BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens"

Transkript

1 BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1

2 8-2

3 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3

4 8-4

5 KAPITEL 8.1 GENERELLE BESTEMMELSER FOR TRANSPORTERENDE ENHEDER OG UDSTYR HERPÅ Transporterende enheder En transporterende enhed, der er lastet med farligt gods, må ikke omfatte mere end ét påhængskøretøj, herunder sættevogn Dokumenter, der skal følge med den transporterende enhed Følgende dokumenter, ud over sådanne, som er foreskrevet i andre bestemmelser, skal følge med den transporterende enhed: (a) transportdokumenter vedrørende alt det transporterede farlige gods som foreskrevet i 5.4.1, og, hvor det er relevant, container- eller køretøjspakkeattesten foreskrevet i 5.4.2, (b) skriftlige anvisninger som foreskrevet i 5.4.3, (c) (Reserveret) (d) billedlegitimation til hvert medlem af køretøjets mandskab i henhold til Følgende dokumenter skal, når de kræves udfærdiget i medfør af bestemmelserne i ADR, ligeledes følge med den transporterende enhed: (a) godkendelsesattesten, der er omhandlet i 9.1.3, for hver transporterende enhed eller hvert af dennes elementer, (b) førerens kursusbevis, som foreskrevet i 8.2.1, (c) en kopi af den kompetente myndigheds tilladelse, når denne er foreskrevet i (c) eller (d) eller , De i foreskrevne skriftlige anvisninger skal opbevares let tilgængeligt (Slettet) Afmærkning med faresedler og orangefarvede skilte Transporterende enheder med farligt gods skal forsynes med faresedler og orangefarvede skilte i overensstemmelse med kapitel

6 8.1.4 Brandslukningsmateriel Følgende tabel viser de mindstekrav til håndildslukkere til brandklasse 1) A, B og C, der gælder for transporterende enheder, som transporterer farligt gods, bortset fra de i omtalte: (1) Den transporterende enheds tilladte totalvægt (2) Mindste antal ildslukkere (3) Mindste samlede kapacitet pr. transporterende enhed (4) Ildslukker egnet til bekæmpelse af brand i motoren eller førerkabinen. Mindst én med en kapacitet på mindst: (5) Yderligere krav til ildslukker(e). Mindst én ildslukker skal have en kapacitet på mindst: 3,5 tons 2 4 kg 2 kg 2 kg > 3,5 tons 7,5 tons 2 8 kg 2 kg 6 kg > 7,5 tons 2 12 kg 2 kg 6 kg De nævnte kapaciteter gælder pulverslukkere (eller tilsvarende kapacitet for andre egnede slukningsmidler) Transporterende enheder med farligt gods i overensstemmelse med skal være udstyret med én håndildslukker til brandklasse 1) A, B og C med en kapacitet på mindst 2 kg pulver (eller tilsvarende kapacitet for andre egnede slukningsmidler) Håndildslukkerne skal være egnet til brug på et køretøj og skal overholde de relevante krav i EN 3 Portable fire extinguishers, Del 7 (EN 3-7: A1:2007). Hvis køretøjet er forsynet med en fastmonteret ildslukker, automatisk eller let udløselig til bekæmpelse af brand i motoren, behøver håndildslukkeren ikke kunne bekæmpe en sådan brand. Slukningsmidlerne må ikke kunne afgive giftige gasser i førerkabinen eller ved varmeudvikling under brand Håndildslukkere, der overholder forskrifterne i eller , skal være forsynet med et segl, der angiver, at de ikke har været anvendt. Desuden skal de være forsynet med et mærke, der angiver, at de er i overensstemmelse med en standard, der er anerkendt af den kompetente myndighed, samt en påskrift, der som minimum angiver datoen (måned, år) for næste periodiske eftersyn eller alternativt den maksimalt tilladte anvendelsesperiode. Ildslukkerne skal underkastes periodiske eftersyn i overensstemmelse med godkendte nationale standarder med henblik på at sikre deres funktionssikkerhed Ildslukkerne skal monteres på de transporterende enheder således, at de er let tilgængelige for køretøjets mandskab. Monteringen skal ske på en sådan måde, at ildslukkerne er beskyttet mod vejrmæssige forhold, så deres funktionssikkerhed ikke påvirkes. 1) 8-6 En definition af brandklasserne findes i standarden EN 2:1992 Classification of fires".

7 8.1.5 Diverse udstyr og personlige værnemidler Hver transporterende enhed med farligt gods skal være forsynet med udstyr til generel og personlig beskyttelse i henhold til Udstyret skal vælges i overensstemmelse med fareseddelnummeret for det læssede gods. Nummeret kan ses i transportdokumentet Følgende udstyr skal medbringes på den transporterende enhed: - mindst én stopklods pr. køretøj af passende størrelse i forhold til køretøjets vægt og hjulenes diameter, - to selvstående advarselsmarkeringer, - øjenskyllevæske 2), og for hvert af køretøjets mandskab - en advarselsvest (f.eks. som beskrevet i EN 471), - en transportabel belysningsanordning i overensstemmelse med 8.3.4, - et par beskyttelses handsker, og - øjenbeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller) Yderligere udstyr som kræves for enkelte klasser: - en flugtmaske 3) til hvert medlem af køretøjets mandskab skal medbringes på køretøjet ved fareseddelnummer 2.3 eller 6.1, - en skovl 4), - et afløbsdække 4), - en opsamlingsbeholder 4). 2) Kræves ikke for fareseddelnumrene 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 og ) F.eks. en flugtmaske med kombineret gas-/støvfilter af typen A1B1E1K1-P1 eller A2B2E2K2-P2, som svarer til den, der er beskrevet i standarden EN 141 4) Kræves kun for faste stoffer og væsker med fareseddelnumrene 3, 4.1, 4.3, 8 eller 9 8-7

8 8-8

9 KAPITEL 8.2 BESTEMMELSER FOR UDDANNELSE AF KØRETØJETS MANDSKAB Formål og generelle bestemmelser for uddannelse af førere Førere af køretøjer, der transporterer farligt gods, skal være i besiddelse af et bevis udstedt af den kompetente myndighed, med angivelse af, at de har gennemført en uddannelse og bestået en eksamen i de særlige krav, der skal opfyldes under transport af farligt gods Førere af køretøjer, der transporterer farligt gods, skal deltage i et grundkursus. Uddannelse skal gives i form af et kursus, der er godkendt af den kompetente myndighed. Hovedformålet er, at gøre førere opmærksomme på de faremomenter, der kan opstå i forbindelse med transport af farligt gods, og at give dem grundlæggende information, der er uomgængelig nødvendig for at mindske risikoen for, at der sker hændelser, og, hvis hændelser alligevel opstår, at sætte dem i stand til at træffe forholdsregler, der kan være nødvendige for deres egen sikkerheds skyld, for offentlighedens skyld og for miljøets skyld, med henblik på at begrænse virkningerne af hændelsen. Denne uddannelse, der skal omfatte individuelle praktiske øvelser, skal danne grundlag for uddannelsen for alle førerkategorier, idet den mindst skal omfatte de emner, der er angivet i Den kompetente myndighed kan godkende grundkurser, der er begrænset til specifikt farligt gods eller til én eller flere specifikke klasser. Disse begrænsede grundkurser må ikke anvendes til førere af køretøjer nævnt i Førere af køretøjer eller MEMU s med farligt gods i faste tanke eller aftagelige tanke med en kapacitet på mere end 1 m 3 (1.000 liter), førere af batterikøretøjer med en samlet kapacitet på mere end 1 m 3 (1.000 liter) og førere af køretøjer eller MEMU s med farligt gods i tankcontainere, UN-tanke eller MEGC s med en individuel kapacitet på mere end 3 m 3 (3.000 liter) på en transporterende enhed skal deltage i et specialiseringskursus i de særlige krav, der skal opfyldes under transport af farligt gods i tanke, idet det mindst skal omfatte de emner, der er angivet i Den kompetente myndighed kan godkende tankspecialiseringskurser, der er begrænset til specifikt farligt gods eller til én eller flere specifikke klasser. Disse begrænsede tankspecialiseringskurser må ikke anvendes til førere af køretøjer nævnt i Førere af køretøjer med stoffer eller genstande i klasse 1, undtagen stoffer og genstande i underklasse 1.4 forenelighedsgruppe S (se S1 i kapitel 8.5), førere af MEMU s med stoffer og genstande i klasse 1 og stoffer i klasse 5.1 i blandet last (se ) og førere af køretøjer med visse typer radioaktive stoffer (se S11 og S12 i kapitel 8.5) skal deltage i specialiseringskurser, der mindst omfatter de emner, der er angivet i eller Alle uddannelseskurser, de praktiske øvelser, eksamenerne og den kompetente myndigheds rolle skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i Alle uddannelsesbeviser, der opfylder kravene i dette afsnit, og som er udstedt i overensstemmelse med af en kontraherende parts kompetente myndighed, skal i deres gyldighedsperiode accepteres af de andre kontraherende parters kompetente myndigheder. 8-9

10 8.2.2 Specifikke bestemmelser for uddannelse af førere Den nødvendige viden og de praktiske færdigheder bibringes i form af en uddannelse, der omfatter både teoretiske kurser og praktiske øvelser. Denne viden skal testes ved en eksamen Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at uddannelsesinstruktørerne har et godt kendskab til og tager hensyn til udviklingen i forbindelse med regelsætning og uddannelseskrav i relation til transport af farligt gods. Uddannelsen skal være praksisrelateret. Uddannelsesprogrammet skal være i overensstemmelse med den i nævnte godkendelse vedrørende de i angivne emner. Uddannelsen skal tillige omfatte individuelle praktiske øvelser (se ) Uddannelsens opbygning Uddannelsen skal gives i form af et grundkursus, og, hvor det er relevant, et eller flere specialiseringskurser. Grundkurser og specialiseringskurser kan gennemføres samtidigt, af den samme uddannelsesinstitution og integreret i et heldækkende kursus Grundkurset skal som et minimum omfatte følgende emner: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) De almindelige bestemmelser vedrørende transport af farligt gods. De vigtigste faretyper. Information om miljøbeskyttelse i forbindelse med kontrol med overførsel af affald. Forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper. Hvad man skal gøre efter en ulykke (førstehjælp, trafiksikkerhed, grundlæggende viden om brug af beskyttelsesudstyr, skriftlige anvisninger m.v.) Mærkning med påskrifter, faresedler og orangefarvede skilte. Hvad føreren bør og ikke bør gøre under transport af farligt gods. Formålet med og betjening af det tekniske udstyr på køretøjer. Forbud mod sammenlæsning på samme køretøj eller i container. Sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagttages under på- og aflæsning af farligt gods. Generelle oplysninger om privatretligt ansvar. Information om transportvirksomhed, der involverer flere transportformer (multimodal transport). Håndtering og stuvning af kolli. 8-10

11 (n) (o) Trafikrestriktioner i tunneler og instruktion i adfærd i tunneller (forebyggelse og sikkerhed, handling i tilfælde af brand eller andre ulykker osv.). Bevidsthed om sikring Specialiseringskurset for transport i tanke skal som et minimum omfatte følgende emner: (a) (b) (c) (d) Hvorledes køretøjer reagerer under kørsel, herunder ladningens bevægelser. Særlige krav til køretøjer. Generel teoretisk viden om de forskellige og forskelligartede lastnings- og aflæsningssystemer. Specifikke yderligere bestemmelser, der finder anvendelse på brugen af disse køretøjer (godkendelsesattester, godkendelsesmærkning, afmærkning med faresedler og orangefarvede skilte mv.) Specialiseringskurset for transport af stoffer og genstande i klasse 1 skal som et minimum omfatte følgende emner: (a) Særlige risici i forbindelse med eksplosive og pyrotekniske stoffer og genstande. (b) Særlige krav vedrørende sammenlæsning af stoffer og genstande i klasse Specialiseringskurset for transport af radioaktive stoffer i klasse 7 skal som et minimum omfatte følgende emner: (a) (b) (c) Særlige farer i forbindelse med ioniserende stråling. Særlige krav vedrørende emballering, håndtering, sammenlæsning og stuvning af radioaktive stoffer. Særlige forholdsregler, der skal tages i tilfælde af en ulykke, der involverer radioaktive stoffer En lektion varer normalt 45 minutter Det er normalt kun tilladt at have 8 lektioner på en kursusdag De individuelle praktiske øvelser skal afholdes i forbindelse med den teoretiske undervisning, og skal som minimum dække førstehjælp, brandslukning og hvad man skal gøre i tilfælde af en hændelse eller en ulykke. 8-11

12 Grundlæggende uddannelsesprogram Varigheden af det teoretiske indhold i hvert enkelt kursus eller del af et heldækkende kursus skal som minimum være: Grundkursus Specialiseringskursus for transport i tanke Specialiseringskursus for transport af stoffer og genstande i klasse 1 Specialiseringskursus for transport af radioaktivt materiale i klasse 7 18 lektioner 12 lektioner 8 lektioner 8 lektioner Både for grundkursus og specialiseringskursus for transport i tank kræves der ekstra lektioner til de praktiske øvelser nævnt i , idet antallet af ekstra lektioner afhænger af, hvor mange førere der er under uddannelse Den samlede varighed af et heldækkende kursus kan fastlægges af den kompetente myndighed, idet varigheden af grundkurset og specialiseringskurset for tanke dog skal bibeholdes, mens den kan supplere med afkortede specialiseringskurser for klasserne 1 og Uddannelsesprogram for repetition Repetitionsuddannelse med regelmæssige mellemrum har til formål at bringe førerens viden ajour. Uddannelsen skal dække nye tekniske, juridiske og stofrelaterede udviklinger Repetitionsuddannelsens varighed inklusive individuelle praktiske øvelser skal være af mindst to dages varighed for heldækkende kurser eller mindst halvdelen af den varighed, der er tildelt de tilsvarende grundkurser eller specialiseringskurser på den grundlæggende uddannelse, som anført i for individuelle kurser En fører kan i stedet for et repetitionskursus og eksamen gennemføre den tilsvarende grundlæggende uddannelse og eksamen Godkendelse af uddannelse Kurserne skal godkendes af den kompetente myndighed Godkendelse meddeles kun på baggrund af en skriftlig ansøgning Følgende dokumentation skal vedlægges ansøgningen om godkendelse: 8-12 (a) (b) (c) Et detaljeret uddannelsesprogram med angivelse af de emner, der undervises i, samt af tidsplanen og de planlagte undervisningsmetoder. Undervisningspersonalets kvalifikationer og aktivitetsområder. Information om kursusstedet/kursusstederne, om undervisningsmaterialerne samt om faciliteterne for de praktiske øvelser.

13 (d) Vilkår for deltagelse i kurserne, som f.eks. antallet af deltagere Den kompetente myndighed varetager tilsynet med uddannelserne og eksamenerne Den kompetente myndighed meddeler skriftlig godkendelse på følgende vilkår: (a) (b) (c) (d) Uddannelsen skal gives i overensstemmelse med ansøgningsdokumenterne. Den kompetente myndighed har ret til at sende bemyndigede personer, der overværer kurserne og eksamenerne. Den kompetente myndighed skal i god tid have meddelelse om dato og sted for de enkelte kurser. Godkendelsen kan tilbagekaldes, hvis vilkårene ikke overholdes Godkendelsesdokumentet skal angive, om de pågældende kurser er grund- eller specialiseringskurser, grundlæggende uddannelse eller repetitionsuddannelse, og om de er begrænset til specifikt farligt gods eller til en eller flere specifikke klasser Hvis uddannelsesinstitutionen, efter at et kursus er godkendt, ønsker at foretage nogle ændringer i forhold til sådanne detaljer, som var relevante for godkendelsen, skal den søge tilladelse på forhånd fra den kompetente myndighed. Dette gælder især ændringer vedrørende uddannelsesprogrammet Eksamener Eksamener for grundkursus Efter gennemførelse af uddannelsen på grundkurset, herunder de praktiske øvelser, skal der afholdes en tilhørende eksamen Ved eksaminationen skal kandidaten vise, at han på baggrund af grundkurset har opnået den viden, indsigt og praktiske færdighed, der er nødvendig som professionel fører af køretøjer med farligt gods Til brug herfor skal den kompetente myndighed udarbejde et katalog over spørgsmål, der omhandler de emner, der er anført i Spørgsmål til brug ved eksaminationen skal tages fra dette katalog. Kandidaterne må ikke have kendskab til de konkrete spørgsmål, der udvælges fra kataloget, før den pågældende eksamen Der kan afholdes én samlet eksamen for heldækkende kurser Den kompetente myndighed fører tilsyn med de formelle omstændigheder omkring eksamen Eksaminationen skal være en skriftlig prøve eller en kombination af en skriftlig og mundtlig prøve. Hver kandidat skal stilles mindst 25 skriftlige spørgsmål vedrørende grundkursus. Hvis eksaminationen gælder repetitionskursus skal stilles mindst 15 spørgsmål. Varigheden af eksaminationen skal være mindst 45 minutter henholdsvis 30 minutter. Spørgsmålene kan være af varierende sværhedsgrad og kan tildeles forskellig vægtning. 8-13

14 Eksamener for specialiseringskurser for transport i tanke eller for transport af stoffer og genstande i klasse 1 eller radioaktive stoffer i klasse Efter at have gennemført eksamen på grundkurset og efter at have deltaget i specialiseringskurset for transport i tanke eller for transport af stoffer og genstande i klasse 1 eller radioaktive stoffer i klasse 7, skal kandidaten tillades at deltage i den tilhørende eksamen Eksamen skal afholdes og tilses på samme måde som angivet i Kataloget over spørgsmål skal henvise til de emner, der er anført i , eller , hvor det er relevant Ved eksamen skal der stilles mindst 15 skriftlige spørgsmål i relation til hvert specialiseringskursus. Hvis eksamen er efterfølgende et repetitionskursus, skal der stilles mindst 10 skriftlige spørgsmål. Varigheden af eksaminationen skal være mindst 30 minutter henholdsvis 20 minutter Hvis en eksamen er baseret på et begrænset grundkursus, skal eksamen på specialiseringskurset være underlagt samme begrænsning Bevis for føreres uddannelse Beviset, der henvises til i , skal udstedes: (a) (b) (c) Efter gennemførelse af et grundkursus, forudsat kandidaten har bestået eksamen i overensstemmelse med Hvis det er relevant, efter gennemførelse af et specialiseringskursus for transport i tanke eller transport af stoffer og genstande i klasse 1 eller radioaktive stoffer i klasse 7, eller efter at have erhvervet viden i henhold til særlige bestemmelser S1 og S11 i kapitel 8.5, forudsat kandidaten har bestået en eksamen i overensstemmelse med Hvis det er relevant, efter gennemførelse af et begrænset grundkursus eller begrænset tankspecialiseringskursus, forudsat at kandidaten har bestået en eksamen i overensstemmelse med eller Den begrænsede gyldighed i forhold til det relevante farlige gods eller den eller de relevante klasser skal tydeligt fremgå af det udstedte bevis Gyldighedsperioden for førerens kursusbevis skal være fem år fra den dato, hvor føreren har bestået eksamen for et grundkursus eller heldækkende kursus på den grundlæggende uddannelse. Beviset fornyes i følgende tilfælde, hvis føreren dokumenterer sin deltagelse i et repetitionskursus i overensstemmelse med , og hvis han har bestået en eksamen i overensstemmelse med : (a) I løbet af de sidste 12 måneder forud for bevisets udløb. Den kompetente myndighed udsteder et nyt bevis, som er gyldigt i fem år fra udløbsdatoen for det forrige bevis. 8-14

15 (b) Inden de sidste 12 måneder forud for bevisets udløb. Den kompetente myndighed udsteder et nyt bevis, som er gyldigt i fem år fra den dag, hvor eksamen på repetitionskurset er bestået. Hvis en fører udvider omfanget af sit bevis i gyldighedsperioden ved at opfylde kravene i (b) og (c), skal det nye bevis have samme gyldighedsperiode som det forrige bevis. Når en fører har bestået eksamen på et specialiseringskursus, er specialiseringen gyldig indtil datoen for bevisets udløb Beviset skal have et layout som vist i modellen i Beviset skal være af plast og have et format i overensstemmelse med ISO 7810:2003 ID-1. Beviset skal være hvidt med sorte bogstaver og være forsynet med en yderligere sikkerhedsfunktion i form af et hologram, UVtryk eller guilloche-mønstre Beviset skal udfærdiges på det sprog, eller på et af sprogene, i landet for den kompetente myndighed, der udstedte beviset. Hvis ingen af disse sprog er engelsk, fransk eller tysk, skal overskriften på beviset, titlen i punkt 8 samt overskrifterne på bagsiden tillige skrives på engelsk, fransk eller tysk Model for kursusbevis for førere af køretøjer med farligt gods ADR-KURSUSBEVIS FOR FØRER ** Forside (Indsæt foto af føreren) * 1. (KURSUSBEVIS NR.) * 2. (EFTERNAVN) * 3. (FORNAVN(E)) * 4. (FØDSELSDATO dd/mm/åååå) * 5. (NATIONALITET) * 6. (FØRERENS UNDERSKRIFT) * 7. (UDSTEDT AF) * 8. GYLDIGT INDTIL: (dd/mm/åååå) * GYLDIGT TIL KLASSE(RNE) ELLER UN- NUMRENE: Bagside TANKE STYKGODS 9. (Angiv klasse 10. (Angiv klasse eller UN-numre) * eller UN-numre) * * Erstat teksten med de relevante data. ** Internationale kendingsbogstaver (for lande, der har undertegnet konventionen om vejtrafik af 1968 eller konventionen om vejtrafik af 1949 som meddelt til FN's generalsekretær i henhold til hhv. artikel 45, stk.4 eller bilag 4 i disse konventioner).". 8-15

16 8.2.3 Uddannelse af andre personer end førere med bevis i henhold til 8.2.1, som er involveret i transport af farligt gods ad vej Personer, hvis opgaver vedrører transport af farligt gods ad vej, skal i et omfang, der svarer til deres ansvarsområder og opgaver, uddannes i de krav, der stilles til transport af sådant gods i overensstemmelse med kapitel 1.3. Dette krav skal gælde for personer som f.eks. personale, som er ansat af vognmanden eller afsenderen, personale, som af- eller pålæsser farligt gods, personale i speditørkontorer og førere af køretøjer andre end førere med bevis i henhold til 8.2.1, som er involveret i transport af farligt gods ad vej. 8-16

17 KAPITEL 8.3 DIVERSE BESTEMMELSER, DER SKAL OPFYLDES AF KØRETØJETS MANDSKAB Passagerer Der må ikke befordres andre personer end mandskabet på transporterende enheder med farligt gods Brug af brandslukningsmateriel Medlemmer af køretøjets mandskab skal være kendt med anvendelsen af brandslukningsmateriellet Forbud mod åbning af kolli Føreren eller dennes medhjælper må ikke åbne et kolli, der indeholder farligt gods Transportable belysningsanordninger De transportable belysningsanordninger må ikke have metaloverflader, der kan frembringe gnister Forbud mod rygning Rygning er forbudt under håndtering indeni eller i nærheden af køretøjer Standsning af motoren under af- og pålæsning Bortset fra tilfælde, hvor motoren anvendes til at drive pumper eller andre hjælpemidler til af- eller pålæsning af køretøjet, og hvor det land, hvori køretøjet befinder sig, tillader, at den holdes i gang under sådanne omstændigheder, skal motoren være standset under af- og pålæsning Brug af parkeringsbremser og stopklodser Køretøjer, der transporterer farligt gods, må aldrig parkeres uden aktiveret parkeringsbremse. Påhængskøretøjer uden bremseanordninger skal sikres mod at kunne bevæge sig, ved at anvende mindst en stopklods som beskrevet i Brug af kabler I tilfælde af en transporterende enhed forsynet med blokeringsfrie bremser (ABS) bestående af et motorkøretøj og en O 3 - eller O 4 -påhængsvogn, skal ledningerne, der er omtalt i , forbinde det trækkende køretøj og påhængskøretøjet på alle tidspunkter under transporten. 8-17

18 8-18

19 KAPITEL 8.4 BESTEMMELSER FOR OPSYN MED KØRETØJER Køretøjer med farligt gods i de mængder, der er anført i de særlige bestemmelser S1 (6) og S14 til S24 i kapitel 8.5 for et givet stof i henhold til kolonne (19) i tabel A i kapitel 3.2 skal holdes under opsyn, men kan også parkeres uden opsyn, på en sikker lagerplads eller et sikkert fabriksområde. I mangel af sådanne parkeringsmuligheder kan køretøjet, efter at de fornødne sikkerhedsforanstaltninger er truffet, parkeres på et ubefærdet sted, der opfylder betingelserne i (a), (b) eller (c) nedenfor: (a) (b) (c) en parkeringsplads, der er under opsyn af en vagt, der er instrueret om ladningens art og førerens opholdssted, en offentlig eller privat parkeringsplads, hvor den transporterende enhed efter al sandsynlighed ikke er i fare for at blive beskadiget af andre køretøjer, eller et egnet åbent område, som ikke ligger i nærheden af store offentlige veje eller beboede områder, og som normalt ikke af offentligheden anvendes som vej eller samlingssted. De i (b) omhandlede parkeringspladser må kun benyttes i mangel af de i afsnit (a) nævnte, ligesom de i (c) beskrevne parkeringspladser kun må benyttes i mangel af de i (a) og (b) omhandlede Læssede MEMU's skal overvåges eller kan alternativt parkeres uovervåget i en sikker garage eller på et sikkert fabriksområde. Tomme, urensede MEMU's er fritaget fra dette krav. 8-19

20 8-20

21 KAPITEL 8.5 TILLÆGSBESTEMMELSER FOR VISSE KLASSER ELLER STOFFER Udover bestemmelserne i kapitel 8.1 til 8.4 skal, hvor dette er angivet i kolonne (19) i tabel A i kapitel 3.2, følgende bestemmelser være opfyldt ved transport af det pågældende farlige stof eller den pågældende genstand. Hvor bestemmelserne i kapitel strider mod bestemmelserne i dette kapitel, skal bestemmelserne i dette kapitel være gældende. S1: Bestemmelser for transport af eksplosive stoffer og genstande (klasse 1) (1) Særlig uddannelse af førere Hvis en fører ifølge anden lovgivning, der gælder i en kontraherende parts land, har fulgt en tilsvarende godkendt uddannelse under andre former eller med et andet formål, der dækker de emner, der er defineret i , kan der, helt eller delvist, dispenseres fra specialiseringskurset. (2) Godkendt repræsentant En kontraherende part til ADR kan forlange, at en af dennes kompetente myndighed godkendt repræsentant skal befinde sig på køretøjet for transportørens regning, hvis den nationale lovgivning indeholder en sådan bestemmelse. (3) Forbud mod rygning, brug af ild og åben flamme Rygning, brug af ild og åben flamme er forbudt på køretøjer, der transporterer stoffer og genstande i klasse 1, samt i disses nærhed eller under af- og pålæsning af de pågældende stoffer og genstande. (4) Af- og pålæsningssteder (a) (b) (c) (d) Det er forbudt at foretage af- og pålæsning af stoffer og genstande i klasse 1 på offentlige steder i bymæssig bebyggelse uden særlig tilladelse fra de kompetente myndigheder. Det er forbudt at foretage af- og pålæsning af stoffer og genstande i klasse 1 på offentlige steder uden for bymæssig bebyggelse, uden at give meddelelse derom til de kompetente myndigheder, med mindre af- og pålæsningen skyldes tvingende sikkerhedshensyn. Ved håndtering på offentlige steder, uanset grunden dertil, skal der på grundlag af faresedlerne foretages adskillelse af stoffer og genstande af forskellig art. Når køretøjer, der transporterer stoffer og genstande i klasse 1, skal standse af hensyn til af- og pålæsning på et offentligt sted, skal de holdende køretøjer holde en indbyrdes afstand på mindst 50 m. (5) Konvojer (a) Når køretøjer med farlige stoffer og genstande i klasse 1 kører i konvoj, skal der være en afstand på mindst 50 m mellem de transporterende enheder. 8-21

22 (b) Den kompetente myndighed kan udstede forskrifter for konvojens sammensætning og køretøjernes rækkefølge. (6) Opsyn med køretøjer Bestemmelserne i kapitel 8.4 finder kun anvendelse, når stoffer og genstande i klasse 1 med en samlet nettoeksplosivstofmængde over de nedenfor angivne mængder, transporteres i et køretøj. Underklasse 1.1: 0 kg Underklasse 1.2: 0 kg Underklasse 1.3, forenelighedsgruppe C: 0 kg Underklasse 1.3, undtagen forenelighedsgruppe C: 50 kg Underklasse 1.4, undtagen de nedenfor listede: 50 kg Underklasse 1.5: 0 kg Underklasse 1.6: 50 kg Stoffer og genstande i Underklasse 1.4 hørende til UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 and 0500: 0 kg For sammenlæsset gods skal den laveste grænse, der finder anvendelse for et af de stoffer eller genstande, der transporteres, anvendes for hele lasten. Endvidere skal de pågældende stoffer og genstande være under konstant opsyn for at forebygge eventuelt hærværk, og således at føreren og de kompetente myndigheder kan tilkaldes i tilfælde af beskadigelse eller brand. Tomme, urensede emballager er undtaget herfra. (7) Aflåsning af køretøjer Døre og stive overdækninger i lastrum på EX/II-køretøjer og alle åbninger i lastrum på EX/III-køretøjer, der transporterer stoffer og genstande henhørende til klasse 1, skal aflåses under transport, med undtagelse af perioderne for af- og pålæsning. S2: Tillægsbestemmelser for transport af brandfarlige væsker og gasser (1) Transportable belysningsanordninger Det er forbudt at gå ind i lastrummet på et lukket køretøj, der transporterer væsker med et flammepunkt på indtil 60 C eller brandfarlige stoffer eller genstande i klasse 2, med andre transportable belysningsanordninger end sådanne, der er konstrueret og fremstillet således, at de ikke kan antænde de eventuelle brandfarlige dampe eller gasser, der måtte have bredt sig inde i køretøjet. (2) Drift af forbrændingsvarmeanlæg under af- og pålæsning Drift af forbrændingsvarmeanlæg på køretøjer af typen FL (se del 9) er forbudt under af- og pålæsning. 8-22

23 (3) Forholdsregler mod elektrostatisk ladning I tilfælde af køretøjer af typen FL (se del 9), skal der etableres en god elektrisk forbindelse mellem køretøjets chassis og jord, før tankene fyldes eller tømmes. Fyldningshastigheden skal desuden være begrænset. S3: Særlige bestemmelser for transport af smittefarlige stoffer Kravene i kolonne (2), (3) og (5) i tabellen i samt kravene i finder ikke anvendelse. S4: Tillægsbestemmelser for transporter, hvor der kræves temperaturkontrol Overholdelse af den foreskrevne temperatur er væsentlig for gennemførelse af en sikker transport. Almindeligvis skal der være: - omhyggelig inspektion af den transporterende enhed før lastning, - instruktioner til transportøren om driften af kølesystemet, herunder om firmaer undervejs, som er leverandør af kølemiddel, - fremgangsmåder, som skal følges, i tilfælde af tab af kontrol med køleanlægget, - regelmæssig overvågning af driftstemperatur og - et reservekøleanlæg eller reservedele til rådighed. Temperaturen i den omgivende luft indeni den transporterende enhed skal måles med to uafhængige sensorer, og resultaterne skal optegnes på en sådan måde, at temperaturændringer bliver opdaget umiddelbart. Temperaturen skal måles og optegnes hver 4. til 6. time. Hvis kontroltemperaturen overskrides under transporten, skal en hurtig procedure, som involverer enhver nødvendig reparation af køleanlægget eller en forøgelse af kølekapaciteten (fx ved at tilsætte flydende eller fast kølemiddel) igangsættes. Der skal også foretages hyppige kontroller af temperaturen og forberedelse til igangsættelse af nødprocedurer. Hvis nødtemperaturen (se også og ) nås, skal nødprocedurerne sættes i gang. Anm.: Denne bestemmelse S4 finder ikke anvendelse på de i nævnte stoffer, når stofferne er stabiliseret ved tilsættelse af kemiske inhibitorer, der giver en SADT over 50 C. I så fald kan temperaturkontrol være påkrævet under transportforhold, hvor temperaturen kan overstige 55 C. S5: Særlige bestemmelser fælles for transport af radioaktive stoffer i klasse 7, der udelukkende transporteres i undtagelseskolli Bestemmelserne i (b), 8.2.1, og finder ikke anvendelse. 8-23

24 S6: Særlige bestemmelser fælles for transport af radioaktive stoffer i klasse 7, der transporteres i andet end undtagelseskolli S7: (Slettet) Bestemmelserne i finder ikke anvendelse for køretøjer, der udelukkende transporterer kolli, ekstra ydre emballager eller containere mærket med fareseddel 7A (kategori I-HVID). Bestemmelserne i finder ikke anvendelse, såfremt det radioaktive stof ikke besidder nogen sekundær fare. Andre tillægsbestemmelser eller særlige bestemmelser S8: Hvis en transporterende enhed er lastet med over kg af disse stoffer, skal standsning af driftsmæssige hensyn i nærheden af beboede områder eller samlingssteder så vidt muligt undgås. Standsning i længere tid i nærheden af sådanne steder må kun finde sted med tilladelse fra de kompetente myndigheder. S9: Under transport af disse stoffer skal standsning af driftsmæssige hensyn i nærheden af beboede områder eller samlingssteder så vidt muligt undgås. Standsning i længere tid i nærheden af sådanne steder må kun finde sted med tilladelse fra de kompetente myndigheder. S10: Ved parkering i perioden fra april til oktober af et køretøj skal kolliene beskyttes effektivt mod sollys, hvis det pågældende land foreskriver dette. Kolliene kan f.eks. tildækkes med presenninger, der anbringes mindst 20 cm over ladningen. S11 Hvis en fører ifølge anden lovgivning, der gælder i et land, der er kontraherende part, har fulgt en tilsvarende godkendt uddannelse under et andet system eller med et andet formål, der dækker de emner, der er defineret i kan der, helt eller delvist, dispenseres fra specialiseringskurset. S12: Kravet i vedrørende specialiseringskurser for førere af køretøjer med radioaktive stoffer finder ikke anvendelse, hvis det samlede antal kolli, der indeholder det transporterede radioaktive stof, ikke overstiger 10, og hvis summen af transportindices (TI) ikke overstiger 3. Førere skal dog have modtaget behørig uddannelse i forhold til og passende for deres opgaver, hvilket giver dem en bevidsthed om de strålingsrisici, der er forbundet med transport af radioaktivt materiale. En sådan uddannelse skal bekræftes med et bevis, der udleveres af førernes arbejdsgiver. S13: Såfremt forsendelsen ikke kan afleveres til modtageren, skal forsendelsen transitopbevares på et sikkert sted, og den kompetente myndighed skal snarest muligt underrettes med henblik på anvisninger til videre foranstaltninger. S14: Bestemmelserne i kapitel 8.4 for opsyn med køretøjer finder anvendelse uanset den transporterede mængde af disse stoffer. S15: Bestemmelserne i kapitel 8.4 for opsyn med køretøjer finder anvendelse uanset den transporterede mængde af disse stoffer. Bestemmelserne i kapitel 8.4 finder dog ikke anvendelse, hvis det læssede lastrum er aflåst eller de transporterede kolli på anden måde er beskyttet mod enhver ulovlig aflæsning. 8-24

25 S16: Bestemmelserne i kapitel 8.4 for opsyn med køretøjer finder anvendelse, når den samlede mængde i køretøjet af disse stoffer overstiger 500 kg. Derudover skal køretøjer med mere end 500 kg af disse stoffer være under konstant opsyn for at forebygge hærværk, og således at føreren og de kompetente myndigheder kan tilkaldes i tilfælde af spild eller brand. S17: Bestemmelserne i kapitel 8.4 for opsyn med køretøjer finder anvendelse, når den samlede mængde i køretøjet af disse stoffer overstiger kg. S18: Bestemmelserne i kapitel 8.4 for opsyn med køretøjer finder anvendelse, når den samlede mængde i køretøjet af disse stoffer overstiger kg. S19: Bestemmelserne i kapitel 8.4 for opsyn med køretøjer finder anvendelse, når den samlede mængde i køretøjet af disse stoffer overstiger kg. S20: Bestemmelserne i kapitel 8.4 for opsyn med køretøjer finder anvendelse, når den samlede mængde eller volumen af disse stoffer i køretøjet overstiger kg som emballeret gods eller liter i tanke. S21: Bestemmelserne i kapitel 8.4 for opsyn med køretøjer finder anvendelse på alle stoffer uanset mængde. Derudover skal godset være under konstant opsyn for at forebygge hærværk, og således at føreren og de kompetente myndigheder kan tilkaldes i tilfælde af spild eller brand. Bestemmelserne i kapitel 8.4 finder dog ikke anvendelse, hvis: (a) (b) lastrummet er aflåset, eller de transporterede kolli på anden måde er beskyttet mod enhver ulovlig aflæsning, og dosishastigheden er højst 5 μsv/h på ethvert tilgængeligt sted på køretøjets overflade. S22: Bestemmelserne i kapitel 8.4 for opsyn med køretøjer finder anvendelse, når den samlede mængde eller volumen af disse stoffer i køretøjet overstiger kg som emballeret gods eller liter i tanke. S23: Bestemmelserne i kapitel 8.4 for opsyn med køretøjer finder anvendelse, når dette stof transporteres i bulk eller i tanke og den samlede mængde eller volumen i køretøjet overstiger henholdsvis kg eller liter. S24: Bestemmelserne i kapitel 8.4 for opsyn med køretøjer finder anvendelse, når mængden af dette stof i køretøjet overstiger 100 kg. 8-25

26 8-26

27 KAPITEL 8.6 RESTRIKTIONER FOR TRANSPORT AF FARLIGT GODS GENNEM VEJTUNNELER Generelle bestemmelser Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse, når der gælder restriktioner for kørsel gennem vejtunneler i overensstemmelse med Færdselstavler eller signaler, der regulerer kørsel med køretøjer, der transporterer farligt gods Tunnelkategorien, som en given vejtunnel i overensstemmelse med tildeles af den kompetente myndighed med henblik på at begrænse gennemkørsel af transporterende enheder med farligt gods, skal ved hjælp af færdselstavler og signaler angives som følger: Tavle og signal Ingen færdselstavle Færdselstavle med undertavle med bogstavet B Færdselstavle med undertavle med bogstavet C Færdselstavle med undertavle med bogstavet D Færdselstavle med undertavle med bogstavet E Tunnelkategori Tunnelkategori A Tunnelkategori B Tunnelkategori C Tunnelkategori D Tunnelkategori E Tunnelrestriktionskoder Restriktionerne for transport af specifikt farligt gods gennem tunneler er baseret på tunnelrestriktionskoden for det pågældende gods, som anført i kapitel 3.2, tabel A, kolonne (15). Tunnelrestriktionskoderne står i parentes nederst i cellen. Hvis der er angivet en streg ( ) i stedet for en af tunnelrestriktionskoderne, er det farlige gods ikke underlagt nogen tunnelrestriktion. For farligt gods henført til UN 2919 og UN 3331, kan restriktioner for kørsel gennem tunneler dog være et led i en særlig ordning, der er godkendt af den eller de kompetente myndigheder på grundlag af Hvis en transporterende enhed indeholder farligt gods, for hvilket der gælder forskellige tunnelrestriktionskoder, skal den mest restriktive af disse tunnelrestriktionskoder gælde for den samlede last Farligt gods, der transporteres i overensstemmelse med 1.1.3, er ikke underlagt tunnelrestriktioner og skal ikke tages i betragtning ved fastsættelse af tunnelrestriktionskoden for en transporterende enheds samlede last, medmindre den transporterende enhed skal mærkes i henhold til med forbehold af ) Restriktioner for transporterende enheder, der transporterer farligt gods gennem tunneler Restriktionerne for kørsel gennem tunneler finder anvendelse på: 1) eller i henhold til bestemmelserne i med forbehold af i ADR gældende indtil 31. december 2010, hvis overgangsbestemmelserne i finder anvendelse. 8-27

28 - transporterende enheder, der skal mærkes i henhold til med forbehold af ), ved kørsel gennem tunneler af kategori E, og - transporterende enheder, der skal mærkes med orangefarvede skilte i henhold til 5.3.2, i overensstemmelse med tabellen herunder, efter at tunnelrestriktionskoden, der skal tildeles den transporterende enheds samlede last, er fastlagt. Tunnelrestriktionskode for den samlede last B B1000C B/D B/E C C5000D C/D C/E D D/E E - Restriktion Kørsel gennem tunneler med kategori B, C, D og E forbudt Transport hvor den samlede nettoeksplosivstofmængde pr. transporterende enhed overstiger 1000 kg: Kørsel gennem tunneler med kategori B, C, D og E forbudt Transport hvor den samlede nettoeksplosivstofmængde pr. transporterende enhed ikke overstiger 1000 kg: Kørsel gennem tunneler med kategori C, D og E forbudt Transport i tank: Kørsel gennem tunneler med kategori B, C, D og E forbudt Anden transport: Kørsel gennem tunneler med kategori D og E forbudt Transport i tank: Kørsel gennem tunneler med kategori B, C, D og E forbudt Anden transport: Kørsel gennem tunneler med kategori E forbudt Kørsel gennem tunneler med kategori C, D og E forbudt Transport hvor den samlede nettoeksplosivstofmængde pr. transporterende enhed overstiger 5000 kg: Kørsel gennem tunneler med kategori C, D og E forbudt Transport hvor den samlede nettoeksplosivstofmængde pr. transporterende enhed ikke overstiger 5000 kg: Kørsel gennem tunneler med kategori D og E forbudt Transport i tank: Kørsel gennem tunneler med kategori C, D og E forbudt Anden transport: Kørsel gennem tunneler med kategori D og E forbudt Transport i tank: Kørsel gennem tunneler med kategori C, D og E forbudt Anden transport: Kørsel gennem tunneler med kategori E forbudt Kørsel gennem tunneler med kategori D og E forbudt Transport i bulk eller tank: Kørsel gennem tunneler med kategori D og E forbudt Anden transport: Kørsel gennem tunneler med kategori E forbudt Kørsel gennem tunneler med kategori E forbudt Kørsel tilladt gennem alle tunneler (for UN nr og 3331, se også ). 8-28

29 Anm. 1: F.eks. er kørsel gennem tunneler med kategori D og E med en transporterende enhed med UN 0161 KRUDT, RØGSVAGT, klassifikationskode 1.3C, tunnelrestriktionskode C5000D i en mængde svarende til en total nettovægt af det eksplosive stof på 3000 kg forbudt. Anm. 2: Restriktionerne for kørsel gennem tunneler med kategori E finder ikke anvendelse på farligt gods emballeret i begrænsede mængder, der transporteres i containere eller transporterende enheder mærket i henhold til IMDG-koden, når bruttovægten af de kolli, som indeholder farligt gods emballeret i begrænsede mængder, ikke overstiger 8 tons pr. transporterende enhed. 8-29

30 8-30

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual 1. Dokumentation Ved transport af radioaktive stoffer, skal dokumentationen suppleres med følgende: Klassenummeret 7. Betegnelsen eller symbolet for det eller de pågældende radionuklider. En beskrivelse

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017

Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Lithium batterier er klassificeret som farligt gods, da de kan overophede og selvantænde under givne omstændigheder. Lithium Metal Batterier

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR)

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR) Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

Kort og godt om farligt gods 2016

Kort og godt om farligt gods 2016 Kort og godt om farligt gods 2016 Bilbranchen I samarbejde med DI - ATL Skriftlige anvisninger De skriftlige anvisninger skal svare til nedenfor viste fire sides model for så vidt angår form og indhold.

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999 Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 16. juni 1999,

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 665 af 18/08/1999 Gældende (Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 27-08-1999 Transportministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods i landbruget? 2 Foto: TISFoto: TIS Bornholms Landbrug Regelsæt ADR 2015 - Vejtransport af farligt gods National bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Læs mere

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2011 chaufførens farligt gods guide Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Center for Forebyggelse Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen.

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. FG Dokumenter Formål: Indhold: At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. Generel beskrivelse for udfyldelse af dokumenter til en farlig gods

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Klassificering Principper for klassificering 2.0.0.2 Med testdata og godkendelse er det tilladt at tilføje en fareseddel der ikke er nævnt i stoflisten kolonne 3a eller 5. - under en passende samlebetegnelse

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. oktober 2015 30. oktober 2015. Nr. 1223. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Case-study i Vej - ADR:

Case-study i Vej - ADR: Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelse af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

CHAUFFØRENS FARLIGT GODS GUIDE

CHAUFFØRENS FARLIGT GODS GUIDE ADR 2009 CHAUFFØRENS FARLIGT GODS GUIDE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med

Læs mere

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2013 farligt gods guide 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 7, og 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Transport af lithiumbatterier og celler

Transport af lithiumbatterier og celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, såfremt visse krav er opfyldt. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af disse

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2017

Informationsmateriale om RID 2017 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Informationsmateriale om RID 2017 Notat TS10807-00069 20-12-2016 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse nr. 818 af 28/06/2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bilag 1 Hele ADR 2011 (Ikke medtaget her) Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134

Læs mere

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg Case-study Løsningsforslag Farligt gods Transport A/S - Esbjerg 1. Vægtes 10 % Beskriv kort, hvad du vil gøre her og nu for at afhjælpe de to akutte situationer (Fyrværkeritransporten og benzintransporten)

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 617 af 26. Juni 2009 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER 2005 Indhold 1 Indledning 1 2 Vejtransport 2 2.1 Erhvervsmæssig vejtransport af røgdetektorer af kategori 1 og 2 2 2.2 Privat vejtransport

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen.

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen. Informationsmateriale om ADR 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2009 til ADR 2011. For en udtømmende

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest - de første erfaringer Multitest virker Operativsystem (Windows 7, XP) Internetbrowser

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 RID 2009. Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID

Læs mere

Ansvarsfordeling ved farligt affald

Ansvarsfordeling ved farligt affald Ansvarsfordeling ved farligt affald Hvordan deles ansvar og opgaver, når transportøren udfører en del af opgaverne for eller på vegne af afsenderen? v/ Torkil Hansen - Rigspolitiet Lastbilchauffør ville

Læs mere

DEL 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering

DEL 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering DEL 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering 7-1 7-2 KAPITEL 7.1 GENERELLE BESTEMMELSER 7.1.1 Ved transport af farligt gods kræves det, at der anvendes en bestemt type

Læs mere

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Læs mere

Prøveeksamen 4 - rettevejledning

Prøveeksamen 4 - rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 1 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 2 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods.

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. Danske Fragtmænd håndterer og distribuerer hver dag store mængder forsendelser med farligt gods (ADR). I transportforløbet skal

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-156-0130 Dok.: TRD40484 Hermed sendes besvarelse af

Læs mere

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12)

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12) Informationsmateriale om RID 2013 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelseb e af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2011 REV 2 til RID 2013. For

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder Leverandørbrugsanvisning for Risø Demonstrationskilder Forskningscenter Risø Hevesy Laboratoriet Frederiksborgvej 399 DK-4000 Roskilde 1. Introduktion Denne brugsanvisning gælder for alfa-, beta- og gammademonstrationskilder,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1994L0055 DA 24.11.2006 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse

Læs mere

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have?

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have? Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser RID 2013 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 1 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *) Rigspolitiet, Politiområdet, Nationalt Beredskabscenter 2013 *) ADR implementeres i dansk ret

Læs mere

BILAG 2. UDKAST (10. juli 2015)

BILAG 2. UDKAST (10. juli 2015) BILAG 2 UDKAST (10. juli 2015) Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere I medfør af 1, stk. 3, 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 10, 4, stk. 2, 24, stk. 2, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011 De ændringer, der gennemgås i det følgende er, udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15 /204 - af 12. marts 2010 ECE/TRANS/WP.15 /204/add.1 - af

Læs mere

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Dato J. nr. [dato] 2017-1911 Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2015

Informationsmateriale om RID 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41780299 Fax 7262 6790 srt@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Informationsmateriale om RID 2015 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 KAPITEL 1.10 SIKRINGSBESTEMMELSER

Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 KAPITEL 1.10 SIKRINGSBESTEMMELSER Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 KAPITEL 1.10 SIKRINGSBESTEMMELSER Anm.: Med hensyn til dette kapitel defineres sikring (eng.: security) som foranstaltninger eller forholdsregler, der skal træffes

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH Page : 1 of 6 1. PRODUKTINFORMATION Varenr: 520213 Navn: med 70% isopropanol. Anvendelser: Desinficerende serviet til huden. Leveres af: Vitrex Medical A/S Vasekær 6-8 2730 Herlev Danmark Tlf.: +45 44947011

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) BEK nr 828 af 10/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2016-3226 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1) BEK nr 624 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. april 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113721 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum Marts 2017 Informationsmateriale om ADR 2017 Dette informationsmateriale giver en kort beskrivelse af udvalgte ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2015 til ADR 2017. Ændringer vedrørende radioaktive

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

Vilkår for godkendelse af farligt gods chaufførkurser. Center for Forebyggelse

Vilkår for godkendelse af farligt gods chaufførkurser. Center for Forebyggelse Vilkår for godkendelse af farligt gods chaufførkurser Center for Forebyggelse Vilkår for godkendelse af farligt gods chaufførkurser Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej 16 3460

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere