Vejledning. National transport af farligt gods. Klasse 2 Gasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. National transport af farligt gods. Klasse 2 Gasser"

Transkript

1 Vejledning i National transport af farligt gods Klasse 2 Gasser version 6:2011 Producenter af Komprimerede Gasser Danish Producers of Compressed Gases

2 Forord Denne folder er udarbejdet med det sigte at tjene som vejledning for chauffører, forhandlere, vognmænd, depoter og kunder ved vejtransport af gasser i trykflasker. Vejledningen er retter mod erhvervsmæssig transport. For transport af gasser foretaget af private personer er der udarbejdet en særskilt vejledning. 1. Generelt 1.1 Lovgrundlag Transport af farligt gods i Danmark skal ske i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods med senere ændringer, og den til enhver tid gældende ADR (Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej). Der kommer ændringer til ADR hvert andet år i ulige årstal. Folderen kan ikke erstatte den relevante lovgivning. Ved søtransport skal transporten i visse tilfælde ske efter IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) reglerne (se afsnit 7). 1.2 Gyldighedsområde I reglerne skelnes mellem erhvervsmæssig transport ren professionel transport transport af mindre mængder (undtagne mængder, ) privat transport ( 9 i bekendtgørelsen se PCGs særlige vejledning) Ved transport af undtagne mængder er der ingen krav til bilens udstyr, udover krav om en pulverhåndildslukker på mindst 2 kg, eller uddannelse af chaufføren (se dog afsnit 5.2). Der skal udarbejdes transportdokument (fragtbrev), se afsnit 4, uanset om der foretages distribution. Bilag 1 viser, hvordan man beregner, om en transport er under grænsen for undtagne mængder. For at tydeliggøre reglerne for privates transport af gasser, har PCG udarbejdet en folder med sikkerhedsregler for transport af gasser for private.

3 1.3 Kontrol Politiet kan standse et køretøj, der udfører transport af farligt gods med henblik på at kontrollere, om alle regler i forbindelse med transporten er overholdt. 2. Godset 2.1 Stuvning pakning af og pålæsning Beholdere (flasker og kryobeholdere) skal altid læsses og fastgøres på en sådan måde, at de ikke kan forskubbe sig under transporten. Dette gælder også ved katastrofeopbremsninger. Flaskerne må ikke udsættes for voldsomme stød. Flaskerne skal altid fastspændes i flaskeburene, også selv om buret er fyldt. Kulsyre (carbondioxid UN 1013), lattergas (dinitrogenoxid UN 1070) og andre fordråbede gasser (fx Fgas) skal altid transporteres i opretstående stilling, da væsken ellers kan blokere for sikkerhedsventilen. Tilsvarende gælder for kryobeholdere. Alle gasser i klasse 2 må stuves og sammenlæsses med andet farligt gods, bortset fra eksplosive stoffer og genstande (mærket med orange faresedler med et 1tal i spidsen). Motoren skal være standset under af og pålæsningen, med mindre motoren anvendes til at drive hjælpemidler til af og pålæsningen. 2.2 Emballage Tomme flasker behandles ALTID som fyldte flasker. Flaskens ventil skal være beskyttet af en hætte (åbne eller lukkede hætter). Har flasken ingen beskyttelseshætte, skal den anbringes i en egnet indretning fx en kasse, ramme e.l. således, at ventilen ikke kan udsættes for stød. 3. Bilen Biler til stykgodstransport skal ikke ADRgodkendes, men skal afmærkes og medbringe udstyr jf. nedenstående.

4 3.1 Afmærkning af bilen Bilen skal være forsynet med orange skilte (B=40 cm, H=30 cm, 1,5 cm sort kantlinje) både foran og bagpå. Skiltene skal være uden numre og anbringes let synligt og fastlåst. Foregår transporten fx i en mindre varebil e.l., hvor der ikke er tilstrækkelig plads til skiltet, kan størrelsen på de orange skilte mindskes (mindste mål: B=30 cm, H=12 cm, 1 cm sort kantlinje). De orange skilte skal være tildækket/fjernes, når der ikke transporteres farligt gods. 3.2 Udstyr på bilen En stopklods pr. køretøj af passende størrelse i forhold til køretøjets tilladte totalvægt og hjulenes diameter To selvstående advarselsmarkeringer (fx reflekterende kegler eller trekanter eller gule blinkende lygter, som er uafhængige af bilens elektriske system) En advarselsvest eller anden egnet advarselsbeklædning til hver af bilens mandskab En batteridrevet håndlygte uden metaloverflader til hvert af bilens mandskab Et par beskyttelseshandsker (fx arbejdshandsker) til hvert af bilens mandskab Øjenbeskyttelse (fx sikkerhedsbriller eller hjelm med visir) til hvert af bilens mandskab Pulverhåndildslukker(e): køretøjer under 3500 kg: I alt 4 kg heraf én på 2 kg køretøjer 3500 kg til 7500 kg: I alt 8 kg heraf én på min. 6 kg køretøjer over 7500 kg: I alt 12 kg heraf én på min. 6 kg Ved transport af giftige gasser (bogstaverne T, TO, TF, TC, TFC eller TOC) skal der medfølge en flugtmaske eller maske med egnet filter til hver af bilens mandskab 4. Papirer som skal medfølge under transporten 4.1 Transportdokument (følgeseddel eller fragtbrev) Uanset om sendingen er under grænsen i for undtagne mængder,

5 skal der medbringes transportdokument. Ved distributionskørsel (jf. 18 i Bek. 818 af 28. juni 2011), der defineres som levering til to eller flere modtagere og indsamling af tilsvarende returlæs fra to eller flere kunder på samme tur, kan transportdokumentet udelades, hvis anden medbragt dokumentation indeholder oplysninger om UNnummer, stofnavn og klasse (se bilag 3). Transportdokumentet skal indeholde følgende oplysninger om de transporterede gasser: UN efterfulgt af UNnummeret Officiel godsbetegnelse (for n.o.s.betegnelser evt. suppleret med teknisk navn i parentes) Nummer på primær fareseddel; nummer på evt. sekundære faresedler angives i parentes bagefter Antal og beskrivelse af kolli Den samlede mængde af gasser med forskelligt UNnr. angivet i brutto eller nettovægt Afsender og modtagers navn og adresse Tunnelrestriktionskoden i parentes hvis transporten skal gennem en tunnel med restriktioner. Oplysningerne i transportdokumentet skal være letlæselige. Eksempel: Teksten skrives på følgende måde i transportdokumentet UN 1066 nitrogen, komprimeret, 2.2 UN 1073 oxygen, kølet, flydende 2.2 (5.1), (C/E) 4.2 Skriftlige anvisninger (sikkerhedskort) i henhold til ADR Der skal medbringes skriftlige anvisninger. De skal være anbragt i førerkabinen, så de er lette at finde. Anvisningerne findes i bilag 2. De skriftlige anvisninger skal være på et sprog som chaufføren kan læse og forstå. 4.3 ADRbevis Chaufføren skal medbringe gyldigt ADRbevis jf. punkt 5.1.

6 4.4 Billedlegitimation for hver af bilens mandskab Chauffør og evt. medhjælper skal medbringe billedlegitimation, fx gyldigt førerbevis. 5. Chaufføren 5.1 ADRbevis Førere af køretøjer med gasser i mængder over grænserne i (undtagne mængder) skal have gyldigt ADRbevis. Beviset skal fornyes hvert 5. år. ADRbeviset skal altid medbringes ved transport af farligt gods. 5.2 Uddannelse for andre samt for førere af køretøjer med mængder under grænserne i (undtagne mængder) Personer der modtager, afsender, læsser, fylder, håndterer eller på anden måde deltager i ekspedition af farligt gods, skal i et omfang, der svarer til deres ansvarsområder og opgaver, uddannes i de krav, der stilles til transport af farligt gods. Uddannelsen skal kunne dokumenteres jf. ADR kap Øvrige krav til chaufføren Der må ikke befordres andre personer end mandskabet på bilen med farligt gods Bilens chauffør skal kunne bruge brandslukningsmateriellet Rygning er forbudt i nærheden af og inde i køretøjer under håndtering af farligt gods Parkering skal ske hensynsfuldt og opfylde et af nedenstående krav (prioriteret rækkefølge) En parkeringsplads der er under opsyn af en vagt, der er instrueret om ladningens art og førerens opholdssted En offentlig eller privat parkeringsplads hvor køretøjet efter al sandsynlighed ikke er i fare for at blive beskadiget af andre køretøjer Et åbent område som ikke ligger i nærheden af store veje eller bebyggelse, og som normalt ikke anvendes som vej eller samlingssted Det er chaufførens ansvar, at kontrollere at surringen i flaskeburene er tilstrækkelig spændt og bommen er korrekt lukket, således at flaskerne ikke klirrer/rasler under kørslen.

7 Alt gods på ladet skal fastgøres forsvarligt jf. punkt 2.1 HUSK orange faretavler både for og bag på bilen jf. punkt 3.1 Pulverslukkere jf. punkt 3.2 PCG anbefaler, at der ikke transporteres flasker i førerhuset, eller på steder med direkte forbindelse til førerhuset

8 6. Tvangsruter Der er ikke fastsat tvangsruter for transport af gasser i flasker. 7. Færgeoverfart Farligt gods skal altid forudanmeldes til færgeselskabet. Spørg altid rederiet forud, hvilke oplysninger de kræver. Det kan være oplysninger som fx Marine Pollutant (P eller PP) eller EmS. Er godset pakket i en stor container skal der medfølge en containerpakkeattest. Attesten skal indeholde en farligtgodsdeklaration. Der kan fx anvendes en multimodal farligt gods formular som angivet nedenfor:

9 8. Kørsel i tunneler (Øresund) Kørsel med farligt gods over undtagne mængder ( ) i tunneler er underlagt visse restriktioner. Det betyder, at gasser i trykflasker og flydende gasser i tankvogn er underlagt restriktioner og kun kan køre gennem Øresundstunnelen mellem kl og kl Der henvises til de specifikke tunnelrestriktionskoder i tabel A i den til enhver tid gældende ADR. Øresundstunnelen er tildelt følgende kategori I tidsrummet alle dage: Kategori E I tidsrummet alle dage: Kategori B 9. Sikkerhedsrådgivere Alle virksomheder, der transporterer eller afsender farligt gods, herunder virksomheder som udfylder transportdokument, klassificerer, emballerer, mærker, læsser eller aflæsser farligt gods, skal udpege en sikkerhedsrådgiver, som skal virke som leddet mellen virksomheden og den kompetente myndighed med hensyn til rådgivning og indberetning i forbindelse med håndtering/ekspedition samt transport af farligt gods. Sikkerhedsrådgiveren, som kan være en intern såvel som ekstern person i forhold til virksomheden, skal have et gyldigt uddannelsesbevis udstedt af en kompetent myndighed (i Danmark er det Beredskabsstyrelsen). Hvis man udelukkende transporterer gas i flasker i undtagne mængder (se Bilag 1a), er der ikke krav om, at virksomheden skal have en sikkerhedsrådgiver tilknyttet. PCG er en teknisk brancheforening, hvis medlemmer er følgende danske producenter af komprimerede gasser: AGA A/S Air Liquide Danmark A/S Strandmøllen A/S Yara Praxair A/S Indholdet i publikationer udgivet af PCG, er indhentet hos branchens tekniske sagkyndige, eksterne specialister eller er oversat til dansk fra tilsvarende vejledninger udgivet af den europæiske sammenslutning af gasproducenter, EIGA. PCG anbefaler branchens selskaber og øvrige brugere at følge disse vejledninger, men PCG påtager sig ikke et legalt ansvar for evt. fejl, misforståelser eller manglende opdatering i henhold til gældende lovgivning. Derfor vil publikationer fra PCG normalt indeholde henvisning til relevante love og bekendtgørelser. På udgivelsestidspunktet er det tilstræbt, at publikationernes vejledninger ikke er i konflikt med gældende lovgivning, og alle publikationerne søges løbende opdateret efter behov.

10 Bilag 1a Regler for beregning af undtagne mængder i. h. t. ADR transportkategori 3 type kvælende (A) og oxiderende (O) gasser undtagne mængder (kg eller liter) max point insæt faresedler!! 2 brandfarlige (F) gasser max. 333 point 1 giftige (T, TC, TO, TF, TOC og TFC) gasser max. 20 point Fordråbede gasser, kølede gasser (kryobeholdere) og under tryk opløste gasser beregnes som nettoindhold i kg. Komprimerede gasser beregnes efter flaskens indhold i liter. Når summen er under 1000 point (for beregning se Bilag 1b), kan man køre efter de lempelige regler (reglerne om undtagne mængder). Kravene i pkt. 4 skal dog opfyldes. Transportdokumentet skal have fuld klassifikation af godset, og den samlede mængde pr. transportkategori skal være angivet. Ved distributionskørsel uden transportdokument (jf. pkt. 4.1) skal mængden pr. transportkategori fremgå af anden dokumentation. Hvis summen er over 1000 point, skal transporten ske i overensstemmelse med reglerne for professionel transport. I omstående skema (Bilag 1b.) vises et eksempel på omregningen til point. Din gasleverandør har et skema, der omfatter flere gasser end vist i dette eksempel.

11 Bilag 1b Beregningsskema KOMPRIMEREDE GASSER Bogstaverne A & O (transportkategori 1) Eks: Klasse Point = flaskens volumen x 1 50 liter 20 liter 10 liter 5 liter 2,5 liter Oxygen 2.1 O Nitrogen 2.1 A Argon 2.1 A A/O NOS, blandinger Bogstav F (transportkategori 2) Eks: Hydrogen Klasse 2.1 F Point i alt 2 à 50 l à 20 l 20 Point = flaskens volumen x 3 50 liter 20 liter 10 liter 5 liter 2,5 liter 150 antal antal Point i alt 1 à 20 l 60 FORDRÅBEDE OG UNDER TRYK OPLØSTE GASSER Bogstaverne A & O (transportkategori 1) Eks: Klasse Carbondioxid 2.2 A Dinitrogenoxid 2.2 O 28 kg 20 kg 15 kg Klasse Acetylen incl. acetone 2.4 F Fgas (propan) 2.2 F 7 kg 6 kg antal Point i alt 6 1 à 15 kg 15 7 Bogstav F (transportkategori 2) Eks: Point = flaskens nettoindhold i kg x 1 Point = flaskens nettoindhold i kg x 3 78 liter 50 liter 40 liter 26 liter liter antal Point i alt 29 1 à 50 l KØLEDE GASSER (kryobeholdere) Bogstav A (transportkategori 1) Eks: Nitrogen Point = beholderens nettoindhold i kg x 1 Klasse 25 liter antal Point i alt 2.3 A 31 1 à 25 l 31 I alt 304

12 Mindst 2 kg pulverslukker

13 Bilag 2 SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets mandskab træffe følgende foranstaltninger, hvis det er sikkert og muligt: Aktiver bremsesystemet, stop motoren, og afbryd batteriet ved at aktivere hovedafbryderen hvor en sådan findes. Undgå antændelseskilder. Undgå især at ryge eller at tænde for elektrisk udstyr. Underret de relevante beredskabstjenester, og giv så mange oplysninger om hændelsen eller ulykken og de involverede stoffer som muligt. Tag advarselsvest på og anbring selvstående advarselsmarkeringer hensigtsmæssigt. Hav transportdokumenterne parat til beredskabstjenesten ved ankomst. Undgå at gå ind i eller berøre spildte stoffer og undgå at indånde dampe, røg, støv og tåge ved at stå i vindsiden. Brug håndildslukker til at slukke mindre/begyndende brande i dæk, bremser og motorrum, hvis det kan lade sig gøre og er sikkert. Medlemmer af køretøjets mandskab må ikke forsøge at slukke brande i lastrum. Brug udstyret på køretøjet til at undgå udsivning til vandmiljø eller kloaksystem og til at begrænse udslip, hvis det kan lade sig gøre og er sikkert. Gå væk fra uhelds/ulykkesstedet; anmod andre personer om at gå væk fra stedet, og følg beredskabstjenestens instrukser. Fjern forurenet tøj og brugt forurenet beskyttelsesudstyr og bortskaf det på sikker måde.

14 Yderligere anvisninger til medlemmer af køretøjets mandskab om fareegenskaber for farligt gods efter klasse og foranstaltninger afhængige af de aktuelle omstændigheder Faresedler Fareegenskaber Yderligere anvisninger (1) (2) (3) Eksplosive stoffer og genstande Kan have en række egenskaber og virkninger, f.eks. massedetonation, udslyngning af sprængstykker, intens brand/ varmeflux, dannelse af skarpt lys, høj lyd eller røg Søg dækning, men bliv væk fra vinduer. Følsomme over for rystelser og/eller stød og/eller varme. Eksplosive stoffer og genstande Lille risiko for eksplosion og brand. Søg dækning. 1.4 Brandfarlige gasser 2.1 Risiko for brand. Risiko for eksplosion. Kan være under tryk. Risiko for kvælning. Kan forårsage forbrændinger og/eller forfrysninger. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. Søg dækning. Bliv væk fra lavere liggende områder. Ikkebrandfarlige, ugiftige gasser Risiko for kvælning. Kan være under tryk. Kan forårsage forfrysninger. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. Søg dækning. Bliv væk fra lavere liggende områder. 2.2 Giftige gasser Risiko for forgiftning. Kan være under tryk. Kan forårsage forbrændinger og/eller forfrysninger. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. Brug flugtmaske. Søg dækning. Bliv væk fra lavere liggende områder. 2.3 Brandfarlige væsker Risiko for brand. Risiko for eksplosion. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. 3 3 Søg dækning. Bliv væk fra lavere liggende områder. 3 Brandfarlige faste stoffer, selvnedbrydende stoffer og faste desensibiliserede eksplosive stoffer 4 Risiko for brand. Brandfarlige eller brændbare stoffer, kan antændes af varme, gnister eller flammer. Kan indeholde selvnedbrydende stoffer, der har tilbøjelighed til eksoterm dekomposition ved varme, kontakt med andre stoffer (f.eks. syrer, tungmetal forbindelser eller aminer), friktion eller stød. Dette kan resultere i udvikling af skadelige og brandfarlige gasser eller dampe eller selvantænding. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. 4.1 Risiko for eksplosion af desensibilisserede eksplosive stoffer efter tab af desensibiliserende stof. Selvantændelige stoffer Risiko for brand ved selvantænding, hvis kolli beskadiges, eller indhold slipper ud. Kan reagere voldsomt med vand Stoffer, der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand Risiko for brand og eksplosion ved kontakt med vand Spildte stoffer skal holdes tørre ved at overdække dem.

15 Faresedler Fareegenskaber Yderligere anvisninger (1) (2) (3) Oxiderende stoffer Risiko for alvorlig reaktion antænding og eksplosion ved kontakt med brændbare eller brandfarlige stoffer. Risiko for voldsom reaktion ved kontakt med brandfarlige stoffer. 5. Undgå at blande med brandfarlige eller brændbare stoffer (f.eks. savsmuld). 5.1 Organiske peroxider Risiko for eksoterm dekomposition ved forhøjede temperaturer, kontakt med andre stoffer (f.eks. syrer, tungmetal forbindelser eller aminer), friktion eller stød. Dette kan resultere i udvikling af skadelige og brandfarlige gasser eller dampe eller selvantænding. Undgå at blande med brandfarlige eller brændbare stoffer (f.eks. savsmuld). 5.2 Giftige stoffer Risiko for forgiftning ved indånding, kontakt med huden eller indtagelse. Risiko for vandmiljø eller kloaksystem. Brug flugtmaske. 6.1 Smittefarlige stoffer Risiko for infektion. Kan forårsage alvorlig sygdom hos mennesker eller dyr. Risiko for vandmiljø eller kloaksystem. 6.2 Radioaktive stoffer 7A 7B Risiko ved indtagelse og indånding og for ekstern bestråling. Begræns eksponeringstiden. R AD IOAC TIVE 7 7C 7D Fissilt stof Risiko for nuklear kædereaktion. 7E Ætsende stoffer Risiko for forbrændinger ved ætsning. Kan reagere voldsomt med hinanden, vand og andre stoffer. Stof, der spildes, kan udvikle ætsende dampe. 8 Forebyg udstrømning af stoffer til vandmiljø eller kloaksystem. Risiko for vandmiljø eller kloaksystem. Forskellige farlige stoffer og genstande Risiko for forbrændinger. Risiko for brand. Risiko for eksplosion. Forebyg udstrømning af stoffer til vandmiljø eller kloaksystem. Risiko for vandmiljø eller kloaksystem. 9 Anm. 1: For farligt gods med flere risici og for sammenlæsset gods skal hver relevant betegnelse iagttages. Anm. 2: De yderligere anvisninger, der er anført ovenfor, kan tilpasses, så de afspejler de klasser af farligt gods, der skal transporteres, og deres transportform.

16 Yderligere anvisninger til medlemmer af køretøjets mandskab om fareegenskaber ved farligt gods angivet ved mærker og om foranstaltninger afhængig af de aktuelle omstændigheder Mærke Fareegenskaber Yderligere anvisninger (1) (2) (3) Risiko for vandmiljø eller kloaksystem. Miljøfarlige stoffer Risiko for forbrændinger ved varme. Undgå kontakt med varme dele af transportenheden eller containeren og det spildte stof. Stoffer med høj temperatur Personlige værnemidler og generelt sikkerhedsudstyr til brug ved udførelse af almindelige og risikospecifikke nødforanstaltninger og som skal medbringes på køretøjet i henhold til afsnit i ADR Følgende udstyr medbringes på transporterende enheder: en stopklods pr. køretøj af passende størrelse i forhold til køretøjets tilladte totalvægt og hjulenes diameter, to selvstående advarselsmarkeringer, øjenskyllevæskea og til hvert medlem af køretøjets mandskab: en advarselsvest (f.eks. som beskrevet i standarden EN 471), en transportabel belysningsanordning, et par beskyttelseshandsker, og øjenbeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller). Yderligere udstyr, der er påbudt for visse klasser: a b c en flugtmaskeb til hvert medlem af køretøjets mandskab skal medbringes på køretøjet ved fareseddelnummer 2.3 eller 6.1, en skovlc, et afløbsdækkec, en opsamlingsbeholderc. Kræves ikke for fareseddelnumrene 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 og 2.3. F.eks. flugtmaske med kombineret gas/støvfilter af typen A1B1E1K1P1 eller A2B2E2K2P2, som svarer til det, der er beskrevet i standarden EN 141. Kræves kun for faste og flydende stoffer med fareseddelnummer 3, 4.1, 4.3, 8 eller 9.

17 Dokumentation til brug ved distributionskørsel Bilag 3 Ved transport af farligt gods i forbindelse med distribution og indsamling af returgods kan transportdokumentet udelades jf. 18 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011, hvis anden medbragt dokumentation indeholder oplysninger om UNnummer, stofnavn og klasse. Et blandet læs for distribution kan bestå af trykflasker, batterier og kryobeholdere. Etiketten angiver indholdet samt klassifikation og UNnr. Alle returflasker/batterier, med tryk over 0,5 bar, skal betragtes som fulde. Trykflasker med gasser hørende under bogstav/bogstaverne A og O har som hovedregel farverne grøn, hvid eller hvid/sort på skulderen F har som hovedregel farverne rød eller rød/brun (acetylen) på skulderen T, TC, TF, TFC, TO og TOC har som hovedregel farven gul på skulderen. Den cylindriske del af trykflasken bruges ikke til identifikation af flaskens indhold. Nedenfor findes lister opdelt efter klassifikation, der kan anvendes som anden dokumentation i forbindelse med distributionskørsel.

18 Komprimerede og fordråbede gasser. INAKTIVE OG OXIDERENDE GASSER Bogstaverne A og O UN Klassifika Beskrivelse tionskode Fareseddel A 1A 1A 1A 1A 1A 1A Luft, komprimeret Argon, komprimeret Helium, komprimeret Krypton, komprimeret Neon, komprimeret Nitrogen, komprimeret Komprimeret gas N.O.S A 2A 2A 2A 2A Carbondioxid Dichlordiflourmethan (kølemiddel R12) Svovlhexaflourid Xenon Octaflourpropan (kølemiddel R218) A 3A 3A 3A Argon, kølet, flydende Helium, kølet, flydende Nitrogen, kølet, flydende Carbondioxid, kølet, flydende O 1O Oxygen, komprimeret Komprimeret gas, oxiderende N.O.S O 2O Dinitrogenoxid Nitrogentrifluorid O 3O Oxygen, kølet, flydende Dinitrogenoxid, kølet, flydende Tomme beholdere, urensede der har indeholdt stoffer i klasse Som fyldte

19 Komprimerede og fordråbede gasser. BRANDFARLIGE GASSER Bogstav F UN Klassifika Beskrivelse tionskode F 1F 1F 1F 1F Hydrogen, komprimeret Komprimeret gas, brandfarlig, N.O.S. Deuterium, komprimeret Methan, komprimeret/naturgas, komprimeret Silan Butadiener, stabiliseret/butadiener og carbonhydrider, blanding, stabiliseret Butan Butener, blanding/1buten/ cis2buten/ trans2buten Dimethylamin, vandfri Dimethylether Ethan Isobutylen Methylamin, vandfri Methylchlorid (kølemiddel R40) Fgas (LPG) Propylen (Propen) Trimethylamin, vandfri Vinylcholrid, stabiliseret Ethylen Carbonhydrid gasblanding, fordråbet n.o.s. Isobutan Propan 2,2Dimethylpropan F Acetylen, opløst Fareseddel 2.1 Tomme beholdere, urensede, der har indeholdt stoffer i klasse 2 Som fyldte

20 Komprimerede og fordråbede gasser. GIFTIGE GASSER Bogstaverne T, TC og TF UN Klassifikationskode Beskrivelse Fareseddel T Komprimeret gas, giftig, N.O.S T Methylbromid TC Komprimeret gas, giftig, ætsende, N.O.S TC 2TC 2TC 2TC 2TC 2TC 2TC 2TC 2TC 2TC Ammoniak, vandfri Bortrifluorid Chlor Hydrogenbromid, vandfri Hydrogenchlorid, vandfri Phosgen Svovldioxid Bortrichlorid Siliciumtetrachlorid Wolframhexaflourid TF 1TF Carbonmonoxid, komprimeret Komprimeret gas, giftig, brandfarlig, N.O.S TF 2TF 2TF 2TF 2TF 2TF 2TF Ethylenoxid/Ethylenoxid med Nitrogen Hydrogensulfid Methanthiol (Methylmercaptan) Diboran Arsin Phosphin Carbonylsulfid Tomme beholdere, urensede, der har indeholdt Som fyldte stoffer i klasse 2

21 Komprimerede og fordråbede gasser. GIFTIGE GASSER Bogstaverne TO, TOC og TFC UN Klassifikationskode Beskrivelse Fareseddel TFC Komprimeret gas, giftig, brandfarlig, ætsende, N.O.S TFC Dichlorsilan TO Komprimeret gas, giftig, oxiderende, N.O.S TOC 1TOC 1TOC Fluor, komprimeret Nitrogenoxid, komprimeret Komprimeret gas, giftig, oxiderende, ætsende, N.O.S TOC Dinitrogentetraoxid (Nitrogendioxid) Tomme beholdere, urensede, der har indeholdt stoffer i klasse 2 Som fyldte

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2013 farligt gods guide 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Copyright 2006 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Asfaltindustrien i et samarbejde med Mikkel Dybdal, Forlaget Dybdal. Materialet kan

Læs mere

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER 2007 Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) Rigspolitiet, Færdselsafdelingen 2005 *) ADR implementeres i dansk ret via en ændring af bekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 2007 Vejledning om lækagesporing med Br-82 Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: lækagesporing, strålebeskyttelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1)

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1) Page 1 of 20 BEK nr 1444 af 15/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2010 Forsvarsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

Baggrund for indsats ved gasudslip

Baggrund for indsats ved gasudslip Baggrund for indsats ved gasudslip Tilstandsformer Det er alene kombinationen af temperatur og tryk, der bestemmer, om et givent stof er en gas, en væske eller et fast stof. Ved at sænke temperaturen og/eller

Læs mere

ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde

ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde 1 SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR LABORATORIE/FELTARBEJDE....4 1.1 ALARMSYSTEMER...4 1.2 ALENE-ARBEJDE...4 1.3 ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER....5

Læs mere

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Vejledning om godkendelse af risikovirksomheder i transportsektoren

Vejledning om godkendelse af risikovirksomheder i transportsektoren Vejledning om godkendelse af risikovirksomheder i transportsektoren Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2011 Indhold FORORD 5 SUMMARY 7 1 VEJLEDNINGENS INDHOLD OG ANVENDELSE 9 1.1 INTRODUKTION 9 1.2 HVILKE

Læs mere

ATEX. Sådan gør du i praksis. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

ATEX. Sådan gør du i praksis. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien ATEX Sådan gør du i praksis Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Sikkerhed opstår ikke ved et tilfælde Observere, tænke og handle

Sikkerhed opstår ikke ved et tilfælde Observere, tænke og handle Sikkerhed opstår ikke ved et tilfælde Observere, tænke og handle Sikker håndtering af bitumen EN PRAKTISK VEJLEDNING 2012 Nynas AB Layout og tryk: Hesketh Design Limited, Storbritannien Nynas politik for

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffeteller blandingen og anvendelser, der er rådgivet imod

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffeteller blandingen og anvendelser, der er rådgivet imod 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1 Produktidentifikator Materialets navn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffeteller blandingen og anvendelser,

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke

DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke 4-1 4-2 KAPITEL 4.1 ANVENDELSE AF EMBALLAGER, HERUNDER IBC s OG STOREMBALLAGER 4.1.1 Generelle bestemmelser for emballering af farligt gods

Læs mere

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE WWW.ELEKTROPARTNER.DK DANSK...7 da 2 INDHOLD da Introduktion...7 1 GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...8 1.1 Ordforklaring...8 1.2 Operatør sikkerhedsforanstaltninger...8

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) Side 1 af 23

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) Side 1 af 23 Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gemmenfører Rådets direktiv nr. 94/9/EF, EF-tidende

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOORSOAP PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere