Vejledning. National transport af farligt gods. Klasse 2 Gasser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. National transport af farligt gods. Klasse 2 Gasser"

Transkript

1 Vejledning i National transport af farligt gods Klasse 2 Gasser version 6:2011 Producenter af Komprimerede Gasser Danish Producers of Compressed Gases

2 Forord Denne folder er udarbejdet med det sigte at tjene som vejledning for chauffører, forhandlere, vognmænd, depoter og kunder ved vejtransport af gasser i trykflasker. Vejledningen er retter mod erhvervsmæssig transport. For transport af gasser foretaget af private personer er der udarbejdet en særskilt vejledning. 1. Generelt 1.1 Lovgrundlag Transport af farligt gods i Danmark skal ske i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods med senere ændringer, og den til enhver tid gældende ADR (Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej). Der kommer ændringer til ADR hvert andet år i ulige årstal. Folderen kan ikke erstatte den relevante lovgivning. Ved søtransport skal transporten i visse tilfælde ske efter IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) reglerne (se afsnit 7). 1.2 Gyldighedsområde I reglerne skelnes mellem erhvervsmæssig transport ren professionel transport transport af mindre mængder (undtagne mængder, ) privat transport ( 9 i bekendtgørelsen se PCGs særlige vejledning) Ved transport af undtagne mængder er der ingen krav til bilens udstyr, udover krav om en pulverhåndildslukker på mindst 2 kg, eller uddannelse af chaufføren (se dog afsnit 5.2). Der skal udarbejdes transportdokument (fragtbrev), se afsnit 4, uanset om der foretages distribution. Bilag 1 viser, hvordan man beregner, om en transport er under grænsen for undtagne mængder. For at tydeliggøre reglerne for privates transport af gasser, har PCG udarbejdet en folder med sikkerhedsregler for transport af gasser for private.

3 1.3 Kontrol Politiet kan standse et køretøj, der udfører transport af farligt gods med henblik på at kontrollere, om alle regler i forbindelse med transporten er overholdt. 2. Godset 2.1 Stuvning pakning af og pålæsning Beholdere (flasker og kryobeholdere) skal altid læsses og fastgøres på en sådan måde, at de ikke kan forskubbe sig under transporten. Dette gælder også ved katastrofeopbremsninger. Flaskerne må ikke udsættes for voldsomme stød. Flaskerne skal altid fastspændes i flaskeburene, også selv om buret er fyldt. Kulsyre (carbondioxid UN 1013), lattergas (dinitrogenoxid UN 1070) og andre fordråbede gasser (fx Fgas) skal altid transporteres i opretstående stilling, da væsken ellers kan blokere for sikkerhedsventilen. Tilsvarende gælder for kryobeholdere. Alle gasser i klasse 2 må stuves og sammenlæsses med andet farligt gods, bortset fra eksplosive stoffer og genstande (mærket med orange faresedler med et 1tal i spidsen). Motoren skal være standset under af og pålæsningen, med mindre motoren anvendes til at drive hjælpemidler til af og pålæsningen. 2.2 Emballage Tomme flasker behandles ALTID som fyldte flasker. Flaskens ventil skal være beskyttet af en hætte (åbne eller lukkede hætter). Har flasken ingen beskyttelseshætte, skal den anbringes i en egnet indretning fx en kasse, ramme e.l. således, at ventilen ikke kan udsættes for stød. 3. Bilen Biler til stykgodstransport skal ikke ADRgodkendes, men skal afmærkes og medbringe udstyr jf. nedenstående.

4 3.1 Afmærkning af bilen Bilen skal være forsynet med orange skilte (B=40 cm, H=30 cm, 1,5 cm sort kantlinje) både foran og bagpå. Skiltene skal være uden numre og anbringes let synligt og fastlåst. Foregår transporten fx i en mindre varebil e.l., hvor der ikke er tilstrækkelig plads til skiltet, kan størrelsen på de orange skilte mindskes (mindste mål: B=30 cm, H=12 cm, 1 cm sort kantlinje). De orange skilte skal være tildækket/fjernes, når der ikke transporteres farligt gods. 3.2 Udstyr på bilen En stopklods pr. køretøj af passende størrelse i forhold til køretøjets tilladte totalvægt og hjulenes diameter To selvstående advarselsmarkeringer (fx reflekterende kegler eller trekanter eller gule blinkende lygter, som er uafhængige af bilens elektriske system) En advarselsvest eller anden egnet advarselsbeklædning til hver af bilens mandskab En batteridrevet håndlygte uden metaloverflader til hvert af bilens mandskab Et par beskyttelseshandsker (fx arbejdshandsker) til hvert af bilens mandskab Øjenbeskyttelse (fx sikkerhedsbriller eller hjelm med visir) til hvert af bilens mandskab Pulverhåndildslukker(e): køretøjer under 3500 kg: I alt 4 kg heraf én på 2 kg køretøjer 3500 kg til 7500 kg: I alt 8 kg heraf én på min. 6 kg køretøjer over 7500 kg: I alt 12 kg heraf én på min. 6 kg Ved transport af giftige gasser (bogstaverne T, TO, TF, TC, TFC eller TOC) skal der medfølge en flugtmaske eller maske med egnet filter til hver af bilens mandskab 4. Papirer som skal medfølge under transporten 4.1 Transportdokument (følgeseddel eller fragtbrev) Uanset om sendingen er under grænsen i for undtagne mængder,

5 skal der medbringes transportdokument. Ved distributionskørsel (jf. 18 i Bek. 818 af 28. juni 2011), der defineres som levering til to eller flere modtagere og indsamling af tilsvarende returlæs fra to eller flere kunder på samme tur, kan transportdokumentet udelades, hvis anden medbragt dokumentation indeholder oplysninger om UNnummer, stofnavn og klasse (se bilag 3). Transportdokumentet skal indeholde følgende oplysninger om de transporterede gasser: UN efterfulgt af UNnummeret Officiel godsbetegnelse (for n.o.s.betegnelser evt. suppleret med teknisk navn i parentes) Nummer på primær fareseddel; nummer på evt. sekundære faresedler angives i parentes bagefter Antal og beskrivelse af kolli Den samlede mængde af gasser med forskelligt UNnr. angivet i brutto eller nettovægt Afsender og modtagers navn og adresse Tunnelrestriktionskoden i parentes hvis transporten skal gennem en tunnel med restriktioner. Oplysningerne i transportdokumentet skal være letlæselige. Eksempel: Teksten skrives på følgende måde i transportdokumentet UN 1066 nitrogen, komprimeret, 2.2 UN 1073 oxygen, kølet, flydende 2.2 (5.1), (C/E) 4.2 Skriftlige anvisninger (sikkerhedskort) i henhold til ADR Der skal medbringes skriftlige anvisninger. De skal være anbragt i førerkabinen, så de er lette at finde. Anvisningerne findes i bilag 2. De skriftlige anvisninger skal være på et sprog som chaufføren kan læse og forstå. 4.3 ADRbevis Chaufføren skal medbringe gyldigt ADRbevis jf. punkt 5.1.

6 4.4 Billedlegitimation for hver af bilens mandskab Chauffør og evt. medhjælper skal medbringe billedlegitimation, fx gyldigt førerbevis. 5. Chaufføren 5.1 ADRbevis Førere af køretøjer med gasser i mængder over grænserne i (undtagne mængder) skal have gyldigt ADRbevis. Beviset skal fornyes hvert 5. år. ADRbeviset skal altid medbringes ved transport af farligt gods. 5.2 Uddannelse for andre samt for førere af køretøjer med mængder under grænserne i (undtagne mængder) Personer der modtager, afsender, læsser, fylder, håndterer eller på anden måde deltager i ekspedition af farligt gods, skal i et omfang, der svarer til deres ansvarsområder og opgaver, uddannes i de krav, der stilles til transport af farligt gods. Uddannelsen skal kunne dokumenteres jf. ADR kap Øvrige krav til chaufføren Der må ikke befordres andre personer end mandskabet på bilen med farligt gods Bilens chauffør skal kunne bruge brandslukningsmateriellet Rygning er forbudt i nærheden af og inde i køretøjer under håndtering af farligt gods Parkering skal ske hensynsfuldt og opfylde et af nedenstående krav (prioriteret rækkefølge) En parkeringsplads der er under opsyn af en vagt, der er instrueret om ladningens art og førerens opholdssted En offentlig eller privat parkeringsplads hvor køretøjet efter al sandsynlighed ikke er i fare for at blive beskadiget af andre køretøjer Et åbent område som ikke ligger i nærheden af store veje eller bebyggelse, og som normalt ikke anvendes som vej eller samlingssted Det er chaufførens ansvar, at kontrollere at surringen i flaskeburene er tilstrækkelig spændt og bommen er korrekt lukket, således at flaskerne ikke klirrer/rasler under kørslen.

7 Alt gods på ladet skal fastgøres forsvarligt jf. punkt 2.1 HUSK orange faretavler både for og bag på bilen jf. punkt 3.1 Pulverslukkere jf. punkt 3.2 PCG anbefaler, at der ikke transporteres flasker i førerhuset, eller på steder med direkte forbindelse til førerhuset

8 6. Tvangsruter Der er ikke fastsat tvangsruter for transport af gasser i flasker. 7. Færgeoverfart Farligt gods skal altid forudanmeldes til færgeselskabet. Spørg altid rederiet forud, hvilke oplysninger de kræver. Det kan være oplysninger som fx Marine Pollutant (P eller PP) eller EmS. Er godset pakket i en stor container skal der medfølge en containerpakkeattest. Attesten skal indeholde en farligtgodsdeklaration. Der kan fx anvendes en multimodal farligt gods formular som angivet nedenfor:

9 8. Kørsel i tunneler (Øresund) Kørsel med farligt gods over undtagne mængder ( ) i tunneler er underlagt visse restriktioner. Det betyder, at gasser i trykflasker og flydende gasser i tankvogn er underlagt restriktioner og kun kan køre gennem Øresundstunnelen mellem kl og kl Der henvises til de specifikke tunnelrestriktionskoder i tabel A i den til enhver tid gældende ADR. Øresundstunnelen er tildelt følgende kategori I tidsrummet alle dage: Kategori E I tidsrummet alle dage: Kategori B 9. Sikkerhedsrådgivere Alle virksomheder, der transporterer eller afsender farligt gods, herunder virksomheder som udfylder transportdokument, klassificerer, emballerer, mærker, læsser eller aflæsser farligt gods, skal udpege en sikkerhedsrådgiver, som skal virke som leddet mellen virksomheden og den kompetente myndighed med hensyn til rådgivning og indberetning i forbindelse med håndtering/ekspedition samt transport af farligt gods. Sikkerhedsrådgiveren, som kan være en intern såvel som ekstern person i forhold til virksomheden, skal have et gyldigt uddannelsesbevis udstedt af en kompetent myndighed (i Danmark er det Beredskabsstyrelsen). Hvis man udelukkende transporterer gas i flasker i undtagne mængder (se Bilag 1a), er der ikke krav om, at virksomheden skal have en sikkerhedsrådgiver tilknyttet. PCG er en teknisk brancheforening, hvis medlemmer er følgende danske producenter af komprimerede gasser: AGA A/S Air Liquide Danmark A/S Strandmøllen A/S Yara Praxair A/S Indholdet i publikationer udgivet af PCG, er indhentet hos branchens tekniske sagkyndige, eksterne specialister eller er oversat til dansk fra tilsvarende vejledninger udgivet af den europæiske sammenslutning af gasproducenter, EIGA. PCG anbefaler branchens selskaber og øvrige brugere at følge disse vejledninger, men PCG påtager sig ikke et legalt ansvar for evt. fejl, misforståelser eller manglende opdatering i henhold til gældende lovgivning. Derfor vil publikationer fra PCG normalt indeholde henvisning til relevante love og bekendtgørelser. På udgivelsestidspunktet er det tilstræbt, at publikationernes vejledninger ikke er i konflikt med gældende lovgivning, og alle publikationerne søges løbende opdateret efter behov.

10 Bilag 1a Regler for beregning af undtagne mængder i. h. t. ADR transportkategori 3 type kvælende (A) og oxiderende (O) gasser undtagne mængder (kg eller liter) max point insæt faresedler!! 2 brandfarlige (F) gasser max. 333 point 1 giftige (T, TC, TO, TF, TOC og TFC) gasser max. 20 point Fordråbede gasser, kølede gasser (kryobeholdere) og under tryk opløste gasser beregnes som nettoindhold i kg. Komprimerede gasser beregnes efter flaskens indhold i liter. Når summen er under 1000 point (for beregning se Bilag 1b), kan man køre efter de lempelige regler (reglerne om undtagne mængder). Kravene i pkt. 4 skal dog opfyldes. Transportdokumentet skal have fuld klassifikation af godset, og den samlede mængde pr. transportkategori skal være angivet. Ved distributionskørsel uden transportdokument (jf. pkt. 4.1) skal mængden pr. transportkategori fremgå af anden dokumentation. Hvis summen er over 1000 point, skal transporten ske i overensstemmelse med reglerne for professionel transport. I omstående skema (Bilag 1b.) vises et eksempel på omregningen til point. Din gasleverandør har et skema, der omfatter flere gasser end vist i dette eksempel.

11 Bilag 1b Beregningsskema KOMPRIMEREDE GASSER Bogstaverne A & O (transportkategori 1) Eks: Klasse Point = flaskens volumen x 1 50 liter 20 liter 10 liter 5 liter 2,5 liter Oxygen 2.1 O Nitrogen 2.1 A Argon 2.1 A A/O NOS, blandinger Bogstav F (transportkategori 2) Eks: Hydrogen Klasse 2.1 F Point i alt 2 à 50 l à 20 l 20 Point = flaskens volumen x 3 50 liter 20 liter 10 liter 5 liter 2,5 liter 150 antal antal Point i alt 1 à 20 l 60 FORDRÅBEDE OG UNDER TRYK OPLØSTE GASSER Bogstaverne A & O (transportkategori 1) Eks: Klasse Carbondioxid 2.2 A Dinitrogenoxid 2.2 O 28 kg 20 kg 15 kg Klasse Acetylen incl. acetone 2.4 F Fgas (propan) 2.2 F 7 kg 6 kg antal Point i alt 6 1 à 15 kg 15 7 Bogstav F (transportkategori 2) Eks: Point = flaskens nettoindhold i kg x 1 Point = flaskens nettoindhold i kg x 3 78 liter 50 liter 40 liter 26 liter liter antal Point i alt 29 1 à 50 l KØLEDE GASSER (kryobeholdere) Bogstav A (transportkategori 1) Eks: Nitrogen Point = beholderens nettoindhold i kg x 1 Klasse 25 liter antal Point i alt 2.3 A 31 1 à 25 l 31 I alt 304

12 Mindst 2 kg pulverslukker

13 Bilag 2 SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets mandskab træffe følgende foranstaltninger, hvis det er sikkert og muligt: Aktiver bremsesystemet, stop motoren, og afbryd batteriet ved at aktivere hovedafbryderen hvor en sådan findes. Undgå antændelseskilder. Undgå især at ryge eller at tænde for elektrisk udstyr. Underret de relevante beredskabstjenester, og giv så mange oplysninger om hændelsen eller ulykken og de involverede stoffer som muligt. Tag advarselsvest på og anbring selvstående advarselsmarkeringer hensigtsmæssigt. Hav transportdokumenterne parat til beredskabstjenesten ved ankomst. Undgå at gå ind i eller berøre spildte stoffer og undgå at indånde dampe, røg, støv og tåge ved at stå i vindsiden. Brug håndildslukker til at slukke mindre/begyndende brande i dæk, bremser og motorrum, hvis det kan lade sig gøre og er sikkert. Medlemmer af køretøjets mandskab må ikke forsøge at slukke brande i lastrum. Brug udstyret på køretøjet til at undgå udsivning til vandmiljø eller kloaksystem og til at begrænse udslip, hvis det kan lade sig gøre og er sikkert. Gå væk fra uhelds/ulykkesstedet; anmod andre personer om at gå væk fra stedet, og følg beredskabstjenestens instrukser. Fjern forurenet tøj og brugt forurenet beskyttelsesudstyr og bortskaf det på sikker måde.

14 Yderligere anvisninger til medlemmer af køretøjets mandskab om fareegenskaber for farligt gods efter klasse og foranstaltninger afhængige af de aktuelle omstændigheder Faresedler Fareegenskaber Yderligere anvisninger (1) (2) (3) Eksplosive stoffer og genstande Kan have en række egenskaber og virkninger, f.eks. massedetonation, udslyngning af sprængstykker, intens brand/ varmeflux, dannelse af skarpt lys, høj lyd eller røg Søg dækning, men bliv væk fra vinduer. Følsomme over for rystelser og/eller stød og/eller varme. Eksplosive stoffer og genstande Lille risiko for eksplosion og brand. Søg dækning. 1.4 Brandfarlige gasser 2.1 Risiko for brand. Risiko for eksplosion. Kan være under tryk. Risiko for kvælning. Kan forårsage forbrændinger og/eller forfrysninger. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. Søg dækning. Bliv væk fra lavere liggende områder. Ikkebrandfarlige, ugiftige gasser Risiko for kvælning. Kan være under tryk. Kan forårsage forfrysninger. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. Søg dækning. Bliv væk fra lavere liggende områder. 2.2 Giftige gasser Risiko for forgiftning. Kan være under tryk. Kan forårsage forbrændinger og/eller forfrysninger. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. Brug flugtmaske. Søg dækning. Bliv væk fra lavere liggende områder. 2.3 Brandfarlige væsker Risiko for brand. Risiko for eksplosion. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. 3 3 Søg dækning. Bliv væk fra lavere liggende områder. 3 Brandfarlige faste stoffer, selvnedbrydende stoffer og faste desensibiliserede eksplosive stoffer 4 Risiko for brand. Brandfarlige eller brændbare stoffer, kan antændes af varme, gnister eller flammer. Kan indeholde selvnedbrydende stoffer, der har tilbøjelighed til eksoterm dekomposition ved varme, kontakt med andre stoffer (f.eks. syrer, tungmetal forbindelser eller aminer), friktion eller stød. Dette kan resultere i udvikling af skadelige og brandfarlige gasser eller dampe eller selvantænding. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. 4.1 Risiko for eksplosion af desensibilisserede eksplosive stoffer efter tab af desensibiliserende stof. Selvantændelige stoffer Risiko for brand ved selvantænding, hvis kolli beskadiges, eller indhold slipper ud. Kan reagere voldsomt med vand Stoffer, der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand Risiko for brand og eksplosion ved kontakt med vand Spildte stoffer skal holdes tørre ved at overdække dem.

15 Faresedler Fareegenskaber Yderligere anvisninger (1) (2) (3) Oxiderende stoffer Risiko for alvorlig reaktion antænding og eksplosion ved kontakt med brændbare eller brandfarlige stoffer. Risiko for voldsom reaktion ved kontakt med brandfarlige stoffer. 5. Undgå at blande med brandfarlige eller brændbare stoffer (f.eks. savsmuld). 5.1 Organiske peroxider Risiko for eksoterm dekomposition ved forhøjede temperaturer, kontakt med andre stoffer (f.eks. syrer, tungmetal forbindelser eller aminer), friktion eller stød. Dette kan resultere i udvikling af skadelige og brandfarlige gasser eller dampe eller selvantænding. Undgå at blande med brandfarlige eller brændbare stoffer (f.eks. savsmuld). 5.2 Giftige stoffer Risiko for forgiftning ved indånding, kontakt med huden eller indtagelse. Risiko for vandmiljø eller kloaksystem. Brug flugtmaske. 6.1 Smittefarlige stoffer Risiko for infektion. Kan forårsage alvorlig sygdom hos mennesker eller dyr. Risiko for vandmiljø eller kloaksystem. 6.2 Radioaktive stoffer 7A 7B Risiko ved indtagelse og indånding og for ekstern bestråling. Begræns eksponeringstiden. R AD IOAC TIVE 7 7C 7D Fissilt stof Risiko for nuklear kædereaktion. 7E Ætsende stoffer Risiko for forbrændinger ved ætsning. Kan reagere voldsomt med hinanden, vand og andre stoffer. Stof, der spildes, kan udvikle ætsende dampe. 8 Forebyg udstrømning af stoffer til vandmiljø eller kloaksystem. Risiko for vandmiljø eller kloaksystem. Forskellige farlige stoffer og genstande Risiko for forbrændinger. Risiko for brand. Risiko for eksplosion. Forebyg udstrømning af stoffer til vandmiljø eller kloaksystem. Risiko for vandmiljø eller kloaksystem. 9 Anm. 1: For farligt gods med flere risici og for sammenlæsset gods skal hver relevant betegnelse iagttages. Anm. 2: De yderligere anvisninger, der er anført ovenfor, kan tilpasses, så de afspejler de klasser af farligt gods, der skal transporteres, og deres transportform.

16 Yderligere anvisninger til medlemmer af køretøjets mandskab om fareegenskaber ved farligt gods angivet ved mærker og om foranstaltninger afhængig af de aktuelle omstændigheder Mærke Fareegenskaber Yderligere anvisninger (1) (2) (3) Risiko for vandmiljø eller kloaksystem. Miljøfarlige stoffer Risiko for forbrændinger ved varme. Undgå kontakt med varme dele af transportenheden eller containeren og det spildte stof. Stoffer med høj temperatur Personlige værnemidler og generelt sikkerhedsudstyr til brug ved udførelse af almindelige og risikospecifikke nødforanstaltninger og som skal medbringes på køretøjet i henhold til afsnit i ADR Følgende udstyr medbringes på transporterende enheder: en stopklods pr. køretøj af passende størrelse i forhold til køretøjets tilladte totalvægt og hjulenes diameter, to selvstående advarselsmarkeringer, øjenskyllevæskea og til hvert medlem af køretøjets mandskab: en advarselsvest (f.eks. som beskrevet i standarden EN 471), en transportabel belysningsanordning, et par beskyttelseshandsker, og øjenbeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller). Yderligere udstyr, der er påbudt for visse klasser: a b c en flugtmaskeb til hvert medlem af køretøjets mandskab skal medbringes på køretøjet ved fareseddelnummer 2.3 eller 6.1, en skovlc, et afløbsdækkec, en opsamlingsbeholderc. Kræves ikke for fareseddelnumrene 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 og 2.3. F.eks. flugtmaske med kombineret gas/støvfilter af typen A1B1E1K1P1 eller A2B2E2K2P2, som svarer til det, der er beskrevet i standarden EN 141. Kræves kun for faste og flydende stoffer med fareseddelnummer 3, 4.1, 4.3, 8 eller 9.

17 Dokumentation til brug ved distributionskørsel Bilag 3 Ved transport af farligt gods i forbindelse med distribution og indsamling af returgods kan transportdokumentet udelades jf. 18 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011, hvis anden medbragt dokumentation indeholder oplysninger om UNnummer, stofnavn og klasse. Et blandet læs for distribution kan bestå af trykflasker, batterier og kryobeholdere. Etiketten angiver indholdet samt klassifikation og UNnr. Alle returflasker/batterier, med tryk over 0,5 bar, skal betragtes som fulde. Trykflasker med gasser hørende under bogstav/bogstaverne A og O har som hovedregel farverne grøn, hvid eller hvid/sort på skulderen F har som hovedregel farverne rød eller rød/brun (acetylen) på skulderen T, TC, TF, TFC, TO og TOC har som hovedregel farven gul på skulderen. Den cylindriske del af trykflasken bruges ikke til identifikation af flaskens indhold. Nedenfor findes lister opdelt efter klassifikation, der kan anvendes som anden dokumentation i forbindelse med distributionskørsel.

18 Komprimerede og fordråbede gasser. INAKTIVE OG OXIDERENDE GASSER Bogstaverne A og O UN Klassifika Beskrivelse tionskode Fareseddel A 1A 1A 1A 1A 1A 1A Luft, komprimeret Argon, komprimeret Helium, komprimeret Krypton, komprimeret Neon, komprimeret Nitrogen, komprimeret Komprimeret gas N.O.S A 2A 2A 2A 2A Carbondioxid Dichlordiflourmethan (kølemiddel R12) Svovlhexaflourid Xenon Octaflourpropan (kølemiddel R218) A 3A 3A 3A Argon, kølet, flydende Helium, kølet, flydende Nitrogen, kølet, flydende Carbondioxid, kølet, flydende O 1O Oxygen, komprimeret Komprimeret gas, oxiderende N.O.S O 2O Dinitrogenoxid Nitrogentrifluorid O 3O Oxygen, kølet, flydende Dinitrogenoxid, kølet, flydende Tomme beholdere, urensede der har indeholdt stoffer i klasse Som fyldte

19 Komprimerede og fordråbede gasser. BRANDFARLIGE GASSER Bogstav F UN Klassifika Beskrivelse tionskode F 1F 1F 1F 1F Hydrogen, komprimeret Komprimeret gas, brandfarlig, N.O.S. Deuterium, komprimeret Methan, komprimeret/naturgas, komprimeret Silan Butadiener, stabiliseret/butadiener og carbonhydrider, blanding, stabiliseret Butan Butener, blanding/1buten/ cis2buten/ trans2buten Dimethylamin, vandfri Dimethylether Ethan Isobutylen Methylamin, vandfri Methylchlorid (kølemiddel R40) Fgas (LPG) Propylen (Propen) Trimethylamin, vandfri Vinylcholrid, stabiliseret Ethylen Carbonhydrid gasblanding, fordråbet n.o.s. Isobutan Propan 2,2Dimethylpropan F Acetylen, opløst Fareseddel 2.1 Tomme beholdere, urensede, der har indeholdt stoffer i klasse 2 Som fyldte

20 Komprimerede og fordråbede gasser. GIFTIGE GASSER Bogstaverne T, TC og TF UN Klassifikationskode Beskrivelse Fareseddel T Komprimeret gas, giftig, N.O.S T Methylbromid TC Komprimeret gas, giftig, ætsende, N.O.S TC 2TC 2TC 2TC 2TC 2TC 2TC 2TC 2TC 2TC Ammoniak, vandfri Bortrifluorid Chlor Hydrogenbromid, vandfri Hydrogenchlorid, vandfri Phosgen Svovldioxid Bortrichlorid Siliciumtetrachlorid Wolframhexaflourid TF 1TF Carbonmonoxid, komprimeret Komprimeret gas, giftig, brandfarlig, N.O.S TF 2TF 2TF 2TF 2TF 2TF 2TF Ethylenoxid/Ethylenoxid med Nitrogen Hydrogensulfid Methanthiol (Methylmercaptan) Diboran Arsin Phosphin Carbonylsulfid Tomme beholdere, urensede, der har indeholdt Som fyldte stoffer i klasse 2

21 Komprimerede og fordråbede gasser. GIFTIGE GASSER Bogstaverne TO, TOC og TFC UN Klassifikationskode Beskrivelse Fareseddel TFC Komprimeret gas, giftig, brandfarlig, ætsende, N.O.S TFC Dichlorsilan TO Komprimeret gas, giftig, oxiderende, N.O.S TOC 1TOC 1TOC Fluor, komprimeret Nitrogenoxid, komprimeret Komprimeret gas, giftig, oxiderende, ætsende, N.O.S TOC Dinitrogentetraoxid (Nitrogendioxid) Tomme beholdere, urensede, der har indeholdt stoffer i klasse 2 Som fyldte

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Kort og godt om farligt gods 2016

Kort og godt om farligt gods 2016 Kort og godt om farligt gods 2016 Bilbranchen I samarbejde med DI - ATL Skriftlige anvisninger De skriftlige anvisninger skal svare til nedenfor viste fire sides model for så vidt angår form og indhold.

Læs mere

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2011 chaufførens farligt gods guide Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2013 farligt gods guide 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods i landbruget? 2 Foto: TISFoto: TIS Bornholms Landbrug Regelsæt ADR 2015 - Vejtransport af farligt gods National bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual 1. Dokumentation Ved transport af radioaktive stoffer, skal dokumentationen suppleres med følgende: Klassenummeret 7. Betegnelsen eller symbolet for det eller de pågældende radionuklider. En beskrivelse

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Klassificering Principper for klassificering 2.0.0.2 Med testdata og godkendelse er det tilladt at tilføje en fareseddel der ikke er nævnt i stoflisten kolonne 3a eller 5. - under en passende samlebetegnelse

Læs mere

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Håndtering af farligt affald Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Stena Metal koncernen Jern og metal Returpapir Farligt affald WEEE Aluminium Stål Olie Trading Finans Miljøteknik Stena i Danmark Stena Jern &

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Vejtransport med farligt gods. ADR kapitel 1.3 - kursus. ADR kapitel 1.3 kursus 2015

Vejtransport med farligt gods. ADR kapitel 1.3 - kursus. ADR kapitel 1.3 kursus 2015 Vejtransport med farligt gods ADR kapitel 1.3 - kursus 2015 En stor tak til v/ Chefkonsulent Vagn Theilgaard der har stillet kursusmateriale og viden til rådighed for dette kursus. Kursusindhold: Præsentation

Læs mere

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods.

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. Danske Fragtmænd håndterer og distribuerer hver dag store mængder forsendelser med farligt gods (ADR). I transportforløbet skal

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have?

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have? Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen.

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. FG Dokumenter Formål: Indhold: At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. Generel beskrivelse for udfyldelse af dokumenter til en farlig gods

Læs mere

Baggrund for indsats ved gasudslip

Baggrund for indsats ved gasudslip Baggrund for indsats ved gasudslip Tilstandsformer Det er alene kombinationen af temperatur og tryk, der bestemmer, om et givent stof er en gas, en væske eller et fast stof. Ved at sænke temperaturen og/eller

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

CHAUFFØRENS FARLIGT GODS GUIDE

CHAUFFØRENS FARLIGT GODS GUIDE ADR 2009 CHAUFFØRENS FARLIGT GODS GUIDE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Etiket 2.3 : Giftige Etiket 8 : Ætsende. N : Miljøfarlig T : Giftig gasser. : Air Liquide Danmark A/S

SIKKERHEDSDATABLAD. Etiket 2.3 : Giftige Etiket 8 : Ætsende. N : Miljøfarlig T : Giftig gasser. : Air Liquide Danmark A/S Side : 1 Etiket 2.3 : Giftige Etiket 8 : Ætsende. N : Miljøfarlig T : Giftig gasser. 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn :, Ammoniak N38. Sikkerhedsdatablad nr. (LBA

Læs mere

ved brand uheld med af trykflasker farlige stoffer samt ved akutte sikker håndtering og redningsindsatser Branchevejledning

ved brand uheld med af trykflasker farlige stoffer samt ved akutte sikker håndtering og redningsindsatser Branchevejledning Branchevejledning sikker håndtering af trykflasker ved brand og redningsindsatser samt ved akutte uheld med farlige stoffer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Denne branchevejledning

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

ADVARSEL. Kulsyre, Kuldioxid, Kuldioxid (komprimeret), Levnedsmiddelkulsyre, CO 2. Gasser under tryk Trykgasser Advarsel (H280)

ADVARSEL. Kulsyre, Kuldioxid, Kuldioxid (komprimeret), Levnedsmiddelkulsyre, CO 2. Gasser under tryk Trykgasser Advarsel (H280) ADVARSEL 1. Produkt og producent Handelsnavn: Kemikalienavn: Kulsyre, Kuldioxid, Kuldioxid (komprimeret), Levnedsmiddelkulsyre, CO 2 Kuldioxid Kemisk formel: CO 2 Leverandør: Peter Skafte ApS Park Allé

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. : Air Liquide Danmark A/S. Vejlevej 13-15, Tlf. +45 76 25 25 25. DK 8700 Horsens Denmark

SIKKERHEDSDATABLAD. : Air Liquide Danmark A/S. Vejlevej 13-15, Tlf. +45 76 25 25 25. DK 8700 Horsens Denmark Side : 1 Etiket 2.1 : brandfarlige gasser. F+ : Yderst brandfarlig 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn :, Altop Acetylen, Flamal Acetylen, Alphagaz Acetylen 1 Sikkerhedsdatablad

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR)

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR) Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

CB SIKKERHEDSDATABLAD

CB SIKKERHEDSDATABLAD Side : 1 2.2 : Ikke-brandfarlige og ikke-giftige gasser. Advarsel M«1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn : Sikkerhedsdatablad nr : Anvendelse

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til EU forordning REACH Revideret 2008-09-17

Sikkerhedsdatablad I henhold til EU forordning REACH Revideret 2008-09-17 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktnavn: Leverandør: Telefon: E-mail: Sievert Powergas engangsgasdåse 2204 336 g, 600 ml Sievert AB, P.O. Box 1366, S-171 26 Solna,

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 617 af 26. Juni 2009 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. Stop uheld! Kemikalier i private hjem medfører hvert år mange uheld, som kunne være undgået. Man kan se hvor farligt et kemikalie

Læs mere

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH Page : 1 of 6 1. PRODUKTINFORMATION Varenr: 520213 Navn: med 70% isopropanol. Anvendelser: Desinficerende serviet til huden. Leveres af: Vitrex Medical A/S Vasekær 6-8 2730 Herlev Danmark Tlf.: +45 44947011

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse nr. 818 af 28/06/2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bilag 1 Hele ADR 2011 (Ikke medtaget her) Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af Aerosol Scandinavia AB HANDELSNAVN Varenummer 161040 National producent/importør Virksomhed

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13.

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 14-01-2008 / ABB Anvendelse: Som lugtfjerner i airconditionsanlæg. 2. Fareidentifikation

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Bring den forgiftede ud i frisk luft Søg læge ved længerevarende problemer. Hudkontakt : Vaskes af med sæbe og rigeligt vand. Øjenkontakt : Kommer stoffet i

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. oktober 2015 30. oktober 2015. Nr. 1223. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 7, og 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013 KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S)

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013 KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) Anm. 1: Faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke, tankcontainere og tankveksellad med råtanke af metal samt batterikøretøjer

Læs mere

Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer

Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer Producenter af Komprimerede Gasser Alle tekniske publikationer fra PCG eller under PCG s navn, inklusive kutymeregler, sikkerhedsprocedurer

Læs mere

ón óñj 2.2 : Ikke-brandfarlige og 5.1 : Oxiderende stoffer ikke-giftige gasser. MœM«

ón óñj 2.2 : Ikke-brandfarlige og 5.1 : Oxiderende stoffer ikke-giftige gasser. MœM« Side : 1 ón óñj 2.2 : Ikke-brandfarlige og 5.1 : Oxiderende stoffer ikke-giftige gasser. Fare MœM«1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn :,

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Udarbejdet den: 03102005 / AN Anvendelse: Lithiumfedt på basis af mineral og syntetiskolie opløst i kulbrinter med propan/butan som drivmiddel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 17-06-2005 / LW Anvendelse: Kobber og messing pudsemiddel. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8)) 1-Methoxy-2-Propanol Butylacetat Acetone Propan

Sikkerhedsdatablad. Butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8)) 1-Methoxy-2-Propanol Butylacetat Acetone Propan Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 04072008 / HSV Anvendelse: Transparant beskyttelsesfilm til elektroniske komponenter

Læs mere

BENZALKONIUMCHLORID KAM 50 / DK 25KG

BENZALKONIUMCHLORID KAM 50 / DK 25KG 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : PR-nummer : 1266549 Brug : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen

Læs mere

CHEMOSEPT D, (DK+S) CE / KRT 3 x 5 L

CHEMOSEPT D, (DK+S) CE / KRT 3 x 5 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : CHEMOSEPT D, (DK+S) CE / KRT 3 X 5 L Produkt kode : 1206570 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

Case-study i Vej - ADR:

Case-study i Vej - ADR: Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelse af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1 Produktnavn: 1.2 Anvendelse: Industri 1.3 Leverandør: IPS Group A/S Hejreskovvej 22A DK-3490 Kvistgaard Denmark 1.4 Kontakt: +45 49132800 (08.00

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2017

Informationsmateriale om RID 2017 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Informationsmateriale om RID 2017 Notat TS10807-00069 20-12-2016 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS Emne: Affald Generelt Erhvervsmæssig vejtransport af affald, der er farligt gods, skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende

Læs mere

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg Case-study Løsningsforslag Farligt gods Transport A/S - Esbjerg 1. Vægtes 10 % Beskriv kort, hvad du vil gøre her og nu for at afhjælpe de to akutte situationer (Fyrværkeritransporten og benzintransporten)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 232-350-7

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 232-350-7 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 17-05-2002/ AN Anvendelse: Polering af ædle træsorter 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Sikkerhedsdatablad

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SERVISOL IPA 170 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: SERVISOL IPA 170 Del nr.

SIKKERHEDSDATABLAD SERVISOL IPA 170 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: SERVISOL IPA 170 Del nr. SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: Del nr.: 100020000 PRODUCENT: Ambersil Ltd Castlefield Industrial Estate, Wylds Rd, Bridgwater, Somerset, UK, TA6

Læs mere

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad - Shellac Politur, Knastelak 3500

Sikkerhedsdatablad - Shellac Politur, Knastelak 3500 Udarbejdet for: Udarbejdet af: =============== ============== BORUP KEMI I/S ======= Sikkerhedsdatablad ========= CHEMTOX Bækgårdsvej 53 efter Arbejdsministeriets Miljørådgivning Torvet 7 4140 Borup bekendtgørelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-448-7 200-827-9 232-455-8

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-448-7 200-827-9 232-455-8 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdelsesdato: 19112007 Revision: 19112007 / HBN Erstatter den: 12092006 Anvendelse: Fødevaregodkendt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-553-2 202-327-6

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-553-2 202-327-6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 1710451 Leverandør: Udarbejdet den: 10102007 / MBM Geltop as Storhaven 10 Mølholm Anvendelse:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Overfladebeskyttelse m.m. Internt vare-nr. Betegnelse 0244,5258 SCAN-TEX SILICONE National producent/importør Virksomhed

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Etiket 2.2 : Ikke- Etiket 5.1 : Oxiderende O : Brandnærende

SIKKERHEDSDATABLAD. Etiket 2.2 : Ikke- Etiket 5.1 : Oxiderende O : Brandnærende Side : 1 Etiket 2.2 : Ikke- Etiket 5.1 : Oxiderende O : Brandnærende brandfarlige og ikkegiftige gasser. stoffer. 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn :, Oxygen HG flydende,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-634-8 231-714-2

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-634-8 231-714-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 19-11-2007 Udarbejdet den: 21-11-2007 / HBN Anvendelse: Til bejdsning af rustfrit

Læs mere

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 665 af 18/08/1999 Gældende (Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 27-08-1999 Transportministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E BIKE ATTITUDE KÆDESPRAY Smøremiddel Se særligt eksponeringsscenarie Internt vare-nr. Betegnelse 0232,5258 Kædespray

Læs mere

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

Prøveeksamen 4 - rettevejledning

Prøveeksamen 4 - rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1419138 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere JohnsonDiversey)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 1951503 Anvendelse : Kølemiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999 Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 16. juni 1999,

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199376 Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK 2900 Hellerup

Læs mere