Sundhedsplejen i Tårnby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsplejen i Tårnby"

Transkript

1 Sundhedsplejen i Tårnby Sundhed i Skolen Skolesundhedsarbejdet i Tårnby Kommune

2 Forord Dette katalog er en samlet oversigt over det sundhedsarbejde, som Tårnby kommunes sundhedsplejersker varetager på skolerne. Sundhedsplejerskernes indsats på skolerne skal ses i lyset af Tårnby kommunes sundhedspolitik. Tårnby kommunens sundhedspolitiske vision er: At sikre et højt bevidsthedsniveau om sund levevis så tidligt som muligt. På den måde ønsker vi, at påvirke og ændre adfærden før problemerne opstår. Med kataloget ønsker vi at give nye medarbejdere, skoleledelse, lærere, øvrige kommunale samarbejdspartnere samt forældre indsigt i sundhedsplejens arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i skolen. Således giver kataloget et overblik over de sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter, som foregår, og som den øvrige del af kommunens forebyggende og sundhedsfremmende indsatser bygger videre på inden for den generelle, borgerrettede forebyggelse. Sundhedsplejen i Tårnby Kommune Susanne Hauzmann Ledende Sundhedsplejerske 2

3 Indholdsfortegnelse Indskolingsundersøgelse (0. klasse)... 4 Opfølgningsundersøgelse (1. klasse)... 7 Sundhedssamtalen (3. klasse og 6. klasse)... 9 Menstruationsundervisning (Piger i 4. klasse) Pubertetsundervisning (5. klasse) Rygeforebyggelse (6. klasse) Seksualundervisning (8. klasse) Udskolingsundersøgelse (9. klasse) Behovsbørn Litteratur Bilagsliste

4 Indskolingsundersøgelse (0. klasse) Baggrund Indskolingsundersøgelse og samtale skal ses som en del af vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge som beskriver, hvorledes sundhedsydelserne og den sundhedsfaglige indsats bedst muligt kan tilrettelægges, således at sundhedsloven og bestemmelserne i bekendtgørelse nr af 03/12/2010 bliver opfyldt. Formål Indskolingsundersøgelsen har til formål at vurdere barnets helbred, trivsel og sundhedsmæssige skoleparathed, samt at vejlede om sundhedsrelaterede emner i forbindelse med skolestart. Indskolingsundersøgelse og samtale sigter mod at styrke børnenes psykosociale udvikling og opspore sundhedsmæssige problemer. Undersøgelser viser, at 30 % af pigerne og 40 % af drengene har særlige problemer ved skolestart. Disse problemer omfatter bl.a. psykiske problemer, problemer med koncentration, sprog og tale samt konflikter med kammerater eller klasselærer (Thomsen 1999, Thomsen (red) 1999). Ved indskolingssamtalen opspores tillige sundhedsmæssige problemer. Målgruppe 0. klasse. Arbejdsmetode Eleven og forældre inviteres (bilag 1). Sammen med invitationen følger et spørgeskema om elevens helbred til udfyldelse, som bl.a. danner grundlag for undersøgelsen og samtalen med eleven og forældrene (bilag 2). I forbindelse med indskolingsundersøgelse, vil der blive foretaget en motorisk screening i samarbejde med klasselærer og fysioterapeut/ergoterapeut (bilag 3). 4

5 Vi arbejder ud fra en anerkendende og motiverende tilgang. Følgende elementer indgår i undersøgelsen, samtalen og vurderingen: Højde og vægt Syn og hørelse Søvn og spisevaner Sproglige kompetencer impressiv/ekspressiv Barnets sociale relationer i hjemmet og i skolen, herunder opmærksom på evt. udviklingsforstyrrelse Barnets generelle udvikling, herunder vurdering af barnets kognitive udvikling og motorik Helbredsmæssige forhold og udvikling: Afdækning af evt. kroniske sygdomme hos barnet eller i nærmeste familie Vækst Astma/allergi Motoriske problemer Udviklingsforstyrrelser Adfærds og emotionelle problemer Psykosomatiske problemer f.eks. mavesmerter, hovedpine, ufrivillig vandladning og afføring Genitale lidelser og skelet deformiteter Resultatet af undersøgelsen og samtalen er udgangspunkt for konkret rådgivning og vejledning til barnet og forældrene. Barnets relationer og kompetencer drøftes med forældrene og vurderes på baggrund heraf. Der afholdes konference med klasselærer. Der henvises efter behov til praktiserende læge, speciallæge, PPR, forebyggende skoleteam ect. Sundhedsplejersken koordinerer og følger op. Materialer Papir og kantede farveblyanter Audiometer Østerbergs afstandstavle med tilhørende briller Vægt og højdemåler Tennisbold Ishihara farvesynstest 5

6 8 former i en lille pose Bilag Bilag 1: Invitation til indskolingssamtale (0. klasse) Bilag 2: Spørgeskema til forældre, indskolingssamtale (0. klasse) Bilag 3: Motorisk Screening i 0. klasserne 6

7 Opfølgningsundersøgelse (1. klasse) Baggrund Opfølgningsundersøgelse skal ses som en del af vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge som beskriver, hvorledes sundhedsydelserne og den sundhedsfaglige indsats bedst muligt kan tilrettelægges, således at sundhedsloven og bestemmelserne i bekendtgørelse nr af 03/12/2010 bliver opfyldt. Formål At følge op på det enkelte barns sundhedsstatus i forhold til indskolingsundersøgelsen i 0. klasse. Målgruppe 1. klasse. Arbejdsmetode Barn og forældre inviteres skriftligt til opfølgningsundersøgelsen. Gennem undersøgelse og samtale vurderes barnets nuværende sundhedstilstand. Barnet vejes, måles og får foretaget synstest. Hvis barnet i 0. klasse viste usikkerhed i farve- og høretest, bliver disse gentestet. Vi arbejder ud fra en elektronisk, standardiseret journal, som udfyldes undervejs. Vi arbejder ud fra en anerkendende og motiverende tilgang. Materiale Vægt Højdemåler Østerbergs afstandstavle med tilhørende briller Ved behov for opfølgning kan der blive brug for audiometer og Ishihara farvesynstest Bilag Bilag 4: Klasseinvitation (1. klasse) 7

8 Bilag 5: Oplysningsseddel til forældrene 8

9 Sundhedssamtalen (3. klasse og 6. klasse) Baggrund Sundhedssamtalen skal ses som en del af vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge som beskriver, hvorledes sundhedsydelserne og den sundhedsfaglige indsats bedst muligt kan tilrettelægges, således at sundhedsloven og bestemmelserne i bekendtgørelse nr af 03/12/2010 bliver opfyldt. Børnenes og de unges beskrivelser af deres trivsel kan kun fortolkes og analyseres i lyset af og med viden om de forhold, der danner rammen om deres liv i skole, fritid, familie samt gruppen af jævnaldrende. Formål Gennem sundhedssamtalen at styrke den enkelte elevs handlekompetence med henblik på at fremme og vedligeholde sundheden samt opspore behovsbørn. Målgruppe 3. klasse og 6. klasse. Arbejdsmetode Eleverne inviteres til sundhedssamtalen hos sundhedsplejersken i grupper af 3 4 personer. Som redskab til sundhedssamtalen bruges en trivselstrekant til inspiration for sundhedsplejersken. Trivselstrekanten af Hanne Viskum (bilag 6) tager udgangspunkt i tre områder: familien, skolen, og fritiden. Trekanten tydeliggør, om der er balance i, hvad der er positivt og negativt inden for de tre 9

10 områder. For eleven sker der en synliggørelse af, om der er overvægt af det positive eller negative i et eller flere områder. Sundhedsplejerske og elev kan i samtalen tage udgangspunkt i det billede, der tegner sig. Sundhedsplejerskens indstilling til eleven er vigtig måden eleven bliver mødt på. Sundhedsplejersken må stille sig åben i forhold til eleven, stille spørgsmål for derefter at høre svaret. Tillid er en af grundstenene i etableringen af relationen mellem sundhedsplejersken og eleven. I samtalen lægges op til et bredt, åbent og positivt sundhedsbegreb, hvor der sættes fokus på elevens trivsel og deltagermedbestemmelse. Uden tillid i forholdet vil eleven ikke kunne åbne sig i sundhedssamtalen, og dialogen vil ikke blive fyldestgørende. Sundhedsplejersken må tage sig i agt for ikke at lade sin egen opfattelse af situationen blive styrende, men acceptere og respektere det, som eleven bringer op i samtalen. Sundhedsplejersken skal møde eleven med anerkendende forståelse og spørgsmål. Dialogen bliver udgangspunktet for forståelsesprocessen. Det er gennem dialogen, at sundhedsplejersken pejler sig ind på, hvad det er, hun skal vægte i sundhedssamtalen i forhold til det behov, hun ser hos den enkelte elev. Eleven bærer selv rundt på sit udviklingspotentiale, der rummer evner og muligheder, som sundhedsplejersken ved den anerkendende spørgeteknik, kan hjælpe eleven til at få tydeliggjort. Elevens egen motivation er afgørende for at skabe ændringer. Ved behovsbørn i 3. klasse, der har svært ved at sætte ord på problemerne, kan skemaet, Mit liv i en nøddeskal bruges. Skemaet skal udfyldes af elev og forældre sammen og uddyber sundhedssamtalen. Svarene kan tydeliggøre, hvor problemerne ligger, hvilket gør det nemmere at målrette indsatsen i det fremtidige samarbejde mellem skole og familie. Efterfølgende holdes konference med klasselæreren eller gives tilbagemelding til læreren så vel som familien. Materialer Trivselstrekant Supplerende spørgsmål til trivselstrekanten Mit liv i en nøddeskal Supplerende spørgsmål til trivselstrekanten Bilag Bilag 6: Klasseinvitation (3. klasse) 10

11 Menstruationsundervisning (Piger i 4. klasse) Baggrund En væsentlig del af sundhedsplejerskernes arbejde er sundhedsundervisning på klasseniveau. Emnerne er bl.a. sundhed og trivsel, krop, psyke, pubertet og sex (Bak 2003). Bak, P. Sundhedsarbejde i skolen. Månedsskrift for praktisk Lægegerning 2001; 79: Formål Formålet med undervisningen er at give pigerne en god viden om, hvordan kroppen udvikles - både fysisk og psykisk. Undervisningen foretages i 4. klasse for at flest mulige piger har den grundlæggende viden, inden de selv oplever deres første menstruation. Samtidig er det alderen, hvor de fleste piger er interesseret i emnet og derved aktiv i undervisningen. Undervisningen er baseret på den generelle kvindelige pubertetsudvikling og forandring og ikke den enkelte piges personlige udvikling. Det er meget vigtigt, at pigerne ikke føler sig "udstillet". Alle pigerne informeres om, at de er velkomne til at komme til sundhedsplejersken individuelt, hvis de ønsker det. Målgruppe Piger i 4. klasse. 11

12 Det gennemsnitlige tidspunkt for 1. menstruation for danske piger er 13 år. Enkelte får menstruation allerede i 9 10 års alderen. Etniske børn f.eks. tyrkiske børn kommer gennemsnitlig tidligere i pubertet. Arbejdsmetode Alle piger inviteres til undervisningen (informationsseddel med hjem til forældrene). Drengene er endnu ikke så langt i deres udvikling, men er selvfølgelig interesseret i, hvorfor pigerne skal til sundhedsplejersken. Derfor starter sundhedsplejersken undervisningen i klassen, hvor der kort beskrives, at alle børn i 4. klasse er i gang med at udvikle kroppen hen mod engang at blive voksne. De har sikkert lagt mærke til at nogle er begyndt at vokse meget i højden. Denne udvikling starter lidt tidligere hos pigerne end hos drengene, så derfor skal de til sundhedsplejersken. Vi skal tale om menstruation. Der spørges generelt til, om nogen ved, hvorfor kvinder har menstruation. Pigerne skal have undervisningen, så de ved, hvad der vil ske med kroppen. De vil efter undervisningen få en pjece. Både drenge og piger skal i 5. klasse fælles høre mere om deres udvikling og pubertet. Herefter følger pigerne med til sundhedsplejerskens kontor. På bordet står en rund kasse (lyserød med mariehøns på) med undervisningsmaterialer. Kassen signalerer, at pigerne både er børn og begyndende voksne. Formålet er at gøre undervisningen mest mulig visuel (se, røre) og mindst mulig abstrakt. Undervisningen er lagt op til at være en dialog mellem pigerne og sundhedsplejersken. Vi kigger sammen i kassen. Vi taler om, hvornår og hvordan pubertetsudviklingen starter. Hvad der styrer denne udvikling. Det hormonelle, blandt andet om hvordan man vokser i højden, brysterne begynder at vokse, senere kommer behåring, start af udflåd og senere igen menstruation. Undervisningen om menstruation handler om hvad der sker fysisk og psykisk. Hvad man gør, når man har menstruation. Vigtigheden af aldrig at drille hinanden med forskelligheden i ens udvikling, da det kan være svært at være først/sidst i gruppen. Vi viser, hvor stor en livmoder cirka er. En fantastisk muskel, som kan vokse og indeholde et barn og igen blive helt lille bagefter. Vi viser, hvor livmoderen ligger inden i kroppen (vises med frugten, snorene og mandlerne samt på plakaterne). Vi taler om hygiejne. Skifte trusser, vaske sig, skifte bind etc. Vi taler om at tørre sig forfra og bagud og hvorfor. Vi anbefaler dem at bruge bind, også for at lære kroppen at kende. Vi viser, hvor 12

13 meget blod, der ca. kommer i alt (½ kop / 40 ml). Vi drypper rød farve i vandet i koppen (blod farver, al væsken er ikke blod). Pigerne drypper farvet vand på et bind, og ser på og snakker om dets sugeevne. Vi forklarer om, hvordan man nemt kan gøre, når bindet skal skiftes og fortæller dem om de mange forskellige muligheder for bind der findes samt hvor pigerne kan købe dem. Vi orienterer pigerne om, at det kan være en god idé at skrive op i deres kalender, hvornår de har menstruation, så de kan være forberedt på, hvornår den kommer næste gang og at menstruation kan være meget uregelmæssig i lang tid og at den senere kommer mere rytmisk. Til sidst i undervisningen uddeles en kopi af pjecen "At være pige" fra Libresse. Bilag Bilag 7: Invitation til pigerne (4. klasse) Bilag 8: Materialeoversigt til menstruationsundervisning 13

14 Pubertetsundervisning (5. klasse) Baggrund En væsentlig del af sundhedsplejerskernes arbejde er sundhedsundervisning på klasseniveau. Emnerne er bl.a. sundhed og trivsel, krop, psyke, pubertet, sex, kost og motion (Bak 2003). Puberteten indtræder for de flestes vedkommende i års-alderen (Olsen 2005), hvilket er begrundelsen for at lave pubertetsundervisning i 5. kl. Formål Skabe åbenhed og respekt for hinandens forskellige udviklingstrin, følelser og meninger således at de får en fælles forståelse for hinanden i klassen. Målet med undervisningen er: At eleverne får viden om egen og det modsatte køns udvikling i puberteten At øge forståelse og respekt for hinanden, især hvad angår krop og følelser At styrke elevernes selvværd Målgruppe 5. klasse. Arbejdsmetode 14

15 Klasseundervisning i en dobbeltlektion af 2 x 45 minutter. Vi vil veksle mellem aktive vurderinger og dialog med eleverne. Materialer Labels, forskrevne med navne Film om pubertet, About You om dig i puberteten Kridt, tre farver (blå til drenge, rød til piger gul til fælles og hvid til andre ting) Evt. store tegnede billeder af kroppen til at hænge på tavlen Toilettaske med sæbe, deodorant, dækstift, acne-forebyggelsesmidler Papir til ti ting om hvad puberteten er Pjece til pige/dreng Teenageguide udgivet af Sundhedsstyrelsen Test din viden - til piger og drenge udgivet af Libero Undervisningsplan Bilag Bilag 9: Klasseinvitation (5. klasse) 15

16 Rygeforebyggelse (6. klasse) Baggrund En væsentlig del af sundhedsplejerskernes arbejde er sundhedsundervisning på klasseniveau. Emnerne er bl.a. sundhed og trivsel, krop, psyke, tobak og specifikke aktuelle sygdomme (Bak 2003). Formål: Formålet er at forebygge rygestart, opfordre forældrene til at sætte grænser for de unge på dette felt (jf. pjecens budskab), i et forsøg på at udsætte/hindre rygedebut. Undervisningen er holdningsbearbejdende. Formålet er at bevidstgøre eleverne om, at de har et "eget valg", og at det, de vælger, har nogle positive og/eller negative konsekvenser. Formålet er yderligere at bibringe eleverne ressourcer og selvtillid, der kan gøre det lettere at modstå gruppepres. 16

17 Målgruppe: Efter mere end ti års erfaring med rygeforebyggelse i Tårnby Kommune, er det vores erfaring, at adskillige elever i 6. klasse har haft en rygeeksperimenterende adfærd, og vi har derfor valgt at lægge undervisningen før eleverne er blevet daglige rygere. Undervisningen: Undervisningen omfatter to lektioner, som efter en uge følges op med en lektion. Før undervisningen sendes brev til forældrene med orientering om undervisningen. Undervisningen består af klasseundervisning og øvelser, som beskrevet i vores "Rygeforebyggelses- mappe". Rygerforebyggelsen tager udgangspunkt i Kræftens Bekæmpelses vejledning til rygeforebyggere. Undervisningen bygger bl.a. på: Faktaviden om tobak Elevernes viden om tobak Gruppepåvirkning Oplever eleverne tobak i hverdagen? Tobakkens indhold Afhængighed af tobak Tobakkens skadevirkning kort tid /lang tid Tobakkens udbredelse Tobak set i et samfundsperspektiv Lovgivning om tobak Tobakkens historie Faktaviden suppleres med aktive og visuelle øvelser med udgangspunkt i det pædagogiske begreb "Aktive vurderinger" bl.a. "4 hjørner". Pjece: "Snak med teenagere om tobak" udgivet af Kræftens Bekæmpelse. Sundhedssamtale I forbindelse med rygeforebyggelse holdes sundhedssamtaler med alle elever i små grupper. 17

18 Rygeforebyggelsesmappen findes hos alle sundhedsplejersker. Andre tiltag inden for rygeforebyggelse for skolebørn Aktuelt er kommunen med i Kræftens Bekæmpelses projekt, X:it, som er om rygeforebyggelse i 7., 8. og 9. klasse på to af kommunens skoler. Projektet bygger på erfaringer fra Norge, som konkluderer at rygeforebyggelse har størst effekt, hvis den kommer fra flere sider og på flere alderstrin. Bilag Bilag 10: Klasseinvitation til rygeforebyggelse og sundhedssamtale (6. klasse) 18

19 Seksualundervisning (8. klasse) Baggrund En væsentlig del af sundhedsplejerskernes arbejde er sundhedsundervisning på klasseniveau. Emnerne er bl.a. sundhed og trivsel, krop, psyke, pubertet og sex (Bak 2003). Målgruppe Til seksualundervisningen har vi valgt 8. klassetrin, da vi fra flere undersøgelser ved, at debutalderen for ca. 50 % af de unge er 16 år. (Frederiksberg Kommune 2002 og Sundhedsstyrelsen 2007) Formålet med undervisningen At eleverne får mulighed for at reflektere over deres egen spirende seksualitet, følelser og udtryksformer. At eleverne får mulighed for at erkende og respektere egne og andres holdninger og grænser. At eleverne får mulighed for at danne meninger og holdninger. At give eleverne en faktuel viden om prævention, således at antallet af uønskede graviditeter nedbringes og sexsygdomme undgås. 19

20 Undervisningens indhold Udformningen af vores undervisningsmateriale er inspireret af foreningen Sex og samfund, hvor både artikler, og hjemmesiden bruges i undervisningen. Også bogen Skolesundhedspleje (Sundhedsstyrelsen 2005, kapitel 12) indgår i undervisningen. Derudover er undervisningen inspireret af metoden fra Aktive vurderinger, der er beskrevet i bogen Du har hovedrollen i dit liv af Katrin Byrèus (Teaterforlaget Drama 3, oplag 2000). Undervisningen forløber over tre lektioner. 1. lektion: Cases i mindre grupper, opfølgning i plenum. Der tages udgangspunkt i elevernes egne anonyme spørgsmål indsamlet i en kuvert. 2. lektion: Faktaviden omkring bl.a. de mest anvendte præventionsformer og de hyppigste seksuelt overførte sygdomme. (Emnerne er: p-piller, kondomer, fortrydelsespiller, graviditetstest og klamydia). Også gruppearbejde efterfulgt af fremlæggelse for klassen. 3. lektion: Der spilles Jeopardy (fra Sex og Samfund) Hjælpemidler: præventionskuffert, brevkassespørgsmål og Jeopardy-spil fra Sex og samfund. Vores undervisning står ikke alene. Skolerne supplerer med besøg i Sex og samfund, hvor underviserne er unge mennesker i gang med en sundhedsuddannelse. Mange af kommunens skoler har også besøg af ung dialog, hvor det er unge mennesker (i gymnasiealderen), der går ud i klassen uden læreren er til stede. Det er hensigtsmæssigt, at de unge får viden over flere år og fra forskellige vinkler, så der tages højde for forskellig modenhed, og at stoffet serveres på forskellig vis. Til uddeling: Kondomer, Din Præventionsguide fra Sundhedsstyrelsen samt pjecen Mest for piger, mest for drenge fra Sex og Samfund. Bilag Bilag 11: Klasseinvitation (8. klasse) 20

21 Udskolingsundersøgelse (9. klasse) Baggrund Udskolingsundersøgelse og samtale skal ses som en del af vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge som beskriver, hvorledes sundhedsydelserne og den sundhedsfaglige indsats bedst muligt kan tilrettelægges, således at sundhedsloven og bestemmelserne i bekendtgørelse nr af 03/12/2010 bliver opfyldt. Samtalen tager udgangspunkt i elevens aktuelle situation. Formål Udskolingsundersøgelsen har til formål at give en samlet vurdering af den unges helbred og sundhed, umiddelbart inden den unge forlader skolen. Desuden har udskolingsundersøgelsen til formål at drøfte risikoadfærd med den unge. Eleverne inviteres (bilag 12) Målgruppe 9. klasse. Arbejdsmetode Udskolingsundersøgelsen er en individuel samtale med og undersøgelse af den unge på baggrund af den unges egne ønsker og behov og med udgangspunkt i sundhedsplejerskens viden om den unges sundhed og helbred siden skolestart og frem til udskolingsundersøgelsen, herunder også risiko for udvikling af livsstilssygdomme. 21

22 Som baggrund for sundhedssamtalen har Sundhedsplejen i Tårnby Kommune udviklet et spørgeskema til 9. klasses eleverne, som udfyldes inden samtalen (bilag 13). Følgende elementer indgår i undersøgelsen, samtalen og vurderingen: Højde og vægt Syn og hørelse Farvesynstest Søvn og spisevaner Motionsvaner Status på HPV vaccination Sundhedssamtale Somatiske og psykosomatiske klager som f.eks. mavesmerter, hovedpine, ryg og led problemer Helbredsmæssige forhold, der kan have betydning for studie- og/eller erhvervsvalg Sundhedsadfærd i relation til tobak, alkohol og andre rusmidler Seksuel sundhed, herunder prævention og forebyggelse af seksuelt overført sygdomme Vurdering af de unges sociale kompetencer, relationer og netværk. Bl.a. i relation til risiko- og selvskadende adfærd Resultatet af undersøgelsen og samtalen er udgangspunkt for konkret rådgivning og vejledning til den unge og evt. forældrene. Der afholdes konference med klasselærer. Der henvises efter behov til praktiserende læge, speciallæge, PPR, forebyggende skoleteam, studievejleder ect. Sundhedsplejersken koordinerer og følger op. Materialer Audiometer Vægt Højdemåler Østerbergs afstandstavle med tilhørende briller Ishiharas farvesynstest. 22

23 Bilag Bilag 12: Invitation til eleven, udskolingssamtale (9. klasse) Bilag 13: Spørgeskema til udskolingssamtale (9. klasse) 23

24 Behovsbørn Baggrund Behovsbørn ses på alle klassetrin. Ca. 11 % af de 8-9-årige børn (3. kl.) har svære psykiske problemer (Petersen & Bilenberg 2003) såsom ADHD og DAMP, udviklingsforstyrrelser, angst, adfærdsforstyrrelser, oppositionelle forstyrrelser, tilpasningsforstyrrelser og sprogforstyrrelser. Dobbelt så mange drenge i denne aldersgruppe har svære psykiske problemer. (Petersen, D. J. & Bilenberg, 2003) Hos de årige unge (6. kl.) udvikler % af pigerne følelsesmæssige forstyrrelser og psykiske sygdomme såsom depression og spiseforstyrrelser (Thomsen 1999, Thomsen (red) 1999). En undersøgelse fra 2002 viser dog at hele 87 % af de årige skoleelever trives godt. Hos børn med særlige behov er samtalen og et godt samarbejde med forældrene af helt afgørende betydning. Hvordan får vi kendskab til behovsbørn? En del af børnene får vi kendskab til gennem samtalerne, samt fra tidligere års samtaler. Andre får vi henvist fra lærerne, SSP, forbyggende tværfaglige teams eller andre faggrupper eksempelvis talehørelærer, fritidspædagoger og tandlæger. Andre igen henvises fra forældre. Og ikke mindst ser vi en del børn, der henvender sig på eget initiativ. Hvad kendetegner et behovsbarn? 24

25 Et behovsbarn kan eksempelvis have adfærdsproblemer, stærke humørsvinger, dårligt humør, tilbagetrækning og selvisolering, koncentrationsproblemer, indlæringsproblemer og motoriske problemer. Behovsundersøgelser kommer også i stand på mistanke om somatiske sygdomme det kan f.eks. være abnorm højdevækst eller abnorm udvikling af vægt (for tyk eller tynd), nedsat hørelse, hurtig udtrætning ved fysisk aktivitet og andet. Hvilke handlemuligheder har vi? Et godt forældresamarbejde er grundlæggende i arbejdet med behovsbørn. En del børn henvises til egen indsats kommer f.eks. til vægtkontrol ugentlig. Andre kommer til samtaler / undersøgelser en eller flere gange under hele skoleforløbet. En anden mulighed er at henvise til tværfaglige samarbejdspartnere som psykologer, talehørelærere, pædagoger, ernæringseksperter, egen læge/speciallæge, SSP, fysioterapeuter og sagsbehandlere. Er der tvivl om, hvilke handlemuligheder der er bedst for det enkelte barn, kan sundhedsplejersken drøfte det pågældende barns situation i forskellige forebyggende teams. 25

26 Litteratur Sundhedsloven af 13. juli Sundhedsstyrelsen, Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, Sundhedsstyrelsen Thomsen, P. H. Fra sandkasse til hjernekasse. Ugeskrift for Læger 1999; 161; 10: Thomsen, P. H. (red) Psykiske sygdomme og problemer hos børn og unge. Psykiatri Fondens Forlag Jensen, Torben K.; Johnsen, Tommy J, Sundhedsfremme i teori og praksis, 2. udgave, 6. oplag, (2003). Århus, forlaget Philosophia. Nielsen, Harriet Bjerrum; Rudberg, Monica, Historien om piger og drenge kønssocialisering i et udviklingspsykologisk perspektiv. 1991, København. Nordisk Forlag A/S Saugstad Gabrielsen og Ruth Mach-Zagal, Sundhedspædagogik for praktikere, Tone, Bogklubben for sygeplejersker. Viskum Hanne, Skole og helbred Masterafhandling, 2001, Kan rekvireres ved henvendelse til: Anita Andersen Institut for Folkesundhed Københavns Universitet, Schultz Jørgensen, Per, formand for Børnerådet. Sundhed i en social sammenhæng, Vital nr. 4 december 2000 Bak, P. Sundhedsarbejde i skolen. Månedsskrift for praktisk Lægegerning 2001; 79: Olsen, O., F. Skolesundhedsarbejde. Sundhedsstyrelsen Munksgaard Danmark. Byréus, Katrin, Du har hovedrollen i dit liv,. Teaterforlaget DRAMA 3. oplag Ung 99 en seksuel profil. Frederiksberg Kommune Ung 2006 om åriges seksualitet viden, holdninger og adfærd, Sundhedsstyrelsen

27 Petersen, T., Nielsen, A., Paludan, M., Rasmussen, S. og Madsen, M., Børns sundhed ved slutningen af skolealderen. En undersøgelse blandt eleverne i 8. og 9. klasse i 1996/97. Statens Institut for Folkesundhed Olsen, Ole Fendinge, Skolesundhedsarbejde. Forlaget Munksgaard Dk, Sundhedsstyrelsen København Petersen, D. J. & Bilenberg, N., Forekomsten af børnepsykiatriske sygdomme hos danske 8-9- årige børn. Ugeskrift for Læger 2003; 165; 40: Skolesundhedsarbejde af Munksgaard, Danmark. Sundhedsstyrelsen og forfattere, København Kurser: "Aktive vurderinger" af Karin Lövenlund. Kræftens Bekæmpelses kurser om "Rygeforebygger kursus" 2005 Kræftens bekæmpelses kursus om "Videre uddannelse af tobaksnøglepersoner" 2008 Relevante hjemmesider til undervisning om tobak

28 Sundhedsplejen i Tårnby Bilagssamling Sundhed i Skolen Skolesundhedsarbejdet i Tårnby Kommune 28

29 Bilagsliste Bilag 1: Invitation til indskolingsundersøgelse (0. klasse) Bilag 2: Spørgeskema til forældre, indskolingsundersøgelse (0. klasse) Bilag 3: Motorisk Screening (0. klasse) Bilag 4: Klasseinvitation (1. klasse) Bilag 5: Oplysningsseddel til forældrene Bilag 6: Klasseinvitation (3. klasse) Bilag 7: Invitation til pigerne (4. klasse) Bilag 8: Materialeoversigt til menstruationsundervisning (4. klasse) Bilag 9: Klasseinvitation (5. klasse) Bilag 10: Klasseinvitation til rygeforebyggelse og sundhedssamtale (6. klasse) Bilag 11: Klasseinvitation (8. klasse) Bilag 12: Invitation til eleven, udskolingsundersøgelse (9. klasse) Bilag 13: Spørgeskema til udskolingsundersøgelse (9. klasse) 29

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Seksualundervisning introduktion introduktion til underviseren Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version

Læs mere

Vejledning til skolesundhedstjenesten

Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Sundhedspleje. Social og Sundhed. Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011

Sundhedspleje. Social og Sundhed. Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Sundhedspleje Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Social og Sundhed Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Oversigt over Sundhedsplejens

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

- for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune

- for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune - for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune Kolofon Forord Tekst: Birgitte Kierkegaard, Risskov Skole Jørgen Hulgaard, Søndervangskolen Peter Eie Christensen, Børn og Unge- Lægeordningen Jon Arnfred,

Læs mere

Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune

Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune Indholdsfortegnelse Småbørnsområdet gravide og børn fra 0-6 år... 3 Besøg i graviditeten ved særlige behov... 3 Tidligt hjemmebesøg på

Læs mere

Manual med anbefalinger til sundhedsfremme i skolen

Manual med anbefalinger til sundhedsfremme i skolen Manual med anbefalinger til sundhedsfremme i skolen Overblik over indhold i manualen: 1. Introduktion - om baggrunden for manualens anbefalinger 2. Politikskabelse hvad skal og kan en politik, hvordan

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Helle Sørensen Skolesygeplejerske Diplom Sundhedsfremme og Forebyggelse September 2014 Den kommunale Sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Desuden forventes, at effekten på lang sigt er bedre indlæringsevne blandt børnene, hvilket vil bidrage til at reducere social ulighed i sundhed.

Desuden forventes, at effekten på lang sigt er bedre indlæringsevne blandt børnene, hvilket vil bidrage til at reducere social ulighed i sundhed. Status på sundhedsfremmeindsatser igangsat af Forebyggelsesudvalget Marts 2014 1 Indledning Forebyggelsesudvalget i Herning Kommune har igangsat flere sundhedsfremmeindsatser, dels på baggrund af Forebyggelseshandleplanen,

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

3. klasse. Forord...3. 7.-9. klasse. emnerne. 0.-3. klasse. Den røde tråd. 1

3. klasse. Forord...3. 7.-9. klasse. emnerne. 0.-3. klasse. Den røde tråd. 1 INDHOLD Forord...3 Introduktion Skolens rolle...5 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab...6 Sundhedsopfattelser...6 Handlekompetence...7 Elevengagement...7 Den Røde Tråd pædagogik og indhold...7

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

15 år og fuld fart frem?

15 år og fuld fart frem? Månedsmagasinet Skolen ISSN: 1901-1628 www.skolemagasin.dk Redaktør Signe Ramstedt Bertelsen Indlæg kan sendes til redaktion@notorius.dk 15 år og fuld fart frem? Deadline 11. december December 2007 Næste

Læs mere

sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort

sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx Biologi, Personlig sundhed, Idræt & Samfundsfag oversigt Indledning s. 36 2.1: At blive testet

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen SUNDHED OG UDSATTE BORGERE inspiration til kommunen 2007 Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Modelfoto Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Alle de andre gør det! 2. udgave juni 2006 Indhold Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup

Læs mere

Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen

Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen Ministeriet for Børn og Undervisning 2012 Inspiration

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

En særlig indsats. - Ma lrettet socialt udsatte børn og unge pa Lolland-Falster. Nikolaj Stegeager Karin Kildedal Erik Laursen Betina Verwohlt

En særlig indsats. - Ma lrettet socialt udsatte børn og unge pa Lolland-Falster. Nikolaj Stegeager Karin Kildedal Erik Laursen Betina Verwohlt En særlig indsats - Ma lrettet socialt udsatte børn og unge pa Lolland-Falster Nikolaj Stegeager Karin Kildedal Erik Laursen Betina Verwohlt 0 En særlig indsats Socialt udsatte børn og unge på Lolland-Falster

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sundhedspolitikken 2011-2014 - Version 7- Dato: 24-05-2011 Sagsnr.: 563-2011-1697 Doknr.: 563-2011-33197 Indholdsfortegnelse Forord...side Læsevejledning...side Sundhedsfremme,

Læs mere