DISTRIKT STORSTRØM BERETNING FOR 2014/15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISTRIKT STORSTRØM BERETNING FOR 2014/15"

Transkript

1 DISTRIKT STORSTRØM BERETNING FOR 2014/15 På bestyrelsens vegne skal jeg herved aflægge beretning for 2014/15 Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder. På mødet den 23.5 konstituerede bestyrelsen sig med mig som formand, Hans Ringstrømm Nielsen som næstformand, Annelise Simonsen som kasserer og Inge Smith Nielsen som sekretær. Kommunikationsudvalget er nedlagt, men Inge Smith Nielsen vil kontakte Bo Lytzen for at samle distriktets 2 hjemmesider til 1, hvilket er blevet gennemført. Turneringsudvalget blev med Knud Erik Vedsted som formand, Inge Smith Nielsen, Ole Smith Nielsen, Hans Ringstrømm Nielsen og mig Uddannelsesudvalget blev med Hans Ringstrømm Nielsen som formand, Ole Smith Nielsen og Poul Bryde Jakobsen, hvor opgaverne skal koordineres med tiltagene i interdistriktsamarbejdet. Interdistriktsamarbejdet har 1 udvalg, hvor Inge Smith Nielsen og jeg sidder. Appeludvalget består af følgende: Flemming Haag, Jens Ulrik Fougt og Jørgen Holm For udvalgene besluttes følgende: 1. Spilleplanen skal respektere divisionskampe, hvor pokalkampe har lavere rangorden. 2. Uddannelsesudvalget har via interdistriktsamarbejdet planlagt 4 kurser afviklet i september for BridgeCentralen og turneringsledere Niveau I, II og III. Vi drøftede kommende repræsentantskabsmøde 14.6, hvor Inge og jeg deltager. 1. Forslag fra HB og nye vedtægter, der blev vedtaget med ganske få og små ændringer. Budgettet skal fremover ikke godkendes af repræsentantskabet, men skal fremlægges til dialog med repræsentanterne på Midtvejsmødet 2. Forslag fra HB om regler for straf og appel, som blev vedtaget 3. Forslag fra HB om obligatorisk deltagelse i mesterskabspoint med 1 års varsel. Blev vedtaget med overvældende flertal 4. Forslaget fra sidste år fra Di. Storstrøm om redegørelse for strategien for junioraktiviteten blev trods beslutning om det modsatte ikke fremlagt, da det ikke efter HB s vurdering var relevant. 5. Beretning, årsregnskab og forslag til kontingent blev godkendt Klubledermødet blev fastsat til den i Nykøbing F., hvor det senere blev aflyst grundet manglende tilmeldinger, men forsøges gennemført senere på sæsonen.

2 Fra Flemming Haag var der oplysning om, at det ændrede mødetidspunkt kl gav kritik fra hold sydfra. Da tidspunktet var besluttet af spillerne selv, fandt bestyrelsen ikke anledning til at foretage sig noget. Flemming efterlyste også bestyrelsens holdning til hans arbejde i kredsen. Vi havde ikke særlige ønsker hertil, da bestyrelsesarbejdet havde fungeret upåklageligt igennem mange år. Den fik jeg en mail fra Flemming Haag om en appelsag, hvor Flemming Haag har været turneringsleder. Jeg bad appeludvalget om selv at finde en substitut, da bestyrelsen ikke skulle inddrages i sagen. På mødet den blev der refereret om repræsentantskabsmødets forløb, hvor de væsentligste konklusioner er anført tidligere. Til posten som ny kritisk revisor var der to kandidater, Niels-Peter Meldgaard, der fik 11 stemmer og undertegnede, der fik 7 stemmer. Evaulering af interdistriktsmødet den i Næstved, - jævnfør senere Evaluering af undervisningen i Køge jævnfør senere Vi drøftede opbakningen til turneringer afviklet af distriktets klubber. Vi drøftede opbakningen til distriktets turneringer, hvor denne bliver ved med at falde, så den arrangerende klub har et stort ekstraarbejde med at få tilstrækkelige tilmeldt, så rækkerne får en passende størrelse. Da aktiviteterne stiger i den enkelte klub og medlemmernes gennemsnitsalder stiger med tæt ved 1 år, er kræfterne nok vigende for aktiviteter andre steder end i egen klub. Næstved orienterede om, at de sætter holdet til det kommende DM for klubhold, da spillerne på det vindende klubhold i distriktet alle er flyttet til en anden klub. Kommende Handicapturnering afvikles i Næstved. På mødet den 13.3 drøftede vi økonomien, den kommende generalforsamling med hensyn til bestyrelsesmedlemmer på valg og DBfs repræsentant, Nis Rasmussen, der blev nyvalgt formand på mødet den Midtvejsmødet blev vendt. Imagekampagnen blev omtalt ligesom fremlæggelsen af budgettet blev kommenteret, idet budgettet ikke fik en behandling som forventet. De 3 distrikter havde generelle betragtninger til budgettets indhold og retning, hvor sidstnævnte i vid udstrækning var til fordel for eliten, juniorer og skoleprojektet. Henrik Friis kvitterede for vores holdning med, at det havde man noteret sig, men nogen drøftelse var der ikke afsat tid til ligesom, der INTET blev nævnt i referatet omkring de fremsatte synspunkter.

3 Til repræsentantskabsmødet deltager jeg med stemmeret og Inge uden stemmeret. De 4 distrikter har fremsendt et forslag til, hvorledes foreliggende budget bør drejes imod klubberne, som er forbundets stamgrundlag. Der blev taget vel imod det fremsendte forslag, og det indhold vil indgå i de overvejelser, som hovedbestyrelsen vil træffe for det fremtidige arbejde. De 4 distrikter har også fremsat forslag om, at Bo Munck, Distrikt Østsjælland vælges ind i hovedbestyrelsen, hvilket skete. Interdistriktsturneringen for spillere med grønne kort blev i år afviklet i Slagelse med 22 deltagere, 19 fra Vestsjælland, 3 fra Storstrøm og 0 fra Østsjælland. Konceptet ændres næste år svarende til klubsølv i form af regionsresultat med heat i hvert distrikt. Uddannelsesudvalget vil sammen med klubkonsulenten undersøge, om der er grundlag for at starte undervisning op for flere klubber rundt i distriktet. Skolebridge har et særligt arrangement i Haderslev den , hvor Hans Ringstrømm Nielsen og Anders Krog, der begge har valgfag med bridge på Fladsåskolen, vil være deltagere. Der var blevet givet afslag til Faxe Bridgeklub og Turneringsklubben Midtsjælland på dispensation for deltagelse af en spiller, der ikke var medlem af klubben den , som reglerne foreskriver. Da Turneringsklubben fastholdt, at vi skulle søge dispensation i DBf ville Faxe også med på dette. Reglerne er klokkeklare: Kun spillere indmeldt i klubben den og fortsat spillende i klubben kan deltage på holdet. Ingen mulighed for dispensation. Klubledermødet Den blev mødet holdt med deltagelse fra 12 af distriktets 20 klubber. Der var en god dialog imellem alle, og de enkelte klubber berettede om, hvad der rørte sig i deres klub. Distriktsfinalen for klubhold bliver i år grundet den ringe tilslutning afviklet over en weekend i Næstved. Distriktskonsulenten, Steen Løvgreen, orienterede om det landsdækkende korps, om undersøgelsen af, i hvilke klubber der foregår undervisning i distriktet, fortalte hvad en klubkonsulent kan bruges til og uddelte tipskuponen Guide til udvikling i klubben/foreningen Jeg orienterede om forløbet på midtvejsmødet, om budgettet for 2015 for DBf, hvor CBI koster ca , Imagekampagne koster og juniorarbejde med skolebridge ca samt at distrikternes gebyr for deltagelse i DM er hævet med Jeg oplyste at Bornholm var indtrådt i interdistriktsarbejdet og at undervisningsaktiviteten forestås af Per Egelund og Bo Munck fra Østsjælland, samt at turneringsledermodul 4 kommer på programmet i efteråret 2015/foråret 2016 for de

4 4 distrikter. Jeg henstillede, at klubberne sender flere på disse kurser, så der bliver flere at trække på såvel i klubberne som i distriktet. Interdistriktsamarbejdet Vi har i sæsonens løb holdt 4 møder, hvor et var med udvidet socialt samvær. Den 9.5 indledte jeg med et kort referat fra vores generalforsamling. Kursusaktiviteten blev fastlagt til 2 kurser den 22.8 for klubber med den nye bridgemate, turneringslederuddannelsen bliver afviklet 6.9, 7.9 og 14.9 hvor der afsluttes med prøven til certificering. Vi laver igen en fælles aktivitetsplan, hvor den fællesturnering i år kun bliver for spillere med grønt kort. *Turneringen afvikles i Slagelse Materialet til repræsentantskabsmødet blev drøftet. Stor forundring over, at der kun havde været 1 kritisk revisor, hvor vedtægterne foreskriver 2!! Det rundsendte budget manglede forudsætningerne, hvorfor det var ret uanvendeligt. Blev dog også helt erstattet af budget med forudsætninger til repræsentantskabsmødet. Per og Bo skal fortsat stå for undervisningen i samarbejdet, hvor kurserne bliver som tidligere omtalt. Der er generelt givet gode evalueringer, af den gennemførte undervisning. Pers dagsorden til mødet den 30.8 blev godkendt. Den 29.8 blev der i Næstved afholdt et udvidet samarbejdsmøde, hvor der blev sluttet af med en god gang bridge. En rigtig god dag. Dagens program var primært orientering om bridgetab/bridgemate, hvor Peer havde lavet et godt materiale til underbygning af de muligheder, der er i den anden opsætning. Vi besluttede, at Distrikt Bornholm og Distrikt Nordsjælland skulle inviteres med i samarbejdet. Distrikt Østsjælland vil igen tage kontakt til de uorganiserede klubber i distriktet, for om uligt at få dem til at indtræde i forbundet. Den blev der holdt møde, hvor hovedpunktet var det forestående midtvejsmøde med fremlæggelse af budgettet for Budgettet lægger primært op til at understøtte: 1. Projekter 2. Elitespillere 3. Skolebridge/juniorarbejdet hvor deltagelse i DM-turneringerne er steget med 38,6%. Især imageprojektet til og skolebridge/juniorarbejdet til samlet mindst overrasker alle med hensyn til underliggende behov og forventet nytteværdi af investeringen inden for en rimelig tidshorisont.

5 Deltagelsen i distriktets afholdte kurser har været ganske tilfredsstillende, og beståelsesprocenten ved certificeringen var også fin. Den holdt vi møde om det afviklede Midtvejsmøde og det kommende repæsentantskabsmøde, hvor strategien var afstukket med det fremlagte budget for Det blev med stærk beklagelse noteret, at distrikternes indsigelse imod det fremlagte budget ikke havde fundet vej til referatet, ligesom fremlæggelsen af budgettet muliggjorde alene kommentarerne fra mig på vegne af de 3 distrikter. Ingen dialog om bemærkningerne. Vi drøftede, hvad der bør gøres for at vende udviklingen i klubberne, hvor de alle stagnerer eller direkte går tilbage. Vi blev enige om, at Per udarbejder et forslag, som skal fremsendes til HB for styrkelse af aktiviteterne i klubberne. Vort forslag blev optaget på dagsordenen og fik en meget imødekommende behandling. Om de pæne ord udmønter sig i handling kan kun fremtiden vise. Bo Munck gav tilsagn om, at han fortsat stillede sig til rådighed for en plads i HB, hvor John og jeg skulle motivere indstillingen. Bo blev valgt. Til kritisk revisor var det vores forventning, at Kim Nielsen ville fortsætte. Det ville han imidlertid ikke, da rapporten fra de kritiske revisorer var uhørt skarp, og HB på et tidspunkt under repræsentantskabsmødet satte deres stilling ind på en tilbagetrækning af samme. Angrebet på de kritiske revisorer var uhørt skarpt, og der blev brugt ord som uvederhæftige og løgnagtige. Selv under den senere ellers hyggelige bridgeturnering, blev Kim Nielsen tiltalt af den afgåede formand på en helt uacceptabel måde. Hvis det skal være takken for, at man stiller sig til rådighed for forbundet, så siger jeg ellers tak for kaffe. Da vi kom til valget af kritisk revisor trak Kim Nielsen sig og John Maagaard blev forslået sammen med Jens Grann fra København. John fik 8 stemmer og Jens fik 11. Turneringsaktiviteten i distriktet her henvises der til udvalgets beretning. Uddannelsesudvalgets her henvises til udvalgets beretning.

6

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 14. juni 2003 i Middelfart Kursuscenter

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 14. juni 2003 i Middelfart Kursuscenter Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 14. juni 2003 i Middelfart Kursuscenter Deltagerliste: Repræsentantskabet: København: Kasper Jacobsen, Ulrik Zeeberg, Preben Thaarup

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til bestyrelseskollegaer m.v. Jeg vil gerne vende om på denne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen

Referat fra generalforsamlingen Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ruder 10/Ishøj bridgeklub den 1 maj 2012 i vore lokaler i Foreningshuset kl. 10.00 Referat fra generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Ad 1 Torben blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Aalborg Bridgehus, Revlingebakken 33 B, st. tv. Dagsorden 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab 5. Meddelelser fra DBF v/ Per

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat Fra Ordinær generalforsamling i Roskilde Bridgeunion. Onsdag den 21. oktober 2009 kl. 17.00 I lokale: Roskilde Gymnastikforening, Kildegården

Referat Fra Ordinær generalforsamling i Roskilde Bridgeunion. Onsdag den 21. oktober 2009 kl. 17.00 I lokale: Roskilde Gymnastikforening, Kildegården Referat Fra Ordinær generalforsamling i Roskilde Bridgeunion Onsdag den 21. oktober 2009 kl. 17.00 I lokale: Roskilde Gymnastikforening, Kildegården Dagsorden iflg. vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Konstatering

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter)

iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter) Referat fra generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund/Dansk Klatreforbund, d. 19. marts 2006 Generalforsamlingen blev afholdt i Løvstræde 8a, 3. sal, København K. Dagsorden: 1. Formalia. Valg af dirigent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Dato: Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Mødetype: Repræsentantskabsmøde Deltagere: 28

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Kritisk revisionsprotokollat 2014

Kritisk revisionsprotokollat 2014 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Kritisk revisionsprotokollat 2014 1. Indledning Klarup/Grenaa 6. april 2015 Revisionsprotokollatet er udarbejdet

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Referat af HB-mødet den 19. marts 2005 på Næsbylund Kro, Odense

Referat af HB-mødet den 19. marts 2005 på Næsbylund Kro, Odense Referat af HB-mødet den 19. marts 2005 på Næsbylund Kro, Odense Hovedbestyrelsen: Knud-Aage Boesgaard (KAAB), Søren Fischer (SF), Peter Westrup (PW), Else Tams (ET), Anne Mette Schaltz (AMS), Ole Vinberg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 4. maj 2009

Referat fra generalforsamlingen den 4. maj 2009 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 9 Referat fra generalforsamlingen den 4. maj 2009 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent. Dette blev vedtaget uden afstemning.

Læs mere

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent, og dette blev vedtaget uden afstemning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere