Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen"

Transkript

1 Tema: Skoleledelse i en reformtid Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen Implementering af folkeskolereformen kræver en synlig skoleledelse, der sætter retning og arbejder målrettet med både egen, de pædagogiske medarbejderes og skolens udvikling. I denne artikel præsenterer vi strategisk aktionslæring som metode til at udvikle skolens og de pædagogiske medarbejderes og ledelsens kompetencer. Artiklen sætter fokus på, hvordan skoleledelsen gennem samarbejde med og involvering af de pædagogiske medarbejdere kan facilitere professionelle læringsfællesskaber, der medvirker til at implementere folkeskolereformen. Af Hanne Møller, cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser, Chefkonsulent i CUBION. Maria Nyborg Matthiesen, cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser, Konsulent, VIA University College. Skolen står over for et paradigmeskifte: nye ledelsesroller, nye professionsforståelser, nye rammer og mål meget er kastet op i luften, og derfor er der behov for en struktureret forandringsproces. Reformen er trådt i kraft, og præmissen for Den nye Folkeskole er, at den tager form i en emergerende proces, hvor man på de fleste skoler endnu ikke ved præcist, hvordan den nye bedste skole ser ud. Det er en stor opgave for skoleledelsen, der har brug for at kunne navigere i den kompleksitet, det er ikke at kende formen på det, de står midt i. Det er den samme grundpræmis, der ligger i en aktionslæringsproces, nemlig at lærere, elever, pædagoger og ledere må udvikle skolen i den daglige praksis midt i undervisningen sammen med eleverne og betragte det som en læreproces, hvor refleksion med kolleger over det, man gør, skaber nye muligheder. Hvis forandringen skal lykkes, er det afgørende at involvere skolens medarbejdere, så alle er medskabere i forhold til at udvikle skolen og invitere både lærere og pædagoger ind i et lærende fællesskab. En stor kommune er kommet godt fra start og har igangsat en udviklingsproces for kommunens lærere og pædagoger med temaet målstyret undervisning. Processen blev kickstartet med disse ord af én af kommunens skoleledere: Fra undervisning til læring betyder, at alle vi professionelle selv må i gang med at lære. Vi skal smage samme medicin, som vores børn. Vi skal fremover i høj grad arbejde med vores egen læring: Den skal give mening og være i pagt både med skolereformen, kommunens værdisæt og vores egen værdier, vi skal udvikle nye samarbejdsformer, vi skal udvikle en ny professionsidentitet. Med denne indledning adresserer skolelederen hermed sine medarbejderes behov for kompetenceudvikling som en vedvarende proces i bestræbelserne på at udvikle en stærk professionsidentitet. Samtidig giver han sine lærere og pædagoger klar besked om, at det er vigtigt at rette blikket mod sig selv i udviklingsprocessen. Den samme pointe har John Hattie, hvis tanker om Synlig Læring ligger til grund for tænkningen omkring at arbejde med målstyret undervisning i skolereformen: Det er af afgørende betydning, at lærerne lærer om virkningen af deres interventioner: De lærere, som studerer deres egen virkning, er også de lærere, som har den største indflydelse på elevers præstationer (Hattie 2013). Og netop dét at betragte og lære om sin egen praksis er omdrejningspunktet i strategisk aktionslæring, og det medfører, at skolens tværprofessionelle teams bliver bedre til at forstå, beskrive, begrunde og handle og dermed styrke Susan Starbæk Nielsen, cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser, Leder MSO, Aarhus Kommune deres professionsidentitet. Samtidig udvikler skoleledelsen egne kompetencer til at lede de læreprocesser, som de selv skal være en del af, det vil sige at planlægge, sætte mål for, gennemføre og evaluere lærernes, pædagogernes og deres egen kompetenceudvikling. Med andre ord: Gennem strategisk aktionslæring skaber ledelsen rammerne for medarbejdernes læreprocesser ved at samarbejde med medarbejderne om skolens pædagogiske udvikling. Strategisk aktionslæring i praksis I det følgende beskriver vi, hvordan strategisk aktionslæring er en metode til skoleledelsen til at planlægge de pædagogiske medarbejderes og egen kompetenceudvikling mere strategisk, så parternes nye kompetencer bliver udviklet i tæt samspil med den daglige praksis, som de skal anvendes i. I den nedenstående case er temaet målstyret undervisning. 6 Nr. 1 september 2014 Skolen i Morgen

2 En skole valgte strategisk aktionslæring som metode, fordi ledelsen ønskede at involvere lærerne og pædagogerne i selv at udvælge de dele af deres daglige praksis, der udfordrede dem mest i forhold til at synliggøre læring. I strategisk aktionslæring er det en forudsætning, at medarbejderne selv formulerer deres aktionslæringsprojekter for på den måde at skabe ejerskab af både projekter og proces. Der blev etableret otte aktionslæringsgrupper med hver seks lærere og pædagoger. I tre måneder mødtes grupperne fem gange for at hjælpe hinanden med at udvikle og implementere den nye folkeskole. Formålet var at binde skolens eksisterende praksis på området sammen med ny viden om at arbejde med målstyret læring, samtidig med at der var et ønske om at ændre kulturen fra det vi skal lave i dag til det vi skal lære i dag. Processen startede med et kick off-møde, hvor skoleledelsen blev inviteret ind i midten af salen og interviewet af en proceskonsulent og tre medarbejdere. Målet var at indvie deltagerne i skoleledelsens intentioner med projektet koblet til skolens egne værdier og hele den nye folkeskole, samt hvad de forventede af medarbejderne, lederne og resultaterne. Ja, det var en ordentlig mundfuld, men jeg så pludselig skoleledelsen som enormt modige, da de blev interviewet, også fordi de indbød os alle til at komme med forslag til processen, og jeg havde lyst til at gå i gang, sagde en deltager efterfølgende. På den måde oplevede mange kick offmødet som en ny ledelseskultur, og i dette tilfælde medvirkede det til et øget engagement hos medarbejderne, da ledelsen anvendte en transparent ledelsesstil og inviterede til samarbejde. Efter kick off-mødet blev projektoverskrifterne valgt på baggrund af en proces i de respektive aktionslæringsgrupper. Herefter formulerede deltagerne hver især en projektbeskrivelse med mål både for projektet og for deres egen kompetenceudvikling. Et teams fælles projektoverskrift blev: Hvordan kan vi synliggøre mål for eleverne med udgangspunkt i de nye Fælles Mål for dansk på 2. årgang? I dette projekt valgte to af deltagerne at arbejde med, hvordan de kunne nedbryde de nye Fælles Mål til elevmål eller mål, som eleverne kan forstå, som de kaldte det. Fælles for alle aktionslæringsgrupperne var, at alle oplevede at kunne bidrage med erfaringer og viden til at udvikle projekterne. En deltager kommenterede: Det var anderledes for mig at lære på denne måde. På den ene side har jeg fundet ud af, at selvom jeg ikke endnu havde så meget viden om målstyret undervisning, kunne jeg sagtens inspirere mine kolleger til at tænke andre tanker. Og på den anden side har jeg lært, at ved at være åben omkring mine egne problemstillinger er der altid hjælp at hente i gruppen. På den måde føler jeg, at vi i gruppen har skabt en samhørighed og en fælles indsats om at gøre dagligdagen både bedre og sjovere for os selv og eleverne. Efter forløbet evaluerede alle deltagere næsten samstemmende, at det overraskende positive var, at forløbet var blevet fulgt tæt af skoleledelsen, der havde kommenteret og fulgt teamenes proces via projektloggen, der blev en fælles læringsplatform for både lærere, pædagoger og ledelse. Systematikken og tydeliggørelsen af deltagernes mål for forløbet gjorde også, at lederne fulgte processen til dørs og skabte betingelser for, at den blev implementeret i lærernes og pædagogernes daglige praksis. Specielt blev samarbejdet mellem leder og deltager fremhævet som udbytterigt: Jeg har ganske enkelt fået større respekt for min leders ledelseskompetencer. Hendes engagement og handlekraft har virkelig gjort en forskel, og det var skønt at mærke hendes aktive deltagelse i den pædagogiske udvikling. Casen viser, at viden ikke er noget, man nødvendigvis skal erhverve sig på et kursus. Strategisk aktionslæring bygger således på, at den viden, der allerede er til stede i form af deltagernes forskellige faglige og personlige kompetencer, er tilstrækkelig til at skabe ny viden i form af projektresultater og nye kompetencer. Der kan også være brug for at hente ekspertviden i forløbet, når deltagerne har brug for det. Det kan være i form af klassiske oplæg om for eksempel feedback og progression. Men en aktionslæringsgruppe kan også selv eller i samarbejde med en konsulent finde litteratur om emnet og bruge det i gruppens udvikling af deres projekt. Deltagelse og organisatorisk læring I strategisk aktionslæring retter man opmærksomheden mod at danne den rette balance mellem læring og resultat for deltagerne i den konkrete sammenhæng her i skolen. Læring er, som citatet fra skolelederen pointerede, nødvendig for medarbejdernes udvikling, og resultatet er, at eleverne lærer noget mere. Lad os tage eksemplet fra casen. At arbejde mere målstyret kræver, at skolens medarbejdere får en dyb forståelse af målstyret undervisning. Det vil sige, de skal lære for at kunne praktisere og eksperimentere med målstyring i undervisningen, så eleverne bliver dygtigere. Derfor er strategisk aktionslæring en målrettet og effektiv kompetence- og organisationsudviklingsmodel, hvor udviklingen sker på jobbet præcist dér, hvor det har størst organisatorisk nytte og effekt, samtidig med at deltagerne udvikler de nødvendige kompetencer til at løse de problemstillinger, de står overfor. Et strategisk aktionslæringsforløb er en invitation til organisationens medlemmer om at omsætte den overordnede strategi til praksis, og denne invitation skal tages alvorligt. Strategien, her målstyret undervisning, er styrende og retningsgivende for hele forløbet, men det er skolens medarbejdere, der udvikler, hvordan strategien udmøntes. I modsætning til en mere traditionel opfattelse af en strategi som noget, der er endegyldigt og kun forbeholdt den øverste ledelse at definere, ses strategien i strategisk aktionslæring som værende dynamisk, og den betragtes som et udspil, ledelsen giver til medarbejderne Skolen i Morgen Nr. 1 september

3 til videreudvikling og omsætning til praksis. I casen satte ledelsen rammerne for strategien på kick off-mødet via det åbne interview. Efterfølgende omsatte medarbejderne strategien til deres praksis via det strategiske aktionslæringsforløb og spillede herefter udspillet tilbage til ledelsen i form af deres bud på forskellige aktionslæringsprojekter inden for den strategiske ramme. I dette samspil opstår der en dialog om strategiens udmøntning eller en læringsspiral, der fører til, at organisationen har en ny og bedre praksis, som alle i organisationen har bidraget til. Ved at invitere medarbejderne ombord bliver strategien omsat til funktionelle og meningsfyldte projekter, der adresserer de udfordringer fra medarbejdernes praksis, der fylder allermest. Det skaber motivation og commitment, og på den måde flytter strategisk aktionslæring skolen i samme retning i en organisatorisk læreproces, der giver liv og mening i alle lag af organisationen. Således er strategisk aktionslæring at sætte retning og mål for organisatorisk læring gennem skolens overordnede strategi, her reformen og Den nye folkeskole. Læreproces Proceskonsulent Implementeringsplan Projektlog Kontekst Grundelementerne i strategisk aktionslæring Strategisk aktionslæring består af seks grundelementer (Matthiesen et al. 2014), der medvirker til at udvikle organisationen. Det centrale i strategisk aktionslæring er selve læreprocessen, hvor en gruppe samarbejder om at give hinanden feedback og nye perspektiver på konkrete problemstillinger fra arbejdslivet. Dette sker i aktionslæringsgrupperne, hvor deltagerne udfordrer hinandens vanetænkning gennem fælles refleksion over afprøvning og undersøgelse af praksis. I casen var gruppestørrelsen på seks deltagere sammensat af både pædagoger og lærere. Elementerne i læreprocessen er viden og deltagernes erfaringer, der gennem handling og refleksion udvikles til nye handlemuligheder og ny praksis. Så selvom målstyret undervisning i casen var nyt for deltagerne, brugte de deres erfaring og viden til at definere og udvikle en fælles forståelse for og anvendelse af målstyret undervisning. Gruppen mødtes i alt fem gange og imellem hvert møde var der afsat tid til, at hvert gruppemedlem kunne arbejde med løsningsforslag (i aktionslæring kaldes det for aktioner) i deres praksis. Ledelse Figur 1: De seks grundelementer i strategisk aktionslæring. Denne afprøvning gav nye erfaringer, som hvert gruppemedlem bragte hjem til gruppen igen til diskussion på næste møde. For at sikre organisatorisk effekt og forankring af de resultater, der opnås i læreprocessen, er der behov for rammesættende og understøttende tiltag fra ledelsen. Det drejer sig særligt om at skabe klarhed over aktionslæringsforløbets sammenhæng med organisationens strategi. I casen skete dette på kick off-mødet. Opbakning fra ledelsen skal samtidig sikre implementeringsbetingelser, altså at den enkelte medarbejder og teamet kan fortsætte med initiativer, der er etableret på baggrund af læring gennem aktionerne i praksis, hvilket dermed forankrer forløbets forandringer. Det er ledelsens ansvar i samarbejde med medarbejderne at lave en plan for, hvordan det strategiske aktionslæringsforløb medfører en raffineret og forbedret praksis på længere sigt via en åben og lærende kultur i organisationen (dette er inspireret af Wahlgrens transferplan, Wahlgren 2009). Vi kalder det for en implementeringsplan, som består i systematisk at sætte mål for projektet og de individuelle kompetencer, hver deltager ønsker at opnå. Et væsentligt element er, at planen indeholder et overblik over, hvordan man vil anvende sine nye kompetencer og projektresultatet. Evalueringer fra casen viser, hvordan ledelsens indsats og engagement blev belønnet med en større respekt for lederens ledelseskompetencer. Der tilknyttes en proceskonsulent for at drive processen og skabe sammenhæng mellem læreproces og det organisatoriske sigte udviklingsforløbets mål. Konsulenten samarbejder med en styregruppe bestående af repræsentanter for ledelse og medarbejdere om det præcise design af det strategiske aktionslæringsforløb, der tilrettelægges ud fra en vurdering af den aktuelle kontekst. Det vil for eksempel sige en undersøgelse af kulturen i organisationen, deltagerforudsætninger og andre forandringstiltag i organisationen, der kan have betydning for det strategiske aktionslæringforløbs succes. Enten vælger man at købe ekstern konsulentbistand til at drive hele processen fra A-Z eller også uddanner man et korps af interne konsulenter eller aktionslæringsagenter til at supplere den eksterne konsulent. 8 Nr. 1 september 2014 Skolen i Morgen

4 For at kunne dokumentere udviklingen og holde styr på alle aftaler og projektaktiviteter, er der til alle forløb knyttet en projektlog. Hver deltager har sin egen, og begrundet i en tankegang om, at alle skal kunne følge hinandens projekter, drøftes indholdet med teamet og ledelsen, så læreprocessen er kollaborativ. Derudover skal projekterne være til at se i organisationen; for eksempel via en projekttavle på det fælles kontor, i kantinen eller på Personaleintra. For facilitator og nærmeste leder giver denne projektlog en væsentlig mulighed for at følge og støtte processen tæt. Implementeringsplanen er en del af projektloggen. I casen så vi endvidere, at projektloggen blev en fælles læringsplatform for både deltagere og ledelsen. Det handler blandt andet om, at ledelsen gennem deltagernes feedback ikke blot opnår viden om medarbejderne, men også om sig selv og egne evner til at facilitere udvikling hos medarbejderne og til at drive en forandringsproces. Strategisk aktionslæring bygger på, at alle involverede forpligter sig til at være i dialog om den fortløbende praksis i projektets udvikling. Det strategiske aktionslæringsforløb kan illustreres som i figur 2: Strategisk aktionslæring kræver aktiv deltagelse af ledelsen Den nye folkeskole er ikke blot flere timer, men mere undervisning af højere kvalitet. Undervisningen skal i højere grad møde den enkelte elev, hvor eleven er, og den skal varetages af kompetente lærere og pædagoger. Derfor følger også en massiv investering i et kompetenceløft af lærere og pædagoger, der skal ruste dem til at imødekomme målene i folkeskolereformen, så de kan inddrage den nyeste viden om, hvordan undervisning og læring skal gennemføres, for at alle elever lærer bedst. Det kræver, at skolelederen indtager rollen som støttende supervisor i sine medarbejderes læreproces og ser rollen som essentiel i forhold til at bringe liv til strategien, så både det pædagogiske personale og skoleledelsen kan se et mål med mening. Udover sin egen rolle i læreprocessen har skoleledelsen også en opgave i forhold til at medtænke de faktorer omkring aktionslæringsforløbet, der indirekte og direkte har indflydelse på udfaldet og succesen. Det kunne for eksempel være at se på de andre tiltag og krav, der er til medarbejderne, og tilrettelægge årets arbejde, så der bliver tid og rum for et strategisk aktionslæringsforløb. For skoleledelsen kan det være skræmmende at starte et forløb, hvor man ikke kender resultatet på forhånd. Derfor må ledelsen skabe rammer, der rummer det kendte for at favne det ukendte. Således runder vi artiklen af med skoleledelsens 10 bud til et succesfuldt strategisk aktionslæringsforløb: 1. Vær åben om, at det handler om, at alle involverede parter har mod til at rejse ud i et uprøvet terræn, hvor svarene ikke er givet på forhånd, men skal udforskes i læreprocesser med plads til at opnå nye erkendelser gennem afprøvninger, fejl og genafprøvninger. 2. Tydeliggør behovet for og effekten af udviklingsforløbet i forhold til skolens kerneydelse og implementeringen af Den nye folkeskole. 3. Sammensæt grupper af medarbejdere, som I tror, kan udvikle hinanden for eksempel i eksisterende teams eller på tværs af teams. 4. Hjælp deltagerne til at formulere de projekter, de vil arbejde med. 5. Lav en implementeringsplan med mål for projekter og kompetenceudvikling tidligt i forløbet og justér den løbende. 6. Kommunikér klart og tydeligt forventninger til både den enkelte og til hele gruppen. 7. Forbered nøje, hvordan forløbets mål og succeskriterier kommunikeres. 8. Lav en plan for og udregning af, hvor mange ressourcer der kan allokeres til projektet, og hvordan det almindelige arbejde skal organiseres. 9. Dedikér tiden til involvering i den enkelte og gruppen, og sæt aftaler ind i kalenderen til individuelle samtaler. 10. Kommunikér løbende progressioner, og synliggør alle forløbets resultater, både de konkrete projektresultater og medarbejdernes kompetenceudvikling. Figur 2. Overblik over faserne i et strategisk aktionslæringsforløb, hvor ledelsen og proceskonsulenten løbende følger aktørernes læreproces. Illustration af Maria Nyborg Matthiesen. Skolen i Morgen Nr. 1 september

5 Igennem denne proces bliver skoleledelsen klædt på til at lede skolens læreprocesser, som de selv skal være en del af: at planlægge, sætte mål for, gennemføre og evaluere lærernes, pædagogernes og deres egen kompetenceudvikling. Man kan også sige, at skoleledelsen gennem processen udvikler kompetencer til at sætte mål for og følge op på skolens udvikling og udvikle den pædagogiske praksis i undervisningen. Litteratur Hattie, John (2013): Synlig læring for lærere. Dafolo Forlag. Matthiesen, Maria Nyborg; Møller, Hanne og Nielsen, Susan Starbæk (2014): Strategisk aktionslæring når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis. Akademisk Forlag. Wahlgren, Bjarne (2009): Transfer mellem uddannelse og arbejde. Forskningsoversigt fra Nationalt center for kompetenceudvikling. 10 Nr. 1 september 2014 Skolen i Morgen

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER INDHOLD 0. Forord 1 1. Indledning 1 1.1 Projektets indhold 1 1.2

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Hvem skal tage teten?

Hvem skal tage teten? Hvem skal tage teten? et inkluderende forældresamarbejde udvikles Af Doris Overgaard Larsen og Ole Steen Nielsen august 2013 NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION UC Syddanmark Kopiering af

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin

Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin Find vejen frem VIA Videreuddannelse VIA University College Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin Af Tina Andersen, Kirsten Bro, Sune Steiniche Kjær og Marianne Gram Thrane 2 Hands on en guidet

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Det gode liv i egen bolig.

Det gode liv i egen bolig. Det gode liv i egen bolig. Om arbejdet med etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i boformer efter servicelovens 107 og 108 samt almenboliglovens 105. Udarbejdet af: Etikos APS ved Benedicte Schulin

Læs mere

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne Når pædagogerne medejer - ejer beboerne Rapport om projekt medejerskab på Østerled 2010 1 Indhold Forord side 3 Østerled et levende bosted side 4 Medejerskab en forudsætning for udvikling af en professionel

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats 2012 Vi læser for livet 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner

Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Denne rapport er skrevet til fremtidige rekvirenter, beslutningstagere, undervisere samt konsulenter i fagforeninger og kommuner,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Da værdier kom på arbejde

Da værdier kom på arbejde SAMLET FORSKNINGSRAPPORT Da værdier kom på arbejde PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Anledninger til kompetenceudvikling Udarbejdet af Peter Hagedorn-Rasmussen & Søren Jagd Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Projekttitel Fra traditionelle møder til facilitering af møder, der skaber værdi og mening

Projekttitel Fra traditionelle møder til facilitering af møder, der skaber værdi og mening Evaluering Projekttitel Fra traditionelle møder til facilitering af møder, der skaber værdi og mening Projektnummer Projektperiode 1.1.07 31.1.08 Projektbeskrivelse Projektets formål og mål Projektets

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT INDHOLD 05 06 09 09 10 12 15 18 22 26 29 30 Forord LOKE - Ny uddannelse for ledelser Bag om LOKE Deltagere i LOKE LOKE

Læs mere

Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune

Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune FØLGEFORSKNINGSRAPPORT 2011 Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune Projekt A: Inklusionsformidleruddannelsens betydning for udvikling af inkluderende praksis Projekt B: Det Pædagogiske

Læs mere

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Hvad lederuddannelse betyder for lederen selv og for lederens omgivelser lederweb.dk 2 Om Væksthus for Ledelse Få din lederuddannelse til at skabe ringe

Læs mere

Trivsel i lederrollen

Trivsel i lederrollen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Idehæfte: Trivsel i lederrollen Ideer, metoder og erfaringer Hvordan ledere i social- og sundhedssektoren kan arbejde konkret med deres eget psykiske arbejdsmiljø Idehæfte til

Læs mere