DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden"

Transkript

1 y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse at toreningernes talmæssige repræsentation. Steen F. Andersen takkede for valget. Ekstraordinært årsmødet er indkaldt i henhold til vedtægterne og hermed lovligt indkaldt. 69 stemmeberettigede fremmødt. Ad 4: Valg at stemmetællere. Lars Skytte, Næstved Skf. Jock Skov Pedersen, Vestfalster Skf. Ad 5: Fremlæggelse at tusionsattale. Steen F. Andersen redegjorde kort for fusionen til DGl samt etablering af Skydebaneforeningen. Jimmy G. Roed redegjorde via powerpoint for den fremtidige struktur for DGl Skydning og Skydebaneforeningen. Jimmy G. Roed gennemgik fusionsaftalen. Ad 6: Atstemning om fusionsattale gældende pr 1. januar stemmer for godkendelse. Ad 7: Valg at tormand. Jimmy G. Roed tratræder post som tormand tor DDS. Jimmy G. Roed oplyste, at han trækker sig som landsdelsformand i DDS pr. Jens Andersen valgt som formand for DGl Skydning pr Frank Larsen indtræder som 1. suppleant som næstformand i DGl Skydning pr

2 Pause Fællesmøde med DGl Ad 1: Velkomst. Per Skov bød velkommen til fællesmøde mellem DGl og DDS. Dejligt at alle fremmødte fra DDS har stemt ja til fusionsaftalen. Ad 2: Valg af dirigent. Steen F. Andersen valgt Ad 3: Valg af stemmetællere. Lars Skytte, Næstved Skf. Jock Skov Pedersen, Vestfalster Skf. Ad 4: Behandling og vedtagelse af nye vedtægter for DGl samt orientering om åbningsbalance. Skydning fusioneres ind i DGl. Der er 28 delegerede stemmeberettigede. Per Skov oplyste, at vedtægter har været udsendt og derfor ikke gennemgås. Dirigent Steen F. Andersen anbefaler, at skytteforeningerne i tilføjet 5 stk. 5 eller tilsvarende ordlyd. foreningernes egne vedtægter får 14 Regnskab, stk. 2 ændres i henhold til lovgivningen til følgende: Regnskabet revideres af en fagkyndig revisor, der skal være statsautoriseret eller registreret revisor, samt af de kritiske revisorer. Den fagkyndige revisor antages af bestyrelsen. De kritiske revisorer vælges af årsmødet. Ingen ændringsforslag til vedtægterne. Afstemning om vedtagelse af nye vedtægter: 25 stemmer for 2 imod i stemmer ikke Vedtægter for DGl pr vedtaget. Abningsbalance Allan Bøtner fremlagde forventet åbningsbalance pr DDS s aktiver og passiver pr overgår pr til Skydebaneforeningen. Ad 5: Eventuelt. Jens Bo Laursen ønsker tillykke med fusionen. Håber I får et rigtig godt samarbejde. Opfordrer til at DDS s stærke frivillighedstraditions ånd føres videre i DGl. Per Skov takkede på bestyrelsens vegne for den store opbakning. Glæder os meget til samarbejde. Tak til Steen F. Andersen for at varetage dirigenthvervet.

3 Pause kl Mødet genoptaget kl DDS fortsætter sit ekstra ordinære årsmøde. Dirigent Steen F. Andersen fortsætter mødet. Ad 7: I henhold til landsfusionsaftalen skal de fysiske skydebaner adskilles/udskilles fra skydeaktiviteten, hvorfor der af ledelsen er stillet forslag om, at foreningen med CVR nr med navnet DDS stiftet 21. november 2006 ændre navn til: Skydebaneforeningen med virkning fra 1. januar Enstemmighed om at navn er Skydebaneforeningen. Ad 8: Fremlæggelse af beregningsmodel til budget 2014 til orientering. Jimmy G. Roed orienterede om beregningsmodel til budget Peter Hansen: Det er en ny start, alt bliver brudt op nu. Opfordrer alle til at være med i Skydebaneforeningen, s der kan blive aktivitet. Anker Sewohl, kommenterede de priser som f.eks. forbundet kan skyde til, syntes det er billigt i forhold til prisen for en medlemsforening. Steen F. Andersen oplyser, at DGl Skydning p landsplan endnu ikke har aftalt med Skydebaneforeningen Danmark om priser for DMérne. Peter Hansen spurgte Steen F. Andersen og Skydebaneforeningen Danmark har gjort sig nogle tanker omkring de skydebaner, der evt, ikke kan overleve økonomisk? Steen F. Andersen oplyste, at der i bestyrelsen ikke er tanker om at overtage nogle skydebaner. Skydebanerne skal kunne drives p forretningsmæssigt grundlag. Medlemskontingent har været drøftet mange gange. Kontingent til DGl er kr. 10,00 pr medlem og kr. 30,00 pr medlem til Skydebaneforeningen. Den kommende bestyrelsen arbejder videre med budget. Ad 9: Godkendelse af konstant beløb. Forslag at det første år er kr. Fra og frem til generalforsamling i oktober måned 2014 er grundbeløb kr ,00. Der er endnu ikke takst på terrænbanerne. Priser er udregnet på baggrund af indtægter i 2012 og Der er ikke sat beløb på indskud, hvis man melder sig ind i f.eks efter i år. Skydebaneforeningen Enstemmigt vedtaget.

4 Ad 10: Fremlæggelse af nye vedtægter for Skydebaneforeningen. (Vedtægterne vil blive behandlet en paragraf ad gangen, hvortil der mundtligt eller skriftligt kan stilles ændringsforslag.) Efter drøftelse ændres ordlyden i 4 Medlemmer fra: Stk. i Som medlemmer af Skydebaneforeningen kan optages skytteforeninger hjemmehørende i landsdel, der er medlem af DGl Skydning. Stk. 2 Bestyrelsen kan udelukke en forening fra medlemskab, når den finder grund hertil. Stk. 3 Bestyrelsen træffer afgørelse i alle forhold vedrørende medlemskab. Stk. 4 En afgørelse / afslag kan kræves indbragt på først kommende ordinære generalforsamling, hvor der efter fremlæggelse, hvor den omtalte forening tildeles taleret, træffes afgørelse ved simpelt flertal. Stk. 5 Endelig afgørelse er gældende, og fornyet ansøgning kan først kræves behandlet efter 2 år, eller hvis forudsætningerne for afgørelsen er væsentligt ændret. Ny ordlyd 4 Medlemmer: Stk. i Som medlemmer af Skydebaneforeningen kan optages skytteforeninger hjemmehørende i landsdel, der er medlem af DGl Skydning. Stk. 2 Bestyrelsen kan udelukke en forening fra medlemskab, når den finder grund hertil. Stk. 3 Bestyrelsen træffer afgørelse i alle forhold vedrørende medlemskab. Stk. 4 En afgørelse / afslag kan kræves indbragt på først kommende ordinære generalforsamling, hvor der efter fremlæggelse, hvor den omtalte forening tildeles taleret, træffes afgørelse ved simpelt flertal. Stk. 5 Endelig afgørelse er gældende, og fornyet ansøgning kan først kræves behandlet efter 2 år, eller hvis forudsætningerne for afgørelsen er væsentligt ændret. Stk. 6 En skytteforenings medlemstal opgøres i henhold til indberetningen i Det Centrale Foreningsregister. Flerstrengede klubber opgør og betaler kun for skyttemedlemmer, ligesom samme antal tæller med hensyn til stemmer. Efter drøftelse ændres ordlyden i 5 fra: Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til Skydebaneforeningen s bestyrelse til den dertil udpegede person. Ny ordlyd 5 Indmeldelse: Medlemmer fra DDS fortsætter i foreningen Skydebaneforeningen uden indmeldelse. Nye indmeldelser skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til Skydebaneforeningen s bestyrelse til den dertil udpegede person. Ad 11: Afstemning af de tilrettede vedtægter. (Der kræves 2/3 godkendelse i henhold til DDS s vedtægter, der er gældende til mødet er afsluttet.) Enstemmigt vedtaget.

5 Ad 12: Valg i henhold til de nye vedtægter 14 med virkning fra 1. januar Valg at formand, daglig ansvarlig for ejendommen Tubækhus, hvert andet år. Lige år. (Den nuværende ledelse i DDS Storstrommen foreslår Jimmy G. Roed) Forslag: Jimmy G. Roed Bjarne B. Nielsen, Tingsted Skf. Skriftlig afstemning: Jimmy: 18 stemmer Bjarne: 50 stemmer Blank: 1 blank Bjarne B. Nielsen valgt som formand for Skydebaneforeningen. Valg af næstformand 1, daglig ansvarlig for Musse Skyttecenter, hver andet r. Ulige r. Henrik Elmer enstemmigt valg. Valg af næstformand 2, daglig ansvarlig for Tubæk Skyttecenter, hver andet r. Lige r. John Nyberg Nielsen enstemmigt valgt. Valg af Musse repræsentant hvert andet r. Lige r. Erling Ahmt enstemmigt valgt. Valg af Tubæk repræsentant hvert andet r. Ulige r. Martin Elnebo, Lundby Skf. enstemmigt valgt. Valg af to suppleanter til bestyrelsen, hvert r. Skriftlig afstemning: Johnny Johansson, Maribo Skf. Bøje Nielsen, Lundby Skf. Carl Christoffersen, Maribo Skf. Skriftlig afstemning: Johnny Johanssonn valgt 57 stemmer Bøje Nielsen valgt 46 stemmer Carl Christoffersen 22 stemmer Blank 4 stemmer Valg af revisor eller revisionsfirma i henhold til 17 hvert r. Det besluttes, at den nye bestyrelse vælger revisonsfirma. Valg af i revisor suppleant, hvert r. Pkt. bortfalder. 13. Afslutning. Jimmy G. Roed takkede Jacob Høegh for at have båret fanen ved flere arrangementer. Berrit Carlsen udnævnt som æresmedlem. Berrit har haft sin gang i Sakskøbing Skytteforening i mange år og var med ved sammen lægningen af MAI, MAG og Møn SG&IF for mange år siden. Berrit har været i bestyrelsen i DDS siden sammenlægningen, ofte givet en hjælpende hånd ved stævner, deltaget i mange DM er og årsmøder for DDS og ikke mindst deltaget i mange diskussioner om skydning. Berrit Carlsen takkede for udnævnelsen. Foreningerne bedes tænke på om der kunne være andre i deres egne foreninger, som kunne være emner til udnævnelse som æresmedlem.

6 14. Eventuelt. Revisor Peter Hansen orienterede om balancen. Forventet driftunderskud på ca. kr. 182,000,00 (før afskrivning). Likviditetsmangel ca. kr ,00. Det undersøges pt om der kan omlægges lån i Tubæk Hus. Omlægning vil betyde frigivelse af likviditet, lavere rentesats, men ikke større ydelse. Grunden til dette store underskud skyldes, at der var flydesand i Musse Skc og planlagte udgifter blev ca. kr ,00 højere end beregnet. Jimmy G. Roed påtager sig det fulde ansvar. Husk at give besked til Frank Larsen og Anette Høegh hvis I skifter formand i foreningen. Birthe Thomsen takkede Steen F. Andersen og Peter Hansen for deres fremlæggelser. John Nyberg takkede for sit valg til Skydebaneforeningen. Håber at det fremover bliver attraktivt at være bruger i centrene. Steen F. Andersen takkede for god ro og orden. Jimmy G. Roed takkede for et godt møde. Håber at alle vil kæmpe for godt samarbejde. Mødet slut kl Referat godkendt den /ç. 2f 3 Dirigent 4 Ltt{ ) Steen F. An ersen / Referent Anette Høegh

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Stiftende Årsmøde. DGI Nordøstsjælland. Onsdag 24. november 2010 i Slangerup

Stiftende Årsmøde. DGI Nordøstsjælland. Onsdag 24. november 2010 i Slangerup Stiftende Årsmøde DGI Nordøstsjælland Onsdag 24. november 2010 i Slangerup Dagsorden: INDKALDELSE TIL STIFTENDE ÅRSMØDE for DGI NORDØSTSJÆLLAND Onsdag 24. november 2010 kl. 20.15 i Slangerup Idræts- og

Læs mere

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul Dagsorden i henhold til 12 Referat af DISK s generalforsamlingen den 30. marts 2012. 1. Valg af dirigent Valgt: Ole Søager ole@soeager.dk Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Referat fra ordinær generalforsamling i Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Dato: Tirsdag 12. marts 2013 kl. 19.30-20.56 Sted: Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Vejledalen

Læs mere

Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006.

Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006. 1 Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006. I generalforsamlingen deltog 93 andelshavere ved personlig fremmøde og 179 ved fuldmagt, i alt var 271 andelshavere repræsenteret.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C

Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C Velkommen ved Landsformand Poul Meineche Der blev afholdt 1 minuts stilhed for afdøde medlemmer Hædring af nye æresmedlemmer:

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere