 2 dele. Del 1 danner grundlag for udvælgelse /egnetheds-vurderingen, (jf. bilag BUT-1). Del 2 danner grundlag for tildelingen (jf. bilag BUT-2) Del 1: Der skal vedlægges dokumenter og oplysninger iht. bilag BUT-1 og udbudsbekendtgørelsen. Manglende eller ikke gyldige krævede dokumenter kan medføre udelukkelse. Entreprenørerne opfordres derfor til omhyggeligt at checke, at de krævede dokumenter vedlægges og er i orden. Ligeledes vil manglende oplysninger om økonomi, ressourcer eller referencer kunne medføre udelukkelse. I bilag BUT-1 er anført, hvilke oplysninger, som skal afgives og hvilke udvælgelseskriterier, som vil blive anvendt ved egnethedsvurderingen. Del 2: Der skal vedlægges udfyldt tilbudsliste for tilbud på udførelseskrav med bilag.

6 6 Der skal vedlægges redegørelser for opfyldelse af underkriterierne, jf. bilag BUT Udelukkelse og egnethedsbedømmelse Der henvises til bilag BUT-1 og udbudsbekendtgørelsen. 11 Tildelingen Vejdirektoratet vil vælge de tilbud, der udgør de samlet set økonomisk mest fordelagtige tilbud for Vejdirektoratet på landsplan, baseret på Vejdirektoratets tildelingsmodel. Tildelingsmodellen og en fortegnelse over de til tildelingsmodellen knyttede oplysninger, som entreprenøren skal afgive, er vedlagt som bilag BUT Indgåelse af entreprisekontrakt og partnering aftale Der forventes meddelt resultat af tildelingen og afgivet accept senest den 15. oktober Efterfølgende indgås partnering aftale og underskrives entreprisekontrakt samtidigt. Indgåelse af partnering aftale er beskrevet i bilag BUT-3.

7 Grundlag for egnethedsvurderingen 7 Bilag BUT -1 Formål Egnethedsbedømmelsen har til formål at fravælge uegnede entreprenører. For at blive bedømt som egnet skal entreprenøren selv eller i et konsortium eller ved underentreprenører have erfaring i alle de i entreprisen udbudte opgaver. Det vil være tilladt at afgive tilbud med én eller flere underentreprenører til de samme opgaver. Egnethedsbedømmelsen af entreprenøren vil da omfatte alle de underentreprenører, som Vejdirektoratet kan godkende. Det vil være tilladt, at en underentreprenør indgår i et tilbud fra flere entreprenører. Tilbuddet skal for hver deltager i et konsortium indeholde de herunder krævede oplysninger. Tilbuddet skal for hver underentreprenør, der optræder med selvstændig erfaring/ekspertise indeholde de herunder krævede oplysninger. Kriterier for egnethed Vejdirektoratet vil udelukke entreprenører, der er under konkurs mv., iht. Udbudsdirektivets artikel 45 stk. 2. Entreprenøren skal dokumentere sin status i forhold til artikel 45 stk. 2 ved fremlæggelse af Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller tilsvarende, der er gyldig, samt ved fremlæggelse af en erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Entreprenøren skal bevise sin økonomiske og finansielle formåen ved fremlæggelse af: Virksomhedens regnskab for de seneste tre år, omfattende - Samlet omsætning. - Omsætning inden for den/de aktuelle opgaveområder. - Balance. Ved egnethedsbedømmelsen vil der blive lagt vægt på at omsætningen, inden for det område, entreprisen vedrører, er større end den forventede årlige entreprisesum. Ved egnethedsbedømmelsen vil der ligeledes blive lagt vægt på entreprenørens egenkapital og samlede balance (soliditet).

8 8 Entreprenøren skal bevise deres tekniske formåen og faglige dygtighed ved fremlæggelse af oplysning om: Ressourcer: - Antal ansatte i alt samt antal ansatte inden for det opgaveområde entreprisen vedrører. - Antal ansatte teknikere og ledere inden for det opgaveområde entreprisen vedrører. - Antal øvrige medarbejdere inden for det opgaveområde entreprisen vedrører. - Relevante maskiner og materiel som entreprenøren kan disponere over til brug for entreprisens udførelse. Erfaring: - Referencer for mindst 3 arbejdsopgaver, som entreprenøren har gennemført inden for de seneste tre år inden for de arbejdsopgaver entreprisen vedrører. Ved egnethedsbedømmelsen vil der blive lagt vægt på, at entreprenøren råder over et antal ansatte, som i alle arbejdssituationer tilsikrer at arbejderne kan udføres uden mangel på personaleressourcer og kompetencer. Der vil ligeledes blive lagt vægt på, at entreprenøren har referencer som i størrelse og art modsvarer de arbejdsopgaver, som entreprisen vedrører. Entreprenøren skal dokumentere sin kvalitetsstyring og miljøledelse ved at vedlægge: - Kvalitetspolitik og/eller -håndbog, samt evt. dokumentation for certificering - Miljø- og arbejdsmiljøpolitik og/eller -håndbog, samt evt. dokumentation for certificering. Ved egnethedsbedømmelsen vil der blive lagt vægt på at KS og ML-systemer lever op til Vejdirektoratets krav og god praksis, jf. Bilag FB-5. Entreprenøren skal dokumentere sin erfaring og evner til at indgå i et partneringsamarbejde ved at: - Oplyse om tidligere partneringsamarbejder - Vedlægge evt. partnering politik eller andet relevant materiale. Der er ikke krav om, at entreprenøren tidligere har deltaget i partnering samarbejder. Ved egnethedsbedømmelsen vil blive taget hensyn til, om entreprenøren i større eller mindre omfang har deltaget i partneringsamarbejder.

9 9 Bedømmelse af tilbud - tildelingen Bilag BUT-2 Tildelingskriterium er det økonomisk mest fordelagtige bud. Ved bedømmelsen af tilbuddene anvendes en tillægsprismetode, hvor der beregnes en sammenligningspris, som er summen af følgende tre elementer: I. Tilbudssum i henhold til Tilbudslistens forside II. Kapitalisering af evt. forbehold III. Tillægspriser for reduceret kvalitetsopfyldelse Alternative tilbud bedømmes på samme grundlag. Vejdirektoratet kan dog frit vælge om hovedtilbud eller alternativt bud fra en entreprenør skal indgå i sammenligningen med de øvrige bud (det står Vejdirektoratet frit for, om et alternativt bud kommer i betragtning eller ej). Tilbuddet eller kombinationen af tilbud med den laveste sammenligningspris er det økonomisk mest fordelagtige. Metoden indebærer, at vurdering af tilbud på kombinationer af flere entrepriser kan lægges sammen direkte ved sammenligningspriserne. På er der vist et eksempel på ordregivers brug af metoden. Tillægspriser for reduceret kvalitetsopfyldelse Tillægspriser for de valgte underkriterier fastlægges som: P f x (10 k) hvor k er karakteren (i en 11 punkts karakterskala med minimum 0 og maksimum 10) og Pf er prisvægten i 1000 kr. Prisvægten udtrykker - ganget med maksimumkarakteren - hvor meget VD er villig til at betale for fuld opfyldelse af det pågældende underkriterium. Et tilbud, som fuldt ud opfylder Vejdirektoratets ønsker for alle underkriterierne, og som derfor får karakteren 10 på alle underkriterierne, får således ikke en tillægspris (eller tillægsprisen 0 kr.). Et tilbud som får karakteren 5 på alle underkriterier får en tillægspris på P f x 5. Hvis P f f.eks. er 200 bliver tillægsprisen 1 mio. kr. Karaktérskalaen er beskrevet i skemaet herunder. Ulige karakterer (1,3 mv.) er middelkarakterer mellem de hosliggende lige karakterer.

10 10 Karaktér Underkriterier generelt 0 Gives for det netop acceptable, ikke ukonditionsmæssige tilbud, uden at nogen ønsker er opfyldte 1 2 Gives for et tilbud, som er uden særlig substans, hverken i selvstændighed eller i omfang, hvad angår oplæg til de ønsker, der er udtrykt i underkriteriet. 3 4 Gives for et tilbud, som indeholder oplæg vedrørende de ønsker, som er udtrykt i underkriteriet, men som ikke enten er særligt uddybende og/eller demonstrerer særligt fagligt overblik 5 6 Gives for et tilbud, som indeholder gennemarbejdede oplæg vedrørende alle de ønsker, som er udtrykt i underkriteriet 7 8 Gives for et tilbud, som er gennemarbejdet, og som indeholder relevant substans og fagligt overblik ift. alle de ønsker, der er udtrykt i underkriteriet Gives for det usædvanligt gode tilbud, som indholdsmæssigt udvider ønskerne i underkriteriet CV er (underkriterium Organisation og bemanding ) Gives for en medarbejder helt uden relevant erfaring Gives for en medarbejder, som har meget lidt relevant erfaring Gives for en medarbejder, som har beskeden relevant erfaring Gives for en medarbejder med nogle års relevant erfaring Gives for den fagligt kompetente medarbejder med mere end 5 års relevante erfaringer Gives for den særlig kompetente medarbejder, som primært ved sine referencer skal dokumentere at være fagligt i front gennem deltagelse i vejregel/normarbejde, artikler, mv. Der er fastlagt følgende kvalitative underkriterier: 1. Forslag til fremme af Vejdirektoratets værdigrundlag og af Vejdirektoratets målsætninger 2. Forslag til elementer i partnering samarbejde samt brug af Lean Organisation og bemanding på entreprisen

11 Underkriterium 11 Prisvægt i 1000 kr. 1 Forslag til fremme af Vejdirektoratets værdigrundlag og af 8 Vejdirektoratets målsætninger 2 Forslag til elementer i partnering samarbejde samt brug af Lean 16 6 Organisation og bemanding på entreprisen 16 Sum 40 De enkelte underkriterier er uddybede i det følgende. 1. Forslag til fremme af Vejdirektoratets værdigrundlag og af Vejdirektoratets målsætninger Vejdirektoratets værdigrundlag, vision og mission fremgår af bilag I til oplæg til partneringaftalen (bilag BUT-3). For vejdriften har Vejdirektoratet en række målsætninger, hvor af de vigtigste er: - øget trafikantsikkerhed - øget fremkommelighed - øget sikkerhed for vejarbejderne - bevaring af vejkapitalen - øget trafikanttilfredshed Tilbuddet skal indeholde entreprenørens overvejelser om, hvorledes opfyldelsen af Vejdirektoratets målsætninger generelt kan fremmes i entreprisen. Ved bedømmelsen lægges vægt på - at entreprenøren har forståelse for og holdninger til Vejdirektoratets værdigrundlag og målsætninger - at entreprenøren anviser generelle strategier og metoder til at fremme Vejdirektoratets værdigrundlag og målsætninger 2. Forslag til elementer i partnering samarbejde samt brug af elementer fra Lean Construction 1 Oplæg til partneringaftale (bilag BUT -3) skal danne grundlag for samarbejdet. Partneringaftalen færdiggøres med den udpegede entreprenør på en workshop. Tilbuddet skal indeholde entreprenørens kommentarer til oplægget, samt uddybninger og tilføjelser, hvor entreprenør måtte finde dette relevant. Entreprenøren ønskes herunder at forholde sig til 1 Der kan f.eks. læses om Lean Construction på

12 12 følgende: - forslag til eventuelle yderligere partnering elementer, jf. bilag BUT-3 - brug af incitamenter ved procesoptimeringer - forslag til bonus - forslag til at sikre kompetencer i hele kontraktperioden Ved bedømmelsen lægges vægt på - at entreprenøren har forståelse for samarbejdsformen - at entreprenøren foreslår relevante uddybninger og tilføjelser med henblik på bedst muligt at sikre og opretholde det gode samarbejde - at entreprenør kommer med konkrete forslag til aktiviteter til at sikre kompetencerne i det samlede team - 6. Organisation og bemanding på entreprisen Tilbuddet skal indeholde entreprenørs kommentarer til og evt. forslag til ændringer i den samarbejdsorganisation, der er vist i udkast til partneringaftalen, bilag BUT-3. Tilbuddet skal indeholde entreprenørs bemanding på grundlag af skema i underbilag BUT-3.1. Desuden skal tilbuddet indeholde CV på mindst følgende nøglepersoner: - formænd for de vigtigste faglige områder - entrepriseleder(-e) - ledelsesrepræsentant i entreprisens styregruppe Et CV skal minimum indeholde: - grunduddannelse - relevante efter/videreuddannelser - tidligere ansættelser og arbejdsfunktioner - relevante funktioner og udførte opgaver - eventuelle ledelsesopgaver - alder Tilbuddet skal indeholde entreprenørs oplæg til aktiviteter, som kan sikre, at entreprenørs egen organisation og den samlede entrepriseorganisation (incl. Vejdirektoratet) fungerer som et team. Ved bedømmelsen lægges vægt på - at entreprenør tilbyder en organisation, som er tilpasset entreprisens art og størrelse og som matcher Vejdirektoratets bemanding, jf. underbilag BUT at der tilbydes en bemanding, som på ledelsesmæssige, alle faglige og personlige kompetencer kan sikre en korrekt og optimal gennemførelse af entreprisen - at der beskrives og tilbydes aktiviteter, som sikrer det samlede teams funktion og kompetencer

13 13 Bilag BUT-3 Tekst i kursiv indgår ikke i den endelige aftale Partnering rammeaftale 1. Indgåelse af partnering aftale Partnering rammeaftalen supplerer entreprisekontrakten og partnering rammeaftalen indgås samtidigt med entreprisekontrakten. Partnering rammeaftalen kan udbygges med en række partnering elementer. I så fald udarbejdes enten en supplerende Partnering entrepriseaftale eller suppleringerne indarbejdes i partnering rammeaftalen. Oplæg til partnering aftalen færdiggøres på grundlag af oplægget og entreprenørens tilbud på et eller to møder, når entreprenøren er valgt. Ved større entrepriser, hvor der afholdes to møder, kan møderne have følgende indhold: På det førstemøde forventes følgende dagsorden: - gensidig præsentation af organisationer og medarbejdere, herunder faglige og personlige kompetencer - drøftelse af entrepriseorganisationen, herunder eventuelle ønsker om suppleringer/ændringer samt afholdelse af en workshop, når partnering aftale og entreprisekontrakt er indgåede - partnering aftalens enkelte bestemmelser med henblik på dennes færdiggørelse på det andet møde, herunder fastlæggelse af hvilke supplerende partnering elementer, som skal indgå i entreprisen På det andet møde forventes følgende dagsorden: - gennemgang af udkast til partnering aftale - eventuel foreløbig prioritering af optimeringsindsatsen - mobilisering - planlægning, herunder VD s budgetramme for oplæg til evt. workshop for entreprisemedarbejderne - entreprisekontrakten 2. Sikring af fælles forståelse i entrepriseorganisationen Efter indgåelse af partnering aftale og entreprisekontrakt afholdes en workshop/et opstarts møde med deltagelse af entreprisemedarbejdere hos entreprenøren og Vejdirektoratet. Formen afhænger af entreprisens størrelse og kompleksitet Sigtet med workshoppen er:

14 14 - at der etableres en fælles forståelse for kontraktgrundlagets bestemmelser og at forventninger til entreprisen gennemførelse afstemmes. - at sikre, at der er valgt personer med de rette kompetencer til - entreprisen - at sikre, at det samlede team indeholder de nødvendige og - hensigtsmæssige kompetencer inden for ledelse, de faglige områder - og de personlige områder - at sikre at man lærer hinanden at kende 3. Partnering aftalen generelt Denne partneringaftale omfatter entreprise(-rne) /:::::/ Partneringaftalen beskriver det samarbejde, parterne har aftalt i forbindelse med entreprisernes gennemførelse i kontraktperioden. I forbindelse med samarbejdet betragtes oplysninger om økonomi og optimeringsprocesser som fortrolige. Parterne orienterer gensidigt hinanden, såfremt der publiceres artikler og konferenceindlæg og lignende om samarbejdet. 4. Parternes værdigrundlag og målsætninger Vejdirektoratets værdigrundlag, vision og mission er anført i bilag I. I bilag II anføres entreprenørens grundlag. Parterne har i samarbejde på en workshop formuleret en fælles vision med samarbejdet. Denne er anført i bilag III. Parterne har i samarbejde på en workshop endvidere formuleret en række målsætninger og succeskriterier for samarbejdet. Disse er anført i bilag IV. (I dette oplæg til partnering aftale er anført Vejdirektoratets forslag til målsætninger og succeskriterier). Formulering af målsætninger, herunder metoder til opfyldelse, målepunkter og succeskriterier er en proces, som ikke er afsluttet ved indgåelse af partneringaftalen, men vil fortsætte i hele kontraktperioden. En række målsætninger følges gennem et samarbejdsskema, hvortil udkast er vist i bilag VII. 5. Den økonomiske styring Det skal generelt gennem planlægningen sikres, at der kun sættes de arbejder i gang, som der er plads til i den økonomiske ramme. 6. Supplerende partnering elementer

15 15 På grundlag af entreprenørens tilbud og aftaler på de under pkt. 1. anførte møder er der for denne entreprise tilvalgt følgende partnering elementer, jf. underbilag BUT-3.1, som indeholder en gennemgang af partnering elementer: Element Tilvalgt Åbne regnskaber med incitamenter Procesoptimering med incitamenter Opfølgning på strategiske mål Lean-aktiviteter Andre: 7. Fælles Partnering Forum Fælles Partnering Forum afholder et årligt møde med deltagere fra alle entrepriser i alle vejcentre, som arbejder sammen med Vejdirektoratet/Driftsområdet i partnering. Formålet er at fremme partnering kulturen indenfor vejdrift. Deltagelse er frivillig. 8. Styregruppe Der er for denne entreprise etableret en styregruppe bestående af: /:::::::::/ Det er vigtigt, at alle styregruppens medlemmer deltager i alle styregruppemøder. Hver part kan supplere sig med medarbejdere afhængig af dagsordenen. Styregruppemøder forventes afholdte X gange om året. Standarddagsorden for styregruppens møder aftales på workshoppen. Antal planlagte styregruppemøder afhænger af entreprisens størrelse og karakter. Ved mindre entrepriser kan der være ét planlagt styregruppemøde om året. Medarbejdere Vejdirektoratets medarbejdere i denne entreprise er: /:::::/ Entreprenørens medarbejdere i denne entreprise er: /::::/ 7. Opfølgning på samarbejdet Opfølgning på samarbejdet sker på driftsmøder ved brug af samarbejdsskemaet vedlagt som bilag VII.

16 Sikring af kompetencer i teamet Parterne vil løbende drøfte aktiviteter til at sikre, at de relevante ledelsesmæssige, faglige og personlige kompetencer er til stede i teamet, som gennemfører entreprisen. I denne sammenhæng vil principperne fra trimmet udførelse blive inddraget. Som grundlag for dette arbejde foreligger en beskrivelse af kompetencerne og de medarbejdere hos Vejdirektoratet og entreprenøren, der arbejder på entreprisen. 11. Håndtering af uoverensstemmelser Ved eventuelle uoverensstemmelser anvendes - forinden brug af syn/skøn og voldgift iht. AB 92 - mediation i henhold til reglerne fra Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Underbilag BUT-3.1, Partnering elementer Underbilag BUT-3.2, Vejdirektoratets bemanding

17 17 Bilag I Værdier: Vejdirektoratets virksomhedskultur er baseret på følgende centrale værdier: Engagement Kompetence Samarbejde Troværdighed Kreativitet eller tilsammen "EKSaKT" Vision: Sammen går vi nye veje Mission: Vejdirektoratet understøtter mobilitet og en bæredygtig udvikling på vej- og transportområdet gennem planlægning, drift og udvikling af statens vejnet. Gennem nærhed og åbenhed og i samarbejde med hele vejsektoren skaber Vejdirektoratet overblik og viden, der giver sammenhæng, forankring og sikkerhed i vejløsningerne lokalt, nationalt og internationalt. Værdierne skal internt og i omverdenen understøtte missionen og for medarbejderne være et bærende element, der er medvirkende til at nå Vejdirektoratets vision og opfylde de strategiske målsætninger. Værdigrundlaget skal afstikke rammerne for de holdninger, som ledelse og medarbejdere agerer efter, og de handlinger, der udføres for at sikre den fortsatte udvikling af Vejdirektoratet som en faglig og personligt inspirerende arbejdsplads, der er i stand til at tilpasse sig ændrede forhold internt og i omverden.

18 18 Bilag VII Emne 1. Meget dårligt 1 Samarbejdsklimaet 2. Dårligt 3. Middel 4. Godt 5. Meget godt 6 Bemærkninger 7. Aktion -forslag til forbedringer 2 Tilliden til hinanden 3 Åbenhed, bla. om økonomi 4 Adm. ressourceforbrug bruges tiden prioriteret 5 Kommunikation, klart og i tide 6 Overholdelse af tidsmæssige aftaler 7 Fremsendelse/foreligger materiale som aftalt 8 Udføres arbejdet rigtigt første gang (er spildtid undgået) 9 Er afvigelser og fejl undgået 10 Er de nødvendige kompetencer tilstede 11 Håndtering af uenigheder hurtigt og hensigtsmæssigt 12 Deltagelse af de relevante personer i møderne 13 Åbenhed generelt 14 Opbakning i egen organisation

19 19 Underbilag BUT-3.1 Partnering elementer Element Åbne regnskaber med incitamenter De samlede ydelser skal overholde den økonomiske ramme set over et år ad gangen med mindre andet aftales. Der er aftalt gensidig åben økonomi. Entreprenøren fremlægger sit kalkulationsgrundlag for afregning af posterne i tilbudslisten. Afregning sker efter forbrug af timer, materiel og materialer. Dækningsbidraget er iht. entreprenørens tilbud. Kostpris pr. mandtime fremkommer som bruttotimeløn med tillæg af entreprenørens faste løntillægsprocent. Kostpris pr. maskintime er entreprenørens interne maskinpris, alternativt ekstern entreprenør. Parterne følger løbende (kvartalsvis) de realiserede udgifter ift. tilbudslistens enhedspriser. Forskellen i pris iht. de tilbudte enhedspriser og den realiserede pris er incitamentspuljen, som anvendes iht. pkt. x herunder. Ved konkrete procesoptimeringer sammenlignes den økonomisk mest optimale udførelse i henhold til tilbudslisten med procesoptimeringen. Der skal altid udføres en forkalkulation forinden en procesoptimering besluttes og gennemføres. Denne forkalkulation skal i relevant omfang inddrage indirekte økonomiske effekter (f.eks. trafikantomkostninger). Værdien af procesoptimeringer i form af forskel mellem realiseret pris og tilbudte enhedspriser overføres til incitamentspuljen. Såfremt en optimering forudsætter, at der skal anskaffes større materiel, fastsættes ved beslutningen om gennemførelsen af optimeringen et af VD garanteret minimumsforbrug (f.eks. antal maskintimer) af det pågældende materiel. Incitamentspuljen gøres op kvartalsvis, og ultimo året gøres den endeligt op. De tilbudte enhedspriser og den samlede entreprisesum fastholdes som udgangspunkt i kontraktperioden. Såfremt parterne er enige herom, kan der dog på baggrund af større procesoptimeringer aftales nye enhedspriser. Forskellen mellem oprindelig og ny enhedspris overføres i så fald til incitamentspuljen for den resterende del af kontraktperioden. Der korrigeres løbende på driftsmøder og styregruppemøder for evt. overskridelser/afvigelser ifht. tilbudslistens poster, således at entreprisens samlede økonomiske ramme overholdes og entreprenøren afregnes med det tilbudte dækningsbidrag på alle entreprisens opgaver. Håndtering af betydende afvigelser skal forelægges styregruppen til accept. Den økonomiske planlægning skal foregå på grundlag af gældende enhedspriser, og uden at evt. besparelser ved at arbejde i regning medregnes. I forbindelse med planlægning af entreprisens udførelse har parterne

20 20 udarbejdet en tilrettet version af den originale Tilbudsliste (TBL) indenfor den samlede entreprisesums rammer. Den tilrettede TBL udgør grundlaget for planlægning og udførelse af entreprisen og for det videre arbejde med åbne regnskaber, procesoptimering, m.v. Fakturering skal ske således: I kvartalets 2 første måneder faktureres iht. tilbudslistens enhedspriser Ved fakturering af kvartalets 3. måned opgøres måneden iht. tilbudslistens enhedspriser og de faktiske udgifter for hele kvartalet opgøres iht. partneringaftalen. Betaling for de 2 første måneder samt opgørelsen iht. tilbudslistens enhedspriser for den 3. måned modregnes. De økonomiske rammer kan betyde, at en i øvrigt hensigtsmæssig procesoptimering (som f.eks. forudsætter samlet udførelse af en række arbejder ved samme afspærring) må udelades i et konkret år, eller reduceres i omfang. Det skal således sikres, at der på den ene side løbende er ressourcer til eventuelle påkrævede ekstraarbejder og på den anden side at VD har mulighed for at igangsætte evt. merarbejder finansieret af incitamentspuljen i løbet af året Procesoptimering med incitamenter Ved en konkret procesoptimering sammenlignes den økonomisk mest optimale udførelse i henhold til tilbudslisten med procesoptimeringen. Der skal altid udføres en forkalkulation forinden en procesoptimering besluttes og gennemføres. Denne forkalkulation skal i relevant omfang inddrage indirekte økonomiske effekter (f.eks. trafikantgeneomkostninger). En procesoptimering udføres første gang som regningsarbejde. Såfremt en konkret procesoptimering medfører, at der aftales nye enhedspriser beregnes disse ud fra entreprenørens kostpris tillagt et dækningsbidrag på x %. Kostprisen kan indeholde aftalt afskrivning af større materiel, som er anskaffet ifm. optimeringen, og hvorom der eventuelt er aftalt et af Vejdirektoratet garanteret minimumsforbrug. Herefter opgøres besparelsen, og enhedsprisen tillægges incitamentsandelen på 50 % af besparelsen (evt. korrigeret, jf. herunder). Når en eventuel ny enhedspris er aftalt, indgår arbejder i henhold til denne ikke yderligere i incitamentspuljen. Ved aftalte nye enhedspriser gælder disse for de efterfølgende år, og i disse år beregnes der ikke incitamentsandel i forhold hertil. Dvs. kun de procesoptimeringer, som udføres i et år, giver anledning til incitamentsbetaling for det pågældende år. Entreprenøren må derfor i de nye enhedspriser indregne evt. afskrivninger af nyt materiel, og i givet fald aftale en minimumsomsætning. Såfremt der for en procesoptimering ikke kan beregnes nye enhedspriser, som kan anvendes ved kommende tilsvarende procesoptimeringer, er proceduren i princippet den samme, idet kommende, tilsvarende optimeringer hver gang betragtes som nye (første gang), og dermed indgår i incitamentet.

21 21 I forbindelse med konkrete procesoptimeringer skal entreprenøren fremlægge åbne kalkulationer og regnskaber (ved åbne kalkulationer og regnskaber forstås, at parterne gensidigt oplyser om alle økonomiske data af betydning for, at den fornødne gensidige tillid sikres). Ved en optimering af kvalitet og funktion, som ønskes og besluttes af Vejdirektoratet, og som medfører en omkostningsforøgelse for entreprenøren betales denne 100 % af Vejdirektoratet. For en sådan merydelse beslutter Vejdirektoratet, om afregning skal ske i henhold til faktiske omkostninger eller efter en aftalt enhedspris. Incitamentspuljen består af summen af de direkte økonomiske besparelser som følge af konkrete procesoptimeringer. Incitamentspuljen gøres op kvartalsvis, og ultimo året gøres den endeligt op. Entreprenørens andel er som udgangspunkt 50 % af incitamentspuljen. Det skal generelt gennem planlægningen sikres, at der kun sættes de arbejder i gang, som der er plads til i den økonomiske ramme incl. incitamentsbeløbene til entreprenøren. Dette gælder således også, når der igangsættes arbejder, som indeholder procesoptimeringer. Den økonomiske planlægning skal foregå på grundlag af gældende enhedspriser, og uden at evt. besparelser ved nye procesoptimeringer medregnes. Vejdirektoratet skal godkende iværksættelse af en konkret procesoptimering på grundlag af en vurdering af, om der er plads til de udførte mængder inden for den økonomiske ramme. Samtidig skal der inden en procesoptimering iværksættes være enighed om, hvorledes de udførte arbejder skulle være opgjort i henhold til tilbudslisten. De økonomiske rammer kan betyde, at en i øvrigt hensigtsmæssig procesoptimering (som f.eks. forudsætter samlet udførelse af en række arbejder ved samme afspærring) må udelades i et konkret år, eller reduceres i omfang. Det skal således sikres, at der altid er luft til incitamentsbetalingen til entreprenøren, og at VD løbende kan følge med i sin andel af besparelserne med henblik på igangsættelse af evt. merarbejder i løbet af året for disse beløb. Opfølgning på strategiske mål Opfølgning på strategiske mål indebærer formulering og brug af måle/vurderingsmetoder i forbindelse med de strategiske mål for entreprisen. Lean-aktiviteter Der kan aftales lean-aktiviteter som f.eks.:

22 22 - årsagsskemaer ifm. afvigelser - snublestensanalyser for at eliminere spild - uddelegering af og ansvar for opgaver Andre:

23 Vejdirektoratets bemanding 23 Underbilag BUT-3.2 I bilaget anføres entrepriseorganisation ved gennemførelsen af entreprisen med de medarbejdere, der er til rådighed i VD i dag. ((skal tilrettes de relevante organisationer i vejcentrene)) Der anvendes følgende betegnelser for funktionerne hos medarbejdere (VD ansatte eller konsulenter): - Entrepriseleder for entreprisen (EL) - Entreprisestyrer (ES), evt. for et delområde i en entreprise En EL kan have opgaver i en eller flere entrepriser. En ES kan have opgaver i en eller flere entrepriser. I det daglige fungerer EL og ES som et miniteam vedrørende et delområde. Det betyder, at grænsefladen mellem de opgaver EL hhv. ES udfører i det daglige ikke er skarp. Det formelle grundlag er anført herunder. I beskrivelsen inddrages ikke de bagvedliggende funktioner i VD; f.eks. de faglige koordinatorer for bro og belægning og trafikal drift. Endvidere beskrives ikke de aftaler om back up ved sygdom og ferier, som foreligger for de enkelte funktioner/medarbejdere. De 2 funktioner indeholder følgende opgaver i relation til entreprisens gennemførelse: Entrepriseleder (EL) Entreprisestyrer (ES) - EL koordinerer VD ressourcerne i relation til de faglige områder i entreprisen; dvs. EL overvåger, at alle delområder er besat med ES med tilstrækkelig kompetence og i tilstrækkeligt omfang - EL er VD s repræsentant/beslutningsansvarlige i relation til entreprenørerne, og EL leder driftsmøderne - EL har således ansvar for alle spørgsmål, som vedrører betingelsesgrundlaget i kontrakterne - EL har det overordnede ansvar for at entrepriseudgifterne på sit delområde overholder det anviste delbudget - EL har det overordnede ansvar for at følge kvalitet og omfang af entreprenørens arbejde - EL varetager relationer til egen ledelse i relation til entreprisernes gennemførelse - EL deltager i styregruppemøderne - EL har det overordnede ansvar for budgetoverholdelsen i entreprisen - ES refererer til OA - ES har den daglige kontakt til entreprenøren på sit delområde. ES kan træffe økonomiske aftaler med entreprenøren inden for de aftalte rammer; herunder godkender ES jobs i JobManager - ES varetager relationer til naboer og trafikanter

24 24 - ES varetager det løbende tilsyn med entreprisen - ES varetager den daglige kontakt til entreprenøren - ES tager ikke stilling til økonomiske aftaler med entreprenøren - ES deltager i driftsmøder De aktuelle medarbejdere fordeler sig således på de enkelte funktioner: Entreprise Medarbejder m. funktion EL ES 05 Autoværn Flemming Christensen Flemming Christensen De enkelte medarbejdere Entrepriselederen besidder den nødvendige kompetence, såvel ledelsesmæssigt som fagligt til sikring af entreprisens korrekte gennemførelse. Tilsvarende besidder entreprisestyreren de nødvendige faglige kompetencer til sikring af entreprisens korrekte gennemførelse. Fælles for såvel entrepriseleder som entreprisestyrer indgår disse i tværgående netværk på tværs af alle Vejdirektoratets vejcentre. Dette med henblik på fremme Vejdirektoratets enhedsorganisation, og tilvejebringelse af fælles forståelse for entreprisens korrekte gennemførelse. Endelig kan oplyses, at entrepriseleder og entreprisestyrer tidligere har indgået i partnering samarbejde med entreprenører.

BUT. Entreprise 08 Sideanlæg/rastepladser Vejcenter Østjylland Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato: 08.05.2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

BUT. Entreprise 08 Sideanlæg/rastepladser Vejcenter Østjylland Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato: 08.05.2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BUT INDHOLDSFORTEGNELSE side 1 Orientering 2 2 Udbuddet 2 3 Tilbudsgrundlag 2 4 Forbehold og alternativer 3 5 Tidsrammer og vedståelse 3 6 Tilbudsfasen 3 7 Tilbudsafgivelse 4 8 Tilbud på flere entrepriser

Læs mere

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland Offentligt udbud af almen driftsentrepriser Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Den 21/8 2008 1 1. Indledning og konklusion Dette notat indeholder på baggrund af beregninger og bedømmelser, s resultater

Læs mere

Udbud S10. Sideanlæg i VH og VSJ Bedømmelse af tilbud. Dato: 07.09.2010. Notat om tildeling

Udbud S10. Sideanlæg i VH og VSJ Bedømmelse af tilbud. Dato: 07.09.2010. Notat om tildeling Notat om tildeling 1 1. Konklusion Resultatet af bedømmelsen iht. bedømmelsesgrundlagt i BUT er, at tilbud fra Hededanmark er fundet økonomisk mest fordelagtigt. 2. Tilbudsfasen Bekendtgørelse om udbuddet

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for Udbudsbrev Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG)

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) 1 Indhold 1 Orientering 1.1 Udbuddet 1.2 Klient 1.3 Rammeaftale 1.4 Tilbudsgrundlag 1.5 Opgavens overdragelse 2

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014 BRØNDERSLEV

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Baggrund. Entreprise S10 havde fokus på at afprøve en række nyskabelser og nyudviklinger som input til Vejdirektoratets Ny Vejdriftskoncept, (2012).

Baggrund. Entreprise S10 havde fokus på at afprøve en række nyskabelser og nyudviklinger som input til Vejdirektoratets Ny Vejdriftskoncept, (2012). Samarbejde om Vejdrift - Partnering, Pris og Udvikling Søren Gludsted, VD Thomas B. Randrup, HD Pointen! Baggrund Vejdirektoratet har udviklet samarbejdsformerne indenfor drift igennem flere år. Ønske

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s Holbæk, Roskilde, Lejre og Sorø Forsyning Juridisk rådgivning og bistand ifm. etablering af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon +45 39 97 00 00 a/s reg.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL)

samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL) Bestemmelser om udbud og tilbud samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL) september 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD BELÆGNINGER (BEL-GEN)

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012 Matrixudbuddet Samlet Driftsudbud 2012 Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det samlede offentlige vejnet i Danmark 45 % af vejtrafikken afvikles på statens veje Fremkommelighed og trafiksikkerhed

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Svar: Se rettelsesblad 9/05.06.08.

Svar: Se rettelsesblad 9/05.06.08. 28.05.08 HedeDanmark/ Søren Bo Johansen VMV,VN, VSD,VØ 08 TBL 1. På hvilke sideanlæg befinder tankene sig? For VN fremgår dette af bilag TOI-2 For VSD og VMV fremgår dette af bilag sidst i SAB 2. Hvor

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1 Udbudsbetingelser Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser Version 1 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere