Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid og rum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid og rum."

Transkript

1 Jura Studieleder: Lektor, cand.jur. & ph.d. Annette Kronborg. Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid og rum. Rammerne for vestlig retsvidenskab har i de seneste århundreder været nationalstaten, og retsvidenskaben har først og fremmest beskæftiget sig med lovgivningen - den centrale retsdannelse og dennes anvendelse ved domstolene eller i forvaltningen. Decentral retsdannelse som sædvaner, kutymer og informel ret har indtaget en langt mere tilbagetrukket rolle, og det samme gælder den overnationale retsdannelse - folkeretten. Retten og retsopfattelsen er imidlertid ikke den samme i den klassiske retsstat, i velfærdsstaten eller under den delvise afvikling af nationalstaten som den centrale ramme for regulering, som vi oplever i øjeblikket. Retsstaten var karakteriseret ved få og generelle regler, der var klart og præcist formuleret og sjældent blev ændret. De værdier, der blev lagt vægt på, var frihed og retssikkerhed, hvilket meget ofte blev forstået som forudberegnelighed. Staten skulle være garant for disse værdier. Juristerne var den vigtigste profession ved formulering og anvendelse af retsreglerne. Domstolene var det vigtigste forum for løsning af retstvister. Velfærdsstatens ret er præget af mange og meget konkrete og ofte skiftende regler, som kan være indbyrdes modsætningsfulde. Velfærden, dvs. samfundets materielle goder, fordeles til og reguleres mellem borgerne gennem retssystemet. Staten bliver således en garant for velfærden. Domstolene suppleres med andre organer, der afgør konflikter, såsom offentlige ankenævn og private voldgifter. Disse mange organers afgørelse får også en tendens til at blive indbyrdes modstridende. Juristerne bliver ikke længere den professionsgruppe, der dominerer med hensyn til formulering og anvendelse af retsregler. Mange andre grupper arbejder som retlige beslutningstagere, fx sygeplejersker, læger, arbejdsformidlere, socialrådgivere, politifolk. Mange andre faggrupper end jurister arbejder som juridiske rådgivere, fx bankfolk, ejendomsmæglere, revisorer. Den intensive regulering i velfærdsstaterne er i 1980-erne i en lang række vestlige lande blevet afløst af en»deregulerings-bølge«. Deregulering, privatisering etc. kan imidlertid ikke ses som en egentlig afskaffelse af regler, men som en flytning af reguleringen fra det centrale statslige niveau til andre niveauer og til andre magtforhold end forholdet mellem stat og borger.

2 Vi befinder os i øjeblikket i en overgangsfase, hvor både rammerne om retten og rettens indhold er under forandring. Nationalstatens rolle som ramme for og udsteder af reguleringen svækkes. Reguleringsniveauerne bliver både internationale, regionale og lokale. Som eksempler på det internationale reguleringsniveau kan nævnes folkeretlige konventioner om menneskerettigheder og miljø og aftaler mellem multinationale selskaber. Som eksempler på det regionale reguleringsniveau kan nævnes dannelsen af økonomiske og retlige fællesskaber, der også får egentlig regeldannende kompetence. EU er det mest nærliggende eksempel set fra Danmark. Inden for disse fællesskaber flyttes regulerings-kompetencen fra nationalstatsniveauet til de lokale niveauer, det være sig fra den spanske centralisering til de autonome provinser, til de tyske forbundslande og kommuner og til de danske regionale enheder. Også reguleringsindholdet må forventes at blive ændret i de kommende år. Den økologiske krise tilspidses, og heller ikke for retsvidenskaben bliver det en fordeling af de materielle goder, der alene vil stå i centrum. Retssystemet skal ikke længere garantere forbrug og fordeling af materielle goder, men sikre mod miljø-ødelæggelse og genoprette og rydde op efter skete skader. Denne udvikling vil formentlig også få konsekvenser både for hvilke konflikter retten vil blive orienteret imod, hvem der skal forvalte denne regulering, og hvem der skal deltage i løsningen af konflikterne. Der tegner sig endnu ikke noget entydigt billede af denne udvikling. Grundkurset Grundkurset, der består af ét modul, "Introduktion til jura", strækker sig over 10 lektioner og udbydes både efterår og forår. På kurset introduceres centrale dele af retssystemet og den måde, hvorpå juridiske problemstillinger undersøges og analyseres. Lærebogen på grundmodulet er "Introduktion til jura" af Peter Blume (Akademisk Forlag). For det første gives en generel introduktion til de nationale og internationale retskilder (fx love, domme, direktiver og traktater), som har betydning for fastlæggelsen af gældende ret. I denne forbindelse inddrages rettens historie og rettens relation til det øvrige samfund. For det andet behandles den retlige regulering, som vedrører forholdet mellem private. Væsentlige områder er her obligationsret (bl.a. aftaleret, erstatningsret) og ejendomsret.

3 For det tredje behandles den ret, der angår de offentlige myndigheder, samt forholdet mellem borgerne og det offentlige. Her indgår de overordnede regler for Folketinget, domstolene og forvaltningen samt den almindelige forvaltningsret. For det fjerde inddrages behandlingen af retslige konflikter og brud på de fastsatte regler. Hovedtemaer er her domstolens arbejde (procesret) og de grundlæggende regler i strafferetten. For det femte behandles den internationale rets betydning, idet fokus her er på folkeretten, menneskerettigheder og EU-ret. Emnekurser Emnekurser har samme varighed som grundmodulet. Der starter nye emnekurser hvert semester. I modsætning til grundmodulet giver emnekurserne mulighed for at specialisere sig inden for et retsområde, der har ens særlige interesse. Som eksempler på, hvad der i de senere år har været udbudt, kan nævnes: - Ímmigration Law (udbydes på engelsk) - Mediation: Konflikthåndtering på en konstruktiv måde - Whistleblowers og loyale embedsmænd: Offentligt ansattes ytringsfrihed Der stilles ikke formelt krav om, at man har gennemgået grundkursus for at kunne tilmelde sig emnekursus. Deltagerne må imidlertid have forudsætninger, der svarer hertil, idet læreren i undervisningen forudsætter, at deltagerne har en viden, der svarer til grundkursus. Videregående emnekurser oprettes i et vist omfang, når der er interesse herfor blandt tilstrækkelig mange af deltagerne på et emnekursus. Der gives her lejlighed til at udarbejde skriftlige eller mundtlige opgaver. Linjeopgave Efter deltagelse i mindst 6 kurser inden for jura eller beslægtede linjestudier kan de, der er interesseret deri, få mulighed for at udarbejde en linjeopgave under vejledning af en af linjestudiets lærere. Ved tilfredsstillende besvarelse udstedes et linjebevis. Det må dog understreges, at man kan følge linjestudiet og tage emnekurser, lige så længe man ønsker, uden at indstille sig til linjebevis, ligesom det er muligt at fortsætte med at tage nye emnekurser og derved vedligeholde sin viden, også efter at man har erhvervet sit linjebevis.

4 Pensum og forberedelse Der vil normalt være angivet i semesterprogrammet, hvilke bøger der anvendes i undervisningen. Man bør ikke anskaffe sig andre bøger, før man har rådført sig med læreren. Juridiske bøger er normalt ret dyre. For at nedsætte deltagernes bogudgifter udarbejdes der ofte materiale-samlinger, der foreligger i fotokopi, hvilket betyder, at kvaliteten af materialet desværre ikke altid er optimal. Men da prisen på undervisningsmaterialet ville blive fordyret meget ved anvendelsen af andre former for undervisningsmateriale, fastholder vi foreløbig denne form. Deltagerne betaler kopiprisen. Teksterne vil fortrinsvis være på dansk, i enkelte tilfælde dog også på nordiske sprog eller engelsk. Der udarbejdes detaljeret læseplan for kurserne. Litteraturhenvisninger og biblioteker Jens Søndergård: Dansk juridisk bibliografi (Juristforbundets forlag). Bibliografien registrerer al dansk juridisk litteratur, dvs. bøger, tidsskriftartiksler, betænkninger og kommenterede højsteretsdomme samt et udvalg af avisartikler af juridisk interesse. Juridiske tidsskrifter JURISTEN - (Juristforbundets forlag), bringer juridiske artikler samt orienterer om udvalgte dele af ny lovgivning. RETFÆRD - (Akademisk forlag), et fællesnordisk kritisk tidsskrift, bringer artikler, boganmeldelser mv. UGESKRIFT FOR RETSVÆSEN - bringer løbende alle højesterets- og landsretsdomme samt udvalgte byretsdomme. Endvidere bringes artikler og litteraturomtaler. EUROPEAN LAW REVIEW - bringer artikler, anmeldelser og omtaler EFdomstolens domme (Sweet & Maxwell - engelsksproget). COMMON MARKET LAW REVIEW - bringer artikler, boganmeldelser og domsomtale (Martinus Nijhoff Publishers - engelsksproget). Større lovsamlinger Karnovs lovsamling - Schultz lovservice på det sociale område - P. Bruun Nielsen: DJØF skattelovsamling (EU-Tidende L - samling af EU-retsakter) Lovregistre Lovnøglen - Dansk Lovregister - EUT-Register over gældende EU-retsforskrifter (udkommer 2 gange årligt)

5 Praktiske håndbøger Peter Blume: Juridisk metodelære (Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 3. udg. 2004) Bo og W.E. von Eyben: Juridisk ordbog (Gad Jura, 12. udg. 2004) M. Koktvedgaard m.fl.: Juridisk Formularbog (Juristforbundets Forlag, 15. udg. 1999) Biblioteker (med offentlig adgang) med større samlinger af juridisk litteratur - Det kongelige Bibliotek, Afdeling for Samfundsvidenskab og Jura, Fiolstræde 1 - Herudover har større folkebiblioteker normalt et vist udvalg af juridisk litteratur, lovsamlinger mv. Forslag fra deltagere Under kurserne og ved afslutningen af kurserne er forslag fra deltagerne til nye juridiske emner særdeles velkomne. Folkeuniversitetet vil bestræbe sig på at imødekomme sådanne forslag under forudsætning af, at der findes lærerkræfter, og at der kan forventes det nødvendige deltagerantal til et sådant

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

SYV C E N T R A L E PLIGTER

SYV C E N T R A L E PLIGTER SYV CENTRALE PLIGTER KODEX VII KODEX VII SYV C E N T R A L E PLIGTER FOR EMBEDSMÆND I CENTRALADMINISTRATIONEN KODEX VII SYV CENTRALE PLIGTER FOR EMBEDSMÆND I CENTRALADMINISTRATIONEN Syv centrale pligter

Læs mere

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en komparativ analyse Forfatter: Anja Olsen Vejleder: Torben

Læs mere

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

Betænkning om EN REFORM AF DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE

Betænkning om EN REFORM AF DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE Betænkning om EN REFORM AF DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE Afgivet af et underudvalg under Det faglige landsudvalg forde samfundsvidenskabelige og sociale uddannelser, nedsat af direktoratet for de videregående

Læs mere

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund.

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund. 121 Kapitel 5. Rekrutteringen af dommere og deres uddannelse. 5.1. Indledning. Udvalgets hovedopgave er ifølge kommissoriet rekruttering, uddannelse og udnævnelse af dommere. Udvalget skal på dette område

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN SAMFUNDSFAGLIGE KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA (CAND.SOC I JURA) KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN SAMFUNDSFAGLIGE KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA (CAND.SOC I JURA) KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN SAMFUNDSFAGLIGE KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA (CAND.SOC I JURA) KØBENHAVNS UNIVERSITET Den samfundsfaglige kandidatuddannelse i jura (cand.soc. i jura) Københavns

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

LOYALITET KONTRA YTRINGSFRIHED

LOYALITET KONTRA YTRINGSFRIHED FORSVARSAKADEMIET FAKULTET FOR HØJERE MILITÆR UDDANNELSE VUT II/L-STK 2000/2001 April 2001 EMBEDSMANDENS DILEMMA: LOYALITET KONTRA YTRINGSFRIHED Gruppe 1: Kaptajnløjtnant L. H. Nielsen Kaptajn P.C. Alexa

Læs mere

Reform af den civile retspleje IV

Reform af den civile retspleje IV Reform af den civile retspleje IV Gruppesøgsmål mv. Afgivet af Retsplejerådet. Betænkning nr. 1468 København 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af den civile

Læs mere

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Artiklen gennemgår i kort form, hvordan samarbejdet mellem skole

Læs mere

UDDANNELSE STATUS 2012

UDDANNELSE STATUS 2012 UDDANNELSE STATUS 2012 UDDANNELSE 2012 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade 56 DK-1401 København K Tlf. 32 69 88 88 www.menneskeret.dk Institut for

Læs mere

Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura

Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura Der er jura i næsten alt, hvad du foretager dig. Når du f.eks. køber et par nye bukser i en tøjbutik, er der en masse bagvedliggende regler, der bestemmer,

Læs mere

Til Folketingets Retsudvalg Christiansborg

Til Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1 Til Folketingets Retsudvalg Christiansborg Demokratisk kontrol og retssikkerhed Lovforslaget om ny offentlighedslov (L 90) får stor betydning for demokratiets vilkår i de kommende år. Lovforslaget om

Læs mere

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Lektor, cand. jur. Bente Adolphsen April 2015 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER. Rapport med anbefalinger Marts 2003

SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER. Rapport med anbefalinger Marts 2003 SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER Rapport med anbefalinger Marts 2003 Rektorkollegiet nedsatte medio 2002 en arbejdsgruppe med repræsentanter for en række danske universiteter med det formål at diskutere,

Læs mere

MODERNISERING AF REVISORUDDANNELSEN. Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse

MODERNISERING AF REVISORUDDANNELSEN. Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse MODERNISERING AF REVISORUDDANNELSEN Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse Revisorkommissionens rapport af juni 2011 Rapport afgivet af Revisorkommissionen Modernisering

Læs mere

der er afsendt af Justitsministeriet, Departementet tirsdag d. 2. juli med høringsfrist til mandag d. 19. august 2013.

der er afsendt af Justitsministeriet, Departementet tirsdag d. 2. juli med høringsfrist til mandag d. 19. august 2013. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening Høringssvar fra Retspolitisk Forening til Justitsministeriet Departementet over delnotat om adgangen til appel i civile sager

Læs mere

RETFÆRDIG RETTERGANG STATUS 2014-15

RETFÆRDIG RETTERGANG STATUS 2014-15 RETFÆRDIG RETTERGANG STATUS 2014-15 RETFÆRDIG RETTERGANG STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006 Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis Oktober 2006 JURIDISK-KRITISK REVISION ANBEFALINGER TIL BEDSTE PRAKSIS i Indholdsfortegnelse I. Indledning... 1 II. ERFA-gruppens kommissorium

Læs mere

IDRÆTSJURISTEN. Årsskrift for foreningen Idrætsjura

IDRÆTSJURISTEN. Årsskrift for foreningen Idrætsjura IDRÆTSJURISTEN Årsskrift for foreningen Idrætsjura 2001 Indholdsfortegnelse Forord Af Jens Bertel Rasmussen... 1 Idrættens dobbelte retsorden Af Jens Evald... 3 Kommunal støtte til professionelle sportsklubber

Læs mere

Forslag. Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Forslag. Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2012-13 Fremsat den 27. februar 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Kapitel 1 Opgaver 1. Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Systematisk samarbejde om kvalitet

Systematisk samarbejde om kvalitet Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2009.01 Systematisk samarbejde om kvalitet Samspil mellem personalepolitik og arbejdet med udvikling af kvalitet og tværfaglighed på sygehusene Jens Albæk Marie Lund

Læs mere